Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie"

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie tekst jednolity na dzień r. Chełmno 2011 r.

2 Spis treści Rozdział Zasady pobierania prowizji i opłat... 3 Rozdział Przedsiębiorcy Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Wydawanie i obsługa karty płatniczej typu charge MasterCard Business Wydawanie i obsługa kart VISA Elektron Business paywave... 8 Rozdział Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej Obrót oszczędnościowy Wydawanie i obsługa kart Visa Electron paywave Wydawanie i obsługa kart Visa Elektron paywave młodzieżowa...12 Rozdział KREDYTY Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt płatniczy Kredyt w rachunku kredytowym Kredyty preferencyjne dla przedsiębiorców i rolników indywidualnych Pożyczki hipoteczne Kredyty konsolidacyjne Kredyty inwestycyjne współfinansowane z funduszy strukturalnych Kredyty obrotowe Unikredyt nawozowy Kredyt Moje mieszkanie Kredyt Hipoteczny dla przedsiębiorców i rolników w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Limit wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Kredyt pod weksel w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Karta kredytowa VISA z mikroprocesorem Kredyt na kolektory słoneczne dla wspólnot mieszkaniowych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Kredyt obrotowy Bezpieczny kredyt...23 Rozdział KREDYTY PODLEGAJĄCE USTAWIE O KREDYCIE KONSUMENCKIM Kredyty gotówkowe i okolicznościowe Kredyt w ROR / UNIKONCIE Kredyt błyskawiczny Pożyczki gotówkowe z ubezpieczeniem na życie pożyczkobiorcy Pożyczka SOS Kredyt studencki Kredyt konsumencki dla grup zawodowych o niskim ryzyku kredytowym Kredyt na kolektory słoneczne dla konsumentów w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Pożyczka pieniężna UDZIAŁOWIEC w BS w Chełmnie...27 Rozdział Inne czynności Prowizje i opłaty związane z Prowadzeniem Internetowej Obsługi Rachunku (CUI) *...29 Rozdział Gwarancje, poręczenia Rozdział Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym Prowizje i opłaty w obrocie dewizowym od klientów instytucjonalnych Prowizje i opłaty w obrocie dewizowym od osób fizycznych Pozostałe czynności w obrocie wartościami dewizowymi

3 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Chełmnie pobiera się od wpłacającego. 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BS w Chełmnie pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS w Chełmnie, a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z taryfą prowizji i opłat. 3. Prowizje za realizację zleceń Posiadacza rachunku pokrytych wpływami bieżącymi pobiera się od kwoty płatności. 4. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS w Chełmnie z instytucjami lub przedsiębiorcami, na zlecenie których dokonywane są operacje, BS w Chełmnie pobiera prowizję lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie. 5. Za wykonanie czynności zleconych przez inny bank, BS w Chełmnie pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem. 6. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat BS w Chełmnie pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami. 7. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości stawek prowizji i opłat (taryfy), w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany o co najmniej 1% wskaźnika zmiany cen i usług ogłaszanego przez Prezesa GUS; 2) zmiany o co najmniej 1% wysokości opłat pobieranych od banku przez instytucje, z usług których bank korzysta przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem usług; 3) zmiany zakresu lub formy realizacji danej czynności; 4) kosztów nowych usług rozszerzających zakres świadczonych usług. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków: a) lokat terminowych, b) wkładów oszczędnościowych, c) na których gromadzone są środki na cele charytatywne, d) środków, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych art. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 2) od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, 3) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS w Chełmnie ( art. z tytułu najmu lokalu BS w Chełmnie, dostaw robót i usług ) oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla BS w Chełmnie, 4) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym. 9. Za zastępczą obsługę kasową jednostek budżetu państwa BS w Chełmnie pobiera prowizje/opłaty w wysokościach uzgodnionych z oddziałem NBP. 3

4 10. Określenia używane w obrocie wartościami dewizowymi oznaczają: 1) rezydent: a) osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w kraju oraz osobę prawną mającą siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych, 2) nierezydent: a) osobę fizyczną nieposiadająca miejsca zamieszkania w kraju oraz osobę prawną nieposiadająca siedziby w kraju, a także inny podmiot nieposiadający siedziby w kraju, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, b) osobę, o której mowa w pkt 1) lit. A), w zakresie, w jakim prowadzi ona działalność za granicą poprzez swoje przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo mające siedzibę za granicą, c) mające siedzibę w kraju oddziały i przedstawicielstwa osób i podmiotów, o których mowa w lit. A) i b), utworzone na podstawie umów międzynarodowych zawartych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że umowy te stanowią inaczej, d) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, misje specjalne i organizacje międzynarodowe oraz inne obce przedstawicielstwa korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, 3) kraj terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 4) waluty obce pieniądze niebędące w kraju prawnym środkiem płatniczym oraz międzynarodowe jednostki rozrachunkowe, 5) waluty wymienialne waluty obce określone jako wymienialne przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 6) dewizy pełniące funkcję płatniczą dokumenty bankowe i finansowe płatne w walutach obcych (art.: weksle, czeki, akredytywy, polecenia wypłaty, przekazy). 11. Do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat bankowych w obrocie dewizowym stosuje się kursy walutowe według Tabeli Kursów Walutowych Banku Spółdzielczego w Chełmnie zwanej dalej Tabelą. 12. Bank może pobrać od rezydentów prowizję i opłaty w walucie wymienialnej przyjmując za podstawę naliczenia prowizji i opłat stawki w złotych, jeżeli: 1) rezydent, na rzecz, którego nastąpiła wpłata, posiada w Banku Spółdzielczym w Chełmnie tylko rachunek walutowy, 2) wpłata nastąpiła na rzecz rezydenta posiadającego rachunek walutowy w innym banku, 3) rezydent, na rzecz którego nastąpiła wpłata, nie posiada wystarczających środków na rachunku złotowym, 4) rezydent złożył dyspozycję pobrania przez Bank prowizji i opłat z rachunku walutowego. 13. Od nierezydentów Bank pobiera prowizje i opłaty w walucie wymienialnej. 14. Dla ustalenia prowizji i opłat w: 1) walucie wymienialnej za czynności, dla których stawki określone są w złotych, stosuje się kurs kupna z Tabeli Kursów Walutowych Banku spółdzielczego w Chełmnie, 2) złotych za czynności, dla których stawki określone są w walucie wymienialnej, stosuje się kurs sprzedaży z Tabeli Kursów Walutowych Banku Spółdzielczego w Chełmnie. 15. Od każdej transakcji dewizowej pobierane będą w przypadku ich wystąpienia rzeczywiste koszty banków zagranicznych. 16. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe w obrocie dewizowym automatycznie pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej. 17. Bank (na zasadzie wzajemności) nie pobiera od innych banków krajowych prowizji i opłat od wykonywanych zleceń. 4

5 18. Za usługi inne (nietypowe), nie przewidziane w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności, wysokość prowizji lub opłaty ustalają osoby upoważnione po uzyskaniu akceptacji Zarządu BS - w drodze negocjacji z klientem. 19. Nie pobiera się opłat za udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust.1 pkt 2 Prawa bankowego i innych przepisach prawa, z zastrzeżeniem udzielania informacji innym bankom oraz na zasadzie wzajemności innym instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów (art. 105 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego). 20. Prowizje i opłaty pobiera się w złotych i groszach w zaokrągleniu do pełnych 0,10 zł Zarząd w uzasadnionych gospodarczo sytuacjach, mając na uwadze ekonomikę banku oraz zachowanie konkurencyjności, może stosować odmienne stawki opłat i prowizji od określonych w taryfie prowizji i opłat pobieranych przez BS CHEŁMNO za czynności bankowe. 5

6 Rozdział 2 Przedsiębiorcy 15) Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Lp Wyszczególnienie podstawowa min Za otwarcie rachunku bankowego: 1) Bieżącego i pomocniczego, dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel bez opłat 2) Lokaty terminowej bez opłat Uwaga: prowizji nie pobiera się za otwarcie rachunku bieżącego dla rolników Za prowadzenie rachunku bankowego miesięcznie, chyba że Przedsiębiorcy Rolnicy Poz. Podmioty umowa stanowi inaczej: niefinansowe 1) Bieżącego, pomocniczego i dodatkowego: - wyłącznie dla gromadzenia środków i rozliczeń (opłata 2. podstawowa) 25,00 zł 15,00 zł 7,00 zł - stanowiącego zabezpieczenie udzielonego kredytu Opłata odstawowa + 12,00 zł 2) Lokaty terminowej bez opłat bez opłat bez opłat Uwaga: - prowizji nie pobiera się za prowadzenie rachunku bieżącego dla rolników do czasu pierwszego wpływu środków dotyczy nowo zakładanych rachunków - prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie i zamknięcie rachunku bankowego Od wpłat gotówkowych: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS Chełmno, chyba że umowa stanowi inaczej 0,3% 3,00 zł 2) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS 0,5% 3,00 zł Chełmno 3) wpłat dokonywanych w formie zamkniętej lub do wrzutni ( 0,1% 4,00 zł trezor nocny) 4) od wpłat za realizację rachunków TP S.A. 1,. 5) od wpłat na rachunki bankowe bieżące, pomocnicze i dodatkowe prowadzone przez BS CHEŁMNO dokonywanych w soboty, niezależnie od indywidualnych warunków umów o prowadzenie rachunku Uwaga: prowizję pobiera się od posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy lub od wpłacającego Od wypłat gotówkowych: 1) z rachunków bankowych prowadzonych przez BS Chełmno 0,1% 4,00 zł 2) nie zgłoszonych z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem wypłat powyżej zł z rachunków bankowych prowadzonych w BS CHEŁMNO 0,5% 3) od wypłat z rachunków bankowych bieżących, pomocniczych i dodatkowych prowadzonych przez BS CHEŁMNO dokonywanych w soboty, niezależnie od indywidualnych warunków umów o prowadzenie rachunku Uwaga: prowizją od wypłat BS Chełmno obciąża rachunek wystawcy dyspozycji Za przelewy: 1) na r ki bankowe prowadzone przez BS Chełmno 2) na r ki bankowe prowadzone przez inne banki 0,5 % 0,3 % 4,00 zł. 1, 4,00 zł od każdego przelewu 10,00 zł od każdej dyspozycji Za dokonanie przelewów z r ków bankowych w terminie 6. wskazanym przez Klienta 7. Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bankowego 3,00 zł od każdej operacji 8 Realizacja stałych zleceń z rachunku na rachunek klienta 1. codziennie 2. dekadowo 3. jednorazowo 30,00 zł. m-cznie 15,00 zł. m-cznie 7,. 6

7 Lp Wyszczególnienie podstawowa min Za przesłanie drogą pocztową wyciągu z rachunku za każdą przesyłkę: - drukowanych na koniec miesiąca bez opłat - drukowanych na koniec dnia 5,00 zł 2. Za wykonanie wyciągu z rachunku: - odbieranych na koniec miesiąca bez opłat - odbieranych na koniec dnia Uwaga! Opłat wymienionych w pkt 1 i 2 nie pobiera się od klientów, którzy złożą wniosek o prowadzenie Internetowej obsługi rachunku do momentu instalacji w siedzibie klienta. 10. Za wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania przelewu 11. 1) Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom r-ków bankowych 2) Za pojedynczy blankiet czekowy wydawany doraźnie 2, 10,00 zł 0, od każdego blankietu czekowego 2,00 zł 12. Za potwierdzenie blankietu czekowego 10,00 zł od każdego blankietu czekowego 20,00 zł 13. 1) Za zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych oraz dowodów tożsamości 2) Za odwołanie zastrzeżenia o utracie dowodów tożsamości 20,00 zł 14. Za przyjęcie czeków do inkasa 0,5% kwoty od każdego czeku 15. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym r-ku bankowym: 1) za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji 2) za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek 16. Za sporządzenie odpisu: 1) wyciągu z r-ku bankowego 2) jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej 17. Za udzielanie telefonicznej informacji o saldzie r-ku Klienta - na podstawie umowy zawartej z Klientem, po podaniu hasła 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 15,00 zł miesięcznie (za dany miesiąc z góry) 18. Za korzystanie z wpływów bieżących 0,3% od kwoty wykorzystanej 19. Za wydanie na wniosek Klienta: 1) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie r-ku bieżącego z określeniem wielkości obrotów, lokat terminowych 30,00 zł 20. Za dokonanie blokady środków na r-ku bankowym 0,5 % wartości blokady 21. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z r-ków bankowych Uwaga: opłatę pobiera się z r-ku bankowego dłużnika 0,5% kwoty zajętej 22. Zawarcie umowy polecenia zapłaty 20,00 zł. 23. Realizacja polecenia zapłaty Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela 24. Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika 25. Wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia zapłaty Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela 26. Za czynności związane z usługą płatności masowych: 1) opłata aktywacyjna (jednorazowo) 2) za każdy dokument otrzymany na rachunek wirtualny 4,00 zł od każdej operacji 4,00 zł od każdej operacji 4,00 zł od każdej operacji 20,00 zł 0, 10,00 zł 15,0 zł 50,0 zł. 50,0 zł 7

8 Lp. 2. Wydawanie i obsługa karty płatniczej typu charge MasterCard Business Wyszczególnienie Podstawowa Wydanie karty 80,00 zł 2. Rejestracja karty w usłudze 3D Secure (opłata jednorazowa) 1,00 zł 3. Wznowienie karty 80,00 zł 4. Użytkowanie karty (opłata miesięczna)**: 1) używanie karty 2) utrzymanie w ramach usługi 3D Secure 8,00 zł 1,00 zł 5. Ekspresowe wysłanie karty/duplikatu karty (za każdą przesyłkę) 50,00 zł 6. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej w kraju 80,00 zł 7. Zastrzeżenie karty bez opłat 8. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania z placówki banku 50,00 zł 9. Wydanie duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 80,00 zł 10. Zablokowanie/Odblokowanie karty 5,00 zł 11. Zmiana PIN u do karty (za każdą zmianę): 1) w bankomatach SGB, 2) w bankomatach banków obcych 4, 7,00 zł 12. Miesięczne zestawienie transakcji 2,00 zł 13. Transakcje bezgotówkowe Bez opłat 14. Transakcje gotówkowe: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach banków SGB, 3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt.2, 5) w bankomatach za granicą 2% 2%, min. 4,, 3% min. 3, 3% min. 4, 3% min. 4, 15. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówkowych na wniosek klienta 5 zł 16. Ubezpieczenie karty Brak opłat 17. Marża banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku 1% transakcji dokonanych w walutach obcych 18. Przekroczenie limitu transakcyjnego (naliczana od kwoty przekroczenia) 5% 19. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia (pobierana po 50,00 zł wpływie środków na rachunek) 20. Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania 50,00 zł kart płatniczych typu charge 21. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w 10,00 zł przypadkach określonych w umowie o kartę 22. Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek posiadacza rachunku / karty 23. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju (za każdą kartę) 24. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju (za każdą kartę) 15) Wydawanie i obsługa kart VISA Elektron Business paywave Równowartość w złotych 150 USD plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość w złotych 95 USD plus koszty operacyjne MasterCard Lp. Wyszczególnienie Pakiet podstawowy 1. Wydanie karty 30,00 zł* 2. Rejestracja karty w usłudze 3D Secure (opłata jednorazowa) 1,00 zł 3. Użytkowanie karty (opłata miesięczna)**: 1) używanie karty 2) utrzymanie w ramach usługi 3D Secure 8,00 zł 1,00 zł 4. Ekspresowe przesłanie karty, duplikatu, nowego PIN-u na wniosek Klienta 45 zł za każdą przesyłkę 5. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 40 zł 8

9 6. Zastrzeżenie karty bez opłat 7. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania z placówki banku 8. Wydanie duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 25 zł 9. Zmiana PIN u do karty (za każdą zmianę): 1) w bankomatach SGB 2) w bankomatach banków obcych 4, 7,00 zł 10. Zapytanie o saldo (za każde sprawdzenie): 1) w bankomatach SGB 2) w bankomatach banków obcych Bez opłat 1,00 zł 11. Odblokowanie karty 10 zł 12. Miesięczne zestawienie transakcji 2 zł 13. Wznowienie karty: 25 zł 14. Transakcje bezgotówkowe bez opłat 15. Transakcje gotówkowe: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach SGB-Bank S.A. 3) w bankomatach obcych w kraju 4) w kasach obcych w kraju 5) w bankomatach i kasach obcych za granicą 16. Marża banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek 17. klienta 18. Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek posiadacza rachunku / karty Informacja dodatkowa: 19. Wysokość limitów bezpieczeństwa: 10. maksymalny limit transakcji w terminalach POS 11. maksymalny limit transakcji w bankomatach 20. Wysokość limitów off-line: 1) limit ilościowy 2) limit wartościowy bez opłat 1, 2%, min. 5,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 1% 5 zł zł zł 4 sztuki 200 zł 21. Maksymalna wartość transakcji typu ash back 200,00 zł * opłata nie jest pobierana od kart podlegających migracji, ** opłata jest pobierana za pełne miesiące użytkowania karty 9

10 Rozdział 3 Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej 15) Obrót oszczędnościowy Lp. Wyszczególnienie podstawowa min. maks Otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego bez opłat 2. 1) Prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego: - wyłącznie dla gromadzenia środków i rozliczeń - stanowiącego zabezpieczenie udzielonego kredytu 15) Prowadzenie UNIKONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO 15) Prowadzenie rachunku UNIKONTO SENIOR 4,99 zł miesięcznie 6,99 zł miesięcznie 1, miesięcznie bez opłat Uwaga: opłat nie pobiera się za miesiąc, w którym otwarto i zamknięto rachunek. 3. Wpłaty i wypłaty dotyczące rachunków oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych: 1) prowadzonych w BS Chełmno 2) prowadzonych przez banki, z którymi BS Chełmno zawarł porozumienia o zastępczej obsłudze w obrocie oszczędnościowym 3) od każdej wypłaty z UNIKONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO w momencie jej dokonania: a) pierwsza wypłata (z uwzględnieniem przelewów) w miesiącu kalendarzowym b) druga i kolejne wpłaty (z uwzględnieniem przelewów) w miesiącu kalendarzowym 4. Od wpłat gotówkowych: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS Chełmno, chyba że umowa stanowi inaczej 2) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS Chełmno *-przy wpłatach do 50,00 zł, Bez opłat 0,00 % 0,5% bez opłat 0,00 zł 8,00 zł 1,00 zł -przy wpłatach powyżej 50,00 zł do 100,00 zł, 1, - przy wpłatach powyżej 100,00 zł do 500,00 zł, 2,40 zł - przy wpłatach powyżej 500,00 zł. 0,5% 3, - od wpłata za realizację rachunków TP S.A. Uwaga: prowizję pobiera się od posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy lub od wpłacającego *Decyzje o stosowaniu stawek podejmują Kierownicy biorąc pod uwagę konkurencję na lokalnym rynku. Decyzja podjęta przez Kierownika dotyczy wszystkich klientów danej placówki. 1, 5. Za wykonanie przelewu z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego 1) na r-ki bankowe prowadzone przez BS Chełmno 2) na r-ki bankowe prowadzone przez inne banki 1, 4,00 zł od każdego przelewu 6. Za wydanie potwierdzenia wykonania przelewu 7,00 zł 7. 1) Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom r-ków oszczędnościowo rozliczeniowych 2) Za pojedynczy blankiet czekowy wydany doraźnie 3) Za potwierdzenie blankietu czekowego 8. 1) Przyjęcie zgłoszenia utraty blankietów czekowych oraz dowodów tożsamości i wykonanie zastrzeżenia 2) Odwołanie zastrzeżenia utraty dowodów tożsamości 0, od każdego blankietu czekowego 2,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 10

11 9. Za potwierdzenie stanu wkładu oszczędnościowego Klienta z innego banku 10. Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o posiadaniu rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego i lokaty terminowej, wysokości salda oraz dopisanych odsetek do wkładu art. 11. Za sporządzenie odpisu obrotów na r-ku oszczędnościowo rozliczeniowym lub lokaty terminowej: 1) bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji 2) za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek 12. Za sporządzenie odpisu: 1) wyciągu z r-ku oszczędnościowo rozliczeniowego 2) jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 8,00 zł 30,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 50% stawki podstawowej 13. Dokonywanie stałych zleceń z r-ków oszczędnościowo rozliczeniowych 3,00 zł od każdej operacji 14. Za udzielenie telefonicznej informacji o saldzie r-ku oszczędnościowo rozliczeniowego na podstawie umowy zawartej z Klientem po podaniu hasła 15,00 zł. za dany miesiąc z góry 15. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu z r-ków lokat terminowych i kont osobistych. 0,5% kwoty zajętej 16. Za poszukiwanie, na wniosek osób uprawnionych (właściciel, 10,00 zł współwłaściciel, pełnomocnik, spadkobierca) r-ków lokat terminowych i za każdy Oddział (lub) udzielenie informacji o saldzie ROR BS Chełmno 17. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych posiadacza r-ku lokaty terminowej lub r-ku oszczędnościowo rozliczeniowego bez opłat 18. Za przyjęcie i zmianę dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 25,00 zł Uwaga: opłaty nie pobiera się za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego oddziału BS Chełmno w związku ze zmianą miejsca zamieszkania zapisodawcy 19. Za dokonanie blokady wkładów na r-ku lokaty terminowej lub na r-ku 0,5 % oszczędnościowo rozliczeniowym z tytułu zabezpieczenia kredytu wartości udzielonego przez inny bank blokady 20. Zawarcie umowy polecenia zapłaty 20,00 zł. 21. Realizacja polecenia zapłaty 4,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela od każdej operacji 22. Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika 23. Wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia zapłaty Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela 24. Realizacja zlecenia z tyt. przekazania odsetek należnych z rachunków oszczędnościowych, terminowych na prowadzone przez inny bank ROR 25. Za przesłanie drogą pocztową wyciągu z rachunku ROR za każdą przesyłkę - drukowanych na koniec miesiąca - drukowanych na koniec dnia 26. Odbiór wyciągów przez klienta lub osobę upoważnioną - drukowanych na koniec miesiąca - drukowanych na koniec dnia 4,00 zł od każdej operacji 4,00 zł od każdej operacji 15,00 zł. od każdej operacji bez opłat 5,00 zł. bez opłat 2,. 50,00 zł 50,00 zł. 27. Wykonanie przelewu z i na książeczkę oszczędnościową a^vista 0,5% 4,00 zł. 28. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki 20,00 zł. 11

12 29. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 15,00 zł. 30. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 30,00 zł. 31. Za sporządzenie wezwania do spłaty przekroczonego dopuszczalnego salda na ROR 30,00 zł. 32. Od dopuszczalnego debetu w ROR 1,0 % 30,00 zł. 33. Za administrowanie dopuszczalnym debetem w ROR (od kwoty debetu) 2,0 % 2.Wydawanie i obsługa kart Visa Electron paywave Lp. Wyszczególnienie opłaty Pakiet podstawowy 1. Wydanie Karty: 1) Posiadaczowi Rachunku 2) Użytkownikowi Karty Bez opłat 15,00 zł* 2. Rejestracja karty w usłudze 3D Secure (opłata jednorazowa) 1,00 zł 3. Użytkowanie karty (opłata miesięczna)**: 1) używanie karty 2) utrzymanie w ramach usługi 3D Secure, 3) wydanej do rachunku UNIKONTO SENIOR 4,00 zł 1,00 zł bez opłat 4. Ekspresowe przesłanie Karty, duplikatu, Nowego PIN-u 45,00 zł za każdą przesyłkę 5. Wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej 20,00 zł 6. Zastrzeżenie Karty Bez opłat 7. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki banku 50,00 zł 8. Wydanie duplikatu Karty 20,00 zł 9. Wydanie Nowego PIN-u na żądanie Użytkownika Karty 6,00 zł 10. Zmiana PIN u w bankomatach (za każdą zmianę): 1) banków SGB, 2) obcych banków 11. Sprawdzenie salda w bankomatach (za każde sprawdzenie): 1) banków SGB, 2) obcych banków 4, 7,00 zł Bez opłat 1,00 zł 12. Miesięczne zestawienie transakcji 2,00 zł 13. Odblokowanie Karty 5,00 zł 14. Wznowienie Karty 10,00 zł 15. Transakcje bezgotówkowe bez opłat 16. Transakcje gotówkowe: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach SGB-Bank S.A. 3) w bankomatach obcych w kraju 4) w kasach obcych w kraju 5) w bankomatach i kasach obcych za granicą bez opłat 1, 2% min. 5,00 zł 2% min. 4, 3% min. 10,00 zł 17. Marża banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych 1% 18. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat na wniosek klienta 10,00 zł 19. Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek posiadacza rachunku / karty 20,00 zł 20. Transakcje wypłaty gotówki typu Cash back 0 zł Informacje dodatkowe: 21. Wysokość limitów bezpieczeństwa: 1) maksymalny limit transakcji w terminalach POS 2) maksymalny limit transakcji w bankomatach 22. Wysokość limitów off-line: 1) limit ilościowy ,00 zł ,00 zł 4 sztuki 200,00 zł 2) limit wartościowy 23. Maksymalna wartość transakcji typu ash back 200,00 zł * opłata nie jest pobierana od kart podlegających migracji, ** opłata jest pobierana za pełne miesiące użytkowania karty 3. Wydawanie i obsługa kart Visa Elektron paywave młodzieżowa Lp. Wyszczególnienie opłaty Pakiet podstawowy 1. Wydanie Karty Użytkownikowi Karty Bez opłat 12

13 2. Używanie Karty 1,00 zł** miesięcznie 3. Ekspresowe przesłanie Karty, duplikatu, Nowego PIN-u 45,00 zł za każdą przesyłkę 4. Wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej 15,00 zł 5. Zastrzeżenie Karty Bez opłat 6. Niezwrócenie Karty przez Użytkownika Karty na żądanie Banku 10,00 zł 7. Wydanie duplikatu Karty 15,00 zł 8. Wydanie Nowego PIN-u na żądanie Użytkownika Karty 5,00 zł 9. Zmiana PIN u w bankomatach (za każdą zmianę): 1) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt Sprawdzenie salda w bankomatach (za każde sprawdzenie): 1) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt.1 4, 7,00 zł Bez opłat 1,00 zł 10. Odblokowanie Karty 3,00 zł 11. Wznowienie Karty 5,00 zł 12. Transakcje bezgotówkowe bez opłat 13. Transakcje gotówkowe: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach SGB-Bank S.A. 3) w bankomatach obcych w kraju 4) w kasach obcych w kraju 5) w bankomatach i kasach obcych za granicą bez opłat 1, 2% min. 5,00 zł 2% min. 4, 3% min. 10,00 zł 14. Transakcje wypłaty gotówki typu Cash back 0,00 zł 15. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówkowych na wniosek klienta 5,00 zł 16. Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek posiadacza rachunku / karty 20,00 zł 17. Pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji dokonywanych kartą 0,00 zł 18. Marża Banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych Informacje dodatkowe: 19. Wysokość limitów bezpieczeństwa: 1) maksymalny limit transakcji w terminalach POS 2) maksymalny limit transakcji w bankomatach 20. Wysokość limitów off-line: 1) limit ilościowy 2) limit wartościowy 1% , ,00 4 sztuki 200,00 zł 21. Maksymalna wartość transakcji typu ash back 200,00 zł * opłata nie jest pobierana od kart podlegających migracji, ** opłata jest pobierana za pełne miesiące użytkowania karty 13

14 Rozdział 4 KREDYTY 4.1 Kredyt w rachunku bieżącym Lp. Wyszczególnienie podstawowa minimalna Wstępna: 1 za rozpatrzenie wniosku o kredyt oraz o zmianę na wniosek 100,00 zł klienta warunków umowy kredytu 2 za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu 0,2% wnioskowanej kwoty 100,00 zł maksymalna Uwaga: Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji przygotowawczej lub prowizji za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu oraz opłaty za zmianę zabezpieczenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zwracana. 2. Opłata za wydanie pozytywnej decyzji kredytowej od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt. Od 1,30% 150,00 zł 3. Przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty 0,2% - 1,2% 200,00 zł zwiększającej przyznany kredyt 4. Za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytu: 1) wydłużenie okresu kredytowani 2) zabezpieczenia kredytu 3) innych warunków umowy 5. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 6. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty /rat/ kredytu lub odsetek Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy 0,2% - 1,2% 100,00 zł. 100,00 zł 100,00 zł 50,00 zł 20,00 zł 7. Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy 30,00 zł 4.2 Kredyt płatniczy Lp. Rodzaj czynności / usług podstawowa minimalna Wstępna: 15) za rozpatrzenie wniosku o kredyt oraz o zmianę na wniosek 0,5% 100,00 zł klienta warunków umowy kredytu wnioskowanej kwoty 15) za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu 100,00 zł Uwaga: Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji przygotowawczej lub prowizji za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu lub opłaty za zmianę zabezpieczenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zwracana 2. Przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu 1,0% - 2,0% 100,00 zł 3. Za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytu: 1) prolongatę terminu spłaty całości, części kredytu i/lub odsetek 0,2% prolongowanej kwoty kredytu 2) zabezpieczenia kredytu 3) innych warunków 4. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 50,00 zł 150,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 5. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty /rat/ kredytu lub odsetek. 20,00 zł Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy od każdego wysłanego wezwania 6. Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy 30,00 zł maksymalna 14