Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie"

Transkrypt

1 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie tekst jednolity na dzień r. Chełmno 2011 r.

2 Spis treści Rozdział Zasady pobierania prowizji i opłat... 3 Rozdział Przedsiębiorcy Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Wydawanie i obsługa karty płatniczej typu charge MasterCard Business Wydawanie i obsługa kart VISA Elektron Business paywave... 8 Rozdział Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej Obrót oszczędnościowy Wydawanie i obsługa kart Visa Electron paywave Wydawanie i obsługa kart Visa Elektron paywave młodzieżowa...12 Rozdział KREDYTY Kredyt w rachunku bieżącym Kredyt płatniczy Kredyt w rachunku kredytowym Kredyty preferencyjne dla przedsiębiorców i rolników indywidualnych Pożyczki hipoteczne Kredyty konsolidacyjne Kredyty inwestycyjne współfinansowane z funduszy strukturalnych Kredyty obrotowe Unikredyt nawozowy Kredyt Moje mieszkanie Kredyt Hipoteczny dla przedsiębiorców i rolników w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Limit wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Kredyt pod weksel w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Karta kredytowa VISA z mikroprocesorem Kredyt na kolektory słoneczne dla wspólnot mieszkaniowych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Kredyt obrotowy Bezpieczny kredyt...23 Rozdział KREDYTY PODLEGAJĄCE USTAWIE O KREDYCIE KONSUMENCKIM Kredyty gotówkowe i okolicznościowe Kredyt w ROR / UNIKONCIE Kredyt błyskawiczny Pożyczki gotówkowe z ubezpieczeniem na życie pożyczkobiorcy Pożyczka SOS Kredyt studencki Kredyt konsumencki dla grup zawodowych o niskim ryzyku kredytowym Kredyt na kolektory słoneczne dla konsumentów w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Pożyczka pieniężna UDZIAŁOWIEC w BS w Chełmnie...27 Rozdział Inne czynności Prowizje i opłaty związane z Prowadzeniem Internetowej Obsługi Rachunku (CUI) *...29 Rozdział Gwarancje, poręczenia Rozdział Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym Prowizje i opłaty w obrocie dewizowym od klientów instytucjonalnych Prowizje i opłaty w obrocie dewizowym od osób fizycznych Pozostałe czynności w obrocie wartościami dewizowymi

3 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Chełmnie pobiera się od wpłacającego. 2. Prowizje od wpłat wnoszonych na rachunki bankowe prowadzone w BS w Chełmnie pobiera się od posiadacza rachunku zgodnie z zawartą umową pomiędzy BS w Chełmnie, a posiadaczem tego rachunku lub od wpłacającego zgodnie z taryfą prowizji i opłat. 3. Prowizje za realizację zleceń Posiadacza rachunku pokrytych wpływami bieżącymi pobiera się od kwoty płatności. 4. Za czynności i usługi bankowe wykonywane na podstawie umów zawartych przez BS w Chełmnie z instytucjami lub przedsiębiorcami, na zlecenie których dokonywane są operacje, BS w Chełmnie pobiera prowizję lub opłatę od tych instytucji w wysokości określonej w umowie. 5. Za wykonanie czynności zleconych przez inny bank, BS w Chełmnie pobiera prowizję lub opłatę w wysokości uzgodnionej w umowie z tym bankiem. 6. Za dokonywane zastępczo operacje wpłat i wypłat BS w Chełmnie pobiera opłaty zgodnie z podpisanymi porozumieniami o wzajemnej zastępczej obsłudze obrotu oszczędnościowego i czekowego z bankami. 7. Bank zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości stawek prowizji i opłat (taryfy), w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany o co najmniej 1% wskaźnika zmiany cen i usług ogłaszanego przez Prezesa GUS; 2) zmiany o co najmniej 1% wysokości opłat pobieranych od banku przez instytucje, z usług których bank korzysta przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem usług; 3) zmiany zakresu lub formy realizacji danej czynności; 4) kosztów nowych usług rozszerzających zakres świadczonych usług. 8. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) otwarcia i prowadzenia rachunków: a) lokat terminowych, b) wkładów oszczędnościowych, c) na których gromadzone są środki na cele charytatywne, d) środków, które na mocy ustawy powinny być wyodrębnione na oddzielnych kontach bankowych art. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 2) od wypłat kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, 3) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do BS w Chełmnie ( art. z tytułu najmu lokalu BS w Chełmnie, dostaw robót i usług ) oraz wypłat na rzecz dostawców usług dla BS w Chełmnie, 4) wpłat na cele użyteczności publicznej, których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym. 9. Za zastępczą obsługę kasową jednostek budżetu państwa BS w Chełmnie pobiera prowizje/opłaty w wysokościach uzgodnionych z oddziałem NBP. 3

4 10. Określenia używane w obrocie wartościami dewizowymi oznaczają: 1) rezydent: a) osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania w kraju oraz osobę prawną mającą siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, b) polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne polskie przedstawicielstwa oraz misje specjalne korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych, 2) nierezydent: a) osobę fizyczną nieposiadająca miejsca zamieszkania w kraju oraz osobę prawną nieposiadająca siedziby w kraju, a także inny podmiot nieposiadający siedziby w kraju, posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu, b) osobę, o której mowa w pkt 1) lit. A), w zakresie, w jakim prowadzi ona działalność za granicą poprzez swoje przedsiębiorstwo, oddział lub przedstawicielstwo mające siedzibę za granicą, c) mające siedzibę w kraju oddziały i przedstawicielstwa osób i podmiotów, o których mowa w lit. A) i b), utworzone na podstawie umów międzynarodowych zawartych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że umowy te stanowią inaczej, d) obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne, misje specjalne i organizacje międzynarodowe oraz inne obce przedstawicielstwa korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, 3) kraj terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 4) waluty obce pieniądze niebędące w kraju prawnym środkiem płatniczym oraz międzynarodowe jednostki rozrachunkowe, 5) waluty wymienialne waluty obce określone jako wymienialne przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 6) dewizy pełniące funkcję płatniczą dokumenty bankowe i finansowe płatne w walutach obcych (art.: weksle, czeki, akredytywy, polecenia wypłaty, przekazy). 11. Do rozliczeń z tytułu prowizji i opłat bankowych w obrocie dewizowym stosuje się kursy walutowe według Tabeli Kursów Walutowych Banku Spółdzielczego w Chełmnie zwanej dalej Tabelą. 12. Bank może pobrać od rezydentów prowizję i opłaty w walucie wymienialnej przyjmując za podstawę naliczenia prowizji i opłat stawki w złotych, jeżeli: 1) rezydent, na rzecz, którego nastąpiła wpłata, posiada w Banku Spółdzielczym w Chełmnie tylko rachunek walutowy, 2) wpłata nastąpiła na rzecz rezydenta posiadającego rachunek walutowy w innym banku, 3) rezydent, na rzecz którego nastąpiła wpłata, nie posiada wystarczających środków na rachunku złotowym, 4) rezydent złożył dyspozycję pobrania przez Bank prowizji i opłat z rachunku walutowego. 13. Od nierezydentów Bank pobiera prowizje i opłaty w walucie wymienialnej. 14. Dla ustalenia prowizji i opłat w: 1) walucie wymienialnej za czynności, dla których stawki określone są w złotych, stosuje się kurs kupna z Tabeli Kursów Walutowych Banku spółdzielczego w Chełmnie, 2) złotych za czynności, dla których stawki określone są w walucie wymienialnej, stosuje się kurs sprzedaży z Tabeli Kursów Walutowych Banku Spółdzielczego w Chełmnie. 15. Od każdej transakcji dewizowej pobierane będą w przypadku ich wystąpienia rzeczywiste koszty banków zagranicznych. 16. Wszelkie prowizje i opłaty bankowe w obrocie dewizowym automatycznie pokrywa zleceniodawca operacji bankowej, o ile strony nie umówiły się inaczej. 17. Bank (na zasadzie wzajemności) nie pobiera od innych banków krajowych prowizji i opłat od wykonywanych zleceń. 4

5 18. Za usługi inne (nietypowe), nie przewidziane w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności, wysokość prowizji lub opłaty ustalają osoby upoważnione po uzyskaniu akceptacji Zarządu BS - w drodze negocjacji z klientem. 19. Nie pobiera się opłat za udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków udzielanych na żądanie osób, o których mowa w art. 105 ust.1 pkt 2 Prawa bankowego i innych przepisach prawa, z zastrzeżeniem udzielania informacji innym bankom oraz na zasadzie wzajemności innym instytucjom upoważnionym do udzielania kredytów (art. 105 ust. 1 pkt 1 Prawa bankowego). 20. Prowizje i opłaty pobiera się w złotych i groszach w zaokrągleniu do pełnych 0,10 zł Zarząd w uzasadnionych gospodarczo sytuacjach, mając na uwadze ekonomikę banku oraz zachowanie konkurencyjności, może stosować odmienne stawki opłat i prowizji od określonych w taryfie prowizji i opłat pobieranych przez BS CHEŁMNO za czynności bankowe. 5

6 Rozdział 2 Przedsiębiorcy 15) Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Lp Wyszczególnienie podstawowa min Za otwarcie rachunku bankowego: 1) Bieżącego i pomocniczego, dodatkowego dla wyodrębnionych środków na określony cel bez opłat 2) Lokaty terminowej bez opłat Uwaga: prowizji nie pobiera się za otwarcie rachunku bieżącego dla rolników Za prowadzenie rachunku bankowego miesięcznie, chyba że Przedsiębiorcy Rolnicy Poz. Podmioty umowa stanowi inaczej: niefinansowe 1) Bieżącego, pomocniczego i dodatkowego: - wyłącznie dla gromadzenia środków i rozliczeń (opłata 2. podstawowa) 25,00 zł 15,00 zł 7,00 zł - stanowiącego zabezpieczenie udzielonego kredytu Opłata odstawowa + 12,00 zł 2) Lokaty terminowej bez opłat bez opłat bez opłat Uwaga: - prowizji nie pobiera się za prowadzenie rachunku bieżącego dla rolników do czasu pierwszego wpływu środków dotyczy nowo zakładanych rachunków - prowizji nie pobiera się za miesiąc, w którym nastąpiło otwarcie i zamknięcie rachunku bankowego Od wpłat gotówkowych: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS Chełmno, chyba że umowa stanowi inaczej 0,3% 3,00 zł 2) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS 0,5% 3,00 zł Chełmno 3) wpłat dokonywanych w formie zamkniętej lub do wrzutni ( 0,1% 4,00 zł trezor nocny) 4) od wpłat za realizację rachunków TP S.A. 1,. 5) od wpłat na rachunki bankowe bieżące, pomocnicze i dodatkowe prowadzone przez BS CHEŁMNO dokonywanych w soboty, niezależnie od indywidualnych warunków umów o prowadzenie rachunku Uwaga: prowizję pobiera się od posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy lub od wpłacającego Od wypłat gotówkowych: 1) z rachunków bankowych prowadzonych przez BS Chełmno 0,1% 4,00 zł 2) nie zgłoszonych z co najmniej 1-dniowym wyprzedzeniem wypłat powyżej zł z rachunków bankowych prowadzonych w BS CHEŁMNO 0,5% 3) od wypłat z rachunków bankowych bieżących, pomocniczych i dodatkowych prowadzonych przez BS CHEŁMNO dokonywanych w soboty, niezależnie od indywidualnych warunków umów o prowadzenie rachunku Uwaga: prowizją od wypłat BS Chełmno obciąża rachunek wystawcy dyspozycji Za przelewy: 1) na r ki bankowe prowadzone przez BS Chełmno 2) na r ki bankowe prowadzone przez inne banki 0,5 % 0,3 % 4,00 zł. 1, 4,00 zł od każdego przelewu 10,00 zł od każdej dyspozycji Za dokonanie przelewów z r ków bankowych w terminie 6. wskazanym przez Klienta 7. Dokonywanie stałych zleceń z rachunku bankowego 3,00 zł od każdej operacji 8 Realizacja stałych zleceń z rachunku na rachunek klienta 1. codziennie 2. dekadowo 3. jednorazowo 30,00 zł. m-cznie 15,00 zł. m-cznie 7,. 6

7 Lp Wyszczególnienie podstawowa min Za przesłanie drogą pocztową wyciągu z rachunku za każdą przesyłkę: - drukowanych na koniec miesiąca bez opłat - drukowanych na koniec dnia 5,00 zł 2. Za wykonanie wyciągu z rachunku: - odbieranych na koniec miesiąca bez opłat - odbieranych na koniec dnia Uwaga! Opłat wymienionych w pkt 1 i 2 nie pobiera się od klientów, którzy złożą wniosek o prowadzenie Internetowej obsługi rachunku do momentu instalacji w siedzibie klienta. 10. Za wydanie na wniosek Klienta potwierdzenia wykonania przelewu 11. 1) Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom r-ków bankowych 2) Za pojedynczy blankiet czekowy wydawany doraźnie 2, 10,00 zł 0, od każdego blankietu czekowego 2,00 zł 12. Za potwierdzenie blankietu czekowego 10,00 zł od każdego blankietu czekowego 20,00 zł 13. 1) Za zgłoszenie i wykonanie zastrzeżenia o utracie blankietów czekowych oraz dowodów tożsamości 2) Za odwołanie zastrzeżenia o utracie dowodów tożsamości 20,00 zł 14. Za przyjęcie czeków do inkasa 0,5% kwoty od każdego czeku 15. Za sporządzenie odpisu obrotów na jednym r-ku bankowym: 1) za bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji 2) za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej Uwaga: opłaty nie pobiera się jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek 16. Za sporządzenie odpisu: 1) wyciągu z r-ku bankowego 2) jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 50% stawki podstawowej 17. Za udzielanie telefonicznej informacji o saldzie r-ku Klienta - na podstawie umowy zawartej z Klientem, po podaniu hasła 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 15,00 zł miesięcznie (za dany miesiąc z góry) 18. Za korzystanie z wpływów bieżących 0,3% od kwoty wykorzystanej 19. Za wydanie na wniosek Klienta: 1) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie r-ku bieżącego z określeniem wielkości obrotów, lokat terminowych 30,00 zł 20. Za dokonanie blokady środków na r-ku bankowym 0,5 % wartości blokady 21. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu z r-ków bankowych Uwaga: opłatę pobiera się z r-ku bankowego dłużnika 0,5% kwoty zajętej 22. Zawarcie umowy polecenia zapłaty 20,00 zł. 23. Realizacja polecenia zapłaty Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela 24. Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika 25. Wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia zapłaty Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela 26. Za czynności związane z usługą płatności masowych: 1) opłata aktywacyjna (jednorazowo) 2) za każdy dokument otrzymany na rachunek wirtualny 4,00 zł od każdej operacji 4,00 zł od każdej operacji 4,00 zł od każdej operacji 20,00 zł 0, 10,00 zł 15,0 zł 50,0 zł. 50,0 zł 7

8 Lp. 2. Wydawanie i obsługa karty płatniczej typu charge MasterCard Business Wyszczególnienie Podstawowa Wydanie karty 80,00 zł 2. Rejestracja karty w usłudze 3D Secure (opłata jednorazowa) 1,00 zł 3. Wznowienie karty 80,00 zł 4. Użytkowanie karty (opłata miesięczna)**: 1) używanie karty 2) utrzymanie w ramach usługi 3D Secure 8,00 zł 1,00 zł 5. Ekspresowe wysłanie karty/duplikatu karty (za każdą przesyłkę) 50,00 zł 6. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej w kraju 80,00 zł 7. Zastrzeżenie karty bez opłat 8. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania z placówki banku 50,00 zł 9. Wydanie duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 80,00 zł 10. Zablokowanie/Odblokowanie karty 5,00 zł 11. Zmiana PIN u do karty (za każdą zmianę): 1) w bankomatach SGB, 2) w bankomatach banków obcych 4, 7,00 zł 12. Miesięczne zestawienie transakcji 2,00 zł 13. Transakcje bezgotówkowe Bez opłat 14. Transakcje gotówkowe: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach banków SGB, 3) w bankomatach innych niż wskazane w pkt 1 4) w kasach innych banków, niż wskazane w pkt.2, 5) w bankomatach za granicą 2% 2%, min. 4,, 3% min. 3, 3% min. 4, 3% min. 4, 15. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówkowych na wniosek klienta 5 zł 16. Ubezpieczenie karty Brak opłat 17. Marża banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku 1% transakcji dokonanych w walutach obcych 18. Przekroczenie limitu transakcyjnego (naliczana od kwoty przekroczenia) 5% 19. Niezapewnienie środków na rachunku w dniu rozliczenia (pobierana po 50,00 zł wpływie środków na rachunek) 20. Nieodebranie karty w terminie określonym w regulaminie funkcjonowania 50,00 zł kart płatniczych typu charge 21. Opłata za wysłanie monitu listowego lub wezwania do spłaty zadłużenia w 10,00 zł przypadkach określonych w umowie o kartę 22. Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek posiadacza rachunku / karty 23. Awaryjne wydanie karty zastępczej poza granicami kraju (za każdą kartę) 24. Awaryjna wypłata gotówki poza granicami kraju (za każdą kartę) 15) Wydawanie i obsługa kart VISA Elektron Business paywave Równowartość w złotych 150 USD plus koszty operacyjne MasterCard Równowartość w złotych 95 USD plus koszty operacyjne MasterCard Lp. Wyszczególnienie Pakiet podstawowy 1. Wydanie karty 30,00 zł* 2. Rejestracja karty w usłudze 3D Secure (opłata jednorazowa) 1,00 zł 3. Użytkowanie karty (opłata miesięczna)**: 1) używanie karty 2) utrzymanie w ramach usługi 3D Secure 8,00 zł 1,00 zł 4. Ekspresowe przesłanie karty, duplikatu, nowego PIN-u na wniosek Klienta 45 zł za każdą przesyłkę 5. Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 40 zł 8

9 6. Zastrzeżenie karty bez opłat 7. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania z placówki banku 8. Wydanie duplikatu karty w przypadku uszkodzenia 25 zł 9. Zmiana PIN u do karty (za każdą zmianę): 1) w bankomatach SGB 2) w bankomatach banków obcych 4, 7,00 zł 10. Zapytanie o saldo (za każde sprawdzenie): 1) w bankomatach SGB 2) w bankomatach banków obcych Bez opłat 1,00 zł 11. Odblokowanie karty 10 zł 12. Miesięczne zestawienie transakcji 2 zł 13. Wznowienie karty: 25 zł 14. Transakcje bezgotówkowe bez opłat 15. Transakcje gotówkowe: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach SGB-Bank S.A. 3) w bankomatach obcych w kraju 4) w kasach obcych w kraju 5) w bankomatach i kasach obcych za granicą 16. Marża banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówki na wniosek 17. klienta 18. Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek posiadacza rachunku / karty Informacja dodatkowa: 19. Wysokość limitów bezpieczeństwa: 10. maksymalny limit transakcji w terminalach POS 11. maksymalny limit transakcji w bankomatach 20. Wysokość limitów off-line: 1) limit ilościowy 2) limit wartościowy bez opłat 1, 2%, min. 5,00 zł 3% min. 10,00 zł 3% min. 10,00 zł 1% 5 zł zł zł 4 sztuki 200 zł 21. Maksymalna wartość transakcji typu ash back 200,00 zł * opłata nie jest pobierana od kart podlegających migracji, ** opłata jest pobierana za pełne miesiące użytkowania karty 9

10 Rozdział 3 Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej 15) Obrót oszczędnościowy Lp. Wyszczególnienie podstawowa min. maks Otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego bez opłat 2. 1) Prowadzenie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego: - wyłącznie dla gromadzenia środków i rozliczeń - stanowiącego zabezpieczenie udzielonego kredytu 15) Prowadzenie UNIKONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO 15) Prowadzenie rachunku UNIKONTO SENIOR 4,99 zł miesięcznie 6,99 zł miesięcznie 1, miesięcznie bez opłat Uwaga: opłat nie pobiera się za miesiąc, w którym otwarto i zamknięto rachunek. 3. Wpłaty i wypłaty dotyczące rachunków oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych: 1) prowadzonych w BS Chełmno 2) prowadzonych przez banki, z którymi BS Chełmno zawarł porozumienia o zastępczej obsłudze w obrocie oszczędnościowym 3) od każdej wypłaty z UNIKONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO w momencie jej dokonania: a) pierwsza wypłata (z uwzględnieniem przelewów) w miesiącu kalendarzowym b) druga i kolejne wpłaty (z uwzględnieniem przelewów) w miesiącu kalendarzowym 4. Od wpłat gotówkowych: 1) na rachunki bankowe prowadzone przez BS Chełmno, chyba że umowa stanowi inaczej 2) na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS Chełmno *-przy wpłatach do 50,00 zł, Bez opłat 0,00 % 0,5% bez opłat 0,00 zł 8,00 zł 1,00 zł -przy wpłatach powyżej 50,00 zł do 100,00 zł, 1, - przy wpłatach powyżej 100,00 zł do 500,00 zł, 2,40 zł - przy wpłatach powyżej 500,00 zł. 0,5% 3, - od wpłata za realizację rachunków TP S.A. Uwaga: prowizję pobiera się od posiadacza rachunku stosownie do zawartej umowy lub od wpłacającego *Decyzje o stosowaniu stawek podejmują Kierownicy biorąc pod uwagę konkurencję na lokalnym rynku. Decyzja podjęta przez Kierownika dotyczy wszystkich klientów danej placówki. 1, 5. Za wykonanie przelewu z rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego 1) na r-ki bankowe prowadzone przez BS Chełmno 2) na r-ki bankowe prowadzone przez inne banki 1, 4,00 zł od każdego przelewu 6. Za wydanie potwierdzenia wykonania przelewu 7,00 zł 7. 1) Za wydanie blankietów czekowych posiadaczom r-ków oszczędnościowo rozliczeniowych 2) Za pojedynczy blankiet czekowy wydany doraźnie 3) Za potwierdzenie blankietu czekowego 8. 1) Przyjęcie zgłoszenia utraty blankietów czekowych oraz dowodów tożsamości i wykonanie zastrzeżenia 2) Odwołanie zastrzeżenia utraty dowodów tożsamości 0, od każdego blankietu czekowego 2,00 zł 10,00 zł 15,00 zł 15,00 zł 10

11 9. Za potwierdzenie stanu wkładu oszczędnościowego Klienta z innego banku 10. Za wydanie zaświadczenia na wniosek Klienta o posiadaniu rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego i lokaty terminowej, wysokości salda oraz dopisanych odsetek do wkładu art. 11. Za sporządzenie odpisu obrotów na r-ku oszczędnościowo rozliczeniowym lub lokaty terminowej: 1) bieżący rok za każde rozpoczęte 10 pozycji 2) za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 50% stawki podstawowej Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli w danym roku kalendarzowym jedyną operacją jest dopisanie odsetek 12. Za sporządzenie odpisu: 1) wyciągu z r-ku oszczędnościowo rozliczeniowego 2) jednego dowodu do wyciągu Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę pobiera się odpowiednio podwyższoną o 8,00 zł 30,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 10,00 zł 50% stawki podstawowej 13. Dokonywanie stałych zleceń z r-ków oszczędnościowo rozliczeniowych 3,00 zł od każdej operacji 14. Za udzielenie telefonicznej informacji o saldzie r-ku oszczędnościowo rozliczeniowego na podstawie umowy zawartej z Klientem po podaniu hasła 15,00 zł. za dany miesiąc z góry 15. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu z r-ków lokat terminowych i kont osobistych. 0,5% kwoty zajętej 16. Za poszukiwanie, na wniosek osób uprawnionych (właściciel, 10,00 zł współwłaściciel, pełnomocnik, spadkobierca) r-ków lokat terminowych i za każdy Oddział (lub) udzielenie informacji o saldzie ROR BS Chełmno 17. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych posiadacza r-ku lokaty terminowej lub r-ku oszczędnościowo rozliczeniowego bez opłat 18. Za przyjęcie i zmianę dyspozycji posiadacza r-ku w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci 25,00 zł Uwaga: opłaty nie pobiera się za odwołanie i przeniesienie dyspozycji do innego oddziału BS Chełmno w związku ze zmianą miejsca zamieszkania zapisodawcy 19. Za dokonanie blokady wkładów na r-ku lokaty terminowej lub na r-ku 0,5 % oszczędnościowo rozliczeniowym z tytułu zabezpieczenia kredytu wartości udzielonego przez inny bank blokady 20. Zawarcie umowy polecenia zapłaty 20,00 zł. 21. Realizacja polecenia zapłaty 4,00 zł Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela od każdej operacji 22. Odwołanie polecenia zapłaty przez dłużnika Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku dłużnika 23. Wycofanie przez wierzyciela dyspozycji polecenia zapłaty Uwaga: opłatę pobiera się z rachunku wierzyciela 24. Realizacja zlecenia z tyt. przekazania odsetek należnych z rachunków oszczędnościowych, terminowych na prowadzone przez inny bank ROR 25. Za przesłanie drogą pocztową wyciągu z rachunku ROR za każdą przesyłkę - drukowanych na koniec miesiąca - drukowanych na koniec dnia 26. Odbiór wyciągów przez klienta lub osobę upoważnioną - drukowanych na koniec miesiąca - drukowanych na koniec dnia 4,00 zł od każdej operacji 4,00 zł od każdej operacji 15,00 zł. od każdej operacji bez opłat 5,00 zł. bez opłat 2,. 50,00 zł 50,00 zł. 27. Wykonanie przelewu z i na książeczkę oszczędnościową a^vista 0,5% 4,00 zł. 28. Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej książeczki 20,00 zł. 11

12 29. Umorzenie utraconej książeczki oszczędnościowej 15,00 zł. 30. Przepisanie książeczki w związku z przelewem praw (cesja) 30,00 zł. 31. Za sporządzenie wezwania do spłaty przekroczonego dopuszczalnego salda na ROR 30,00 zł. 32. Od dopuszczalnego debetu w ROR 1,0 % 30,00 zł. 33. Za administrowanie dopuszczalnym debetem w ROR (od kwoty debetu) 2,0 % 2.Wydawanie i obsługa kart Visa Electron paywave Lp. Wyszczególnienie opłaty Pakiet podstawowy 1. Wydanie Karty: 1) Posiadaczowi Rachunku 2) Użytkownikowi Karty Bez opłat 15,00 zł* 2. Rejestracja karty w usłudze 3D Secure (opłata jednorazowa) 1,00 zł 3. Użytkowanie karty (opłata miesięczna)**: 1) używanie karty 2) utrzymanie w ramach usługi 3D Secure, 3) wydanej do rachunku UNIKONTO SENIOR 4,00 zł 1,00 zł bez opłat 4. Ekspresowe przesłanie Karty, duplikatu, Nowego PIN-u 45,00 zł za każdą przesyłkę 5. Wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej 20,00 zł 6. Zastrzeżenie Karty Bez opłat 7. Niezwrócenie karty w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania z placówki banku 50,00 zł 8. Wydanie duplikatu Karty 20,00 zł 9. Wydanie Nowego PIN-u na żądanie Użytkownika Karty 6,00 zł 10. Zmiana PIN u w bankomatach (za każdą zmianę): 1) banków SGB, 2) obcych banków 11. Sprawdzenie salda w bankomatach (za każde sprawdzenie): 1) banków SGB, 2) obcych banków 4, 7,00 zł Bez opłat 1,00 zł 12. Miesięczne zestawienie transakcji 2,00 zł 13. Odblokowanie Karty 5,00 zł 14. Wznowienie Karty 10,00 zł 15. Transakcje bezgotówkowe bez opłat 16. Transakcje gotówkowe: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach SGB-Bank S.A. 3) w bankomatach obcych w kraju 4) w kasach obcych w kraju 5) w bankomatach i kasach obcych za granicą bez opłat 1, 2% min. 5,00 zł 2% min. 4, 3% min. 10,00 zł 17. Marża banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych 1% 18. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat na wniosek klienta 10,00 zł 19. Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek posiadacza rachunku / karty 20,00 zł 20. Transakcje wypłaty gotówki typu Cash back 0 zł Informacje dodatkowe: 21. Wysokość limitów bezpieczeństwa: 1) maksymalny limit transakcji w terminalach POS 2) maksymalny limit transakcji w bankomatach 22. Wysokość limitów off-line: 1) limit ilościowy ,00 zł ,00 zł 4 sztuki 200,00 zł 2) limit wartościowy 23. Maksymalna wartość transakcji typu ash back 200,00 zł * opłata nie jest pobierana od kart podlegających migracji, ** opłata jest pobierana za pełne miesiące użytkowania karty 3. Wydawanie i obsługa kart Visa Elektron paywave młodzieżowa Lp. Wyszczególnienie opłaty Pakiet podstawowy 1. Wydanie Karty Użytkownikowi Karty Bez opłat 12

13 2. Używanie Karty 1,00 zł** miesięcznie 3. Ekspresowe przesłanie Karty, duplikatu, Nowego PIN-u 45,00 zł za każdą przesyłkę 4. Wydanie nowej Karty w miejsce zastrzeżonej 15,00 zł 5. Zastrzeżenie Karty Bez opłat 6. Niezwrócenie Karty przez Użytkownika Karty na żądanie Banku 10,00 zł 7. Wydanie duplikatu Karty 15,00 zł 8. Wydanie Nowego PIN-u na żądanie Użytkownika Karty 5,00 zł 9. Zmiana PIN u w bankomatach (za każdą zmianę): 1) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt Sprawdzenie salda w bankomatach (za każde sprawdzenie): 1) banków SGB 2) innych, niż wskazane w pkt.1 4, 7,00 zł Bez opłat 1,00 zł 10. Odblokowanie Karty 3,00 zł 11. Wznowienie Karty 5,00 zł 12. Transakcje bezgotówkowe bez opłat 13. Transakcje gotówkowe: 1) w bankomatach banków SGB oraz BPS S.A i zrzeszonych banków spółdzielczych, 2) w kasach SGB-Bank S.A. 3) w bankomatach obcych w kraju 4) w kasach obcych w kraju 5) w bankomatach i kasach obcych za granicą bez opłat 1, 2% min. 5,00 zł 2% min. 4, 3% min. 10,00 zł 14. Transakcje wypłaty gotówki typu Cash back 0,00 zł 15. Zmiana limitów operacji bezgotówkowych lub wypłat gotówkowych na wniosek klienta 5,00 zł 16. Wydanie kopii dowodu dokonania transakcji na wniosek posiadacza rachunku / karty 20,00 zł 17. Pakiet ubezpieczeniowy dla transakcji dokonywanych kartą 0,00 zł 18. Marża Banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych Informacje dodatkowe: 19. Wysokość limitów bezpieczeństwa: 1) maksymalny limit transakcji w terminalach POS 2) maksymalny limit transakcji w bankomatach 20. Wysokość limitów off-line: 1) limit ilościowy 2) limit wartościowy 1% , ,00 4 sztuki 200,00 zł 21. Maksymalna wartość transakcji typu ash back 200,00 zł * opłata nie jest pobierana od kart podlegających migracji, ** opłata jest pobierana za pełne miesiące użytkowania karty 13

14 Rozdział 4 KREDYTY 4.1 Kredyt w rachunku bieżącym Lp. Wyszczególnienie podstawowa minimalna Wstępna: 1 za rozpatrzenie wniosku o kredyt oraz o zmianę na wniosek 100,00 zł klienta warunków umowy kredytu 2 za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu 0,2% wnioskowanej kwoty 100,00 zł maksymalna Uwaga: Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji przygotowawczej lub prowizji za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu oraz opłaty za zmianę zabezpieczenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zwracana. 2. Opłata za wydanie pozytywnej decyzji kredytowej od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt. Od 1,30% 150,00 zł 3. Przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty 0,2% - 1,2% 200,00 zł zwiększającej przyznany kredyt 4. Za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytu: 1) wydłużenie okresu kredytowani 2) zabezpieczenia kredytu 3) innych warunków umowy 5. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 6. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty /rat/ kredytu lub odsetek Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy 0,2% - 1,2% 100,00 zł. 100,00 zł 100,00 zł 50,00 zł 20,00 zł 7. Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy 30,00 zł 4.2 Kredyt płatniczy Lp. Rodzaj czynności / usług podstawowa minimalna Wstępna: 15) za rozpatrzenie wniosku o kredyt oraz o zmianę na wniosek 0,5% 100,00 zł klienta warunków umowy kredytu wnioskowanej kwoty 15) za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu 100,00 zł Uwaga: Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji przygotowawczej lub prowizji za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu lub opłaty za zmianę zabezpieczenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zwracana 2. Przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu 1,0% - 2,0% 100,00 zł 3. Za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytu: 1) prolongatę terminu spłaty całości, części kredytu i/lub odsetek 0,2% prolongowanej kwoty kredytu 2) zabezpieczenia kredytu 3) innych warunków 4. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 50,00 zł 150,00 zł 100,00 zł 100,00 zł 5. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty /rat/ kredytu lub odsetek. 20,00 zł Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy od każdego wysłanego wezwania 6. Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy 30,00 zł maksymalna 14

15 4.3 Kredyt w rachunku kredytowym Lp. Rodzaj czynności / usług podstawowa minimalna Wstępna: 15) za rozpatrzenie wniosku o kredyt oraz o zmianę na wniosek 0,2% klienta warunków umowy kredytu: wnioskowanej kwoty 100 zł a) obrotowego b) inwestycyjnego 4) za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu: Uwaga: Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji przygotowawczej lub prowizji za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu lub opłaty za zmianę zabezpieczenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zwracana Opłata za wydanie pozytywnej decyzji kredytowej od kwoty 2. przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt. Od 1,30% 3. Przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt, o okresie kredytowania: 0,2 % - 1,7 % 1) do 1 roku 0,3 % - 2,2 % 2) powyżej 1 roku do 3 lat 0,5 % - 2,7 % 3) powyżej 3 lat Za wypłaty transz kredytu wynikające z umowy kredytowej zł Uwaga: Płatna w dniu uruchomienia każdej transzy kredytu. 5. Promesa udzielenia kredytu 6. Za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytu: 1) prolongatę terminu spłaty całości, części kredytu i/lub odsetek 2) zabezpieczenia kredytu 3) innych warunków Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie 7. figuruje jako dłużnik Uwaga: Zaświadczenie wydane przez oddział BS CHEŁMNO dotyczy danych objętych ewidencją prowadzoną przez ten oddział 8. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty /rat/ kredytu lub odsetek. Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy Za wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS CHEŁMNO prowizję pobiera się w wysokości określonej w pkt.2 od kwoty należnej objętej zmianą warunków spłaty od każdego wysłanego wezwania 30 zł 100 zł zł 200 zł 200 zł... maksymalna Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy 30 zł 1000 zł UWAGA: DOTYCZY KREDYTÓW OBROTOWYCH I INWESTYCYJNYCH 15

16 4.4 Kredyty preferencyjne dla przedsiębiorców i rolników indywidualnych Lp. Rodzaj czynności / usług podstawowa maksymalna minimalna Prowizje i opłaty Wstępna: 15) za rozpatrzenie wniosku o kredyt oraz o zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu a) obrotowego 15) inwestycyjnego 0,3 % 0,3 % 40 zł 100 zł 100 zł ) za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu Uwaga 1: Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji przygotowawczej lub prowizji za zmianę warunków umowy kredytu lub opłaty za zmianę zabezpieczenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku nie jest zwracana. Uwaga 2: Jeżeli stawka podstawowa jest większa niż dopuszczalna stawka prowizji przygotowawczej, pobiera się prowizję wstępną w wysokości dopuszczalnej stawki prowizji przygotowawczej. Opłata od zaangażowania kredytu z dopłatami do odsetek przez ARiMR (kredyty udzielone do r) Opłata od zaangażowania kredytu z dopłatami do odsetek przez ARiMR (kredyty udzielone od dnia r) Przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt: a) inwestycyjny b) obrotowy klęskowy Rozliczenie dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych do dnia r. 0,03 % rocznie tj. 0,0075% kwartalnie od kwoty kredytu 0,3 % od kwoty kredytu pobierane w okresach kwartalnych 1 % 1 % 0,01% miesięcznie od kwoty kredytu 20,00-20, Rozliczenie dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych od dnia r. do dnia r. 0,03% miesięcznie od kwoty udzielonego kredytu 20, Rozliczenie dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych od 0,08% miesięcznie od kwoty dnia r. udzieolnego kredytu Za zmianę, na wniosek klienta, warunków umowy kredytu: Prowizję pobiera się zgodnie 1) prolongatę terminu spłaty całości, części kredytu i/lub z ustaleniami zawartymi w 5. odsetek rozdziale IV (4.3) 2) zabezpieczenia kredytu dotyczącymi udzielania 3) innych warunków umowy kredytów w rachunku kredytowym Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia 6. stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów 200 zł bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 7. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty /rat/ kredytu lub odsetek od każdego wysłanego wezwania Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy 8. Za wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej 20, zł. 100 zł. 100 zł. wpisu hipoteki na rzecz BS CHEŁMNO 9. Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy 30zł 10. Za wcześniejszą spłatę kredytu/ raty kredytu 2 % 16

17 4.5 Pożyczki hipoteczne Lp. Rodzaj czynności / usług podstawowa minimalna Wstępna: 1) za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę/kredyt oraz o zmianę na 100 zł wniosek klienta warunków umowy pożyczki/kredytu 2) za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia pożyczki/kredytu Uwaga: Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji przygotowawczej lub opłaty za zmianę na wniosek klienta warunków umowy pożyczki/kredytu lub opłaty 100 zł za zmianę zabezpieczenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zwracana 2. Opłata za wydanie pozytywnej decyzji kredytowej od kwoty przyznanego kredytu 3. Przygotowawcza od kwoty przyznanej/ego pożyczki/kredytu lub od kwoty zwiększającej wysokość przyznanej/ego pożyczki/kredytu 4. Za zmianę na wniosek klienta warunków umowy pożyczki/kredytu: 15) prolongatę terminu spłaty całości, części pożyczki/kredytu i/lub odsetek lub zabezpieczenia 5. W Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 6. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty /rat/ pożyczki/kredytu lub odsetek Uwaga: Opłatę pobiera się od pożyczkobiorcy/kredytobiorcy Za wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu 7. hipoteki na rzecz BS CHEŁMNO 1,30 % 1 0,7 1,7 % 100 zł Prowizję pobiera się zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt. 2 i 3 od każdego wezwania 100 zł 30 zł 8. Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy 30zł 4.6 Kredyty konsolidacyjne Lp. Rodzaj czynności / usług maksymalna podstawowa minimalna Wstępna: 1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt oraz o zmianę na wniosek klienta 100 zł warunków umowy kredytu 2) za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu 100 zł Uwaga: Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji przygotowawczej lub opłaty za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu lub opłaty za zmianę zabezpieczenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zwracana 2. Opłata za wydanie pozytywnej decyzji kredytowej od kwoty przyznanego kredytu 3. Przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej wysokość przyznanego kredytu 4. Za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu: 1) prolongatę terminu spłaty całości, części kredytu i/lub odsetek lub zabezpieczenia 5. W Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 6. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty /rat/ kredytu lub odsetek Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy 7. Za wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS CHEŁMNO 1,30 % 1 0,7% - 2,7 % 200 zł Prowizję pobiera się zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt.3 od każdego wezwania 30 zł 100 zł maksymalna 17

18 8. Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy 30zł 4.7 Kredyty inwestycyjne współfinansowane z funduszy strukturalnych Lp. Rodzaj czynności / usług podstawowa minimalna Wstępna: 15) za rozpatrzenie wniosku o kredyt oraz o zmianę na wniosek 100 zł klienta warunków umowy kredytu ) za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu Uwaga: Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji przygotowawczej lub opłaty za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu lub opłaty za zmianę zabezpieczenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zwracana Opłata za wydanie pozytywnej decyzji kredytowej od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt. Przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej wysokość przyznanego kredytu. Za wypłaty transz kredytu wynikające z umowy kredytowej Uwaga: Płatna w dniu uruchomienia każdej transzy kredytu. Za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu: 15) prolongatę terminu spłaty całości, części kredytu i/lub odsetek lub zabezpieczenia W Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość 6. zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty /rat/ kredytu lub odsetek 7. Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy 0,2% wnioskowanej kwoty Od 1,30% 100 zł 1 0,2 0,7 % 200 zł 100 zł Prowizję pobiera się zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt.3 od każdego wezwania 100 zł Za wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu zł hipoteki na rzecz BS CHEŁMNO 9. Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy 30zł 10. Opłata za przygotowanie analizy wypłacalności gospodarstwa rolnego 1,5 3,0% 4.8. Kredyty obrotowe Unikredyt nawozowy Lp. Rodzaj czynności / usług 1. maksymalna podstawowa minimalna Wstępna: 15) za rozpatrzenie wniosku o kredyt oraz o zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu ) za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia kredytu Uwaga: Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji przygotowawczej lub opłaty za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu lub opłaty za zmianę zabezpieczenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zwracana Opłata za wydanie pozytywnej decyzji kredytowej od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej przyznany kredyt. Przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej wysokość przyznanego kredytu. Za wypłaty transz kredytu wynikające z umowy kredytowej Uwaga: Płatna w dniu uruchomienia każdej transzy kredytu. Za zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu: 1) prolongatę terminu spłaty całości, części kredytu i/lub odsetek lub zabezpieczenia 6. W Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość 0,5% wnioskowanej kwoty Od 1,30% 100 zł 0,7 1,7 % 100 zł 100 zł Prowizję pobiera się zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt.3 maksymalna 18

19 7. zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty /rat/ kredytu lub odsetek Uwaga: Opłatę pobiera się od kredytobiorcy od każdego wezwania 8. Za wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS CHEŁMNO 30 zł 9. Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy 30zł 4.9 Kredyt Moje mieszkanie Lp. Wyszczególnienie podstawowa min Prowizja wstępna (pobierana w dniu złożenia wniosku, zostaje zaliczona na poczet prowizji przygotowawczej. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zwracana): - 1. za rozpatrzenie wniosku o kredyt 1 % 2. Prowizja przygotowawcza - 3. Opłata za rozpatrzenie wniosku o zmianę: - warunków umowy kredytu. - zabezpieczenia kredytu 4. Opłata za zmianę na wniosek Kredytobiorcy: - warunków umowy kredytu, - zabezpieczenia kredytu 5. Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu nie dotyczy kredytów udzielonych na kwotę do ,-zł 6. Za prolongatę spłaty całości, części kredytu i/lub odsetek 7. Opłata za wydanie na wniosek Kredytobiorcy zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat pożyczek, kredytów oraz zaświadczenia, że Kredytobiorca nie figuruje jako dłużnik. 8. Za sporządzenie historii spłat kredytu 9 Za sporządzenie i wysłanie wezwań do zapłaty raty/kredytu i/lub odsetek do Kredytobiorcy i/lub poręczycieli w przypadku niespłacenia w umownym terminie ( od każdego wezwania) 10. Za wystawienie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS 11. Za inne czynności wykonywane na zlecenie Kredytobiorcy 2 3 % 1% 1% 1% 1% 0,5% 1-2% Kredyt Hipoteczny dla przedsiębiorców i rolników w Banku Spółdzielczym w Chełmnie (obowiązuje od dnia r.) Lp. Rodzaj czynności / usług podstawowa minimalna Wstępna: 1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt oraz o zmianę na wniosek klienta 0,5 % warunków umowy kredytu 2) za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia pożyczki/kredytu 200 zł Uwaga: Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji przygotowawczej lub opłaty za zmianę na wniosek klienta 100 zł warunków umowy pożyczki/kredytu lub opłaty za zmianę zabezpieczenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zwracana 2. Opłata za wydanie pozytywnej decyzji kredytowej od kwoty przyznanego kredytu od 1,30 % 30 zł zł 3. Przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty od 0,5% zł 30 zł maksymalna 19

20 zwiększającej wysokość przyznanego kredytu 1,7 % 4. Za zmianę na wniosek klienta warunków umowy pożyczki/kredytu: 15) prolongatę terminu spłaty całości, części pożyczki/kredytu i/lub odsetek lub zabezpieczenia Prowizję pobiera się zgodnie z ustaleniami zawartymi w pkt. 2 i zł W 5. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego wysokość zadłużenia z tytułu kredytów bankowych i innych tytułów, wysokość spłat kredytów oraz zaświadczenia, że klient nie figuruje jako dłużnik 6. Sporządzenie i wysłanie wezwania do zapłaty /rat/ pożyczki/kredytu lub odsetek Uwaga: Opłatę pobiera się od pożyczkobiorcy/kredytobiorcy Za wystawione zezwolenie na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu 7. hipoteki na rzecz BS CHEŁMNO 8. Inne czynności wykonywane na zlecenie kredytobiorcy od każdego wezwania 30 zł 30zł Limit wierzytelności w Banku Spółdzielczym w Chełmnie (obowiązuje od dnia r.) Lp. Rodzaj czynności / usług podstawowa minimalna maksymalna Prowizje i opłaty Wstępna: 1) za rozpatrzenie wniosku o kredyt oraz o zmianę na wniosek klienta warunków umowy kredytu 2) za rozpatrzenie wniosku o zmianę zabezpieczenia pożyczki/kredytu Uwaga: Pobrana opłata zaliczona zostaje na poczet prowizji przygotowawczej lub opłaty za zmianę na wniosek klienta warunków umowy pożyczki/kredytu lub opłaty za zmianę zabezpieczenia. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku opłata nie jest zwracana 2. Opłata za wydanie pozytywnej decyzji kredytowej od kwoty przyznanego kredytu 3. Przygotowawcza od kwoty przyznanego kredytu lub od kwoty zwiększającej wysokość przyznanego kredytu 4. Za zmianę na wniosek klienta warunków umowy pożyczki/kredytu: 15) prolongatę terminu spłaty całości, części pożyczki/kredytu i/lub odsetek lub zabezpieczenia od 0,2 % od 1,30 % od 0,2% od 0,4% prolongowanej kwoty limitu za prolongatę do 2 m-cy oraz dodatkowo od 0,8% za każdy rozpoczęty miesiąc prolongaty przy prolongacie powyżej 2 m-cy zł 1 20

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności dla przedsiębiorców i osób prywatnych w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Załącznik nr 2 do Uchwały 4/R/K-S/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chełmnie z dnia 12.01.2011 Zm. 21/R/K-S/2011 z 06.04.2011r. Zm. 23/R/K-S/2011 z 06.04.2011r. Zm. 58/R/K-S/2011 z 13.07.2011r. Zm. 62/R/K-S/2011

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PUŁTUSKU Pułtusk, 2011 r. 1 Rozdział 1 Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach niż BS w Pułtusku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala. Tekst jednolity BANK SPÓŁDZIELCZY W SKARYSZEWIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Skaryszewie i Filii Kowala Tekst jednolity Skaryszew 2015 Opłaty i prowizje obowiązują od 01.04.2015r

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Chełmnie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Chełmnie Załącznik do Uchwały 17/R/K-S/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chełmnie z dnia 13.04.2016 r. Zm. Uchwałą nr 54/R/K-S/2016 z dn. 28.09.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 01.02.2014 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych... 2 II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO... 3 III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

IV. RACHUNKI BANKOWE KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 23/2015 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie w walucie krajowej Załącznik nr 1 do Uchwały nr 51/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Teresinie z dnia 19 września 2012 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za inne czynności w Banku Spółdzielczym w Teresinie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2015 r. 1 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Stan na 3 października 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE IV.B. KREDYTY KLIENCI INSTYTUCJONALNI Lp. Rodzaj czynności Tryb pobierania opłaty Stawka obowiązująca 1. za udzielenie kredytu lub pożyczki: 1.1. do 1 roku od kwoty kredytu 2,0% 1.2. do 2 lat od kwoty

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 1 I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w walucie krajowej w Ludowym Banku Spółdzielczym w Obornikach PRODUKTY KREDYTOWE (kredyty, pożyczki, gwarancje) A. KREDYTY UDZIELANE PODMIOTOM INSTYTUCJONALNYM

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 24.10.2012 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE

Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r.

Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Wykaz zmian w taryfie opłat i prowizji dla firm, rolników i instytucji od. 01.01.2015 r. Rozdział Przed zmianą Po zmianie Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki własne Pkt.3 - wpłata gotówkowa na rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania do 0,5 % nie mniej niż 2,5 tych wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 61/2017 Zarządu BS w Golubiu-Dobrzyniu TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE I. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE L.p. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Łowicz 2014 r. DZIAŁ I. OBSŁUGA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści Rozdział 1.1 Rachunki Oszczędnościowo-Rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 0.04.207 r. Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01-01-2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r.

Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bardziej szczegółowo

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA

Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Karty płatnicze STAWKA OBOWIĄZUJĄCA VISA Business Electron VISA Business Electron paywave MasterCard Business PayPass 1. Wydanie karty dla: za każdą kartę 1) Posiadacza i współposiadacza 30,00 zł 30,000

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Stan na dzień 01.01.2017 rok SPIS TREŚCI: I. dla czynności kasowych II. za obsługę rachunków bieżących, pomocniczych, AGROKONTO III. za obsługę rachunków

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GNIEWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2017 rok 1 Dział I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od dnia 01.04.2017 r. 1 2 Spis treści Zasady pobierania i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 120/PB/14 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z dnia 31.12.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 76/PB/12 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS w Sokołach Nr 37 z dnia 11.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Obowiązuje od 02.01.2014r. Sokoły, grudzień 2013 r. Dział I. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) 1. Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki

Rozdział 4 Kredyty i pożyczki Rozdział 4 Kredyty i pożyczki 1. Kredyt obrotowy/inwestycyjny na działalność gospodarczą 1. Prowizje 1) rozpatrzenie wniosku o kredyt (przygotowawcza) 1,1% - 1,7% (min. 60,00 zł) 2) za udzielenie kredytu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI

UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI UCHWAŁA ZARZĄDU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRĘBOCINIE W SPRAWIE OPŁAT I PROWIZJI Jednolity tekst uchwały przyjęto na posiedzeniu Zarządu w dniu 7.04.2009 r Obowiązuje od dnia 15 maja 2009r Zarząd zał nr 1

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 01.02.2015 rok SPIS TREŚCI: 1. dla czynności kasowych 2. dla rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (ror) 3. dla rachunków oszczędnościowych konto lokacyjne

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Błaszkach

Bank Spółdzielczy w Błaszkach Uchwała nr 28/2015 z 12.02.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BŁASZKACH Obowiązuje od dnia 1 maja 2015 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim

Załącznik nr... do Uchwały nr.../2014 z dnia...2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kaliszu Pomorskim Rozdział 4. Karty płatnicze a)karty wydane do rachunku bieżącego (debetowe) Visa Business Electron Visa Business Electron PayWave 1. Wydanie karty do rachunku prowadzonego w pakiecie: 1) Rachunek bieżący

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA FIRM, ROLNIKÓW I INSTYTUCJI zatwierdzona przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 06..207 r. Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH Załącznik do Uchwały Nr 9 Zarządu BS w Sokołach z dnia 20.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁACH obowiązuje od dnia 01.04.2015 r.. marzec 2015 Dział I. Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie Załącznik do Uchwały Zarządu nr 18/2015 z 17.06.2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI Banku Spółdzielczego w Gąsocinie SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok

T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2015 Zarządu Banku z dnia 12.03.2015r. T A R Y F A opłat i prowizji w Banku Spółdzielczym w Wojsławicach Wojsławice, marzec 2015 rok 1 2 ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 115/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 25.07.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU OD

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo