Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A."

Transkrypt

1 Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste 1 Otwarcie rachunku Prowadzenie rachunku - miesięcznie: opłata pobierana z góry 5. dnia miesiąca * opłata nie jest pobierana gdy w ciągu poprzedniego miesiąca kalendarzowego wystąpiły wpływy z innego banku na rachunek na łączną kwotę minimum 750 zł lub zostały rozliczone transakcje bezgotówkowe kartami debetowymi wydanymi do rachunku na łączną kwotę minimum 400 zł ** opłata nie jest pobierana gdy w ciągu poprzedniego miesiąca kalendarzowego wystąpiły wpływy z innego banku na rachunek na łączną kwotę minimum 7500 zł albo wartość środków zdeponowanych w Banku na Kontach i Lokatach bezpośrednio powiązanych z rachunkiem wyniosła średniomiesięcznie min zł lub 40 zł** 3 Wpłata gotówkowa na rachunek 4 Wypłata gotówkowa: a) w kwocie do 10 tys. zł dokonywana na podstawie asygnaty b) wypłata gotówkowa w kwocie powyżej 10 tys. zł dokonywana na podstawie asygnaty 5a Wykonanie dyspozycji w formie na rachunek w Banku 5b Wykonanie dyspozycji w formie w złotych na rachunek w innym banku (elixir, SORBNET od 1 mln zł): a) standardowy 5,99 zł 5,99 zł 5,99 zł 5,99 zł b) przelew elektroniczny - c) przelew telefoniczny,49 zł,49 zł,49 zł,49 zł 5c Przelew SORBNET w kwocie poniżej 1 mln zł - 5d Zlecenie z odroczonym terminem płatności poprzez bankowość elektroniczną Banku (przelew odroczony) - 6a Wykonanie czynności zleconych w złotych: a) stałych o jednolitej kwocie b) stałych o zmieniającej się kwocie przysyłanych do Banku przez wierzyciela 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł c) stałych o zmieniającej się kwocie dostarczanych przez klienta osobiście 4,99 zł 4,99 zł 4,99 zł 4,99 zł 4,99 zł d) jednorazowych (opłaty nie pobiera się od czynności realizowanych z rachunków złotowych poprzez bankowość elektroniczną Banku) 5,99 zł 5,99 zł 5,99 zł 5,99 zł 6b Przyjęcie lub zmiana zlecenia stałego w placówce Banku 4,99 zł 4,99 zł 4,99 zł 4,99 zł 4,99 zł 6c Przyjęcie lub zmiana zlecenia stałego wykonana telefonicznie,99 zł,99 zł,99 zł,99 zł,99 zł 6d Przyjęcie lub zmiana zlecenia stałego wykonana poprzez bankowość elektroniczną Banku 7 Polecenie zapłaty - opłaty pobierane są od dłużnika: a) obciążenie rachunku dłużnika kwotą otrzymanego polecenia zapłaty i przekazanie środków: - na rachunek wierzyciela prowadzony w Banku - - na rachunek wierzyciela prowadzony w innym banku 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł - b) przyjęcie od dłużnika zgody do obciążenia rachunku poleceniem zapłaty - 1

2 konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste 8 Dokonanie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów bankowych, dokumentów tożsamości, itp. 9 Za gotowość świadczenia usług bankowych na podstawie dyspozycji przekazywanych telefonicznie (na hasło) - opłata pobierana miesięcznie z góry 5. dnia miesiąca (niezależnie od tej opłaty pobierane są opłaty za wykonywane czynności bankowe) 10 Usługa dostępu do konta z wykorzystaniem bankowości elektronicznej Banku 11 Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: a) za bieżący rok b) za każdy poprzedni rok 1 Sporządzenie odpisu wyciągu z rachunku bankowego lub odpisu jednego księgowego (od odpisu) 19,99 zł 19,99 zł 19,99 zł 19,99 zł 19,99 zł 13 Sporządzenie zbiorczego wyciągu miesięcznego 1 raz w łącznie z jego wysłaniem listownym 14 Wyciąg w formie historii operacji generowanej samodzielnie przez Klienta z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej Banku 15 Sporządzenie opinii bankowej 16 Sporządzenie i wysłanie zaświadczenia o zablokowaniu rachunku 17 Sporządzenie i wysłanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku/rachunkach na wskazany dzień 9,99 zł 9,99 zł 9,99 zł 9,99 zł 9,99 zł 18 Dyspozycja posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków na wypadek śmierci: a) przyjęcie dyspozycji 19,99 zł 19,99 zł 19,99 zł 19,99 zł 19,99 zł b) zmiana dyspozycji 19,99 zł 19,99 zł 19,99 zł 19,99 zł 19,99 zł 19 Wysłanie/wykonanie:*** a) monitu telefonicznego 4,99 zł 4,99 zł 4,99 zł 4,99 zł 4,99 zł b) monitu pisemnego o powstaniu niedozwolonego salda debetowego 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł c) monitu SMS o powstaniu niedozwolonego salda debetowego 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł d) wezwania do zapłaty, ostatecznego wezwania do zapłaty (pobierane od każdej wysyłki) 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 0 Zmiana pakietu - 1 Zamknięcie rachunku w okresie 1 miesięcy od jego otwarcia Niezrealizowanie wypłaty gotówkowej podlegającej awizacji w uzgodnionym terminie 3 Opłata dodatkowa za wysłanie pisma priorytetem 8,99 zł 8,99 zł 8,99 zł 8,99 zł 8,99 zł 4 Opłata za ustalenie przez Bank nowego adresu Klienta (na skutek niewykonania przez Klienta obowiązku poinformowania Banku o zmianie danych adresowych) 5 Powiadomienia SMS

3 DEBETOWE KARTY PŁATNICZE Karta do konta tryb pobierania Na WWW 1 Wydanie / wznowienie karty od karty Opłata za posiadanie karty miesięcznie 1zł 1zł 1zł 3 Wypłata gotówki w kraju w bankomatach Euronetu za operacje 4 Wypłata gotówki w kraju w pozostałych bankomatach za operacje 3,5 zł 3,5 zł 5 Wypłata gotówki za granicą za operacje 10 zł 10 zł 10 zł 6 Zastrzeżenie karty na skutek nieregulaminowych zachowań od karty 0 zł 0 zł 0 zł 7 Wydanie duplikatu karty od karty 8 Zmiana limitu na karcie w Oddziale lub Centrum Obsługi Klienta od karty Karta na tryb pobierania Na WWW 1 Wydanie / wznowienie karty od karty Opłata za posiadanie karty miesięcznie 1zł 3 Wypłata gotówki w kraju w bankomatach Euronetu za operacje 4 Wypłata gotówki w kraju w pozostałych bankomatach za operacje 3,5 zł 3,5 zł 5 Wypłata gotówki za granicą za operacje 10 zł 10 zł 10 zł 6 Zastrzeżenie karty na skutek nieregulaminowych zachowań od karty 0 zł 0 zł 0 zł 7 Zmiana limitu na karcie w Oddziale lub Centrum Obsługi Klienta od karty *** Bank może prowadzić działania związane z monitoringiem telefonicznym (w postaci rozmów tel., SMS'ów) wysyłaniem pism (w postaci monitów papierowych i wezwań do zapłaty) i wizytami terenowymi. Częstotliwość tych działań uzależniona jest od postawy Klienta. Każde kolejne działanie jest podejmowane przez Bank nie wcześniej niż dwa dni po bezskutecznym zastosowaniu poprzedniego działania, za wyj. sytuacji gdy za dane działanie Bank nie pobiera opłaty. W pierwszej kolejności podejmowane są działania związane z monitoringiem telefonicznym (rozmowy tel., SMS'y) oraz pisemnym (monity papierowe, wezwania do zapłaty), przy czym łączna suma opłat za działania związane z monitoringiem telefonicznym i pisemnym nie może przekroczyć w danym mies. 00 zł dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego, przy czym Bank pobiera opłatę max. za 3 pierwsze monity tel. wykonane w danym mies. Jeżeli środki te nie przyniosą oczekiwanego rezultatu w postaci spłaty zadłużenia, podejmowane są kolejne działania w postaci wizyt negocjatora terenowego - z zastrzeżeniem, iż łączna suma opłat za wszystkie ww. czynności nie może przekroczyć w danym mies. 400 zł dla wierzytelności dochodzonych z jednego stosunku prawnego. Bank stosuje czynności monitujące w opisanej wyżej kolejności, a jeżeli ich zastosowanie nie jest możliwe lub pozostaje bezskuteczne, wówczas stosuje działania związane z czynnościami sądowo-egzekucyjnymi. KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE, KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE PLUS I WALUTOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE tryb pobierania Plus Walutowe konto 1 Otwarcie konta Prowadzenie konta miesięcznie 3 Powiadomienia SMS od powiadomienia 4 Przelew pomiędzy kontami wewnętrznymi w Banku złożony przez (z wyjątkiem IVR): a) Internet od b) Oddział lub Centrum Obsługi Klienta od 5 Przelew w PLN na konto w innym banku złożony przez: a) Internet od bezpłatnie, kolejne bezpłatnie, kolejne - 9,99 zł b) Oddział lub Centrum Obsługi Klienta od 3

4 tryb pobierania Plus Walutowe konto bezpłatnie, kolejne 6 Przelew do ZUS/US w PLN złożony przez: a) Internet od 9,99 zł 9,99 zł b) Oddział lub Centrum Obsługi Klienta od 9,99 zł 9,99 zł 7 Przelew w PLN w systemie Sorbnet: a) na kwotę od 1 mln PLN od b) na kwotę poniżej 1 mln PLN od 8 Ustanowienie/modyfikacja zlecenia stałego przez: a) Internet od zlecenia (możliwość ustanowienia zlecenia stałego tylko na konto Banku) b) Oddział lub Centrum Obsługi Klienta od zlecenia 3 zł 3 zł 3 zł 9 Realizacja zlecenia stałego wewnętrznego/zewnętrznego złożonego przez: a) lnternet/ivr od zlecenia b) Oddział lub Centrum Obsługi Klienta od zlecenia 10 Wpłata gotówkowa na konto w Banku od 11 Opłata kasowa przy wypłacie z konta od dyspozycji 1 wypłata w - 9,99 zł 1 wypłata w - 9,99 zł 1 Dyspozycja posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków na wypadek śmierci: a) przyjęcie dyspozycji od dyspozycji 19,99 zł 19,99 zł 19,99 zł b) zmiana dyspozycji od dyspozycji 19,99 zł 19,99 zł 19,99 zł 13 Sporządzanie odpisu wyciągu z rachunku bankowego lub odpisu jednego księgowego od odpisu 19,99 zł 19,99 zł 19,99 zł 14 Sporządzenie i wysłanie zaświadczenia o zablokowaniu rachunku od 15 Sporządzenie opinii bankowej od 16 Sporządzenie i wysłanie zaświadczenia o stanie środków na rachunku/ rachunkach na wskazany dzień od 9,99 zł 9,99 zł 9,99 zł 17 Sporządzenie odpisu obrotów na jednym rachunku bankowym: a) za bieżący rok b) za każdy poprzedni rok 18 Dokonanie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentów bankowych, dokumentów tożsamości, itp. od 14,99 zł 14,99 zł 14,99 zł Niezrealizowanie wypłaty gotówkowej podlegającej awizacji w uzgodnionym terminie Opłata za ustalenie przez Bank nowego adresu Klienta (na skutek niewykonania przez Klienta obowiązku poinformowania Banku o zmianie danych adresowych) Sporządzenie zbiorczego wyciągu miesięcznego 1 raz w łącznie z jego wysłaniem listownym Wyciąg w formie historii operacji generowanej samodzielnie przez Klienta z wykorzystaniem usługi bankowości elektronicznej Banku nie mniej niż nie mniej niż bezpłatnie, kolejne 1 wypłata w - 9,99 zł nie mniej niż 4

5 UBEZPIECZENIA rodzaj ubezpieczenia tryb pobierania Na 1 Ubezpieczenie NNW miesięcznie 0 zł 6 zł 6 zł 6 zł Ubezpieczenie Assistance dla konta indywidualnego rocznie 0 zł 0 zł 15 zł 15 zł 3 Ubezpieczenie Assistance dla konta wspólnego rocznie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 4 Ubezpieczenie Moja bezpieczna Karta miesięcznie 0 zł 1,99 zł 1,99 zł 1,99 zł WWW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Getin Noble Bank S.A. ( Bank") pobiera opłaty i prowizje za realizowane usługi, zgodnie z zasadami i w wysokościach określonych w Tabeli prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A." ( TOIP").. Bank może wykonać czynność niewymienioną w TOiP, jednak zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty lub prowizji ustalonej indywidualnie. 3. Wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie ustaliły inaczej. 4. Opłaty i prowizje Bank ustala i pobiera w PLN z zastrzeżeniem, że: a) w przypadku regulowania opłat i prowizji bezpośrednio z kont w walucie obcej opłatę pobiera się stosując kurs kupna dewiz zgodnie z Tabelą podstawową kursów walut Getin Noble Banku S.A." ( Tabela kursów") dostępną na Stronie internetowej Banku, b) w przypadku pobierania opłat i prowizji wyrażonych w walutach obcych za czynności związane z realizacją i obsługą przelewów transgranicznych, Bank dokonuje przewalutowania na PLN stosując kurs sprzedaży danej waluty obcej zgodnie z Tabelą podstawową kursów walut Getin Noble Banku S.A." ( Tabela kursów") dostępną na Stronie internetowej Banku, 5. Za czynności bankowe wymienione w TOiP Bank może pobrać opłatę inną na podstawie indywidualnych warunków cenowych przyznanych przez Bank, zgodnie z umową. 6. Płatności na od 1 mln PLN są realizowane obligatoryjnie przez system Sorbnet (system rozliczeniowy prowadzony przez NBP), z wyjątkiem płatności kierowanych do ZUS i US. 7. Bank nie pobiera opłat i prowizji od wpłat gotówkowych i przelewów złożonych w Oddziale dokonywanych na cele charytatywne lub związanych ze spłatą zobowiązań wobec Banku. 8. Kwoty opłat i prowizji podlegają zaokrągleniu do jednego grosza, na zasadach ogólnie obowiązujących. 9. Niezależnie od opłat i prowizji wymienionych w TOiP, pobiera się w przypadku ich wystąpienia, opłaty i prowizje na rzecz banków pośredniczących w wykonaniu zlecenia zgodnie z obowiązującymi tabelami tych banków lub według odrębnie zawartych porozumień. 10. Wypłaty gotówkowe wymagają każdorazowo zgłoszenia na dwa dni robocze przed planowaną realizacją transakcji zgodnie z poniższymi zasadami: a) dla złotych: dla Oddziału, dla Punktów Obsługi Klienta b) dla waluty: - USD i EUR USD lub EUR dla Oddziału USD lub EUR dla Punktów Obsługi Klienta - GBP oraz CHF - bez względu na wysokość. Zgłoszenia wypłat gotówkowych w walutach obcych (USD, EUR, GBP, CHF) przyjęte przez Bank w dniu roboczym do godziny 17:00 będą realizowane w terminie dni roboczych od daty przyjęcia. Zgłoszenia przyjęte przez Bank po godzinie 17:00 będą realizowane w terminie 3 dni roboczych od daty przyjęcia zlecenia. 11. Bank nie realizuje wpłat ani wypłat w walucie wymienialnej w bilonie. 1. Limity dzienne dla kart do konta i dla kart na start: a) dla transakcji gotówkowych: - limit standardowy PLN, - limit maksymalny PLN. b) dla transakcji bezgotówkowych do wysokości dostępnych środków. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. obowiązuje od dnia r. 5

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 01.06.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych. (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (aktualne na dzień 29.10.2008r.) Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie KONTO OSOBISTE Lp. Tytuł Konto osobiste z planem taryfowym Plan Standardowy Plan Senior 1) Plan Aktywny eplan ) Konto Plus ) 1) plan przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych Strona 1 Tekst jednolity wg stanu na 02.03.2015 r. Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych Zgierz, marzec 2015 r. Strona 2 Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH strona 3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Lipiec 2015 r. www.pocztowy.pl 1 4 6 6 8 10 12 13 14 15 16 17 32 33 2 34 35 35 38 40 41 42 44 43 44 46 45 46

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Postanowienia ogólne 1. Bank/BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBACZOWIE 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Konta osobiste... 4 II. Konta osobiste wycofane z oferty... 6 III. Konta walutowe...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze Załącznik do Uchwały Nr../2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze z dnia 18 lipca 2012 r. Załącznik do Uchwały nr 224/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze z dnia 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 293/2009 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 88/PMiZP/2013 z dnia 27 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych - tekst

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo