TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 104/2014 z dnia 20 marca 2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

2 2 CZĘŚĆ II B - TARYFA DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH DOTYCZĄCA PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU (obowiązuje od dnia 1 maja 2014 r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat...3 ROZDZIAŁ II. Stawki prowizji i opłat...6 I. Rachunki bankowe...6 II. Operacje bezgotówkowe...8 III. Obrót gotówkowy...11 IV. Obrót dewizowy...14 V. Bankowość elektroniczna...19 VI. Zlecenia róŝne...21 VII. Depozyty bankowe, kasety i skrytki sejfowe...24 VIII. Karty...25 IX. Kredyty...31 X. PoŜyczki...40 XI. Transakcje handlowe...43 XII. Linia na otwieranie akredytyw własnych...48 XIII. Finansowanie wierzytelności, finansowanie wierzytelności w oparciu o polisę KUKE (BankFaktor)...49

3 3 ROZDZIAŁ I OGÓLNE ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT Bank Zachodni WBK S.A., zwany dalej BZ WBK, pobiera opłaty i prowizje zgodnie z niniejszą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm Część II B, zwaną dalej Taryfą dla klientów korporacyjnych dotyczącą produktów i usług świadczonych przez Bank Zachodni WBK S.A. jako następcę prawnego Kredyt Banku / Taryfą prowizji i opłat / Taryfą. 2. Niniejsza Taryfa obowiązuje w stosunku do czynności wykonywanych przez BZ WBK na podstawie umów zawartych/zawieranych w placówce BZ WBK (lub przy udziale placówki BZ WBK) lub przy udziale obsługującej ww. Klientów jednostki centralnej, która przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. była placówką lub obsługującą Klientów jednostką centralną Kredyt Banku S.A., jeŝeli w dniu zawarcia danej umowy wiąŝe Klienta z BZ WBK inna umowa o usługę bankową, która została zawarta przed dniem 8 lipca 2013 r. w placówce BZ WBK (lub przy udziale placówki BZ WBK) lub przy udziale obsługującej ww. Klientów jednostki centralnej, która przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. była placówką lub obsługującą Klientów jednostką centralną Kredyt Banku S.A. Lista placówek BZ WBK i obsługujących Klientów jednostek centralnych BZ WBK, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówkami lub obsługującymi Klientów jednostkami centralnymi Kredyt Banku S.A. dostępna jest na stronach Aktualizacja tej listy odbywać się będzie poprzez publikację na stronach 3. BZ WBK pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi określone w niniejszej Taryfie, od Klientów będących: przedsiębiorcami (podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą) - osobami prawnymi, bądź osobami fizycznymi, a takŝe jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej utworzonymi zgodnie z przepisami prawa itd., podmiotami nie będącymi przedsiębiorcami (w szczególności organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, jednostki i zakłady budŝetowe oraz gospodarstwa pomocnicze). 4. Dla Klientów zakwalifikowanych do segmentu MSP prowizje i opłaty określone w niniejszej Taryfie pobierane są wyłącznie w przypadku produktów, dla których stawki nie są określone w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm. - Część I B. 2. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi. 3. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa Zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej. 4. NiezaleŜnie od prowizji i opłat bankowych określonych w niniejszej Taryfie, BZ WBK pobiera równieŝ zryczałtowane opłaty stanowiące pokrycie ponoszonych przez BZ WBK kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych, oraz prowizje i opłaty na rzecz banków (krajowych i zagranicznych) pośredniczących w wykonywaniu zlecenia, zgodnie z obowiązującymi taryfami tych banków, lub według odrębnie zawartych porozumień Prowizje i opłaty za wykonywane czynności i usługi bankowe księgowane są w cięŝar rachunku, którego dotyczą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłat w cięŝar innego rachunku Klienta, zgodnie z jego dyspozycją. 2. Opłaty i prowizje od Klientów nie posiadających w BZ WBK rachunku uiszczane są w formie gotówkowej. 3. Prowizje i opłaty za czynności nie związane z prowadzeniem rachunku od Klientów posiadających w BZ WBK rachunek płatny na Ŝądanie prowadzony w placówce BZ WBK pobiera się w zaleŝności od decyzji Klienta w cięŝar rachunku wskazanego przez Klienta prowadzonego w placówce BZ WBK lub w formie wpłaty gotówkowej Rozliczenie wpływów eksportowych na rzecz Klientów BZ WBK dokonywane jest zgodnie z dyspozycją zawartą w treści zlecenia, na koszt wskazanej strony. W przypadku braku wyraźnej dyspozycji co do sposobu dokonania rozliczenia, BZ WBK dokonuje rozliczenia drogą telegraficzną, na koszt własny. 2. Rozliczenia dewizowe dla Klientów banków trzecich wykonywane są telegraficznie z potrąceniem kosztów swiftu. W przypadku przekazywania równowartości złotowej rozliczenie dokonywane jest notą międzybankową nie zawierającą potrąceń z tytułu opłat telekomunikacyjnych. 7.

4 4 1. Dla poleceń wypłaty (przelewów zagranicznych) zastosowanie mają następujące zasady pobierania prowizji: a) w przypadku przelewów zagranicznych przychodzących: - opłata lub prowizja pobierana jest z rachunku uznawanego lub z innego rachunku wskazanego w Stałej dyspozycji do pobierania prowizji i opłat złoŝonej przez Posiadacza rachunku; - opłata lub prowizja wyraŝona w złotych polskich przeliczana jest wg kursu średniego NBP z dnia poprzedniego; b) w przypadku przelewów zagranicznych wychodzących: - stawka opłaty lub prowizji za przelew z klauzulą kosztową BEN zaleŝy od kanału dostępu i trybu realizacji. Kwota przelewu będzie pomniejszona o wartość naleŝnej Bankowi opłaty lub prowizji; - opłata lub prowizja z tytułu kosztów Ŝądanych przez bank zagraniczny za niespełnienie wymogów STP to opłata lub prowizja pobierana dodatkowo po otrzymaniu Ŝądania zapłaty kosztów z banku zagranicznego zawsze obciąŝająca Płatnika przelewu, niezaleŝnie od wybranej opcji kosztowej i trybu realizacji przelewu; - opłatę lub prowizję pobiera się w złotych ze wskazanego rachunku Klienta prowadzonego w placówce - złotowego lub walutowego. W przypadku rachunku walutowego opłata lub prowizja przeliczana jest po kursie kupna dewiz, dla stawek opłat lub prowizji określonych w procentach opłatę lub prowizję wylicza się od kwoty zlecenia. Kwota zlecenia przeliczana jest na złote po kursie sprzedaŝy dewiz. 2. Dla pozostałych operacji wymienionych w rozdziale Transakcje handlowe, zastosowanie mają następujące zasady pobierania opłat lub prowizji: a) W przypadku ustalenia opłaty lub prowizji za czynności w obrocie dewizowym, dla której stawka określona jest w procentach, opłatę lub prowizję wylicza się procentowo od kwoty zlecenia, a następnie wyliczoną opłatę lub prowizję przelicza się na złote: - po kursie sprzedaŝy - w przypadku dyspozycji płatniczych wysyłanych, - po kursie kupna - w przypadku dyspozycji płatniczych otrzymywanych. b) W przypadku obciąŝenia rachunku walutowego kwotą płatności wyraŝoną w walucie innej niŝ waluta rachunku, opłatę lub prowizję wylicza się od kwoty zlecenia, a następnie wyliczoną opłatę lub prowizję przelicza się na walutę rachunku: - po kursie sprzedaŝy waluty / kupna waluty - w przypadku dyspozycji płatniczych wysyłanych, - po kursie kupna waluty / sprzedaŝy waluty w przypadku dyspozycji płatniczych otrzymanych. c) W przypadku opłaty lub prowizji pobieranej w złotych z rachunku walutowego, kwota opłaty lub prowizji wyraŝona w złotych, przeliczana jest na kwotę walut wymienialnych z zastosowaniem kursu kupna walut wymienialnych W przypadku wpływów na rachunek Klienta, opłaty lub prowizje pobierane są w walucie, w której następuje rozliczenie transakcji z Klientem lub teŝ w innej walucie z nim uzgodnionej. 2. W przypadku pozostałych transakcji w obrocie dewizowym od nierezydentów opłaty lub prowizje pobierane są w walucie, od rezydentów w złotych lub zgodnie ze złoŝonymi dyspozycjami. 9. Kwoty naliczanych opłat lub prowizji w złotych i w walutach wymienialnych podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, na zasadach ogólnych, za wyjątkiem waluty JPY, która zaokrąglana jest do liczb całkowitych Od udzielonych kredytów BZ WBK nalicza prowizje na następujących zasadach: a) przygotowawczą - jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu, płatna w dniu zawarcia umowy kredytu; w uzasadnionych przypadkach najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu, a w przypadku nie uruchomienia kredytu, w dniu następnym po upływie okresu postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy, b) administracyjną - od kwoty zaangaŝowania rozumianej jako wykorzystana i moŝliwa do wykorzystania kwota Kredytu, naleŝna z tytułu administrowania Kredytem, płatna kwartalnie, przy czym: pierwsza prowizja za administrowanie wymagalna jest trzy miesiące po Uruchomieniu Kredytu, a kaŝda następna co trzy miesiące od dnia płatności

5 5 pierwszej prowizji administracyjnej; ostatnia prowizja administracyjna pobierana jest w Dacie ostatecznej spłaty - dla umów kredytowych zawartych przed 1 sierpnia 2011 r. pierwsza prowizja administracyjna wymagalna jest w dniu Uruchomienia Kredytu, a kaŝda następna wymagalna jest w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego przypadającego trzy miesiące po dniu wymagalności poprzedniej prowizji administracyjnej; ostatnia prowizja administracyjna pobierana w Dacie ostatecznej spłaty - dla umów kredytowych aneksowanych po 1 sierpnia 2011 r. prowizja administracyjna pobierana jest na warunkach zgodnych z aneksem/umowa kredytową c) za zaangaŝowanie - od kredytów odnawialnych naliczana jest codziennie od niewykorzystanej kwoty Kredytu, staje się wymagalna i płatna w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. d) za gotowość udzielenia kredytu - jednorazowo od kwoty niewykorzystanego kredytu, w okresie postawienia kwoty kredytu do dyspozycji kredytobiorcy, płatna w następnym dniu po upływie okresu postawienia kwoty kredytu do dyspozycji kredytobiorcy, e) za wcześniejszą spłatę kredytu - jednorazowo od kwoty spłaty, płatna w dniu spłaty, f) za dokonaną na wniosek Klienta zmianę warunków zawartych w umowie limitu / kredytu - jednorazowo, płatna w dniu zawarcia aneksu do umowy limitu / kredytu. 2. Od wystawionych promes kredytowych BZ WBK nalicza prowizje na następujących zasadach: a) przygotowawcza jednorazowo od kwoty kredytu określonego w promesie kredytu, płatna najpóźniej w dniu wystawienia promesy, b) za dokonywaną na wniosek klienta zmianę warunków promesy jednorazowo, płatna najpóźniej w dniu zawarcia aneksu do promesy. 3. Prowizja od przyznanego kredytu dewizowego lub kredytu denominowanego naliczana jest przez BZ WBK w walucie, w której przyznany został kredyt Prowizji i opłat nie pobiera się w przypadku wpłat: a) na rachunki lokat terminowych; b) na rachunki w KBC Securities N.V.; c) na zakup nowych emisji obligacji Skarbu Państwa, akcji i jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych, weksli inwestycyjno-komercyjnych (WIK-ów); 2. W przypadku wpłat gotówkowych złotowych otwartych dokonywanych w bilonie i wpłat gotówkowych w bilonie nieuporządkowanym, pobiera się prowizję podwyŝszoną o 50% (nie stosuje się do końcówek kwot w przypadku braku zamiennika banknotowego). 3. Ustalone w złotych opłaty lub prowizje minimalne od wpłat w walutach wymienialnych realizowanych w ramach Umowy KB Cash, pobierane są w walucie wpłaty po przeliczeniu wg kursu kupna walut wymienialnych. 4. Dzienna kwota wypłat to limit ustalony przez daną placówkę BZ WBK określający kwotę gotówki moŝliwą do podjęcia bez wcześniejszego zamówienia. 12. Opłata za ochronę ubezpieczeniową w ramach pakietu ubezpieczeniowego Ekspres pobierana jest w cyklach miesięcznych, w 11-tym dniu miesiąca. 13. Bank w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich zmian w Taryfie, w szczególności wysokości opłat i prowizji. Zmiana wysokości opłat i prowizji uzaleŝniona jest od zmiany przynajmniej jednego z następujących czynników: 1. stopnia pracochłonności oraz zakresu i formy realizacji określonych czynności/usług, 2. następujących instrumentów finansowych rynku pienięŝnego i kapitałowego: stopy oprocentowania kredytu redyskontowego NBP, stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, sposobu naliczania rezerwy obowiązkowej Banków, stawek stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym, rentowności bonów skarbowych emitowanych przez Ministra Finansów, rentowności bonów pienięŝnych emitowanych przez NBP. Ponadto w okresie obowiązywania umowy Bank zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowych opłat i prowizji. 14 Bank nie będzie zawiadamiał Klientów o takich zmianach niniejszej Taryfy opłat i prowizji, które polegać będą wyłącznie na wprowadzeniu nowych typów produktów lub usług do oferty Banku oraz w przypadku zmian w zakresie produktów, w przedmiocie których Klienta nie wiąŝe z Bankiem umowa.

6 6 ROZDZIAŁ II STAWKI PROWIZJI I OPŁAT I. RACHUNKI BANKOWE Otwarcie rachunku bieŝącego/pomocniczego/walutowego bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bieŝącego - miesięcznie z dołu Prowadzenie rachunku pomocniczego - miesięcznie z dołu WdroŜenie usługi Rachunku Płacowego - jednorazowo, w momencie otwarcia Prowadzenie Rachunku Płacowego - miesięcznie z dołu Prowadzenie Rachunku Depozyt Korporacyjny - dotyczy Rachunków Depozyt Korporacyjny będących w ofercie BZ WBK do dnia r miesięcznie z dołu 7. Otwarcie Rachunku Escrow negocjowana - jednorazowo, w momencie otwarcia

7 7 - opłata pobierana jest z innego rachunku prowadzonego w placówce BZ WBK 8. Prowadzenie Rachunku Sum Depozytowych*/Powierniczego*/Escrow - miesięcznie z dołu negocjowana - opłata pobierana jest z innego rachunku prowadzonego w placówce BZ WBK * Dotyczy rachunków sum depozytowych i rachunków powierniczych, które były dostępne w ofercie BZ WBK do dnia r. 9. WdroŜenie Konsolidacji Sald Opłata za Konsolidację Sald miesięcznie z dołu 11. Opłata za wyciągi a) opłata miesięczna za wyciągi dzienne z rachunku dostarczane na adres korespondencyjny - ryczałt, miesięcznie z dołu 100 b) opłata pobierana za wyciąg miesięczny z rachunku odbierany w placówce BZ WBK 15 c) opłata kaŝdorazowa za wyciąg dzienny z rachunku odbierany w placówce BZ WBK za kaŝdy wyciąg Ponowne udostępnienie wyciągu drogą elektroniczną 5

8 8 II. OPERACJE BEZGOTÓWKOWE Realizacja przelewu na rachunki własne w ramach BZ WBK - od kaŝdego przelewu, po jego wykonaniu - dotyczy przelewów, w których zleceniodawcą przelewu i odbiorcą środków jest ta sama Firma (ten sam CIF oznaczający numer Klienta). a) u pracownika w placówce BZ WBK 30 b) na dyskietce w placówce BZ WBK(Przelew KB )* * Usługa wycofana z oferty; usługa dostępna wyłącznie w ramach umowy o Przelew KB. 10 c) elektronicznie za pośrednictwem KBnet, KB24 bez opłat UWAGA: Nie pobiera się prowizji za zlecenia zawierające dyspozycje przekazania środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w BZ WBK na rachunki depozytowe, lokat terminowych. 2. Realizacja przelewu na rachunki obce w ramach BZ WBK oraz przelewu do innego banku - od kaŝdego przelewu a) u pracownika w placówce BZ WBK 30 b) na dyskietce w placówce BZ WBK (Przelew KB ) * * Usługa wycofana z oferty; usługa dostępna wyłącznie w ramach umowy o Przelew KB. 10 c) elektronicznie za pośrednictwem KBnet, KB24 2,50

9 9 UWAGA: Zlecenia do innego banku na kwotę równą lub wyŝszą zł (z wyłączeniem płatności na rzecz ZUS i Urzędów Skarbowych) realizowane są poprzez system SORBNET, a wysokość opłaty określa tytuł dotyczący realizacji przelewu w systemie SORBNET. Opłata za realizację przelewów na rachunki obce w ramach BZ WBK wykonane w okresie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca jest pobierana sumarycznie następnego miesiąca kalendarzowego najpóźniej do 10-go dnia tego miesiąca. 3. Realizacja przelewu w systemie SORBNET - od kaŝdego zlecenia, po jego wykonaniu a) dla zleceń na kwotę równą lub wyŝszą zł w placówce BZ WBK 30 b) dla zleceń na kwotę poniŝej zł w placówce BZ WBK 50 c) dla zleceń wykonanych za pośrednictwem kanałów elektronicznych 20 UWAGA: Nie dotyczy płatności na rzecz ZUS i Urzędów Skarbowych 4. Realizacja przelewu z Rachunku Depozyt Korporacyjny - dotyczy Rachunków Depozyt Korporacyjny będących w ofercie BZ WBK do dnia r. bez opłat Uwaga: 1.W przypadku zleceń na kwotę równą lub wyŝszą zł realizowanych poprzez system SORBNET pobierana jest opłata wg stawki dla tego typu przelewów. 2. W przypadku przelewów zagranicznych za kaŝdy zrealizowany przelew pobierane są opłaty i prowizje określone dla przelewów zagranicznych 3. W przypadku wykorzystania rachunku depozytowego do bieŝącej działalności firmy i realizacji przelewów w ramach BZ WBK lub do innego banku, BZ WBK zastrzega sobie moŝliwość pobrania opłat określonych w pkt Realizacja przelewu z Rachunku Płacowego negocjowana 6. Definiowanie/Zmiana/Usunięcie zlecenia stałego u pracownika w placówce BZ WBK - kaŝdorazowo, po wykonaniu dyspozycji 4 7. Realizacja zlecenia stałego 2

10 10 od kaŝdego zlecenia stałego, po jego wykonaniu 8. Aktywacja usługi KB Collect (SPM) opłata od odbiorcy (wierzyciela) Identyfikacja pojedynczej transakcji - transakcja KB Collect (SPM) - opłata uzaleŝniona od liczby transakcji wpływających w ciągu miesiąca na rachunek o określonym identyfikatorze 0,25 za pojedynczą zidentyfikowaną transakcję min. 250 zł/miesiąc a/ poniŝej ,25 min. 250 b/ ,24 c/ ,22 d/ ,20 e/ ,19 f/ ,18 g/ ,17 h/ i powyŝej 0, Aktywacja usługi polecenie zapłaty - opłata od odbiorcy (wierzyciela) Definiowanie/Zmiana/Usunięcie polecenia zapłaty opłata od odbiorcy (wierzyciela) 5 - kaŝdorazowo, po wykonaniu dyspozycji, u pracownika w placówce BZ WBK

11 Realizacja polecenia zapłaty - opłata od odbiorcy (wierzyciela) 2,50 - miesięcznie od kaŝdego zrealizowanego polecenia zapłaty, po jego wykonaniu 13. Realizacja polecenia zapłaty opłata od płatnika (dłuŝnika) 2 - od kaŝdego zrealizowanego polecenia zapłaty, po jego wykonaniu 14. Realizacja dyspozycji płatnika (dłuŝnika) zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty 2 - kaŝdorazowo, po wykonaniu dyspozycji 15. Realizacja odwołania przez płatnika (dłuŝnika) niezrealizowanego polecenia zapłaty 2 - kaŝdorazowo, po wykonaniu dyspozycji 16. Cofnięcie zgody na obciąŝanie rachunku w trybie polecenia zapłaty opłata od płatnika (dłuŝnika) - opłata jednorazowa Przyjęcie czeku do inkasa w obrocie krajowym od kaŝdego czeku, w momencie jego przyjęcia 30 III. OBRÓT GOTÓWKOWY Realizacja wpłaty gotówkowej - od kwoty wpłaty, w momencie jej przyjęcia a) na rachunki prowadzone w BZ WBK

12 12 - otwarta 0,55% min 15 - zamknięta* (w tym równieŝ Umowa KB Cash): - kasa 0,5% min 10 - trezor 0,4% min 10 - COG 0,3% min 10 - zamknięta* - KB standard 0,3% min 15 - zamknięta* - KB błyskawiczna (z "Zobowiązaniem") 0,4% min 15 - zamknięta* - KB przeliczona 0,5% min 15 * Zapisy dotyczą wpłat zamkniętych na rachunki prowadzone w placówkach BZ WBK lub jednostkach centralnych BZ WBK; w przypadku wpłat zamkniętych na inne rachunki prowadzone w BZ WBK stosuje się opłatę wskazaną w pkt. b) b) na rachunki prowadzone w innych bankach - otwarta 1% min 20 UWAGA: 1. Przy wpłatach gotówkowych do innych banków pobiera się dodatkową opłatę za polecenie przelewu np. przekaz zagraniczny wychodzący, przelew złoŝony w formie papierowej, przelew złoŝony elektronicznie, przelew w systemie SORBNET itd. 2. Ustalone w złotych prowizje minimalne od wpłat w walutach wymienialnych realizowanych w ramach Umowy KB Cash, pobierane są w walucie wpłaty po przeliczeniu wg kursu kupna walut wymienialnych. 2. Wpłata realizowana w placówce BZ WBK w imieniu własnym wpłacającego nie będącego posiadaczem rachunku 0,55% min Wpłata pocztowa zamknięta wg umowy

13 13 4. Wpłata zamknięta - usługi związane z konwojowaniem wartości pienięŝnych wg umowy 5. Opłaty i prowizje dodatkowe: a) wpłata bilonu w walutach wymienialnych 60% b) skarbiec nocny: - opakowania słuŝące do odprowadzania gotówki (np. woreczki do monet, portfele, kasety), cena zakupu + 10 % - wydanie karty magnetycznej / klucza do skarbca nocnego 50 zł za kartę / klucz c) wpłata zamknięta przygotowana niezgodnie z zapisami umowy/deklaracji (np. niepoprawne przygotowanie bezpiecznej koperty, dokonanie wpłaty nieuporządkowanej) 0,5% min 50 UWAGA: Opłatę pobiera się po dokonaniu rozliczenia wpłaty d) opłata za papierowe protokoły róŝnic stwierdzonych we wpłatach gotówkowych w formie zamkniętej wysyłane listem zwykłym (za kaŝdy protokół) UWAGA: Opłata nie dotyczy Klientów obsługiwanych przez Pocztę Polską 5 zł 6. Wypłata gotówki w placówce BZ WBK - u pracownika w placówce BZ WBK - - od kwoty wypłaty w momencie jej dokonania 0,55% min. 10 UWAGA: Zerową stawkę prowizji stosuje się w przypadku wypłat z rachunków lokat terminowych w terminie zapadalności. BZ WBK zastrzega sobie moŝliwość niezrealizowania wypłaty gotówkowej, nieawizowanej, a wymagającej awizowania, a takŝe nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Posiadacza rachunku w związku z odmową dokonania wypłaty gotówki z powodu braku wcześniejszego awizowania. 7. Wypłata nieawizowana (prowizja dodatkowa do pkt 6 liczona od róŝnicy między kwotą wypłacaną a kwotą wyznaczoną do awizowania). 0,15 % 8. Nieodebranie awizowanej (wcześniej zgłoszonej) wypłaty gotówkowej 0,8% min. 50

14 14 9. Wypłata elektroniczna - uruchomienie usługi Wypłata elektroniczna - prowizja za kaŝdą zrealizowaną wypłatę elektroniczną liczona od wartości transakcji 0,5% min Przygotowanie kwoty wypłaty gotówkowej (otwartej/zamkniętej w terminie uzgodnionym z jednostką organizacyjną BZ WBK według struktury nominałowej określonej przez Klienta) oraz jej realizacja 0,40% min 15 - od kwoty przygotowanej UWAGA: W przypadku realizacji takiej wypłaty nie pobiera się dodatkowo opłaty za wypłatę gotówkową z rachunku. BZ WBK zastrzega sobie moŝliwość realizacji wypłaty gotówkowej według innej struktury nominałowej, przy czym prowizja od tej wypłaty pobrana będzie zgodnie z pkt. 2 niniejszej tabeli. 10. Dokonanie wypłaty gotówkowej walutowej otwartej/zamkniętej w cięŝar rachunku złotowego 0,55% min 15 - od kwoty wypłaty, w momencie jej dokonania 11 Wypłata zamknięta - usługi związane z konwojowaniem wartości pienięŝnych wg umowy 12 Wymiana banknotów / bilonu na banknoty / bilon o innych nominałach 0,2% min. 50 (dotyczy wyłącznie złotych polskich, prowizja liczona jest od kwoty wymiany) IV. OBRÓT DEWIZOWY a/ Polecenia wypłaty (Przelewy zagraniczne przychodzące) 1. Przelewy zagraniczne przychodzące na rachunek w BZ WBK w formie komunikatu MT103

15 15 a) STP (SEPA) 10 b) POZOSTAŁE (STP plus, NON-STP) 20 UWAGA: Opłaty wskazane w pkt 1 nie dotyczą transakcji, których koszty BZ WBK ponosi płatnik (zleceniodawca). 2. Przelewy zagraniczne w formie komunikatu MT101 a) STP (SEPA) 10 b) STP - plus 25 c) NON - STP 0,25% min 40 max Stanowiące dyspozycję wystawienia przelewu krajowego jak dla przelewu krajowego b/ Polecenia wypłaty (Przelewy zagraniczne wychodzące) 1. Wysyłane przez BZ WBK w formie komunikatu MT103*, przez kanały elektroniczne (KB24, KB Net, WISE) a) STP (SEPA) 10 b) STP - plus** 25 c) NON - STP** 0,25% min. 40 max 250

16 16 2. Wysyłane przez BZ WBK w formie komunikatu MT103*, przez formularz papierowy 0,25% min. 40 max Tryb ekspresowy - tylko NON - STP 0,50% min. 80 max 500 ** W przypadku zastosowania opcji kosztowej BEN stawka ustalana w zaleŝności od kanału dostępu i trybu realizacji (stawki w wysokościach jak wyŝej, dla NON-STP lub STP-plus); kwota przelewu zostanie pomniejszona o wartość naleŝnej BZ WBK prowizji. c/ Opłaty dodatkowe w obrocie dewizowym 1. Realizacja przelewu zagranicznego wychodzącego z opcją kosztową OUR a) Dla przelewów na kwoty do równowartości 1000,- EUR ( 1000,-EUR) 40 b) Dla przelewów na kwoty powyŝej równowartości 1000,- EUR (>1000,-EUR) 90 UWAGA: Opłata nie podlega negocjacji. 2. Odwołanie (anulowanie) przez Płatnika (zleceniodawcę) przelewu zagranicznego wychodzącego realizowanego przez BZ WBK koszty banków trzecich UWAGA: Koszty banków trzecich ponosi zawsze Płatnik (zleceniodawca). 3. Zmiana, uzupełnienia do zrealizowanego przez BZ WBK przelewu zagranicznego wychodzącego koszty banków trzecich UWAGA:Koszty banków trzecich ponosi zawsze Zleceniodawca. 4. Zapytania do innych banków na Ŝyczenie Klienta: koszty banków

17 17 - poszukiwanie wpływu trzecich - prześledzenie transakcji płatniczej wykonanej powyŝej 60 dni wstecz 5. Zwrot zrealizowanego przez BZ WBK przelewu zagranicznego wychodzącego 50 (niezaleŝnie od kosztów pobranych przez banki trzecie) 6. Opłata z tytułu kosztów Ŝądanych przez bank zagraniczny za niespełnienie wymogów STP (opłata pobierana dodatkowo po otrzymaniu Ŝądania zapłaty kosztów z banku zagranicznego zawsze obciąŝająca Zleceniodawcę przelewu, niezaleŝnie od wybranej opcji kosztowej i trybu realizacji przelewu) Równowartość kosztów Ŝądanych przez bank zagraniczny d/ Skup, inkaso i sprzedaŝ wartości dewizowych Gotówka 1. Skup lub sprzedaŝ banknotów i monet walut obcych - publikowanych w Tabeli Kursów BZ WBK i określonych jako skupowane 0,5% (od skupu monet 60%) e/ Czeki 1. Realizacja czeków a) inkaso czeków 0,15% min. 150 max 500 b) Rozrachunek z regresem 40 zł + koszty naliczone przez bank wystawcy i banki

18 18 pośredniczące c) skrócony rozrachunek z regresem 60 zł + koszty naliczone przez bank wystawcy i bank pośredniczące 2. Nieopłacenie czeku przez trasata (opłatę i koszty ponosi podawca czeku ) 30 zł + koszty naliczone przez bank wystawcy i banki pośredniczące UWAGA: 1) Czeki realizowane są tylko wówczas, gdy podawca czeku posiada konto w BZ WBK. 2) W przypadku realizacji czeków płatnych w tym samym banku i w tej samej walucie, przyjętych od jednego podawcy na jednej liście prowizja pobierana jest od łącznej wartości czeków z zachowaniem progów kwotowych. f/ Depesze generowane na Ŝyczenie Klienta, posiadacza rachunku, w ramach operacji realizowanych za pośrednictwem BZ WBK 1. Za jedną depeszę S.W.I.F.T. (normal priority) a) dotyczącą operacji dokumentowych 10 b) MT191 (Request for charges) 0 c) w pozostałych przypadkach Za depesze S.W.I.F.T. MT920, MT940, MT941, MT942 (w związku z prowadzeniem rachunków bankowych na rzecz Klienta) a) za jedną depeszę (normal priority) 10

19 19 b) miesięczna opłata ryczałtowa za pakiet do 100 sztuk PLN 50 - EUR/USD 3. Dodatkowa opłata za depeszę S.W.I.F.T. pilną (urgent priority) 15 V. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA 1. Aktywacja programu KB Net jednorazowo 2. Abonament za korzystanie z programu KB Net miesięcznie, z dołu, niezaleŝnie od daty zawarcia umowy 3. Abonament za korzystanie z KB miesięcznie, z dołu, niezaleŝnie od daty zawarcia umowy 4. Wydanie KB Karty 10 UWAGA: Nie dotyczy pierwszej KB karty wydanej danej osobie. 5. Wymiana KB karty Aktywacja i instalacja programu Przelew KB jednorazowo

20 20 7. Abonament za korzystanie z programu Przelew KB miesięcznie, z dołu, niezaleŝnie od daty zawarcia umowy (brak produktu dla nowych Klientów) 8. Wizyta informatyka BZ WBK w siedzibie Klienta - na Ŝyczenie Klienta za pierwszą rozpoczętą i kaŝdą następną, pełną godzinę pracy UWAGA: 1. Opłata dotyczy wyłącznie Klientów, którzy zawarli z BZ WBK umowę o obsługę rachunku bankowego w systemie home banking i podpisali protokół odbioru. 2. Opłatę naleŝy powiększyć o koszty dojazdu informatyka do siedziby Klienta. Wysokość kosztów dojazdu określa Dyrektor właściwej jednostki BZ WBK. 9. Przeprowadzenie przez informatyka szkolenia w siedzibie Klienta Wysyłanie na Ŝyczenie klienta informacji SMS, w tym alarmu KB24 w formie SMS 0,3 - za kaŝdą wysłaną informację/alarm, miesięcznie, z dołu, zbiorczo 11. Abonament za korzystanie z platformy KB Autodealing 30 - miesięcznie, z dołu, niezaleŝnie od daty udostępnienia 12. Abonament za korzystanie z aplikacji Flexims rocznie za 1 uŝytkownika 13. Opłata za listę haseł jednorazowych do KB Wydanie tokena wielofunkcyjnego 50

21 21 VI. ZLECENIA RÓśNE 1. ZastrzeŜenie/odwołanie zastrzeŝenia w systemie DZ bankietów czekowych, czeków, dokumentów, rachunków i innych 20 (niezaleŝnie od ilości zastrzeganych/odwoływanych dokumentów) 2. Realizacja potwierdzenia przelewu krajowego lub zagranicznego wychodzącego /czeku bądź sporządzenie historii operacji (papierowo - do 50 stron) 20 - kaŝdorazowo od wydanego dokumentu - kaŝde następne rozpoczęte 50 stron powoduje zwielokrotnienie opłaty - opłatę naleŝy powiększyć o koszty pocztowo-telekomunikacyjne - jeŝeli sporządzenie dokumentu wymaga sięgnięcia po dane starsze niŝ pół roku, pobiera się opłatę podwójną 3. Wydanie ksiąŝeczki czekowej (opłata pobierana za 20 szt. blankietów czeków gotówkowych, pojedynczy blankiet to koszt 2,50 PLN) 50 - kaŝdorazowo, po jej wydaniu 4. Udzielanie informacji o saldzie rachunku przez telefon, po podaniu hasła 30 - miesięcznie z dołu, niezaleŝnie od daty zawarcia umowy 5. Realizacja blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia transakcji zawieranych z BZ WBK (dotyczy kredytów i poŝyczek)- kaŝdorazowo, po wykonaniu dyspozycji Wprowadzenie blokady środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia transakcji zawieranych z podmiotami innymi niŝ BZ WBK kaŝdorazowo, po wykonaniu dyspozycji 7. Sporządzenie informacji, zaświadczenia, opinii o Kliencie, odpisu, kserokopii lub innego dokumentu, w tym ujawniającego tajemnicę bankową, dotyczącego jednego Klienta ( z wyłączeniem zaświadczeń, o których mowa w pkt 8) : 1) na wniosek Klienta lub innego upowaŝnionego zleceniodawcy np. komornika, sądu cywilnego, kancelarii, innego banku (z wyłączeniem wniosków, o których mowa

22 22 w ppkt 2) w oparciu o informacje z okresu: a) ostatnich dwunastu miesięcy z wyłączeniem Informacji wskazanych w ppkt c) 150 b) wcześniejszego niŝ ostatnie dwanaście miesięcy (za kaŝdy rozpoczęty rok) z wyłączeniem Informacji wskazanych w ppkt c) 200 c) potwierdzenie załoŝenia / zamknięcia rachunku, salda na rachunku i inne krótkie informacje/zaświadczenia 50 2) na wniosek komornika złoŝony za pośrednictwem aplikacji OGNIVO wg umowy zawartej pomiędzy BZ WBK a KIR UWAGA: 1) Opłatę ponosi zleceniodawca. 2) Opłatę wskazaną w ppkt 1) pobiera się w dniu przyjęcia dyspozycji sporządzenia dokumentu. Opłatę wskazaną w ppkt 2) pobiera się zgodnie z umową zawartą pomiędzy BZ WBK a KIR. Opłata jest pobierana równieŝ w sytuacji udzielenia informacji negatywnej np. braku Klienta, nie posiadaniu przez Klienta produktów/usług będących przedmiotem pytania. 3) Opłaty nie pobiera się od osób, organów i instytucji zwolnionych z tej opłaty na mocy odrębnych przepisów prawa oraz w przypadku wydawania opinii o Kliencie na potrzeby spółek zaleŝnych BZ WBK. 8. Sporządzenie zaświadczenia o zdolności kredytowej: 1) klienta o zaangaŝowaniu kredytowym do 1 mln zł 300 2) klienta o zaangaŝowaniu kredytowym powyŝej 1 mln zł Sporządzenie informacji o Kliencie BZ WBK dla firmy audytorskiej (za kaŝdy rozpoczęty rok) 250 UWAGA: 1) Informacja jest przekazywana za zgodą Klienta. 2) Opłatę pobiera się od Klienta w dniu sporządzenia informacji.

23 Opłata za wyciągi papierowe i pliki wynikowe wyciągi elektroniczne z Rachunku Płacowego Przyjęcie do realizacji zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego z rachunku bankowego - za kaŝde zajęcie Realizacja zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego z rachunku bankowego 60 UWAGA: Opłatę pobiera się za kaŝdą wyegzekwowaną kwotę, z wyłączeniem kwot mniejszych niŝ 30 zł, przekazywanych na zlecenie organu egzekucyjnego w celu uzupełnienia do wcześniej zrealizowanego zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego. Dodatkowo za przelew środków na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny pobierana jest opłata w wysokości jak za przelew złoŝony w placówce BZWBK (odpowiednio: przelew realizowany w systemie ELIXIR lub przelew na rachunek w BZWBK). 13. Poświadczenie autentyczności podpisów Posiadacza rachunku i ustanowionych pełnomocników pozostających w aktach BZ WBK 20 - od kaŝdego poświadczonego podpisu 14. Opłata miesięczna z tytułu prowadzenia rachunku lokaty Overnight w tym Biznes Zysk Ustanowienie / zmiany zabezpieczeń w formie zastawu rejestrowego lub hipoteki (za kaŝdy wpis) 300 UWAGA: Opłata ryczałtowa związana z pokryciem opłat dotyczących ustanowienia / zmiany zabezpieczeń. 16. Prowizja za niedotrzymanie klauzul, do których przestrzegania kredytobiorca jest zobowiązany zgodnie z zapisami w umowie kredytowej do 1,5% - wyliczana od kwoty udzielonego kredytu/ limitu - za drugie i kaŝde kolejne upomnienie 17. Wysyłka a/ monitu 50 b/ wezwania generowanego po 5 dniach opóźnienia w spłacie kredytu/limitu 30 c/ wezwania generowanego po 15 dniach opóźnienia w spłacie kredytu/limitu 50

24 24 d/ wezwania generowanego po 30, 60, 90 dniach opóźnienia w spłacie kredytu/limitu 100 e/ monitu dotyczącego, w szczególności, braku realizacji zobowiązania do przeprowadzania określonej w umowie kredytowej wysokości wpływów na rachunek prowadzony w BZ WBK 50 UWAGA: 1. Opłata zawiera koszty pocztowo-telekomunikacyjne 2. Opłata pobierana jest kaŝdorazowo, po wysłaniu monitu/wezwania 18. Czynności niestandardowe dotyczące przekazania środków w formie wpłaty gotówki, przelewu, zlecenia stałego, na rachunek w BZ WBK lub w innym banku krajowym - zlecenie: anulowania transakcji, poszukiwania środków nieotrzymanych przez odbiorcę, zwrotu środków, zapytanie o datę zaksięgowania środków w banku odbiorcy Realizacja innych czynności przez BZ WBK, nie wymienionych w Taryfie - po wykonaniu dyspozycji zgodnie z decyzją Dyrektora właściwej jednostki organizacyjnej BZ WBK VII. DEPOZYTY BANKOWE, KASETY I SKRYTKI SEJFOWE 1. Najem kasety/ skrytki sejfowej, przechowywanie depozytu rzeczowego: a) miesięcznie - opłata pobierana z góry 50 zł b) rocznie - opłata pobierana z góry 400 zł

25 25 VIII. KARTY a/ Karty charge (produkty dostępne w ofercie do dnia r,) L.p. Wyszczególnienie czynności Visa Business (stawka w PLN) Złota Visa Business (stawka w PLN) 1. Wydanie (lub wznowienie) i obsługa karty rocznie Wydanie duplikatu karty Zmiana na wniosek Posiadacza rachunku a) limitu karty 10 bez opłat b) dziennego limitu wypłat gotówki 5 bez opłat 4. Ekspresowa wysyłka karty do wskazanego przez Posiadacza karty miejsca przeznaczenia 100 bez opłat 5. Wypłata gotówki a) w bankomatach sieci BZWBK24 3% min. 10 (opłata obowiązuje do r.)/ 3% min. 5 (opłata obowiązuje od r.) 2,5% min. 10 (opłata obowiązuje do r.)/ 3% min. 5 (opłata obowiązuje od r.) b) w kraju: w bankomatach poza siecią BZWBK24, w placówkach BZ WBK, w placówkach partnerskich BZ WBK oraz w terminalach innych instytucji w kraju 3% min. 10 (opłata obowiązuje do r.)/ 3,5% min. 5 (opłata 2,5% min. 10 (opłata obowiązuje do r.)/ 3,5% min. 5 (opłata

26 26 obowiązuje od r.) obowiązuje od r.) c) w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą lub wypłaty w walucie obcej w bankomatach krajowych 3 % min. 10 (opłata obowiązuje do r.)/ 4% min 10 (opłata obowiązuje od r.) 2,5 % min. 10 (opłata obowiązuje do r.)/ 4% min 10 (opłata obowiązuje od r.) 6. Realizacja transakcji bezgotówkowej (płatności) 1,5 % 1 % 7. Przekroczenie limitu karty 20 bez opłat 8. ZastrzeŜenie karty a) utraconej (skradzionej lub zgubionej) bez opłat bez opłat b) w przypadku wypowiedzenia umowy przez BZ WBK bez opłat bez opłat 9. Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek Posiadacza karty 20 bez opłat 10. Wydanie duplikatu zestawienia transakcji na wniosek Posiadacza karty 10 bez opłat 11. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju w przypadku utraty karty równowartość 175 USD równowartość 175 USD 12. Wydanie karty zastępczej za granicą w przypadku utraty karty równowartość 250 USD równowartość 250 USD 13. Dokonanie przeliczenia transakcji dokonanej kartą w innej walucie niŝ PLN doliczana automatycznie do kwoty obciąŝenia 3,5% wartości transakcji 3,5% wartości transakcji 14. Opłata za ubezpieczenie w ramach pakietu usług dodatkowych do karty bez opłat bez opłat

27 Ubezpieczenie podróŝne bez opłat bez opłat b/ Karty debetowe - Visa Business Electron (produkty dostępne w ofercie do dnia r,) 1. Wydanie (lub wznowienie) i obsługa karty - rocznie Wydanie duplikatu karty niedostępne 3. Zmiana na wniosek Posiadacza rachunku dziennego limitu wypłat gotówki lub limitu płatności 5 4. Ekspresowa wysyłka karty do wskazanego przez Posiadacza karty miejsca przeznaczenia Wypłata gotówki a) w bankomatach sieci BZWBK24 bez opłat b) w kraju: w bankomatach poza siecią BZWBK24, w placówkach BZ WBK, w placówkach partnerskich BZ WBK oraz w terminalach innych instytucji w kraju 3 % min. 10 c) w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą lub wypłaty w walucie obcej w bankomatach krajowych 3% min Realizacja transakcji bezgotówkowej (płatności) bez opłat 7. Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek Posiadacza karty ZastrzeŜenie karty

28 28 a) utraconej (skradzionej lub zgubionej) bez opłat b) w przypadku wypowiedzenia umowy przez BZ WBK bez opłat 9. Wydanie duplikatu zestawienia transakcji na wniosek Posiadacza karty Dokonanie przeliczenia transakcji dokonanej kartą w innej walucie niŝ PLN doliczana automatycznie do kwoty obciąŝenia 3,50% wartości transakcji 11. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju w przypadku utraty karty równowartość 175 USD 12. Opłata za ubezpieczenie w ramach pakietu usług dodatkowych do karty bez opłat 13. Ubezpieczenie podróŝne bez opłat c/ Karty debetowe walutowe - Visa Biznes Euro (produkty dostępne w ofercie do dnia r.) 1. Wydanie (lub wznowienie) i obsługa karty - rocznie bez opłat 2. Opłata miesięczna 2 EUR 3. Wypłata gotówki a) w placówkach BZ WBK i placówkach innych banków: w kraju i za granicą 3,5% min 2 EUR b) w bankomatach sieci BZ WBK24 i sieci byłego Kredyt Banku bez opłat

29 29 c) w bankomatach innych banków w kraju i za granicą 3,5% min 2 EUR 4. Realizacja transakcji bezgotówkowej (płatności) bez opłat 5. Zmiana PIN Wysyłka karty oraz PIN za pośrednictwem kuriera (za kaŝda przesyłkę) 15 EUR 7. ZastrzeŜenie karty a) utraconej (skradzionej lub zgubionej) bez opłat b) w przypadku wypowiedzenia umowy przez BZ WBK bez opłat 8. Dokonanie przeliczenia transakcji dokonanej kartą w innej walucie niŝ EUR doliczana automatycznie do kwoty obciąŝenia 3,50% wartości transakcji d/ Karty kredytowe Srebrna MasterCard BusinessCard (produkt dostępny w ofercie do dnia r.) 1. Wydanie (lub wznowienie) i obsługa karty - rocznie Wydanie duplikatu karty niedostępne 3. Ekspresowa wysyłka karty do wskazanego przez Posiadacza karty miejsca przeznaczenia Wypłata gotówki w bankomatach sieci BZWBK24 i byłego Kredyt Banku oraz w placówkach BZ WBK 3 % min. 10

30 30 5. Wypłata gotówki w bankomatach innych banków w kraju i za granicą 3 % min Realizacja transakcji bezgotówkowej (płatności) bez prowizji 7. Przekroczenie limitu karty ZastrzeŜenie karty a) utraconej (skradzionej lub zgubionej) bez opłat b) w przypadku wypowiedzenia umowy przez BZ WBK bez opłat 9. Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek Posiadacza karty Wydanie duplikatu zestawienia transakcji na wniosek Posiadacza karty Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju w przypadku utraty karty równowartość 95 EUR 12. Wydanie karty zastępczej za granicą w przypadku utraty karty równowartość 148 EUR 13. Dokonanie przeliczenia transakcji dokonanej kartą w innej walucie niŝ PLN doliczana automatycznie do kwoty obciąŝenia 3,50% wartości transakcji 14. Opłata manipulacyjna za obsługę zadłuŝenia opóźnionego Wysyłka monitu Sprawdzenie dostępnego limitu karty w bankomatach sieci BZWBK24 i sieci byłego Kredyt Banku Pakiet ubezpieczeniowy Ekspres 5

31 31 IX. KREDYTY a/ Kredyt obrotowy odnawialny 1. Rozpatrzenie wniosku o kredyt - prowizja pobierana od wnioskowanej kwoty kredytu 0,01 % min. 100 UWAGA: Prowizja nie jest pobierana od Klientów, którym BZ WBK składa ofertę kredytową. 2. Prowizja przygotowawcza - jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 0,5 4 % min Za zaangaŝowanie - prowizja naliczana i pobierana raz w miesiącu od niewykorzystanej kwoty kredytu 0,5-2,5 % UWAGA: Prowizja od przyznanego kredytu dewizowego lub kredytu denominowanego naliczana jest przez BZ WBK w walucie, w której przyznany został kredyt. 4. Administrowanie kredytem - za kaŝdy okres 3-miesięczny, od kwoty aktualnego zaangaŝowania 0-1 % 5. Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta - - jednorazowo a) podwyŝszenie kwoty kredytu - od kwoty podwyŝszenia 0,5 3 % min. 200 b) odroczenie spłaty kredytu - od kwoty odroczenia - do jednego miesiąca 0,2-2 % min powyŝej jednego miesiąca 0,5-3 % min. 300

32 32 c) zmiana waluty kredytu - od kwoty kredytu 0,5-3 % min. 200 d) inna zmiana warunków umowy min. 200 UWAGA: Od kwoty przejęcia długu prowizji nie pobiera się. b/ Kredyt obrotowy nieodnawialny 1. Rozpatrzenie wniosku o kredyt - prowizja pobierana od wnioskowanej kwoty kredytu 0,01 % min. 100 UWAGA: Prowizja nie jest pobierana od Klientów, którym BZ WBK składa ofertę kredytową. 2. Prowizja przygotowawcza - jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 0,5 4 % min Administrowanie kredytem - za kaŝdy okres 3-miesięczny, od kwoty aktualnego zaangaŝowania 0-1 % 4. Gotowość udzielenia kredytu - jednorazowo od niewykorzystanej w okresie postawienia do dyspozycji - transzy kredytu 0,5 1 % 5. Wcześniejsza spłata kredytu - - jednorazowo od kwoty spłaty 1 3 % 6. Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta - jednorazowo a) podwyŝszenie kwoty kredytu - od kwoty podwyŝszenia 0,5 3 % min. 200 b) odroczenie spłaty kredytu - od kwoty odroczenia - do jednego miesiąca 0,2-2 % min. 200

33 33 - powyŝej jednego miesiąca 0,5-3 % min. 300 c) zmiana waluty kredytu - od kwoty kredytu 0,5-3 % min. 200 d) inna zmiana warunków umowy min. 200 UWAGA: Od kwoty przejęcia długu prowizji nie pobiera się. c/ Kredyt płatniczy 1. Rozpatrzenie wniosku o kredyt - prowizja pobierana od wnioskowanej kwoty kredytu 0,01 % min. 100 UWAGA: Prowizja nie jest pobierana od Klientów, którym BZ WBK składa ofertę kredytową. 2. Prowizja przygotowawcza - - jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu/limitu kredytu w linii 0,5 4 % min Za zaangaŝowanie - prowizja naliczana i pobierana raz w miesiącu od niewykorzystanej kwoty kredytu 0,5-2,5 % UWAGA: Prowizja od przyznanego kredytu dewizowego lub kredytu denominowanego naliczana jest przez BZ WBK w walucie, w której przyznany został kredyt. 4. Uruchomienie w ramach linii kredytu płatniczego - kaŝdorazowo, od kwoty kredytu 0,2-0,5 % 5. Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta- jednorazowo a) podwyŝszenie kwoty kredytu - od kwoty podwyŝszenia 0,5 3 % min. 200 b) odroczenie spłaty kredytu - od kwoty odroczenia

34 34 - do jednego miesiąca 0,2-2 % min powyŝej jednego miesiąca 0,5-3 % min. 300 c) zmiana waluty kredytu - od kwoty kredytu 0,5-3 % min. 200 d) inna zmiana warunków umowy min. 200 UWAGA: Od kwoty przejęcia długu prowizji nie pobiera się. d/ Kredyt dyskontowy 1. Rozpatrzenie wniosku o kredyt - prowizja pobierana od wnioskowanej kwoty kredytu 0,01 % min. 100 UWAGA: Prowizja nie jest pobierana od Klientów, którym BZ WBK składa ofertę kredytową. 2. Prowizja przygotowawcza - jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 0,5 4 % min Za zaangaŝowanie - prowizja naliczana i pobierana raz w miesiącu od niewykorzystanej kwoty kredytu 0,5-2,5 % 4. Administrowanie kredytem - za kaŝdy okres 3-miesięczny, od kwoty aktualnego zaangaŝowania 0-1 % 5. Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta - jednorazowo a) podwyŝszenie kwoty kredytu - od kwoty podwyŝszenia 0,5 3 % min. 200 b) przedłuŝenie okresu obowiązywania umowy - od kwoty kredytu 0,5-3 % min. 200

35 35 c) inna zmiana warunków umowy min. 200 UWAGA: Od kwoty przejęcia długu prowizji nie pobiera się. e/ Kredyty inwestycyjne, w tym kredyt "Inwestycja z Unią Europejską" i kredyt technologiczny 1. Rozpatrzenie wniosku o kredyt - prowizja pobierana od wnioskowanej kwoty kredytu 0,01 % min. 100 UWAGA: Prowizja nie jest pobierana od Klientów, którym BZ WBK składa ofertę kredytową. 2. Prowizja przygotowawcza - jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu 0,5 4 % min Prowizja przygotowawcza - jednorazowo od kwoty przyznanej promesy 0,25% - 1% min Administrowanie kredytem - za kaŝdy okres 3-miesięczny, od kwoty aktualnego zaangaŝowania 0-1 % 5. Wcześniejsza spłata kredytu 1 3 % - jednorazowo od kwoty spłaty - W przypadku kredytu "Inwestycja z Unią Europejską" oraz kredytu technologicznego prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy spłata pochodzi ze środków z dotacji/premii technologicznej 6. Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta - jednorazowo a) podwyŝszenie kwoty kredytu - od kwoty podwyŝszenia 0,5 3 % min. 200 b) odroczenie spłaty kredytu - od kwoty odroczenia

36 36 - do jednego miesiąca 0,2-2 % min powyŝej jednego miesiąca 0,5-3 % min. 300 c) zmiana waluty kredytu - od kwoty kredytu 0,5-3 % min. 200 d) inna zmiana warunków umowy min. 200 UWAGA: Od kwoty przejęcia długu prowizji nie pobiera się. f/ Kredyt termomodernizacyjny / remontowy 1. Rozpatrzenie wniosku o kredyt 0,01 % min Wystawienie promesy kredytu 0,01 % min Prowizja przygotowawcza - jednorazowo od kwoty udzielonego kredytu 0,5-4 % min. 500 UWAGA: W przypadku udzielenia kredytu prowizję przygotowawczą pomniejsza się o prowizję za wystawienie promesy udzielenia kredytu. 4. Zmiana warunków umowy kredytu na wniosek Klienta jednorazowo, dotycząca zakresu przedsięwzięcia, kwoty kredytu lub terminu jego spłaty (po uzyskaniu zgody Banku Gospodarstwa Krajowego) 5. Wcześniejsza spłata kredytu - jednorazowo od kwoty spłaty 1-3 % UWAGA: 1. Prowizja nie jest pobierana w przypadku gdy wcześniejsza spłata dokonywana jest ze środków z premii termomodernizacyjnej/remontowej

37 37 2. O pobraniu prowizji od wcześniejszej spłaty pojedynczej raty kredytu decyduje Dyrektor placówki BZ WBK. 6. Administrowanie kredytem - pobierana za kaŝdy okres 3-miesięczny, od kwoty aktualnego zaangaŝowania 0-1 % 7. Prowizja pobierana przez BZ WBK na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) z tytułu przyznania Klientowi przez BGK premii termomodernizacyjnej (w związku z udzielonym przez BZ WBK kredytem termomodernizacyjnym)" 0,6% - Wynagrodzenie prowizyjne liczone jest od kwoty premii termomodernizacyjnej przyznanej przez BGK i płatne w dniu uruchomienia pierwszej transzy kredytu. Pobrane wynagrodzenie prowizyjne BZ WBK przekazuje do BGK. g/ Umowa o współpracy 1. Jednorazowa prowizja przygotowawcza od podpisanej umowy o współpracy a) od kwoty przyznanego limitu 0 1 % b) od kwoty podwyŝszenia limitu 0 1 % c) od kwoty limitu, którego termin uległ przedłuŝeniu 0 1 % h/ Prowizje i opłaty dodatkowe 1. Wystawienie - na wniosek Klienta - zaświadczenia o spłacie kredytu lub poŝyczki 20 jeśli spłata została zakończona, w celach innych niŝ zwolnienie zabezpieczeń 2. Wysyłka monitu - od kaŝdego monitu, w dniu dokonania najbliŝszej spłaty zadłuŝenia 50

38 38 UWAGA: Opłatę naleŝy powiększyć o koszty pocztowo-telekomunikacyjne. Opłatę pobiera się w zł (w przypadku kredytów/poŝyczek złotowych) lub jej równowartość w walucie kredytu/poŝyczki (w przypadku kredytów/poŝyczek walutowych i denominowanych). 3. ZłoŜenie odwołania od decyzji Komitetu Kredytowego Placówki BZ WBK lub Regionu Zawarcie ugody bankowej - od kwoty naleŝności objętej ugodą 0,5 % min Prowizja z tytułu wykorzystania kredytu w związku z wpłatami BZ WBK na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Stawka prowizji w wysokości odpowiadającej wysokości wpłat dokonanych przez BZ WBK w związku z udzielonym Kredytem na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z pózn. zmianami), naleŝna i wymagalna kaŝdorazowo najpóźniej w dniu wymagalności wpłat BZ WBK na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 6. Opłata prowizyjna pobierana przez BZ WBK na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) z tytułu udzielenia przez BGK gwarancji de minimis na zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego odnawialnego, kredytu obrotowego nieodnawialnego lub kredytu obrotowego w rachunku bieŝącym 0,5 % UWAGA: 1. Opłata prowizyjna pobierana jest w wysokości i na zasadach określonych przez BGK i załączonych do umowy kredytu "Warunkach uzyskania w BGK gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis" 2. Opłata prowizyjna liczona jest od kwoty udzielonej gwarancji i pobierana jest z góry za kaŝdy rozpoczęty okres roczny obowiązywania gwarancji. W przypadku kredytu obrotowego nieodnawialnego opłata prowizyjna za kolejny okres roczny pobierana jest od kwoty gwarancji aktualnej w następnym dniu po upływie poprzedniego okresu rocznego okresu gwarancji. 3. Jeśli okres gwarancji jest krótszy niŝ rok, opłata za ten okres naliczana jest za kaŝdy rozpoczęty miesiąc obowiązywania gwarancji, w wysokości 1/12 opłaty rocznej wyliczonej zgodnie ze stawką. 4. Opłata prowizyjna za pierwszy okres roczny gwarancji naliczana jest od daty wpisania kredytu do rejestru gwarancji, a za kolejne okresy - od pierwszego dnia po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji. 5. Opłata prowizyjna, za pierwszy roczny okres gwarancji de minimis, jest płatna po udzieleniu przez BGK gwarancji de minimis potwierdzonym wystawionym przez BZ WBK zaświadczeniem o wysokości uzyskanej pomocy de minimis, za kolejny okres w następnym dniu po upływie poprzedniego rocznego okresu gwarancji. 6. Nie pobiera się opłaty prowizyjnej za pierwszy roczny okres prowizyjny dla gwarancji udzielonych do dnia r.

39 39 i/ Pozostałe transakcje kredytowe 1. Rozpatrzenie wniosku o otwarcie akredytywy dokumentowej/akredytyw dokumentowych bez pokrycia gotówkowego, w ramach decyzji kredytowej - pobierana od wnioskowanej kwoty akredytywy dokumentowej lub kwoty limitu, do wysokości którego Klient moŝe otwierać akredytywy bez pokrycia gotówkowego, w ramach decyzji kredytowej a) do równowartości ,00 zł 100 b) powyŝej równowartości ,00 zł 0,01% 2. Jednorazowa prowizja przygotowawcza od akredytywy dokumentowej / akredytyw dokumentowych bez pokrycia gotówkowego, w ramach decyzji kredytowej - pobierana od: a) kwoty akredytywy lub kwoty limitu, do wysokości którego Klient moŝe otwierać akredytywy bez pokrycia gotówkowego, w ramach decyzji kredytowej 0,2-1 % b) kwoty podwyŝszenia akredytywy lub kwoty podwyŝszenia limitu, do 0,2-1 % wysokości którego Klient moŝe otwierać akredytywy bez pokrycia gotówkowego, w ramach decyzji kredytowej c) kwoty akredytywy lub kwoty limitu, do wysokości którego Klient moŝe otwierać akredytywy bez pokrycia gotówkowego, w ramach decyzji kredytowej, których termin waŝności uległ przedłuŝeniu 0,2-1 % UWAGA: Po podpisaniu umowy prowizja przygotowawcza jest pomniejszana o opłatę za rozpatrzenie wniosku. 3. Rozpatrzenie wniosku o gwarancję, linię gwarancyjną, awal - pobierana od wnioskowanej kwoty gwarancji, linii gwarancyjnej, awalu (z wyłączeniem wniosku o zmianę umowy o gwarancję, linię gwarancyjną, awal) 0,01 % min Jednorazowa prowizja przygotowawcza od wystawionych gwarancji (funkcjonujących poza linią gwarancyjną) udzielonych awali oraz umowy o linię

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku 360/2013 z dnia 15 lipca 2013 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ I B TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW MSP DOTYCZĄCA PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANK

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ I B TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW MSP DOTYCZĄCA PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANK

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ I C TARYFA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BZ WBK S.A. OBSŁUGIWANYCH W PIONIE BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 Do uchwały Zarządu Banku z dnia 11-05-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1 2012 rok Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawrą umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp.

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2014 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od 1 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje:

Niniejszy dokument obejmuje: Niniejszy dokument obejmuje: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych obowiązująca: 1) Klientów, którzy podpisali Umowę od dnia 29 czerwca 2012r. od momentu zawarcia Umowy,

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 26 sierpnia 2011 roku Cześć I. Obsługa rachunku bankowego NET

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 88/2016 Zarządu BS w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17.10.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych. Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych 1

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych. Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych 1 Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Podstawowa Minimalna Maksymalna W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 14 kwietnia 2017 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Obowiązuje od 9 czerwca 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo