Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014"

Transkrypt

1 Zamawiający: Kielce FPD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Częstochowska Kielce KRS NIP REGON Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B, integrującego programy finansowo-księgowe w celu elektronicznej wymiany danych i informacji. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, niniejszym ogłaszamy postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup wartości niematerialnych i prawnych, usług wdrożeniowych, instalacyjnych oraz działań promocyjnych. OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest automatyzacja procesów biznesowych z wykorzystaniem istniejących systemów teleinformatycznych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami, poprzez stworzenie i uruchomienie Platformy multinarzędziowej B2B (dalej Platformy) do automatyzacji procesów obsługi rachunkowo-księgowej. Projektowana Platforma, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych będzie stanowić atrakcyjną alternatywę wobec tradycyjnych metod działania w obszarze usług rachunkowo-księgowych. Projektowana Platforma będzie udostępniana w całości w formule Software-As-A-Service zarówno dla przedsiębiorstw obsługiwanych przez Wnioskodawcę, jak i innych biur rachunkowo-księgowych, chcących zaoferować usługi świadczone na Platformie swoim klientom. Dodatkowymi uczestnikami w modelu biznesowym projektowanej Platformy będą także resellerzy, czyli przedsiębiorstwa, przed którymi innowacyjne usługi świadczone na projektowanej Platformie otworzą możliwość dodatkowej monetyzacji posiadanej przez nich bazy klientów lub partnerów. Działania resellerów mogą być nakierowane na odsprzedaż usług zarówno dla klientów biur rachunkowych jak i samych biur rachunkowych. Obok resellerów przewidywane jest także uczestnictwo w ramach Platformy przedsiębiorstw świadczących usługi bądź oferujących produkty skierowane do pozostałych uczestników Platformy, w szczególności biur rachunkowych oraz ich klientów. Na poniższym schemacie zilustrowano relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi uczestnikami projektowanej Platformy:

2 Platforma oferować musi klientom biur rachunkowych następujące usługi: 1. Przesyłanie dokumentów księgowych do Platformy w postaci źródłowej; 2. Automatyczne przetwarzanie dokumentów księgowych z postaci źródłowej do postaci elektronicznej; 3. Możliwość walidacji poprawności przetwarzania dokumentów do postaci elektronicznej; 4. Generowanie dokumentów handlowych i księgowych (umowy, faktury) w postaci elektronicznej; 5. Zarządzanie danymi niezbędnymi do generowania dokumentów księgowych (baza kontrahentów, towary/usługi, etc.); 6. Podpisywanie wygenerowanych dokumentów księgowych i handlowych przy pomocy podpisu elektronicznego; 7. Przechowywanie, archiwizacja i udostępnianie dokumentów księgowych w postaci źródłowej i elektronicznej przez okres wynikający z przepisów prawa; 8. Automatyczne przesyłanie danych księgowych w postaci elektronicznej do systemów informatycznych biur rachunkowo-księgowych; 9. Automatyczne przesyłanie i prezentacja danych dot. rozliczeń z US i ZUS z systemów informatycznych biur rachunkowo-księgowych do platformy; 10. Przechowywanie, archiwizacja i udostępnianie danych dot. Rozliczeń z US i ZUS; 11. Dostęp do raportów, zestawień i statystyk; 12. Usługi powiadomień SMS i ; 13. Narzędzia do komunikacji z biurem rachunkowo-księgowym i administratorem Platformy (Wnioskodawcą); 14. Dostęp do usług i informacji na Platformie za pośrednictwem urządzeń mobilnych; 15. Prezentacja informacji o usługach i produktach oferowanych przez przedsiębiorstwa pełniące rolę usługodawców na Platformie oraz zapewnienie punktu dostępu do tych usług; 16. Zarządzanie danymi klienta.

3 Z punktu widzenia biura rachunkowego, Platforma oferować ma następujące usługi: 1. Udostępnianie danych księgowych obsługiwanych klientów; 2. Możliwość walidacji poprawności automatycznego przetwarzania dokumentów; 3. Modyfikacja danych księgowych obsługiwanych klientów; 4. Automatyczna wymiana danych pomiędzy Platformą a systemem informatycznym biura; 5. Narzędzia do komunikacji z klientami oraz administratorem Platformy; 6. Usługi powiadomień SMS i ; 7. Prezentacja informacji o usługach i produktach oferowanych przez przedsiębiorstwa pełniące rolę usługodawców na Platformie oraz zapewnienie punktu dostępu do tych usług; 8. Zarządzanie danymi biura; Dodatkowo, profil resellera ma udostępniać dedykowany panel zarządzania z informacjami o statystykach wykorzystania usług oraz informacjami rozliczeniowymi a także narzędzia komunikacji z administratorem Platformy oraz usługi powiadomień. Usługodawcy mają posiadać osobny panel zarządzania umożliwiający integrację informacji o oferowanych usługach i produktach, konfigurację profilów docelowych dla określonych grup usług i produktów, statystyki związane ze sprzedażą nowych usług za pośrednictwem Platformy oraz narzędzia do komunikacji z administratorem Platformy i usługi powiadomień. PZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO (Przedmiot zakupu): I. Realizacja modułów podstawowych Platformy multinarzędziowej 1. Oprogramowanie projektowanej Platformy zgodne z opracowaną specyfikacją funkcjonalną. 2. Oprogramowanie modułu automatycznego przetwarzania danych dla projektowanej Platformy multinarzędziowej (WNP) dedykowane oprogramowanie modułu automatycznego przetwarzania danych dla projektowanej Platformy zgodne z opracowaną specyfikacją funkcjonalną. II. Realizacja modułów uzupełniających Platformy multinarzędziowej 1. Oprogramowanie modułu integracyjnego do elektronicznej wymiany danych pomiędzy projektowaną Platformą multinarzędziową a systemami finansowo-księgowymi (WNP) dedykowane oprogramowanie modułu integracyjnego realizującego automatyczną wymianę danych pomiędzy projektowaną Platformą a systemami informatycznymi realizującymi funkcje finansowo-księgowe. Dostawca odpowiada za dostarczenie oprogramowania zgodnego ze specyfikacją funkcjonalną, zweryfikowanego pod kątem poprawności integracji z określonymi w specyfikacji systemami finansowo-księgowymi oraz dostarczenie niezbędnej dokumentacji do prawidłowej eksploatacji tego oprogramowania. 2. Oprogramowanie w zakresie mobilnych aplikacji dostępowych do projektowanej Platformy multinarzędziowej (WNP) - dedykowane oprogramowanie mobilnych aplikacji dostępowych do platformy dla urządzeń z systemami operacyjnymi ios oraz Android. Dostawcy odpowiadać będzie za dostarczenie oprogramowania zgodnego ze specyfikacją funkcjonalną, zweryfikowanego pod kątem poprawności integracji z projektowaną platformą, zweryfikowanego pozytywnie pod

4 względem technicznym i licencyjnym przez Apple oraz Google a także dostarczenie niezbędnej dokumentacji do prawidłowej eksploatacji tego oprogramowania. Projektowana Platforma multinarzędziowa B2B (dalej Platforma) zawierać ma następujące elementy: 1. Rdzeń Platformy (core) 2. Moduł integracyjny 3. Aplikacje mobilnego dostępu do Platformy Na poniższym schemacie zaprezentowano architekturę logiczną projektowanej Platformy: Rdzeń Platformy - najistotniejszy komponent Platformy, zawierający logikę biznesową projektowanego rozwiązania podzieloną na moduły, zarządzający danymi zgromadzonymi na Platformie, oraz udostępniający podstawowy interfejs użytkownikom Platformy. Rdzeń Platformy zawierał ma następujące moduły/komponenty: 1. Moduł mobilnego dostępu komponent integracyjny API udostępniający usługi w technologii SOAP, poprzez który funkcjonalności Platformy będą realizowane za pośrednictwem aplikacji mobilnych opisanych w dalszej części 2. Moduł interfejsu użytkownika aplikacja webowa stanowiąca podstawowy interfejs użytkowników Platformy, udostępniająca funkcjonalności określonego panelu oraz modułów usługowych, w zależności od typu użytkownika 3. Panel resellera zestaw funkcjonalności udostępnianych poprzez moduł interfejsu użytkownika dla użytkownika o profilu resellera (m.in. dostęp do informacji rozliczeniowych związanych z odsprzedażą usług na Platformie)

5 4. Panel usługodawcy zestaw funkcjonalności udostępnianych poprzez moduł interfejsu użytkownika dla użytkownika o profilu usługodawcy (m.in. funkcjonalność zarządzania ofertą usługodawcy, dystrybucją oferty wśród uczestników Platformy, profilowanie dystrybucji oferty i informacje o konwersji/sprzedaży usług dokonanych z poziomu platformy) 5. Panel klienta biura rachunkowego zestaw funkcjonalności udostępnianych poprzez moduł interfejsu użytkownika dla użytkownika o profilu klienta biura rachunkowego, w tym dostęp do usług realizowanych przez moduły Platformy 6. Panel biura rachunkowego zestaw funkcjonalności udostępnianych poprzez moduł interfejsu użytkownika dla użytkownika o profilu biura rachunkowego 7. Panel administratora Platformy - zestaw funkcjonalności udostępnianych poprzez moduł interfejsu użytkownika dla użytkownika o profilu administratora Platformy 8. Moduł zarządzania udostępniający funkcjonalność zarządzania danymi biznesowymi zgodnie z funkcjonalnością określoną dla danego profilu użytkownika 9. Moduł komunikacji udostępniający usługi wymiany wiadomości pomiędzy użytkownikami Platformy 10. Moduł automatycznego przetwarzania danych księgowych zaawansowany komponent realizujący automatyczną konwersję dokumentów księgowych w formatach rastrowych (.jpg,.tiff.,.png) do postaci elektronicznej wykorzystujący algorytmy OCR. Komponent będzie udostępniał możliwość konfigurowania reguł przetwarzania oraz szablonów dokumentów 11. Moduł generacji dokumentów księgowych komponent umożliwiający generację dokumentów księgowych i handlowych w formacie elektronicznym na podstawie konfigurowalnych informacji o kontrahentach, oferowanych towarach i usługach, stawkach podatku i wzorów numeracji dokumentów oraz szablonów dokumentów 12. Moduł podpisu elektronicznego komponent umożliwiający elektroniczne podpisanie wygenerowanych dokumentów księgowych i handlowych przy użyciu posiadanego certyfikatu kwalifikowanego 13. Moduł usługowy komponent odpowiedzialny za dystrybucję informacji o ofercie usługodawców zgodnie z regułami/konfiguracją określoną przez usługodawców w panelu usługodawcy 14. Moduł powiadomień moduł udostępniający usługi powiadomień oraz sms, z którego będą korzystały pozostałe moduły Platformy w celu informowania użytkownikach o istotnych z punktu widzenia użytkowników o określonych profilach zdarzeniach na platformie (np. otrzymanie informacji o wysokości zobowiązań, utworzenie nowego konta klienta, itp.) 15. Moduł raportów i zestawień udostępniający określone zestawy statystyk dla każdego profilu użytkownika 16. Moduł archiwizacji odpowiedzialny za przenoszenie do repozytorium archiwalnego wszystkich dokumentów klientów biur rachunkowych celem ich retencji przez wymagany przepisami prawa okres oraz za udostępnienie na żądanie danych archiwalnych. Jest on także odpowiedzialny za usuwanie danych archiwalnych po upływie okresu retencji 17. API jest to komponent integracyjny służący do integracji/osadzenia usług Platformy na portalach internetowych uczestników platformy (dotyczy resellerów, usługodawców oraz biur rachunkowych, w tym Wnioskodawcy). API będzie wykonane w technologii http i będzie zabezpieczone w sposób uniemożliwiający nieautoryzowany dostęp do usług (tj. dostęp z poziomu podmiotów nie posiadających kont na platformie) Moduł integracyjny odpowiedzialny jest za zapewnienie automatycznej wymiany danych pomiędzy Platformą a systemami finansowo-księgowymi wykorzystywanymi przez biura rachunkowe korzystające z platformy (w tym także z systemem finansowo-księgowym Wnioskodawcy). Zakres wymienianych pomiędzy platformą a systemami F/K obejmuje: 1. Przetworzone/przechowywane/wygenerowane na platformie dokumenty księgowe pochodzące od klientów biur księgowych

6 2. Dane dotyczące okresowych zobowiązań finansowych klientów biur rachunkowych 3. Dokumenty w postaci elektronicznej generowane w systemach finansowo-księgowych związane z realizacją usług finansowo-księgowych przez biura rachunkowo-księgowe na rzecz ich klientów (deklaracje PIT, CIT, VAT, ZUS, etc.) Moduł integracyjny tworzą dwa komponenty: 1. Komponent integracyjny Platformy jest to udostępniony w ramach platformy interfejs API z metodami realizującymi wymianę danych z Platformą 2. Komponent integracyjny dla systemu F/K jest to udostępniony biurom rachunkowym komponent, którego zadaniem jest integracja z API Platformy oraz integracja z systemem F/K poprzez dostępny dla tego systemu interfejs. Komponent ten pełni rolę mediatora, niezbędnego w celu integracji Platformy z różnymi systemami F/K. Zakładane jest wykonanie mediatorów do najpopularniejszych systemów F/K wykorzystywanych na polskim rynku. Aplikacje mobilnego dostępu mają umożliwiać klientom biur rachunkowych dostęp do funkcjonalności Platformy za pośrednictwem powszechnie dziś wykorzystywanych urządzeń mobilnych. Przewidziane jest stworzenie aplikacji dla najpopularniejszych obecnie platform tj,. ios oraz Android. Za pośrednictwem aplikacji mobilnych użytkownik będzie mógł w ergonomiczny sposób korzystać z usług i funkcjonalności Platformy na urządzeniach typu smartfon lub tablet. Aplikacje mobilne mają komunikować się z Platformą za pośrednictwem udostępnionego w ramach rdzenia platformy API (Moduł dostępu mobilnego). API - wykonane w technologii XML over SOAP z obligatoryjnie wykorzystywanym dostępem poprzez protokół szyfrujący SSL (HTTPS). Komunikacja pomiędzy Platformą a systemami informatycznymi przedsiębiorstw korzystających z usług Platformy będzie realizowana w następujący sposób: 1. Systemy finansowo-księgowe, z których korzystają biura rachunkowe zostaną zintegrowane z Platformą w celu uruchomienia automatycznej wymiany danych za pośrednictwem modułu integracyjnego opisanego powyżej. Komunikacja z Platformą odbywać się ma poprzez zaszyfrowany protokół HTTPS, zabezpieczony certyfikatem SSL Wnioskodawcy, natomiast po stronie biur rachunkowych osadzane maj być komponenty integracyjne współpracujące z konkretnymi systemami F/K wykorzystywanymi przez biura rachunkowe (interfejsy dostępowe do tych systemów różnią się w zależności od typu systemu i mogą obejmować bezpośredni dostęp do bazy danych systemu F/K jak i dostęp poprzez warstwę logiki biznesowej udostępnianą w formie bibliotek systemowych). Komunikacja pomiędzy systemami inicjowana będzie ze strony systemów F/K w modelu klient (system F/K) serwer (Platforma) w technologii SOAP. Informacje wymieniane będą w formacie XML. Rozwiązanie nie będzie wymagać dodatkowych zmian w środowisku sieciowym biur rachunkowych. 2. Serwisy WWW partnerów mogą korzystać z udostępnionego API do osadzania/integracji komponentów Platformy na stronach tych serwisów. API będzie wykorzystywać protokół HTTPS. 3. Stacje robocze użytkowników mają komunikować się z platformą za pośrednictwem standardowych przeglądarek internetowych poprzez zaszyfrowany protokół HTTPS. 4. Aplikacje mobilne klientów biur rachunkowych komunikują się poprzez protokół SOAP pracujący na zaszyfrowanym kanale HTTPS

7 Podpis elektroniczny ma być wykorzystywany na Platformie w następujących procesach biznesowych: 1. Przygotowywanie dokumentów księgowych użytkownik w roli klienta będzie miał możliwość wygenerowania dokumentu księgowego (np. faktury sprzedaży) oraz opatrzenia jej posiadanym podpisem elektronicznym. 2. Udostępnianie klientowi biura rachunkowego kopii deklaracji okresowych ZUS i US użytkownik w roli biura rachunkowego będzie mógł podpisywać przygotowane deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe klienta swoim podpisem elektronicznym 3. Nawiązanie współpracy B2B użytkownik będzie miał możliwość wygenerowania umowy według wybranego szablonu oraz opatrzenia jej posiadanym podpisem elektronicznym, a także opatrzenia podpisem elektronicznym otrzymanej umowy ze strony kontrahenta 4. Przekazywanie informacji klientowi biura rachunkowego o bilansie finansowym prowadzonej działalności oraz zobowiązaniach wobec ZUS i US użytkownik będzie miał możliwość opatrzenia swoim podpisem elektronicznym zestawień finansowych za wybrany okres celem udostępnienia ich w razie takiej konieczności w formie elektronicznej określonym instytucjom Technologia elektronicznej wymiany danych zostanie uruchomiona na styku pomiędzy Platformą a systemami F/K biur rachunkowych korzystających z usług platformy. Elektroniczna wymiana danych obejmować będzie wymianę następujących danych: Dokumenty księgowe klientów w postaci elektronicznej wszystkie dane umieszczone na Platformie przez klienta biura czy to poprzez automatyczne przetworzenie dokumentów w formatach rastrowych czy to poprzez wygenerowanie dokumentów księgowych na samej platformie, czy to poprzez import ich do Platformy już w formie elektronicznej (np. plik XML w określonym formacie) mają być transformowane do postaci zestandaryzowanej kanonicznej postaci w formacie XML (opartym na jednym ze standardów EDI, np. ebxml) i przesyłane do systemów F/K poprzez moduł integracyjny Informacje o zobowiązaniach finansowych klientów wobec US i ZUS dane o zobowiązaniach klientów biur mają być w sposób automatyczny przesyłane do Platformy z systemów F/K biur rachunkowych. Dane przesyłane do Platformy - w zestandaryzowanym formacie XML. Deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe kopie deklaracji do US i ZUS generowane w systemach F/K biur rachunkowych - automatycznie przesyłane do Platformy Elektroniczna wymiana danych ma obejmować następujące procesy biznesowe wspierane przez projektowaną Platformę: - Przekazywanie dokumentów księgowych klienta do biura rachunkowego - Przekazywanie informacji klientowi biura rachunkowego o bilansie finansowym prowadzonej działalności oraz zobowiązaniach wobec ZUS i US - Udostępnianie klientowi biura rachunkowego kopii deklaracji okresowych ZUS i US Implementacja technologii bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz elektronicznej wymiany danych w celu wyeliminowania papierowego obiegu dokumentów w następujących procesach: - Nawiązanie współpracy B2B dzięki możliwości podpisywania przy użyciu posiadanego podpisu elektronicznego, wygenerowane przez użytkownika na platformie bądź otrzymane od kontrahenta w postaci elektronicznej umowy o współpracy będą mogły być wymieniane między nimi całkowicie w postaci elektronicznej

8 - Przygotowywanie dokumentów księgowych użytkownik dzięki możliwości podpisywania dokumentów księgowych podpisem elektronicznym będzie mógł zrezygnować z konieczności drukowania tych dokumentów. Wygenerowane i podpisane przez niego na platformie dokumenty księgowe będą mogły być wysłane bezpośrednio do kontrahenta a także będą automatycznie importowane do systemu F/K obsługującego klienta biura rachunkowego - Przekazywanie dokumentów księgowych klienta do biura rachunkowego dzięki możliwości automatycznego przetwarzania danych księgowych do postaci elektronicznej oraz implementacji elektronicznej wymiany danych, klient biura rachunkowego nie będzie zmuszony do przekazywania do biura rachunkowego dokumentów w postaci papierowej - Udostępnianie klientowi biura rachunkowego kopii deklaracji okresowych ZUS i US użytkownik dzięki posiadaniu kopii deklaracji ZUS i US opatrzonych podpisem elektronicznym biura rachunkowego będzie mógł zrezygnować z zamawiania papierowych wersji kopii tych deklaracji w biurze rachunkowym Przekazywanie informacji klientowi biura rachunkowego o bilansie finansowym prowadzonej działalności oraz zobowiązaniach wobec ZUS i US dzięki implementacji podpisu elektronicznego, podpisane przez klienta dokumenty zawierające bilanse i zestawienia za wybrane okresy, będą mogły być przekazywane elektronicznie przez klienta do wybranych instytucji i organów. W ramach projektu Wnioskodawca przewiduje wdrożenie Platformy udostępniającej usługi w modelu SaaS związane z obsługą rachunkowo-księgową adresowane zarówno do biur rachunkowych jak i klientów obsługiwanych przez te biura. Zamiarem wnioskodawcy nie jest udostępnianie odrębnych usług, lecz jednej usługi SaaS składającej się ze spójnego zestawu usług kompleksowo adresujących potrzeby biur rachunkowych jak i ich klientów związane z procesami biznesowymi zachodzącymi pomiędzy tymi podmiotami. Wdrażana na projektowanej Platformie usługa będzie usługą automatyzacji i optymalizacji procesów obsługi rachunkowo-księgowej przedsiębiorstw. Powyższa usługa obejmuje: 1. Automatyczne przetwarzanie do postaci elektronicznej danych księgowych zawartych w plikach w formatach rastrowych 2. Automatyczne przekazywanie danych księgowych do systemów finansowo-księgowych biur rachunkowych 3. Automatyczne przekazywanie danych rozliczeniowych z systemów finansowo-księgowych do klientów 4. Generowanie dokumentów księgowych i handlowych oraz usługi podpisu elektronicznego 5. Archiwizację danych III. Dostarczenie infrastruktury sprzętowo programowej Wymagania min. 2CPU 4GB RAM. Dysk 100 GB. System operacyjny: Windows serwer 2008/2012. IV. Usługi instalacyjne i konfiguracyjne Osadzenie oprogramowania Platformy na środowisku produkcyjnym.

9 V. Usługi wdrożeniowe Usługi wdrożeniowe o charakterze informatycznym w zakresie modyfikacji portalu internetowego w zakresie integracji z platformą multinarzędziową. VI. Przeprowadzenie cyklu 3 konferencji związanych z promocją projektu Przeprowadzenie cyklu konferencji o tematyce finansowo-księgowej, adresowanych do biur rachunkowych jak i przedsiębiorców korzystających z ich usług. Należy przekazać szczegółowe informacje o usługach Platformy a także informacje o charakterze instruktażowym na temat sposobu działania i korzystania z udostępnianych na Platformie usług. VII. Materiały o audiowizualne Zrealizowanie dwóch filmów reklamowych o długości minimum 3 minuty. Do wykorzystania podczas promocji projektu on-line a także w ramach promocji bezpośredniej prowadzonej w ramach planowanych konferencji. (typ pliku mp4 lub inny, jakość- Full HD, format 16:9) VIII. Kampanie reklamowe on-line w 10 portalach branżowych. Przeprowadzona kampanii reklamowej on-line. Kampania ma mieć charakter sprofilowany, tj. materiały reklamowe mają być zamieszczone na portalach o tematyce finansowo-księgowej oraz w przypadku reklamy kontekstowej w wyszukiwarkach internetowych treści reklamowe będą kojarzone z odpowiednio dobranymi słowami kluczowymi. W ramach tych działań zostaną także zakupione usługi typu SEO, zmierzające do wysokiego spozycjonowania Platformy multinarzędziowej w wynikach wyszukiwania. IX. Promocja zagraniczna Zorganizowanie udziału w wybranych targach oraz przygotowanie materiałów promocyjnych. Udział w dwóch konferencjach/targach zagranicznych w celu pozyskania do współpracy dodatkowych partnerów zagranicznych jako usługodawców. Wyselekcjonowanie konferencji/targów pod kątem wiodących profilów działalności prowadzonych przez przedsiębiorców obsługiwanych na Platformie (zarówno klientów Wnioskodawcy jak i innych biur rachunkowo-księgowych) oraz branż reprezentowanych na tych konferencjach. X. Domena internetowa XI. Certyfikat ssl Wildcard Wymagania minimalne: - Długość klucza szyfrowania 2048/4096 bit - zabezpieczenie na nieograniczoną liczbę subdomen - gwarancja na minimum PLN

10 XII. Usługi instalacji i konfiguracji oprogramowania Instalacja modułu integracyjnego do elektronicznej wymiany danych pomiędzy Platformą multinarzędziową a systemami finansowo księgowymi i integracja modułu z systemem finansowo-księgowym wnioskodawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów. Zasady przekazania odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe w postaci oferty: 1. Oferta powinna być ważna co najmniej 90 dni. 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 3. Koszty przygotowania i przedłożenia oferty pokrywa Oferent. 4. Oferty należy przekazać pisemnie na adres: FPD Sp. z o.o. Ul. Częstochowska Kielce Lub na adres mailowy: Termin dostarczania ofert upływa w dniu: Osoba do kontaktu: Janusz Rynk Tel lub drogą elektroniczną na adres: Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 1. Nazwę i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające jego status prawny (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), 2. Datę sporządzenia oferty, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta,

11 3. Osobną cenę netto (bez VAT) dla każdego z zadań określonych jako Przedmiot Zakupu. 4. Cenę łączną netto (bez VAT) za wykonanie całości wszystkich zadań określonych jako Przedmiot Zakupu. 5. Oferta powinna zawierać osobne niezależne stwierdzenie dla każdego z zadań określonych jako Przedmiot Zakupu o następującej treści : Akceptujemy warunki w zakresie terminu realizacji, zadania określonego jako Przedmiot Zakupu w Zapytaniu Ofertowym z dnia r. Ostateczna cena i warunki realizacji prac, w zakresie nie opisanym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, zostaną ustalone w drodze dwustronnych negocjacji. Zamawiający dopuszcza wpłatę zaliczki dla na poczet realizacji każdego z zadań określonych jako Przedmiot Zakupu, do maksymalnej wysokości 90 % wartości netto danego zadania. ZASTRZEŻENIA 1. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania Przetargowego w szczególności w przypadku gdy najniższa ze złożonych ofert będzie znacząco wyższa od kwoty zaplanowanej przez Zamawiającego na realizację przedmiotu niniejszego Zapytania ofertowego. Kryteria oceny ofert: 1. Kryterium ceny 100%. 2. Warunkami bezwzględnymi dla rozpatrywania złożonych ofert będą: - Przedstawiona przez Oferentów cena musi uwzględniać wykonanie kompletnego zakresu merytorycznego opisanego Zapytania Ofertowego oraz dostarczenie wszystkich produktów i usług opisanych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, - Oferenci muszą zobowiązać się do dotrzymania terminu realizacji poszczególnych zadań.

12 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/formularz ofertowy.... dn..... Dane oferenta OFERTA Dla FPD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Częstochowska Kielce W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1/POIG 8.2/2014 dotyczące zakupu wartości niematerialnych i prawnych, usług wdrożeniowych, instalacyjnych oraz działań promocyjnych w związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B, integrującego programy finansowo-księgowe w celu elektronicznej wymiany danych i informacji. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, przedkładam ofertę cenową zgodnie poniższą specyfikacją:

13 LP Działania w ramach projektu Okres realizacji Cena netto 1. Dedykowane oprogramowanie platformy Od do multinarzędziowej Dedykowane oprogramowanie modułu Od do automatycznego przetwarzania danych dla Platformy multinarzędziowej 3. Infrastruktura sprzętowo programowa na potrzeby środowiska testowego Iaas. Liczba serwerów 1 (wymagania min. 2CPU 4GB RAM. Dysk 100 GB. System operacyjny: Windows serwer 2008/2012) 4. Dedykowane oprogramowanie modułu integracyjnego do elektronicznej wymiany danych pomiędzy Platformą multinarzędziową a systemami finansowoksięgowymi 5. Dedykowane oprogramowanie dla mobilnych aplikacji dostępowych do Platformy multinarzędziowej 6. Infrastruktura sprzętowo programowa na potrzeby środowiska testowego Iaas. Liczba serwerów 1 (wymagania min. 2CPU 4GB RAM. Dysk 100 GB. System operacyjny: Windows serwer 2008/2012) 7. Usługi instalacyjne i konfiguracyjne oprogramowania Platformy na środowisku produkcyjnym 8. Usługi wdrożeniowe o charakterze informatycznym w zakresie modyfikacji portalu internetowego w zakresie integracji z platformą multinarzędziową. Od do Od do Od do Od do Od do Od do Domena internetowa Od do Certyfikat SSL Od do Infrastruktura sprzętowo programowa na potrzeby środowiska produkcyjnego Iaas. Liczba serwerów 3 (wymagania min. 2CPU 4GB RAM. Dysk 100 GB. System operacyjny: Windows serwer 2008/2012) 12. Infrastruktura sprzętowo programowa na potrzeby środowiska testowego Iaas. Liczba serwerów 1 (wymagania min. 2CPU 4GB RAM. Dysk 100 GB. System operacyjny: Windows serwer 2008/2012) 13. Przeprowadzenie cyklu 3 konferencji związanych z promocją projektu Od do Od do Od do

14 14. Materiały audiowizualne Od do Usługi wdrożeniowe o charakterze Od do informatycznym w zakresie modyfikacji portalu internetowego w celu zamieszczenia informacji o charakterze promocyjnym oraz o udziale budżetu Unii Europejskiej w realizacji projektu. 16. Kampanie reklamowe on-line w 10 Od do wybranych portalach branżowych Promocja zagraniczna Od do 18. Infrastruktura sprzętowo programowa na potrzeby środowiska produkcyjnego Iaas. Liczba serwerów 3 (wymagania min. 2CPU 4GB RAM. Dysk 100 GB. System operacyjny: Windows serwer 2008/2012) 19. Infrastruktura sprzętowo programowa na potrzeby środowiska testowego Iaas. Liczba serwerów 1 (wymagania min. 2CPU 4GB RAM. Dysk 100 GB. System operacyjny: Windows serwer 2008/2012) 20. Usługi instalacji i konfiguracji oprogramowania modułu integracyjnego do elektronicznej wymiany danych pomiędzy Platformą multinarzędziową a systemami finansowo księgowymi i integracji modułu z systemem finansowoksięgowym wnioskodawcy. Razem netto Od do Od do Od do ) Akceptujemy warunki w zakresie terminu realizacji, zadania określonego jako Przedmiot Zakupu w Zapytaniu Ofertowym z dnia r. i zobowiązujemy się do dotrzymania terminu realizacji poszczególnych zadań. 2) Ważność oferty 90 dni. Inne informacje (opcjonalnie): Imię i nazwisko/stanowisko

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Kraków, dnia 25-01-2013 Centrum Technologii Mobilnych MOBILTEK S.A. TEL. 12 432 68 60 FAX. 12 432 69 00 E-MAIL: projekt@mobiltek.pl Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu. Kryteria wyboru punktowe:

Cechy systemu. Kryteria wyboru punktowe: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kielce, dnia 19.02.2013 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kielce, dnia 19.02.2013 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 19.02.2013 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2011 Jacek Trzeciak JTC" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Poznań, dnia 15-09-2011 TEL. 61 843 25 90 FAX. 61 843 29 37 E-MAIL: info@jtc.com.pl NIP: 7811115539 REGON: 630739714 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu - realizacja następujących działań z kategorii DOR do II Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu - realizacja następujących działań z kategorii DOR do II Etapu Projektu: Kielce, dnia 22.04.2015 roku Nettelekom GK Sp. z o.o. ul. Poleska 44 lok. 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Szczecin, dnia 25/11/2014 RedSky Sp. z o.o. Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin KRS: 0000209107 NIP: 6422683651 REGON: 276822679 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi Bielsko-Biała dn 2015-02-24 Zapytanie ofertowe nr 02/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi 1. Zamawiający NASTER Maciej Sieracki, NIP: 5471941443, REGON: 072715697, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 110

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B

Zapytanie ofertowe. na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie. Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B Szerzawy, dnia 01.04.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych w zakresie Wartości Niematerialnych i Prawnych w postaci Systemu Klasy B2B w ramach realizacji projektu Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/6/2015/POIG 8.2 TORA-LESZNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ MÓRKOWSKA 40a 64-100 Wilkowice NIP: PL 6972312026 UDA-POIG.08.02.00-30-194/12-00 Wilkowice, 12.06.2015 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe

Poznań, dzień 10.02.2014. Zapytanie ofertowe Poznań, dzień 0.0.0 Zapytanie ofertowe Beneficjent: Tech-Net Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie: 8. Wspieranie wdrażania elektronicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 15.12.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-086/14-00 zawartej w dniu 27.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 11.12.2013r. Zamówienie na wdrożenie e-usługi do projektu pt. Platforma internetowa do kompleksowego zarządzania procesami produkcyjnymi i handlowymi dla drukarni Zamawiający: CREATIVEPARTNER

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Warszawa, dnia 16.10.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013 na wykonanie dedykowanego oprogramowania 1. Zamawiający FC MANAGEMENT Spółka z o.o. ul. Łętowskiego 20, 40-648 Katowice NIP: 243261956, REGON: 9542743110, KRS: 0000462256

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Budownictwo Inżynieria Lądowa MAKSEL-STYL Sp. z o.o. Ul. Koziegłowska 7 42-311 Żarki Letnisko Żarki Letnisko, dnia 14.01.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr.3 Dotyczy postępowania ofertowego na realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 Dial Tone Sp. z o.o. Piaseczno dn. 02.12.2013 r. ul. Okulickiego 7/9 05-500 Piaseczno NIP 123-126-21-66 Regon 145805375 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2013 na Rozbudowa programu komputerowego (Portal Partnerski)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 Warszawa, dnia 16.01.2014 roku Siedziba: edufinance.pl Paweł Kardacz ul. Narutowicza 74 08-200 Łosice Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie pierwszej na polskim

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 6 sierpnia 2012r. I. ZAMAWIAJĄCY: INTELICO Krzysztof Żak Ul. Grojecka 10 A 32 600 Zaborze Zapytanie ofertowe II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia są następujące usługi

Bardziej szczegółowo

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe

Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat. Zapytanie ofertowe Września, dzień 8 stycznia 2014 r. Adresat Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Handlowe Progress Daniel Więcek w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.05.2014 r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu wyceny i transakcji wraków pojazdów w ramach projektu pt. Autowraki.pl ogólnopolski system wyceny i transakcji wraków pojazdów etap

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie rozwiązań systemu informatycznego Integracja B2B LTC Sp. z o.o. ul. Narutowicza 2 98-300 Wieluń NIP 827-000-78-03 REGON 005267185 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i Zapytanie ofertowe obejmuje: Zakup usług o charakterze analizy przedwdrożeniowej Zakup

Bardziej szczegółowo

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok

LP. Wyszczególnienie działań w ramach etapu Harmonogram realizacji kwartał/rok Kalisz 202012r Polcommerce Sp. z o.o., Pawłówek 35, 62-800 Kalisz Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pt. Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu B2B szansą na dalszy dynamiczny rozwój firmy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014

Zapytanie ofertowe. Skawina 7 listopada 2014 Skawina 7 listopada 2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu pt. Elektroniczna wymiana informacji pomiędzy partnerami w biznesie szansą na rozwój firmy HAUTEC Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Warszawa, 13.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/POIG_8.2/2014 Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu wspierającego działalność pośrednika w pozyskiwaniu finansowania współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kościuszki 43 05-270 Marki NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Marki, dnia 16.09.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku.

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie 2 etapów w okresie od 1.02.2014 r. do 30.11.2014 roku. Od podpisania umowy do 31.06.2014 DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Rzeszów, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Wdrożenie platformy B2B realizującej procesy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego

Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2014 DOTYCZĄCE PROJEKTU: Wdrozėnie systemu B2B wprowadzaja cego automatyzacje procesów biznesowych w zakresie Systemu Nadzoru Projektowego realizowanego w ramach w ramach działania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMINY REALIZACJI Superhost.pl Sp. z o.o. Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia zwana dalej Zamawiającym Gdynia, dn. 14.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup

Bardziej szczegółowo

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Prino-Plast Sp. z o.o. JV pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Prino-Plast Spółka z ograniczoną 20.12.2011 odpowiedzialnością Joint Venture Produkcja Artykułów Higienicznych Al. Wojska Polskiego 48, 82-200 Malbork NIP 7880009496 REGON - 632025730 Malbork, Firma Prino-Plast

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Opis systemu Radom, 2 września 2014.. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Opis systemu Zamawiający planuje wdrożyć system B2B do automatyzacji procesów zachodzących między Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 7 października 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 11/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Consultronix Spółka Akcyjna Racławicka 58 30-017 Kraków 122902222; biuro@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 05-02-2014 Zaproszenie do udziału w konkursie ofert na realizację projektu informatycznego System B2B

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU

PLATFORMA USŁUGOWA - OGÓLNA KONCEPCJA SYSTEMU Kielce, dnia 31.08.2011 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr E2 / 01 Warszawa, dnia 03.10.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-092/14-00 zawartej w dniu 25.06.2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe.

ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Kraków, 06.08.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE: Licencje na moduły systemu B2B oraz usługi wdrożeniowe. Zamawiający: Omni Rafał Olszowski, ul. Krowoderska 53/23, 31-142 Kraków, Tel/Fax: (12) 294 40 33, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi

Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi Bielsko-Biała dn 2015-02-24 Zapytanie ofertowe nr 01/POIG 8.2/2015 na wykonanie usługi 1. Zamawiający NASTER Maciej Sieracki, NIP: 5471941443, REGON: 072715697, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Komorowicka 110

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 Mrowino, dnia 17 grudnia 2014 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 12/POIG 8.2/2014 W związku z

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja Rzeszów, dn. 05.05.2015 r. RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. ul. Architektów 1/45 35-082 Rzeszów NIP: 813-36-62-968 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/dotacja RYWAL Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do składania ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014. W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw trendom wydawniczym XXI wieku poprzez Białystok, dn. 13.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 I. Zamawiający ILLUMINATIO Łukasz Kierus Żelazna 9/5 15-297 Białystok II. Opis przedmiotu zamówienia W związku z realizacją projektu pn. Wyjście na przeciw

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/2015/B2B Projekt Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B umożliwiającego wprowadzenia nowych usług wymiany i przetwarzania danych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Load Balancer

Zapytanie ofertowe: Load Balancer Kraków, 2013-02-11 r. NetArt Spółka Akcyjna S.K.A ul. Cystersów 20A 31-553 Kraków REGON: 120505512 NIP: 675-140-29-20 KRS: 0000317766 Zapytanie ofertowe: Load Balancer Tytuł projektu: Wdrożenie technologii

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014

Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 Łebkowski Kopczyński Warszawa, 3.11.2014 Radcowie Prawni s.j. ul. Filtrowa 77/45 02-032 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 3/K/2014 I. ZAMAWIAJĄCY Łebkowski Kopczyński sp.j. ul. Filtrowa 77/45, 02-032 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na dostawę:

Zapytanie ofertowe na dostawę: Wrocław, dnia 09.08.2010 r. Zapytanie ofertowe na dostawę: Systemu składającego się z aplikacji modułowej, która zapewni zautomatyzowany, swobodny i bezpieczny przepływ danych i informacji finansowo księgowych

Bardziej szczegółowo

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej

1. Architektura logiczna Platformy Usługowej Kielce, dnia 12.01.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 22.04.2014r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na wykonanie usług oraz dostawę modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013

Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX SP. Z O.O. ul. Budowlanych 54 45-124 Opole NIP 754 27 47 354 Opole, dnia 21.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1 /2013 STOMILEX Sp. z o.o. jest dynamiczną firmą, która zajmuje silną pozycję na rynku

Bardziej szczegółowo

"INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087

INTELPC NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 "INTELPC" NATALIA WRÓBEL Gliwice, 18.09.2012 ul. Towarowa 11 44-100 Gliwice NIP 6482492587 REGON 240396087 Firma "INTELPC" NATALIA WRÓBEL pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji załączonej do niniejszego zapytania. Józefosław, dnia 17.04.2015r. Zapytanie ofertowe I DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PREMIUM FOOD & MORE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Osiedlowa 50 A 05 500 Józefosław II ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E

DOTACJE NA INNOWACJE O G Ł O S Z E N I E Rzeszów, 15.04.2013r. O G Ł O S Z E N I E o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu oraz modułów systemu klasy B2B mającego na celu automatyzację procesów przedsiębiorstwa z partnerami

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Otwock, 12.12.2014r. NANOEMPIRE DAWID SMÓŁKA. ul. Krakowska 16 05-400 Otwock ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Nr 1/8.2/2014 Mając na uwadze obowiązki wynikające ze stosowania zasad uczciwej konkurencji,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013 Mrowino, dnia 19 września 2013 Nazwa Zamawiającego: CGS Drukarnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Towarowa 3 62-090 Mrowino NIP 7791632331 Zapytanie ofertowe nr 3/POIG 8.2/2013 W związku z

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Łukasz Koszczoł WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ: MULTIMARE; 2net ul. Bliźniąt 11/4 61-244 Poznań, Poznań, dnia 03.12.2012 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Stworzenie innowacyjnej e - usługi

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Kutno, dn. 30.04.2013 r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOBUD Robert Liwiński ul. Sklęczkowska 18 99-300 Kutno ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 dotyczące zakupu systemu informatyczne na moduł CRM w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Warszawa, dnia 13.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu realizowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych

Warszawa, dnia 03.03.2014. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych Warszawa, dnia 03.03.2014 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy w zakresie: 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. System klasy B2B wraz z wdrożeniem W ramach realizacji projektu Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk

Numer wniosku o dofinansowanie : WND-POIG.08.02.00-14-618/14 Tytuł projektu: System wymiany danych dla odbiorców firmy ARTEX IT Artur Gregorczyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Na dostawę

Bardziej szczegółowo

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:

Lublin, 10 maja 2012 roku. Zapytanie ofertowe. Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Lublin, 10 maja 2012 roku Zapytanie ofertowe Strona 1 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: OMEGA Nowoczesne Materiały Budowlane Sp. z o.o. ul. Głuska 86 20 380 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź

Łódź, 02.10.2013r. Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka. Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Impuls s.c. Ewa Głąb, Agnieszka Sobka Ul. H. Sienkiewicza 67, 90-009 Łódź Email: pawel.glab1@gmail.com Tel.:501 702 026 NIP:7251869710 REGON:473206376 Łódź, 02.10.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość SpeedUp IQbator Sp. z o.o. ul. Obornicka 330 60-689 Poznań NIP 7781461566 Poznań, dnia 10.09.2014r Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość Z.P.H.U Alsecco Sp. z o.o. NIP 7531608850 Nysa, dnia 18.09.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Data zapytania: 2 lipiec 2012r. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe w związku z realizacją projektu pt. Innowacyjny system B2B wspomagający przetwarzanie treści - Support w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo

Rzeszów, 1.07.2014. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo Rzeszów, 1.07.2014 Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo W związku z realizacją projektu pn.: Automatyzacja procesów biznesowych usprawniająca zarządzanie usługami w firmie Pramax poprzez wdrożenie zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności w zakresie zarząd i administracja nieruchomości dzięki wdrożeniu systemu B2B

Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności w zakresie zarząd i administracja nieruchomości dzięki wdrożeniu systemu B2B Zarząd i Administracja Nieruchomości Dagoba s.c. Kraków 18.09.2012 Kieć Beata, Jolanta Gablankowska- Kukucz ul. Zyblikiewicza 20 m.3 31-029 Kraków NIP 6762200114 REGON 356365467 Firma Zarząd i Administracja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo