Taryfa prowizji i opłat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały nr 268/2013 Zarządu BS w Przysusze z dnia r. Bank Spółdzielczy w Przysusze Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Przysusze Obowiązuje od dnia 18 września 2013 r.

2 Spis treści DZIAŁ 1 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT 4 DZIAŁ 2 OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH 7 Rozdział 1 Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Rachunki i rozliczenia złotowe Rachunek oszczędnościowy Unikonto Oszczędnościowe Gardena Rachunki i rozliczenia walutowe 10 Rozdział 2 Wydawanie i obsługa kart Karta Visa Electron paywave Karta Visa Electron paywave młodzieżowa Karta Kredytowa Visa 14 Rozdział 3 Kredyty Kredyt w ROR Kredyt gotówkowy i okolicznościowy (konsumencki) Kredyt mieszkaniowy A Preferencyjny kredyt mieszkaniowy Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale Wykup wierzytelności, weksle Różne Pożyczka hipoteczna Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie Kredyt konsolidacyjny 27 DZIAŁ 3: OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW, ROLNIKÓW, ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I STOWARZYSZEŃ NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rozdział 1 Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Rachunki i rozliczenia złotowe Rachunki i rozliczenia walutowe Lokaty terminowe walutowe 33 Rozdział 2 Wydawanie i obsługa kart Karta Visa Electron Business z mikroprocesorem 35 Rozdział 3 Kredyty Kredyt w rachunku bieżącym A Kredyty w RBRI Kredyty preferencyjne A Kredyty z EFRWP Wiarygodny Partner Kredyt inwestycyjny i obrotowy A Kredyt inwestycyjny PROW Kredyt konsolidacyjny Gwarancje, poręczenia, regwarancje, awale Różne 49 DZIAŁ 4 INNE CZYNNOŚCI 50 DZIAŁ 5 CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI INTERNETOWE 51 Rozdział 1: Rozdział 2: Cennik opłat za usługi internetowe dla klientów detalicznych 51 Cennik opłat za usługi internetowe dla klientów korporacyjnych 52 Rozdział 3: Cennik opłat za internetowe usługi SMS poprzez CUI 52 2

3 DZIAŁ 1: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT Bank Spółdzielczy w Przysusze pobiera prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych zgodnie z niniejszą Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Przysusze. 1. Użyte w niniejszej Taryfie określenia oznaczają: 1) rezydent: a) osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w kraju oraz osobę prawną mającą siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów, b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych, 2) nierezydent: a) osobę fizyczną mającą miejsca zamieszkania za granicą oraz osobę prawną mającą siedzibę za granicą, a także inny podmiot mający siedzibę za granicą, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, b) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, misje specjalne i organizacje międzynarodowe oraz inne obce przedstawicielstwa korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, 3) nierezydent z krajów trzecich - osobę fizyczną, osobę prawną oraz inne podmioty, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w krajach trzecich; nierezydentami z krajów trzecich są również znajdujące się w tych krajach oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów lub nierezydentów z innych krajów, 4) kraje trzecie inne państwa niż Rzeczpospolita Polska, niebędące państwami członkowskimi Unii Europejskiej; kraje trzecie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Organizacji Współpracy Gospodarczej i rozwoju traktuje się na równi z państwami członkowskimi Unii Europejskiej, 5) kraj - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 6)waluty obce znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR), 7) waluty wymienialne waluty obce państw spełniających wymagania art. VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, ogłaszane przez Prezesa NBP w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski 8) dewizy papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych 9) BS Przysucha Bank Spółdzielczy w Przysusze i jego jednostki/komórki organizacyjne. 2. określone w niniejszej Taryfie pobiera BS w Przysusze wykonujący bezpośrednią obsługę klienta. 3. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Przysusze pobiera się od wpłacającego, chyba że została zawarta umowa pomiędzy BS w Przysusze, a posiadaczem rachunku bankowego o pobieraniu prowizji od posiadacza rachunku. 3

4 4. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BS w Przysusze. pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS w Przysusze a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z taryfą prowizji i opłat. 5. Prowizje od wpłat, o których mowa w ust. 4, mogą być pobierane od posiadacza rachunku bankowego miesięcznie w formie ryczałtu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Częstotliwość pobierania prowizji ustala się w umowie. 6. Prowizje za realizację zleceń Posiadacza rachunku pokrytych wpływami bieżącymi pobiera się od kwoty płatności. 7. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS w Przysusze z instytucjami lub przedsiębiorcami, na zlecenie których dokonywane są operacje, BS w Przysusze pobiera prowizję lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie. 8. Za wykonanie czynności zleconych przez inny bank BS w Przysusze pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem. 9. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat BS w Przysusze pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami. 10. BS w Przysusze zastrzega sobie prawo dokonania zmiany stawek prowizji i opłat. Zmiana stawek może nastąpić w przypadku wystąpienia jednego z poniższych warunków: a) zmiany cen energii i taryf telekomunikacyjnych oraz opłat stosowanych przez inne instytucje, z usług których korzysta BS w Przysusze przy wykonywaniu danej czynności, b) zmiany wskaźnika cen dóbr inwestycyjnych, publikowanego przez GUS, c) zmiany zakresu lub formy wykonywania danej czynności d) zmiany cen pieniądza na rynku międzybankowym. 11. pobierane są: 1) po wykonaniu usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonanie usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 12. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków: depozytów terminowych, wkładów oszczędnościowych, na których gromadzone są środki na cele charytatywne, środków, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych np. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 2) wpłat na poczet spłat kredytów (rat kapitałowych i ch) zaciągniętych w BS w Przysusze dokonywanych do 14 dni przed ustalonym w umowie terminem; w pozostałych przypadkach zgodnie z umową, 3) od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, ewentualnie według umowy, 4) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS w Przysusze ( np. z tytułu najmu lokalu BS w Przysusze, dostaw robót i usług ) oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla BS w Przysusze, 5) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym. 13. Opłaty abonamentowe oraz opłata za prowadzenie rachunku pobierane są w sposób automatyczny z rachunku klienta: 1) w ciężar rachunku do wysokości wolnych środków na rachunku, 2) w przypadku braku wolnych środków na rachunku, posiadacz rachunku jest zobowiązany do uzupełnienia środków, spłata należności pokrywana jest z pierwszych wpływów na rachunek. 14. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4

5 15. ustalane są i pobierane w złotych. 16. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 17. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 18. Za zastępczą obsługę kasową jednostek budżetu państwa BS w Przysusze pobiera prowizje/opłaty w wysokościach uzgodnionych z oddziałem NBP. 19. Za usługi inne (nietypowe), nie przewidziane w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności, wysokość prowizji lub opłaty ustala Prezes Zarządu BS w Przysusze. 20. Nie pobiera się opłat za udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust.1 pkt 2 Prawa bankowego i innych przepisach prawa, z zastrzeżeniem udzielania informacji innym bankom oraz na zasadzie wzajemności innym instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów (art. 105 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego). 21. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu na zasadach do dwóch miejsc po przecinku. 22. Zasady przeliczania transakcji w walutach obcych zrealizowanych kartami płatniczymi określone są w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 23. Prowizje za operacje zrealizowane kartami płatniczymi za granicą ustalane są od kwoty transakcji wyrażonej w złotych, po jej przeliczeniu na zasadach określonych w regulaminach funkcjonowania poszczególnych kart płatniczych. 24. Przesłanki i tryb zmiany niniejszej taryfy wskazane są w regulaminach albo umowach funkcjonowania poszczególnych usług bankowych znajdujących się w ofercie Banku Spółdzielczego w Przysusze. 5

6 6

7 Lp 1 DZIAŁ 2: OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1: Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1.1. Rachunki i rozliczenia złotowe Wyszczególnienie Tryb pobierania opłaty podstawowa Stawk a min. Stawk a maks. rozliczenia/ ) Otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego 2) Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego EMERYT - Bez opłat 3) Otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego STUDENT (rachunek do 26 roku życia) 2 1) Prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Uwaga: Prowizji nie pobiera się za miesiąc w którym nastąpiło otwarcie rachunku 2) Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego EMERYT 3) Prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego STUDENT (rachunek do 26 roku życia) 3 Od wpłat gotówkowych: 1) na rachunek bankowy prowadzony przez BS w Przysusze, chyba że umowa stanowi inaczej 2) na rachunek bankowy prowadzony w innych bankach niż BS w.przysusze 3) od wpłat za rozmowy telef.dla TP S.A. 4) od wpłat za energię elektryczną 5) od wpłat za abonament RTV 6) od wpłat na rachunki KRUS Uwaga: prowizję pobiera się od posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy lub od wpłacającego *U W A G A!!! Uregulowania powyższe nie dotyczą prowizji od wpłat regulowanych indywidualnymi umowami z klientami Banku. 4 Od wypłat gotówkowych z rachunku BS w Przysusze - z konta kwoty w oczekiwaniu na uznanie rachunku klienta lub wypłaty 5 Przelew z rachunku oszczędnościowego i oszczędnościowo rozliczeniowego na rachunek bankowy: 1) prowadzony przez Oddział BS w Przysusze 2) prowadzony przez inne banki w kwocie niższej niż 1 mln zł 3) prowadzony przez inne banki w kwocie co najmniej 1 mln zł w systemie SORBNET 4) prowadzony przez inne banki w kwocie niższej niż 1 mln zł w systemie SORBNET Przelew z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Emeryt oraz z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego Student na rachunek bankowy: 1) prowadzony przez Oddział BS w Przysusze 2) prowadzony przez inne banki w kwocie niższej niż 1mln zł 3) prowadzony przez inne banki w kwocie co najmniej 1mln zł w systemie SORBNET 4) prowadzony przez inne banki w kwocie niższej niż 1 mln zł w systemie SORBNET 6 Wydanie, na wniosek klienta, potwierdzenia wykonania przelewu miesięcznie naliczana od wpłacanej kwoty za każdą wypłatę za każdy przelew za każdy przelew za każde potwierdzenie 6,00 zł Bez opłat Bez opłat 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 3,00 zł 3,00 zł 4,00 zł 4,20 zł 3,00 zł 3,00 zł 0,5% 4, 2,00 zł 4, 20,00 zł 20,00 zł 1,00 zł 2, 20,00 zł 20,00 zł 10 zł Sporządzenie i wysłanie jednego wyciągu w miesiącu za jeden wyciąg Bez opłat 8 za każdy dodatkowy wyciąg Sporządzenie, na wniosek klienta, dodatkowego wyciągu 10zł - 9 Sporządzanie wyciągów w innych terminach według zawartej umowy za każdy wyciąg 5 zł - 10 Przyjęcie, zmianę i odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za każde przyjęcie, zmianę lub odwołanie - 7

8 11 1) Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom r-ku oszczędnościowo rozliczeniowego: - 5 czeków - 10 czeków - 20 czeków 2) Za pojedynczy blankiet czekowy wydany doraźnie 3) Za potwierdzenie blankietu czekowego 12 1) Przyjęcie zgłoszenia utraty blankietów czekowych oraz dowodów tożsamości i wykonanie zastrzeżenia - za każde zastrzeżenie Bez opłat 2zł 5zł 20 zł - - 2) Odwołanie zastrzeżenia utraty dowodów tożsamości 13 Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o posiadaniu rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego i lokaty terminowej, wysokości salda oraz dopisanych odsetek do wkładu itp. za każde zaświadczenie 20 zł - 14 Za sporządzenie odpisu obrotów na r-ku oszczędnościowo rozliczeniowym lub lokaty terminowej: a) bieżący rok b) za każdy poprzedni rok Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek 15 Za sporządzenie odpisu: 1) wyciągu z r-ku oszczędnościowo rozliczeniowego 2) jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej Ad a) za każde rozpoczęte 10 pozycji Ad b) opłatę podwyższa się o 100% stawki podstawowej (tj. o 15 zł) za każdy dokument 15 zł 10 zł - 2 zł - 16 Realizacja stałych zleceń z r-ku oszczędnościowo rozliczeniowego od każdej operacji Z tytułu odmowy realizacji polecenia zapłaty/stałego zlecenia 17 z powodu braku środków na r-ku oszczędnościowo rozliczeniowym 18 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu 19 Za poszukiwanie, na wniosek osób uprawnionych (właściciel, współwłaściciel) r-ków lokat terminowych i (lub) udzielenie informacji o saldzie 20 Za dokonanie blokady wkładów na rachunku z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego przez inny bank 21 Za wydanie potwierdzenia wykonania blokady środków na r-ku oszczędnościowo-rozliczeniowym 22 Realizacja polecenia zapłaty Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela 23 Przyjęcie polecenia zapłaty w oddziale dłużnika Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika 24 Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika 25 Wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia zapłaty Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela 26 Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa - pierwszy pełnomocnik - każdy kolejny pełnomocnik Uwaga: Opłaty za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zawieraniu umowy za każdą operację prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego za każdy dokument rocznie, za każdą dokonaną blokadę 2,5 zł 5 zł 3% kwoty zajętej za każde potwierdzenie 10 zł - za każdą dyspozycję 4 zł - za każdą dyspozycję 3 zł - za każdą dyspozycję 4 zł - za każdą dyspozycję 4 zł - za każdą dyspozycję Brak opłat 10 zł / 8

9 27 Za czynności związane z obsługą rachunków oszczędnościowych: 1) wystawienie nowej książeczki w miejsce zniszczonej lub utraconej 2) umorzenie utraconej książeczki 3) ustalenie numeru książeczki 4) przepisanie książeczki w związku z przelewem praw na inną osobę za każdą książeczkę 10 zł Bez opłat 10 zł 20 zł - 28 Za likwidację lokaty terminowej - 29 Wpłaty i wypłaty dotyczące rachunków oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, prowadzonych w BS Przysucha - Bez opłat Jednorazowy Za prowadzenie rachunku środków płatnych na każde żądanie a vista, miesięcznie Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym. miesięcznie jednorazowo Opłatę winno się pobierać od każdej założonej blokady na wniosek klienta lub organów zewnętrznych. Opłata dotyczy wyłącznie rachunków, na których są dostępne środki. 32 Za wykonanie zlecenia płatniczego za granicę za każdą dyspozycję 3zł 40 zł 0,15% od kwoty + koszty banków pośredniczących 10 zł 200 zł Jednorazowy Prowizyjny / Jednorazowy Realizacja dyspozycji spadkobierców Za zmianę rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie Działania SGB-Banku S.A. podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez posiadacza rachunku błędnego numeru rachunku bankowego odbiorcy 36 Przelewy wykonywane w terminie wskazanym przez klienta przelew z datą przyszłą 37 Za sporządzenie i wysłanie monitu z powodu powstania niedopuszczalnego salda debetowego na rachunku (po upływie terminu spłaty) od każdego spadkobiercy za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję za każdy monit 1.2. Rachunek Oszczędnościowy Unikonto Oszczędnościowe GARDENA 20 zł 20 zł 10 zł Jednorazowy Prowizyjny Jednorazowy Prowizyjny Jednorazowy Prowizyjny Jednorazowy Prowizyjny Jednorazowy Prowizyjny Lp. Rodzaj czynności / usług Tryb pobierania opłaty podstawowa min. maks. rozliczenia/ Za pierwszy przelew/wypłatę w miesiącu środków z rachunku oszczędnościowego GARDENA : 1 przelew - bez opłat wypłata gotówkowa bez opłat 2 Kolejny przelew/wypłata w danym miesiącu środków z rachunku oszczędnościowego GARDENA : przelew wypłata gotówkowa kolejny przelew/wypłata w danym miesiącu 0,2% 0,2% 8 zł 10 zł 20 zł 3 Wyciąg bankowy raz w miesiącu za każdy wyciąg bez opłat 9

10 4 Za wyciąg bankowy za okres od poprzedniego wyciągu w terminie dowolnym za każdy wyciąg 10 zł Lp. Rodzaj czynności/usługi 1.3. Rachunki i rozliczenia walutowe Tryb pobierania opłaty min Wpłaty i wypłaty z rachunków za każdą dyspozycję 3 PLN Przelewy na rachunki bankowe: 1) prowadzone przez jednostki organizacyjne Banku 2) prowadzone przez inne banki w drodze przekazania środków poprzez rachunek NOSTRO Skup/Realizacja polecenia wypłaty z zagranicy : 1. W formie Płatności Regulowanej (oznacza płatność realizowaną na rachunki w bankach na terytorium UE, w tym do innego banku krajowego, spełniającą następujące cechy: 1. wyrażona w EUR, 2. do kwoty 50,0 tys. EUR, 3. z podanym w standardzie IBAN numerem rachunku beneficjenta, 4. z podanym prawidłowym kodem BIC banku beneficjenta, 5. ze wskazaniem opcji kosztowej SHA (DZIELONE), 6. bez dodatkowych instrukcji, 7. skierowana do banku będącego uczestnikiem tych rozliczeń. 2. W formie Przelewu SEPA (oznacza płatność realizowaną na rachunki w bankach na terytorium UE, w tym do innego banku krajowego, spełniającą łącznie następujące cechy: a) rachunek beneficjenta w formacie IBAN, b) kod BIC banku beneficjenta - wpisany we właściwym polu, c) bank beneficjenta jest uczestnikiem SEPA Credit Transfer, d) koszty bankowe dzielone stronami opcja SHA, e) data waluty TOMORROW (D+1). Przy przelewie tym nie obowiązuje ograniczenie kwotowe. Wykaz banków SEPA dostępny jest na stronie: za każdy przelew maks. 2 PLN 0,15% kwoty, + koszty banków pośredniczących - 15 PLN - 15 PLN 4. Sporządzenie i wysłanie wyciągu wg umowy za wyciąg nie pobiera się Sporządzenie, na życzenie klienta, dodatkowego wyciągu Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o wysokości salda na rachunku Uwaga: Opłatę pobiera się jednorazowo niezależnie od liczby rachunków klienta w jednostce organizacyjnej Banku Przyjęcie, zmianę i odwołanie dyspozycji posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci za dodatkowy wyciąg za każde zaświadczenie za każde przyjęcie, zmianę albo odwołanie 10 PLN 200 PLN rozliczenia/ 10 PLN 20 PLN 30 PLN 10

11 Uwaga: W przypadku złożenia przez klienta zapisu na wypadek śmierci jednocześnie na wkładach złotowych w jednostce na rachunku walutowym, Bank pobiera tylko jedną opłatę Zmiana posiadacza rachunku w związku z przelewem praw (cesją) Uwaga: w jednostce w przypadku cesji całego rachunku opłata pobierana jest jednorazowo, w przypadku cesji wkładu w ramach rachunku od pojedynczego wkładu Przyjęcie lub zmiana hasła Uwaga: Opłatę pobiera się jednorazowo bez względu na liczbę rachunków klienta w jednostce organizacyjnej Banku Dokonanie blokady środków na rachunku z tytułu umów zawieranych z innymi instytucjami i osobami na wniosek posiadacza rachunku Przyjęcie lub zmiana pełnomocnictwa 1) pierwszy pełnomocnik 2) każdy kolejny pełnomocnik Uwaga: Opłatę za przyjęcie pełnomocnictwa nie pobiera się jeśli pełnomocnicy są ustanawiani przy zawieraniu umowy za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję za każdą dyspozycję 35 PLN 10 PLN 30 PLN nie pobiera się 10 PLN Likwidacja rachunku płatnego na każde żądanie w ciągu 90 dni od dnia zawarcia Uwaga 1: Jeżeli kwota wkładu na likwidowanym rachunku wynosi mniej niż opłata za likwidację tego rachunku, należy pobrać opłatę do wysokości wkładu Uwaga 2: Opłaty nie pobiera się gdy likwidowany rachunek został otwarty w związku z otwarciem wkładu terminowego walutowego przez osobę nie posiadającą w Banku rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie. za każdy rachunek 30 PLN Likwidacja lokaty w ciągu 14 dni od dnia otwarcia za każdy rachunek 20 PLN Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokument Złożenie dyspozycji realizacji przelewu na druku niestandardowym Uwaga: Opłata pobierana dodatkowo wraz z prowizją za realizację przelewu Za dokonanie blokady środków na rachunku bankowym. Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o posiadaniu rachunku, wysokości salda oraz dopisanych odsetkach do wkładu itp. prowizję pobiera się z rachunku bankowego dłużnika po pełnej realizacji tytułu wykonawczego od każdej dyspozycji opłatę winno się pobierać od każdej założonej blokady na wniosek klienta lub organów zewnętrznych. Opłata dotyczy wyłącznie rachunków, na których są dostępne środki 0,5% kwoty zajętej 5 PLN 20PLN 10 PLN za każde zaświadczenie 18. Realizacja dyspozycji spadkobierców od każdego spadkobiercy Jednorazowy Prowizyjny 11

12 Lp Wyszczególnienie Rozdział 2: Wydawanie i obsługa kart 2.1 Karta Visa Electron paywave Tryb pobierania opłaty Podstawowa Stawk a min. maks. rozliczenia/ Wydanie karty: 1) Posiadaczowi/Współposiadaczowi 2) Pełnomocnikowi 3) osobie wskazanej 2 Wydanie karty dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Emeryt i Student (do 26 roku życia): 1) Posiadaczowi/Współposiadaczowi 2) Pełnomocnikowi Używanie karty Używanie karty dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Emeryt i Student (do 26 roku życia) Uwaga: prowizji nie pobiera się za miesiąc, z którym nastąpiło wydanie karty za każdą kartę miesięcznie 0 zł 10 zł 20 zł Bez opłat 10 zł 2,80 zł 1, Ekspresowe wydanie karty za każdą kartę 45 zł - 4 Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej za każdą kartę 15 zł - 5 Zastrzeżenie karty - Bez opłat - 7 Wydanie duplikatu karty za każdą kartę 10 zł - 8 Odblokowanie karty za każdą kartę 10 zł - 9 Zmiana PIN u do Karty w bankomatach 10 1) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt 1 za każdą zmianę numeru PIN 4, 7,00 zł Wydanie Nowego PIN-u na żądanie Użytkownika Karty za każdy numer PIN 6,00 zł - - Wznowienie karty po upływie terminu ważności za każdą kartę 15 zł za każde zestawienie Dodatkowe miesięczne zestawienie transakcji 5 zł - 13 Transakcje bezgotówkowe - Bez opłat 14 Transakcje gotówkowe: 1) w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających na terenie całego kraju, 2) w kasach SGB Banku S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych 3) w bankomatach obcych w kraju 4) w kasach obcych w kraju 5) w bankomatach i kasach obcych za granicą za każdą wypłatę naliczana od wypłacanej kwoty bez opłat 1, 2% 2% 3% 5,00 zł 4, 10 zł 15 Marża banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych naliczana od kwoty transakcji 1% 12

13 16 Informacje dodatkowe: Wysokość limitów bezpieczeństwa: 1) Dzienny limit wypłat gotówki 2) Dzienny limit transakcji bezgotówkowych zł zł Wysokość limitów off-line*: 1) limit ilościowy 2) limit wartościowy *Dokonanie transakcji zbliżeniowej Visa do kwoty nie wymaga podania kodu PIN; taka transakcja odbywa się w trybie offline (czyli bez łączenia się z bankiem-wydawcą karty) - 4 sztuki 200,00 zł Maksymalna wartość transakcji typu cash back - 200,00 zł Pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji dokonywanych Kartą - 0,00 zł 20 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt 1 za każde sprawdzenie Bez opłat 1,00 zł - Lp Wyszczególnienie 2.2 Karta Visa Electron paywave młodzieżowa Tryb pobierania opłaty Podstawowa min. maks. rozliczenia/ Wydanie karty Posiadaczowi/Współposiadaczowi (od 13 do 25 roku życia) - osobie wskazanej za każdą kartę 0 zł 20 zł 2 Używanie kart miesięcznie 0 zł 3 za każdą kartę Ekspresowe wydanie karty 4 za każdą kartę Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 15 zł 5 Zastrzeżenie karty - Bez opłat 7 Wydanie duplikatu karty za każdą kartę 10 zł 8 Odblokowanie karty za każdą kartę 10 zł 9 Zmiana PIN u do Karty za każdą zmianę numeru PIN 10 Wydanie Nowego PIN-u na żądanie Użytkownika Karty Za każdy numer PIN 3, 5,00 zł 11 Wznowienie karty po upływie terminu ważności za każdą kartę 15 zł 12 Dodatkowe miesięczne zestawienie transakcji za każde zestawienie 5 zł 13 Transakcje bezgotówkowe - Bez opłat 14 Transakcje gotówkowe: 1) w sieci bankomatów banków spółdzielczych i zrzeszających na terenie całego kraju, za każdą bez opłat 13

14 2) w kasach SGB Banku S.A. i zrzeszonych bankach spółdzielczych 3) w bankomatach obcych w kraju 4) w kasach obcych w kraju 5) w bankomatach i kasach obcych za granicą wypłatę naliczana od wypłacanej kwoty 1, 2% 2% 3% 5,00 zł 4, 10 zł 15 Pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji dokonywanych Kartą - 0,00 zł 16 Marża Banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych - 1% Informacje dodatkowe: 17 Wysokość limitów bezpieczeństwa: 1) Dzienny limit wypłat gotówki 2) Dzienny limit transakcji bezgotówkowych zł 500 zł Wysokość limitów off-line*: 1) limit ilościowy 2) limit wartościowy *Dokonanie transakcji zbliżeniowej Visa do kwoty nie wymaga podania kodu PIN; taka transakcja odbywa się w trybie offline (czyli bez łączenia się z bankiem-wydawcą karty) - 4 sztuki Maksymalna wartość transakcji typu cash back - 200,00 zł 200,00 zł 20 Sprawdzenie salda rachunku w bankomatach: 1) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt 1 za każde sprawdzenie Bez opłat 1,00 zł 2.3 Karta Kredytowa Visa Lp Wyszczególnienie Tryb pobierania opłaty Podstawowa min. maks. rozliczenia Wydanie karty: za każdą kartę bez opłat 1) głównej bez opłat 2) dodatkowej 2. Używanie karty: 1) głównej 2) dodatkowej miesięcznie 5,90 zł miesięcznie 1) 3,40 zł miesięcznie 2) Wydanie, wymiana lub wznowienie karty w trybie ekspresowym za każdą kartę 70 zł Wymiana karty za każdą kartę 35 zł Wznowienie karty za każdą kartę bez opłat Transakcje bezgotówkowe - bez opłat Transakcje gotówkowe naliczana od wypłacanej kwoty 3% 7zł 14

15 Przewalutowanie w przypadku transakcji dokonanych za granicą w walucie innej niż EURO oraz transakcji internetowych dokonanych w walucie innej niż EURO lub PLN za każdą transakcję Awaryjna wypłata gotówki za granicą za każdą wypłatę wg stawek organizacji Visa Wydanie karty zastępczej za granicą za każdą wypłatę wg stawek organizacji Visa Zastrzeżenie karty - bez opłat Wydanie nowego PIN-u za każdy numer PIN 10 zł Ekspresowe wydanie nowego PIN-u za każdy numer PIN 45 zł Zmiana PIN-u w bankomacie za każdą zmianę 6, Miesięczne zestawienie transakcji Sporządzenie i wysłanie duplikatu wyciągu rachunku z karty na wniosek Posiadacza Zmiana na wniosek Posiadacza limitu kredytowego w trakcie ważności karty Za każde zestawienie Za każdy duplikat wyciągu za każdą zmianę 1% bez opłat 5 zł 25 zł Opłata za przekroczenie limitu kredytowego - 40 zł Minimalna kwota do zapłaty Ubezpieczenie Mega Pakiet Opłatę za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w przypadkach określonych w umowie o kartę Informacje dodatkowe naliczana zgodnie z regulaminem funkcjonowania kart kredytowych i umową do jednej karty miesięcznie za każdy monit/ wezwanie 5% zadłużenia, / 3 zł 1) Opłata miesięczna za kartę nie jest naliczana pod warunkiem wykonania tą kartą transakcji bezgotówkowych w poprzednim cyklu na łączną kwotę nie mniejszą niż 590 zł, 2) Opłata miesięczna za kartę nie jest naliczana pod warunkiem wykonania tą kartą transakcji bezgotówkowych w poprzednim cyklu na łączną kwotę nie mniejszą niż 3, 15

16 DZIAŁ 2; Rozdział 3: Kredyty 3.1 Kredyt w ROR Lp. Rodzaj czynności / usług Tryb pobierania opłaty podstawowa minimalna rozliczenia/ Opłata przygotowawcza: 1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt 1 2) za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata o której mowa w pkt 1.1. nie zostanie zwrócona Ad 1) płatna w dniu złożenia wniosku Ad 2) naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy 2 Opłata za przedłużenie umowy kredytu na kolejne 12 m-cy naliczana od kwoty odnowienia kredytu Opłata za rozpatrzenie wniosku klienta o zmianę warunków umowy kredytu. Opłata za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu Wydanie na wniosek klienta: zaświadczenia stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik, zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient figuruje jako dłużnik. Uwaga: Zaświadczenie wydane przez Oddział BS w Przysusze dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział Od wpłat z tytułu spłaty kredytu i odsetek oraz za wypłatę kredytu Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy za każdy wniosek za każdą zmianę, pobierana od kwoty pozostałej do spłaty za każde zaświadczenie 3,5% Liniowo/ 3% 50zł Liniowo / Liniowo / Liniowo/ 3% / - Bez opłat za każdą czynność / Kredyty debetowe w ROR za każde wezwanie do zapłaty za sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty kredytu Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/ pożyczki Za każdy duplikat 20 zł

17 3.2 Kredyt gotówkowy i okolicznościowy (konsumencki) Lp. 1 1 Wyszczególnienie Tryb pobierania opłaty podstawo wa min. ma. rozliczenia/ Opłata przygotowawcza: 1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt, 2) za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu gotówkowego, okolicznościowego (konsumenckiego) Ad 2) naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy Bez opłaty 4% ESP/ Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę: 1) warunków umowy kredytu, 2) zabezpieczenia za każdy wniosek, pobierana od kwoty pozostałej do spłaty 0,5 % 0,5% ESP/ 2 3 Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata, o której mowa w pkt i 2.2. nie zostanie zwrócona. Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu oraz opłaty za zmianę zabezpieczenia. Opłata za zmianę na wniosek klienta: 1) warunków umowy kredytu, 2) zabezpieczenia za każdą zmianę, pobierana od kwoty pozostającej do spłaty 2,5 % 2,5% 1000 zł 1000 zł ESP/ 4 Wydanie na wniosek klienta: 1) zaświadczenia stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik, 2) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient figuruje jako dłużnik za każde zaświadczenie /prz ychód Uwaga: Zaświadczenie wydane przez Oddział BS w Przysusze dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział 5 Koszty wystawienia i wysłania monitu/ upomnienia za każdy monit/upomnienie Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. Koszt wystawienia i wysłania monitu/upomnienia od każdego wierzyciela / Koszty wystawienia i wysłania wezwań do zapłaty za każde wezwanie do zapłaty 6 7 Od wpłat z tytułu spłaty kredytu i odsetek oraz za wypłatę kredytu Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. Koszt wystawienia i wysłania wezwania do zapłaty od każdego wierzyciela - Bez opłat / 8 Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy za każdą czynność / 9 Zakupy ratalne Opłata przygotowawcza: 1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt konsumencki na zakupy ratalne: za każdy wniosek Bez opłat / 2) za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu za każdą umowę 4% 17

18 konsumenckiego na zakupy ratalne: 10 Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Za każde wykreślenie W przypadku zgody na wykreślenie kilku hipotek objętych jednym dokumentem w stosunku do jednego właściciela nieruchomości 11 Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/ pożyczki Za każdy duplikat 20 zł / 3.3 Kredyt mieszkaniowy Lp. 1 Rodzaj czynności / usług Tryb pobierania opłaty podstawowa min maks. rozliczenia/ Prowizja przygotowawcza: 1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt 0,4% 1000 zł ) za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu: - do 5 lat lat lat lat lat Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku prowizja, o której mowa w pkt. 1.1 nie zostanie zwrócona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prowizja, o której mowa w pkt. 1.1 zostanie zaliczona na poczet prowizji w pkt. 1.2 Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę: 1) warunków umowy kredytu, 2) zabezpieczenia kredytu Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata, o której mowa w pkt i 2.2. nie zostanie zwrócona. Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu oraz opłaty za zmianę zabezpieczenia. Opłata za zmianę na wniosek klienta 1) warunków umowy kredytu ( w tym za prolongatę spłaty całości, części kredytu i/lub odsetek), 2) zabezpieczenia Rekompensacyjna od przedterminowo spłaconej kwoty kredytu (kapitału) lub jego części; dla kredytów udzielonych od r. Uwaga 1: Nie pobiera się prowizji w przypadku spłaty kredytu dokonanej do 30 dni kalendarzowych przed terminem wynikającym z umowy kredytu, o ile umowa nie stanowi inaczej. Uwaga 2: Przy spłacie bezgotówkowej liczy się data wpływu środków na rachunek BS w Przysusze Uwaga 3: Nie dotyczy kredytów zabezpieczonych cesją wierzytelności z dopłat Ad 1) płatna w dniu złożenia wniosku Ad 2) naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji 2,80% 2,90% 3,00% 3,10% 3,20% za każdy wniosek pobierana od kwoty pozostałej do spłaty 0,5% 0,5% za każdą zmianę, pobierana od kwoty pozostającej do spłaty 2,5 % naliczana od kwoty spłacanego kredytu 2,5% 100zł 300 zł 1000 zł ESP/ ESP/ ESP/ 0,00% ESP- gdy klient spłaci tylko część zadłużenia przed terminem jednorazowogdy klient spłacił przed terminem całe zadłużenie / 18

19 Za gotowość od nie wykorzystanej kwoty kredytu lub jego transzy w terminie przewidzianym w umowie Wydanie na wniosek klienta: a) zaświadczenia stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik, b) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient figuruje jako dłużnik Uwaga: Zaświadczenie wydane przez Oddział BS w Przysusze dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział Za sporządzenie i wysłanie: a) monitu/ upomnienia, b) wezwania do zapłaty Sporządzenie historii spłat kredytu: za każdy rok kalendarzowy za ilość dni, w których bank pozostawał w gotowości do wypłaty kwoty kredytu od kwoty niewykorzystanej za każde zaświadczenie za każdy monit/upomnienie Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. Koszt wystawienia i wysłania monitu/upomnienia od każdego wierzyciela za każde wezwanie do zapłaty Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. Koszt wystawienia i wysłania wezwania do zapłaty od każdego wierzyciela opłatę pobierać proporcjonalnie do miesięcy (60 zł za 12m-czą historię spłat ) 0,3% 60 zł 20zł 500zł ESP/ / / 9 Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy za każdą czynność Wg ustaleń Prezesa Zarządu / 10 Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej Za każde wykreślenie. W przypadku zgody na wykreślenie kilku hipotek objętych jednym dokumentem w stosunku do jednego właściciela nieruchomości Za inspekcję u kredytobiorcy: 1) do 50 km 2) powyżej 50 km według indywidualnego uzgodnienia 200 zł Za wydanie duplikatu umowy kredytowej/ pożyczki Za każdy duplikat 20 zł Za rozpatrzenie wniosku o bezciężarowe odłączenie części nieruchomości Za każdy wniosek - Jednorazow o/ Jednorazow o/ 19

20 3.3A Preferencyjny kredyt mieszkaniowy Lp. Rodzaj czynności / usług Tryb pobierania opłaty podstawowa min maks. rozliczenia/ Opłata przygotowawcza: 1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt-płatna w dniu złożenia wniosku 2) za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu: - do 5 lat lat lat lat Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku prowizja o której mowa w pkt 1.1 nie zostanie zwrócona. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku prowizja o której mowa w pkt 1.1 zostanie zaliczona na poczet prowizji o której mowa pkt. 1.2 Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę: 1) warunków umowy kredytu, 2) zabezpieczenia kredytu Uwaga: W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata, o której mowa w pkt i 2.2. nie zostanie zwrócona. Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu oraz opłaty za zmianę zabezpieczenia. Opłata za zmianę na wniosek klienta: 1) warunków umowy kredytu (w tym za prolongatę spłaty całości, części kredytu i/lub odsetek) 2) zabezpieczenia Za gotowość od nie wykorzystanej kwoty kredytu lub jego transzy w terminie przewidzianym w umowie Wydanie na wniosek klienta: a) zaświadczenia stwierdzającego, że klient nie figuruje jako dłużnik b) zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient figuruje jako dłużnik Uwaga: Zaświadczenie wydane przez Oddział BS w Przysusze dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten Oddział Za sporządzenie i wysłanie: monitu/ upomnienia, wezwania do zapłaty Ad 1) płatna w dniu złożenia wniosku Ad 2) naliczana od kwoty udzielonego kredytu, płatna przed lub przy postawieniu kredytu do dyspozycji kredytobiorcy za każdy wniosek pobierana od kwoty pozostałej do spłaty za każdą zmianę, pobierana od kwoty pozostającej do spłaty za ilość dni, w których bank pozostawał w gotowości do wypłaty kwoty kredytu od kwoty niewykorzystanej za każde zaświadczenie za każdy monit/upomnienie Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. Koszt wystawienia i wysłania monitu/upomnienia od każdego wierzyciela za każde wezwanie do zapłaty Opłatę pobiera się od kredytobiorcy. Koszt wystawienia i wysłania wezwania do zapłaty od każdego wierzyciela 0,4% 2,70% 3,10% 3,50% 3,70% 0,5% 0,5% 2,5 % 2,5% 100zł 100zł 1000 zł 300 zł 1000 zł ESP/ ESP/ ESP/Przyc hód 0,3% ESP/ Jednorazow o/ Jednorazow o- 20

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie tekst jednolity na dzień 25.09.2013r. Chełmno 2011 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0

Płońsk, grudzień 2011r. AD wer. 7.0 AD wer. 7.0 Załącznik nr 13 do Uchwały nr 83/Z/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 15.12.2011r. Obowiązuje od 18.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego im. Stefczyka w Belsku Dużym z dnia 06 maja 2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/B/205 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 24.03.205 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Brańsk, 205 r. Spis treści DZIAŁ. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Płońsk, czerwiec 2014 r. AD wer. 18.0

Płońsk, czerwiec 2014 r. AD wer. 18.0 AD wer. 18.0 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 59/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku z dnia 30.05.2014r Obowiązuje od 01.06.2014r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA INNE CZYNNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych. dla KLIENTÓW DETALICZNYCH

Taryfa prowizji i opłat bankowych. dla KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do uchwały nr 1/B/015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Brańsku z dnia 4.03.015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla KLIENTÓW DETALICZNYCH Brańsk, 015 r. Tabela prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 28/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 04.04.2012r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 z dnia 202015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą z dnia 20092012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w NOWEM n/wisłą TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82./2014 Zarządu Banku z dnia 30.12.2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ I WALUCIE OBCEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie

Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/26 /2011 Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego z dnia 02.11.2011 r. Rejonowego Banku Spółdzielczego Bychawa, 2011 Strona 1 z 17 Spis Treści: Spis Treści...2 Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBACZOWIE 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Konta osobiste... 4 II. Konta osobiste wycofane z oferty... 6 III. Konta walutowe...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.) BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 10.07.2015r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU

T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU T A R Y F A PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W KURPIOWSKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MYSZYŃCU Stan na 12.01.2015r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i opłat w KBS Myszyniec... 3 DZIAŁ I. KLIENCI

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI

TABELA OPŁAT I PROWIZJI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 54/015 z dnia 05.05.015 r. Zarządu BS Nowy Dwór Mazowiecki TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE WYKONYWANE W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 12/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kałuszynie z dnia 19.03.2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2015 z dnia 21.01.2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe Tekst jednolity Kałuszyn, październik 2012 r. 1 Spis treści Zasady pobierania prowizji i

Bardziej szczegółowo