ZŁOŻONE RUCHY OSI OBROTOWYCH STEROWANYCH NUMERYCZNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZŁOŻONE RUCHY OSI OBROTOWYCH STEROWANYCH NUMERYCZNIE"

Transkrypt

1 KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 6 nr Archiwum Technologii Masn i Automatacji 6 ROMAN STANIEK * ZŁOŻONE RUCHY OSI OBROTOWYCH STEROWANYCH NUMERYCZNIE W artkule predstawiono ależności matematcne powalające jednonacnie określić położenie w prestreni obróbcej osi narędia głowic wrecionowej i osi predmiotu obrabianego amocowanego na stole obrotowm. Analia dotc centrum obróbkowego charakterującego się pełnmi możliwościami kinematcnmi wkorstania cech osi obrotowch. Słowa klucowe: obrabiarki sterowane numercnie, osie obrotowe, kinematka, geometria 1. WPROWADZENIE Osie obrotowe sterowane numercnie mogą bć wiąane materiałem obrabianm lub narędiem. We frearkach i frearskich centrach obróbkowch w pierwsm prpadku mówi się o stołach obrotowch, w drugim o skrętnch głowicach wrecionowch lub orientowanch wrecionach. W tokarkach i tokarskich centrach obróbkowch oś obrotowa wiąana jest tlko materiałem obrabianm i łąc casami funkcję napędu głównego posuwowm [, 3, 5]. W prpadku obróbki predmiotów o dużch gabartach na frearkach NC i centrach obróbkowch powsechne astosowanie najdują osie obrotowe wiąane narędiem, a mianowicie skrętne głowice wrecionowe i/lub sterowane obrot wreciona. W prpadku obróbki predmiotów o niewielkich gabartach najdują astosowanie osie obrotowe wiąane predmiotem, cli głównie stoł obrotowe. Najbardiej uniwersalną i najlicniejsą grupę obrabiarek stanowią układ miesane, stosowane w obróbce predmiotów głównie średniej wielkości. Wjątkiem od tej reguł są sterowane obrot wreciona predmiotowego w tokarkach sterowanch numercnie i centrach tokarskich, gdie oś C wiąana jest predmiotem obrabianm [, 3, 5]. Na rsunku 1 predstawiono podiał pocjonującch osi obrotowch wiąanch ruchem narędia, a na rs. podiał osi obrotowch wiąanch ruchem predmiotu. * Dr hab. inż. Insttut Technologii Mechanicnej Politechniki Ponańskiej.

2 R. Staniek OSIE OBROTOWE POZYCJONUJĄCE "wiąane narędiem" WRZECIONO (napęd główn) SKRĘTNE GŁOWICE WRZECIONOWE sterowane numercnie sterowane numercnie konwencjonalne oś sterowana (C) (funkcja napędu głównego) napędane silnikami napędu głównego nieależn napęd NC napęd mechanicn napęd ręcn ruch posuwow podiał ruch posuwow podiał ciągł dskretn ciągł dskretn Rs. 1. Podiał osi obrotowch wiąanch ruchem narędia [4] Fig. 1. The division of rotar ais connected with the tool movement [4] OSIE OBROTOWE POZYCJONUJĄCE "wiąane predmiotem" WRZECIONO (napęd główn) funkcja napędu głównego STOŁY OBROTOWE (napęd posuwow) sterowane numercnie sterowane numercnie konwencjonalne oś sterowana (C') (funkcja napędu posuwowego) nieależn napęd NC napęd mechanicn napęd ręcn ruch posuwow podiał ruch posuwow ruch posuwow skokow podiał ciągł dskretn ciągł dskretn Rs.. Podiał osi obrotowch wiąanch ruchem predmiotu [4] Fig.. The division of rotar ais connected with the workpiece movement [4]

3 Złożone ruch osi obrotowch sterowanch numercnie 3. MOŻLIWOŚCI KINEMATYCZNE OSI OBROTOWYCH Do sterowania łożonmi ruchami narędia i predmiotu obrabianego na obrabiarkach numercnch koniecn jest dokładn matematcn opis wajemnego położenia poscególnch osi obrabiarki. Na rsunku 3 predstawiono schemat centrum obróbkowego o pełnch możliwościach wkorstania osi obrotowch NC w akresie ruchów predmiotu i narędia. Na rsunku astosowano onacenia: 1, 3, 1 i 3 element korpusowe obrabiarki,, 4, 5,, 4 i 5 osie obrotowe, α, β, α, β kąt obrotu poscególnch osi, n wektor opisując położenie narędia (wreciona), p wektor opisując położenie predmiotu (stołu obrotowego). Prkładem takiej obróbki jest obróbka kompletna, cęsto astosowaniem techniki obróbki sbkościowej HSC, średniej wielkości predmiotów o bardo łożonch kstałtach i dużch krwinach, np. obróbka bardo głębokich form. Rs. 3. Schemat możliwości kinematcnch ruchów obrotowch wkonwanch pre narędie i predmiot w casie obróbki Fig. 3. The scheme of possibilities of kinematic rotar movements of the tool and the workpiece

4 4 R. Staniek Na rsunku 3 anacono również kartejańskie układ współrędnch prostokątnch, a pomocą którch opisano położenie poscególnch elementów łącącch głowicę wrecionową belką obrabiarki ora stół obrotow e stołem krżowm. W analiie nie uwględniano ruchów liniowch X, Y i Z narędia i ruchów liniowch X, Y i Z, które wkonuje predmiot. Dopiero połącenie ruchów liniowch i obrotowch daje pożądan efekt, cli sbką obróbkę predmiotów o łożonch kstałtach. Poscególne układ wiąane narędiem definiowano następująco: 1) układ O jest pierwotnm układem stwno wiąanm obrabiarką; ) układ O jest układem wiąanm trwale łącnikiem; otrma się go, gd obrócon ostanie układ O 1 o osiach równoległch do układu pierwotnego i pocątku w punkcie O 1 dookoła osi o kąt α; obrót o kąt α wkonwan jest na obrotnic pionowej; 3) układ O, wiąan stwno łącnikiem, powstaje w wniku obrotu o kąt ϕ = π/4 wokół osi 1 układu O 1 1 1, którego osie są odpowiednio równoległe do osi układu O , a pocątek najduje się w punkcie O ; układu O nie pokaano na rs. 3; 4) układ O , wiąan trwale głowicą wrecionową, powstaje w wniku obrotu o kąt β dookoła osi układu O 3 (nieuwidocnion na rs. 3) o osiach odpowiednio równoległch do układu O i pocątku w punkcie O 3 ; obrót o kąt β wkonwan jest na obrotnic skośnej. Zdefiniowano maciere obrotu prporądkowane transformacjom ortogonalnm pomięd określonmi układami współrędnch. I tak, macier obrotu A 1 cosα = sinα 1 sinα cosα opisuje transformację międ układami O 1 ora O , a macier obrotu (1) 1 A 1 = () transformację międ układami O ora O.

5 Złożone ruch osi obrotowch sterowanch numercnie 5 Z kolei macier obrotu o postaci: A 3 cosβ = sinβ 1 sinβ cosβ opisuje transformację międ układami O 3 ora O Położenie osi głowic wrecionowej w prestreni określono a pomocą wektora jednostkowego n. Wektor ten w każdm wprowadonch wżej układów współrędnch ma inną repreentację. W układie O , uwagi na ukstałtowanie głowic wględem osi obrotnic skośnej (tj. osi O 3 3 ), postać wektora n jest następująca: (3) n = j k (4) Z punktu widenia operacji, która ma bć wkonwana, ważne jest ustalenie osi głowic wrecionowej w układie pierwotnm, trwale wiąanm obrabiarką. Istotne są atem współrędne wektora n wględem układu O. Onacając te współrędne pre n, n, n, wektor n w układie O można apisać następująco: n = n i+ n j+ n k (5) Współrędne wektora jednostkowego n w obu układach, tn. O ora O , powiąane są następującą relacją: = A A 3 1 A 1 Ilocn definiowanch wceśniej macier obrotu A 3 A1 A 1 opisuje łożoną transformację ortogonalną prowadącą od układu O 3 (o osiach odpowiednio równoległch do osi układu O ) do układu O Transformację tę uskuje się w wniku trech elementarnch obrotów o kąt: α, ϕ = π/4 ora β. Rowiąując równanie macierowe (6), e wględu na postać wektora n w układie O otrmano: n n n (6)

6 6 R. Staniek T T n n n T T T T = A 1 A1 A 3 (7) gdie: A 1, A1, A 3 są macierami transponowanmi do macier obrotu. Zależności transformacjne (7) stanowią podstawę do określenia wiąków ujmującch jednocesną ależność kąta pochlenia głowic wrecionowej frearki od kątów opisującch ustawienie obrotnic pionowej i obrotnic skośnej. Po uwględnieniu w równaniu (7) postaci (1) (3) macier obrotu otrmuje się następując układ równań: n n n cosα sin β cos β + 1 = sinα 1 cos β = sinα sin β cos β + 1 = cosα Współrędne: n, n i n jednostkowego wektora n są kosinusami kierunkowmi osi głowic wrecionowej skierowanej, jak pokaano na rs. 3, wględem stwno wiąanego obrabiarką układu pierwotnego O. Określają one atem położenie gór adane dla konkretnej operacji wkonwanej na obrabiarce. Z punktu widenia operatora istotn jest sposób osiągnięcia tego położenia pre dobranie stosownch wartości kątów obrotu α i β na obu obrotnicach. Z drugiego równania układu (8) najdujem kąt β, któr należ ustawić na obrotnic skośnej: (8) cos β = 1 n (9) Po podstawieniu woru (9) do poostałch równań układu (8) i rowiąaniu ich następnie wględem cos α otrmano: ( n 1) n n n ( 1 n ) cosα = (1) n + n Z anali ależności (1) wnika, że współrędna n, a ależności (9) i (1) stanowią rowiąanie postawionego problemu. Gd celowe jest wmiarowanie położenia osi głowic w stosunku do płascn układu współrędnch O, należ prjąć następującą interpretację:

7 Złożone ruch osi obrotowch sterowanch numercnie 7 n jest sinusem kąta pomięd osią głowic a płascną O, n jest sinusem kąta pomięd osią głowic a płascną O, n jest sinusem kąta pomięd osią głowic a płascną O. Predstawione ależności mogą bć wkorstane do oblicenia ustawienia osi wreciona w dowolnm położeniu w głowicach wrecionowch arówno konwencjonalnch, jak i sterowanch numercnie podiałem ciągłm i dskretnm. Podobn tok roumowania preprowadono w prpadku predmiotu obrabianego i osi obrotowch nim wiąanch. Poscególne układ wiąane predmiotem definiowano następująco: 1) układ O jest pierwotnm układem stwno wiąanm obrabiarką; ) układ O jest układem wiąanm trwale łącnikiem 3 ; układ ten otrma się, gd obrócim układ O 1 o osiach równoległch do układu pierwotnego i pocątku w punkcie O 1 dookoła osi o kąt α ; obrót o kąt α wkonwan jest na obrotnic poiomej ; 3) układ O, wiąan stwno łącnikiem, powstaje w wniku obrotu o kąt ϕ = π/4 wokół osi 1 układu O 1 1 1, którego osie są odpowiednio równoległe do osi układu O , a pocątek najduje się w punkcie O ; układu O nie pokaano na rs. 3; 4) układ O , wiąan trwale korpusem stołu obrotowego umiesconego na obrotnic skośnej 4, powstaje w wniku obrotu o kąt β dookoła osi układu O 3 (nieuwidocnion na rs. 3) o osiach odpowiednio równoległch do układu O i pocątku w punkcie O 3 ; obrót o kąt β wkonwan jest na obrotnic skośnej 4. Zdefiniowano maciere obrotu prporądkowane transformacjom ortogonalnm pomięd określonmi układami współrędnch układu predmiotowego. I tak, macier obrotu cosα sinα A = 1 sinα cosα (11) 1 opisuje transformację międ układami O 1 ora O , a macier obrotu 1 A 1 = (1) transformację międ układami O ora O.

8 8 R. Staniek Z kolei macier obrotu cosβ sin β A = 3 sin β cos β (13) 1 opisuje transformację międ układami O 3 ora O Położenie osi predmiotu obrabianego w prestreni określono a pomocą wektora jednostkowego p. Wektor ten w każdm wprowadonch wżej układów współrędnch ma inną repreentację. W układie O uwagi na ustuowanie stołu obrotowego wględem osi obrotnic skośnej (tj. osi O 3 3 ) postać wektora p jest następująca: p = j + k (14) Z punktu widenia operacji, która ma bć wkonwana, ważne jest ustalenie osi predmiotu obrabianego w układie pierwotnm, trwale wiąanm korpusem obrabiarki. Istotne są atem współrędne wektora p wględem układu O. Onacając te współrędne pre p, p, p, wektor p w układie O można apisać następująco: p = p i+ p j+ p k (15) Współrędne wektora jednostkowego p w obu układach, tn. O ora O powiąane są następującą relacją: = A A 3 1 A p 1 p p (16) Ilocn definiowanch wceśniej macier obrotu A 3 A1 A 1 opisuje łożoną transformację ortogonalną prowadącą od układu O 3 (o osiach odpowiednio równoległch do osi układu O ) do układu O Transformacja ta jest dokonwana popre tr elementarne obrot o kąt: α, ϕ = = π/4 ora β. Po rowiąaniu równania macierowego (16) e wględu na postać wektora p w układie O otrmuje się:

9 Złożone ruch osi obrotowch sterowanch numercnie 9 p T T T = p A1 A1 A3, (17) p T T T gdie: A 1, A 1, A 3 są macierami transponowanmi do macier obrotu. Zależności transformacjne (17) stanowią podstawę do ustalenia wiąków ujmującch jednocesną ależność kąta pochlenia osi stołu obrotowego obrabiarki od kątów opisującch ustawienie obrotnic poiomej i obrotnic skośnej. Po uwględnieniu w równaniu (17) postaci (11) (13) macier obrotu otrmuje się następując układ równań: p p p 1 cos β = sinα cos β 1 = cosα cos β + 1 = cosα sin β sinα sin β (18) Współrędne p, p, p jednostkowego wektora p są kosinusami kierunkowmi osi predmiotu obrabianego umiesconego na tarc stołu orientowanego wględem stwno wiąanego obrabiarką układu pierwotnego O. Określają one atem położenie gór adane do konkretnej operacji wkonwanej na obrabiarce. Z punktu widenia operatora istotn jest sposób osiągnięcia tego położenia pre dobranie stosownch wartości kątów obrotu α i β na obu obrotnicach. Z treciego równania układu (18) można wnacć kąt β, któr należ ustawić na obrotnic skośnej: cos β = p 1. (19) Po podstawieniu woru (19) do poostałch równań układu (18) i rowiąaniu ich następnie wględem cosα otrma się ależność postaci: ( 1 p ) + p ( 1 p ) p p cosα =. () p 1 Z ależności () wnika, że współrędna p, a ależności (19) i () stanowią rowiąanie postawionego problemu. Gd celowe jest wmiarowanie położenia osi predmiotu w stosunku do płascn układu współrędnch O, to należ prjąć następującą interpretację:

10 1 R. Staniek n jest sinusem kąta pomięd osią predmiotu a płascną O, n jest sinusem kąta pomięd osią predmiotu a płascną O, n jest sinusem kąta pomięd osią predmiotu a płascną O. 3. PODSUMOWANIE Osie obrotowe sterowane numercnie wiąane predmiotem (stoł obrotowe) i narędiem (głowice wrecionowe) nacąco ułatwiają obróbkę cęści o łożonch powierchniach. Dięki naturalnej kombinacji (kojarenia) ruchów obrotowch i liniowch programowanie obróbki tch cęści decdowanie się uprasca. Predstawione ależności matematcne mogą bć wkorstane do opisu ustawienia osi wreciona i osi predmiotu obrabianego w dowolnm położeniu w głowicach wrecionowch i stołach obrotowch arówno konwencjonalnch, jak i sterowanch numercnie. Mogą bć wkorstane do pocjonowania ciągłego i dskretnego. W praktce ależności tch korstała firma JAFO S.A. Jarocin do oblicania położenia osi wreciona w -skrętnej głowic wrecionowej tpu Hure pocjonowaniem dskretnm a pomocą połąceń Hirtha. LITERATURA [1] Karaśkiewic E., Zars teorii wektorów i tensorów, Warsawa, PWN [] Kosmol J., Automatacja obrabiarek i obróbki skrawaniem, Warsawa, PWN. [3] Ocoś K.E., Zwięksenie efektwności obrabiarek skrawającch. Cęść I i II, Mechanik, 4, nr i 3, s i s [4] Staniek R., Stoł obrotowe sterowane numercnie. Podstaw teoretcne, konstrukcja, technologia i badania, Ponań, Wd. Politechniki Ponańskiej 5, ISBN [5] Wrotn L.T., Prewidwania kierunku rowoju obrabiarek do obróbki ubtkowej w Polsce, Mechanik, 199, nr 9/1, s Praca wpłnęła do Redakcji Recenent: prof. dr hab. inż. Jan Żurek RESULTANT MOTION OF NUMERICAL CONTROLLED ROTARY AXIS S u m m a r In that article the mathematical dependencies allowing to calculate the location of the tool and the, mounted on a rotar table, workpiece aes in the machine tool space are presented. The machine tool is intended to be able to use all the possibilities of its rotar aes. Ke words: NC machine tools, rotar aes, kinematic, geometr

3. Metody rozwiązywania zagadnień polowych

3. Metody rozwiązywania zagadnień polowych 3. Metod rowiąwania agadnień polowch 3.. Dokładne metod anali pola Dokładne metod anali pola powalają na uskanie dokładnego rowiąania równania róŝnickowego lub całkowego w dowolnm punkcie obsaru diałania

Bardziej szczegółowo

INCYDENCYJNE SIECI NEURONOWE JAKO

INCYDENCYJNE SIECI NEURONOWE JAKO INSTYTUT BADAŃ SYSTEMOWYCH POLSKA AKADEMIA NAUK INCYDENCYJNE SIECI NEURONOWE JAKO GENERATOR NOMOGRAMÓW STRESCENIE ROPRAWY DOKTORSKIEJ BOGUMIŁ FIKSAK PROMOTOR: DR HAB INŻ MACIEJ KRAWCAK, PROF PAN WARSAWA

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie środka ścinania w prętach o przekrojach niesymetrycznych

Wyznaczanie środka ścinania w prętach o przekrojach niesymetrycznych Insttut Mechaniki i Inżnierii Obliceniowej Wdiał Mechanicn echnologicn Politechnika Śląska www.imio.polsl.pl LBORORIUM WYRZYMŁOŚCI MERIŁÓW Wnacanie środka ścinania w prętach o prekrojach niesmetrcnch WYZNCZNIE

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ SYNCHRONIZACJI RUCHU UKŁADÓW Z PRZEKŁADNIĄ ELEKTRONICZNĄ

DOKŁADNOŚĆ SYNCHRONIZACJI RUCHU UKŁADÓW Z PRZEKŁADNIĄ ELEKTRONICZNĄ K O M I S J A B U D O W Y M A S Z Y N P A N O D D Z I A Ł W P O Z N A N I U Vol. 25 nr 1 lub 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 5 WOJCIECH PTASZYŃSKI * DOKŁADNOŚĆ SYNCHRONIZACJI RUCHU UKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE NARZĘDZI W OBRÓBCE PIĘCIOOSIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CAM HYPERMILL

POZYCJONOWANIE NARZĘDZI W OBRÓBCE PIĘCIOOSIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CAM HYPERMILL Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz, e-mail: jburek@prz.edu.pl Mgr inż. Michał GDULA, e-mail: gdulam@prz.edu.pl Mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ, e-mail: plodzien@prz.edu.pl Mgr inż. Karol ŻURAWSKI, e-mail: zurawski@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Wybrane algorytmy automatycznego

Wybrane algorytmy automatycznego Wyrane algorytmy automatycnego Wyrane algorytmy automatycnego naprowadania preciwpancernego pocisku naprowadania rakietowego preciwpancernego atakującego cel pocisku górnego pułapu rakietowego atakującego

Bardziej szczegółowo

Funkcje wielu zmiennych

Funkcje wielu zmiennych Funkcje wielu miennch wkład MATEMATYKI Automatka i robotka studia niestacjonarne sem II, rok ak 2009/2010 Katedra Matematki Wdiał Informatki Politechnika Białostocka Niech R ndef ={( 1, 2,, n ): 1 R 2

Bardziej szczegółowo

66 MECHANIK NR 3/2015

66 MECHANIK NR 3/2015 66 MECHANIK NR 3/015 Jan KOSMOL 1 Grzegorz DYRBUŚ 1 Maciej KAZIMIERCZAK 1 Arkadiusz KOLKA 1 Krzysztof LIS 1 fazowanie, zatępianie krawędzi, koło zębate, ewolwenta, obrabiarka CNC chamfering, debburing,

Bardziej szczegółowo

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA

MODEL MUNDELLA-FLEMINGA Danuta Miłasewic Uniwersytet Sceciński MODEL MUNDELLA-FLEMINGA 1. OPIS MODELU MUNDELLA-FLEMINGA Model ten, stworony na pocątku lat seśćdiesiątych XX wieku pre Roberta A. Mundella i Markusa Fleminga, opisuje

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 2/2013

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 2/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 2/2013 Artykuł na s. 94 ROCZNIK 86 NR 2 LUTY

Bardziej szczegółowo

Nowa metoda oceny dokładności wyznaczeń GNSS na potrzeby monitoringu pojazdów

Nowa metoda oceny dokładności wyznaczeń GNSS na potrzeby monitoringu pojazdów NOWAK Aleksader Nowa metoda oce dokładości waceń GN a potreb moitorigu pojadów WĘP Wkorstaie satelitarch sstemów awigacjch GN od ag.: Global Navigatio atellite stems do moitorigu pojadów staje się cora

Bardziej szczegółowo

Ustawianie maszyny sterowanej numerycznie

Ustawianie maszyny sterowanej numerycznie Ustawianie maszyny sterowanej numerycznie Witold Habrat, Roman Wdowik Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Politechnika Rzeszowska Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienie ustawiania maszyn sterowanych

Bardziej szczegółowo

Ruch kulisty bryły. Kinematyka

Ruch kulisty bryły. Kinematyka Ruch kulist bł. Kinematka Ruchem kulistm nawam uch, w casie któego jeden punktów bł jest stale nieuchom. Ruch kulist jest obotem dookoła chwilowej osi obotu (oś ta mienia swoje położenie w casie). a) b)

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie AP-2

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie AP-2 POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie AP-2 Temat: BUDOWA I MOŻLIWOŚCI TECHNOLOGICZNE OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE DO SKRAWANIA METALI Redakcja i opracowanie:

Bardziej szczegółowo

KOMPENSACJA CYKLICZNEGO BŁĘDU ŚRUBY POCIĄGOWEJ W OBRABIARKACH STEROWANYCH NUMERYCZNIE

KOMPENSACJA CYKLICZNEGO BŁĘDU ŚRUBY POCIĄGOWEJ W OBRABIARKACH STEROWANYCH NUMERYCZNIE MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 41, s. 243-250, Gliwice 2011 KOMPENSACJA CYKLICZNEGO BŁĘDU ŚRUBY POCIĄGOWEJ W OBRABIARKACH STEROWANYCH NUMERYCZNIE PAWEŁ MAJDA, ARKADIUSZ PARUS Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

APPLICATION SUPPORTING AIRCRAFT BEVEL GEARS DESIGN WITH CAD USING

APPLICATION SUPPORTING AIRCRAFT BEVEL GEARS DESIGN WITH CAD USING Płocica Mieczysław, dr inż. Pisula Jadwiga, dr inż. Sobolewski Bartłomiej, mgr inż. Pacana Jacek, dr inż. Politechnika Rzeszowska Katedra Konstrukcji Maszyn tel. 17 865 13 18 e-mail: mplocica@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014

Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka. Data aktualizacji: 3 lutego 2014 Krajowe Ramy Kwalifikacji Informatyka Data aktualiacji: lutego 01 Spis treści Efekty kstałcenia... Plany studiów... 8 Karty predmiotów... Efekty kstałcenia Symbol K_W01 K_W0 K_W0 K_W0 K_W0 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna

Biologia. Biuletyn maturalny. Ewa Jastrzębska Ewa Pyłka-Gutowska. Centralna Komisja Egzaminacyjna Biuletyn maturalny Ewa Jastrębska Ewa Pyłka-Gutowska Biologia Centralna Komisja Egaminacyjna publikacja współfinansowana pre Europejski Fundus Społecny Autory biuletynu: Ewa Jastrębska, Ewa Pyłka-Gutowska

Bardziej szczegółowo

4.2.1. Środek ciężkości bryły jednorodnej

4.2.1. Środek ciężkości bryły jednorodnej 4..1. Środek ciężkości rł jednorodnej Brłą jednorodną nawam ciało materialne, w którm masa jest romiescona równomiernie w całej jego ojętości. Dla takic ciał arówno gęstość, jak i ciężar właściw są wielkościami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OBRABIARKI CNC Z AUTONOMICZNĄ GŁOWICĄ PLAZMOWĄ PROJECT OF CNC CUTTING MACHINE WITH AUTONOMIC PLASMIC HEAD

PROJEKT OBRABIARKI CNC Z AUTONOMICZNĄ GŁOWICĄ PLAZMOWĄ PROJECT OF CNC CUTTING MACHINE WITH AUTONOMIC PLASMIC HEAD inż. Wojciech ZIENKIEWICZ, email: wojciechzienkiewicz@gmail.com dr inż. Wojciech MUSIAŁ, email: wmusial@vp.pl Politechnika Koszalińska PROJEKT OBRABIARKI CNC Z AUTONOMICZNĄ GŁOWICĄ PLAZMOWĄ Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika strona: 371 9. ZAŁĄCZNIKI. Robobat www.robobat.com

ROBOT Millennium wersja 20.1 - Podręcznik użytkownika strona: 371 9. ZAŁĄCZNIKI. Robobat www.robobat.com ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika stroa: 37 9. ZAŁĄCZNIKI Robobat www.robobat.com stroa: 37 ROBO Milleium wersja. - Podręcik użtkowika 9.. Załącik - Elemet prętowe (ieliiowa aalia w programie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny. Systemy CNC. Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight

Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny. Systemy CNC. Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Systemy CNC Laboratorium nr 1 Programowanie tokarkowych układów CNC - sys. ProLight Laboratorium nr 2 Programowanie frezarkowych układów CNC - sys. EasyMove

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Materiały wspomagające osiąganie kwalifikacji zawodowych w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej

Materiały wspomagające osiąganie kwalifikacji zawodowych w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej Marek Szymański Materiały wspomagające osiąganie kwalifikacji zawodowych w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej Jednym z ważnych komponentów projektu doposażenia pracowni mechatronicznych w Łódzkim

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA BŁĘDÓW PIONOWEGO CENTRUM FREZARSKIEGO ZA POMOCĄ SYSTEMU BALL - BAR ORAZ ICH KOREKCJA POPRZEZ POZIOMOWANIE OBRABIARKI.

IDENTYFIKACJA BŁĘDÓW PIONOWEGO CENTRUM FREZARSKIEGO ZA POMOCĄ SYSTEMU BALL - BAR ORAZ ICH KOREKCJA POPRZEZ POZIOMOWANIE OBRABIARKI. DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.459 Dr inż. Jan KACZMAREK (COMMON S.A.), mgr inż. Sebastian LANGE (COMMON S.A.), dr inż. Robert ŚWIĘCIK (Politechnika Łódzka), mgr inż. Artur ŻURAWSKI (COMMON S.A.): IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOKŁADNOŚCI POZYCJONOWANIA CENTRUM FREZARSKIEGO DMG DMU 50. Streszczenie RESEARCH OF POSITIONING ACCURACY OF THE DMG DMU50 MILLING CENTER

BADANIE DOKŁADNOŚCI POZYCJONOWANIA CENTRUM FREZARSKIEGO DMG DMU 50. Streszczenie RESEARCH OF POSITIONING ACCURACY OF THE DMG DMU50 MILLING CENTER DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.456 Dr hab. inż. Edward MIKO, prof. PŚk; mgr inż. Piotr KUPIŃSKI (Politechnika Świętokrzyska): BADANIE DOKŁADNOŚCI POZYCJONOWANIA CENTRUM FREZARSKIEGO DMG DMU 50 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

NAJWYŻSZY CZAS ZAPRZESTAĆ PARODIOWANIA NORMALIZACJI

NAJWYŻSZY CZAS ZAPRZESTAĆ PARODIOWANIA NORMALIZACJI Dr inż. Edward Musiał, Cł. SEP Oddiał Gdański SEP. Wstęp NAJWYŻSZY CZAS ZAPRZESTAĆ PARODIOWANIA NORMALIZACJI Z pocątkiem roku 2000 w trech periodykach technicnych ukaał się artykuł Cy Polska Norma jest

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02

Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janusz Górny Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

CNC SINUMERIK 828D/840D sl Efektywna technologia obróbki gwintów

CNC SINUMERIK 828D/840D sl Efektywna technologia obróbki gwintów CNC SINUMERIK 828D/840D sl Efektywna technologia obróbki gwintów Niniejszy tekst jest kontynuacją cyklu artykułów na temat Programowania technologicznego opublikowanych we wcześniejszych wydaniach miesięcznika

Bardziej szczegółowo

Doświadczalne metody wyznaczania niepewności pomiaru sondami przedmiotowymi. Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, obrabiarki CNC, sonda przedmiotowa.

Doświadczalne metody wyznaczania niepewności pomiaru sondami przedmiotowymi. Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, obrabiarki CNC, sonda przedmiotowa. Dr inż. Elżbieta Jacniacka Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin E-mail: e.jacniacka@pollub.pl Dr inż. Leszek Semotiuk Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo