TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM"

Transkrypt

1 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku 360/2013 z dnia 15 lipca 2013 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

2 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 2 CZĘŚĆ II B TARYFA DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH DOTYCZĄCA PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU (obowiązuje od dnia 9 września 2013 r.) Spis treści Rozdział I... 4 OGÓLNE ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT... 4 Rozdział II. STAWKI PROWIZJI I OPŁAT... 7 I. RACHUNKI BANKOWE... 7 II. OPERACJE BEZGOTÓWKOWE... 8 III. OBRÓT GOTÓWKOWY... 9 IV. OBRÓT DEWIZOWY a/ Polecenia wypłaty (Przelewy zagraniczne przychodzące) b/ Polecenia wypłaty (Przelewy zagraniczne wychodzące) c/ Opłaty dodatkowe w obrocie dewizowym d/ Skup, inkaso i sprzedaŝ wartości dewizowych Gotówka e/ Czeki f/ Depesze generowane na Ŝyczenie Klienta, posiadacza rachunku, w ramach operacji realizowanych za pośrednictwem BZ WBK V. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA VI. ZLECENIA RÓŻNE VII. DEPOZYTY BANKOWE, KASETY I SKRYTKI SEJFOWE VIII. KARTY a/ Karty charge b/ Karty debetowe - Visa Business Electron c/ Karty debetowe walutowe - Visa Biznes Euro d/ Karty kredytowe Srebrna MasterCard BusinessCard IX. KREDYTY a/ Kredyt obrotowy odnawialny... 19

3 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 3 b/ Kredyt obrotowy nieodnawialny c/ Kredyt płatniczy d/ Kredyt dyskontowy e/ Kredyty inwestycyjne, w tym kredyt "Inwestycja z Unią Europejską" i kredyt technologiczny f/ Kredyt termomodernizacyjny / remontowy g/ Umowa o współpracy h/ Prowizje i opłaty dodatkowe i/ Pozostałe transakcje kredytowe X. POŻYCZKI a/ PoŜyczka giełdowa na zakup papierów wartościowych w obrocie wtórnym oraz poŝyczka na zakup akcji w obrocie pierwotnym b/ PoŜyczka na finansowanie naleŝności z tytułu nierozliczonych gwarantowanych transakcji sprzedaŝy papierów wartościowych za pośrednictwem KBC Securities N.V XI. TRANSAKCJE HANDLOWE a/ Opłaty telekomunikacyjne b/ Inkaso dokumentowe i finansowe / Inkaso własne / Inkaso obce c/ Akredytywa dokumentowa / Akredytywa obca / Akredytywa własna d/ Gwarancja / regwarancja /akredytywa standby/ awal w obrocie krajowym i zagranicznym / Gwarancja obca / akredytywa standby obca (SBLC) / Gwarancja własna / akredytywa standy własna (SBLC) / regwarancja własna /awal XII. LINIA NA OTWIERANIE AKREDYTYW WŁASNYCH XIII. FINANSOWANIE WIERZYTELNOŚCI, FINANSOWANIE WIERZYTELNOŚCI W OPARCIU O POLISĘ KUKE (BankFaktor), a/ Finansowanie wierzytelności b/ Finansowanie wierzytelności w oparciu o polisę KUKE (BankFaktor) c/ Pozostałe... 30

4 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 4 Rozdział I OGÓLNE ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT Bank Zachodni WBK S.A., zwany dalej BZ WBK, pobiera opłaty i prowizje zgodnie z niniejszą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm Część II B, zwaną dalej Taryfą dla klientów korporacyjnych dotyczącą produktów i usług świadczonych przez Bank Zachodni WBK S.A. jako następcę prawnego Kredyt Banku / Taryfą prowizji i opłat / Taryfą. 2. Niniejsza Taryfa obowiązuje w stosunku do czynności wykonywanych przez BZ WBK na podstawie umów zawartych/zawieranych w placówce BZ WBK (lub przy udziale placówki BZ WBK) lub przy udziale obsługującej ww. Klientów jednostki centralnej, która przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. była placówką lub obsługującą Klientów jednostką centralną Kredyt Banku S.A., jeŝeli w dniu zawarcia danej umowy wiąŝe Klienta z BZ WBK inna umowa o usługę bankową, która została zawarta przed dniem 8 lipca 2013 r. w placówce BZ WBK (lub przy udziale placówki BZ WBK) lub przy udziale obsługującej ww. Klientów jednostki centralnej, która przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. była placówką lub obsługującą Klientów jednostką centralną Kredyt Banku S.A. Lista placówek BZ WBK i obsługujących Klientów jednostek centralnych BZ WBK, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A. były placówkami lub obsługującymi Klientów jednostkami centralnymi Kredyt Banku S.A. dostępna jest na stronach Aktualizacja tej listy odbywać się będzie poprzez publikację na stronach 3. BZ WBK pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi określone w niniejszej Taryfie, od Klientów będących: przedsiębiorcami (podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą) - osobami prawnymi, bądź osobami fizycznymi, a takŝe jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej utworzonymi zgodnie z przepisami prawa itd., podmiotami nie będącymi przedsiębiorcami (w szczególności organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje, stowarzyszenia, jednostki i zakłady budŝetowe oraz gospodarstwa pomocnicze). 4. Dla Klientów zakwalifikowanych do segmentu MSP prowizje i opłaty określone w niniejszej Taryfie pobierane są wyłącznie w przypadku produktów, dla których stawki nie są określone w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm. - Część I B. 2. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi. 3. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa Zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej. 4. NiezaleŜnie od prowizji i opłat bankowych określonych w niniejszej Taryfie, BZ WBK pobiera równieŝ zryczałtowane opłaty stanowiące pokrycie ponoszonych przez BZ WBK kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych, oraz prowizje i opłaty na rzecz banków (krajowych i zagranicznych) pośredniczących w wykonywaniu zlecenia, zgodnie z obowiązującymi taryfami tych banków, lub według odrębnie zawartych porozumień Prowizje i opłaty za wykonywane czynności i usługi bankowe księgowane są w cięŝar rachunku, którego dotyczą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłat w cięŝar innego rachunku Klienta, zgodnie z jego dyspozycją. 2. Opłaty i prowizje od Klientów nie posiadających w BZ WBK rachunku uiszczane są w formie gotówkowej. 3. Prowizje i opłaty za czynności nie związane z prowadzeniem rachunku od Klientów posiadających w BZ WBK rachunek płatny na Ŝądanie prowadzony w placówce BZ WBK pobiera się w zaleŝności od decyzji Klienta w cięŝar rachunku wskazanego przez Klienta prowadzonego w placówce BZ WBK lub w formie wpłaty gotówkowej Rozliczenie wpływów eksportowych na rzecz Klientów BZ WBK dokonywane jest zgodnie z dyspozycją zawartą w treści zlecenia, na koszt wskazanej strony. W przypadku braku wyraźnej dyspozycji co do sposobu dokonania rozliczenia, BZ WBK dokonuje rozliczenia drogą telegraficzną, na koszt własny. 2. Rozliczenia dewizowe dla Klientów banków trzecich wykonywane są telegraficznie z potrąceniem kosztów swiftu. W przypadku przekazywania równowartości złotowej rozliczenie dokonywane jest notą międzybankową nie zawierającą potrąceń z tytułu opłat telekomunikacyjnych.

5 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm Dla poleceń wypłaty (przelewów zagranicznych) realizowanych w systemie Pegaz zastosowanie mają następujące zasady pobierania prowizji: a) W przypadku ustalenia prowizji za czynności w obrocie dewizowym, dla których stawki określone są w procentach, prowizję wylicza się od kwoty zlecenia przeliczonej na złote: - po kursie sprzedaŝy dewiz - w przypadku przelewu zagranicznego wychodzącego, - po kursie kupna dewiz - w przypadku przelewu zagranicznego przychodzącego. b) W przypadku obciąŝenia rachunku walutowego kwotą płatności wyraŝoną w walucie innej niŝ waluta rachunku, prowizję wylicza się od kwoty zlecenia przeliczonej na walutę rachunku: - po kursie sprzedaŝy dewiz / kupna dewiz - w przypadku przelewu zagranicznego wychodzącego, - po kursie kupna dewiz / sprzedaŝy dewiz w przypadku przelewu zagranicznego przychodzącego. c) W przypadku prowizji i opłat pobieranych w złotych z rachunku walutowego, kwoty prowizji i opłat wyraŝone w złotych, przeliczane są na kwoty walut wymienialnych z zastosowaniem kursu kupna dewiz. 2. Dla pozostałych operacji wymienionych w podrozdziale Skup, inkaso i sprzedaŝ wartości dewizowych - gotówka oraz operacji wymienionych w rozdziale Transakcje handlowe, zastosowanie mają następujące zasady pobierania prowizji: a) W przypadku ustalenia prowizji za czynności w obrocie dewizowym, dla których stawki określone są w procentach, prowizję wylicza się procentowo od kwoty zlecenia, a następnie wyliczoną prowizję przelicza się na złote: - po kursie sprzedaŝy - w przypadku dyspozycji płatniczych wysyłanych, - po kursie kupna - w przypadku dyspozycji płatniczych otrzymywanych. b) W przypadku obciąŝenia rachunku walutowego kwotą płatności wyraŝoną w walucie innej niŝ waluta rachunku, prowizję wylicza się od kwoty zlecenia, a następnie wyliczoną prowizję przelicza się na walutę rachunku: - po kursie sprzedaŝy waluty / kupna waluty - w przypadku dyspozycji płatniczych wysyłanych, - po kursie kupna waluty / sprzedaŝy waluty w przypadku dyspozycji płatniczych otrzymanych. c) W przypadku prowizji i opłat pobieranych w złotych z rachunku walutowego, kwoty prowizji i opłat wyraŝone w złotych, przeliczane są na kwoty walut wymienialnych z zastosowaniem kursu kupna walut wymienialnych W przypadku wpływów na rachunek Klienta, prowizje i opłaty pobierane są w walucie, w której następuje rozliczenie transakcji z Klientem lub teŝ w innej walucie z nim uzgodnionej z zastrzeŝeniem ust W przypadku wpływu z tytułu realizacji przelewu zagranicznego przychodzącego, prowizje pobierane są w złotych, natomiast w sytuacji, kiedy Klient nie posiada rachunku bieŝącego w złotych lub środki zgromadzone na tym rachunku nie wystarczają na pokrycie naleŝnych BZ WBK prowizji i opłat w walucie przelewu. 3. W przypadku pozostałych transakcji w obrocie dewizowym od nierezydentów prowizje i opłaty pobierane są w walucie, od rezydentów w złotych lub zgodnie ze złoŝonymi dyspozycjami. 9. Kwoty naliczanych prowizji w złotych i w walutach wymienialnych podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, na zasadach ogólnych, za wyjątkiem waluty JPY, która zaokrąglana jest do liczb całkowitych. 10. W przypadku, gdy prowizje i opłaty bankowe pobierane za czynności w obrocie dewizowym przekraczają 50 % wartości płatności, a zgodnie z treścią zlecenia prowizje i opłaty mają być potrącone z kwoty płatności (nie dotyczy przelewów podlegających Ustawie o usługach płatniczych), BZ WBK pobierze tylko 50 % wartości płatności Od udzielonych kredytów BZ WBK nalicza prowizje na następujących zasadach: a) przygotowawczą - jednorazowo od kwoty przyznanego kredytu, płatna w dniu zawarcia umowy kredytu; w uzasadnionych przypadkach najpóźniej w dniu uruchomienia kredytu, a w przypadku nie uruchomienia kredytu, w dniu następnym po upływie okresu postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy, b) administracyjną - od kwoty zaangaŝowania rozumianej jako wykorzystana i moŝliwa do wykorzystania kwota Kredytu, naleŝna z tytułu administrowania Kredytem, płatna kwartalnie, przy czym:

6 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 6 pierwsza prowizja za administrowanie wymagalna jest trzy miesiące po Uruchomieniu Kredytu, a kaŝda następna co trzy miesiące od dnia płatności pierwszej prowizji administracyjnej; ostatnia prowizja administracyjna pobierana jest w Dacie ostatecznej spłaty - dla umów kredytowych zawartych przed 1 sierpnia 2011 r. pierwsza prowizja administracyjna wymagalna jest w dniu Uruchomienia Kredytu, a kaŝda następna wymagalna jest w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego przypadającego trzy miesiące po dniu wymagalności poprzedniej prowizji administracyjnej; ostatnia prowizja administracyjna pobierana w Dacie ostatecznej spłaty - dla umów kredytowych aneksowanych po 1 sierpnia 2011 r. prowizja administracyjna pobierana jest na warunkach zgodnych z aneksem/umowa kredytową c) za zaangaŝowanie - od kredytów odnawialnych naliczana jest codziennie od niewykorzystanej kwoty Kredytu, staje się wymagalna i płatna w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego. d) za gotowość udzielenia kredytu - jednorazowo od kwoty niewykorzystanego kredytu, w okresie postawienia kwoty kredytu do dyspozycji kredytobiorcy, płatna w następnym dniu po upływie okresu postawienia kwoty kredytu do dyspozycji kredytobiorcy, e) za wcześniejszą spłatę kredytu - jednorazowo od kwoty spłaty, płatna w dniu spłaty, f) za dokonaną na wniosek Klienta zmianę warunków zawartych w umowie limitu / kredytu - jednorazowo, płatna w dniu zawarcia aneksu do umowy limitu / kredytu. 2. Od wystawionych promes kredytowych BZ WBK nalicza prowizje na następujących zasadach: a) przygotowawcza jednorazowo od kwoty kredytu określonego w promesie kredytu, płatna najpóźniej w dniu wystawienia promesy, b) za dokonywaną na wniosek klienta zmianę warunków promesy jednorazowo, płatna najpóźniej w dniu zawarcia aneksu do promesy. 3. Prowizja od przyznanego kredytu dewizowego lub kredytu denominowanego naliczana jest przez BZ WBK w walucie, w której przyznany został kredyt Prowizji nie pobiera się w przypadku wpłat: a) na rachunki lokat terminowych; b) na rachunki w KBC Securities N.V.; c) na zakup nowych emisji obligacji Skarbu Państwa, akcji i jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych, weksli inwestycyjno-komercyjnych (WIK-ów); 2. W przypadku wpłat gotówkowych złotowych otwartych dokonywanych w bilonie i wpłat gotówkowych w bilonie nieuporządkowanym, pobiera się prowizję podwyŝszoną o 50% (nie stosuje się do końcówek kwot w przypadku braku zamiennika banknotowego). 3. Ustalone w złotych prowizje minimalne od wpłat w walutach wymienialnych realizowanych w ramach Umowy KB Cash, pobierane są w walucie wpłaty po przeliczeniu wg kursu kupna walut wymienialnych. 4. Dzienna kwota wypłat to limit ustalony przez daną placówkę BZ WBK określający kwotę gotówki moŝliwą do podjęcia bez wcześniejszego zamówienia. 13. Opłata za ochronę ubezpieczeniową w ramach pakietu ubezpieczeniowego Ekspres pobierana jest w cyklach miesięcznych, w 11-tym dniu miesiąca. 14. Bank w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich zmian w Taryfie, w szczególności wysokości opłat i prowizji. Zmiana wysokości opłat i prowizji uzaleŝniona jest od zmiany przynajmniej jednego z następujących czynników: 1. stopnia pracochłonności oraz zakresu i formy realizacji określonych czynności/usług, 2. następujących instrumentów finansowych rynku pienięŝnego i kapitałowego: stopy oprocentowania kredytu redyskontowego NBP, stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, sposobu naliczania rezerwy obowiązkowej Banków, stawek stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym, rentowności bonów skarbowych emitowanych przez Ministra Finansów, rentowności bonów pienięŝnych emitowanych przez NBP. Ponadto w okresie obowiązywania umowy Bank zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowych opłat i prowizji. 15 Bank nie będzie zawiadamiał Klientów o takich zmianach niniejszej Taryfy opłat i prowizji, które polegać będą wyłącznie na wprowadzeniu nowych typów produktów lub usług do oferty Banku oraz w przypadku zmian w zakresie produktów, w przedmiocie których Klienta nie wiąŝe z Bankiem umowa.

7 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 7 Rozdział II. STAWKI PROWIZJI I OPŁAT I. RACHUNKI BANKOWE 1. Otwarcie rachunku bieŝącego/pomocniczego/walutowego bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bieŝącego - miesięcznie z dołu Prowadzenie rachunku pomocniczego - miesięcznie z dołu WdroŜenie usługi Rachunku Płacowego - jednorazowo, w momencie otwarcia Prowadzenie Rachunku Płacowego - miesięcznie z dołu Prowadzenie Rachunku Depozyt Korporacyjny - dotyczy Rachunków Depozyt Korporacyjny będących w ofercie BZ WBK do dnia r miesięcznie z dołu 7. Otwarcie Rachunku Escrow - jednorazowo, w momencie otwarcia negocjowana - opłata pobierana jest z innego rachunku prowadzonego w placówce BZ WBK 8. Prowadzenie Rachunku Sum Depozytowych*/Powierniczego*/Escrow - miesięcznie z dołu negocjowana - opłata pobierana jest z innego rachunku prowadzonego w placówce BZ WBK * Dotyczy rachunków sum depozytowych i rachunków powierniczych, które były dostępne w ofercie BZ WBK do dnia r. 9. WdroŜenie Konsolidacji Sald Opłata za Konsolidację Sald miesięcznie z dołu 11. Opłata za wyciągi a) opłata miesięczna za wyciągi dzienne z rachunku dostarczane na adres korespondencyjny - ryczałt, miesięcznie z dołu 100 b) opłata pobierana za wyciąg miesięczny z rachunku odbierany w placówce BZ WBK 15 c) opłata kaŝdorazowa za wyciąg dzienny z rachunku odbierany w placówce BZ WBK za kaŝdy wyciąg Ponowne udostępnienie wyciągu drogą elektroniczną 5

8 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 8 II. OPERACJE BEZGOTÓWKOWE 1. Realizacja przelewu na rachunki własne w ramach BZ WBK - od kaŝdego przelewu, po jego wykonaniu - dotyczy przelewów, w których zleceniodawcą przelewu i odbiorcą środków jest ta sama Firma (ten sam CIF oznaczający numer Klienta). a) u pracownika w placówce BZ WBK 20 b) na dyskietce w placówce BZ WBK(Przelew KB )* 10 * Usługa wycofana z oferty; usługa dostępna wyłącznie w ramach umowy o Przelew KB. c) elektronicznie za pośrednictwem KBnet, KB24 bez opłat Nie pobiera się prowizji za zlecenia zawierające dyspozycje przekazania środków pomiędzy rachunkami prowadzonymi w BZ WBK na rachunki depozytowe, lokat terminowych. 2. Realizacja przelewu na rachunki obce w ramach BZ WBK oraz przelewu do innego banku - od kaŝdego przelewu a) u pracownika w placówce BZ WBK 20 b) na dyskietce w placówce BZ WBK (Przelew KB ) * * Usługa wycofana z oferty; usługa dostępna wyłącznie w ramach umowy o Przelew KB. 10 c) elektronicznie za pośrednictwem KBnet, KB24 2,50 Zlecenia do innego banku na kwotę równą lub wyŝszą zł (z wyłączeniem płatności na rzecz ZUS i Urzędów Skarbowych) realizowane są poprzez system SORBNET, a wysokość opłaty określa tytuł dotyczący realizacji przelewu w systemie SORBNET. Opłata za realizację przelewów na rachunki obce w ramach BZ WBK wykonane w okresie od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca jest pobierana sumarycznie następnego miesiąca kalendarzowego najpóźniej do 10-go dnia tego miesiąca. 3. Realizacja przelewu w systemie SORBNET - od kaŝdego zlecenia, po jego wykonaniu a) dla zleceń na kwotę równą lub wyŝszą zł w placówce BZ WBK 20 b) dla zleceń na kwotę poniŝej zł w placówce BZ WBK 40 c) dla zleceń wykonanych za pośrednictwem kanałów elektronicznych 20 Nie dotyczy płatności na rzecz ZUS i Urzędów Skarbowych 4. Realizacja przelewu z Rachunku Depozyt Korporacyjny - dotyczy Rachunków Depozyt Korporacyjny będących w ofercie BZ WBK do dnia r. bez opłat Uwaga: 1.W przypadku zleceń na kwotę równą lub wyŝszą zł realizowanych poprzez system SORBNET pobierana jest opłata wg stawki dla tego typu przelewów. 2. W przypadku przelewów zagranicznych za kaŝdy zrealizowany przelew pobierane są opłaty i prowizje określone dla przelewów zagranicznych 3. W przypadku wykorzystania rachunku depozytowego do bieŝącej działalności firmy i realizacji przelewów w ramach BZ WBK lub do innego banku, BZ WBK zastrzega sobie moŝliwość pobrania opłat określonych w pkt Realizacja przelewu z Rachunku Płacowego negocjowana 6. Definiowanie/Zmiana/Usunięcie zlecenia stałego u pracownika w placówce BZ WBK - kaŝdorazowo, po wykonaniu dyspozycji 4 7. Realizacja zlecenia stałego od kaŝdego zlecenia stałego, po jego wykonaniu 2 8. Aktywacja usługi KB Collect (SPM) opłata od odbiorcy (wierzyciela) 150

9 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 9 9. Identyfikacja pojedynczej transakcji - transakcja KB Collect (SPM) - opłata uzaleŝniona od liczby transakcji wpływających w ciągu miesiąca na rachunek o określonym identyfikatorze 0,25 za pojedynczą zidentyfikowaną transakcję min. 250 zł/miesiąc a/ poniŝej ,25 min. 250 b/ ,24 c/ ,22 d/ ,20 e/ ,19 f/ ,18 g/ ,17 h/ i powyŝej 0, Aktywacja usługi polecenie zapłaty - opłata od odbiorcy (wierzyciela) Definiowanie/Zmiana/Usunięcie polecenia zapłaty opłata od odbiorcy (wierzyciela) 5 - kaŝdorazowo, po wykonaniu dyspozycji, u pracownika w placówce BZ WBK 12. Realizacja polecenia zapłaty - opłata od odbiorcy (wierzyciela) 2,50 - miesięcznie od kaŝdego zrealizowanego polecenia zapłaty, po jego wykonaniu 13. Realizacja polecenia zapłaty opłata od płatnika (dłuŝnika) 2 - od kaŝdego zrealizowanego polecenia zapłaty, po jego wykonaniu 14. Realizacja dyspozycji płatnika (dłuŝnika) zwrotu kwoty zrealizowanego polecenia zapłaty - kaŝdorazowo, po wykonaniu dyspozycji Realizacja odwołania przez płatnika (dłuŝnika) niezrealizowanego polecenia zapłaty - kaŝdorazowo, po wykonaniu dyspozycji Cofnięcie zgody na obciąŝanie rachunku w trybie polecenia zapłaty opłata od płatnika (dłuŝnika) opłata jednorazowa 17. Przyjęcie czeku do inkasa w obrocie krajowym od kaŝdego czeku, w momencie jego przyjęcia 30 2 III. OBRÓT GOTÓWKOWY 1. Realizacja wpłaty gotówkowej - od kwoty wpłaty, w momencie jej przyjęcia a) na rachunki prowadzone w BZ WBK - otwarta 0,55% min 15 - zamknięta* (w tym równieŝ Umowa KB Cash):

10 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 10 - kasa 0,5% min 10 - trezor 0,4% min 10 - COG 0,3% min 10 - zamknięta* - KB standard 0,3% min 15 - zamknięta* - KB błyskawiczna (z "Zobowiązaniem") 0,4% min 15 - zamknięta* - KB przeliczona 0,5% min 15 * Zapisy dotyczą wpłat zamkniętych na rachunki prowadzone w placówkach BZ WBK lub jednostkach centralnych BZ WBK; w przypadku wpłat zamkniętych na inne rachunki prowadzone w BZ WBK stosuje się opłatę wskazaną w pkt. b) b) na rachunki prowadzone w innych bankach - otwarta 1% min Przy wpłatach gotówkowych do innych banków pobiera się dodatkową opłatę za polecenie przelewu np. przekaz zagraniczny wychodzący, przelew złoŝony w formie papierowej, przelew złoŝony elektronicznie, przelew w systemie SORBNET itd. 2. Ustalone w złotych prowizje minimalne od wpłat w walutach wymienialnych realizowanych w ramach Umowy KB Cash, pobierane są w walucie wpłaty po przeliczeniu wg kursu kupna walut wymienialnych. 2. Wpłata realizowana w placówce BZ WBK w imieniu własnym wpłacającego nie będącego posiadaczem rachunku 0,55% min Wpłata pocztowa zamknięta wg umowy 4. Wpłata zamknięta - usługi związane z konwojowaniem wartości pienięŝnych wg umowy 5. Opłaty i prowizje dodatkowe: a) wpłata bilonu w walutach wymienialnych 60% b) skarbiec nocny - opakowania słuŝące do odprowadzania gotówki (np. woreczki do monet, portfele, kasety), karty magnetyczne i klucze do skarbca nocnego itp. Cena zakupu + 10% c) wpłata zamknięta przygotowana niezgodnie z zapisami umowy/deklaracji (np. niepoprawne przygotowanie bezpiecznej koperty, dokonanie wpłaty nieuporządkowanej) 0,5% min 50 Opłatę pobiera się po dokonaniu rozliczenia wpłaty d) opłata za papierowe protokoły róŝnic stwierdzonych we wpłatach gotówkowych w formie zamkniętej wysyłane listem zwykłym (za kaŝdy protokół) 5 zł Opłata nie dotyczy Klientów obsługiwanych przez Pocztę Polską 6. Wypłata gotówki w placówce BZ WBK - u pracownika w placówce BZ WBK - od kwoty wypłaty w momencie jej dokonania 0,3% min 10 Zerową stawkę prowizji stosuje się w przypadku wypłat z rachunków lokat terminowych w terminie zapadalności. BZ WBK zastrzega sobie moŝliwość niezrealizowania wypłaty gotówkowej, nieawizowanej, a wymagającej awizowania, a takŝe nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Posiadacza rachunku w związku z odmową dokonania wypłaty gotówki z powodu braku wcześniejszego awizowania. 7. Wypłata nieawizowana (prowizja dodatkowa do pkt 6 liczona od róŝnicy między kwotą wypłacaną a kwotą wyznaczoną do awizowania). 0,15 % 8. Nieodebranie awizowanej (wcześniej zgłoszonej) wypłaty gotówkowej 0,8% min Przygotowanie kwoty wypłaty gotówkowej (otwartej/zamkniętej w terminie uzgodnionym z jednostką organizacyjną BZ WBK według 0,40% min 15 struktury nominałowej określonej przez Klienta) oraz jej realizacja - od kwoty przygotowanej W przypadku realizacji takiej wypłaty nie pobiera się dodatkowo opłaty za wypłatę gotówkową z rachunku. BZ WBK zastrzega sobie moŝliwość realizacji wypłaty gotówkowej według innej struktury nominałowej, przy czym prowizja od tej wypłaty pobrana będzie zgodnie z pkt. 2 niniejszej tabeli. 10. Dokonanie wypłaty gotówkowej walutowej otwartej/zamkniętej w cięŝar rachunku złotowego 0,55% min 15 - od kwoty wypłaty, w momencie jej dokonania 11 Wypłata zamknięta - usługi związane z konwojowaniem wartości pienięŝnych wg umowy 12 Wymiana banknotów / bilonu na banknoty / bilon o innych nominałach 0,2% min. 50

11 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 11 (dotyczy wyłącznie złotych polskich, prowizja liczona jest od kwoty wymiany) IV. OBRÓT DEWIZOWY a/ Polecenia wypłaty (Przelewy zagraniczne przychodzące) 1. Przelewy zagraniczne przychodzące na rachunek w BZ WBK w formie komunikatu MT103 a) STP (SEPA) 10 b) STP - plus 20 c) NON - STP 0,15% min.30 max 250 Opłaty wskazane w pkt 1 nie dotyczą transakcji, których koszty BZ WBK ponosi płatnik (zleceniodawca). 2. Przelewy zagraniczne w formie komunikatu MT101 a) STP (SEPA) 10 b) STP - plus 25 c) NON - STP 0,25% min 40 max Stanowiące dyspozycję wystawienia przelewu krajowego jak dla przelewu krajowego b/ Polecenia wypłaty (Przelewy zagraniczne wychodzące) 1. Wysyłane przez BZ WBK w formie komunikatu MT103*, przez kanały elektroniczne (KB24, KB Net, WISE) a) STP (SEPA) 10 b) STP - plus** 25 c) NON - STP** 0,25% min. 40 max Wysyłane przez BZ WBK w formie komunikatu MT103*, przez formularz papierowy 0,25% min. 40 max Tryb ekspresowy - tylko NON - STP 0,50% min. 80 max Wysyłane przez BZ WBK w formie komunikatu MT101*, realizowane zawsze jako NON - STP 0,25% min. 40 max 250 * Nie pobiera się opłaty wymienionej w rozdziale IV pkt. f) ppkt. 1 i 3. ** W przypadku zastosowania opcji kosztowej BEN stawka ustalana w zaleŝności od kanału dostępu i trybu realizacji (stawki w wysokościach jak wyŝej, dla NON-STP lub STP-plus); kwota przelewu zostanie pomniejszona o wartość naleŝnej BZ WBK prowizji.

12 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 12 c/ Opłaty dodatkowe w obrocie dewizowym 1. Realizacja przelewu zagranicznego wychodzącego z opcją kosztową OUR a) Dla przelewów na kwoty do równowartości 1000,- EUR ( 1000,-EUR) 40 b) Dla przelewów na kwoty powyŝej równowartości 1000,- EUR (>1000,-EUR) 90 Opłata nie podlega negocjacji. 2. Odwołanie (anulowanie) przez Płatnika (zleceniodawcę) przelewu zagranicznego wychodzącego realizowanego przez BZ WBK koszty banków trzecich Koszty banków trzecich ponosi zawsze Płatnik (zleceniodawca). 3. Zmiana, uzupełnienia do zrealizowanego przez BZ WBK przelewu zagranicznego wychodzącego koszty banków trzecich Koszty banków trzecich ponosi zawsze Zleceniodawca. 4. Zapytania do innych banków na Ŝyczenie Klienta: koszty banków trzecich - poszukiwanie wpływu - prześledzenie transakcji płatniczej wykonanej powyŝej 60 dni wstecz 5. Zwrot zrealizowanego przez BZ WBK przelewu zagranicznego wychodzącego 50 (niezaleŝnie od kosztów pobranych przez banki trzecie) 6. Opłata z tytułu kosztów Ŝądanych przez bank zagraniczny za niespełnienie wymogów STP (opłata pobierana dodatkowo po otrzymaniu Ŝądania zapłaty kosztów z banku zagranicznego zawsze obciąŝająca Zleceniodawcę przelewu, niezaleŝnie od wybranej opcji kosztowej i trybu realizacji przelewu) d/ Skup, inkaso i sprzedaŝ wartości dewizowych Gotówka 1. Skup lub sprzedaŝ banknotów i monet walut obcych - publikowanych w Tabeli Kursów BZ WBK i określonych jako skupowane e/ Czeki Równowartość kosztów Ŝądanych przez bank zagraniczny 0,5% (od skupu monet 60%) 1. Realizacja czeków a) inkaso czeków 0,15% min. 150 max 500 b) Rozrachunek z regresem 40 zł + koszty naliczone przez bank wystawcy i banki pośredniczące c) skrócony rozrachunek z regresem 60 zł + koszty naliczone przez bank wystawcy i bank pośredniczące 2. Nieopłacenie czeku przez trasata (opłatę i koszty ponosi podawca czeku ) 30 zł + koszty naliczone przez bank wystawcy i banki pośredniczące

13 Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 13 1) Czeki realizowane są tylko wówczas, gdy podawca czeku posiada konto w BZ WBK. 2) W przypadku realizacji czeków płatnych w tym samym banku i w tej samej walucie, przyjętych od jednego podawcy na jednej liście prowizja pobierana jest od łącznej wartości czeków z zachowaniem progów kwotowych. f/ Depesze generowane na Ŝyczenie Klienta, posiadacza rachunku, w ramach operacji realizowanych za pośrednictwem BZ WBK 1. Za jedną depeszę S.W.I.F.T. (normal priority) a) dotyczącą operacji dokumentowych 10 b) MT191 (Request for charges) 0 c) w pozostałych przypadkach Za depesze S.W.I.F.T. MT920, MT940, MT941, MT942 (w związku z prowadzeniem rachunków bankowych na rzecz Klienta) a) za jedną depeszę (normal priority) 10 b) miesięczna opłata ryczałtowa za pakiet do 100 sztuk PLN 50 - EUR/USD 3. Dodatkowa opłata za depeszę S.W.I.F.T. pilną (urgent priority) 15 V. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA 1. Aktywacja programu KB Net jednorazowo 2. Abonament za korzystanie z programu KB Net miesięcznie, z dołu, niezaleŝnie od daty zawarcia umowy 3. Abonament za korzystanie z KB miesięcznie, z dołu, niezaleŝnie od daty zawarcia umowy 4. Wydanie KB Karty 10 Nie dotyczy pierwszej KB karty wydanej danej osobie. 5. Wymiana KB karty Aktywacja i instalacja programu Przelew KB jednorazowo 7. Abonament za korzystanie z programu Przelew KB - miesięcznie, z dołu, niezaleŝnie od daty zawarcia umowy (brak produktu dla nowych Klientów) 200

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 104/2014 z dnia 20 marca 2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ II B - TARYFA

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ I B TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW MSP DOTYCZĄCA PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANK

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ I B TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW MSP DOTYCZĄCA PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANK

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ I C TARYFA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BZ WBK S.A. OBSŁUGIWANYCH W PIONIE BANKOWOŚCI DETALICZNEJ

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawrą umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp.

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2014 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od 1 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 Do uchwały Zarządu Banku z dnia 11-05-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1 2012 rok Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych. Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych 1

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych. Rozdział 1. Skup i sprzedaż wartości dewizowych 1 Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Podstawowa Minimalna Maksymalna W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 26 sierpnia 2011 roku Cześć I. Obsługa rachunku bankowego NET

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej

Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Tabela opłat, prowizji i oprocentowania BIZ Banku w Obszarze Bankowości Korporacyjnej Obowiązuje od 9 czerwca 2014r. BIZ Bank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Rachunek bankowy Otwarcie rachunku bankowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET NASZA WSPÓLNOTA SREBRNA (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. scan 1/5 9220 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych Klienci Korporacyjni Rachunki bieŝące 1.1 otwarcie rachunku bankowego 1.2 zamknięcie rachunku bankowego 1.3 prowadzenie rachunku bankowego a vista 1.4 prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN Część II. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów Konta Inteligo, którzy zawarli umowę Konta Inteligo

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku Wielkopolskim Załącznik do Uchwały nr 88/2016 Zarządu BS w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 17.10.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walutach wymienialnych w Banku Spółdzielczym w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo