Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)"

Transkrypt

1 Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień r.)

2 Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział II. Karty płatnicze debetowe dla rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych... 7 Rozdział III. Rachunki oszczędnościowe... 8 Rozdział IV. Karty płatnicze debetowe dla rachunków oszczędnościowych Rozdział V. Karty kredytowe Rozdział VI. Limit odnawialny w rachunku Rozdział VII. Pożyczka gotówkowa Rozdział VIII. Megahipoteka Rozdział IX. Warunkowa brokerska linia kredytowa na zakup papierów wartościowych Rozdział X. Inne opłaty i prowizje /18

3 Postanowienia ogólne: 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą Opłat i Prowizji ma zastosowanie do czynności bankowych realizowanych w placówkach Banku oraz za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu. Użyte w Taryfie Opłat i Prowizji określenie Bank należy rozumieć, jako Alior Bank S.A. 3. Bank zastrzega sobie możliwość pobierania dodatkowych opłat, niewymienionych w Taryfie Opłat i Prowizji, za usługi realizowane na życzenie Klienta i niewymienione w Taryfie Opłat i Prowizji lub za usługi z wykorzystaniem instytucji trzecich, w tym w szczególności: a. Opłaty i prowizje pobierane przez banki i instytucje pośredniczące w realizacji transakcji b. Opłaty i prowizje za usługi telekomunikacyjne i pocztowe c. Opłaty i prowizje wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa 4. Opłaty i prowizje pobierane są: a. Po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi b. Miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych c. Zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego d. Zgodnie z zawartą umową 5. Wszystkie opłaty i prowizje pobierane są z dołu po wykonaniu usługi, z wyjątkiem opłat za prowadzenie rachunków, które są pobierane z góry za pełen okres rozliczeniowy. 6. W przypadku anulowania transakcji z winy klienta, pobrana opłata za wykonanie usługi nie jest zwracana. 7. Bank ustala prowizje i opłaty w złotych polskich. W przypadku opłat i prowizji za transakcje realizowane w walutach obcych, Bank dokonuje przeliczenia stawek złotowych na walutę przy zastosowaniu aktualnych kursów sprzedaży zawartych w Tabeli Kursów Alior Banku S.A. 8. Bank nie realizuje wypłat walut obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie wg kursu sprzedaży walut i wydaję klientowi równowartość tej kwoty. 9. Kwoty pobieranych opłat i prowizji zaokrąglane są do 1 grosza. 10. Transakcje w kwocie równej lub większej zł realizowane są przez system SORBNET, z wyjątkiem płatności, której odbiorcami są: ZUS i Urząd skarbowy, które bez względu na kwotę transakcji realizowane są przez system ELIXIR. 11. Na życzenie klienta transakcje w kwocie niższej niż zł mogą być realizowane przez system SORBNET, za co Bank pobiera opłatę zgodną z Taryfą Opłat i Prowizji 1 Przelewy do innego banku realizowane w walucie obcej lub przelew w walucie obcej w kraju w trybie zwykłym, traktowane są jako przelewy zagraniczne. 13. O zmianie Taryfy Bank powiadamia Klienta za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej. Zmiana Taryfy wiąże Klienta, jeżeli nie wypowiedział on umowy w ciągu 30 dni od przekazania przez Bank informacji o zmianie Taryfy. 14. Bank zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Taryfie Opłat i Prowizji, w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z okoliczności: a. zmiany poziomu inflacji ogłoszonej przez GUS, b. zmiany cen energii, połączeń telekomunikacyjnych, usług pocztowych i rozliczeń międzybankowych, c. zmiany cen usług, z których Bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności bankowych i niebankowych, d. zmiany przepisów prawa, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień umów zawartych przez Bank z Klientami Indywidualnymi. 15. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 16. Taryfa Opłat i Prowizji dostępna jest w każdej placówce Banku oraz za pomocą Kanałów Elektronicznych. 17. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. 3/18

4 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe I. 4/18 OSZCZĘDNOŚCIOWO- ROZLICZENIOWY A. OPŁATY PODSTAWOWE 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku 3. Opłata za komunikat SMS jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku do autoryzacji zleceń B. PŁATNOŚCI 1. Przelew w ramach Banku na rachunki własne we wszystkich kanałach Przelew w ramach Banku na rachunki obce: TRYB POBIERANIA opłata jednorazowa przy otwarciu rachunku opłata miesięczna od każdego rachunku Opłata za każdy wysłany SMS (pobierana zbiorczo raz na miesiąc) Opłata za każdy wysłany SMS- 10 pierwszych powiadomień bez opłat (pobierana zbiorczo raz na miesiąc) KONTO OSOBISTE KONTO ZAKUPOWE 0 zł 0 zł 0 zł 7 zł KONTO PRIVATE BANKIG do indywidualnego uzgodnienia do indywidualnego uzgodnienia KONTO WALUTOWE (W CHF, EUR, USD LUB GBP) 1 0 zł 0 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0 zł 0 zł 1 - w Oddziale/Agencji - dyspozycja ustna 0 zł 0 zł 2 3 internetowej/mobilnej telefonicznej konsultant 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4 telefonicznej - IVR 0 zł 0 zł 3. Przelew w PLN do innego banku krajowego: w Oddziale/Agencji - Elixir od każdego przelewu 6 zł 6 zł 0 zł 6 zł w Oddziale/Agencji - Sorbnet < 1mln PLN od każdego przelewu 30 zł 30 zł 15 zł 30 zł w Oddziale/Agencji - Sorbnet >= 1mln PLN od każdego przelewu 15 zł 15 zł 10 zł 15 zł internetowej telefonicznej konsultant od 1-50 przelewów w danym miesiącu kalendarzowym Od 50-tego i kolejnych przelewów w danym miesiącu kalendarzowym 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0,75 zł 0,75 zł 0 zł 0,75 zł od każdego przelewu 5 zł 5 zł 0 zł 5 zł 3.7 telefonicznej - IVR od każdego przelewu 3 zł 3 zł 0 zł 3 zł 1 Opłata za operacje kasowe dotyczy sytuacji, w której dany oddział prowadzi obsługę kasową w danej walucie.

5 4. 5. PŁATNOŚCI TRYB POBIERANIA KONTO OSOBISTE KONTO ZAKUPOWE KONTO PRIVATE BANKIG KONTO WALUTOWE (W CHF, EUR, USD LUB GBP) 1 Przelew zagraniczny 3 (transakcja możliwa do zrealizowania w oddziale oraz przez kanały elektroniczne) od każdego przelewu 50 zł 50 zł 40 zł 50 zł Przelew do innego kraju należącego do Unii Europejskiej (tzw. Przelew europejski) 2,3 od każdego przelewu 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 6. Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/odwołania zlecenia stałego w Oddziale/Agencji od każdej dyspozycji 2 zł 2 zł 0 zł 2 zł 6.2 internetowej/mobilnej od każdej dyspozycji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 6.3 telefonicznej konsultant od każdej dyspozycji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 7. Realizacja zlecenia stałego 0 zł 0 zł 8. Dyspozycja utworzenia/modyfikacji/odwołania polecenia zapłaty w Oddziale banku 0 zł 0 zł 9. Realizacja polecenia zapłaty 0 zł 0 zł C. WYCIĄGI Z RACHUNKU/POTWIERDZENIE TRANSAKCJI Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w 1. miesiącu): - wysyłany listem zwykłym (z wyjątkiem Klientów, 1.1. którzy nie zawarli Umowy o świadczenie usług przez Bank) za każdy wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł odbierany w Oddziale/Agencji za każdy wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie zawarli Umowy o świadczenie usług przez Bank za każdy wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Wyciąg papierowy za okres dłuższy niż 1 miesiąc opłata za każdy miesiąc wyciągu 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości internetowej za dowolny okres rozliczeniowy opłata za każdy miesiąc wyciągu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Wyciąg za okres 1 miesiąca wysłany pocztą elektroniczną 2 Za każdy wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5. Potwierdzenie wykonania transakcji: w formie papierowej odbierany w Oddziale/Agencji (z wyjątkiem potwierdzeń wydawanych w tym samym dniu co dokonana transakcja) za każdą dyspozycję klienta 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5. - wysłane listem zwykłym za każdą dyspozycję klienta 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 1 Opłata za operacje kasowe dotyczy sytuacji, gdy dany oddział prowadzi obsługę kasową w danej walucie. 2 Opłata obowiązuje od chwili udostępnienia usługi dla klientów. 3 Opłata nie dotyczy opłacenia zleceń nabycia jednostek uczestnictwa przyjętego w Alior Banku, pod warunkiem, że Bank występuje jako pierwszy dystrybutor rejestru. 5/18

6 D. WPŁATY/WYPŁATY GOTÓWKI 1. Wpłata gotówki na rachunek własny opłata za każdą wpłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Wpłata gotówki na rachunek obcy prowadzony w Banku opłata za każdą wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 3. Wypłata z rachunku w kasie Banku opłata za każdą wypłatę 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4. Zamawianie gotówki opłata za każde zamówienie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5. Opłata za niepodjęcie zamówionej gotówki opłata za każde niepodjęcie 50 zł 50 zł 0 zł 50 zł 6/18

7 Rozdział II. Karty płatnicze debetowe dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych II. KARTY DEBETOWE TRYB POBIERANIA A. OPŁATY PODSTAWOWE wydanie i wznowienie karty (dla właściciela, współwłaściciela lub użytkownika) Wydanie duplikatu karty (dla właściciela, współwłaściciela lub osoby trzeciej) Wydanie i wznowienie karty (dla właściciela, współwłaściciela lub użytkownika) z wizerunkiem z grupy A 1 Wydanie i wznowienie karty (dla właściciela, współwłaściciela lub użytkownika) z wizerunkiem z grupy B 1 Wydanie duplikatu karty (dla właściciela, współwłaściciela lub osoby trzeciej) z wizerunkiem z grupy A 1 Wydanie duplikatu karty (dla właściciela, współwłaściciela lub osoby trzeciej) z wizerunkiem z grupy B 1 7. Opłata za kartę B. TRANSAKCJE KARTĄ DO RACHUNKU ROR 1. Wypłata gotówki: opłata pobierana w trybie rocznym (karta wydawana na okres 3 lat) KARTA DO KONTA OSOBISTEGO KARTA DO KONTA ZAKUPOWEGO KARTA DO KONTA PRIVATE BANKING KARTA DO KONTA WALUTOWEGO (CHF, EUR, USD LUB GBP) 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł opłata jednorazowa 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł opłata pobierana w momencie wydania/wznowienia karty opłata pobierana w momencie wydania/wznowienia karty opłata pobierana w momencie wydania/wznowienia karty opłata pobierana w momencie wydania/wznowienia karty opłata pobierana w trybie miesięcznym 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł w kasie banku od każdej transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w bankomatach własnych od każdej transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w bankomatach Euronet lub Cash4you od każdej transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł w bankomatach innych sieci od każdej transakcji 0 zł 5 zł 0 zł 5 zł w bankomatach innych banków krajowych od każdej transakcji 0 zł 5 zł 0 zł 5 zł w bankomatach za granicą od każdej transakcji 0 zł 9 zł 0 zł 5 zł Realizacji transakcji "cash back" (wypłata gotówki przy okazji dokonywania transakcji bezgotówkowej) 2 od każdej transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł C. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH WŁASNYCH 1. Wydruk zestawienia transakcji dokonanych kartą od każdej dyspozycji 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł zmiana PIN od każdej dyspozycji 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 3. Sprawdzenie salda rachunku od każdej dyspozycji 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 1 Wznowienie lub wydanie duplikatu z wizerunkiem następuje pod warunkiem, że dany wizerunek nadal jest dostępny w ofercie. 2 Opłata obowiązuje od momentu udostępnienia usługi klientom. 7/18

8 Rozdział III. Rachunki oszczędnościowe III. OSZCZĘDNOŚCIOWY A. OPŁATY PODSTAWOWE 1. Prowadzenie rachunku Opłata za komunikat SMS 1 - jako potwierdzenie zdarzenia na rachunku 2 - do autoryzacji zleceń TRYB POBIERANIA opłata miesięczna od każdego rachunku Opłata za każdy wysłany SMS (pobierana zbiorczo raz na miesiąc) Opłata za każdy wysłany SMS- 5 pierwszych powiadomień bez opłat (pobierana zbiorczo raz na miesiąc) OSZCZĘDNOŚCIOWY W PLN 0zł OSZCZĘDNOŚCIOWY W CHF, EUR, USD LUB GBP 1 0zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł B. PŁATNOŚCI I WYPŁATY DOWOLNA PIERWSZA TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM 1. Przelew w ramach Banku na rachunek własny ROR w Oddziale/Agencji - dyspozycja ustna internetowej/mobilnej telefonicznej konsultant telefonicznej - IVR Przelew w ramach Banku na rachunki inne niż własny ROR w Oddziale/Agencji - dyspozycja ustna internetowej/mobilnej telefonicznej konsultant telefonicznej - IVR 3. Przelew w PLN na rachunki w innym banku w Oddziale/Agencji - Elixir w Oddziale/Agencji - Sorbnet < 1mln PLN od każdego przelewu 30 zł 30 zł - w Oddziale/Agencji - Sorbnet >= 1mln PLN od każdego przelewu 15 zł 15 zł internetowej/mobilnej telefonicznej konsultant telefonicznej - IVR Przelew zagraniczny (transakcja możliwa do zrealizowania w oddziale oraz przez kanały od każdego przelewu 50 zł 50 zł elektroniczne) 2 Przelew do innego kraju należącego do Unii Europejskiej od każdego przelewu 5 zł 5 zł (tzw. Przelew europejski) 2,3 Opłata za przelew odrzucony ze względu na błędne dane od każdego przelewu 5 zł 5 zł beneficjenta 7. Wypłata z rachunku w kasie od każdej wypłaty 0 zł 0 zł 1 Opłata za operacje kasowe dotyczy sytuacji, gdy dany oddział prowadzi obsługę kasową w danej walucie. 2 Opłata nie dotyczy opłacenia zleceń nabycia jednostek uczestnictwa przyjętego w Alior Banku S.A., pod warunkiem, że Bank występuje jako pierwszy dystrybutor rejestru. 3 Opłata obowiązuje od momentu udostępnienia usługi klientom. 8/18

9 III. OSZCZĘDNOŚCIOWY 8. Transakcje kartą debetową TRYB POBIERANIA OSZCZĘDNOŚCIOWY W PLN OSZCZĘDNOŚCIOWY W CHF, EUR, USD LUB GBP w kasie banku 1 od każdej transakcji 0 zł 0 zł w bankomatach własnych od każdej transakcji 0 zł 0 zł w bankomatach Euronet/Cash4you - w bankomatach innych banków krajowych od każdej transakcji 0 zł 0 zł od każdej transakcji 5 zł 5 zł w bankomatach za granicą od każdej transakcji 9 zł 5 zł Realizacja transakcji "cash back" 2 od każdej transakcji 0 zł 0 zł Realizacja transakcji bezgotówkowych od każdej transakcji 0 zł 0 zł C. PŁATNOŚCI I WYPŁATY- DOWOLNA DRUGA I KOLEJNA TRANSAKCJA W MIESIĄCU KALENDARZOWYM 1. Przelew w ramach Banku na rachunek własny ROR w Oddziale/Agencji - dyspozycja ustna internetowej/mobilnej telefonicznej konsultant telefonicznej - IVR Przelew w ramach banku na rachunki inne niż własny ROR w Oddziale/Agencji - dyspozycja ustna internetowej/mobilnej telefonicznej konsultant telefonicznej - IVR 3. Przelew w PLN na rachunki w innym banku od każdego przelewu 2 zł 2 zł od każdego przelewu 1 zł 1 zł od każdego przelewu 1 zł 1 zł od każdego przelewu 1 zł 1 zł od każdego przelewu 2 zł 2 zł od każdego przelewu 1 zł 1 zł od każdego przelewu 1 zł 1 zł od każdego przelewu 1 zł 1 zł w Oddziale/Agencji - Elixir od każdego przelewu 6 zł 6 zł w Oddziale/Agencji - Sorbnet < 1mln PLN od każdego przelewu 30 zł 30 zł - w Oddziale/Agencji - Sorbnet >= 1mln PLN od każdego przelewu 15 zł 15 zł internetowej/mobilnej od każdego przelewu 5 zł 5 zł telefonicznej konsultant od każdego przelewu 5 zł 5 zł telefonicznej - IVR od każdego przelewu 5 zł 5 zł Przelew zagraniczny (transakcja możliwa do zrealizowania w oddziale oraz przez kanały od każdego przelewu 50 zł 50 zł elektroniczne) 3 Przelew do innego kraju należącego do Unii Europejskiej od każdego przelewu 5 zł 5 zł (tzw. Przelew europejski) 2,3 Opłata za przelew odrzucony ze względu na błędne dane od każdego przelewu 5 zł 5 zł beneficjenta Wypłata z rachunku w kasie (pierwsza w miesiącu): od każdej wypłaty 5 zł 5 zł 1 Opłata za operacje kasowe dotyczy sytuacji, gdy dany oddział prowadzi obsługę kasową w danej walucie. 2 Opłata obowiązuje od momentu udostępnienia usługi klientom. 3 Opłata nie dotyczy opłacenia zleceń nabycia jednostek uczestnictwa przyjętego w Alior Banku S.A., pod warunkiem, że Bank występuje jako pierwszy dystrybutor rejestru. 9/18

10 III. OSZCZĘDNOŚCIOWY 8. Transakcje kartą debetową TRYB POBIERANIA OSZCZĘDNOŚCIOWY W PLN OSZCZĘDNOŚCIOWY W CHF, EUR, USD LUB GBP w kasie banku 1 od każdej transakcji 5 zł 5 zł w bankomatach własnych od każdej transakcji 5 zł 5 zł w bankomatach Euronet/Cash4you - w bankomatach innych banków krajowych od każdej transakcji 5 zł 5 zł od każdej transakcji 5 zł 5 zł w bankomatach za granicą od każdej transakcji 9 zł 9 zł Realizacja transakcji "cash back" 2 od każdej transakcji 0 zł 0 zł Realizacja transakcji bezgotówkowych od każdej transakcji 5 zł 5 zł D. WYCIĄGI Z RACHUNKU/POTWIERDZENIE TRANSAKCJI 1. Wyciąg papierowy za okres 1 miesiąca (1 raz w miesiącu) wysyłany listem zwykłym (z wyjątkiem Klientów, którzy nie zawarli Umowy o świadczenie usług przez Bank) za każdy wyciąg 5 zł 5 zł odbierany w Oddziale/Agencji za każdy wyciąg 5 zł 5 zł wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie zawarli Umowy o świadczenie usług przez Bank Wyciąg papierowy za okres dłuższy niż 1 miesiąc Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości internetowej za dowolny okres rozliczeniowy za każdy wyciąg 0 zł 0 zł opłata za każdy miesiąc wyciągu opłata za każdy miesiąc wyciągu 5 zł 5 zł 0 zł 0 zł Wyciąg za okres 1 miesiąca wysyłany pocztą elektroniczną 2 za każdy wyciąg 0 zł 0 zł 5. Potwierdzenie wykonania transakcji: w formie papierowej odbierany w Oddziale/Agencji (z wyjątkiem potwierdzeń wydawanych w tym samym dniu co dokonana transakcja) wysłane listem zwykłym E. WPŁATY GOTÓWKI za każdą dyspozycję klienta za każdą dyspozycję klienta 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 1. Wpłata gotówki od każdej wpłaty 0 zł 0 zł Wpłata gotówki na rachunek obcy prowadzony w banku od każdej wpłaty 0 zł 0 zł 3. Zamawianie gotówki opłata za każde zamówienie 0 zł 0 zł 4. Opłata za niepodjęcie opłata za każde zamówionej gotówki niepodjęcie 50 zł 50 zł 1 Opłata za operacje kasowe dotyczy sytuacji, gdy dany oddział prowadzi obsługę kasową w danej walucie. 2 Opłata obowiązuje od momentu udostępnienia usługi klientom. 10/18

11 Rozdział IV. Karty płatnicze debetowe dla rachunków oszczędnościowych IV. KARTY DEBETOWE RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO A. OPŁATY PODSTAWOWE 1. wydanie i wznowienie karty (dla właściciela, współwłaściciela lub użytkownika) Wydanie duplikatu karty (dla właściciela, współwłaściciela lub osoby trzeciej) 3. Opłata za kartę TRYB POBIERANIA opłata pobierana w trybie rocznym (karta wydawana na okres 3 lat) OSZCZĘDNOŚCIOWY W PLN OSZCZĘDNOŚCIOWY W CHF, EUR, USD LUB GBP 0 zł 0 zł opłata jednorazowa 0 zł 0 zł opłata pobierana w trybie miesięcznym B. INNE FUNKCJE KARTY W BANKOMATACH WŁASNYCH 1. Wydruk zestawienia transakcji dokonanych kartą 3 zł 3 zł od każdej dyspozycji 1 zł 1 zł zmiana PIN od każdej dyspozycji 1 zł 1 zł 3. Sprawdzenie salda rachunku od każdej dyspozycji 0 zł 0 zł 11/18

12 Rozdział V. Karty kredytowe V. KARTA KREDYTOWA TRYB POBIERANIA A. OPŁATY PODSTAWOWE KARTA SREBRNA STANDARDOWA KARTA ZŁOTA STANDARDOWA KARTA ZŁOTA SPOKOJNA GŁOWA 1 KARTA PLATYNOWA STANDARDOWA 1 1. Opłata za wydanie karty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Opłata za wznowienie karty roczny 3. Opłata za wydanie duplikatu karty z winy klienta 4. Opłata za wybór / zmianę wizerunku karty 0 zł (pod warunkiem wykonania transakcji na łączną kwotę min zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy) 40 zł (pod warunkiem wykonania transakcji na łączną kwotę min zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy) 80 zł 0 zł (pod warunkiem wykonania transakcji na łączną kwotę min zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy) 80 zł (pod warunkiem wykonania transakcji na łączną kwotę min zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy) 160 zł 0 zł (pod warunkiem wykonania transakcji na łączną kwotę min zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy) 80 zł (pod warunkiem wykonania transakcji na łączną kwotę min zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy) 160 zł 0 zł (pod warunkiem wykonania transakcji na łączną kwotę min zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy) 150 zł (pod warunkiem wykonania transakcji na łączną kwotę min zł w ciągu ostatnich 12 miesięcy) 300 zł 80 zł 160 zł 160 zł 300 zł 4.1 wizerunek z grupy A 10 zł 10 zł 10 zł 10 zł 4.2 wizerunek z grupy B 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł Opłata za wydanie/wznowienie karty dodatkowej Opłata za wydanie duplikatu karty dodatkowej z winy klienta 7. Prowizja za wypłatę gotówki w bankomacie: roczny 20 zł 40 zł 40 zł 75 zł 20 zł 40 zł 40 zł 75 zł w bankomacie własnym i Euronet 3%, min. 5 zł 3%, min. 5 zł 3%, min. 5 zł 3%, min. 5 zł obcym w kraju i za granicą 3%, min. 5 zł 3%, min. 5 zł 3%, min. 5 zł 3%, min. 5 zł 8. Prowizja za przelew z rachunku karty kredytowej: 8.1 internetowej / mobilnej / telefonicznej (konsultant) 0% (grace period właściwy dla transakcji bezgotówkowych) 0% (grace period właściwy dla transakcji bezgotówkowych) 0% (grace period właściwy dla transakcji bezgotówkowych) 0% (grace period właściwy dla transakcji bezgotówkowych) w Oddziale 1%, min. 5 zł 1%, min. 5 zł 1%, min. 5 zł 1%, min. 5 zł 9. Prowizja za przekroczenie limitu kredytowego 45 zł (jeśli kwota przekroczenia była wyższa niż 100 PLN) 45 zł (jeśli kwota przekroczenia była wyższa niż 100 PLN) 45 zł (jeśli kwota przekroczenia była wyższa niż 100 PLN) 45 zł (jeśli kwota przekroczenia była wyższa niż 100 PLN) 10. Opłata za powiadomienie SMS 0,3 zł 0,3 zł 0,3 zł 0,3 zł 1 Opłata obowiązuje od chwili udostępnienia usługi klientom. 12/18

13 11. Opłata za niespłacenie kwoty minimalnej w terminie 45 zł 45 zł 0 zł 45 zł 1 Opłata za zmianę cyklu rozliczeniowego 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 13. Opłata za kartę opłata pobierana w trybie miesięcznym 0 zł 0 zł 3 zł 0 zł B. OPŁATY DODATKOWE 1. Opłata za wydanie opinii bankowej 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł Opłata za wysłanie karty kurierem na życzenie klienta C. WYCIĄGI Z RACHUNKU / POTWIERDZENIE TRANSAKCJI 1. Wyciąg papierowy za ostatni cykl rozliczeniowy wysyłany listem zwykłym (z wyjątkiem Klientów, którzy nie zawarli Umowy o świadczenie usług przez Bank) 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł za każdy wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł odbierany w Oddziale/Agencji za każdy wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł wysyłany listem zwykłym dla Klientów, którzy nie zawarli Umowy o świadczenie usług przez Bank za każdy wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Wyciąg papierowy za poprzednie cykle rozliczeniowe (z wyjątkiem ostatniego) lub opłata za każdy cykl rozliczeniowy 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł wyciąg dodatkowy odbierany w Oddziale Wyciąg dostępny za pośrednictwem bankowości internetowej za dowolny okres rozliczeniowy opłata za każdy cykl rozliczeniowy 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Wyciąg za jeden cykl rozliczeniowy wysyłany pocztą elektroniczną 1 za każdy wyciąg 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 5. Potwierdzenie wykonania transakcji: w formie papierowej odbierany w Oddziale/Agencji za każdą dyspozycję klienta 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł wysłane listem zwykłym za każdą dyspozycję klienta 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Zestawienie operacji wykonanych przez 6. użytkownika karty 1 Opłata obowiązuje od chwili udostępnienia usługi klientom. za każdy wyciąg 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 13/18

14 Rozdział VI. Limit odnawialny w rachunku VI. LIMIT W SALDZIE DEBETOWYM TRYB POBIERANIA KONTO OSOBISTE KONTO ZAKUPOWE A. OPŁATY PODSTAWOWE 1. Opłata za przyznanie limitu opłata roczna pobierana od kwoty limitu 1% min 20 zł 1% min 20 zł Opłata za przedłużenie limitu na kolejny okres opłata roczna pobierana od kwoty limitu 1% min 20 zł 1% min 20 zł 3. Opłata za podwyższenie limitu opłata pobierana od kwoty podwyższenia 1% min 20 zł 1% min 20 zł KONTO PRIVATE BANKING Do indywidualnego uzgodnienia Do indywidualnego uzgodnienia Do indywidualnego uzgodnienia 14/18

15 Rozdział VII. Pożyczka gotówkowa VII. POŻYCZKA A. OPŁATY PODSTAWOWE KONSOLIDACJA CEL DOWOLNY 1. Opłata za rozpatrzenie wniosku Opłata przygotowawcza B. OPŁATY DODATKOWE Tryb pobierania bez ubezpieczenia < zł >= zł < zł >= zł z ubezpieczeniem 1 bez ubezpieczenia z ubezpieczeniem 1 bez ubezpieczenia Wysokość opłaty/prowizji z ubezpieczeniem 1 bez ubezpieczenia z ubezpieczeniem 1 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł od kwoty pożyczki 1% 0% 0% 0% 3% 1% 1% 1% 1. Opłata za wydanie opinii 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł 50 zł bankowej 1 Ubezpieczenie na życie, oraz od utraty pracy w którym w Alior Bank S.A. występuje jako ubezpieczający 15/18

16 Rozdział VIII. Megahipoteka VIII. MEGAHIPOTEKA TRYB POBIERANIA WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI A. OPŁATY PODSTAWOWE 1. Opłata za rozpatrzenie wniosku 0 zł Prowizja za udzielenie kredytu 0%- w przypadku ubezpieczenia w którym Alior Bank S.A. występuje jako ubezpieczający 1 2% od kwoty kredytu, min. 100 zł - w pozostałych przypadkach 3. Prowizja za przewalutowanie kredytu 1% od kwoty przewalutowanej 4. Prowizja za przedterminową częściową / całkowitą spłatę: 5. Prowizja za podwyższenie kwoty kredytu 1% od kwoty przedterminowej spłaty, min. 100 zł (przed upływem 3 lat od daty wypłaty kredytu) 0% w pozostałych przypadkach Uwaga! Opłata nie dotyczy kredytów objętych ustawą o kredycie konsumenckim 1% od kwoty podwyższenia (0% dla klientów terminowo spłacających kredyt) 6. Opłata za zmianę innych niż określone w TOiP warunków umowy 50 zł 7. Opłata za wydanie promesy kredytowej 100 zł B. OPŁATY DODATKOWE 1. Opłata za wydanie pism o charakterze zaświadczeń 50 zł Uwaga! Opłata nie dotyczy zaświadczenia o wysokości spłaconych odsetek w celu przedłożenia w US Opłata za wydanie opinii bankowej 50 zł 1 Ubezpieczenie na życie, oraz od utraty pracy w którym Alior Bank S.A. występuje jako ubezpieczający 16/18

17 Rozdział IX. wartościowych Warunkowa brokerska linia kredytowa na zakup papierów IX. Warunkowa brokerska linia kredytowa na zakup papierów wartościowych A. Rynek pierwotny Tryb pobierania Wysokość opłaty/prowizji 1. prowizja za przyznanie linii kredytowej 0% prowizja za uruchomienie linii kredytowej, każdorazowo ustalane w ofercie specjalnej max 1% 3. prowizja za przedłużenie linii kredytowej na kolejne 12 miesięcy 0% 4. prowizja za podwyższenie linii kredytowej od kwoty zwiększenia 0% B. Rynek wtórny 1. prowizja za przyznanie linii kredytowej 0,50% prowizja za uruchomienie linii kredytowej, każdorazowo ustalane w ofercie specjalnej 0% 3. prowizja za przedłużenie linii kredytowej na kolejne 12 miesięcy 0,50% 4. prowizja za podwyższenie linii kredytowej od kwoty zwiększenia 0,50% 17/18

18 Rozdział X. Inne opłaty i prowizje IX. INNE OPŁATY/PROWIZJE TRYB POBIERANIA WYSOKOŚĆ OPŁATY/PROWIZJI Sporządzenie i wysłanie monitu (upomnienia, wezwania) - list zwykły Miesięczna opłata za obsługę zadłużenia przeterminowanego Sporządzenie i wysłanie listu poleconego Oświadczenie o kontynuacji umowy/cofnięcie wypowiedzenia Porozumienie/Aneks do umowy kredytowej (dot. restrukturyzacji) Jednostkowy koszt uzyskania odpisu z księgi wieczystej przez Bank w przypadku nie dostarczenia go przez klienta Jednostkowy koszt ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego przez Bank w przypadku ustanowienia go przez klienta Prowizja za realizację zajęcia egzekucyjnego z rachunku Klienta miesięcznie 20 zł 45 zł 40 zł 40 zł 100 zł 75 zł + koszty wieczystoksięgowe wskazane przez właściwy sąd 100 zł + koszty wieczystoksięgowe wskazane przez właściwy sąd, podatek od czynności cywilnoprawnych za złożenie wniosku o wpis do KW. 9. Inspekcja nieruchomości 160 zł 10. Opłata za wycenę zabezpieczenia Według kosztów ustalonych przez rzeczoznawcę zł Opłata za wpłatę gotówki na rachunek prowadzony w innym banku 1 5 zł Zmiana warunków/unieważnienie złożonego zlecenia przed jego 20 zł realizacją 2 Zmiana warunków złożonego zlecenia po zrealizowaniu transakcji przez Alior Bank do 1 miesiąca wstecz 2 Zmiana warunków złożonego zlecenia po zrealizowaniu transakcji przez Alior Bank od 1 do 3 miesięcy wstecz 2 Anulowanie / zwrot wykonanego przez bank zlecenia 2 Wykonanie dyspozycji reklamacyjnej przychodzącej / wychodzącej, dotyczącej transakcji wykonanej do 3 miesięcy wstecz 2 Wykonanie dyspozycji reklamacyjnej przychodzącej / wychodzącej, dotyczącej transakcji wykonanej powyżej 3 miesięcy wstecz 2 50 zł+ koszty rzeczywiste banku zagranicznego (nie korespondenta) 100 zł +koszty rzeczywiste banku zagranicznego (nie korespondenta) 150 zł +koszty rzeczywiste banku zagranicznego (nie korespondenta) 100 zł +koszty rzeczywiste banku zagranicznego (nie korespondenta) 300 zł +koszty rzeczywiste banku zagranicznego (nie korespondenta) 1 Dotyczy operacji kasowych dokonywanych w złotych polskich (Bank nie realizuje wpłat w walutach obcych). 2 Dotyczy operacji takich jak: przelew zagraniczny i przelew europejski 18/18

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych

Darmowe konta bankowe tylko na www.darmowe-konta.pl Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: posiadaczy rachunków, którzy zawarli umowę produktu po 24 września 2010 r. od dnia zawarcia umowy z Bankiem, 2. posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje: W przypadku umów zawartych od 1 stycznia 2014 od dnia zawarcia umowy, W przypadku umów zawartych do 31 grudnia 2013 od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Część dotycząca rachunków i kredytów odnawialnych Załącznik Nr 2 do Decyzji Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A kierującego Pionem Rozwoju nr 36/2015 z dnia 14 lipca 2015 r. Obowiązuje od 15 lipca 2015 roku Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r.

Postanowienia ogólne. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych Obowiązuje dla umów zawartych od 21 lipca 2014r. Postanowienia ogólne Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI T-MOBILE USŁUGI BANKOWE DLA KLIENTóW INDYWIDUALNYCH Postanowienia ogólne 1) Taryfa Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą Opłat

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne WYCIAG. Obowiązuje od 15 lipca 2015 roku

Postanowienia ogólne WYCIAG. Obowiązuje od 15 lipca 2015 roku WYCIAG Obowiązuje od 15 lipca 2015 roku Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą Opłat i Prowizji ma zastosowanie d o czynności bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych

Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Tabela opłat i prowizji bankowych dla Klientów Biznesowych nieprowadzących ksiąg rachunkowych Obowiązuje od dnia 04.05.2015r. Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 2 ROZDZIAŁ II Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie od klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 30/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 19 października 2009 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe, pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Garwolinie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 01.06.2015 r.

Stan aktualny na 01.06.2015 r. Stan aktualny na 01.06.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWE Tab. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo