Taryfa prowizji i opłat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 268/2013 Zarządu BS w Przysusze z dnia r. Bank Spółdzielczy w Przysusze Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Przysusze Obowiązuje od dnia 18 września 2013 r.

2 Spis treści DZIAŁ 1 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT 4 DZIAŁ 2 OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH 7 Rozdział 1 Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Rachunki i rozliczenia złotowe Rachunek oszczędnościowy Unikonto Oszczędnościowe Gardena Rachunki i rozliczenia walutowe 10 Rozdział 2 Wydawanie i obsługa kart Karta Visa Electron paywave Karta Visa Electron paywave młodzieżowa Karta Kredytowa Visa 14 Rozdział 3 Kredyty Kredyt w ROR Kredyt gotówkowy i okolicznościowy (konsumencki) Kredyt mieszkaniowy A Preferencyjny kredyt mieszkaniowy Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale Wykup wierzytelności, weksle Różne Pożyczka hipoteczna Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie Kredyt konsolidacyjny 27 DZIAŁ 3: OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW, ROLNIKÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I STOWARZYSZEŃ NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rozdział 1 Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Rachunki i rozliczenia złotowe Rachunki i rozliczenia walutowe Lokaty terminowe walutowe 33 Rozdział 2 Wydawanie i obsługa kart Karta Visa Electron Business z mikroprocesorem 35 Rozdział 3 Kredyty Kredyt w rachunku bieżącym A Kredyty w RBRI Kredyty preferencyjne A Kredyty z EFRWP Wiarygodny Partner Kredyt inwestycyjny i obrotowy A Kredyt inwestycyjny PROW Kredyt konsolidacyjny Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale Różne 49 DZIAŁ 4 INNE CZYNNOŚCI 50 DZIAŁ 5 CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI INTERNETOWE 51 Rozdział 1: Rozdział 2: Cennik opłat za usługi internetowe dla klientów detalicznych 51 Cennik opłat za usługi internetowe dla klientów korporacyjnych 52 Rozdział 3: Cennik opłat za internetowe usługi SMS poprzez CUI 52 2

3 DZIAŁ 1: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT Bank Spółdzielczy w Przysusze pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Przysusze. 1. Użyte w niniejszej Taryfie określenia oznaczają: 1) rezydent: a) osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w kraju oraz osobę prawną mającą siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych, 2) nierezydent: a) osobę fizyczną mającą miejsca zamieszkania za granicą oraz osobę prawną mającą siedzibę za granicą, a także inny podmiot mający siedzibę za granicą, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, misje specjalne i organizacje międzynarodowe oraz inne obce przedstawicielstwa korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, 3) nierezydent z krajów trzecich - osobę fizyczną, osobę prawną oraz inne podmioty, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w krajach trzecich; nierezydentami z krajów trzecich są również znajdujące się w tych krajach oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów lub nierezydentów z innych krajów, 4) kraje trzecie inne państwa niż Rzeczpospolita Polska, niebędące państwami członkowskimi Unii Europejskiej; kraje trzecie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju traktuje się na równi z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, 5) kraj - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 6)waluty obce znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR), 7) waluty wymienialne waluty obce państw spełniających wymagania art. VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ogłaszane przez Prezesa NBP w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski 8) dewizy papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych 9) BS Przysucha Bank Spółdzielczy w Przysusze i jego jednostki/komórki organizacyjne. 2. określone w niniejszej Taryfie pobiera BS w Przysusze wykonujący bezpośrednią obsługę klienta. 3. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Przysusze pobiera się od wpłacającego, chyba że została zawarta umowa pomiędzy BS w Przysusze, a posiadaczem rachunku bankowego o pobieraniu prowizji od posiadacza rachunku. 3

4 4. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BS w Przysusze. pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS w Przysusze a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z taryfą prowizji i opłat. 5. Prowizje od wpłat, o których mowa w ust. 4, mogą być pobierane od posiadacza rachunku bankowego miesięcznie w formie ryczałtu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Częstotliwość pobierania prowizji ustala się w umowie. 6. Prowizje za realizację zleceń Posiadacza rachunku pokrytych wpływami bieżącymi pobiera się od kwoty płatności. 7. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS w Przysusze z instytucjami lub przedsiębiorcami, na zlecenie których dokonywane są operacje, BS w Przysusze pobiera prowizję lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie. 8. Za wykonanie czynności zleconych przez inny bank BS w Przysusze pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem. 9. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat BS w Przysusze pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami. 10. BS w Przysusze zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków: a) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta BS w Przysusze przy wykonywaniu danej czynności, b) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych, publikowanego przez GUS, c) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności d) zmiany cen pieniądza na rynku międzybankowym. 11. pobierane są: 1) po wykonaniu usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 12. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków: depozytów terminowych, wkładów oszczędnościowych, na których gromadzone są środki na cele charytatywne, środków, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych np. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 2) wpłat na poczet spłat kredytów (rat kapitałowych i ch) zaciągniętych w BS w Przysusze dokonywanych do 14 dni przed ustalonym w umowie terminem; w pozostałych przypadkach zgodnie z umową, 3) od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, ewentualnie według umowy, 4) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS w Przysusze ( np. z tytułu najmu lokalu BS w Przysusze, dostaw robót i usług ) oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla BS w Przysusze, 5) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym. 13. Opłaty abonamentowe oraz opłata za prowadzenie rachunku pobierane są w sposób automatyczny z rachunku klienta: 1) w ciężar rachunku do wysokości wolnych środków na rachunku, 2) w przypadku braku wolnych środków na rachunku, posiadacz rachunku jest zobowiązany do uzupełnienia środków, spłata należności pokrywana jest z pierwszych wpływów na rachunek. 14. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4

5 15. ustalane są i pobierane w złotych. 16. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 17. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 18. Za zastępczą obsługę kasową jednostek budżetu państwa BS w Przysusze pobiera prowizje/opłaty w wysokościach uzgodnionych z oddziałem NBP. 19. Za usługi inne (nietypowe), nie przewidziane w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności, wysokość prowizji lub opłaty ustala Prezes Zarządu BS w Przysusze. 20. Nie pobiera się opłat za udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust.1 pkt 2 Prawa bankowego i innych przepisach prawa, z zastrzeżeniem udzielania informacji innym bankom oraz na zasadzie wzajemności innym instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów (art. 105 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego). 21. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach do dwóch miejsc po przecinku. 22. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 23. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 24. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Przysusze. 5

6 6

7 Lp 1 DZIAŁ 2: OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1: Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1.1. Rachunki i rozliczenia złotowe Wyszczególnienie Tryb pobierania opłaty podstawowa Stawk a min. Stawk a maks. rozliczenia/ ) Otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego 2) Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego EMERYT - Bez opłat 3) Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego STUDENT (rachunek do 26 roku życia) 2 1) Prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc w którym nastąpiło otwarcie rachunku 2) Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego EMERYT 3) Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego STUDENT (rachunek do 26 roku życia) 3 Od wpłat gotówkowych: 1) na rachunek bankowy prowadzony przez BS w Przysusze, chyba że umowa stanowi inaczej 2) na rachunek bankowy prowadzony w innych bankach niż BS w.przysusze 3) od wpłat za rozmowy telef.dla TP S.A. 4) od wpłat za energię elektryczną 5) od wpłat za abonament RTV 6) od wpłat na rachunki KRUS Uwaga: prowizję pobiera się od posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy lub od wpłacającego *U W A G A!!! Uregulowania powyższe nie dotyczą prowizji od wpłat regulowanych indywidualnymi umowami z klientami Banku. 4 Od wypłat gotówkowych z rachunku BS w Przysusze - z konta kwoty w oczekiwaniu na uznanie rachunku klienta lub wypłaty 5 Przelew z rachunku oszczędnościowego i oszczędnościowo rozliczeniowego na rachunek bankowy: 1) prowadzony przez Oddział BS w Przysusze 2) prowadzony przez inne banki w kwocie niższej niż 1 mln zł 3) prowadzony przez inne banki w kwocie co najmniej 1 mln zł w systemie SORBNET 4) prowadzony przez inne banki w kwocie niższej niż 1 mln zł w systemie SORBNET Przelew z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Emeryt oraz z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Student na rachunek bankowy: 1) prowadzony przez Oddział BS w Przysusze 2) prowadzony przez inne banki w kwocie niższej niż 1mln zł 3) prowadzony przez inne banki w kwocie co najmniej 1mln zł w systemie SORBNET 4) prowadzony przez inne banki w kwocie niższej niż 1 mln zł w systemie SORBNET 6 Wydanie, na wniosek klienta, potwierdzenia wykonania przelewu miesięcznie naliczana od wpłacanej kwoty za każdą wypłatę za każdy przelew za każdy przelew za każde potwierdzenie 6,00 zł Bez opłat Bez opłat 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 3,00 zł 3,00 zł 4,00 zł 4,20 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,5% 4, 2,00 zł 4, 20,00 zł 20,00 zł 1,00 zł 2, 20,00 zł 20,00 zł 10 zł Sporządzenie i wysłanie jednego wyciągu w miesiącu za jeden wyciąg Bez opłat 8 za każdy dodatkowy wyciąg Sporządzenie, na wniosek klienta, dodatkowego wyciągu 10zł - 9 Sporządzanie wyciągów w innych terminach według zawartej umowy za każdy wyciąg 5 zł - 10 Przyjęcie, zmianę i odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każde przyjęcie, zmianę lub odwołanie - 7

8 11 1) Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom r-ku oszczędnościowo rozliczeniowego: - 5 czeków - 10 czeków - 20 czeków 2) Za pojedynczy blankiet czekowy wydany doraźnie 3) Za potwierdzenie blankietu czekowego 12 1) Przyjęcie zgłoszenia utraty blankietów czekowych oraz dowodów tożsamości i wykonanie zastrzeżenia - za każde zastrzeżenie Bez opłat 2zł 5zł 20 zł - - 2) Odwołanie zastrzeżenia utraty dowodów tożsamości 13 Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o posiadaniu rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego i lokaty terminowej, wysokości salda oraz dopisanych odsetek do wkładu itp. za każde zaświadczenie 20 zł - 14 Za sporządzenie odpisu obrotów na r-ku oszczędnościowo rozliczeniowym lub lokaty terminowej: a) bieżący rok b) za każdy poprzedni rok Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek 15 Za sporządzenie odpisu: 1) wyciągu z r-ku oszczędnościowo rozliczeniowego 2) jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej Ad a) za każde rozpoczęte 10 pozycji Ad b) opłatę podwyższa się o 100% stawki podstawowej (tj. o 15 zł) za każdy dokument 15 zł 10 zł - 2 zł - 16 Realizacja stałych zleceń z r-ku oszczędnościowo rozliczeniowego od każdej operacji Z tytułu odmowy realizacji polecenia zapłaty/stałego zlecenia 17 z powodu braku środków na r-ku oszczędnościowo rozliczeniowym 18 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 19 Za poszukiwanie, na wniosek osób uprawnionych (właściciel, współwłaściciel) r-ków lokat terminowych i (lub) udzielenie informacji o saldzie 20 Za dokonanie blokady wkładów na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 21 Za wydanie potwierdzenia wykonania blokady środków na r-ku oszczędnościowo-rozliczeniowym 22 Realizacja polecenia zapłaty Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela 23 Przyjęcie polecenia zapłaty w oddziale dłużnika Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika 24 Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika 25 Wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia zapłaty Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela 26 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa - pierwszy pełnomocnik - każdy kolejny pełnomocnik Uwaga: Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy za każdą operację prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego za każdy dokument rocznie, za każdą dokonaną blokadę 2,5 zł 5 zł 3% kwoty zajętej za każde potwierdzenie 10 zł - za każdą dyspozycję 4 zł - za każdą dyspozycję 3 zł - za każdą dyspozycję 4 zł - za każdą dyspozycję 4 zł - za każdą dyspozycję Brak opłat 10 zł / 8

9 27 Za czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych: 1) wystawienie nowej książeczki w miejsce zniszczonej lub utraconej 2) umorzenie utraconej książeczki 3) ustalenie numeru książeczki 4) przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę za każdą książeczkę 10 zł Bez opłat 10 zł 20 zł - 28 Za likwidację lokaty terminowej - 29 Wpłaty i wypłaty dotyczące rachunków oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, prowadzonych w BS Przysucha - Bez opłat Jednorazowy Za prowadzenie rachunku środków płatnych na każde żądanie a vista, miesięcznie Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym. miesięcznie jednorazowo Opłatę winno się pobierać od każdej założonej blokady na wniosek klienta lub organów zewnętrznych. Opłata dotyczy wyłącznie rachunków, na których są dostępne środki. 32 Za wykonanie zlecenia płatniczego za granicę za każdą dyspozycję 3zł 40 zł 0,15% od kwoty + koszty banków pośredniczących 10 zł 200 zł Jednorazowy Prowizyjny / Jednorazowy Realizacja dyspozycji spadkobierców Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie Działania SGB-Banku S.A. podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 36 Przelewy wykonywane w terminie wskazanym przez klienta przelew z datą przyszłą 37 Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty) od każdego spadkobiercy za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję za każdy monit 1.2. Rachunek Oszczędnościowy Unikonto Oszczędnościowe GARDENA 20 zł 20 zł 10 zł Jednorazowy Prowizyjny Jednorazowy Prowizyjny Jednorazowy Prowizyjny Jednorazowy Prowizyjny Jednorazowy Prowizyjny Lp. Rodzaj czynności / usług Tryb pobierania opłaty podstawowa min. maks. rozliczenia/ Za pierwszy przelew/wypłatę w miesiącu środków z rachunku oszczędnościowego GARDENA : 1 przelew - bez opłat wypłata gotówkowa bez opłat 2 Kolejny przelew/wypłata w danym miesiącu środków z rachunku oszczędnościowego GARDENA : przelew wypłata gotówkowa kolejny przelew/wypłata w danym miesiącu 0,2% 0,2% 8 zł 10 zł 20 zł 3 Wyciąg bankowy raz w miesiącu za każdy wyciąg bez opłat 9

10 4 Za wyciąg bankowy za okres od poprzedniego wyciągu w terminie dowolnym za każdy wyciąg 10 zł Lp. Rodzaj czynności/usługi 1.3. Rachunki i rozliczenia walutowe Tryb pobierania opłaty min Wpłaty i wypłaty z rachunków za każdą dyspozycję 3 PLN Przelewy na rachunki bankowe: 1) prowadzone przez jednostki organizacyjne Banku 2) prowadzone przez inne banki w drodze przekazania środków poprzez rachunek NOSTRO Skup/Realizacja polecenia wypłaty z zagranicy : 1. W formie Płatności Regulowanej (oznacza płatność realizowaną na rachunki w bankach na terytorium UE, w tym do innego banku krajowego, spełniającą następujące cechy: 1. wyrażona w EUR, 2. do kwoty 50,0 tys. EUR, 3. z podanym w standardzie IBAN numerem rachunku beneficjenta, 4. z podanym prawidłowym kodem BIC banku beneficjenta, 5. ze wskazaniem opcji kosztowej SHA (DZIELONE), 6. bez dodatkowych instrukcji, 7. skierowana do banku będącego uczestnikiem tych rozliczeń. 2. W formie Przelewu SEPA (oznacza płatność realizowaną na rachunki w bankach na terytorium UE, w tym do innego banku krajowego, spełniającą łącznie następujące cechy: a) rachunek beneficjenta w formacie IBAN, b) kod BIC banku beneficjenta - wpisany we właściwym polu, c) bank beneficjenta jest uczestnikiem SEPA Credit Transfer, d) koszty bankowe dzielone stronami opcja SHA, e) data waluty TOMORROW (D+1). Przy przelewie tym nie obowiązuje ograniczenie kwotowe. Wykaz banków SEPA dostępny jest na stronie: za każdy przelew maks. 2 PLN 0,15% kwoty, + koszty banków pośredniczących - 15 PLN - 15 PLN 4. Sporządzenie i wysłanie wyciągu wg umowy za wyciąg nie pobiera się Sporządzenie, na życzenie klienta, dodatkowego wyciągu Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o wysokości salda na rachunku Uwaga: Opłatę pobiera się jednorazowo niezależnie od liczby rachunków klienta w jednostce organizacyjnej Banku Przyjęcie, zmianę i odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za dodatkowy wyciąg za każde zaświadczenie za każde przyjęcie, zmianę albo odwołanie 10 PLN 200 PLN rozliczenia/ 10 PLN 20 PLN 30 PLN 10

11 Uwaga: W przypadku złożenia przez klienta zapisu na wypadek śmierci jednocześnie na wkładach złotowych w jednostce na rachunku walutowym, Bank pobiera tylko jedną opłatę Zmiana posiadacza rachunku w związku z przelewem praw (cesją) Uwaga: w jednostce w przypadku cesji całego rachunku opłata pobierana jest jednorazowo, w przypadku cesji wkładu w ramach rachunku od pojedynczego wkładu Przyjęcie lub zmiana hasła Uwaga: Opłatę pobiera się jednorazowo bez względu na liczbę rachunków klienta w jednostce organizacyjnej Banku Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu umów zawieranych z innymi instytucjami i osobami na wniosek posiadacza rachunku Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa 1) pierwszy pełnomocnik 2) każdy kolejny pełnomocnik Uwaga: Opłatę za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy są ustanawiani przy zawieraniu umowy za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję 35 PLN 10 PLN 30 PLN nie pobiera się 10 PLN Likwidacja rachunku płatnego na każde żądanie w ciągu 90 dni od dnia zawarcia Uwaga 1: Jeżeli kwota wkładu na likwidowanym rachunku wynosi mniej niż opłata za likwidację tego rachunku, należy pobrać opłatę do wysokości wkładu Uwaga 2: Opłaty nie pobiera się gdy likwidowany rachunek został otwarty w związku z otwarciem wkładu terminowego walutowego przez osobę nie posiadającą w Banku rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie. za każdy rachunek 30 PLN Likwidacja lokaty w ciągu 14 dni od dnia otwarcia za każdy rachunek 20 PLN Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokument Złożenie dyspozycji realizacji przelewu na druku niestandardowym Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym. Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o posiadaniu rachunku, wysokości salda oraz dopisanych odsetkach do wkładu itp. prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego od każdej dyspozycji opłatę winno się pobierać od każdej założonej blokady na wniosek klienta lub organów zewnętrznych. Opłata dotyczy wyłącznie rachunków, na których są dostępne środki 0,5% kwoty zajętej 5 PLN 20PLN 10 PLN za każde zaświadczenie 18. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy Jednorazowy Prowizyjny 11

12 Lp Wyszczególnienie Rozdział 2: Wydawanie i obsługa kart 2.1 Karta Visa Electron paywave Tryb pobierania opłaty Podstawowa Stawk a min. maks. rozliczenia/ Wydanie karty: 1) Posiadaczowi/Współposiadaczowi 2) Pełnomocnikowi 3) osobie wskazanej 2 Wydanie karty dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Emeryt i Student (do 26 roku życia): 1) Posiadaczowi/Współposiadaczowi 2) Pełnomocnikowi Używanie karty Używanie karty dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Emeryt i Student (do 26 roku życia) Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, z którym nastąpiło wydanie karty za każdą kartę miesięcznie 0 zł 10 zł 20 zł Bez opłat 10 zł 2,80 zł 1, Ekspresowe wydanie karty za każdą kartę 45 zł - 4 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej za każdą kartę 15 zł - 5 Zastrzeżenie karty - Bez opłat - 7 Wydanie duplikatu karty za każdą kartę 10 zł - 8 Odblokowanie karty za każdą kartę 10 zł - 9 Zmiana PIN u do Karty w bankomatach 10 1) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt 1 za każdą zmianę numeru PIN 4, 7,00 zł Wydanie Nowego PIN-u na żądanie Użytkownika Karty za każdy numer PIN 6,00 zł - - Wznowienie karty po upływie terminu ważności za każdą kartę 15 zł za każde zestawienie Dodatkowe miesięczne zestawienie transakcji 5 zł - 13 Transakcje bezgotówkowe - Bez opłat 14 Transakcje gotówkowe: 1) w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających na terenie całego kraju, 2) w kasach SGB Banku S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych 3) w bankomatach obcych w kraju 4) w kasach obcych w kraju 5) w bankomatach i kasach obcych za granicą za każdą wypłatę naliczana od wypłacanej kwoty bez opłat 1, 2% 2% 3% 5,00 zł 4, 10 zł 15 Marża banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych naliczana od kwoty transakcji 1% 12

13 16 Informacje dodatkowe: Wysokość limitów bezpieczeństwa: 1) Dzienny limit wypłat gotówki 2) Dzienny limit transakcji bezgotówkowych zł zł Wysokość limitów off-line*: 1) limit ilościowy 2) limit wartościowy *Dokonanie transakcji zbliżeniowej Visa do kwoty nie wymaga podania kodu PIN; taka transakcja odbywa się w trybie offline (czyli bez łączenia się z bankiem-wydawcą karty) - 4 sztuki 200,00 zł Maksymalna wartość transakcji typu cash back - 200,00 zł Pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji dokonywanych Kartą - 0,00 zł 20 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt 1 za każde sprawdzenie Bez opłat 1,00 zł - Lp Wyszczególnienie 2.2 Karta Visa Electron paywave młodzieżowa Tryb pobierania opłaty Podstawowa min. maks. rozliczenia/ Wydanie karty Posiadaczowi/Współposiadaczowi (od 13 do 25 roku życia) - osobie wskazanej za każdą kartę 0 zł 20 zł 2 Używanie kart miesięcznie 0 zł 3 za każdą kartę Ekspresowe wydanie karty 4 za każdą kartę Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 15 zł 5 Zastrzeżenie karty - Bez opłat 7 Wydanie duplikatu karty za każdą kartę 10 zł 8 Odblokowanie karty za każdą kartę 10 zł 9 Zmiana PIN u do Karty za każdą zmianę numeru PIN 10 Wydanie Nowego PIN-u na żądanie Użytkownika Karty Za każdy numer PIN 3, 5,00 zł 11 Wznowienie karty po upływie terminu ważności za każdą kartę 15 zł 12 Dodatkowe miesięczne zestawienie transakcji za każde zestawienie 5 zł 13 Transakcje bezgotówkowe - Bez opłat 14 Transakcje gotówkowe: 1) w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających na terenie całego kraju, za każdą bez opłat 13

14 2) w kasach SGB Banku S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych 3) w bankomatach obcych w kraju 4) w kasach obcych w kraju 5) w bankomatach i kasach obcych za granicą wypłatę naliczana od wypłacanej kwoty 1, 2% 2% 3% 5,00 zł 4, 10 zł 15 Pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji dokonywanych Kartą - 0,00 zł 16 Marża Banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych - 1% Informacje dodatkowe: 17 Wysokość limitów bezpieczeństwa: 1) Dzienny limit wypłat gotówki 2) Dzienny limit transakcji bezgotówkowych zł 500 zł Wysokość limitów off-line*: 1) limit ilościowy 2) limit wartościowy *Dokonanie transakcji zbliżeniowej Visa do kwoty nie wymaga podania kodu PIN; taka transakcja odbywa się w trybie offline (czyli bez łączenia się z bankiem-wydawcą karty) - 4 sztuki Maksymalna wartość transakcji typu cash back - 200,00 zł 200,00 zł 20 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt 1 za każde sprawdzenie Bez opłat 1,00 zł 2.3 Karta Kredytowa Visa Lp Wyszczególnienie Tryb pobierania opłaty Podstawowa min. maks. rozliczenia Wydanie karty: za każdą kartę bez opłat 1) głównej bez opłat 2) dodatkowej 2. Używanie karty: 1) głównej 2) dodatkowej miesięcznie 5,90 zł miesięcznie 1) 3,40 zł miesięcznie 2) Wydanie, wymiana lub wznowienie karty w trybie ekspresowym za każdą kartę 70 zł Wymiana karty za każdą kartę 35 zł Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat Transakcje bezgotówkowe - bez opłat Transakcje gotówkowe naliczana od wypłacanej kwoty 3% 7zł 14

15 Przewalutowanie w przypadku transakcji dokonanych za granicą w walucie innej niż EURO oraz transakcji internetowych dokonanych w walucie innej niż EURO lub PLN za każdą transakcję Awaryjna wypłata gotówki za granicą za każdą wypłatę wg stawek organizacji Visa Wydanie karty zastępczej za granicą za każdą wypłatę wg stawek organizacji Visa Zastrzeżenie karty - bez opłat Wydanie nowego PIN-u za każdy numer PIN 10 zł Ekspresowe wydanie nowego PIN-u za każdy numer PIN 45 zł Zmiana PIN-u w bankomacie za każdą zmianę 6, Miesięczne zestawienie transakcji Sporządzenie i wysłanie duplikatu wyciągu rachunku z karty na wniosek Posiadacza Zmiana na wniosek Posiadacza limitu kredytowego w trakcie ważności karty Za każde zestawienie Za każdy duplikat wyciągu za każdą zmianę 1% bez opłat 5 zł 25 zł Opłata za przekroczenie limitu kredytowego - 40 zł Minimalna kwota do zapłaty Ubezpieczenie Mega Pakiet Opłatę za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę Informacje dodatkowe naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową do jednej karty miesięcznie za każdy monit/ wezwanie 5% zadłużenia, / 3 zł 1) Opłata miesięczna za kartę nie jest naliczana pod warunkiem wykonania tą kartą transakcji bezgotówkowych w poprzednim cyklu na łączną kwotę nie mniejszą niż 590 zł, 2) Opłata miesięczna za kartę nie jest naliczana pod warunkiem wykonania tą kartą transakcji bezgotówkowych w poprzednim cyklu na łączną kwotę nie mniejszą niż 3, 15

16 DZIAŁ 2; Rozdział 3: Kredyty 3.1 Kredyt w ROR Lp. Rodzaj czynności / usług Tryb pobierania opłaty podstawowa minimalna rozliczenia/ Opłata przygotowawcza: 1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt 1 2) za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata o której mowa w pkt 1.1. nie zostanie zwrócona Ad 1) płatna w dniu złożenia wniosku Ad 2) naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 2 Opłata za przedłużenie umowy kredytu na kolejne 12 m-cy naliczana od kwoty odnowienia kredytu Opłata za rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę warunków umowy kredytu. Opłata za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu Wydanie na wniosek klienta: zaświadczenia stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik, zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient figuruje jako dłużnik. Uwaga: Zaświadczenie wydane przez Oddział BS w Przysusze dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział Od wpłat z tytułu spłaty kredytu i odsetek oraz za wypłatę kredytu Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy za każdy wniosek za każdą zmianę, pobierana od kwoty pozostałej do spłaty za każde zaświadczenie 3,5% Liniowo/ 3% 50zł Liniowo / Liniowo / Liniowo/ 3% / - Bez opłat za każdą czynność / Kredyty debetowe w ROR za każde wezwanie do zapłaty za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty kredytu Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/ pożyczki Za każdy duplikat 20 zł

17 3.2 Kredyt gotówkowy i okolicznościowy (konsumencki) Lp. 1 1 Wyszczególnienie Tryb pobierania opłaty podstawo wa min. ma. rozliczenia/ Opłata przygotowawcza: 1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt, 2) za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu gotówkowego, okolicznościowego (konsumenckiego) Ad 2) naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy Bez opłaty 4% ESP/ Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę: 1) warunków umowy kredytu, 2) zabezpieczenia za każdy wniosek, pobierana od kwoty pozostałej do spłaty 0,5 % 0,5% ESP/ 2 3 Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata, o której mowa w pkt i 2.2. nie zostanie zwrócona. Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu oraz opłaty za zmianę zabezpieczenia. Opłata za zmianę na wniosek klienta: 1) warunków umowy kredytu, 2) zabezpieczenia za każdą zmianę, pobierana od kwoty pozostającej do spłaty 2,5 % 2,5% 1000 zł 1000 zł ESP/ 4 Wydanie na wniosek klienta: 1) zaświadczenia stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik, 2) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient figuruje jako dłużnik za każde zaświadczenie /prz ychód Uwaga: Zaświadczenie wydane przez Oddział BS w Przysusze dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział 5 Koszty wystawienia i wysłania monitu/ upomnienia za każdy monit/upomnienie Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. Koszt wystawienia i wysłania monitu/upomnienia od każdego wierzyciela / Koszty wystawienia i wysłania wezwań do zapłaty za każde wezwanie do zapłaty 6 7 Od wpłat z tytułu spłaty kredytu i odsetek oraz za wypłatę kredytu Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. Koszt wystawienia i wysłania wezwania do zapłaty od każdego wierzyciela - Bez opłat / 8 Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy za każdą czynność / 9 Zakupy ratalne Opłata przygotowawcza: 1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt konsumencki na zakupy ratalne: za każdy wniosek Bez opłat / 2) za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu za każdą umowę 4% 17

18 konsumenckiego na zakupy ratalne: 10 Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Za każde wykreślenie W przypadku zgody na wykreślenie kilku hipotek objętych jednym dokumentem w stosunku do jednego właściciela nieruchomości 11 Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/ pożyczki Za każdy duplikat 20 zł / 3.3 Kredyt mieszkaniowy Lp. 1 Rodzaj czynności / usług Tryb pobierania opłaty podstawowa min maks. rozliczenia/ Prowizja przygotowawcza: 1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt 0,4% 1000 zł ) za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu: - do 5 lat lat lat lat lat Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku prowizja, o której mowa w pkt. 1.1 nie zostanie zwrócona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prowizja, o której mowa w pkt. 1.1 zostanie zaliczona na poczet prowizji w pkt. 1.2 Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę: 1) warunków umowy kredytu, 2) zabezpieczenia kredytu Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata, o której mowa w pkt i 2.2. nie zostanie zwrócona. Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu oraz opłaty za zmianę zabezpieczenia. Opłata za zmianę na wniosek klienta 1) warunków umowy kredytu ( w tym za prolongatę spłaty całości, części kredytu i/lub odsetek), 2) zabezpieczenia Rekompensacyjna od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub jego części; dla kredytów udzielonych od r. Uwaga 1: Nie pobiera się prowizji w przypadku spłaty kredytu dokonanej do 30 dni kalendarzowych przed terminem wynikającym z umowy kredytu, o ile umowa nie stanowi inaczej. Uwaga 2: Przy spłacie bezgotówkowej liczy się data wpływu środków na rachunek BS w Przysusze Uwaga 3: Nie dotyczy kredytów zabezpieczonych cesją wierzytelności z dopłat Ad 1) płatna w dniu złożenia wniosku Ad 2) naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji 2,80% 2,90% 3,00% 3,10% 3,20% za każdy wniosek pobierana od kwoty pozostałej do spłaty 0,5% 0,5% za każdą zmianę, pobierana od kwoty pozostającej do spłaty 2,5 % naliczana od kwoty spłacanego kredytu 2,5% 100zł 300 zł 1000 zł ESP/ ESP/ ESP/ 0,00% ESP- gdy klient spłaci tylko część zadłużenia przed terminem jednorazowogdy klient spłacił przed terminem całe zadłużenie / 18

19 Za gotowość od nie wykorzystanej kwoty kredytu lub jego transzy w terminie przewidzianym w umowie Wydanie na wniosek klienta: a) zaświadczenia stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik, b) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient figuruje jako dłużnik Uwaga: Zaświadczenie wydane przez Oddział BS w Przysusze dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział Za sporządzenie i wysłanie: a) monitu/ upomnienia, b) wezwania do zapłaty Sporządzenie historii spłat kredytu: za każdy rok kalendarzowy za ilość dni, w których bank pozostawał w gotowości do wypłaty kwoty kredytu od kwoty niewykorzystanej za każde zaświadczenie za każdy monit/upomnienie Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. Koszt wystawienia i wysłania monitu/upomnienia od każdego wierzyciela za każde wezwanie do zapłaty Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. Koszt wystawienia i wysłania wezwania do zapłaty od każdego wierzyciela opłatę pobierać proporcjonalnie do miesięcy (60 zł za 12m-czą historię spłat ) 0,3% 60 zł 20zł 500zł ESP/ / / 9 Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy za każdą czynność Wg ustaleń Prezesa Zarządu / 10 Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej Za każde wykreślenie. W przypadku zgody na wykreślenie kilku hipotek objętych jednym dokumentem w stosunku do jednego właściciela nieruchomości Za inspekcję u kredytobiorcy: 1) do 50 km 2) powyżej 50 km według indywidualnego uzgodnienia 200 zł Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/ pożyczki Za każdy duplikat 20 zł Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości Za każdy wniosek - Jednorazow o/ Jednorazow o/ 19

20 3.3A Preferencyjny kredyt mieszkaniowy Lp. Rodzaj czynności / usług Tryb pobierania opłaty podstawowa min maks. rozliczenia/ Opłata przygotowawcza: 1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt-płatna w dniu złożenia wniosku 2) za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu: - do 5 lat lat lat lat Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku prowizja o której mowa w pkt 1.1 nie zostanie zwrócona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prowizja o której mowa w pkt 1.1 zostanie zaliczona na poczet prowizji o której mowa pkt. 1.2 Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę: 1) warunków umowy kredytu, 2) zabezpieczenia kredytu Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata, o której mowa w pkt i 2.2. nie zostanie zwrócona. Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu oraz opłaty za zmianę zabezpieczenia. Opłata za zmianę na wniosek klienta: 1) warunków umowy kredytu (w tym za prolongatę spłaty całości, części kredytu i/lub odsetek) 2) zabezpieczenia Za gotowość od nie wykorzystanej kwoty kredytu lub jego transzy w terminie przewidzianym w umowie Wydanie na wniosek klienta: a) zaświadczenia stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik b) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient figuruje jako dłużnik Uwaga: Zaświadczenie wydane przez Oddział BS w Przysusze dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział Za sporządzenie i wysłanie: monitu/ upomnienia, wezwania do zapłaty Ad 1) płatna w dniu złożenia wniosku Ad 2) naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy za każdy wniosek pobierana od kwoty pozostałej do spłaty za każdą zmianę, pobierana od kwoty pozostającej do spłaty za ilość dni, w których bank pozostawał w gotowości do wypłaty kwoty kredytu od kwoty niewykorzystanej za każde zaświadczenie za każdy monit/upomnienie Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. Koszt wystawienia i wysłania monitu/upomnienia od każdego wierzyciela za każde wezwanie do zapłaty Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. Koszt wystawienia i wysłania wezwania do zapłaty od każdego wierzyciela 0,4% 2,70% 3,10% 3,50% 3,70% 0,5% 0,5% 2,5 % 2,5% 100zł 100zł 1000 zł 300 zł 1000 zł ESP/ ESP/ ESP/Przyc hód 0,3% ESP/ Jednorazow o/ Jednorazow o- 20

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

DZIAŁ 1: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT DZIAŁ 1: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT Bank Spółdzielczy w Przysusze pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Załącznik nr 2 do Uchwały 4/R/K-S/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chełmnie z dnia 12.01.2011 Zm. 21/R/K-S/2011 z 06.04.2011r. Zm. 23/R/K-S/2011 z 06.04.2011r. Zm. 58/R/K-S/2011 z 13.07.2011r. Zm. 62/R/K-S/2011

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie tekst jednolity na dzień 25.09.2013r. Chełmno 2011 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 69 / 2016 Zarządu BS Augustów z dnia 31.10.2016r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym z dnia 06 maja 2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Płońsk, sierpień 2011r. AD wer. 6.0

Płońsk, sierpień 2011r. AD wer. 6.0 AD wer. 6.0 Załącznik do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 4.08.2011r. Obowiązuje od 16.08.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI W

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LIPSKU Załącznik do Uchwały Nr 28/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 26-11-2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW CZĘŚĆ I DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, SKO, PKZP I RAD RODZICÓW 4 ROZDZIAŁ I. NOWA LINIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH Otwarcie i prowadzenie rachunku Rodzaj czynności/usługi Tryb pobierania

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim w dniu 30.03.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne tekst jednolity - obowiązuje od 3 listopada 2016 r. Załącznik nr 7 do "Zasad przyjmowania zleceń w zakresie niektórych czynności dewizowych wykonywanych przez Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie" Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe -

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WYCIĄG Z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 1 CZERWCA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo