Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2"

Transkrypt

1 Grodzisk Mazowiecki, Dotyczy: Realizacji projektu Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, W związku z realizacją projektu pt. Usprawnianie procesów finansowo-księgowych i zmniejszanie ich kosztów w firmach dzięki wdrożeniu internetowego systemu klasy B2B w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG /14-00, niniejszym ogłaszamy zamówienie na zakup niezbędnych wartości niematerialnych i prawnych jak i również ich wdrożenia. I Dane zamawiającego: Fakturomania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (kod pocztowy ), przy ul. Gen. L. Okulickiego 19B lok. 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, NIP , Regon , Zamawiający oświadcza, iż osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawach formalnych oraz merytorycznych dot. przedmiotu zamówienia jest: Łukasz Pniewski Tel II Przedmiot zamówienia Projekt zakłada przeprowadzanie działań związanych z wytworzeniem i wdrożeniem następujących modułów. Moduł Fakturowanie -1szt, Moduł Konta Użytkowników 1szt, Moduł Administracyjny 1szt. W szczególności chodzi o następujące działania związane z powyższymi modułami: 1. Analiza wymagań funkcjonalnych modułu 2. Zaprojektowanie i przygotowanie architektury modułu 3. Implementacja modułu 4. Wdrożenie modułu 5. Testowanie modułu Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 1 stanowiącym opis systemu oraz wymagań funkcjonalnych

2 III Termin wykonania zamówienia Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. IV Opis sposobu składania ofert 1. Oferty powinny być złożone osobiście w siedzibie firmy przy ulicy Gen. L. Okulickiego 19B lok.11 w Grodzisku Mazowieckim lub przesłane bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 2. Ostateczny termin składania ofert to r. 3. Oferta powinna być ważna minimum 30 dni od dnia jej przesłania 4. Ocena ofert i wybór wykonawcy nastąpi po zakończeniu terminu składania ofert, ale nie później niż do Informacja o wyniku zostanie przekazana do wszystkich oferentów, którzy złożą poprawne formalnie oferty. 5. Oferta powinna być kompletna. Nie przewiduje się częściowej realizacji projektu w części dotyczącej przedmiotu zamówienia. 6. Oferty powinny uwzględniać osobno wycenę każdej pozycji z harmonogramu projektu. V Kryteria wyboru ofert Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: a) cena 100% 2. Cena: najniższa cena otrzyma 100 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej w/g następującego przelicznika: ilość pkt. = najniższa cena/cena badana x 100pkt. VI Dodatkowe informacje Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanymi powyżej.

3 I Opis systemu Załącznik nr 1 Specyfikacja do przedmiotu zamówienia Niniejszy projekt polegać będzie na wytworzeniu oraz wdrożeniu innowacyjnego Systemu B2B działającego w modelu SaaS(Software as a Service), na którym oparta będzie współpraca Wnioskodawcy z partnerami biznesowymi, Współpraca ta uwarunkowana jest wytworzeniem i wdrożeniem niniejszego systemu. System ten znacząco automatyzować będzie procesy finansowoksięgowe w przedsiębiorstwach współpracujących, co stanowić będzie jeden z bodźców do nawiązania współpracy z Wnioskodawcą opartej o planowany do wytworzenia System B2B. Dodatkowo system w sposób znaczący usprawni Wnioskodawcy procesy związane z pozyskiwaniem nowych partnerów biznesowych bez zaangażowania nadmiernych zasobów (automatyzacja działań marketingowych) oraz bardzo usprawni wszelkie procesy związane z podjętą współpracą z partnerami(np. poprzez integrację z płatnościami24.pl, PayU, automatyczne wystawianie faktur). Ponadto wdrażane w ramach projektu będzie technologia podpisu elektronicznego, która prowadzić będzie do eliminacji obiegu dokumentów w formie papierowej. Nadrzędnym zadaniem Systemu B2B będzie automatyzacja przepływu informacji oraz realizacji procesów biznesowych zarówno pomiędzy wnioskodawcą i partnerami jak i wewnątrz tych podmiotów. Planowany do wytworzenia system będzie miał budowę modułową, dzięki której możliwe jest wydzielenie funkcjonalności poszczególnych modułów jak i odpowiednie zaplanowanie struktury czasowej projektu. W oparciu o ww. moduły nastąpił podział projektu na etapy. Wszystkie moduły będą udostępnione na zasadzie SaaS (ang. software as a service), co doprowadzi do wyeliminowania konieczności instalowania stacjonarnego oprogramowania na komputerach przyszłych użytkowników systemu. System ma działać całkowicie w chmurze i być dostępny z interfejsu przeglądarki internetowej. Przyjęte rozwiązanie technologiczne uniezależnia użytkowników od konkretnej platformy sprzętowej, dostępność przez cienkiego klienta ogranicza wymagania sprzętowe i systemowe dla użytkowników, pozwala na korzystanie z systemu przy pomocy urządzeń mobilnych. Jest to zgodne z najnowszymi trendami w rozwoju aplikacji biznesowych. Istotne będzie tutaj sprostanie przez platformę wymaganiom wydajnościowym. Większość operacji będzie obciążała serwer, z którym użytkownicy będą łączyć się przy pomocy cienkiego klienta. Wymagane będzie sprawne obsłużenie wszystkich potencjalnych użytkowników. Planowane do stworzenia w ramach projektu rozwiązanie informatyczne ma na celu optymalizację oraz usprawnienie głównych procesów biznesowych. Poszczególne funkcjonalności systemu B2B będą zintegrowane z odpowiednimi modułami wytworzonego systemu informatycznego( docelowo korzystać z nich będą wnioskodawca i partnerzy biznesowi). Funkcjonalność systemu będzie maksymalnie wspierać automatyzację procesów biznesowych związanych z procesami księgowymi(generowanie dokumentacji księgowej) oraz z obiegiem dokumentów

4 pomiędzy firmami. W efekcie powstanie platforma umożliwiająca automatyczną wymianę informacji, dokumentacji oraz integrująca rozwiązania IT wnioskodawcy z rozwiązaniami partnerów. System ten będzie wytwarzany etapowo i wdrażany stopniowo w ten sam sposób. Wdrożenie System podzielono na 8 zintegrowanych ze sobą modułów. Przedmiotem niniejszego zamówienia są 3 moduły. Wszystkie wydzielone etapy niniejszego projektu następować będą według ściśle określonego schematu: 1. Analiza wymagań funkcjonalnych danego modułu: analiza w jaki sposób system realizuje założone cele i wyniki biznesowe w ramach modułu, jakie warunki muszą być spełnione, aby moduł mógł wykonać określone zadania, w jaki sposób użytkownik będzie mógł korzystać z modułu w celu realizacji określonych zadań (jaki moduł aplikacji oferuje określoną funkcjonalność, jakie czynności użytkownik musi wykonać w celu uzyskania danego rezultatu). 2. Zaprojektowanie i przygotowanie architektury systemu. W tej części każdego etapu opracowane zostaną szczegółowe dane, które składać się będą na budowę podstawowej organizacji systemu wraz z jego komponentami, wzajemnymi powiązaniami, środowiskiem pracy i regułami ustanawiającymi sposób jego budowy i rozwoju. Dodatkowo w tej części etapu przygotowana zostanie baza danych oraz zaprojektowana zostanie ogólna szata graficzna modułu oraz założenia interfejsów. 3. Implementacja modułu. Etap ten polega na nadzorowanym wykonaniu modułu rozumianym, jako stworzenie kodu źródłowego realizującego założenia poczynione podczas projektowania. W etapie tym napisany będzie kod źródłowy w oparciu o efekty poprzednich faz tworzenia systemu. 4. Wdrożenie modułu. Etap ten ma na celu przeprowadzanie wdrożenia i integracji nowo wytworzonego modułu z dotychczas wytworzonymi modułami. Etap ten ma na celu zminimalizowanie ewentualnych zakłóceń, które mogą wystąpić w funkcjonowaniu systemu, jako całości. 5. Testowanie. Finalną częścią składową każdego z założonych etapów w projekcie będzie proces testowania oprogramowania. Jest to jeden z procesów zapewniający odpowiednią jakość planowanemu do wytworzenia modułowi a w konsekwencji, odpowiednią jakość całemu systemowi. Testowanie ma na celu weryfikację oraz walidację stworzonego modułu. Walidacja ma na celu sprawdzenie czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją. Pozwoli to na wykrycie potencjalnych defektów w projektowanym oprogramowaniu, a dzięki temu możliwe będzie szybkie ich usunięcie. Powyższy podział każdego etapu na części składowe pozwoli skutecznie i sprawnie zrealizować niniejszy projekt. II Wymagania funkcjonalne dotyczące poszczególnych modułów 1.Moduł Fakturowanie 1 szt. Moduł Fakturowanie zapewniać będzie obsługę w zakresie ewidencjonowania dokumentów sprzedaży towarów oraz usług. Moduł stanowić będzie narzędzie służące generowaniu faktur sprzedażowych. Moduł

5 zapewniać będzie ponadto możliwość zarządzania tymi dokumentami(edycja, usuwanie, dodawanie podobnych). Współpracować będzie z pozostałymi modułami. Dzięki pełnej integracji pomiędzy nimi przepływ danych w systemie nie będzie niczym ograniczony, co usprawni obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe. Funkcjonalność Modułu Fakturowanie na tym etapie: -generowanie faktur VAT -generowanie wydruków faktur VAT -pełna współpraca z pozostałymi modułami -kontrahenci moduł stwarza możliwość łatwego dodawanie kontrahentów tylko na podstawie numeru nip -możliwość oznaczenia statusu faktury (opłacona/nieopłacona) -wysyłanie maila z dokumentem -elastyczna, definiowalna numeracja dokumentów -podgląd faktur online -edycja danych klienta -edycja wszystkich pozycji na fakturze -anulowanie faktury -definiowanie formy płatności -opcja zapisywania produktów -opcja zapisywania kontrahentów 2. moduł Konta Użytkowników: 1 szt. Moduł oferować będzie możliwość wstępnej konfiguracji systemu B2B ze strony użytkownika systemu. Możliwe będzie definiowanie interfejsu dla poszczególnych użytkowników, dostępu do funkcji programu, tworzenie nowych okresów obrachunkowych z przenoszeniem słowników z poprzedniego okresu. Ponadto służyć on będzie definiowaniu własnych danych rejestrowych, danych billingowych (numery konta) i danych kontaktowych. Moduł wymagany do poprawnego działania systemu B2B. Stanowić będzie podstawę całego systemu. Umożliwi bieżącą konfigurację i nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez poszczególnych użytkowników systemu B2B. Funkcjonalność Modułu Konta Użytkowników na tym etapie: -tworzenie profilu użytkownika (nazwa firmy oraz podstawowe informacje jej dotyczące) -definiowanie podstawowych parametrów personalizujących użytkownika (sposób numerowania faktur sprzedaży, ustawianie domyślnych terminów płatności) -definiowanie szczegółowych danych partnera (możliwość pobrania ich z GUS-u na podstawie numeru nip) -automatyczne generowanie i wysyłanie na konta partnerów e-faktur abonamentowych dla partnerów -pełna współpraca z pozostałymi modułami -możliwość wglądu partnerów w stan rozliczeń z wnioskodawcą -opcja odzyskiwania hasła/przypominania hasła do konta Moduł umożliwiać będzie: -rejestrację użytkowników -konfigurację parametrów użytkowych

6 3. moduł Administracyjny: 1 szt. Moduł ten odpowiedzialny będzie za proces zarządzania systemem przez wnioskodawcę. Za pomocą specjalnego panelu wnioskodawca będzie mieć możliwość przeglądania logów z systemu dotyczących informacji na temat użytkowania systemu. Dodatkowo system będzie umożliwiał usuwanie nieaktywnych użytkowników. Ma to za zadanie zapewnić optymalne funkcjonowanie systemu dzięki odpowiedniemu obciążeniu baz danych. Funkcjonalność modułu administracyjnego: -System umożliwia dostęp do podstawowego panelu administracyjnego -przeglądanie użytkowników zarejestrowanych w systemie -ręczne usuwanie użytkowników -możliwość odpowiedzi na zapytania partnerów względem wnioskodawcy (pytania odnośnie funkcjonowania systemu) III Dane i sposób ich przesyłania między wnioskodawcą a partnerami Komunikacja pomiędzy przedsiębiorcami korzystającymi z tego oprogramowania a wnioskodawcą będzie odbywać się poprzez platformę internetową, na której znajdować się będzie projektowany system B2B działający w modelu SaaS. Do korzystania z usługi nie będzie potrzeby instalacji oprogramowania na komputerze (dotyczy to zarówno wnioskodawcy jak i przedsiębiorstw współpracujących), a w tym celu posłuży przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu. Za pomocą portalu będzie możliwa wymiana dokumentów jak i danych bez konieczności nawiązywania tradycyjnej formy kontaktu. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu technologii bezpiecznego podpisu elektronicznego. Komunikacja między wnioskodawcą będzie miała dwustronny charakter. Ze strony partnera biznesowego docierać będą dane w postaci zbiorów liczb i tekstów. Następnie te dane przez wytworzony system zostaną przetworzone zgodnie z założeniami systemu. Po przetworzeniu danych zostanie wysłany komunikat do partnera biznesowego o pozytywnym wyniku przetworzenia danych wejściowych. Komunikat ten pojawi się bezpośrednio na platformie wnioskodawcy, na której znajdować się będzie system B2B działający w modelu SaaS. Po otrzymaniu takiego komunikatu partner będzie miał możliwość pobrania wytworzonej przez system B2B dokumentacji (np. faktury) Ponadto komunikacja wnioskodawcy z partnerem bazować również będzie na platformie internetowej. Będzie ona niezwykle zautomatyzowana (automatyczne komunikaty, automatycznie przesyłane dokumenty). Jedynie w przypadku wysłania pisemnego zapytania odnośnie funkcjonowania systemu wnioskodawca, jako podmiot zarządzający system będzie osobiście brał udział w odpowiadania na komunikat. Zbiory liczb i tekstów (dane) przesyłane do wnioskodawcy (wytworzonego systemu B2B) przez partnera dotyczyć będą głównie danych niezbędnych do wygenerowania odpowiedniej dokumentacji. Np. do wystawiania faktur sprzedaży będą to zbiory liczb składające się na nip wystawcy i partnera biznesowego oraz zbiory liczb i tekstów dotyczące przedmiotów będących przedmiotem danej transakcji biznesowej (cena artykułu/usługi oraz jej nazwa). Do innych generowanych przez system dokumentów będą to odpowiednio dobrane ciągi znaków i cyfr, dzięki którym wygenerowany będzie docelowy dokument. Dane w komunikacji zwrotnej, tj. od wnioskodawcy do partnera będą przesyłane do partnera poprzez platformę internetową. Partner wnioskodawcy będzie mógł następnie pobrać efekt przetworzenia tych danych. Dane te będą w dwóch postaciach: część danych będzie już w postaci finalnych

7 dokumentach (np. faktura w formacie PDF) natomiast część będzie w formie zbiorów liczb i znaków bezpośrednio na portalu (np. lista faktur wraz z wartościami, na jakie opiewają, datami, jakich dotyczą oraz stanem rozliczeń tych dokumentów). Poniżej zaprezentowany przepływ danych w tworzonym Systemie B2B pomiędzy modułami składającymi się na jego całość. Przepływ ten zaprezentowany został poprzez wykorzystanie diagramu przepływu informacji w formie wizualnej. Powiązania tworzonych modułów z mechanizmem przepływu danych. Informacje gromadzone przez poszczególne moduły planowanego do wytworzenia systemu B2B przechowywane są w jednej bazie danych. Dlatego dane z jednego modułu mogą być wykorzystywane przez inne moduły. Jest to bezpośrednio związane ze specyfiką działania systemu oraz koniecznością przetworzenia tych samych danych przez wiele modułów. Objaśnienia do ilustracji przepływu danych między modułami 1. Dane partnera w postaci: numer nip, nazwa Firmy, adres firmy, poczta, kod pocztowy, daty na fakturze, numer faktury, sposób płatności, pozycje na fakturze ceny netto, brutto oraz wysokość oraz stawka VAT-u. 2. Dane login i hasło, . Przy rejestracji dodatkowo numer nip/pełne dane przedsiębiorcy (nip, adres, poczta, numer pocztowy) 3. Komunikat o pomyślnym/niepomyślnym zalogowaniu/rejestracji. Dodatkowo komunikaty o bieżącym stanie rozliczeń z wnioskodawcą, dane marketingowe/handlowe, informacje o uprawnieniach użytkownika/dostępnie do poszczególnych funkcjonalności systemu, informacje o dokonanych zmianach konfiguracyjnych (np. zmiana adresu ) 4. Informacje dotyczące partnera/użytkownika systemy B2B: Nazwa Firmy, Adres Firmy, Poczta, Kod pocztowy, numer nip, data 5. Informacje dotyczące partnera/użytkownika systemy B2B: Nazwa Firmy, Adres Firmy, Poczta, Kod pocztowy, numer nip, data 6. Informacje dotyczące partnera/użytkownika systemy B2B: Nazwa Firmy, Adres Firmy, Poczta, Kod pocztowy, numer nip, data Informacje o zarejestrowanych użytkownikach: Adres Firmy, Poczta, Kod pocztowy, numer nip, data rejestracji, data ostatniego logowania 8. Informacje o modyfikacjach: np. informacje o usunięciu nieaktywnych użytkowników, modyfikacje danych na wniosek partnerów, informacje o zbliżających się ważnych terminach (np. koniec abonamentu), odpowiedzi na zapytania partnerów 9. Informacje dotyczące stanu rozliczeń z wnioskodawcą tj. kwota netto, kwota brutto, stawka oraz wartość VAT, nr faktury, której dotyczy informacja, data płatności faktury, której dotyczy informacja, informacje o opłaconych terminowo fakturach 10. Odpowiedzi na zapytania partnerów (użytkowników systemu), informacje dotyczące administrowania serwisem (modyfikacje uprawnień etc) 11. Zapytania partnerów (użytkowników systemu), informacje o wszelkich nieprawidłowościach i usterkach w funkcjonowaniu systemu, 12. Informacje dla wnioskodawcy o stanie rozliczeń z partnerem (użytkownikiem systemu): kwota netto, kwota brutto, stawka oraz wartość VAT, nr faktury, której dotyczy informacja, data płatności faktury, której dotyczy informacja, informacje o opłaconych terminowo fakturach, faktury w formacie PDF 13. Informacje do faktury za użytkowanie serwisu przez partnera. Nazwa usługi, kwota brutto, kwota

8 netto, stawka oraz kwota VAT, termin płatności, data wystawienia, sposób płatności 14. Informacja zwrotna o otrzymaniu danych do faktury, oraz wystawiona faktura dla partnera, zaktualizowane informacje o stanie rozliczeń otrzymane uprzednio z modułu kont użytkowników 15. Dane o stanie rozliczeń, formie uiszczenia opłaty (gotówka/przelew), Nazwa usługi, kwota brutto, kwota netto, stawka oraz kwota VAT, termin płatności, data wystawienia, sposób płatności, nr faktury, data wystawienia faktury, data sprzedaży, dane odbiorcy faktury: Nazwa Firmy, Adres Firmy, Poczta, Kod pocztowy, numer nip, data (lub poprzez integracje z GUS-em tylko nip) 16. Dane o stanie rozliczeń, formie uiszczenia opłaty (gotówka/przelew), Nazwa usługi, kwota brutto, kwota netto, stawka oraz kwota VAT, termin płatności, data wystawienia, sposób płatności, nr faktury, data wystawienia faktury, data sprzedaży, dane odbiorcy faktury: Nazwa Firmy, Adres Firmy, Poczta, Kod pocztowy, numer nip, data (lub poprzez integracje z GUS-em tylko nip) 17. Dane o stanie rozliczeń, formie uiszczenia opłaty (gotówka/przelew), Nazwa usługi, kwota brutto, kwota netto, stawka oraz kwota VAT, termin płatności, data wystawienia, sposób płatności, nr faktury zakupu(kosztowej), data wystawienia faktury, data sprzedaży, dane podmiotu wystawiającego fakturę: Nazwa Firmy, Adres Firmy, Poczta, Kod pocztowy, numer nip, data (lub poprzez integracje z GUS-em tylko nip) 18. Informacje o pozytywnym przetworzeniu danych wejściowych i o efekcie tego przetworzenia. Dokumenty Księga Główna, Księga Pomocnicza, Zestawienia obrotów i Sald Księgi Głównej, Zestawienie Obrotów i Sald Księgi Pomocniczej, Dziennik Księgowań (Dziennik) 19. Dane w postaci gotowych dokumentów CIT-2, VAT Dane przychody ze sprzedaży, koszty uzyskania przychodów wyliczone na podstawie wejściowych danych wprowadzanych przez użytkownika 21. Informacje o wszystkich transakcjach zakupowych i sprzedażowych na podstawie wprowadzonych danych przez użytkownika do systemy tj. nr Faktury, data sprzedaży, data wystawienia, wartość netto, wartość brutto, informacja czy to jest faktura zakupu czy faktura sprzedaży 22. Dane w postaci zakumulowanej tj: przychody ze sprzedaży, koszty wg rodzajów, informacje o należnościach/zaległościach dotyczących wystawionych/otrzymanych faktur 23. Dane w postaci gotowych dokumentów w formacie PDF: VAT-7, CIT Dane w postaci gotowych dokumentów w formacie PDF: Bilans, Rachunek Zysków i Strat w wersji porównawczej 25. Informacje i modyfikacje dotyczące stanu rozliczeń wnioskodawcy z partnerami (użytkownikami) wynikłe wskutek opóźnień/nieprawidłowości niezależnych od partnera i wnioskodawcy (np. awaria systemu realizacji płatności internetowych płatności 24.pl/payu) 26. Informacje i modyfikacje dotyczące stanu rozliczeń wnioskodawcy z partnerami (użytkownikami) wynikłe wskutek opóźnień/nieprawidłowości niezależnych od partnera i wnioskodawcy (np. awaria systemu realizacji płatności internetowych płatności 24.pl/payu), usuwanie nieprawidłowości przez administratora systemu - wnioskodawcę 27. Informacje: VAT naliczony, VAT należny, stawki i kwoty podatku naliczonego i należnego

9 Partner Biznesowy Moduł Kont Użytkowników Moduł Deklaracje Moduł Księgowość Moduł Rejestrów VAT Moduł Fakturowanie 22. Partner Biznesowy Moduł Zestawienia Księgowe Moduł Rozliczeniowy Wnioskodawca Moduł Administracyjny SKALOWALNOŚĆ SYSTEMU Wdrożony w ramach Projektu system B2B będzie swoistego rodzaju internetową platformą wymiany informacji, pozwalającą dołączać kolejnych partnerów biznesowych. Platforma będzie skalowalna zarówno pod względem użytkowników jak i dodawania nowych użytkowników dzięki zastosowaniu modelu chmury obliczeniowej typu SaaS, gdzie aplikacja jest udostępniana przez Internet. Każdy partner biznesowy, zdefiniowany w systemie B2B, będzie mógł zalogować się do platformy, uzyskiwać i wprowadzać dane podlegające dalszym obliczeniom i relacjom. Założeniem jest, że do platformy będą dołączani kolejni partnerzy biznesowi wraz z rozwojem firmy oraz funkcjonalność przez nich wykorzystywana będzie się zwiększać w miarę rozwoju współpracy. 9.

10 Do budowy platformy B2B wykorzystane zostaną nowoczesne i jednocześnie sprawdzone technologie: -Ruby on Rails -PostgreSQL -HTML5/CSS3 -JavaScript -nginx -Linux

11 FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Nazwa Wykonawcy: Miejscowość, data Adres: Tel/Fax/ Forma transakcji: Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich / sprzedaż usług lub towarów Osoba kontaktowa: Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy Fakturomania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią składam następującą ofertę: Moduł Fakturowanie: Opis Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto Analiza wymagań funkcjonalnych modułu Zaprojektowanie i przygotowanie architektury systemu Implementacja modułu Wdrożenie modułu Testowanie modułu Razem Moduł Konta użytkowników: Opis Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto Analiza wymagań funkcjonalnych modułu Zaprojektowanie i przygotowanie architektury systemu Implementacja modułu Wdrożenie modułu Testowanie modułu Razem

12 Moduł Administracyjny: Opis Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto Analiza wymagań funkcjonalnych modułu Zaprojektowanie i przygotowanie architektury systemu Implementacja modułu Wdrożenie modułu Testowanie modułu Razem Razem przedmiot zamówienia: Opis Moduł Fakturowanie Moduł Konta Użytkowników Moduł Administracyjny Razem: Wartość Brutto Oferta ważna na dzień:

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2014 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Kielce 2014-07-01 FPD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Częstochowska 19 25-647 Kielce KRS 0000339502 NIP 6572837794 REGON 260335667 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Dotacje na Innowacje - Inwestujemy w waszą przyszłość Witaszyce 11 lipca 2014 Polwos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Witaszyce 63-200 Ul. Zatorze 18 Gmina: Jarocin Zapytanie ofertowe W związku z realizacją Projektu Wdrożenie systemu B2B będącego podstawą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Bardziej szczegółowo

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg

4. Instalacja i konfiguracja systemu VENDO ERP 363 rbg 5. Platforma komunikacji biznesowej 1szt. 9. Wdrożenie Platformy B2B 160 rbg Wrocław, dnia 3.12.2012 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Do:. ORGANIQUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Plac Strzelecki 20/2 50-224 Wrocław II. ZAPYTANIE OFERTOWE W

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Umowa 01/07/2013 na wykonanie i wdrożenie systemu B2B wspierającego outsourcing procesów biznesowych we współpracy z Partnerami Zawarta w dniu 22 lipca 2013 roku w Rzeszowie pomiędzy: a PROFERIS SP. Z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu: Kielce, dnia 02022015 roku Nettelekom GK Sp z oo ul Poleska 44 lok 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe Dąbrowa, 08.11.2013 Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Markslojd Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O.

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WDROŻENIA SYSTEMU B2B W PRZEDSIĘBIORSTWIE ALUDESIGN SP. Z O.O. Łowęcin, dnia 18-06-2013 Informacje o Zamawiającym: ALUDESIGN sp. z o.o. ul. Sarbinowska 11, Łowęcin 62-020 Swarzędz

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 14.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu informatycznego typu B2B; 2. Zakup usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO Jaworzno dnia 08.09.2014 r. TALMEX Sp z o.o. realizuje projekt pt.: WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1. do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 5.11.2014 Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Projekt realizowany będzie w okresie 01.11.2014 r. - 15.10.2015 r. Realizacja inwestycji podzielona

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo