Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2"

Transkrypt

1 Grodzisk Mazowiecki, Dotyczy: Realizacji projektu Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, W związku z realizacją projektu pt. Usprawnianie procesów finansowo-księgowych i zmniejszanie ich kosztów w firmach dzięki wdrożeniu internetowego systemu klasy B2B w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2 Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG /14-00, niniejszym ogłaszamy zamówienie na zakup niezbędnych wartości niematerialnych i prawnych jak i również ich wdrożenia. I Dane zamawiającego: Fakturomania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (kod pocztowy ), przy ul. Gen. L. Okulickiego 19B lok. 11, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , o kapitale zakładowym w wysokości zł, NIP , Regon , Zamawiający oświadcza, iż osobą uprawnioną do porozumiewania się w sprawach formalnych oraz merytorycznych dot. przedmiotu zamówienia jest: Łukasz Pniewski Tel II Przedmiot zamówienia Projekt zakłada przeprowadzanie działań związanych z wytworzeniem i wdrożeniem następujących modułów. Moduł Fakturowanie -1szt, Moduł Konta Użytkowników 1szt, Moduł Administracyjny 1szt. W szczególności chodzi o następujące działania związane z powyższymi modułami: 1. Analiza wymagań funkcjonalnych modułu 2. Zaprojektowanie i przygotowanie architektury modułu 3. Implementacja modułu 4. Wdrożenie modułu 5. Testowanie modułu Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 1 stanowiącym opis systemu oraz wymagań funkcjonalnych

2 III Termin wykonania zamówienia Termin realizacji przedmiotu zamówienia zostanie uzgodniony indywidualnie z Oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. IV Opis sposobu składania ofert 1. Oferty powinny być złożone osobiście w siedzibie firmy przy ulicy Gen. L. Okulickiego 19B lok.11 w Grodzisku Mazowieckim lub przesłane bezpośrednio za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 2. Ostateczny termin składania ofert to r. 3. Oferta powinna być ważna minimum 30 dni od dnia jej przesłania 4. Ocena ofert i wybór wykonawcy nastąpi po zakończeniu terminu składania ofert, ale nie później niż do Informacja o wyniku zostanie przekazana do wszystkich oferentów, którzy złożą poprawne formalnie oferty. 5. Oferta powinna być kompletna. Nie przewiduje się częściowej realizacji projektu w części dotyczącej przedmiotu zamówienia. 6. Oferty powinny uwzględniać osobno wycenę każdej pozycji z harmonogramu projektu. V Kryteria wyboru ofert Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: a) cena 100% 2. Cena: najniższa cena otrzyma 100 pkt. pozostałe proporcjonalnie mniej w/g następującego przelicznika: ilość pkt. = najniższa cena/cena badana x 100pkt. VI Dodatkowe informacje Dodatkowych informacji udziela się pod numerem telefonu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanymi powyżej.

3 I Opis systemu Załącznik nr 1 Specyfikacja do przedmiotu zamówienia Niniejszy projekt polegać będzie na wytworzeniu oraz wdrożeniu innowacyjnego Systemu B2B działającego w modelu SaaS(Software as a Service), na którym oparta będzie współpraca Wnioskodawcy z partnerami biznesowymi, Współpraca ta uwarunkowana jest wytworzeniem i wdrożeniem niniejszego systemu. System ten znacząco automatyzować będzie procesy finansowoksięgowe w przedsiębiorstwach współpracujących, co stanowić będzie jeden z bodźców do nawiązania współpracy z Wnioskodawcą opartej o planowany do wytworzenia System B2B. Dodatkowo system w sposób znaczący usprawni Wnioskodawcy procesy związane z pozyskiwaniem nowych partnerów biznesowych bez zaangażowania nadmiernych zasobów (automatyzacja działań marketingowych) oraz bardzo usprawni wszelkie procesy związane z podjętą współpracą z partnerami(np. poprzez integrację z płatnościami24.pl, PayU, automatyczne wystawianie faktur). Ponadto wdrażane w ramach projektu będzie technologia podpisu elektronicznego, która prowadzić będzie do eliminacji obiegu dokumentów w formie papierowej. Nadrzędnym zadaniem Systemu B2B będzie automatyzacja przepływu informacji oraz realizacji procesów biznesowych zarówno pomiędzy wnioskodawcą i partnerami jak i wewnątrz tych podmiotów. Planowany do wytworzenia system będzie miał budowę modułową, dzięki której możliwe jest wydzielenie funkcjonalności poszczególnych modułów jak i odpowiednie zaplanowanie struktury czasowej projektu. W oparciu o ww. moduły nastąpił podział projektu na etapy. Wszystkie moduły będą udostępnione na zasadzie SaaS (ang. software as a service), co doprowadzi do wyeliminowania konieczności instalowania stacjonarnego oprogramowania na komputerach przyszłych użytkowników systemu. System ma działać całkowicie w chmurze i być dostępny z interfejsu przeglądarki internetowej. Przyjęte rozwiązanie technologiczne uniezależnia użytkowników od konkretnej platformy sprzętowej, dostępność przez cienkiego klienta ogranicza wymagania sprzętowe i systemowe dla użytkowników, pozwala na korzystanie z systemu przy pomocy urządzeń mobilnych. Jest to zgodne z najnowszymi trendami w rozwoju aplikacji biznesowych. Istotne będzie tutaj sprostanie przez platformę wymaganiom wydajnościowym. Większość operacji będzie obciążała serwer, z którym użytkownicy będą łączyć się przy pomocy cienkiego klienta. Wymagane będzie sprawne obsłużenie wszystkich potencjalnych użytkowników. Planowane do stworzenia w ramach projektu rozwiązanie informatyczne ma na celu optymalizację oraz usprawnienie głównych procesów biznesowych. Poszczególne funkcjonalności systemu B2B będą zintegrowane z odpowiednimi modułami wytworzonego systemu informatycznego( docelowo korzystać z nich będą wnioskodawca i partnerzy biznesowi). Funkcjonalność systemu będzie maksymalnie wspierać automatyzację procesów biznesowych związanych z procesami księgowymi(generowanie dokumentacji księgowej) oraz z obiegiem dokumentów

4 pomiędzy firmami. W efekcie powstanie platforma umożliwiająca automatyczną wymianę informacji, dokumentacji oraz integrująca rozwiązania IT wnioskodawcy z rozwiązaniami partnerów. System ten będzie wytwarzany etapowo i wdrażany stopniowo w ten sam sposób. Wdrożenie System podzielono na 8 zintegrowanych ze sobą modułów. Przedmiotem niniejszego zamówienia są 3 moduły. Wszystkie wydzielone etapy niniejszego projektu następować będą według ściśle określonego schematu: 1. Analiza wymagań funkcjonalnych danego modułu: analiza w jaki sposób system realizuje założone cele i wyniki biznesowe w ramach modułu, jakie warunki muszą być spełnione, aby moduł mógł wykonać określone zadania, w jaki sposób użytkownik będzie mógł korzystać z modułu w celu realizacji określonych zadań (jaki moduł aplikacji oferuje określoną funkcjonalność, jakie czynności użytkownik musi wykonać w celu uzyskania danego rezultatu). 2. Zaprojektowanie i przygotowanie architektury systemu. W tej części każdego etapu opracowane zostaną szczegółowe dane, które składać się będą na budowę podstawowej organizacji systemu wraz z jego komponentami, wzajemnymi powiązaniami, środowiskiem pracy i regułami ustanawiającymi sposób jego budowy i rozwoju. Dodatkowo w tej części etapu przygotowana zostanie baza danych oraz zaprojektowana zostanie ogólna szata graficzna modułu oraz założenia interfejsów. 3. Implementacja modułu. Etap ten polega na nadzorowanym wykonaniu modułu rozumianym, jako stworzenie kodu źródłowego realizującego założenia poczynione podczas projektowania. W etapie tym napisany będzie kod źródłowy w oparciu o efekty poprzednich faz tworzenia systemu. 4. Wdrożenie modułu. Etap ten ma na celu przeprowadzanie wdrożenia i integracji nowo wytworzonego modułu z dotychczas wytworzonymi modułami. Etap ten ma na celu zminimalizowanie ewentualnych zakłóceń, które mogą wystąpić w funkcjonowaniu systemu, jako całości. 5. Testowanie. Finalną częścią składową każdego z założonych etapów w projekcie będzie proces testowania oprogramowania. Jest to jeden z procesów zapewniający odpowiednią jakość planowanemu do wytworzenia modułowi a w konsekwencji, odpowiednią jakość całemu systemowi. Testowanie ma na celu weryfikację oraz walidację stworzonego modułu. Walidacja ma na celu sprawdzenie czy wytwarzane oprogramowanie jest zgodne ze specyfikacją. Pozwoli to na wykrycie potencjalnych defektów w projektowanym oprogramowaniu, a dzięki temu możliwe będzie szybkie ich usunięcie. Powyższy podział każdego etapu na części składowe pozwoli skutecznie i sprawnie zrealizować niniejszy projekt. II Wymagania funkcjonalne dotyczące poszczególnych modułów 1.Moduł Fakturowanie 1 szt. Moduł Fakturowanie zapewniać będzie obsługę w zakresie ewidencjonowania dokumentów sprzedaży towarów oraz usług. Moduł stanowić będzie narzędzie służące generowaniu faktur sprzedażowych. Moduł

5 zapewniać będzie ponadto możliwość zarządzania tymi dokumentami(edycja, usuwanie, dodawanie podobnych). Współpracować będzie z pozostałymi modułami. Dzięki pełnej integracji pomiędzy nimi przepływ danych w systemie nie będzie niczym ograniczony, co usprawni obsługę rozliczeń handlowych oraz procesy księgowe. Funkcjonalność Modułu Fakturowanie na tym etapie: -generowanie faktur VAT -generowanie wydruków faktur VAT -pełna współpraca z pozostałymi modułami -kontrahenci moduł stwarza możliwość łatwego dodawanie kontrahentów tylko na podstawie numeru nip -możliwość oznaczenia statusu faktury (opłacona/nieopłacona) -wysyłanie maila z dokumentem -elastyczna, definiowalna numeracja dokumentów -podgląd faktur online -edycja danych klienta -edycja wszystkich pozycji na fakturze -anulowanie faktury -definiowanie formy płatności -opcja zapisywania produktów -opcja zapisywania kontrahentów 2. moduł Konta Użytkowników: 1 szt. Moduł oferować będzie możliwość wstępnej konfiguracji systemu B2B ze strony użytkownika systemu. Możliwe będzie definiowanie interfejsu dla poszczególnych użytkowników, dostępu do funkcji programu, tworzenie nowych okresów obrachunkowych z przenoszeniem słowników z poprzedniego okresu. Ponadto służyć on będzie definiowaniu własnych danych rejestrowych, danych billingowych (numery konta) i danych kontaktowych. Moduł wymagany do poprawnego działania systemu B2B. Stanowić będzie podstawę całego systemu. Umożliwi bieżącą konfigurację i nadzór nad czynnościami wykonywanymi przez poszczególnych użytkowników systemu B2B. Funkcjonalność Modułu Konta Użytkowników na tym etapie: -tworzenie profilu użytkownika (nazwa firmy oraz podstawowe informacje jej dotyczące) -definiowanie podstawowych parametrów personalizujących użytkownika (sposób numerowania faktur sprzedaży, ustawianie domyślnych terminów płatności) -definiowanie szczegółowych danych partnera (możliwość pobrania ich z GUS-u na podstawie numeru nip) -automatyczne generowanie i wysyłanie na konta partnerów e-faktur abonamentowych dla partnerów -pełna współpraca z pozostałymi modułami -możliwość wglądu partnerów w stan rozliczeń z wnioskodawcą -opcja odzyskiwania hasła/przypominania hasła do konta Moduł umożliwiać będzie: -rejestrację użytkowników -konfigurację parametrów użytkowych

6 3. moduł Administracyjny: 1 szt. Moduł ten odpowiedzialny będzie za proces zarządzania systemem przez wnioskodawcę. Za pomocą specjalnego panelu wnioskodawca będzie mieć możliwość przeglądania logów z systemu dotyczących informacji na temat użytkowania systemu. Dodatkowo system będzie umożliwiał usuwanie nieaktywnych użytkowników. Ma to za zadanie zapewnić optymalne funkcjonowanie systemu dzięki odpowiedniemu obciążeniu baz danych. Funkcjonalność modułu administracyjnego: -System umożliwia dostęp do podstawowego panelu administracyjnego -przeglądanie użytkowników zarejestrowanych w systemie -ręczne usuwanie użytkowników -możliwość odpowiedzi na zapytania partnerów względem wnioskodawcy (pytania odnośnie funkcjonowania systemu) III Dane i sposób ich przesyłania między wnioskodawcą a partnerami Komunikacja pomiędzy przedsiębiorcami korzystającymi z tego oprogramowania a wnioskodawcą będzie odbywać się poprzez platformę internetową, na której znajdować się będzie projektowany system B2B działający w modelu SaaS. Do korzystania z usługi nie będzie potrzeby instalacji oprogramowania na komputerze (dotyczy to zarówno wnioskodawcy jak i przedsiębiorstw współpracujących), a w tym celu posłuży przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu. Za pomocą portalu będzie możliwa wymiana dokumentów jak i danych bez konieczności nawiązywania tradycyjnej formy kontaktu. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu technologii bezpiecznego podpisu elektronicznego. Komunikacja między wnioskodawcą będzie miała dwustronny charakter. Ze strony partnera biznesowego docierać będą dane w postaci zbiorów liczb i tekstów. Następnie te dane przez wytworzony system zostaną przetworzone zgodnie z założeniami systemu. Po przetworzeniu danych zostanie wysłany komunikat do partnera biznesowego o pozytywnym wyniku przetworzenia danych wejściowych. Komunikat ten pojawi się bezpośrednio na platformie wnioskodawcy, na której znajdować się będzie system B2B działający w modelu SaaS. Po otrzymaniu takiego komunikatu partner będzie miał możliwość pobrania wytworzonej przez system B2B dokumentacji (np. faktury) Ponadto komunikacja wnioskodawcy z partnerem bazować również będzie na platformie internetowej. Będzie ona niezwykle zautomatyzowana (automatyczne komunikaty, automatycznie przesyłane dokumenty). Jedynie w przypadku wysłania pisemnego zapytania odnośnie funkcjonowania systemu wnioskodawca, jako podmiot zarządzający system będzie osobiście brał udział w odpowiadania na komunikat. Zbiory liczb i tekstów (dane) przesyłane do wnioskodawcy (wytworzonego systemu B2B) przez partnera dotyczyć będą głównie danych niezbędnych do wygenerowania odpowiedniej dokumentacji. Np. do wystawiania faktur sprzedaży będą to zbiory liczb składające się na nip wystawcy i partnera biznesowego oraz zbiory liczb i tekstów dotyczące przedmiotów będących przedmiotem danej transakcji biznesowej (cena artykułu/usługi oraz jej nazwa). Do innych generowanych przez system dokumentów będą to odpowiednio dobrane ciągi znaków i cyfr, dzięki którym wygenerowany będzie docelowy dokument. Dane w komunikacji zwrotnej, tj. od wnioskodawcy do partnera będą przesyłane do partnera poprzez platformę internetową. Partner wnioskodawcy będzie mógł następnie pobrać efekt przetworzenia tych danych. Dane te będą w dwóch postaciach: część danych będzie już w postaci finalnych

7 dokumentach (np. faktura w formacie PDF) natomiast część będzie w formie zbiorów liczb i znaków bezpośrednio na portalu (np. lista faktur wraz z wartościami, na jakie opiewają, datami, jakich dotyczą oraz stanem rozliczeń tych dokumentów). Poniżej zaprezentowany przepływ danych w tworzonym Systemie B2B pomiędzy modułami składającymi się na jego całość. Przepływ ten zaprezentowany został poprzez wykorzystanie diagramu przepływu informacji w formie wizualnej. Powiązania tworzonych modułów z mechanizmem przepływu danych. Informacje gromadzone przez poszczególne moduły planowanego do wytworzenia systemu B2B przechowywane są w jednej bazie danych. Dlatego dane z jednego modułu mogą być wykorzystywane przez inne moduły. Jest to bezpośrednio związane ze specyfiką działania systemu oraz koniecznością przetworzenia tych samych danych przez wiele modułów. Objaśnienia do ilustracji przepływu danych między modułami 1. Dane partnera w postaci: numer nip, nazwa Firmy, adres firmy, poczta, kod pocztowy, daty na fakturze, numer faktury, sposób płatności, pozycje na fakturze ceny netto, brutto oraz wysokość oraz stawka VAT-u. 2. Dane login i hasło, . Przy rejestracji dodatkowo numer nip/pełne dane przedsiębiorcy (nip, adres, poczta, numer pocztowy) 3. Komunikat o pomyślnym/niepomyślnym zalogowaniu/rejestracji. Dodatkowo komunikaty o bieżącym stanie rozliczeń z wnioskodawcą, dane marketingowe/handlowe, informacje o uprawnieniach użytkownika/dostępnie do poszczególnych funkcjonalności systemu, informacje o dokonanych zmianach konfiguracyjnych (np. zmiana adresu ) 4. Informacje dotyczące partnera/użytkownika systemy B2B: Nazwa Firmy, Adres Firmy, Poczta, Kod pocztowy, numer nip, data 5. Informacje dotyczące partnera/użytkownika systemy B2B: Nazwa Firmy, Adres Firmy, Poczta, Kod pocztowy, numer nip, data 6. Informacje dotyczące partnera/użytkownika systemy B2B: Nazwa Firmy, Adres Firmy, Poczta, Kod pocztowy, numer nip, data Informacje o zarejestrowanych użytkownikach: Adres Firmy, Poczta, Kod pocztowy, numer nip, data rejestracji, data ostatniego logowania 8. Informacje o modyfikacjach: np. informacje o usunięciu nieaktywnych użytkowników, modyfikacje danych na wniosek partnerów, informacje o zbliżających się ważnych terminach (np. koniec abonamentu), odpowiedzi na zapytania partnerów 9. Informacje dotyczące stanu rozliczeń z wnioskodawcą tj. kwota netto, kwota brutto, stawka oraz wartość VAT, nr faktury, której dotyczy informacja, data płatności faktury, której dotyczy informacja, informacje o opłaconych terminowo fakturach 10. Odpowiedzi na zapytania partnerów (użytkowników systemu), informacje dotyczące administrowania serwisem (modyfikacje uprawnień etc) 11. Zapytania partnerów (użytkowników systemu), informacje o wszelkich nieprawidłowościach i usterkach w funkcjonowaniu systemu, 12. Informacje dla wnioskodawcy o stanie rozliczeń z partnerem (użytkownikiem systemu): kwota netto, kwota brutto, stawka oraz wartość VAT, nr faktury, której dotyczy informacja, data płatności faktury, której dotyczy informacja, informacje o opłaconych terminowo fakturach, faktury w formacie PDF 13. Informacje do faktury za użytkowanie serwisu przez partnera. Nazwa usługi, kwota brutto, kwota

8 netto, stawka oraz kwota VAT, termin płatności, data wystawienia, sposób płatności 14. Informacja zwrotna o otrzymaniu danych do faktury, oraz wystawiona faktura dla partnera, zaktualizowane informacje o stanie rozliczeń otrzymane uprzednio z modułu kont użytkowników 15. Dane o stanie rozliczeń, formie uiszczenia opłaty (gotówka/przelew), Nazwa usługi, kwota brutto, kwota netto, stawka oraz kwota VAT, termin płatności, data wystawienia, sposób płatności, nr faktury, data wystawienia faktury, data sprzedaży, dane odbiorcy faktury: Nazwa Firmy, Adres Firmy, Poczta, Kod pocztowy, numer nip, data (lub poprzez integracje z GUS-em tylko nip) 16. Dane o stanie rozliczeń, formie uiszczenia opłaty (gotówka/przelew), Nazwa usługi, kwota brutto, kwota netto, stawka oraz kwota VAT, termin płatności, data wystawienia, sposób płatności, nr faktury, data wystawienia faktury, data sprzedaży, dane odbiorcy faktury: Nazwa Firmy, Adres Firmy, Poczta, Kod pocztowy, numer nip, data (lub poprzez integracje z GUS-em tylko nip) 17. Dane o stanie rozliczeń, formie uiszczenia opłaty (gotówka/przelew), Nazwa usługi, kwota brutto, kwota netto, stawka oraz kwota VAT, termin płatności, data wystawienia, sposób płatności, nr faktury zakupu(kosztowej), data wystawienia faktury, data sprzedaży, dane podmiotu wystawiającego fakturę: Nazwa Firmy, Adres Firmy, Poczta, Kod pocztowy, numer nip, data (lub poprzez integracje z GUS-em tylko nip) 18. Informacje o pozytywnym przetworzeniu danych wejściowych i o efekcie tego przetworzenia. Dokumenty Księga Główna, Księga Pomocnicza, Zestawienia obrotów i Sald Księgi Głównej, Zestawienie Obrotów i Sald Księgi Pomocniczej, Dziennik Księgowań (Dziennik) 19. Dane w postaci gotowych dokumentów CIT-2, VAT Dane przychody ze sprzedaży, koszty uzyskania przychodów wyliczone na podstawie wejściowych danych wprowadzanych przez użytkownika 21. Informacje o wszystkich transakcjach zakupowych i sprzedażowych na podstawie wprowadzonych danych przez użytkownika do systemy tj. nr Faktury, data sprzedaży, data wystawienia, wartość netto, wartość brutto, informacja czy to jest faktura zakupu czy faktura sprzedaży 22. Dane w postaci zakumulowanej tj: przychody ze sprzedaży, koszty wg rodzajów, informacje o należnościach/zaległościach dotyczących wystawionych/otrzymanych faktur 23. Dane w postaci gotowych dokumentów w formacie PDF: VAT-7, CIT Dane w postaci gotowych dokumentów w formacie PDF: Bilans, Rachunek Zysków i Strat w wersji porównawczej 25. Informacje i modyfikacje dotyczące stanu rozliczeń wnioskodawcy z partnerami (użytkownikami) wynikłe wskutek opóźnień/nieprawidłowości niezależnych od partnera i wnioskodawcy (np. awaria systemu realizacji płatności internetowych płatności 24.pl/payu) 26. Informacje i modyfikacje dotyczące stanu rozliczeń wnioskodawcy z partnerami (użytkownikami) wynikłe wskutek opóźnień/nieprawidłowości niezależnych od partnera i wnioskodawcy (np. awaria systemu realizacji płatności internetowych płatności 24.pl/payu), usuwanie nieprawidłowości przez administratora systemu - wnioskodawcę 27. Informacje: VAT naliczony, VAT należny, stawki i kwoty podatku naliczonego i należnego

9 Partner Biznesowy Moduł Kont Użytkowników Moduł Deklaracje Moduł Księgowość Moduł Rejestrów VAT Moduł Fakturowanie 22. Partner Biznesowy Moduł Zestawienia Księgowe Moduł Rozliczeniowy Wnioskodawca Moduł Administracyjny SKALOWALNOŚĆ SYSTEMU Wdrożony w ramach Projektu system B2B będzie swoistego rodzaju internetową platformą wymiany informacji, pozwalającą dołączać kolejnych partnerów biznesowych. Platforma będzie skalowalna zarówno pod względem użytkowników jak i dodawania nowych użytkowników dzięki zastosowaniu modelu chmury obliczeniowej typu SaaS, gdzie aplikacja jest udostępniana przez Internet. Każdy partner biznesowy, zdefiniowany w systemie B2B, będzie mógł zalogować się do platformy, uzyskiwać i wprowadzać dane podlegające dalszym obliczeniom i relacjom. Założeniem jest, że do platformy będą dołączani kolejni partnerzy biznesowi wraz z rozwojem firmy oraz funkcjonalność przez nich wykorzystywana będzie się zwiększać w miarę rozwoju współpracy. 9.

10 Do budowy platformy B2B wykorzystane zostaną nowoczesne i jednocześnie sprawdzone technologie: -Ruby on Rails -PostgreSQL -HTML5/CSS3 -JavaScript -nginx -Linux

11 FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 Formularz ofertowy Nazwa Wykonawcy: Miejscowość, data Adres: Tel/Fax/ Forma transakcji: Umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich / sprzedaż usług lub towarów Osoba kontaktowa: Odpowiadając na zapytanie ofertowe firmy Fakturomania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią składam następującą ofertę: Moduł Fakturowanie: Opis Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto Analiza wymagań funkcjonalnych modułu Zaprojektowanie i przygotowanie architektury systemu Implementacja modułu Wdrożenie modułu Testowanie modułu Razem Moduł Konta użytkowników: Opis Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto Analiza wymagań funkcjonalnych modułu Zaprojektowanie i przygotowanie architektury systemu Implementacja modułu Wdrożenie modułu Testowanie modułu Razem

12 Moduł Administracyjny: Opis Cena netto Wartość netto VAT Wartość brutto Analiza wymagań funkcjonalnych modułu Zaprojektowanie i przygotowanie architektury systemu Implementacja modułu Wdrożenie modułu Testowanie modułu Razem Razem przedmiot zamówienia: Opis Moduł Fakturowanie Moduł Konta Użytkowników Moduł Administracyjny Razem: Wartość Brutto Oferta ważna na dzień:

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2 Grodzisk Mazowiecki, 2.01.2015 Dotyczy: Realizacji projektu Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy:

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012. Zapytanie dotyczy: ZAKUP I WDROŻENIE NOWOCZESNEGO SYSTEMU ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH SZANSĄ NA DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ FIRMY PRO CANDLE ZAPYTANIE OFERTOWE 1/POIG 8.2/2012 Zapytanie dotyczy: - Zakupu usług doradczych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość Warszawa 16.08.2013 Mobifit Sp. z o.o. ul. Tamka 38 00-355 Warszawa NIP: 952-20-62-619 dariusz.urabanski@mobifit.pl ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu Budowa systemu informatycznego B2B

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786

Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP 7641006106 REGON - 570164786 Piła 03-01-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Karpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aleja Wojska Polskiego 66, 64-920 Piła NIP

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Tereszyn, dnia 03.01.2013r. Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Luxury Stone Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tereszyn 3A 21-030 Motycz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Lublin, dnia 04.01.2013 Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Pojmaj Marcin - ALTEST e-technologie Ul. Ochotnicza 10 20-012 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data)

Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Barcinek, 04.08.2014 (miejsce i data) Zapytanie ofertowe dotyczące projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 1 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności w zakresie zarząd i administracja nieruchomości dzięki wdrożeniu systemu B2B

Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności w zakresie zarząd i administracja nieruchomości dzięki wdrożeniu systemu B2B Zarząd i Administracja Nieruchomości Dagoba s.c. Kraków 18.09.2012 Kieć Beata, Jolanta Gablankowska- Kukucz ul. Zyblikiewicza 20 m.3 31-029 Kraków NIP 6762200114 REGON 356365467 Firma Zarząd i Administracja

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:... ... ... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, dnia 18-06-2014r. Zapytanie ofertowe: Do:......... I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: STRATUS CENTRUM SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ, DOROTA KRUCIEŃ, HALINA KRUCIEŃ SPÓŁKA JAWNA Ul. Nowy Świat 38 20-418 Lublin II.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 16.07.2013r. Nabywca: Rezerweo Sp. z o.o. Ul. Tamka38 00-355 Warszawa Tel./fax 22 556 23 42 e-mail: dariusz.urbanski@rezerweo.com Dane oferenta: ZAPYTANIE OFERTOWE W zawiązku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań:

II ETAP (od r. do r.) obejmuje realizację następujących zadań: Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert z dn. 7.10.2013r SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I ETAP (od 01.11.2013r. do 31.01.2014r.) obejmuje realizację następujących zadań: 1. Nabycie wartości

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 4.02.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja

Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Załącznik nr 2 do zapytanie ofertowego nr 1 Specyfikacja Niniejszy projekt przewiduje implementację nowego systemu B2B, który pozwoli na znaczące usprawnienie 3 procesów biznesowych zachodzących pomiędzy

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Milatrans Sp z o.o. Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Milatrans Sp z o.o. Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988 REGON - 052142142 Białystok 18-12-2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres Korespondencyjny zamawiającego: Milatrans Sp z o.o. Hetmańska 38, 15-727 Białystok NIP 5422786988

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 30.12.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Kraków, 31.07.2012 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd i Administracja Nieruchomości "Dagoba" s.c. Kieć Beata, Jolanta Gablankowska-

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 16.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DigiFlex Group s.c. Joanna Sychowicz Piotr Kolera ul. Wawerska 47A, 05-400 Otwock NIP:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ. Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Warszawa, 20-12-2013 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Polchip Sp. z o.o. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON - 011133557 Firma

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 5.01.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: PROGUEST CONSULTING SP. Z O. O. ul. Powstańców 24N lok. 3 05-091 Ząbki Firma PROGUEST

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej

JTW SP. Z OO. Zapytanie ofertowe. Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej JTW SP. Z OO Zapytanie ofertowe Zewnętrzny audyt jakościowy projektu technicznego dedykowanego systemu B2B Platforma Integracji Serwisowej Strona 1 z 8 Spis treści 1. Klauzula poufności... 3 2. Wskazówki

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 11.12.2013r. Zamówienie na wdrożenie e-usługi do projektu pt. Platforma internetowa do kompleksowego zarządzania procesami produkcyjnymi i handlowymi dla drukarni Zamawiający: CREATIVEPARTNER

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki. ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk. Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania. Józefosław, dnia 17.04.2015r. Zapytanie ofertowe I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PREMIUM FOOD & MORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osiedlowa 50 A 05 500 Józefosław II ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 8.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: MMCOMP MAREK SZTAFA ul. Osowska 68/11 04-332 Warszawa NIP 113-25-01-550 REGON - 141912186

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Płońsk, 07.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dotyczące budowy serwisu do automatycznego świadczenia e-kursów

Zapytanie ofertowe. Dotyczące budowy serwisu do automatycznego świadczenia e-kursów Robo NET Sp. z o.o. Gdańsk, dnia 30 listopada 2009 r. ul. Trzy Lipy 3 80-172 Gdańsk NIP:9571023335 REGON: 220787917 KRS: 0000333062 Zapytanie ofertowe Dotyczące budowy serwisu do automatycznego świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań w ramach wyróżnionych kategorii: Bydgoszcz, 20.01.2014 Biuro Podróżników Flugo Spółka z o.o. Ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 85-094 Bydgoszcz Email: piotr.dzikowski@flugo.com.pl Tel: 797 700 669 NIP: 5540312935 REGON: 090091640 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 ZAMAWIAJĄCY: realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B : Wdrożenie w działalności

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Leszno, 3.07.2013 1. Nazwa i adres zamawiającego: TORA-Leszno Monika Ratajczak ul. Reja 75, 64-100 Leszno NIP 6972152551 REGON - 301414929

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 7.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: DARIUSZ KEMPA TADO Dariusz Kempa ul. Trakt Lubelski 414, 04-667 Warszawa NIP 1130056198

Bardziej szczegółowo

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup:

Gil, Piotr Trybuchowicz zwraca się o prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup: Lublin, dnia 10.02.2012 Zapytanie ofertowe 2/2012 Do:. I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: DATASOFT S.C. Beata Gil, Piotr Trybuchowicz Ul. Magnoliowa 4 20-143 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na

ZAPYTANIE OFERTOWE. Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na Ełk, dn. 15.10.2013 r. DOMSET Marcin Brochacki ul. Wojska Polskiego 43 lok. 3, 19-300 Ełk Nip 848-172-84-22 ZAPYTANIE OFERTOWE Firma DOMSET Marcin Brochacki zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej

Bardziej szczegółowo

Informacje o Zamawiającym:

Informacje o Zamawiającym: Znak sprawy: 03/06/BB/EM Zapytanie ofertowe Zabrze, 10 wrzesień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe na dostawę oprogramowania B2B niezbędnego do realizacji procesów biznesowych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna. Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima

Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna. Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima Internetowa Wymiana Dokumentów - wersja demonstracyjna Integracja Comarch ERP ifaktury24 z Comarch ERP Optima Kraków 2015 Internetowa Wymiana Dokumento w Każdy użytkownik Comarch ERP ifaktury24 może skorzystać

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/NADAJE/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/NADAJE/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/NADAJE/2014 [Dotyczy umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-02-023/14-00] W związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy zdalnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod

Zapytanie ofertowe. nr POIG-8.2-2. Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod Łódź, 05.07.2013 Zapytanie ofertowe nr POIG-8.2-2 Dotyczy Zakupu Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w ramach projektu pod nazwą Wdrożenie systemu B2B w celu integracji FAST i partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o.

Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowymi z partnerami MultiSaveMoney sp. z o.o. Bydgoszcz, dnia 18-10-2013 MultiSaveMoney sp. z o.o. ul. Lelewela 47/13 85-638 Bydgoszcz Tel. 52 346 03 37 Zapytanie ofertowe Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przygotowanie i sprzedaż sytemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE ZAPYTANIE OFERTOWE Rentis S.A. ul. Krakowska 204 02-219 Warszawa Warszawa, dnia 25.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tomaszów Mazowiecki 5 stycznia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedsiębiorstwo Fanti.pl Tomasz Łucka realizujące projekt pn.: Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie Fanti.pl Tomasz Łucka, w ramach Umowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ Warszawa, 07.01.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ 1. Nazwa i adres zamawiającego: Berolina Polska Sp. z o. o. ul Mała 3, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego NIP 5213035120

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 Łódź dn. 01.12.2010 r. Dotyczy: Projekt nr WND RPLD.04.03.00-00-022/10 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2 1. ZAMAWIAJĄCY A&A Marketing Sp. z o.o. 90-063 Łódź ul. Piotrkowska 146 NIP:725 187 63 48 Regon: 473237879

Bardziej szczegółowo