Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014"

Transkrypt

1 Zamawiający: Kielce FPD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Częstochowska Kielce KRS NIP REGON Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B, integrującego programy finansowo-księgowe w celu elektronicznej wymiany danych i informacji. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, niniejszym ogłaszamy postępowanie w trybie zapytania o cenę na zakup wartości niematerialnych i prawnych, usług wdrożeniowych, instalacyjnych oraz działań promocyjnych. OPIS PROJEKTU: Celem projektu jest automatyzacja procesów biznesowych z wykorzystaniem istniejących systemów teleinformatycznych pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami, poprzez stworzenie i uruchomienie Platformy multinarzędziowej B2B (dalej Platformy) do automatyzacji procesów obsługi rachunkowo-księgowej. Projektowana Platforma, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych będzie stanowić atrakcyjną alternatywę wobec tradycyjnych metod działania w obszarze usług rachunkowo-księgowych. Projektowana Platforma będzie udostępniana w całości w formule Software-As-A-Service zarówno dla przedsiębiorstw obsługiwanych przez Wnioskodawcę, jak i innych biur rachunkowo-księgowych, chcących zaoferować usługi świadczone na Platformie swoim klientom. Dodatkowymi uczestnikami w modelu biznesowym projektowanej Platformy będą także resellerzy, czyli przedsiębiorstwa, przed którymi innowacyjne usługi świadczone na projektowanej Platformie otworzą możliwość dodatkowej monetyzacji posiadanej przez nich bazy klientów lub partnerów. Działania resellerów mogą być nakierowane na odsprzedaż usług zarówno dla klientów biur rachunkowych jak i samych biur rachunkowych. Obok resellerów przewidywane jest także uczestnictwo w ramach Platformy przedsiębiorstw świadczących usługi bądź oferujących produkty skierowane do pozostałych uczestników Platformy, w szczególności biur rachunkowych oraz ich klientów. Na poniższym schemacie zilustrowano relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi uczestnikami projektowanej Platformy:

2 Platforma oferować musi klientom biur rachunkowych następujące usługi: 1. Przesyłanie dokumentów księgowych do Platformy w postaci źródłowej; 2. Automatyczne przetwarzanie dokumentów księgowych z postaci źródłowej do postaci elektronicznej; 3. Możliwość walidacji poprawności przetwarzania dokumentów do postaci elektronicznej; 4. Generowanie dokumentów handlowych i księgowych (umowy, faktury) w postaci elektronicznej; 5. Zarządzanie danymi niezbędnymi do generowania dokumentów księgowych (baza kontrahentów, towary/usługi, etc.); 6. Podpisywanie wygenerowanych dokumentów księgowych i handlowych przy pomocy podpisu elektronicznego; 7. Przechowywanie, archiwizacja i udostępnianie dokumentów księgowych w postaci źródłowej i elektronicznej przez okres wynikający z przepisów prawa; 8. Automatyczne przesyłanie danych księgowych w postaci elektronicznej do systemów informatycznych biur rachunkowo-księgowych; 9. Automatyczne przesyłanie i prezentacja danych dot. rozliczeń z US i ZUS z systemów informatycznych biur rachunkowo-księgowych do platformy; 10. Przechowywanie, archiwizacja i udostępnianie danych dot. Rozliczeń z US i ZUS; 11. Dostęp do raportów, zestawień i statystyk; 12. Usługi powiadomień SMS i ; 13. Narzędzia do komunikacji z biurem rachunkowo-księgowym i administratorem Platformy (Wnioskodawcą); 14. Dostęp do usług i informacji na Platformie za pośrednictwem urządzeń mobilnych; 15. Prezentacja informacji o usługach i produktach oferowanych przez przedsiębiorstwa pełniące rolę usługodawców na Platformie oraz zapewnienie punktu dostępu do tych usług; 16. Zarządzanie danymi klienta.

3 Z punktu widzenia biura rachunkowego, Platforma oferować ma następujące usługi: 1. Udostępnianie danych księgowych obsługiwanych klientów; 2. Możliwość walidacji poprawności automatycznego przetwarzania dokumentów; 3. Modyfikacja danych księgowych obsługiwanych klientów; 4. Automatyczna wymiana danych pomiędzy Platformą a systemem informatycznym biura; 5. Narzędzia do komunikacji z klientami oraz administratorem Platformy; 6. Usługi powiadomień SMS i ; 7. Prezentacja informacji o usługach i produktach oferowanych przez przedsiębiorstwa pełniące rolę usługodawców na Platformie oraz zapewnienie punktu dostępu do tych usług; 8. Zarządzanie danymi biura; Dodatkowo, profil resellera ma udostępniać dedykowany panel zarządzania z informacjami o statystykach wykorzystania usług oraz informacjami rozliczeniowymi a także narzędzia komunikacji z administratorem Platformy oraz usługi powiadomień. Usługodawcy mają posiadać osobny panel zarządzania umożliwiający integrację informacji o oferowanych usługach i produktach, konfigurację profilów docelowych dla określonych grup usług i produktów, statystyki związane ze sprzedażą nowych usług za pośrednictwem Platformy oraz narzędzia do komunikacji z administratorem Platformy i usługi powiadomień. PZEDMIOT ZAPYTANIA OFERTOWEGO (Przedmiot zakupu): I. Realizacja modułów podstawowych Platformy multinarzędziowej 1. Oprogramowanie projektowanej Platformy zgodne z opracowaną specyfikacją funkcjonalną. 2. Oprogramowanie modułu automatycznego przetwarzania danych dla projektowanej Platformy multinarzędziowej (WNP) dedykowane oprogramowanie modułu automatycznego przetwarzania danych dla projektowanej Platformy zgodne z opracowaną specyfikacją funkcjonalną. II. Realizacja modułów uzupełniających Platformy multinarzędziowej 1. Oprogramowanie modułu integracyjnego do elektronicznej wymiany danych pomiędzy projektowaną Platformą multinarzędziową a systemami finansowo-księgowymi (WNP) dedykowane oprogramowanie modułu integracyjnego realizującego automatyczną wymianę danych pomiędzy projektowaną Platformą a systemami informatycznymi realizującymi funkcje finansowo-księgowe. Dostawca odpowiada za dostarczenie oprogramowania zgodnego ze specyfikacją funkcjonalną, zweryfikowanego pod kątem poprawności integracji z określonymi w specyfikacji systemami finansowo-księgowymi oraz dostarczenie niezbędnej dokumentacji do prawidłowej eksploatacji tego oprogramowania. 2. Oprogramowanie w zakresie mobilnych aplikacji dostępowych do projektowanej Platformy multinarzędziowej (WNP) - dedykowane oprogramowanie mobilnych aplikacji dostępowych do platformy dla urządzeń z systemami operacyjnymi ios oraz Android. Dostawcy odpowiadać będzie za dostarczenie oprogramowania zgodnego ze specyfikacją funkcjonalną, zweryfikowanego pod kątem poprawności integracji z projektowaną platformą, zweryfikowanego pozytywnie pod

4 względem technicznym i licencyjnym przez Apple oraz Google a także dostarczenie niezbędnej dokumentacji do prawidłowej eksploatacji tego oprogramowania. Projektowana Platforma multinarzędziowa B2B (dalej Platforma) zawierać ma następujące elementy: 1. Rdzeń Platformy (core) 2. Moduł integracyjny 3. Aplikacje mobilnego dostępu do Platformy Na poniższym schemacie zaprezentowano architekturę logiczną projektowanej Platformy: Rdzeń Platformy - najistotniejszy komponent Platformy, zawierający logikę biznesową projektowanego rozwiązania podzieloną na moduły, zarządzający danymi zgromadzonymi na Platformie, oraz udostępniający podstawowy interfejs użytkownikom Platformy. Rdzeń Platformy zawierał ma następujące moduły/komponenty: 1. Moduł mobilnego dostępu komponent integracyjny API udostępniający usługi w technologii SOAP, poprzez który funkcjonalności Platformy będą realizowane za pośrednictwem aplikacji mobilnych opisanych w dalszej części 2. Moduł interfejsu użytkownika aplikacja webowa stanowiąca podstawowy interfejs użytkowników Platformy, udostępniająca funkcjonalności określonego panelu oraz modułów usługowych, w zależności od typu użytkownika 3. Panel resellera zestaw funkcjonalności udostępnianych poprzez moduł interfejsu użytkownika dla użytkownika o profilu resellera (m.in. dostęp do informacji rozliczeniowych związanych z odsprzedażą usług na Platformie)

5 4. Panel usługodawcy zestaw funkcjonalności udostępnianych poprzez moduł interfejsu użytkownika dla użytkownika o profilu usługodawcy (m.in. funkcjonalność zarządzania ofertą usługodawcy, dystrybucją oferty wśród uczestników Platformy, profilowanie dystrybucji oferty i informacje o konwersji/sprzedaży usług dokonanych z poziomu platformy) 5. Panel klienta biura rachunkowego zestaw funkcjonalności udostępnianych poprzez moduł interfejsu użytkownika dla użytkownika o profilu klienta biura rachunkowego, w tym dostęp do usług realizowanych przez moduły Platformy 6. Panel biura rachunkowego zestaw funkcjonalności udostępnianych poprzez moduł interfejsu użytkownika dla użytkownika o profilu biura rachunkowego 7. Panel administratora Platformy - zestaw funkcjonalności udostępnianych poprzez moduł interfejsu użytkownika dla użytkownika o profilu administratora Platformy 8. Moduł zarządzania udostępniający funkcjonalność zarządzania danymi biznesowymi zgodnie z funkcjonalnością określoną dla danego profilu użytkownika 9. Moduł komunikacji udostępniający usługi wymiany wiadomości pomiędzy użytkownikami Platformy 10. Moduł automatycznego przetwarzania danych księgowych zaawansowany komponent realizujący automatyczną konwersję dokumentów księgowych w formatach rastrowych (.jpg,.tiff.,.png) do postaci elektronicznej wykorzystujący algorytmy OCR. Komponent będzie udostępniał możliwość konfigurowania reguł przetwarzania oraz szablonów dokumentów 11. Moduł generacji dokumentów księgowych komponent umożliwiający generację dokumentów księgowych i handlowych w formacie elektronicznym na podstawie konfigurowalnych informacji o kontrahentach, oferowanych towarach i usługach, stawkach podatku i wzorów numeracji dokumentów oraz szablonów dokumentów 12. Moduł podpisu elektronicznego komponent umożliwiający elektroniczne podpisanie wygenerowanych dokumentów księgowych i handlowych przy użyciu posiadanego certyfikatu kwalifikowanego 13. Moduł usługowy komponent odpowiedzialny za dystrybucję informacji o ofercie usługodawców zgodnie z regułami/konfiguracją określoną przez usługodawców w panelu usługodawcy 14. Moduł powiadomień moduł udostępniający usługi powiadomień oraz sms, z którego będą korzystały pozostałe moduły Platformy w celu informowania użytkownikach o istotnych z punktu widzenia użytkowników o określonych profilach zdarzeniach na platformie (np. otrzymanie informacji o wysokości zobowiązań, utworzenie nowego konta klienta, itp.) 15. Moduł raportów i zestawień udostępniający określone zestawy statystyk dla każdego profilu użytkownika 16. Moduł archiwizacji odpowiedzialny za przenoszenie do repozytorium archiwalnego wszystkich dokumentów klientów biur rachunkowych celem ich retencji przez wymagany przepisami prawa okres oraz za udostępnienie na żądanie danych archiwalnych. Jest on także odpowiedzialny za usuwanie danych archiwalnych po upływie okresu retencji 17. API jest to komponent integracyjny służący do integracji/osadzenia usług Platformy na portalach internetowych uczestników platformy (dotyczy resellerów, usługodawców oraz biur rachunkowych, w tym Wnioskodawcy). API będzie wykonane w technologii http i będzie zabezpieczone w sposób uniemożliwiający nieautoryzowany dostęp do usług (tj. dostęp z poziomu podmiotów nie posiadających kont na platformie) Moduł integracyjny odpowiedzialny jest za zapewnienie automatycznej wymiany danych pomiędzy Platformą a systemami finansowo-księgowymi wykorzystywanymi przez biura rachunkowe korzystające z platformy (w tym także z systemem finansowo-księgowym Wnioskodawcy). Zakres wymienianych pomiędzy platformą a systemami F/K obejmuje: 1. Przetworzone/przechowywane/wygenerowane na platformie dokumenty księgowe pochodzące od klientów biur księgowych

6 2. Dane dotyczące okresowych zobowiązań finansowych klientów biur rachunkowych 3. Dokumenty w postaci elektronicznej generowane w systemach finansowo-księgowych związane z realizacją usług finansowo-księgowych przez biura rachunkowo-księgowe na rzecz ich klientów (deklaracje PIT, CIT, VAT, ZUS, etc.) Moduł integracyjny tworzą dwa komponenty: 1. Komponent integracyjny Platformy jest to udostępniony w ramach platformy interfejs API z metodami realizującymi wymianę danych z Platformą 2. Komponent integracyjny dla systemu F/K jest to udostępniony biurom rachunkowym komponent, którego zadaniem jest integracja z API Platformy oraz integracja z systemem F/K poprzez dostępny dla tego systemu interfejs. Komponent ten pełni rolę mediatora, niezbędnego w celu integracji Platformy z różnymi systemami F/K. Zakładane jest wykonanie mediatorów do najpopularniejszych systemów F/K wykorzystywanych na polskim rynku. Aplikacje mobilnego dostępu mają umożliwiać klientom biur rachunkowych dostęp do funkcjonalności Platformy za pośrednictwem powszechnie dziś wykorzystywanych urządzeń mobilnych. Przewidziane jest stworzenie aplikacji dla najpopularniejszych obecnie platform tj,. ios oraz Android. Za pośrednictwem aplikacji mobilnych użytkownik będzie mógł w ergonomiczny sposób korzystać z usług i funkcjonalności Platformy na urządzeniach typu smartfon lub tablet. Aplikacje mobilne mają komunikować się z Platformą za pośrednictwem udostępnionego w ramach rdzenia platformy API (Moduł dostępu mobilnego). API - wykonane w technologii XML over SOAP z obligatoryjnie wykorzystywanym dostępem poprzez protokół szyfrujący SSL (HTTPS). Komunikacja pomiędzy Platformą a systemami informatycznymi przedsiębiorstw korzystających z usług Platformy będzie realizowana w następujący sposób: 1. Systemy finansowo-księgowe, z których korzystają biura rachunkowe zostaną zintegrowane z Platformą w celu uruchomienia automatycznej wymiany danych za pośrednictwem modułu integracyjnego opisanego powyżej. Komunikacja z Platformą odbywać się ma poprzez zaszyfrowany protokół HTTPS, zabezpieczony certyfikatem SSL Wnioskodawcy, natomiast po stronie biur rachunkowych osadzane maj być komponenty integracyjne współpracujące z konkretnymi systemami F/K wykorzystywanymi przez biura rachunkowe (interfejsy dostępowe do tych systemów różnią się w zależności od typu systemu i mogą obejmować bezpośredni dostęp do bazy danych systemu F/K jak i dostęp poprzez warstwę logiki biznesowej udostępnianą w formie bibliotek systemowych). Komunikacja pomiędzy systemami inicjowana będzie ze strony systemów F/K w modelu klient (system F/K) serwer (Platforma) w technologii SOAP. Informacje wymieniane będą w formacie XML. Rozwiązanie nie będzie wymagać dodatkowych zmian w środowisku sieciowym biur rachunkowych. 2. Serwisy WWW partnerów mogą korzystać z udostępnionego API do osadzania/integracji komponentów Platformy na stronach tych serwisów. API będzie wykorzystywać protokół HTTPS. 3. Stacje robocze użytkowników mają komunikować się z platformą za pośrednictwem standardowych przeglądarek internetowych poprzez zaszyfrowany protokół HTTPS. 4. Aplikacje mobilne klientów biur rachunkowych komunikują się poprzez protokół SOAP pracujący na zaszyfrowanym kanale HTTPS

7 Podpis elektroniczny ma być wykorzystywany na Platformie w następujących procesach biznesowych: 1. Przygotowywanie dokumentów księgowych użytkownik w roli klienta będzie miał możliwość wygenerowania dokumentu księgowego (np. faktury sprzedaży) oraz opatrzenia jej posiadanym podpisem elektronicznym. 2. Udostępnianie klientowi biura rachunkowego kopii deklaracji okresowych ZUS i US użytkownik w roli biura rachunkowego będzie mógł podpisywać przygotowane deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe klienta swoim podpisem elektronicznym 3. Nawiązanie współpracy B2B użytkownik będzie miał możliwość wygenerowania umowy według wybranego szablonu oraz opatrzenia jej posiadanym podpisem elektronicznym, a także opatrzenia podpisem elektronicznym otrzymanej umowy ze strony kontrahenta 4. Przekazywanie informacji klientowi biura rachunkowego o bilansie finansowym prowadzonej działalności oraz zobowiązaniach wobec ZUS i US użytkownik będzie miał możliwość opatrzenia swoim podpisem elektronicznym zestawień finansowych za wybrany okres celem udostępnienia ich w razie takiej konieczności w formie elektronicznej określonym instytucjom Technologia elektronicznej wymiany danych zostanie uruchomiona na styku pomiędzy Platformą a systemami F/K biur rachunkowych korzystających z usług platformy. Elektroniczna wymiana danych obejmować będzie wymianę następujących danych: Dokumenty księgowe klientów w postaci elektronicznej wszystkie dane umieszczone na Platformie przez klienta biura czy to poprzez automatyczne przetworzenie dokumentów w formatach rastrowych czy to poprzez wygenerowanie dokumentów księgowych na samej platformie, czy to poprzez import ich do Platformy już w formie elektronicznej (np. plik XML w określonym formacie) mają być transformowane do postaci zestandaryzowanej kanonicznej postaci w formacie XML (opartym na jednym ze standardów EDI, np. ebxml) i przesyłane do systemów F/K poprzez moduł integracyjny Informacje o zobowiązaniach finansowych klientów wobec US i ZUS dane o zobowiązaniach klientów biur mają być w sposób automatyczny przesyłane do Platformy z systemów F/K biur rachunkowych. Dane przesyłane do Platformy - w zestandaryzowanym formacie XML. Deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe kopie deklaracji do US i ZUS generowane w systemach F/K biur rachunkowych - automatycznie przesyłane do Platformy Elektroniczna wymiana danych ma obejmować następujące procesy biznesowe wspierane przez projektowaną Platformę: - Przekazywanie dokumentów księgowych klienta do biura rachunkowego - Przekazywanie informacji klientowi biura rachunkowego o bilansie finansowym prowadzonej działalności oraz zobowiązaniach wobec ZUS i US - Udostępnianie klientowi biura rachunkowego kopii deklaracji okresowych ZUS i US Implementacja technologii bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz elektronicznej wymiany danych w celu wyeliminowania papierowego obiegu dokumentów w następujących procesach: - Nawiązanie współpracy B2B dzięki możliwości podpisywania przy użyciu posiadanego podpisu elektronicznego, wygenerowane przez użytkownika na platformie bądź otrzymane od kontrahenta w postaci elektronicznej umowy o współpracy będą mogły być wymieniane między nimi całkowicie w postaci elektronicznej

8 - Przygotowywanie dokumentów księgowych użytkownik dzięki możliwości podpisywania dokumentów księgowych podpisem elektronicznym będzie mógł zrezygnować z konieczności drukowania tych dokumentów. Wygenerowane i podpisane przez niego na platformie dokumenty księgowe będą mogły być wysłane bezpośrednio do kontrahenta a także będą automatycznie importowane do systemu F/K obsługującego klienta biura rachunkowego - Przekazywanie dokumentów księgowych klienta do biura rachunkowego dzięki możliwości automatycznego przetwarzania danych księgowych do postaci elektronicznej oraz implementacji elektronicznej wymiany danych, klient biura rachunkowego nie będzie zmuszony do przekazywania do biura rachunkowego dokumentów w postaci papierowej - Udostępnianie klientowi biura rachunkowego kopii deklaracji okresowych ZUS i US użytkownik dzięki posiadaniu kopii deklaracji ZUS i US opatrzonych podpisem elektronicznym biura rachunkowego będzie mógł zrezygnować z zamawiania papierowych wersji kopii tych deklaracji w biurze rachunkowym Przekazywanie informacji klientowi biura rachunkowego o bilansie finansowym prowadzonej działalności oraz zobowiązaniach wobec ZUS i US dzięki implementacji podpisu elektronicznego, podpisane przez klienta dokumenty zawierające bilanse i zestawienia za wybrane okresy, będą mogły być przekazywane elektronicznie przez klienta do wybranych instytucji i organów. W ramach projektu Wnioskodawca przewiduje wdrożenie Platformy udostępniającej usługi w modelu SaaS związane z obsługą rachunkowo-księgową adresowane zarówno do biur rachunkowych jak i klientów obsługiwanych przez te biura. Zamiarem wnioskodawcy nie jest udostępnianie odrębnych usług, lecz jednej usługi SaaS składającej się ze spójnego zestawu usług kompleksowo adresujących potrzeby biur rachunkowych jak i ich klientów związane z procesami biznesowymi zachodzącymi pomiędzy tymi podmiotami. Wdrażana na projektowanej Platformie usługa będzie usługą automatyzacji i optymalizacji procesów obsługi rachunkowo-księgowej przedsiębiorstw. Powyższa usługa obejmuje: 1. Automatyczne przetwarzanie do postaci elektronicznej danych księgowych zawartych w plikach w formatach rastrowych 2. Automatyczne przekazywanie danych księgowych do systemów finansowo-księgowych biur rachunkowych 3. Automatyczne przekazywanie danych rozliczeniowych z systemów finansowo-księgowych do klientów 4. Generowanie dokumentów księgowych i handlowych oraz usługi podpisu elektronicznego 5. Archiwizację danych III. Dostarczenie infrastruktury sprzętowo programowej Wymagania min. 2CPU 4GB RAM. Dysk 100 GB. System operacyjny: Windows serwer 2008/2012. IV. Usługi instalacyjne i konfiguracyjne Osadzenie oprogramowania Platformy na środowisku produkcyjnym.

9 V. Usługi wdrożeniowe Usługi wdrożeniowe o charakterze informatycznym w zakresie modyfikacji portalu internetowego w zakresie integracji z platformą multinarzędziową. VI. Przeprowadzenie cyklu 3 konferencji związanych z promocją projektu Przeprowadzenie cyklu konferencji o tematyce finansowo-księgowej, adresowanych do biur rachunkowych jak i przedsiębiorców korzystających z ich usług. Należy przekazać szczegółowe informacje o usługach Platformy a także informacje o charakterze instruktażowym na temat sposobu działania i korzystania z udostępnianych na Platformie usług. VII. Materiały o audiowizualne Zrealizowanie dwóch filmów reklamowych o długości minimum 3 minuty. Do wykorzystania podczas promocji projektu on-line a także w ramach promocji bezpośredniej prowadzonej w ramach planowanych konferencji. (typ pliku mp4 lub inny, jakość- Full HD, format 16:9) VIII. Kampanie reklamowe on-line w 10 portalach branżowych. Przeprowadzona kampanii reklamowej on-line. Kampania ma mieć charakter sprofilowany, tj. materiały reklamowe mają być zamieszczone na portalach o tematyce finansowo-księgowej oraz w przypadku reklamy kontekstowej w wyszukiwarkach internetowych treści reklamowe będą kojarzone z odpowiednio dobranymi słowami kluczowymi. W ramach tych działań zostaną także zakupione usługi typu SEO, zmierzające do wysokiego spozycjonowania Platformy multinarzędziowej w wynikach wyszukiwania. IX. Promocja zagraniczna Zorganizowanie udziału w wybranych targach oraz przygotowanie materiałów promocyjnych. Udział w dwóch konferencjach/targach zagranicznych w celu pozyskania do współpracy dodatkowych partnerów zagranicznych jako usługodawców. Wyselekcjonowanie konferencji/targów pod kątem wiodących profilów działalności prowadzonych przez przedsiębiorców obsługiwanych na Platformie (zarówno klientów Wnioskodawcy jak i innych biur rachunkowo-księgowych) oraz branż reprezentowanych na tych konferencjach. X. Domena internetowa XI. Certyfikat ssl Wildcard Wymagania minimalne: - Długość klucza szyfrowania 2048/4096 bit - zabezpieczenie na nieograniczoną liczbę subdomen - gwarancja na minimum PLN

10 XII. Usługi instalacji i konfiguracji oprogramowania Instalacja modułu integracyjnego do elektronicznej wymiany danych pomiędzy Platformą multinarzędziową a systemami finansowo księgowymi i integracja modułu z systemem finansowo-księgowym wnioskodawcy. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - rozpatrywane będą tylko oferty kompletne. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji poszczególnych zadań w ramach oddzielnych umów. Zasady przekazania odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe w postaci oferty: 1. Oferta powinna być ważna co najmniej 90 dni. 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. 3. Koszty przygotowania i przedłożenia oferty pokrywa Oferent. 4. Oferty należy przekazać pisemnie na adres: FPD Sp. z o.o. Ul. Częstochowska Kielce Lub na adres mailowy: Termin dostarczania ofert upływa w dniu: Osoba do kontaktu: Janusz Rynk Tel lub drogą elektroniczną na adres: Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: 1. Nazwę i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające jego status prawny (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), 2. Datę sporządzenia oferty, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta,

11 3. Osobną cenę netto (bez VAT) dla każdego z zadań określonych jako Przedmiot Zakupu. 4. Cenę łączną netto (bez VAT) za wykonanie całości wszystkich zadań określonych jako Przedmiot Zakupu. 5. Oferta powinna zawierać osobne niezależne stwierdzenie dla każdego z zadań określonych jako Przedmiot Zakupu o następującej treści : Akceptujemy warunki w zakresie terminu realizacji, zadania określonego jako Przedmiot Zakupu w Zapytaniu Ofertowym z dnia r. Ostateczna cena i warunki realizacji prac, w zakresie nie opisanym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, zostaną ustalone w drodze dwustronnych negocjacji. Zamawiający dopuszcza wpłatę zaliczki dla na poczet realizacji każdego z zadań określonych jako Przedmiot Zakupu, do maksymalnej wysokości 90 % wartości netto danego zadania. ZASTRZEŻENIA 1. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania Przetargowego w szczególności w przypadku gdy najniższa ze złożonych ofert będzie znacząco wyższa od kwoty zaplanowanej przez Zamawiającego na realizację przedmiotu niniejszego Zapytania ofertowego. Kryteria oceny ofert: 1. Kryterium ceny 100%. 2. Warunkami bezwzględnymi dla rozpatrywania złożonych ofert będą: - Przedstawiona przez Oferentów cena musi uwzględniać wykonanie kompletnego zakresu merytorycznego opisanego Zapytania Ofertowego oraz dostarczenie wszystkich produktów i usług opisanych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, - Oferenci muszą zobowiązać się do dotrzymania terminu realizacji poszczególnych zadań.

12 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/formularz ofertowy.... dn..... Dane oferenta OFERTA Dla FPD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Częstochowska Kielce W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1/POIG 8.2/2014 dotyczące zakupu wartości niematerialnych i prawnych, usług wdrożeniowych, instalacyjnych oraz działań promocyjnych w związku z realizacją projektu pt.: Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B, integrującego programy finansowo-księgowe w celu elektronicznej wymiany danych i informacji. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2, przedkładam ofertę cenową zgodnie poniższą specyfikacją:

13 LP Działania w ramach projektu Okres realizacji Cena netto 1. Dedykowane oprogramowanie platformy Od do multinarzędziowej Dedykowane oprogramowanie modułu Od do automatycznego przetwarzania danych dla Platformy multinarzędziowej 3. Infrastruktura sprzętowo programowa na potrzeby środowiska testowego Iaas. Liczba serwerów 1 (wymagania min. 2CPU 4GB RAM. Dysk 100 GB. System operacyjny: Windows serwer 2008/2012) 4. Dedykowane oprogramowanie modułu integracyjnego do elektronicznej wymiany danych pomiędzy Platformą multinarzędziową a systemami finansowoksięgowymi 5. Dedykowane oprogramowanie dla mobilnych aplikacji dostępowych do Platformy multinarzędziowej 6. Infrastruktura sprzętowo programowa na potrzeby środowiska testowego Iaas. Liczba serwerów 1 (wymagania min. 2CPU 4GB RAM. Dysk 100 GB. System operacyjny: Windows serwer 2008/2012) 7. Usługi instalacyjne i konfiguracyjne oprogramowania Platformy na środowisku produkcyjnym 8. Usługi wdrożeniowe o charakterze informatycznym w zakresie modyfikacji portalu internetowego w zakresie integracji z platformą multinarzędziową. Od do Od do Od do Od do Od do Od do Domena internetowa Od do Certyfikat SSL Od do Infrastruktura sprzętowo programowa na potrzeby środowiska produkcyjnego Iaas. Liczba serwerów 3 (wymagania min. 2CPU 4GB RAM. Dysk 100 GB. System operacyjny: Windows serwer 2008/2012) 12. Infrastruktura sprzętowo programowa na potrzeby środowiska testowego Iaas. Liczba serwerów 1 (wymagania min. 2CPU 4GB RAM. Dysk 100 GB. System operacyjny: Windows serwer 2008/2012) 13. Przeprowadzenie cyklu 3 konferencji związanych z promocją projektu Od do Od do Od do

14 14. Materiały audiowizualne Od do Usługi wdrożeniowe o charakterze Od do informatycznym w zakresie modyfikacji portalu internetowego w celu zamieszczenia informacji o charakterze promocyjnym oraz o udziale budżetu Unii Europejskiej w realizacji projektu. 16. Kampanie reklamowe on-line w 10 Od do wybranych portalach branżowych Promocja zagraniczna Od do 18. Infrastruktura sprzętowo programowa na potrzeby środowiska produkcyjnego Iaas. Liczba serwerów 3 (wymagania min. 2CPU 4GB RAM. Dysk 100 GB. System operacyjny: Windows serwer 2008/2012) 19. Infrastruktura sprzętowo programowa na potrzeby środowiska testowego Iaas. Liczba serwerów 1 (wymagania min. 2CPU 4GB RAM. Dysk 100 GB. System operacyjny: Windows serwer 2008/2012) 20. Usługi instalacji i konfiguracji oprogramowania modułu integracyjnego do elektronicznej wymiany danych pomiędzy Platformą multinarzędziową a systemami finansowo księgowymi i integracji modułu z systemem finansowoksięgowym wnioskodawcy. Razem netto Od do Od do Od do ) Akceptujemy warunki w zakresie terminu realizacji, zadania określonego jako Przedmiot Zakupu w Zapytaniu Ofertowym z dnia r. i zobowiązujemy się do dotrzymania terminu realizacji poszczególnych zadań. 2) Ważność oferty 90 dni. Inne informacje (opcjonalnie): Imię i nazwisko/stanowisko

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2012 GRUPA REKLAMOWA MULTIRADIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ul. Słowiańska 55C 61-664 Poznań Poznań, dnia 25.06.2012 TEL. 801 01 01 20 FAX. 061 826 84 97 E-MAIL: reklama@multiradio.com.pl NIP: 9721100601

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693

Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Commersoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. ul. Kiersnowskiego 15c 03-161 Warszawa NIP: 1251616762 KRS: 0000419693 Warszaw, dnia 18.03.2015 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00

UDA- POIG.08.02.00-32-053/13-00 Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2015/POIG82 na: Zakup usług eksperckich w ramach etapu nr 3 Projektu pn.: Wdrożenie zaawansowanego systemu B2B w przedsiębiorstwie MACED wspomagającego procesy

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia GRUPA FINANSET Sp. z o.o. ul. Hoża 43/49 lok 11 00-681 Warszawa tel. +48 22 379 79 26 Warszawa, 19.03.2014 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2014 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia

Zaproszenie do składania ofert. Przedmiot zamówienia Warszawa, 10 stycznia 2014 r. Sentemo Sp. z o.o. ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa tel. 22 395 50 45, fax 22 395 50 46 NIP: 525-245-18-74 REGON: 141770898 KRS: 0000328532 Zaproszenie do składania ofert

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul.

Warszawa, dnia 12.11.2012. Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Warszawa, dnia 12.11.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: IOW TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Zwoleńska 17 04-761 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA ORAZ WDROŻENIE I INSTALACJĘ Eddie Consulting Groups Eger Artur Posada ul. Mickiewicza 14, Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

Opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Skierniewice, dnia 04.02.104 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: Mariusz Ciucias COPY SERWIS ul. Jagiellońska 15 96-100 Skierniewice II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG WDROŻENIOWYCH ORAZ SZKOLENIOWYCH Eddie Consulting Groups Eger Artur ul. Mickiewicza 14, Posada 62-530 Kazimierz Biskupi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/14/01 BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 14 października 2013 EuroSoft Sp. z o.o. ul. Łopuszańska 32 02-220 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE EuroSoft Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na: 1. Opracowanie szczegółowej specyfikacji funkcjonalnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 wrzesień 2013r.

Warszawa, 4 wrzesień 2013r. Warszawa, 4 wrzesień 2013r. IRMAWIT Sp. z o.o. ul. Renesansowa 5 01-905Warszawa KRS: 0000123990, NIP: 522-26-46-231, REGON: 008000519 Tel. 22 638 48 88 Zaproszenie do składania ofert W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo