TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM"

Transkrypt

1 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku 360/2013 z dnia 15 lipca 2013 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

2 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 2 CZĘŚĆ II B TARYFA DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH DOTYCZĄCA PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU (obowiązuje od dnia 9 września 2013 r.) Spis treści Rozdział I... 4 OGÓLNE ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT... 4 Rozdział II. STAWKI PROWIZJI I OPŁAT... 7 I. RACHUNKI BANKOWE... 7 II. OPERACJE BEZGOTÓWKOWE... 8 III. OBRÓT GOTÓWKOWY... 9 IV. OBRÓT DEWIZOWY a/ Polecenia wypłaty (Przelewy zagraniczne przychodzące) b/ Polecenia wypłaty (Przelewy zagraniczne wychodzące) c/ Opłaty dodatkowe w obrocie dewizowym d/ Skup, inkaso i sprzedaŝ wartości dewizowych Gotówka e/ Czeki f/ Depesze generowane na Ŝyczenie Klienta, posiadacza rachunku, w ramach operacji realizowanych za pośrednictwem BZ WBK V. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA VI. ZLECENIA RÓŻNE VII. DEPOZYTY BANKOWE, KASETY I SKRYTKI SEJFOWE VIII. KARTY a/ Karty charge b/ Karty debetowe - Visa Business Electron c/ Karty debetowe walutowe - Visa Biznes Euro d/ Karty kredytowe Srebrna MasterCard BusinessCard IX. KREDYTY a/ Kredyt obrotowy odnawialny... 19

3 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 3 b/ Kredyt obrotowy nieodnawialny c/ Kredyt płatniczy d/ Kredyt dyskontowy e/ Kredyty inwestycyjne, w tym kredyt "Inwestycja z Unią Europejską" i kredyt technologiczny f/ Kredyt termomodernizacyjny / remontowy g/ Umowa o współpracy h/ Prowizje i opłaty dodatkowe i/ Pozostałe transakcje kredytowe X. POŻYCZKI a/ PoŜyczka giełdowa na zakup papierów wartościowych w obrocie wtórnym oraz poŝyczka na zakup akcji w obrocie pierwotnym b/ PoŜyczka na finansowanie naleŝności z tytułu nierozliczonych gwarantowanych transakcji sprzedaŝy papierów wartościowych za pośrednictwem KBC Securities N.V XI. TRANSAKCJE HANDLOWE a/ Opłaty telekomunikacyjne b/ Inkaso dokumentowe i finansowe / Inkaso własne / Inkaso obce c/ Akredytywa dokumentowa / Akredytywa obca / Akredytywa własna d/ Gwarancja / regwarancja /akredytywa standby/ awal w obrocie krajowym i zagranicznym / Gwarancja obca / akredytywa standby obca (SBLC) / Gwarancja własna / akredytywa standy własna (SBLC) / regwarancja własna /awal XII. LINIA NA OTWIERANIE AKREDYTYW WŁASNYCH XIII. FINANSOWANIE WIERZYTELNOŚCI, FINANSOWANIE WIERZYTELNOŚCI W OPARCIU O POLISĘ KUKE (BankFaktor), a/ Finansowanie wierzytelności b/ Finansowanie wierzytelności w oparciu o polisę KUKE (BankFaktor) c/ Pozostałe... 30

4 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 4 Rozdział I OGÓLNE ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT Bank Zachodni WBK S.A., zwany dalej BZ WBK, pobiera opłaty i prowizje zgodnie z niniejszą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm Część II B, zwaną dalej Taryfą dla klientów korporacyjnych dotyczącą produktów i usług świadczonych przez Bank Zachodni WBK S.A. jako następcę prawnego Kredyt Banku / Taryfą prowizji i opłat / Taryfą. 2. Niniejsza Taryfa obowiązuje w stosunku do czynności wykonywanych przez BZ WBK na podstawie umów zawartych/zawieranych w placówce BZ WBK (lub przy udziale placówki BZ WBK) lub przy udziale obsługującej ww. Klientów jednostki centralnej, która przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. była placówką lub obsługującą Klientów jednostką centralną Kredyt Banku S.A., jeŝeli w dniu zawarcia danej umowy wiąŝe Klienta z BZ WBK inna umowa o usługę bankową, która została zawarta przed dniem 8 lipca 2013 r. w placówce BZ WBK (lub przy udziale placówki BZ WBK) lub przy udziale obsługującej ww. Klientów jednostki centralnej, która przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. była placówką lub obsługującą Klientów jednostką centralną Kredyt Banku S.A. Lista placówek BZ WBK i obsługujących Klientów jednostek centralnych BZ WBK, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówkami lub obsługującymi Klientów jednostkami centralnymi Kredyt Banku S.A. dostępna jest na stronach Aktualizacja tej listy odbywać się będzie poprzez publikację na stronach 3. BZ WBK pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi określone w niniejszej Taryfie, od Klientów będących: przedsiębiorcami (podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą) - osobami prawnymi, bądź osobami fizycznymi, a takŝe jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej utworzonymi zgodnie z przepisami prawa itd., podmiotami nie będącymi przedsiębiorcami (w szczególności organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, jednostki i zakłady budŝetowe oraz gospodarstwa pomocnicze). 4. Dla Klientów zakwalifikowanych do segmentu MSP prowizje i opłaty określone w niniejszej Taryfie pobierane są wyłącznie w przypadku produktów, dla których stawki nie są określone w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm. - Część I B. 2. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi. 3. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa Zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej. 4. NiezaleŜnie od prowizji i opłat bankowych określonych w niniejszej Taryfie, BZ WBK pobiera równieŝ zryczałtowane opłaty stanowiące pokrycie ponoszonych przez BZ WBK kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych, oraz prowizje i opłaty na rzecz banków (krajowych i zagranicznych) pośredniczących w wykonywaniu zlecenia, zgodnie z obowiązującymi taryfami tych banków, lub według odrębnie zawartych porozumień Prowizje i opłaty za wykonywane czynności i usługi bankowe księgowane są w cięŝar rachunku, którego dotyczą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłat w cięŝar innego rachunku Klienta, zgodnie z jego dyspozycją. 2. Opłaty i prowizje od Klientów nie posiadających w BZ WBK rachunku uiszczane są w formie gotówkowej. 3. Prowizje i opłaty za czynności nie związane z prowadzeniem rachunku od Klientów posiadających w BZ WBK rachunek płatny na Ŝądanie prowadzony w placówce BZ WBK pobiera się w zaleŝności od decyzji Klienta w cięŝar rachunku wskazanego przez Klienta prowadzonego w placówce BZ WBK lub w formie wpłaty gotówkowej Rozliczenie wpływów eksportowych na rzecz Klientów BZ WBK dokonywane jest zgodnie z dyspozycją zawartą w treści zlecenia, na koszt wskazanej strony. W przypadku braku wyraźnej dyspozycji co do sposobu dokonania rozliczenia, BZ WBK dokonuje rozliczenia drogą telegraficzną, na koszt własny. 2. Rozliczenia dewizowe dla Klientów banków trzecich wykonywane są telegraficznie z potrąceniem kosztów swiftu. W przypadku przekazywania równowartości złotowej rozliczenie dokonywane jest notą międzybankową nie zawierającą potrąceń z tytułu opłat telekomunikacyjnych.

5 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm Dla poleceń wypłaty (przelewów zagranicznych) realizowanych w systemie Pegaz zastosowanie mają następujące zasady pobierania prowizji: a) W przypadku ustalenia prowizji za czynności w obrocie dewizowym, dla których stawki określone są w procentach, prowizję wylicza się od kwoty zlecenia przeliczonej na złote: - po kursie sprzedaŝy dewiz - w przypadku przelewu zagranicznego wychodzącego, - po kursie kupna dewiz - w przypadku przelewu zagranicznego przychodzącego. b) W przypadku obciąŝenia rachunku walutowego kwotą płatności wyraŝoną w walucie innej niŝ waluta rachunku, prowizję wylicza się od kwoty zlecenia przeliczonej na walutę rachunku: - po kursie sprzedaŝy dewiz / kupna dewiz - w przypadku przelewu zagranicznego wychodzącego, - po kursie kupna dewiz / sprzedaŝy dewiz w przypadku przelewu zagranicznego przychodzącego. c) W przypadku prowizji i opłat pobieranych w złotych z rachunku walutowego, kwoty prowizji i opłat wyraŝone w złotych, przeliczane są na kwoty walut wymienialnych z zastosowaniem kursu kupna dewiz. 2. Dla pozostałych operacji wymienionych w podrozdziale Skup, inkaso i sprzedaŝ wartości dewizowych - gotówka oraz operacji wymienionych w rozdziale Transakcje handlowe, zastosowanie mają następujące zasady pobierania prowizji: a) W przypadku ustalenia prowizji za czynności w obrocie dewizowym, dla których stawki określone są w procentach, prowizję wylicza się procentowo od kwoty zlecenia, a następnie wyliczoną prowizję przelicza się na złote: - po kursie sprzedaŝy - w przypadku dyspozycji płatniczych wysyłanych, - po kursie kupna - w przypadku dyspozycji płatniczych otrzymywanych. b) W przypadku obciąŝenia rachunku walutowego kwotą płatności wyraŝoną w walucie innej niŝ waluta rachunku, prowizję wylicza się od kwoty zlecenia, a następnie wyliczoną prowizję przelicza się na walutę rachunku: - po kursie sprzedaŝy waluty / kupna waluty - w przypadku dyspozycji płatniczych wysyłanych, - po kursie kupna waluty / sprzedaŝy waluty w przypadku dyspozycji płatniczych otrzymanych. c) W przypadku prowizji i opłat pobieranych w złotych z rachunku walutowego, kwoty prowizji i opłat wyraŝone w złotych, przeliczane są na kwoty walut wymienialnych z zastosowaniem kursu kupna walut wymienialnych W przypadku wpływów na rachunek Klienta, prowizje i opłaty pobierane są w walucie, w której następuje rozliczenie transakcji z Klientem lub teŝ w innej walucie z nim uzgodnionej z zastrzeŝeniem ust W przypadku wpływu z tytułu realizacji przelewu zagranicznego przychodzącego, prowizje pobierane są w złotych, natomiast w sytuacji, kiedy Klient nie posiada rachunku bieŝącego w złotych lub środki zgromadzone na tym rachunku nie wystarczają na pokrycie naleŝnych BZ WBK prowizji i opłat w walucie przelewu. 3. W przypadku pozostałych transakcji w obrocie dewizowym od nierezydentów prowizje i opłaty pobierane są w walucie, od rezydentów w złotych lub zgodnie ze złoŝonymi dyspozycjami. 9. Kwoty naliczanych prowizji w złotych i w walutach wymienialnych podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, na zasadach ogólnych, za wyjątkiem waluty JPY, która zaokrąglana jest do liczb całkowitych. 10. W przypadku, gdy prowizje i opłaty bankowe pobierane za czynności w obrocie dewizowym przekraczają 50 % wartości płatności, a zgodnie z treścią zlecenia prowizje i opłaty mają być potrącone z kwoty płatności (nie dotyczy przelewów podlegających Ustawie o usługach płatniczych), BZ WBK pobierze tylko 50 % wartości płatności Od udzielonych kredytów BZ WBK nalicza prowizje na następujących zasadach: a) przygotowawczą - jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu, płatna w dniu zawarcia umowy kredytu; w uzasadnionych przypadkach najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu, a w przypadku nie uruchomienia kredytu, w dniu następnym po upływie okresu postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy, b) administracyjną - od kwoty zaangaŝowania rozumianej jako wykorzystana i moŝliwa do wykorzystania kwota Kredytu, naleŝna z tytułu administrowania Kredytem, płatna kwartalnie, przy czym:

6 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 6 pierwsza prowizja za administrowanie wymagalna jest trzy miesiące po Uruchomieniu Kredytu, a kaŝda następna co trzy miesiące od dnia płatności pierwszej prowizji administracyjnej; ostatnia prowizja administracyjna pobierana jest w Dacie ostatecznej spłaty - dla umów kredytowych zawartych przed 1 sierpnia 2011 r. pierwsza prowizja administracyjna wymagalna jest w dniu Uruchomienia Kredytu, a kaŝda następna wymagalna jest w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego przypadającego trzy miesiące po dniu wymagalności poprzedniej prowizji administracyjnej; ostatnia prowizja administracyjna pobierana w Dacie ostatecznej spłaty - dla umów kredytowych aneksowanych po 1 sierpnia 2011 r. prowizja administracyjna pobierana jest na warunkach zgodnych z aneksem/umowa kredytową c) za zaangaŝowanie - od kredytów odnawialnych naliczana jest codziennie od niewykorzystanej kwoty Kredytu, staje się wymagalna i płatna w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. d) za gotowość udzielenia kredytu - jednorazowo od kwoty niewykorzystanego kredytu, w okresie postawienia kwoty kredytu do dyspozycji kredytobiorcy, płatna w następnym dniu po upływie okresu postawienia kwoty kredytu do dyspozycji kredytobiorcy, e) za wcześniejszą spłatę kredytu - jednorazowo od kwoty spłaty, płatna w dniu spłaty, f) za dokonaną na wniosek Klienta zmianę warunków zawartych w umowie limitu / kredytu - jednorazowo, płatna w dniu zawarcia aneksu do umowy limitu / kredytu. 2. Od wystawionych promes kredytowych BZ WBK nalicza prowizje na następujących zasadach: a) przygotowawcza jednorazowo od kwoty kredytu określonego w promesie kredytu, płatna najpóźniej w dniu wystawienia promesy, b) za dokonywaną na wniosek klienta zmianę warunków promesy jednorazowo, płatna najpóźniej w dniu zawarcia aneksu do promesy. 3. Prowizja od przyznanego kredytu dewizowego lub kredytu denominowanego naliczana jest przez BZ WBK w walucie, w której przyznany został kredyt Prowizji nie pobiera się w przypadku wpłat: a) na rachunki lokat terminowych; b) na rachunki w KBC Securities N.V.; c) na zakup nowych emisji obligacji Skarbu Państwa, akcji i jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych, weksli inwestycyjno-komercyjnych (WIK-ów); 2. W przypadku wpłat gotówkowych złotowych otwartych dokonywanych w bilonie i wpłat gotówkowych w bilonie nieuporządkowanym, pobiera się prowizję podwyŝszoną o 50% (nie stosuje się do końcówek kwot w przypadku braku zamiennika banknotowego). 3. Ustalone w złotych prowizje minimalne od wpłat w walutach wymienialnych realizowanych w ramach Umowy KB Cash, pobierane są w walucie wpłaty po przeliczeniu wg kursu kupna walut wymienialnych. 4. Dzienna kwota wypłat to limit ustalony przez daną placówkę BZ WBK określający kwotę gotówki moŝliwą do podjęcia bez wcześniejszego zamówienia. 13. Opłata za ochronę ubezpieczeniową w ramach pakietu ubezpieczeniowego Ekspres pobierana jest w cyklach miesięcznych, w 11-tym dniu miesiąca. 14. Bank w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich zmian w Taryfie, w szczególności wysokości opłat i prowizji. Zmiana wysokości opłat i prowizji uzaleŝniona jest od zmiany przynajmniej jednego z następujących czynników: 1. stopnia pracochłonności oraz zakresu i formy realizacji określonych czynności/usług, 2. następujących instrumentów finansowych rynku pienięŝnego i kapitałowego: stopy oprocentowania kredytu redyskontowego NBP, stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, sposobu naliczania rezerwy obowiązkowej Banków, stawek stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym, rentowności bonów skarbowych emitowanych przez Ministra Finansów, rentowności bonów pienięŝnych emitowanych przez NBP. Ponadto w okresie obowiązywania umowy Bank zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowych opłat i prowizji. 15 Bank nie będzie zawiadamiał Klientów o takich zmianach niniejszej Taryfy opłat i prowizji, które polegać będą wyłącznie na wprowadzeniu nowych typów produktów lub usług do oferty Banku oraz w przypadku zmian w zakresie produktów, w przedmiocie których Klienta nie wiąŝe z Bankiem umowa.

7 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 7 Rozdział II. STAWKI PROWIZJI I OPŁAT I. RACHUNKI BANKOWE 1. Otwarcie rachunku bieŝącego/pomocniczego/walutowego bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bieŝącego - miesięcznie z dołu Prowadzenie rachunku pomocniczego - miesięcznie z dołu WdroŜenie usługi Rachunku Płacowego - jednorazowo, w momencie otwarcia Prowadzenie Rachunku Płacowego - miesięcznie z dołu Prowadzenie Rachunku Depozyt Korporacyjny - dotyczy Rachunków Depozyt Korporacyjny będących w ofercie BZ WBK do dnia r miesięcznie z dołu 7. Otwarcie Rachunku Escrow - jednorazowo, w momencie otwarcia negocjowana - opłata pobierana jest z innego rachunku prowadzonego w placówce BZ WBK 8. Prowadzenie Rachunku Sum Depozytowych*/Powierniczego*/Escrow - miesięcznie z dołu negocjowana - opłata pobierana jest z innego rachunku prowadzonego w placówce BZ WBK * Dotyczy rachunków sum depozytowych i rachunków powierniczych, które były dostępne w ofercie BZ WBK do dnia r. 9. WdroŜenie Konsolidacji Sald Opłata za Konsolidację Sald miesięcznie z dołu 11. Opłata za wyciągi a) opłata miesięczna za wyciągi dzienne z rachunku dostarczane na adres korespondencyjny - ryczałt, miesięcznie z dołu 100 b) opłata pobierana za wyciąg miesięczny z rachunku odbierany w placówce BZ WBK 15 c) opłata kaŝdorazowa za wyciąg dzienny z rachunku odbierany w placówce BZ WBK za kaŝdy wyciąg Ponowne udostępnienie wyciągu drogą elektroniczną 5

8 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 8 II. OPERACJE BEZGOTÓWKOWE 1. Realizacja przelewu na rachunki własne w ramach BZ WBK - od kaŝdego przelewu, po jego wykonaniu - dotyczy przelewów, w których zleceniodawcą przelewu i odbiorcą środków jest ta sama Firma (ten sam CIF oznaczający numer Klienta). a) u pracownika w placówce BZ WBK 20 b) na dyskietce w placówce BZ WBK(Przelew KB )* 10 * Usługa wycofana z oferty; usługa dostępna wyłącznie w ramach umowy o Przelew KB. c) elektronicznie za pośrednictwem KBnet, KB24 bez opłat Nie pobiera się prowizji za zlecenia zawierające dyspozycje przekazania środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w BZ WBK na rachunki depozytowe, lokat terminowych. 2. Realizacja przelewu na rachunki obce w ramach BZ WBK oraz przelewu do innego banku - od kaŝdego przelewu a) u pracownika w placówce BZ WBK 20 b) na dyskietce w placówce BZ WBK (Przelew KB ) * * Usługa wycofana z oferty; usługa dostępna wyłącznie w ramach umowy o Przelew KB. 10 c) elektronicznie za pośrednictwem KBnet, KB24 2,50 Zlecenia do innego banku na kwotę równą lub wyŝszą zł (z wyłączeniem płatności na rzecz ZUS i Urzędów Skarbowych) realizowane są poprzez system SORBNET, a wysokość opłaty określa tytuł dotyczący realizacji przelewu w systemie SORBNET. Opłata za realizację przelewów na rachunki obce w ramach BZ WBK wykonane w okresie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca jest pobierana sumarycznie następnego miesiąca kalendarzowego najpóźniej do 10-go dnia tego miesiąca. 3. Realizacja przelewu w systemie SORBNET - od kaŝdego zlecenia, po jego wykonaniu a) dla zleceń na kwotę równą lub wyŝszą zł w placówce BZ WBK 20 b) dla zleceń na kwotę poniŝej zł w placówce BZ WBK 40 c) dla zleceń wykonanych za pośrednictwem kanałów elektronicznych 20 Nie dotyczy płatności na rzecz ZUS i Urzędów Skarbowych 4. Realizacja przelewu z Rachunku Depozyt Korporacyjny - dotyczy Rachunków Depozyt Korporacyjny będących w ofercie BZ WBK do dnia r. bez opłat Uwaga: 1.W przypadku zleceń na kwotę równą lub wyŝszą zł realizowanych poprzez system SORBNET pobierana jest opłata wg stawki dla tego typu przelewów. 2. W przypadku przelewów zagranicznych za kaŝdy zrealizowany przelew pobierane są opłaty i prowizje określone dla przelewów zagranicznych 3. W przypadku wykorzystania rachunku depozytowego do bieŝącej działalności firmy i realizacji przelewów w ramach BZ WBK lub do innego banku, BZ WBK zastrzega sobie moŝliwość pobrania opłat określonych w pkt Realizacja przelewu z Rachunku Płacowego negocjowana 6. Definiowanie/Zmiana/Usunięcie zlecenia stałego u pracownika w placówce BZ WBK - kaŝdorazowo, po wykonaniu dyspozycji 4 7. Realizacja zlecenia stałego od kaŝdego zlecenia stałego, po jego wykonaniu 2 8. Aktywacja usługi KB Collect (SPM) opłata od odbiorcy (wierzyciela) 150

9 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 9 9. Identyfikacja pojedynczej transakcji - transakcja KB Collect (SPM) - opłata uzaleŝniona od liczby transakcji wpływających w ciągu miesiąca na rachunek o określonym identyfikatorze 0,25 za pojedynczą zidentyfikowaną transakcję min. 250 zł/miesiąc a/ poniŝej ,25 min. 250 b/ ,24 c/ ,22 d/ ,20 e/ ,19 f/ ,18 g/ ,17 h/ i powyŝej 0, Aktywacja usługi polecenie zapłaty - opłata od odbiorcy (wierzyciela) Definiowanie/Zmiana/Usunięcie polecenia zapłaty opłata od odbiorcy (wierzyciela) 5 - kaŝdorazowo, po wykonaniu dyspozycji, u pracownika w placówce BZ WBK 12. Realizacja polecenia zapłaty - opłata od odbiorcy (wierzyciela) 2,50 - miesięcznie od kaŝdego zrealizowanego polecenia zapłaty, po jego wykonaniu 13. Realizacja polecenia zapłaty opłata od płatnika (dłuŝnika) 2 - od kaŝdego zrealizowanego polecenia zapłaty, po jego wykonaniu 14. Realizacja dyspozycji płatnika (dłuŝnika) zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty - kaŝdorazowo, po wykonaniu dyspozycji Realizacja odwołania przez płatnika (dłuŝnika) niezrealizowanego polecenia zapłaty - kaŝdorazowo, po wykonaniu dyspozycji Cofnięcie zgody na obciąŝanie rachunku w trybie polecenia zapłaty opłata od płatnika (dłuŝnika) opłata jednorazowa 17. Przyjęcie czeku do inkasa w obrocie krajowym od kaŝdego czeku, w momencie jego przyjęcia 30 2 III. OBRÓT GOTÓWKOWY 1. Realizacja wpłaty gotówkowej - od kwoty wpłaty, w momencie jej przyjęcia a) na rachunki prowadzone w BZ WBK - otwarta 0,55% min 15 - zamknięta* (w tym równieŝ Umowa KB Cash):

10 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 10 - kasa 0,5% min 10 - trezor 0,4% min 10 - COG 0,3% min 10 - zamknięta* - KB standard 0,3% min 15 - zamknięta* - KB błyskawiczna (z "Zobowiązaniem") 0,4% min 15 - zamknięta* - KB przeliczona 0,5% min 15 * Zapisy dotyczą wpłat zamkniętych na rachunki prowadzone w placówkach BZ WBK lub jednostkach centralnych BZ WBK; w przypadku wpłat zamkniętych na inne rachunki prowadzone w BZ WBK stosuje się opłatę wskazaną w pkt. b) b) na rachunki prowadzone w innych bankach - otwarta 1% min Przy wpłatach gotówkowych do innych banków pobiera się dodatkową opłatę za polecenie przelewu np. przekaz zagraniczny wychodzący, przelew złoŝony w formie papierowej, przelew złoŝony elektronicznie, przelew w systemie SORBNET itd. 2. Ustalone w złotych prowizje minimalne od wpłat w walutach wymienialnych realizowanych w ramach Umowy KB Cash, pobierane są w walucie wpłaty po przeliczeniu wg kursu kupna walut wymienialnych. 2. Wpłata realizowana w placówce BZ WBK w imieniu własnym wpłacającego nie będącego posiadaczem rachunku 0,55% min Wpłata pocztowa zamknięta wg umowy 4. Wpłata zamknięta - usługi związane z konwojowaniem wartości pienięŝnych wg umowy 5. Opłaty i prowizje dodatkowe: a) wpłata bilonu w walutach wymienialnych 60% b) skarbiec nocny - opakowania słuŝące do odprowadzania gotówki (np. woreczki do monet, portfele, kasety), karty magnetyczne i klucze do skarbca nocnego itp. Cena zakupu + 10% c) wpłata zamknięta przygotowana niezgodnie z zapisami umowy/deklaracji (np. niepoprawne przygotowanie bezpiecznej koperty, dokonanie wpłaty nieuporządkowanej) 0,5% min 50 Opłatę pobiera się po dokonaniu rozliczenia wpłaty d) opłata za papierowe protokoły róŝnic stwierdzonych we wpłatach gotówkowych w formie zamkniętej wysyłane listem zwykłym (za kaŝdy protokół) 5 zł Opłata nie dotyczy Klientów obsługiwanych przez Pocztę Polską 6. Wypłata gotówki w placówce BZ WBK - u pracownika w placówce BZ WBK - od kwoty wypłaty w momencie jej dokonania 0,3% min 10 Zerową stawkę prowizji stosuje się w przypadku wypłat z rachunków lokat terminowych w terminie zapadalności. BZ WBK zastrzega sobie moŝliwość niezrealizowania wypłaty gotówkowej, nieawizowanej, a wymagającej awizowania, a takŝe nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Posiadacza rachunku w związku z odmową dokonania wypłaty gotówki z powodu braku wcześniejszego awizowania. 7. Wypłata nieawizowana (prowizja dodatkowa do pkt 6 liczona od róŝnicy między kwotą wypłacaną a kwotą wyznaczoną do awizowania). 0,15 % 8. Nieodebranie awizowanej (wcześniej zgłoszonej) wypłaty gotówkowej 0,8% min Przygotowanie kwoty wypłaty gotówkowej (otwartej/zamkniętej w terminie uzgodnionym z jednostką organizacyjną BZ WBK według 0,40% min 15 struktury nominałowej określonej przez Klienta) oraz jej realizacja - od kwoty przygotowanej W przypadku realizacji takiej wypłaty nie pobiera się dodatkowo opłaty za wypłatę gotówkową z rachunku. BZ WBK zastrzega sobie moŝliwość realizacji wypłaty gotówkowej według innej struktury nominałowej, przy czym prowizja od tej wypłaty pobrana będzie zgodnie z pkt. 2 niniejszej tabeli. 10. Dokonanie wypłaty gotówkowej walutowej otwartej/zamkniętej w cięŝar rachunku złotowego 0,55% min 15 - od kwoty wypłaty, w momencie jej dokonania 11 Wypłata zamknięta - usługi związane z konwojowaniem wartości pienięŝnych wg umowy 12 Wymiana banknotów / bilonu na banknoty / bilon o innych nominałach 0,2% min. 50

11 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 11 (dotyczy wyłącznie złotych polskich, prowizja liczona jest od kwoty wymiany) IV. OBRÓT DEWIZOWY a/ Polecenia wypłaty (Przelewy zagraniczne przychodzące) 1. Przelewy zagraniczne przychodzące na rachunek w BZ WBK w formie komunikatu MT103 a) STP (SEPA) 10 b) STP - plus 20 c) NON - STP 0,15% min.30 max 250 Opłaty wskazane w pkt 1 nie dotyczą transakcji, których koszty BZ WBK ponosi płatnik (zleceniodawca). 2. Przelewy zagraniczne w formie komunikatu MT101 a) STP (SEPA) 10 b) STP - plus 25 c) NON - STP 0,25% min 40 max Stanowiące dyspozycję wystawienia przelewu krajowego jak dla przelewu krajowego b/ Polecenia wypłaty (Przelewy zagraniczne wychodzące) 1. Wysyłane przez BZ WBK w formie komunikatu MT103*, przez kanały elektroniczne (KB24, KB Net, WISE) a) STP (SEPA) 10 b) STP - plus** 25 c) NON - STP** 0,25% min. 40 max Wysyłane przez BZ WBK w formie komunikatu MT103*, przez formularz papierowy 0,25% min. 40 max Tryb ekspresowy - tylko NON - STP 0,50% min. 80 max Wysyłane przez BZ WBK w formie komunikatu MT101*, realizowane zawsze jako NON - STP 0,25% min. 40 max 250 * Nie pobiera się opłaty wymienionej w rozdziale IV pkt. f) ppkt. 1 i 3. ** W przypadku zastosowania opcji kosztowej BEN stawka ustalana w zaleŝności od kanału dostępu i trybu realizacji (stawki w wysokościach jak wyŝej, dla NON-STP lub STP-plus); kwota przelewu zostanie pomniejszona o wartość naleŝnej BZ WBK prowizji.

12 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 12 c/ Opłaty dodatkowe w obrocie dewizowym 1. Realizacja przelewu zagranicznego wychodzącego z opcją kosztową OUR a) Dla przelewów na kwoty do równowartości 1000,- EUR ( 1000,-EUR) 40 b) Dla przelewów na kwoty powyŝej równowartości 1000,- EUR (>1000,-EUR) 90 Opłata nie podlega negocjacji. 2. Odwołanie (anulowanie) przez Płatnika (zleceniodawcę) przelewu zagranicznego wychodzącego realizowanego przez BZ WBK koszty banków trzecich Koszty banków trzecich ponosi zawsze Płatnik (zleceniodawca). 3. Zmiana, uzupełnienia do zrealizowanego przez BZ WBK przelewu zagranicznego wychodzącego koszty banków trzecich Koszty banków trzecich ponosi zawsze Zleceniodawca. 4. Zapytania do innych banków na Ŝyczenie Klienta: koszty banków trzecich - poszukiwanie wpływu - prześledzenie transakcji płatniczej wykonanej powyŝej 60 dni wstecz 5. Zwrot zrealizowanego przez BZ WBK przelewu zagranicznego wychodzącego 50 (niezaleŝnie od kosztów pobranych przez banki trzecie) 6. Opłata z tytułu kosztów Ŝądanych przez bank zagraniczny za niespełnienie wymogów STP (opłata pobierana dodatkowo po otrzymaniu Ŝądania zapłaty kosztów z banku zagranicznego zawsze obciąŝająca Zleceniodawcę przelewu, niezaleŝnie od wybranej opcji kosztowej i trybu realizacji przelewu) d/ Skup, inkaso i sprzedaŝ wartości dewizowych Gotówka 1. Skup lub sprzedaŝ banknotów i monet walut obcych - publikowanych w Tabeli Kursów BZ WBK i określonych jako skupowane e/ Czeki Równowartość kosztów Ŝądanych przez bank zagraniczny 0,5% (od skupu monet 60%) 1. Realizacja czeków a) inkaso czeków 0,15% min. 150 max 500 b) Rozrachunek z regresem 40 zł + koszty naliczone przez bank wystawcy i banki pośredniczące c) skrócony rozrachunek z regresem 60 zł + koszty naliczone przez bank wystawcy i bank pośredniczące 2. Nieopłacenie czeku przez trasata (opłatę i koszty ponosi podawca czeku ) 30 zł + koszty naliczone przez bank wystawcy i banki pośredniczące

13 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 13 1) Czeki realizowane są tylko wówczas, gdy podawca czeku posiada konto w BZ WBK. 2) W przypadku realizacji czeków płatnych w tym samym banku i w tej samej walucie, przyjętych od jednego podawcy na jednej liście prowizja pobierana jest od łącznej wartości czeków z zachowaniem progów kwotowych. f/ Depesze generowane na Ŝyczenie Klienta, posiadacza rachunku, w ramach operacji realizowanych za pośrednictwem BZ WBK 1. Za jedną depeszę S.W.I.F.T. (normal priority) a) dotyczącą operacji dokumentowych 10 b) MT191 (Request for charges) 0 c) w pozostałych przypadkach Za depesze S.W.I.F.T. MT920, MT940, MT941, MT942 (w związku z prowadzeniem rachunków bankowych na rzecz Klienta) a) za jedną depeszę (normal priority) 10 b) miesięczna opłata ryczałtowa za pakiet do 100 sztuk PLN 50 - EUR/USD 3. Dodatkowa opłata za depeszę S.W.I.F.T. pilną (urgent priority) 15 V. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA 1. Aktywacja programu KB Net jednorazowo 2. Abonament za korzystanie z programu KB Net miesięcznie, z dołu, niezaleŝnie od daty zawarcia umowy 3. Abonament za korzystanie z KB miesięcznie, z dołu, niezaleŝnie od daty zawarcia umowy 4. Wydanie KB Karty 10 Nie dotyczy pierwszej KB karty wydanej danej osobie. 5. Wymiana KB karty Aktywacja i instalacja programu Przelew KB jednorazowo 7. Abonament za korzystanie z programu Przelew KB - miesięcznie, z dołu, niezaleŝnie od daty zawarcia umowy (brak produktu dla nowych Klientów) 200

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 104/2014 z dnia 20 marca 2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ II A - OPŁATY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r.

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 15 maja 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/12/2008 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 22 grudnia 2008 roku IX zmiana Uchwała Nr 11/04/2010 z 30.04.2010 r. TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji. Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie. krajowym i zagranicznym dla

Taryfa opłat i prowizji. Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie. krajowym i zagranicznym dla Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych od 22 października 2012r. INFOLINIA 801 355

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 24.03.2014 r. (zawiera również inne brzmienie wskazanych pozycji obowiązujące od 1.06.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów instytucjonalnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu SPIS TREŚCI Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE...... 4 Tab. 1. Rachunki bieŝące i pomocnicze dla podmiotów gospodarczych, rolników oraz dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW Załącznik do Uchwały Nr 105/55/2009 Zarządu BS w Zawadzkiem z dnia 15.10.2009 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZILECZYM W ZAWADZKIEM DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. . TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 17.08.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spis treści Zasady generalne w zakresie pobierania opłat i prowizji bankowych tytułem operacji na rachunkach klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster, załącznik do UZ z dn. 30.09.2009 r, obowiązuje od dnia 1 października 2009

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INSTYTUCJONALNI SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH... 3 Rozdział I Rachunki depozytowe...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 62/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 14.05.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia 18.05.2015

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji pobieranych przez Bank BPH Spółka Akcyjna za czynności związane z obsługą Klienta Korporacyjnego 2010 1 / 26 Spis treści Zasady stosowania Tabeli. 3 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach, Filiach i Punktach Kasowych dla klientów instytucjonalnych oraz rad rodziców i innych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie dla klientów indywidualnych Chełm 011 1/1 Taryfa prowizji i opłat obowiązująca we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo