ZAPYTANIE OFERTOWE. Kielce, dnia roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / Kielce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Kielce, dnia 19.02.2013 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce"

Transkrypt

1 Kielce, dnia roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży i stworzenie usystematyzowanych protokołów wymiany danych w procesach biznesowych pomiędzy firmą HB TECHNOLOGY a jej Partnerami. Nr umowy: UDA-POIG /10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybór Dostawcy, zwanego również Oferentem, w zakresie realizacji działań informacyjnych i promocyjnych o udziale środków Unii Europejskiej w Projekcie realizowanym przez firmę HB TECHNOLOGY Hubert Szczukiewicz. A. Opis przedmiotu zakupu: I. Realizacja zadania nr 3 do VI Etapu Projektu: Działania informacyjne o udziale środków Unii Europejskiej w realizowanym projekcie takie jak: projekt graficzny i emisja płatnych bannerów ogłoszeniowych w portalach i serwisach internetowych. Termin realizacji zadania: do roku. II. Realizacja zadania nr 4 do VI Etapu Projektu: Działania informacyjne o udziale środków Unii Europejskiej w realizowanym projekcie takie jak: projekt graficzny e-ulotki oraz płatny mailing skierowany do użytkowników elektronicznych kont pocztowych. Termin realizacji zadania: do roku. Strona 1 z 9

2 III. Realizacja zadania nr 5 do VI Etapu Projektu: Działania informacyjne o udziale środków Unii Europejskiej w realizowanym projekcie takie jak: projekt graficzny, druk i dystrybucja katalogów informacyjnych opisujących Platformę Usługową firmy HB Technology. Termin realizacji zadania: do roku. IV. Realizacja zadania nr 6 do VI Etapu Projektu: Działania informacyjne o udziale środków Unii Europejskiej w realizowanym projekcie takie jak: produkcja wizualnego spotu informacyjnego, oraz zakup czasu emisyjnego na nośnikach LED. Termin realizacji zadania: do roku. B. Zakres merytoryczny: I. Zaprojektowanie i wykonanie ujednoliconych graficznie mutacji materiałów emisyjnych i wydawniczych oraz techniczne dostosowanie ze względu na rodzaj kanału ich emisji i dystrybucji w zależności od rodzaju działań informacyjno promocyjnych określonych jako Przedmiot Zakupu. II. Wyemitowanie materiałów emisyjnych oraz realizacja dystrybucji materiałów wydawniczych (katalogów) w zakresie przewidzianym we wszystkich rodzajach działań informacyjno promocyjnych określonych jako Przedmiot Zakupu. III. Zamieszczenie na materiałach emisyjnych i wydawniczych, następujących elementów i informacji o udziale środków Unii Europejskiej w Projekcie realizowanym przez firmę HB TECHNOLOGY: 1. Emblematu Unii Europejskiej, spełniającego normy graficzne określone w załączniku I do rozporządzenia 1828/2006 oraz odniesienia do Unii Europejskiej, 2. Odniesienia do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3. Hasła: Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość, 4. Emblematu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz odniesienia do tego programu, 5. Sformułowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Strona 2 z 9

3 IV. Zamieszczenie na materiałach emisyjnych i wydawniczych, następujących elementów i informacji o Platformie Usługowej, które będą przekazane przez firmę HB Technology: 1. Emblematu Platformy Usługowej, 2. Odniesienia do adresu strony internetowej Platformy Usługowej, 3. Emblematu firmy HB Technology, 4. Opisu merytorycznego przeznaczenia i zastosowań Platformy Usługowej, 5. Opisu merytorycznego usług i funkcjonalności udostępnianych przez Platformę Usługową. C. Produkty i usługi, które muszą zostać wykonane w wyniku realizacji poszczególnych zadań stanowiących Przedmiotu Zakupu: I. Projekt graficzny i emisja płatnych bannerów ogłoszeniowych w portalach i serwisach internetowych o następujących wymaganiach szczegółowych: 1. Projekt graficzny, wykonanie i dostosowanie materiałów emisyjnych: i. Banner statyczny ii. Banner animowany 2. Emisja bannerów informacyjno promocyjnych, polegająca na: i. Wykorzystaniu modelu rozliczeniowego CPM (cost per 1000) cena za 1000 emisji, ii. Wyświetleniu banneru statycznego na stronach głównych portali lub serwisów internetowych w pakiecie emisji, iii. Wyświetleniu banneru animowanego na stronach głównych portali lub serwisów internetowych w pakiecie emisji, iv. Wyświetlaniu banneru statycznego o wymiarach nie mniejszych niż 750 / 200 px, v. Wyświetlaniu banneru animowanego o wymiarach nie mniejszych niż 750 / 200 px, Strona 3 z 9

4 vi. Wyświetlaniu rotacyjnym wszystkich rodzajów materiałów emisyjnych wymienionych ppkt. 1 powyżej, vii. Wyświetlaniu materiałów emisyjnych na portalach i serwisach internetowych wybranych przez Oferentów na podstawie sporządzonych przez nich analiz efektywności dotarcia do odbiorców, viii. Podłączenie do materiałów emisyjnych linku kierującego na stronę główną Platformy Usługowej firmy HB Technology. II. Projekt graficzny e-ulotki oraz płatny mailing skierowany do użytkowników elektronicznych kont pocztowych o następujących wymaganiach szczegółowych: 1. Projekt graficzny, wykonanie i dostosowanie materiałów emisyjnych: i. E ulotka 2. Emisja (skierowanie do użytkowników elektronicznych kont pocztowych) mailingu informacyjno - promocyjnego, polegająca na: i. Wykorzystaniu modelu rozliczeniowego CPM (cost per 1000) cena za 1000 emisji, ii. Wysłaniu mailingu informacyjno - promocyjnego do użytkowników elektronicznych kont pocztowych w pakiecie emisji, iii. Wysłaniu mailingu informacyjno promocyjnego tylko do unikalnych użytkowników (unique users) elektronicznych kont pocztowych, iv. Załączeniu materiałów emisyjnych (e ulotki) do każdego z i wysyłanych do użytkowników elektronicznych kont pocztowych, v. Podłączenie do materiałów emisyjnych (e-ulotki) linku kierującego na stronę główną Platformy Usługowej firmy HB Technology. vi. Wysłaniu mailingu informacyjno promocyjnego do użytkowników elektronicznych kont pocztowych w oparciu o bazy teleadresowe przygotowane przez Oferentów. Strona 4 z 9

5 III. Projekt graficzny, druk i dystrybucja katalogów informacyjnych opisujących Platformę Usługową firmy HB Technology o następujących wymaganiach szczegółowych: 1. Projekt graficzny i przygotowanie materiałów wydawniczych do druku: i. Katalog 2. Druk katalogów informacyjno promocyjnych o parametrach : i. Ilość sztuk: ii. Format: A4 iii. Ilość stron: 8 iv. Kolory: 4+4 v. Rodzaj papieru: kredowy + lakier UV vi. Gramatura papieru: 250 g/m2 3. Dystrybucja katalogów informacyjno promocyjnych, polegająca na: i. Dostarczeniu katalogów do 3000 podmiotów komercyjnych (firm) dystrybucja adresowa, ii. Dostarczeniu katalogów do osób prywatnych dystrybucja bezadresowa. iii. Dostarczeniu katalogów w oparciu o bazy teleadresowe przygotowane przez Oferentów. IV. Produkcja wizualnego spotu informacyjnego, oraz realizacja jego emisji na nośnikach LED o następujących wymaganiach szczegółowych: 1. Produkcja i dostosowanie materiałów emisyjnych: i. Spot wizualny o długości 20 sekund. 2. Emisja wizualnego spotu informacyjno promocyjnego, polegająca na: i. Wykorzystaniu modelu rozliczeniowego CPM (cost per 1000) cena za 1000 emisji, Strona 5 z 9

6 ii. Wyświetleniu spotu wizualnego na nośnikach LED (telebimy zewnętrzne) w pakiecie emisji, iii. Wyświetlaniu spotu wizualnego na nośnikach LED (telebimach zewnętrznych) o wymiarach nie mniejszych niż 200/ 300 cm, iv. Wyświetlaniu spotu wizualnego na nośnikach LED (telebimach zewnętrznych) przez okres 30 dni. v. Wyświetlaniu materiałów emisyjnych na nośnikach LED (telebimach zewnętrznych) wybranych przez Oferentów na podstawie sporządzonych przez nich analiz efektywności dotarcia do odbiorców. D. Termin składania ofert: do roku. (w przypadku ofert wysyłanych pocztą tradycyjną, decyduje data stempla pocztowego). E. Zasady przekazania odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe w postaci oferty: I. Oferta powinna być ważna co najmniej 90 dni. II. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. III. Koszty przygotowania i przedłożenia oferty pokrywa Oferent. IV. Odpowiedź należy przekazać pisemnie na adres: HB TECHNOLOGY Hubert Szczukiewicz, ul. Kujawska 26/39, Kielce, lub drogą elektroniczną na adres: V. Oferta powinna zawierać: 1. Nazwę i adres oferenta oraz dokumenty potwierdzające jego status prawny (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), 2. Datę sporządzenia oferty, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Oferenta, Strona 6 z 9

7 3. Osobną i niezależną cenę netto (bez VAT) dla każdego z zadań określonych jako Przedmiot Zakupu. Ponadto oferta na wykonanie każdego z zadań określonych jako Przedmiot Zakupu, powinna być sporządzona w/g wzorów formularzy kalkulacyjnych stanowiących Załączniki nr 1-4 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 4. Cenę łączną netto (bez VAT) za wykonanie całości wszystkich zadań określonych jako Przedmiot Zakupu. 5. Oferta powinna zawierać osobne niezależne stwierdzenie dla każdego z zadań określonych jako Przedmiot Zakupu o następującej treści : Akceptujemy warunki w zakresie terminu realizacji, zadania określonego jako Przedmiot Zakupu w Zapytaniu Ofertowym z dnia r. Oferujemy dostarczenie produktów i usług, będących efektem wykonania w/w zadania w kompletnym zakresie merytorycznym za cenę netto (bez VAT): 6. Oferta powinna zawierać harmonogram płatności w przypadku gdy oferent będzie wymagał zaliczki na poczet realizacji poszczególnych zadań określonych jako Przedmiot Zakupu. VI. Ostateczna cena i warunki realizacji prac, w zakresie nie opisanym w niniejszym Zapytaniu Ofertowym, zostaną ustalone w drodze dwustronnych negocjacji. VII. Zobowiązuje się Oferentów do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych w związku z zaproszeniem do wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu i wykorzystania ich tylko dla celów złożenia oferty w ramach niniejszego postępowania. VIII. W przypadku, gdy Oferent podejmie decyzję o nie składaniu oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie Ofertowe, jest on proszony o poinformowanie o zaistniałym fakcie firmy HB Technology Hubert Szczukiewicz. IX. Każdy z Oferentów, proszony jest o jak najszybsze potwierdzenie (drogą elektroniczną) dostarczenia treści niniejszego Zapytania Ofertowego. F. Kryteria oceny ofert: I. Kryterium ceny 100%. II. Warunkami bezwzględnymi dla rozpatrywania złożonych ofert będą: Strona 7 z 9

8 1. Przedstawiona przez Oferentów cena musi uwzględniać wykonanie kompletnego zakresu merytorycznego opisanego w punkcie B niniejszego Zapytania Ofertowego oraz dostarczenie wszystkich produktów i usług opisanych w punkcie C niniejszego Zapytania Ofertowego, 2. Oferenci muszą zobowiązać się do dotrzymania terminu realizacji poszczególnych zadań określonych jako Przedmiot Zakupu opisanych w punkie A, ppkt. I-IV niniejszego Zapytania Ofertowego. G. Zaliczka na dostarczenie Przedmiotu Zakupu: I. HB Technology Hubert Szczukiewicz dopuszcza wpłatę zaliczki dla na poczet realizacji każdego z zadań określonych jako Przedmiot Zakupu, do maksymalnej wysokości 50 % wartości netto danego zadania. H. Zastrzeżenia: I. HB Technology Hubert Szczukiewicz zastrzega sobie prawo do unieważnienia Postępowania Zakupowego w przypadku gdy najniższa cenowo ze złożonych ofert będzie znacząco wyższa od kwoty zaplanowanej przez Zamawiającego na realizację zadań określonych jako Przedmiot Zakupu w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. I. Załączniki: I. Wzór formularza kalkulacyjnego do przedstawienia oferty cenowej na realizację zadania: Działania informacyjne o udziale środków Unii Europejskiej w realizowanym projekcie takie jak: projekt graficzny i emisja płatnych bannerów ogłoszeniowych w portalach i serwisach internetowych -(Załącznik nr 1), II. Wzór formularza kalkulacyjnego do przedstawienia oferty cenowej na realizację zadania: Działania informacyjne o udziale środków Unii Europejskiej w realizowanym projekcie takie jak: projekt graficzny e-ulotki oraz płatny mailing skierowany do użytkowników elektronicznych kont pocztowych -(Załącznik nr 2), Strona 8 z 9

9 III. Wzór formularza kalkulacyjnego do przedstawienia oferty cenowej na realizację zadania: Działania informacyjne o udziale środków Unii Europejskiej w realizowanym projekcie takie jak: projekt graficzny, druk i dystrybucja katalogów informacyjnych opisujących Platformę Usługową firmy HB Technology (Załącznik nr 3), IV. Wzór formularza kalkulacyjnego do przedstawienia oferty cenowej na realizację zadania: Działania informacyjne o udziale środków Unii Europejskiej w realizowanym projekcie takie jak: produkcja wizualnego spotu informacyjnego, oraz zakup czasu emisyjnego na nośnikach LED (Załącznik nr 4). Strona 9 z 9

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii WNP i DOR do II oraz III Etapu Projektu: Kielce, dnia 02022015 roku Nettelekom GK Sp z oo ul Poleska 44 lok 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Przedmiot zakupu: Realizacja następujących działań z kategorii TRW do I Etapu Projektu: Kielce, dnia 08.12.2014 roku Nettelekom GK Sp. z o.o. ul. Poleska 44 lok. 13 25-325 Kielce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 Zamawiający: Kielce 2014-07-01 FPD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Częstochowska 19 25-647 Kielce KRS 0000339502 NIP 6572837794 REGON 260335667 Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2014 W związku

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 Tarnów, dnia 18.06.2014 r. Zamawiający: DORTECH II Magdalena Jargas Ul. Żeromskiego 18 33-100 Tarnów ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2014 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu następujących usług marketingowych: badań

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość

DOTACJE NA INNOWACJE- Inwestujemy w Waszą przyszłość FLODO Łukasz Nowakowski Bytkowo, Agrestowa 16 62-090 Rokietnica NIP: 7661394560 Rokietnica, dnia 01.04.2015. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. FLODO - innowacyjna e-usługa pozwalająca

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 8. osi priorytetowej. Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 5/POIG 8.1/2014 W związku z realizacją projektu pt.: Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej zarządzanie relacjami z klientami i tworzenie kampanii marketingowych

Bardziej szczegółowo

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe

Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r. Zapytanie ofertowe Związek Gmin Barcja Plac Piłsudskiego 1 11-400 Kętrzyn Kętrzyn, dnia 25.08.2014r... (pieczęć Zamawiającego) Znak sprawy ZGB.042.1.2.2.2014 Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Poznań, dnia 11 grudnia 2013 r. Zamawiający: DRUKPOZNAN.PL Łukasz Chęciński ul. Winogrady 28 61-663 Poznań Tel. 61 826 20 20 www.drukpoznan.pl Zapytanie ofertowe Zapytanie dotyczy zakupu usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015

Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Zapytanie Ofertowe nr: MOTO LAB 6/POIG 8.1/2015 Udzielane w postępowaniu niepodlegającym Ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a ustawy PZP 1. W związku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013

Zapytanie ofertowe Nr ZO/ /2013 Katowice, dnia 23.12.2013 r. Zamawiający: Secus Asset Management S.A. ul. Paderewskiego 32c 40-282 Katowice Tel. +48 32 352 00 13 Fax +48 32 352 00 14 Adres e-mail: kontakt@secus.pl Strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/05

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/05 Zamawiający: Marienne Piotr Borkowski Aleja Solidarności 115 lok.2 `00-140 Warszawa Warszawa, dnia 19.04.2014 r. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/05 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 3/02/2014r.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014. z dnia 3/02/2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 3/02/2014r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014

zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 8.2/2014 Grupa GRAM Sp. z o.o. ul. Sarmacka 5K/3; 02-972 Warszawa tel./faks. +48 22 243 14 78 www.grupagram.pl Numer projektu: UDA-POIG.08.02.00-14-016/14-00 Warszawa, dnia 30.09.2014 zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 10/2013. W ramach: Projektu Interim Management- Nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zapytanie ofertowe nr 10/2013. W ramach: Projektu Interim Management- Nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Warszawa, 18 września 2014r. ZAMAWIAJĄCY: Inwenta sp. z o.o. ul. Koszykowa 69/3 00-667 Warszawa Zapytanie ofertowe nr 10/2013 Dotyczące: realizacji wielokanałowej kampanii promocyjnej W ramach: Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Produkcyjne Opole, 06.05.2014 JANEX Janina Biernat-Jaciw, Krzysztof Jaciw, Ewa Jaciw Spółka Jawna 45-763 OPOLE ul. ŻNIWNA 3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/POIG/2014 Dotyczy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 Warszawa, 12 lipca 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL_2.1.1_401_10 ZAMAWIAJĄCY The TOWER ul. Marszałkowska 34/50; 00-554 Warszawa ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Szanowni Państwo, w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 5

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 5 ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Łódź, dnia 26.06.2015 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT nr 5 Zamawiający: Stone Master S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dubois

Bardziej szczegółowo

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03

VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 VinoTrio Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG81/03 Warszawa, dnia 08.02.2014 r. Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.01.00-14-509/13-00 zawartej w dniu 23.01.2014 roku w ramach działania 8.1

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Promocja serwisu internetowego świadczącego e-usługi. Zapytanie Ofertowe

Promocja serwisu internetowego świadczącego e-usługi. Zapytanie Ofertowe Zapytanie Ofertowe Nr Promocja serwisu internetowego świadczącego e-usługi Nazwa firmy: DROSEF Daniel Michalczyk Nazwa dokumentu: Zapytanie Ofertowe Temat dokumentu: Promocja serwisu internetowego świadczącego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20 grudnia 2013r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych.

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych. Projekt Tata jak Mama ogólnopolska kampania informacyjna ZAPYTANIE OFERTOWE 2/POKL/SGM/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wykonanie usługi wynajmu powierzchni reklamowej w mediach elektronicznych Oznaczenie CPV:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I.130.1.11.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr IN-I.130.1.11.2014 Toruń, 20 stycznia 2015r. ZAMAWIAJĄCY: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE w imieniu którego postępowanie prowadzi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń NIP: 956-19-69-536,

Bardziej szczegółowo