TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM"

Transkrypt

1 1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

2 2 CZĘŚĆ I C TARYFA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BZ WBK S.A. OBSŁUGIWANYCH W PIONIE BANKOWOŚCI DETALICZNEJ BYŁEGO KREDYT BANKU S.A. ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. JAKO NASTĘPCĘ PRAWNEGO KREDYT BANKU S.A.* * Niniejsza Taryfa stosowana jest w stosunku do czynności dokonywanych wyłącznie w placówce (przy udziale placówki) lub przy udziale jednostki centralnej, która przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A., była placówką lub obsługującą Klientów jednostką centralną Kredyt Banku S.A. Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2014 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I... 3 OGÓLNE ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ROZDZIAŁ II... 4 STAWKI PROWIZJI I OPŁAT RACHUNKI BANKOWE PAKIETY BANKOWE LOKATY TERMINOWE OPERACJE BEZGOTÓWKOWE OPERACJE GOTÓWKOWE OBRÓT DEWIZOWY DEPOZYTY BANKOWE, KASETY I SKRYTKI SEJFOWE ZLECENIA RÓśNE INSTRUMENTY PŁATNICZE KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE... 14

3 3 ROZDZIAŁ I Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat 1. Postanowienia ogólne. 1) Bank Zachodni WBK S.A., zwany dalej BZ WBK lub Bankiem, pobiera opłaty i prowizje zgodnie z niniejszą Taryfą opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm Część I C, zwaną dalej Taryfą dla klientów instytucjonalnych BZ WBK S.A. obsługiwanych w Pionie Bankowości Detalicznej byłego Kredyt Banku S.A. dotyczącą produktów i usług świadczonych przez Bank Zachodni WBK S.A. jako następcę prawnego Kredyt Banku S.A. / Taryfą prowizji i opłat / Taryfą. Taryfa obowiązuje w stosunku do czynności wykonywanych przez Bank na podstawie następujących umów zawartych / zawieranych w placówce Banku (lub przy udziale placówki Banku) lub przy udziale obsługującej Klientów jednostki centralnej, która przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A., była placówką lub obsługującą Klientów jednostką centralną Kredyt Banku S.A: a) Umów Ramowych (dotyczących otwarcia i prowadzenia rachunków oraz świadczenia innych usług bankowych) i zawieranych na ich podstawie umów dotyczących poszczególnych usług bankowych, b) innych umów o usługę bankową, o ile danego Klienta w dniu zawarcia umowy o tę usługę wiąŝe z Bankiem zawarta umowa o usługę bankową, która została zawarta w placówce Banku (lub przy udziale placówki Banku) lub przy udziale obsługującej Klientów jednostki centralnej, która przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A., była placówką lub obsługującą Klientów jednostką centralną Kredyt Banku S.A. przed dniem 8 lipca 2013 r., a w przypadku umów zawieranych na podstawie Umowy Ramowej, o której mowa w pkt. a) równieŝ od dnia 8 lipca 2013 r. Lista placówek i obsługujących Klientów jednostek centralnych, które przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A., były placówkami lub obsługującymi Klientów jednostkami centralnymi Kredyt Banku S.A. dostępna jest na stronach 2) BZ WBK pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi określone w niniejszej Taryfie od Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w Pionie Bankowości Detalicznej byłego Kredyt Banku S.A. tj. a) przedsiębiorców, przedsiębiorców indywidualnych oraz wybranych podmiotów sektora finansowego uzyskujących roczne przychody netto z prowadzonej działalności gospodarczej na poziomie nie wyŝszym niŝ zł oraz przedsiębiorców, przedsiębiorców indywidualnych, oraz wybranych podmiotów sektora finansowego, rozpoczynających działalność, którzy złoŝą oświadczenie, Ŝe planowane przychody netto z rozpoczynanej działalności w roku obrachunkowym nie przekroczą zł, b) wszystkich wspólnot mieszkaniowych, niezaleŝnie od poziomu uzyskiwanych przychodów oraz pozostałych podmiotów niekomercyjnych pod warunkiem, iŝ uzyskują roczne przychody ze sprzedaŝy z prowadzonej działalności w ramach działań statutowych, na poziomie nie wyŝszym niŝ zł, lub rozpoczynających działalność statutową, które złoŝą oświadczenie lub dokumenty, z których wynika, iŝ planowane roczne przychody ze sprzedaŝy z rozpoczynanej działalności w ramach działań statutowych w roku obrachunkowym nie przekroczą zł, c) podmiotów budŝetowych obejmujących podmioty sektora finansów publicznych w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych, których roczny budŝet nie przekracza zł. 3) Dla czynności nie ujętych w niniejszej Taryfie, z wyłączeniem Podrozdziału Rachunki, mają zastosowanie zapisy Taryfy Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla Firm - Części I B - Taryfy Opłat i Prowizji dla Klientów MSP dotyczącej produktów i usług świadczonych przez Bank Zachodni WBK S.A. jako następcę prawnego Kredyt Banku S.A., a w przypadku czynności tam nie ujętych mają zastosowanie zapisy Taryfy Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla Firm - Części II B - Taryfy dla Klientów Korporacyjnych dotyczącej produktów i usług świadczonych przez Bank Zachodni S.A. jako następcę prawnego Kredyt Banku S.A.. 4) Rachunek firmowy typu EKSTRABIZNES otwierany i prowadzony jest Klientom spełniającym kryteria określone w punkcie 1. niniejszego rozdziału. 2. Pobieranie prowizji. 1) Prowizje i opłaty za wykonywane czynności i usługi bankowe księgowane są w cięŝar rachunku, którego dotyczą. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zaksięgowanie prowizji/opłat w cięŝar innego rachunku Klienta, zgodnie z jego dyspozycją lub w przypadku opłat za monity, upomnienia i wezwania do zapłaty bez jego dyspozycji. 2) Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi. 3) Wszelkie prowizje i opłaty bankowe pokrywa Zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej. 4) Opłaty i prowizje od Klientów nieposiadających w BZ WBK rachunku uiszczane są w zaleŝności od decyzji Klienta w formie gotówkowej lub bezgotówkowej. 5) Opłata za ochronę ubezpieczeniową w ramach pakietu usług dodatkowych pobierana jest w cyklach miesięcznych, nie później niŝ 10-ego dnia miesiąca, w którym świadczona jest ochrona. 6) Bank w okresie obowiązywania umowy zastrzega sobie prawo dokonywania wszelkich zmian w Taryfie, w szczególności wysokości opłat i prowizji. Zmiana wysokości opłat i prowizji uzaleŝniona jest od zmiany przynajmniej jednego z następujących czynników: a) stopnia pracochłonności oraz zakresu i formy realizacji określonych czynności / usług, b) instrumentów finansowych rynku pienięŝnego i kapitałowego: stopy oprocentowania kredytu redyskontowego NBP, stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, sposobu naliczania rezerwy obowiązkowej Banków, stawek stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym, rentowności bonów skarbowych emitowanych przez Ministra Finansów, rentowności bonów pienięŝnych emitowanych przez NBP. Ponadto w okresie obowiązywania umowy Bank zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowych opłat i prowizji. 7) Bank nie będzie zawiadamiał Klientów o takich zmianach niniejszej Taryfy opłat i prowizji, które polegać będą wyłącznie na wprowadzeniu nowych typów produktów lub usług do oferty Banku oraz w przypadku zmian w zakresie produktów, w przedmiocie których Klienta nie wiąŝe z Bankiem umowa. 3. Rozliczenia dewizowe. 1) W przypadku przelewu zagranicznego przychodzącego, opłata lub prowizja pobierana jest z rachunku uznawanego lub z innego rachunku wskazanego w Stałej dyspozycji do pobierania prowizji i opłat złoŝonej przez Posiadacza rachunku. Opłaty lub prowizje wyraŝone w złotych polskich przeliczane są wg kursu średniego NBP z dnia poprzedniego.

4 4 2) Opłata lub prowizja za przelew zagraniczny wychodzący z klauzulą kosztową BEN stawki zaleŝą od kanału dostępu i trybu realizacji. Kwota przelewu będzie pomniejszona o wartość naleŝnej Bankowi opłaty lub prowizji. 3) W przypadku przelewu zagranicznego wychodzącego - opłata z tytułu kosztów Ŝądanych przez bank zagraniczny za niespełnienie wymogów STP to opłata pobierana dodatkowo po otrzymaniu Ŝądania zapłaty kosztów z banku zagranicznego zawsze obciąŝająca Płatnika przelewu, niezaleŝnie od wybranej opcji kosztowej i trybu realizacji przelewu. 4) W przypadku przelewu zagranicznego wychodzącego opłatę lub prowizję pobiera się w złotych ze wskazanego rachunku Klienta prowadzonego w placówce - złotowego lub walutowego. W przypadku rachunku walutowego opłata lub prowizja przeliczana jest po kursie kupna dewiz. 5) W przypadku przelewu zagranicznego wychodzącego dla stawek określonych w procentach opłatę lub prowizję wylicza się od kwoty zlecenia. Kwota zlecenia przeliczana jest na złote po kursie sprzedaŝy dewiz. 6) Kwoty naliczanych opłat lub prowizji w złotych i w walutach wymienialnych podlegają zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, na zasadach ogólnych, za wyjątkiem waluty JPY, która zaokrąglana jest do liczb całkowitych. 4. Postanowienia końcowe. 1) NiezaleŜnie od prowizji i opłat bankowych określonych w niniejszej Taryfie, BZ WBK pobiera równieŝ: a) zryczałtowane opłaty stanowiące pokrycie ponoszonych przez Bank kosztów pocztowych i telekomunikacyjnych, zgodnie z Taryfą prowizji i opłat pocztowo-telekomunikacyjnych Banku Zachodniego WBK S.A., b) prowizje i opłaty na rzecz banków (krajowych i zagranicznych) pośredniczących w wykonywaniu zlecenia, zgodnie z obowiązującymi taryfami tych banków, lub według odrębnie zawartych porozumień. 2) Dla czynności nie ujętych w niniejszej Taryfie, dotyczących między innymi terminali POS, akredytywy, inkasa i gwarancji bankowych, mają zastosowanie zapisy Taryfy Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla Firm - Części I B - Taryfy Opłat i Prowizji dla Klientów MSP dotyczącej produktów i usług świadczonych przez Bank Zachodni WBK S.A. jako następcę prawnego Kredyt Banku S.A., a w przypadku czynności tam nie ujętych mają zastosowanie zapisy Taryfy Opłat i Prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla Firm - Części II B - Taryfy dla Klientów Korporacyjnych dotyczącej produktów i usług świadczonych przez Bank Zachodni WBK S.A. jako następcę prawnego Kredyt Banku S.A.. ROZDZIAŁ II Stawki prowizji i opłat 1. RACHUNKI BANKOWE Rachunek bieŝący 1 miesięcznie, z dołu niezaleŝnie od daty zawarcia umowy Ekstrabiznes Direct Ekstrabiznes Ekstrabiznes program Start * Ekstrabiznes Mikro 1. Prowadzenie rachunku bieŝącego Prowadzenie rachunku pomocniczego 10 (rachunek nie objęty n/a 20 pakietem) 3. Zamknięcie rachunku bankowego Uwaga: Opłatę pobiera się, jeŝeli zamknięcie rachunku następuje w ciągu 30 dni od daty jego otwarcia. 100 * Program START nie jest dostępny w ofercie od 9 września 2013 r. Objaśnienia do Rachunków i Pakietów 1. Pakiety 1) Pakiet jest zestawem produktów i usług powiązanych z rachunkiem bieŝącym, oferowanych w ramach jednej opłaty miesięcznej, stanowiącej opłatę za pakiet. 2) W ramach opłaty za poszczególne pakiety dostępna jest określona liczba (ilość) transakcji, których wykonanie jest bezpłatne. Ilość transakcji wyznacza licznik przypisany do danego rodzaju pakietu. Licznik ma zastosowanie do transakcji wykonanych od 1-ego do ostatniego dnia miesiąca. Niewykorzystane transakcje nie przechodzą na kolejny miesiąc. 3) KaŜda transakcja wykraczająca poza wartość licznika przewidzianą dla danego pakietu jest realizowana przez BZ WBK po cenie wynikającej z niniejszej Taryfy. 4) Produkty i usługi, które nie są objęte zakresem pakietu są dostępne dla posiadaczy pakietów na warunkach ogólnie obowiązujących, po cenie wynikającej z niniejszej Taryfy. 5) Opłatę za zmianę pakietu pobiera się w przypadku rezygnacji Klienta z Pakietu droŝszego na rzecz tańszego. W przypadku złoŝenia przez Klienta dyspozycji zmiany pakietu, opłaty Pozostali Klienci

5 5 i prowizje dla nowego pakietu będą pobierane od 1 dnia roboczego kolejnego miesiąca. 6) BZ WBK nie pobiera opłaty za pakiet od Klientów korzystających z oferty powiązanej, tj. Klientów korzystających z oferty Pakietu Ekstrabiznes Direct oraz oferty konta osobistego Konta Concerto: a) zakwalifikowanych do grupy Wolnych Zawodów i/lub b) jeŝeli w poprzednim miesiącu wpływy (z wyłączeniem wpłat gotówkowych oraz wpływów pochodzących z innych rachunków Klienta Indywidualnego prowadzonych w BZ WBK na konto osobiste prowadzone w BZ WBK wynosiły min zł i/ lub wartość średniomiesięcznych aktywów zgromadzonych przez Klienta w produktach depozytowych i/lub inwestycyjnych oferowanych przez placówkę BZ WBK lub jednostkę centralną byłego Kredyt Banku S.A. wynosi min zł. 2. Rachunki 1) Opłatę za prowadzenie rachunków pobiera się miesięcznie z dołu, niezaleŝnie od daty zawarcia umowy. Nie pobiera się prowizji za zamknięcie rachunku lokaty terminowej oraz rachunku depozytowego. W przypadku złoŝenia dyspozycji likwidacji rachunku Klient zobowiązuje się do pozostawienia środków na pokrycie wszystkich opłat i prowizji związanych z prowadzeniem i zamknięciem rachunku. Opłaty lub prowizje pobierane cyklicznie w przypadku rozwiązania umowy, której dotyczą, pobierane są w ostatnim dniu obowiązywania tej umowy. Dotyczy to takŝe przypadku, w którym opłata lub prowizja pobierana jest z innego rachunku klienta. Objaśnienia do części 1. RACHUNKI BANKOWE 1 Opłatę wymienioną w pozycji 1.1. i 1.2. pobiera się równieŝ w okresie wypowiedzenia umowy. Nie pobiera się opłaty w przypadku wypowiedzenia umowy przez BZ WBK. 2. PAKIETY BANKOWE Pakiet Ekstrabiznes Direct: opłata za produkty i usługi wchodzące w skład pakietu 1. Opłata za pakiet (miesięcznie z dołu) Rachunek 1) Otwarcie rachunku bieŝącego w PLN UWAGA: Pakiet Ekstrabiznes Direct nie jest dostępny w ofercie od 9 września 2013 r. 0 2) Prowadzenie rachunku bieŝącego w PLN 0 3) Otwarcie jednego rachunku pomocniczego w PLN lub w walucie 0 4) Prowadzenie jednego rachunku pomocniczego w PLN lub w walucie 0 5) Otwarcie rachunku depozytowego w PLN 0 Uwaga: Rachunek depozytowy nie jest dostępny w ofercie od 1 marca 2013 r. 6) Prowadzenie rachunku depozytowego w PLN 0 3. Internetowe kanały dostępu 1) KB Płatności bezgotówkowe realizowane w kanale dostępu KB24 bezpłatnie w ramach pakietu 1) Przelewy wewnętrzne Bez limitu w ramach pakietu 2) Przelewy do ZUS, US Bez limitu w ramach pakietu 3) Liczba bezpłatnych zrealizowanych przelewów krajowych w pakiecie (nie dotyczy przelewów w systemie Sorbnet) 8 3. LOKATY TERMINOWE 1. Prowadzenie rachunku lokaty bez opłat 2. Wpłata gotówki na rachunek lokaty bez opłat 3. Wpłata bilonu w walutach wymienialnych 60% 4. Wpłata bilonu w złotych polskich powyŝej 50 sztuk 0,5% min Wypłata gotówki z rachunku lokaty walutowej 0,25% min ZłoŜenie dyspozycji przelewu środków z rachunku lokaty na rachunek prowadzony w innym banku (dotyczy zadysponowania odsetkami 7

6 6 lub kapitałem w terminach udostępniania odsetek lub z upływem okresu umownego) 7. Przelew środków pochodzących z likwidacji rachunku lokaty przed upływem okresu umownego na rachunek prowadzony w innym banku 7 8. Wyciąg z rachunku lokaty bez opłat 9. Duplikat wyciągu Przechowywanie wyciągów przez okres dłuŝszy niŝ 1 miesiąc (za kaŝdy rozpoczęty miesiąc) OPERACJE BEZGOTÓWKOWE Ekstrabiznes Direct Ekstrabiznes Ekstrabiznes Mikro Pozostali Klienci 1. Zlecenie stałe 1) Definiowanie / Zmiana / Usunięcie zlecenia stałego - kaŝdorazowo, po wykonaniu dyspozycji a) U pracownika w placówce BZ WBK 3 3 b) Tele KB Konsultant 1,5 1,5 c) KB24 (Internet) 0 0 2) Realizacja zlecenia stałego / polecenia zapłaty 1,25 1,25 2. Przelewy w PLN 1) Realizacja pojedynczego przelewu do innego banku - od kaŝdego przelewu, po jego wykonaniu W przypadku zleceń płatniczych składanych na niewystandaryzowanych drukach pobiera się prowizje i opłaty podwyŝszone o 100%. a) W formie papierowej w placówce BZ WBK 8 8 b) W formie przelew KB (na dyskietce) usługa dostępna dla klientów posiadających umowę o przelew KB c) Telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta Tele KB 4 4 d) Elektronicznie za pośrednictwem KBnet 1,25 1,25 e) Elektronicznie za pośrednictwem KB24 1,25 1,25 2) Realizacja pojedynczego przelewu na rachunku w ramach BZ WBK od kaŝdego przelewu po jego wykonaniu a) W formie papierowej w placówce Banku 5 5 b) Telefonicznie za pośrednictwem Konsultanta Tele KB 0 0 c) W formie przelew KB (na dyskietce) usługa dostępna dla klientów posiadających umowę o przelew KB d) Elektronicznie, za pośrednictwem KB24, KBnet 0 0 3) Przelew w systemie SORBNET- od kaŝdego zlecenia, po jego wykonaniu Nie dotyczy płatności na rzecz ZUS i Urzędów Skarbowych. W przypadku realizacji przelewu w systemie SORBNET pobiera się wyłącznie prowizję za przelew w systemie SORBNET. a) dla zleceń na kwotę równą lub wyŝszą 1 mln PLN w placówce BZ WBK b) dla zleceń na kwotę niŝszą od 1 mln PLN w placówce BZ WBK c) dla zleceń wykonywanych za pośrednictwem kanałów elektronicznych ) Realizacja przelewu z Rachunku Depozytowego - od kaŝdego przelewu, po jego wykonaniu W przypadku przelewów zagranicznych i przelewów w systemie SORBNET za kaŝdy zrealizowany przelew pobierane są dodatkowo opłaty i prowizje określone w niniejszej Taryfie dla przelewów zagranicznych i przelewów SORBNET. a) pierwszy przelew (z uwzględnieniem zrealizowanych wypłat gotówkowych w placówce BZ WBK) w miesiącu kalendarzowym 0 0

7 7 b) drugi i kolejne przelewy (z uwzględnieniem zrealizowanych wypłat gotówkowych w placówce BZ WBK) w miesiącu kalendarzowym 5) Obsługa transakcji KB Collect (SPM) a) Identyfikacja pojedynczej transakcji KB Collect (SPM) opłata uzaleŝniona od liczby transakcji wpływających w ciągu miesiąca ,25 za pojedynczą zidentyfikowaną transakcję min. 250 / miesiąc 0,25 za pojedynczą zidentyfikowaną transakcję min. 250 / miesiąc na rachunek o określonym identyfikatorze - poniŝej ,25 min ,25 min od do ,24 0,24 - od do ,22 0,22 - od do ,20 0,20 - od do ,19 0,19 - od do ,18 0,18 - od do ,17 0,17 - od i powyŝej 0,15 0,15 b) Aktywacja usługi KB Collect (SPM) opłata od wierzyciela W przypadku wspólnot mieszkaniowych opłata wynosi 0 zł 5. OPERACJE GOTÓWKOWE Ekstrabiznes Direct Ekstrabiznes Ekstrabiznes Mikro Pozostali Klienci 1. Wpłaty gotówkowe - realizacja wpłaty gotówkowej na rachunki prowadzone w BZ WBK od kwoty wpłaty, w momencie jej przyjęcia 1) Wpłata otwarta 0,5% min. 10 0,5% min. 10 0,5% min. 10 0,5% min. 10 2) Wpłata zamknięta */ a) Kasa - Zobowiązanie i Umowa w tym równieŝ Umowa KB Cash / Deklaracja 0,5% min. 10 0,5% min. 10 0,5% min. 10 0,5% min. 10 b) Trezor - Zobowiązanie i Umowa w tym równieŝ Umowa KB Cash / Deklaracja 0,4% min. 10 0,4% min. 10 0,4% min. 10 0,4% min. 10 c) COG - zamknięta inkaso COG w tym równieŝ Umowa KB Cash / Deklaracja 0,3% min. 10 0,3% min. 10 0,3% min. 10 0,3% min. 10 * zapisy dotyczą wpłat zamkniętych na rachunki prowadzone w placówkach BZ WBK lub jednostkach centralnych BZ WBK; w przypadku wpłat zamkniętych na inne rachunki prowadzone w BZWBK stosuje się opłatę wskazaną w pkt. 4) 3) Wpłata realizowana w placówce BZ WBK w imieniu własnym 0,5% min. 10 0,5% min. 10 0,5% min. 10 0,5% min. 10 wpłacającego nie będącego posiadaczem rachunku 4) Realizacja wpłaty gotówkowej na rachunki prowadzone w innych bankach - od kwoty wpłaty w momencie jej przyjęcia a) Wpłata otwarta 1% min Opłaty i prowizje dodatkowe: a) wpłata bilonu w walutach wymienialnych 60% b) skarbiec nocny - opakowania słuŝące do odprowadzania gotówki (np. woreczki do monet, portfele, kasety), karty cena zakupu + 10% magnetyczne i klucze do skarbca nocnego itp. c) wpłata zamknięta - przygotowana niezgodnie z zapisami umowy / deklaracji (np. niepoprawne przygotowanie bezpiecznej 0,5% min. 50 koperty, dokonanie wpłaty nieuporządkowanej)

8 8 3. Wypłaty gotówkowe 1) Dokonanie wypłaty gotówkowej z rachunku prowadzonego w BZ WBK - Zerową stawkę prowizji stosuje się w przypadku wypłat z rachunków lokat terminowych w terminie zapadalności. BZ WBK zastrzega sobie moŝliwość niezrealizowania wypłaty gotówkowej, nieawizowanej, a wymagającej awizowania, a takŝe nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Posiadacza rachunku w związku z odmową dokonania wypłaty gotówki z powodu braku wcześniejszego awizowania. 2) Dokonanie wypłaty gotówkowej z Rachunku Depozytowego u pracownika a) Pierwsza wypłata (z uwzględnieniem zrealizowanych przelewów) w miesiącu kalendarzowym b) Druga i kolejne wypłaty (z uwzględnieniem zrealizowanych przelewów) w tym samy miesiącu kalendarzowym 3) Wypłata nieawizowana (prowizja dodatkowa liczona jest takŝe od róŝnicy między kwotą wypłacaną a kwotą wyznaczoną do awizowania) 4) Niepodjęcie kwoty wypłaty awizowanej w uzgodnionym terminie (od kwoty niepodjętej) 5) Wypłata zamknięta - usługi związane z konwojowaniem wartości pienięŝnych 6) Przeliczenie i zamiana banknotów (monet) na banknoty (monety) o innych nominałach 7) Przygotowanie kwoty wypłaty gotówkowej (otwartej / zamkniętej w terminie uzgodnionym z jednostką organizacyjną BZ WBK według struktury nominałowej określonej przez Klienta) oraz jej realizacja - od kwoty przygotowanej UWAGA: W przypadku realizacji takiej wypłaty nie pobiera się dodatkowo opłaty za wypłatę gotówkową z rachunku. BZ WBK zastrzega sobie moŝliwość realizacji wypłaty gotówkowej według innej struktury nominałowej, przy czym prowizja od tej wypłaty pobrana będzie zgodnie z pkt 3. ppkt 1) niniejszej tabeli. 0,3% min ,15% 0,8% min. 50 wg umowy 2% min. 50 0,4% min OBRÓT DEWIZOWY Ekstrabiznes Direct Ekstrabiznes Ekstrabiznes Mikro Pozostali Klienci 1. Czeki 1) Czeki w obrocie dewizowym a) Realizacja czeków: - inkaso 0,15%, min. 150 zł maks. 500 zł + koszty naliczone przez bank wystawcy i banki pośredniczące - rozrachunek z regresem 40 zł + koszty naliczone przez bank wystawcy i banki pośredniczące - skrócony rozrachunek z regresem 60 zł + koszty naliczone przez bank wystawcy i banki pośredniczące b) Nieopłacenie czeku przez trasata 30 zł + koszty naliczone przez bank wystawcy i banki pośredniczące UWAGA: 1) Czeki realizowane są tylko wówczas, gdy podawca czeku posiada konto w BZ WBK. 2) W przypadku realizacji czeków płatnych w tym samym banku i w tej samej walucie, przyjętych od jednego podawcy na jednej liście prowizja pobierana jest od łącznej wartości czeków z zachowaniem progów kwotowych.

9 9 2) SprzedaŜ blankietu weksla w obrocie dewizowym - powyŝsza opłata nie dotyczy weksli wykorzystywanych pod operacje wykonywane za pośrednictwem BZ WBK 2 STP (SEPA) Pozostałe (NON-STP) 2 Pozostałe (STP-plus) 3 1. Przelewy zagraniczne przychodzące (tryb realizacji) 1) Dyspozycje płatnicze przychodzące otrzymane przez Bank w formie komunikatu MT ) Dyspozycje przychodzące otrzymane w formie komunikatu MT101 a) Stanowiące dyspozycję wystawienia przelewu zagranicznego b) Stanowiące dyspozycje wystawienia przelewu krajowego Opłata jak dla przelewu krajowego 2. Przelewy zagraniczne wychodzące (tryb realizacji) STP (SEPA) NON-STP 4 STP-plus 5 1) Wysyłane przez BZ WBK w formie komunikatu MT103 a) W kanałach elektronicznych KB24, VideoTel, WISE 10 0,25% min. 40 maks b) Formularz papierowy 0,25% min. 40 maks ) Tryb ekspresowy dotyczy wszystkich kanałów dostępu - 0,5% min. 80 maks Opłaty dodatkowe w obrocie dewizowym 1) Realizacja przelewu zagranicznego wychodzącego z klauzulą kosztową OUR a) Dla przelewów na kwoty do równowartości EUR 1000, - ( 1000, - EUR) 40 b) Dla przelewów na kwoty powyŝej równowartości EUR 1000, - (>1000, -EUR) 90 2) Odwołanie (anulowanie) przez Płatnika (zleceniodawcę) przelewu zagranicznego zrealizowanego przez BZ WBK koszty banków 100 trzecich ponosi zawsze Płatnik (zleceniodawca) 3) Zmiana, uzupełnienia do zrealizowanego przez BZ WBK przelewu zagranicznego wychodzącego Koszty banków trzecich ponosi zawsze Płatnik (zleceniodawca). 4) Na Ŝyczenie klienta: - poszukiwanie wpływu - prześledzenie transakcji płatniczej (nie dotyczy prześledzenia transakcji płatniczej w ramach postępowania reklamacyjnego oraz wykonywanego podczas postępowania mającego na celu odzyskiwanie środków w przypadku podania przez Płatnika nieprawidłowego IBAN-u Odbiorcy) - odzyskanie środków w przypadku podania przez Płatnika nieprawidłowego IBAN-u Odbiorcy + koszty banków trzecich koszty banków trzecich koszty banków trzecich 5) Zwrot zrealizowanego przez BZ WBK przelewu zagranicznego wychodzącego 50 (niezaleŝnie od kosztów pobranych przez banki trzecie) 6) Opłata z tytułu kosztów Ŝądanych przez bank zagraniczny za nie spełnienie wymogów STP (opłata pobierana dodatkowo po otrzymaniu Ŝądania zapłaty kosztów banku zagranicznego zawsze obciąŝająca Zleceniodawcę przelewu, niezaleŝnie od wybranej opcji kosztowej i trybu realizacji przelewu) Równowartość kosztów Ŝądanych przez bank zagraniczny 4. Depesze generowane na Ŝyczenie klienta, posiadacza rachunku, w ramach operacji realizowanych za pośrednictwem banku rodzaj depeszy 1) Za jedną depeszę S.W.I.F.T. (normal prioryty) a) Dotyczącą operacji dokumentowych EUR / USD b) MT191 (Request for charge) 0 0 EUR / USD c) W pozostałych przypadkach EUR / USD 2) Za jedną depesze S.W.I.F.T. MT920, MT940, MT941, MT942 (w związku z prowadzeniem rachunków bankowych na rzecz Klienta) a) Za jedną depeszę (normal priority) EUR / USD b) Miesięcznie opłata ryczałtowa za pakiet do 100 sztuk EUR / USD 3) Dodatkowa opłata za depeszę S.W.I.F.T. pilną (urgent priority) EUR / USD

10 10 Objaśnienia do części 6.OBRÓT DEWIZOWY 2, 3, 4, 5 W przypadku zastosowania klauzuli kosztowej BEN stawka ustalana w zaleŝności od kanału dostępu i trybu realizacji (stawki w wysokościach jak dla NON-STP lub STP-plus); kwota przelewu zostanie pomniejszona o wartość naleŝnej Bankowi prowizji. 7. DEPOZYTY BANKOWE, KASETY I SKRYTKI SEJFOWE 1. Najem kasety / skrytki sejfowej, przechowywanie depozytu rzeczowego (opłata pobierana z góry): 1) miesięcznie 50 2) rocznie ZLECENIA RÓśNE Rachunek Ekstrabiznes Direct / Ekstrabiznes / Pozostali Klienci Ekstrabiznes Mikro 1. Wydanie ksiąŝeczki czekowej - kaŝdorazowo, po jej wydaniu Wysłanie na Ŝyczenie Klienta informacji SMS w tym alarmu KB24 w formie SMS - za kaŝdą wysłaną informację / alarm, miesięcznie, z dołu, zbiorczo 0,30 3. Realizacja potwierdzenia przelewu (w tym potwierdzenia SWIFT) / czeku - kaŝdorazowo w momencie wydania potwierdzenia Sporządzenie i przekazanie kopii / odpisu dokumentu dotyczącego operacji dokonanej w BZ WBK (w tym historii rachunku) - od kaŝdej strony wydruku lub za kaŝdy dokument w momencie wydania dokumentu 1. Opłatę naleŝy powiększyć o koszty pocztowo - komunikacyjne JeŜeli sporządzenie informacji wymaga sięgnięcia po dane z lat ubiegłych naleŝy pobrać opłatę dwukrotnie wyŝszą 5. Sporządzenie i przekazanie zaświadczenia lub opinii lub innej informacji o Kliencie na zlecenie Klienta - kaŝdorazowo, w momencie wydania dokumentu 1. Opłatę pobiera się m. in. za sporządzenie i przekazanie opinii o Kliencie i/ lub opinii o sytuacji finansowej Klienta, informacji o kaŝdym pojedynczym Kliencie, do których udzielania zobowiązany jest Bank, 100 na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów (w tym informacji o rachunkach posiadanych przez kaŝdego pojedynczego Klienta, a takŝe informacji o braku takich rachunków). 2. Nie pobiera się opłaty w przypadku wydawania opinii o Kliencie na potrzeby spółek zaleŝnych BZ WBK 6. Sporządzenie i przekazanie informacji o kliencie na wniosek komornika złoŝony za pośrednictwem aplikacji OGNIVO wg zawartej umowy pomiędzy BZ WBK a KIR 7. Sporządzenie i przekazanie informacji objętej tajemnicą bankową na wniosek uprawnionego organu, np. komornika lub sądu cywilnego Sporządzenie i przekazanie zaświadczenia lub opinii o Kliencie firmom audytorskim za zgodą Klienta - kaŝdorazowo, po wykonaniu dyspozycji 1) Opłatę naleŝy powiększyć o koszty pocztowo - telekomunikacyjne ) JeŜeli sporządzenie informacji wymaga sięgnięcia po dane z lat ubiegłych naleŝy pobrać opłatę dwukrotnie wyŝszą. 9. Wysyłka 1) monitu 50 2) wezwania za opóźnienia w spłacie kredytu / limitu 30 * Uwaga: 1. Opłata zawiera koszty pocztowo - telekomunikacyjne. 2. Opłata pobierana jest kaŝdorazowo, po wysłaniu monitu / wezwania. 10. Abonament za korzystanie z KB24 - miesięcznie, z dołu, niezaleŝnie od daty zawarcia umowy Opłata za wydanie i korzystanie z KB tokena do KB24 0

11 Opłata za listę haseł jednorazowych OTP do KB Wydanie tokena wielofunkcyjnego Abonament za korzystanie z programu Kbnet - miesięcznie, z dołu, niezaleŝnie od daty zawarcia umowy Abonament za korzystanie z platformy KB autodealing - miesięcznie, z dołu, niezaleŝnie od daty udostępnienia Abonament za korzystanie z platformy Flexims - miesięcznie, z dołu, za 1 uŝytkownika Przyjęcie do realizacji zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego z rachunku bankowego - za kaŝde zajęcie Realizacja zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego z rachunku bankowego UWAGA: Opłatę pobiera się za kaŝdą wyegzekwowaną kwotę, z wyłączeniem kwot mniejszych niŝ 30 zł, przekazywanych na zlecenie organu egzekucyjnego w celu uzupełnienia do wcześniej zrealizowanego zajęcia egzekucyjnego / zabezpieczającego. Dodatkowo za przelew środków na rachunek wskazany przez organ egzekucyjny pobierana jest opłata w wysokości jak za przelew złoŝony w formie papierowej w placówce BZWBK (odpowiednio: przelew realizowany do innego banku lub przelew na rachunek w BZWBK). 19. Odbiór wyciągu w placówce BZ WBK za kaŝdy wyciąg Wysyłka wyciągu na adres klienta za kaŝdy wyciąg 1) Dzienny 5 2) Miesięczny Wydanie kolejnej / wymiana KB Karty Realizacja innych czynności przez Bank, niewymienionych w Taryfie Zgodnie z decyzją Dyrektora Oddziału / Makroregionu MSP * lub równowartość tej kwoty w innej walucie 9. INSTRUMENTY PŁATNICZE 9.1. Karta MasterCard Business Debit BZ WBK MasterCard Business Debit BZ WBK 1. Opłata za kartę: bez opłat / 7 * UWAGA: * Opłata pobierana jest w cyklach miesięcznych w przypadku nierozliczenia przez BZ WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych dokonanych przy uŝyciu karty, na co najmniej 400 zł. 2. Wyprodukowanie nowej karty w trybie ekspresowym (do 5 dni roboczych od dnia podpisania przez klienta umowy o kartę płatniczą) Wydanie duplikatu karty Wypłata gotówki kartą 1) w bankomatach sieci BZWBK24 bez opłat 2) w kraju: w bankomatach poza siecią BZWBK24, w placówkach BZ WBK, w placówkach partnerskich BZ WBK oraz w terminalach innych instytucji w kraju 3,5% min. 5 3) w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą 4% min Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju w przypadku utraty karty równowartość 95 EUR 1) 6. Dokonanie transakcji bezgotówkowej bez opłat 7. Przewalutowanie transakcji zagranicznej dokonanej w walucie innej niŝ EUR (opłata doliczana jest automatycznie do wartości transakcji) bez opłat 8. Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach 2,5 9. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZWBK24 8, Wygenerowanie nowego numeru PIN do wydanej karty na wniosek uŝytkownika Opłata za ubezpieczenie w ramach pakietu usług dodatkowych dostępne do kart wydanych do rachunków wymienionych w Rozdziale II punkt ) Przeliczenie następuje po kursie sprzedaŝy dewiz obowiązującym w BZ WBK w dniu rozliczenia opłaty przez MasterCard. 60

12 Karta MasterCard Business BZ WBK charge dostępna w ofercie od 23 czerwca 2014 r. MasterCard Business BZ WBK charge 1. Opłata roczna za kartę Prowizja przygotowawcza naliczana od kwoty przyznanego limitu do autoryzacji (płatna jednorazowo) 1% UWAGA: Prowizja przygotowawcza nie dotyczy kart wznawianych, a w przypadku zawarcia umów o więcej niŝ jedną kartę płatniczą jest pobierana od sumy przyznanych limitów. 3. Wyprodukowanie nowej karty w trybie ekspresowym (do 5 dni roboczych od dnia podpisania przez klienta umowy o kartę płatniczą) Wydanie duplikatu karty Wydanie karty zastępczej za granicą równowartość 148 EUR 1) 6. Wypłata gotówki kartą 1) w bankomatach sieci BZWBK24 3% min. 5 2) w kraju: w bankomatach poza siecią BZWBK24, w placówkach BZ WBK, w placówkach partnerskich BZ WBK oraz w terminalach innych instytucji w kraju 3,5% min. 5 3) w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą 4% min Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju w przypadku utraty karty równowartość 95 EUR 1) 8. Dokonanie transakcji bezgotówkowej 1,2% 9. Generowanie zestawienia transakcji 1) dla firmy (zbiorcze) bez opłat 2) dla uŝytkownika karty bez opłat 10. Sprawdzenie dostępnych środków w bankomatach bez opłat 11. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZWBK24 8, Wygenerowanie nowego numeru PIN do wydanej karty na wniosek Posiadacza karty Ubezpieczenie Bezpieczne Pieniądze Business do kart firmowych z wyłączeniem kart Visa Business Electron BZ WBK oraz MasterCard Business Debit BZ WBK Ubezpieczenie podróŝne dedykowane do pozostałych kart firmowych z wyłączeniem kart Visa Business Electron BZ WBK oraz MasterCard Business Debit BZ WBK 0 1) Przeliczenie następuje po kursie sprzedaŝy dewiz obowiązującym w BZ WBK w dniu rozliczenia opłaty przez MasterCard Visa Electron Ekstrabiznes, Maestro Kontakt Ekstrabiznes, Visa Business Electron wycofane z oferty od 25 listopada 2013 r. Visa Electron Ekstrabiznes/ Maestro Kontakt Ekstrabiznes Visa Business Electron 1. Opłata za kartę 1) roczna ) miesięczna bez opłat / 7 * - UWAGA: * Opłata pobierana jest w cyklach miesięcznych w przypadku nierozliczenia przez BZ WBK w poprzednim miesiącu kalendarzowym transakcji bezgotówkowych dokonanych przy uŝyciu karty, na co najmniej 400 zł. 2. Wcześniejsze wznowienie karty Wydanie duplikatu karty niedostępne 4. Zmiana na wniosek Posiadacza rachunku dziennego limitu wypłaty gotówki lub dziennego limitu płatności 0 5. Ekspresowa wysyłka karty do wskazanego przez Posiadacza karty miejsca przeznaczenia Wypłata gotówki kartą a) w bankomatach sieci BZWBK24 0 b) w kraju: w bankomatach poza siecią BZWBK24, w placówkach BZ WBK, w placówkach partnerskich BZ WBK oraz terminalach innych instytucji w kraju 3,5% min. 5 3% min. 10

13 13 c) w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą lub przy wypłacie waluty innej niŝ PLN w bankomatach krajowych 4% min 10 3% min Realizacja transakcji bezgotówkowej (płatności) 0 8. Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek Posiadacza karty ZastrzeŜenie karty Wydanie duplikatu zestawienia transakcji na wniosek Posiadacza karty Dokonanie przeliczenia transakcji dokonanej kartą w innej walucie niŝ PLN doliczana automatycznie do kwoty obciąŝenia 3,5% 12. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju w przypadku utraty karty - równowartość 175 USD 13. Opłata za ubezpieczenie w ramach pakietu usług dodatkowych dostępne do kart wydanych do rachunków wymienionych w Rozdziale II punkt Ubezpieczenie podróŝne dedykowane do pozostałych kart firmowych z wyłączeniem kart Visa Business Electron BZ WBK oraz MasterCard Business Debit BZ WBK Karty charge: Visa Business i Złota Visa Business wycofane z oferty od 23 czerwca 2014 r. Visa Business Złota Visa Business 1. Opłata roczna za kartę (wydanie lub wznowienie) karty Wydanie duplikatu karty Zmiana na wniosek Posiadacza rachunku: a) limitu karty 0 0 b) dziennego limitu wypłat gotówki Ekspresowa wysyłka karty do wskazanego przez Posiadacza karty miejsca przeznaczenia a. Wypłata gotówki kartą 3% min. 10 (opłata obowiązuje do 27 czerwca 2014 r.) 2,5% min. 10 (opłata obowiązuje do 30 czerwca 2014 r.) 5b. Wypłata gotówki kartą (opłaty obowiązują od 28 czerwca 2014 r.) (opłaty obowiązują od 1 lipca 2014 r.) 1) w bankomatach sieci BZWBK24 3% min. 5 3% min. 5 2) w kraju: w bankomatach poza siecią BZWBK24, w placówkach BZ WBK, w placówkach 3,5% min. 5 3,5% min. 5 partnerskich BZ WBK oraz w terminalach innych instytucji w kraju 3) w bankomatach i terminalach innych instytucji za granicą 4% min. 10 4% min Realizacja transakcji bezgotówkowej (płatności) 1,5% 1% 7. Przekroczenie limitu karty ZastrzeŜenie karty: a) utraconej (skradzionej lub zgubionej) 0 0 b) w przypadku wypowiedzenia umowy przez BZ WBK Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek Posiadacza karty Wydanie duplikatu zestawienia transakcji na wniosek Posiadacza karty Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju w przypadku utraty karty równowartość 175 USD 1) 12. Wydanie karty zastępczej za granicą w przypadku utraty karty równowartość 250 USD 1) 13. Dokonanie przeliczenia transakcji dokonanej kartą w innej walucie niŝ PLN doliczana 3,5% automatycznie do kwoty obciąŝenia wartości transakcji 14. Opłata za ubezpieczenie w ramach pakietu usług dodatkowych dostępne do kart wydanych do rachunków wymienionych w Rozdziale II punkt Ubezpieczenie podróŝne dedykowane do pozostałych kart firmowych z wyłączeniem kart Visa Business Electron BZ WBK oraz MasterCard Business Debit BZ WBK 0 0 1) Przeliczenie następuje po kursie sprzedaŝy dewiz obowiązującym w BZ WBK w dniu rozliczenia opłaty przez Visa International.

14 KREDYTY I USŁUGI KREDYTOWE 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu / usługi kredytowej * bez opłat 2. Prowizja przygotowawcza * (z tytułu udzielenia lub odnowienia na kolejny okres kredytu / usługi kredytowej): 1) kredyty obrotowe i inwestycyjne z wyłączeniem kredytów dla jednostek samorządu terytorialnego: a) kredyt w wysokości do 200 tys. zł włącznie ** min. 3,5% b) kredyt w wysokości powyŝej 200 tys. zł do 500 tys. zł włącznie ** min. 2% c) kredyt w wysokości powyŝej 500 tys. zł ** min. 1% 2) kredyty obrotowe i inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego min. 0,5% 3) pozostałe kredyty i usługi kredytowe min. 1% nie mniej niŝ 500 ** UWAGA: 1) Prowizja przygotowawcza naliczana jest od kwoty udzielonego kredytu / usługi kredytowej. 2) Prowizja płatna jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej. 3) W przypadku udzielenia kredytu na finansowanie płatności z tytułu akredytyw oraz zabezpieczenie akredytyw otwartych przez BZ WBK prowizja naliczana jest za cały okres waŝności umowy. 3. Prowizja za korzystanie z limitu debetowego 1,25% UWAGA: Stawka dla miesiąca kalendarzowego. Prowizja liczona od kwoty wykorzystanego limitu jako iloczyn prowizji dziennej oraz liczby dni roku obrachunkowego określonego w postaci ilorazu 365/365 (366/365 w roku przestępnym), z dokładnością do 0,0001%. Prowizja jest pobierana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiło wykorzystanie limitu debetowego. 4. Prowizja za przedłuŝenie Umowy odnawialnego limitu kredytowego od kwoty udzielonego limitu, kaŝdorazowo w dniu przedłuŝenia Umowy (dotyczy umów odnawialnego limitu kredytowego Szybki kredyt i Szybki kredyt dla branŝ oraz limitów kredytowych w rachunku Ekstrabiznes 1,5% udzielonych na podstawie wniosków złoŝonych w Banku do dnia 8 września 2013 r.) 5. Prowizja za Automatyczne wydłuŝenia Okresu kredytowania prowizja płatna jest w dniu Automatycznego wydłuŝenia Okresu kredytowania (dotyczy umów zawartych na podstawie wniosków złoŝonych w Banku od dnia 9 września 2013 r.) 2,5% UWAGA: Automatyczne wydłuŝenie Okresu kredytowania oznacza przesunięcie terminu spłaty kredytu w rachunku bieŝącym o jeden rok na dotychczasowych warunkach, bez konieczności zawierania pisemnego aneksu do umowy. 6. Prowizja za gotowość (w stosunku rocznym) min. 2% UWAGA: 1) Prowizja za gotowość dotyczy kredytów obrotowych i inwestycyjnych i pobierana jest od róŝnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Prowizja w stosunku rocznym liczona jest jako iloczyn prowizji dziennej za gotowość oraz ilości dni roku obrachunkowego określonej w umowie kredytowej. Prowizja za gotowość dzienna oraz w stosunku rocznym ustalana jest z dokładnością do 0,0001%. 2) Prowizji nie pobiera się od kredytów na finansowanie płatności z tytułu akredytyw i zabezpieczenie akredytyw otwartych przez BZ WBK oraz kredytów na finansowanie płatności z tytułu warunkowego skupu czeków. 7. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu min. 3% UWAGA: Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu dotyczy kredytów obrotowych i inwestycyjnych z wyłączeniem kredytów w rachunku bieŝącym / walutowym oraz kredytów rewolwingowych. Naliczana jest od kwoty spłacanej przed terminem określonym w harmonogramie spłat. 8. Zmiana warunków umowy kredytu / usługi kredytowej 1) podwyŝszenie kwoty lub wydłuŝenie terminu obowiązywania umowy / prolongata spłaty raty kredytu / kredytu / usługi kredytowej min. 1,5% nie mniej niŝ 200 ** 2) inne zmiany (np. wydłuŝenie terminu dostępności transzy / kredytu, zmiana zabezpieczenia) min. 500 ** UWAGA: 1) Prowizja pobierana jest jednorazowo i liczona jest od kwoty objętej aneksem / kwoty podwyŝszenia / kwoty prolongaty. 2) W przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian warunków umowy pobiera się jedną prowizję wyŝszą. 3) Prowizji nie pobiera się w sytuacji: a) gdy zmiana warunków umowy wynika z ich dostosowania do przepisów prawa powszechnie obowiązujących (tzw. regulacje zewnętrzne), b) gdy zmiana umowy polega na zwiększeniu kwoty hipoteki w związku objęciem zabezpieczeniem tą hipoteką innego produktu kredytowego. 9. Rozpatrzenie wniosku i udzielenie promesy kredytu / usługi kredytowej (prowizja liczona od kwoty przyrzeczonej; w przypadku udzielenia kredytu / usługi kredytowej zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej) min. 0,25% nie mniej niŝ Prowizja za nie utrzymanie wpływów, wymieniona w umowie kredytowej 0,08% Uwaga: 1) Prowizja pobierana miesięcznie od kwoty uruchomionego kredytu z uwzględnieniem dokonanych spłat na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego weryfikację utrzymania miesięcznych wpływów. Dotyczy kredytów: inwestycyjnych, obrotowych, Biznes Ekspres, Biznes Ekspres EBI, Biznes Ekspres Hipoteka. 2) Prowizja pobierana miesięcznie od wysokości limitu kredytowego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego weryfikację utrzymania miesięcznych wpływów. Dotyczy kredytu w rachunku bieŝącym. 11. Sporządzenie zaświadczenia o zdolności kredytowej: 1) klienta o zaangaŝowaniu kredytowym do 1 mln zł 200

15 15 2) klienta o zaangaŝowaniu kredytowym powyŝej 1 mln zł Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dotyczącego dokonanej oceny zdolności kredytowej: 1) kredyt o wartości do 1 mln zł 150 2) kredyt o wartości powyŝej 1 mln zł Sporządzenie: 1) przyrzeczenia wydania zgody na bezobciąŝeniowe wyodrębnienie: a) jednego lokalu/nieruchomości 100 b) więcej niŝ jednego lokalu/nieruchomości 500 2) zgody na bezobciąŝeniowe wyodrębnienie: a) jednego lokalu/nieruchomości 100 b) więcej niŝ jednego lokalu/nieruchomości Restrukturyzacja zadłuŝenia - prowizja za sporządzenie aneksów / umów / umów przejęcia długu / umów przystąpienia do długu / porozumień / ugód, związanych z restrukturyzacją zadłuŝenia wynikającego z wykorzystania kredytu/ usługi kredytowej: 1% - 5%, min. 200 UWAGA: Prowizja za restrukturyzację zadłuŝenia jest prowizją dodatkową, pobieraną jednorazowo niezaleŝnie od pozostałych opłat i prowizji określonych w niniejszym rozdziale. Liczona jest od kwoty zadłuŝenia podlegającego restrukturyzacji lub kwoty objętej aneksem. 15. Prowizja za zaangaŝowanie *** UWAGA: Prowizja od przyznanego kredytu dewizowego lub kredytu denominowanego naliczana jest przez BZ WBK w walucie, w której przyznany został kredyt. Limit kredytowy w rachunku Ekstrabiznes typu Szybki Kredyt, limit w rachunku bieŝącym (PLN), kredyt obrotowy odnawialny (EUR, USD) i nieodnawialny (PLN) - prowizja naliczana i pobierana raz w miesiącu od niewykorzystanej kwoty kredytu, w przypadku, gdy średniomiesięczne wykorzystanie kredytu jest niŝsze niŝ 50% przyznanego kredytu UWAGA: Prowizja naliczana codziennie od niewykorzystanej kwoty Kredytu, staje się wymagalna i płatna w ostatnim dniu m-ca kalendarzowego. - dla umów kredytowych wszystkich Klientów MSP na uproszczonej księgowości oraz umów kredytowych zawartych przed 1 lipca 2012 r. przez Klientów MSP na pełnej księgowości naliczana w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego i pobierana przy najbliŝszej spłacie zadłuŝenia, w przypadku, gdy wskaźnik miesięcznego wykorzystania limitu (w) jest mniejszy niŝ 0,5. Prowizja za zaangaŝowanie (Kp): Kp = k * (1 - w) * p * d gdzie: k - kwota przyznanego limitu w - wskaźnik miesięcznego wykorzystania limitu, liczony według wzoru: p - stawka prowizji odsetki naliczone na koniec danego miesiąca (od kwoty wykorzystanego limitu) w = odsetki za dany miesiąc (liczone od pełnej kwoty limitu) liczba dni kredytowania w danym miesiącu d = faktyczna liczba dni w danym miesiącu 16. Prowizja za administrowanie limitem / kredytem *** Limit kredytowy w rachunku Ekstrabiznes typu Szybki Kredyt, limit w rachunku bieŝącym (PLN), kredyt obrotowy odnawialny (EUR, USD) i nieodnawialny (PLN) UWAGA: Prowizja pobierana za kaŝdy okres 3- miesięczny, od kwoty aktualnego zaangaŝowania w dniu rozpoczynającym kaŝdy kolejny okres trzymiesięczny, rozumianej jako wykorzystana i moŝliwa do wykorzystania kwota kredytu. Prowizja pobierana jest począwszy od dnia postawienia kwoty limitu / kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy, pierwsza płatna w dniu postawienia kwoty limitu / kredytu do dyspozycji Kredytobiorcy. Następne płatne w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, w którym rozpoczyna się kaŝdy kolejny okres trzymiesięczny. 17. Prowizja za gotowość *** 1) Kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorców, ekstrakredyt inwestycyjny, Inwestycja z Unią Europejską, kredyt inwestycyjny z Unią Europejską, kredyt termodenizacyjny / remontowy, kredyt dla Wspólnot mieszkaniowych dla Klientów stosujących uproszczoną księgowość, kredyt od 1% obrotowy nieodnawialny oraz kredyt Biznes Ekspres, 2) Kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorców, ekstrakredyt inwestycyjny, Inwestycja z Unią Europejską, kredyt inwestycyjny z Unią Europejską, kredyt termodenizacyjny / remontowy dla Klientów stosujących pełną księgowość od 0,5% od 0,5% od 0,25%

16 16 UWAGA: Prowizja naliczana jest jednorazowo od niewykorzystanej w okresie postawienia do dyspozycji kwoty kredytu, płatna w następnym dniu po upływie okresu postawienia kwoty kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. 18. Prowizja na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego *** - w przypadku kredytu termomodernizacyjnego / remontowego Zgodnie z treścią zawartej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego 19. Ustanowienie / zmiany zabezpieczeń wykonane przez BZ WBK w formie zastawu rejestrowego lub hipoteki *** (za kaŝdy wpis) Prowizja za niedotrzymanie klauzul, do których przestrzegania kredytobiorca jest zobowiązany zgodnie z zapisami w umowie do 1,5% kredytowej *** * dla wniosków złoŝonych do dnia 8 września 2013 r. włącznie stawki za rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu / usługi kredytowej i prowizję przygotowawczą są pobierane zgodnie ze stawkami zawartymi w Taryfie opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm obowiązującej do 8 września 2013 r. ** lub równowartość tej kwoty w innej walucie wg kursu sprzedaŝy dla dewiz BZ WBK. *** dotyczy produktów udzielonych na podstawie wniosków złoŝonych do dnia 8 września 2013 r. UWAGA: 1) Punkt 10. dotyczy następujących kredytów / usług kredytowych: a) kredytów obrotowych i inwestycyjnych w tym m.in. kredytów płatniczych, kredytów w rachunku bieŝącym / walutowym, kredytów obrotowych w rachunku kredytowym, kredytów na prefinansowanie kontraktu eksportowego, kredytów na działalność gospodarczą Biznes Ekspres, Biznes Ekspres EBI i Biznes Ekspres Hipoteka, kredytów inwestycyjnych, kredytów inwestycyjnych na przedsięwzięcia termomodernizacyjne, kredytów developerskich w rachunku kredytowym, kredytów na inwestycje mieszkaniowe / komercyjne oraz zakup gruntów, kredytów / poŝyczek na uwolnienie kapitału ze zrealizowanej inwestycji lub budowy - tzw. Equity Release, b) pozostałych kredytów i usług kredytowych w tym m.in. kredytów na zakup papierów wartościowych w obrocie pierwotnym i podczas pierwszej oferty publicznej, limitu kredytowego na finansowanie wierzytelności eksportowych, wykupu wierzytelności. 2) W przypadków kredytów obrotowych i inwestycyjnych udzielanych jednostkom samorządu terytorialnego pobierana jest tylko prowizja przygotowawcza od tej grupy klientów BZ WBK nie pobiera pozostałych opłat i prowizji kredytowych. 3) W przypadku kredytów udzielanych we współpracy z ARiMR suma prowizji za rozpatrzenie wniosku i prowizji przygotowawczej nie moŝe przekroczyć stawki prowizji za udzielenie kredytu określonej w umowie zawartej pomiędzy BZ WBK a ARiMR. Wysokość aktualnej prowizji podana jest na stronach w sekcji kredytów preferencyjnych.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ I B TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW MSP DOTYCZĄCA PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANK

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ I B TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW MSP DOTYCZĄCA PRODUKTÓW I USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BANK

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 104/2014 z dnia 20 marca 2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM 2 CZĘŚĆ II B - TARYFA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku 360/2013 z dnia 15 lipca 2013 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawrą umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp.

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior/ Lp. POSTANOWIENIA OGÓLNE Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. obowiązuje od 1 maja 2014 r. w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od 1 lipca 2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 10/2014 Zarządu BS Szczucin z dnia 28.11.2014r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pienięŝne Dla

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 60,00 zł) 2) za udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Załącznik do Uchwały nr 01/10/215 Zarządu Banku Spółdzielczego w Ozorkowie z dnia 09.10.2015 Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów Banku Spółdzielczego w Ozorkowie Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych)

Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH PKO BANKU POLSKIEGO DLA KONT INTELIGO PRYWATNYCH (INDYWIDUALNYCH I WSPÓLNYCH) I FIRMOWYCH, DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 21.10.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 21.10.2013 r.) 1 Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES DEBIUT 18 (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Według stanu na dzień 01 kwietnia 2014 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.)

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm. (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku w Polsce dla firm (obowiązuje od 5.09.2013 r.) Spis treści: I. Rachunki bieżące... 3 1. Rachunek bieżący prowadzony w złotych polskich... 3 a) mbiznes konto...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego Meritum Banku(zwana dalej Taryfą ) określa wysokość

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. ) 2) za udzielenie kredytu 1,1%

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów 1 Postanowienia ogólne Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) Obowiązuje od 15 kwietnia 2015 r. scan 1/6 9220 CZĘŚĆ A Klienci Biznesowi (MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA)

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje:

Niniejszy dokument obejmuje: Niniejszy dokument obejmuje: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych obowiązująca: 1) Klientów, którzy podpisali Umowę od dnia 29 czerwca 2012r. od momentu zawarcia Umowy,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 Do uchwały Zarządu Banku z dnia 11-05-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1 2012 rok Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00

OPROCENTOWANIE/OPŁATY/ PROWIZJE. 1.1 Prowizja za rozpatrzenie wniosku brak opłat. 1.4 Opłata za pisma wysyłane w toku windykacji PLN 60,00 Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych niezabezpieczonych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A., oraz Tabela Oprocentowania, Tabela Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm 2 CZĘŚĆ I A TARYFA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM opłat i prowizji pobieranych

Bardziej szczegółowo

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty

0,2% nie mniej niż 5,00 zł - od kwoty operacji 4/ wnoszonych na rachunki z tytułu spłaty kredytu w rachunku kredytowym, otwarcia lokaty WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BIZNES PAKIET BIZNES DEBIUT OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 MAJA 2009 R. Część

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 Mazovia Bank Spółdzielczy Strona 1 z 10 SPIS

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji dla produktów kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ogólne zasady pobierania opłat i prowizji bankowych: 1. Tabela Opłat i Prowizji

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo