Zapytanie ofertowe. 1) System klasy B2B wraz z wdrożeniem składający się z komponentów:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe. 1) System klasy B2B wraz z wdrożeniem składający się z komponentów:"

Transkrypt

1 Pass, dnia Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją infrastruktury technicznej i oprogramowania oraz usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu Reorganizacja procesu awizacji, monitorowania, rozliczania i raportowania w relacji z partnerami zleceniodawcami poprzez system B2B współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy o dofinansowaniu UDA-POIG /13-00 w zakresie: 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 1) System klasy B2B wraz z wdrożeniem składający się z komponentów: System WMS HIT MAGAZYN 11 licencji System obsługi kontrahentów 1 licencja 2) System operacyjny dla serwera wraz z licencjami. 2. ŚRODKI TRWAŁE - 1 licencja - system operacyjny WinSvrStd 2012 SNGL OLP NL 2Proc - 11 licencji dostępowych WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsRCAL 1) Serwer 1 szt. 2) Terminale magazynowe w postaci czytników kodów kreskowych 5 szt. 3) Zestaw do obsługi terminali magazynowych obejmujący: Zapasowe baterie- 5szt. Ładowarkę na 4 baterie 1 szt. Zasilacz do ładowarki 1 szt. Okablowanie -1 szt. 4) Drukarkę etykiet logistycznych 1 szt. 5) Elementy sieci WiFi obejmujące: Punkty dostępowe -3 szt. Adaptery 3 szt. Anteny- 6 szt. 3. USŁUGI INFORMATYCZNE I TECHNICZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OPROGRAMOWANIA 1) Montaż i konfiguracja sieci WiFi 4. SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE - szkolenie z zakresu obsługi systemy B2B Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1

2 w ramach realizacji projektu Reorganizacja procesu awizacji, monitorowania, rozliczania i raportowania w relacji z partnerami zleceniodawcami poprzez system B2B współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zamawiający: DTW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Pass 20B, Błonie Woj. mazowieckie Tel: , Faks: NIP: , Regon: Wymagania dotyczące Oferentów: 1. Oferent powinien posiadać doświadczenie, wykwalifikowaną kadrę i środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego. 2. Oferent nie może znajdować się w likwidacji, ani upadłości oraz w sytuacji ekonomicznej uniemożliwiającej rzetelne wykonanie usługi. 3. Zamawiający może uznać za nieważną ofertę, jeżeli: została złożona po wyznaczonym terminie; nie spełnia warunków określonych w niniejszym Zapytaniu Ofertowym. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Oferta powinna: obejmować kompleksowe dostarczenie wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych oraz usług opisanych w zapytaniu ofertowym; być złożona w formie pisemnej; być opatrzona datą; zawierać wszystkie koszty, jakie zostaną poniesione w związku z jej realizacją; zawierać dane Oferenta, tj. pełna nazwa, adres siedziby, NIP, Regon, dane osoby do kontaktu; odnosić się swą treścią do przedmiotu zapytania ofertowego; być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów, jakie Oferenci winni dostarczyć Zamawiającemu: 1. Oferta 2. Załącznik Nr 1 do zapytania Ofertowego harmonogram prac Miejsce składania ofert: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2

3 Oferty należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: DTW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Pass 20B, Błonie Woj. mazowieckie Termin składania ofert: do Okres ważności oferty: Okres ważności oferty - 30 dni licząc od daty upłynięcia terminu składania ofert. Kryteria oceny oferty: Kryterium oceny ofert wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, a tym samym będzie najbardziej korzystna ekonomicznie dla Zamawiającego. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na tę samą wartość, zostanie wybrana oferta złożona jako pierwsza. Cena oferty uwzględniająca wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo w wartości netto. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz uwzględniać warunki stawiane przez Zamawiającego. Termin realizacji wykonania usługi nie podlega negocjacji. Wybór Oferenta będzie odbywał się w dwóch etapach: etap 1: bezpośrednie spotkanie Panem Marcinem Dudkiem tel celem: zapoznania się z naszymi oczekiwaniami oraz polityką firmy przedstawienia koncepcji rozwiązań na podstawie udostępnionej na miejscu dokumentacji (analiza przedwdrożeniowa) okazanie dokumentacji potwierdzającej zdobyte doświadczenie w zakresie realizacji projektów grupy IT poprzez okazanie podpisanych umów dotyczących zrealizowanych projektów (do wglądu)lub prezentacja zrealizowanych wdrożeń Zamawiający na podstawie analizy przedstawionych informacji przyzna w postepowaniu liczbę punków w przedziale od etap 2 : - złożenie formularza ofertowego wraz z załącznikiem. Metoda przyznawania punktów: ocenie będzie podlegać: cena oraz udzielona gwarancja najniższa cena maksymalna ilość przyznawania punktów -85 udzielona gwarancja - maksymalna ilość punktów - 15 Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3

4 (cena najniższej oferty/cena oferty) x85 + (udzielona gwarancja z oferty ocenianej/udzielona najdłuższa gwarancja z pośród ocenianych ofert ) x 15 = ilość zdobytych punktów Maksymalna ilość punktów do otrzymania 135 Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz usługa będąca przedmiotem zapytania ofertowego dotyczą planowego wdrożenia systemu klasy B2B, który pozwoli na dokonanie automatyzacji najważniejszych procesów biznesowych. Wdrożony system klasy B2B, zakupione środki trwałe oraz zrealizowane usługi mają zapewnić możliwość przeprowadzania 4 procesów biznesowych w następującym modelu: I. Proces awizacji Realizacja przedmiotowego projektu pozwoli na tworzenie awizo przez partnera bezpośrednio w systemie B2B lub na jego przesyłanie w formacie pliku XML. W zakresie realizacji procesu z obecnymi partnerami zleceniodawcami proces ten będzie realizowany przy wykorzystaniu elektronicznej wymiany danych w standardzie XML. Drugie rozwiązanie jest funkcjonalnością, którą chcemy zapewnić w perspektywie zintegrowania w ramach platformy B2B kolejnej grupy partnerów zleceniodawców. Z uwagi na fakt, iż mogą oni nie posiadać systemu obsługującego pliki XML zamierzamy udostępnić także rozwiązanie webowe w tym zakresie. W tym celu zostanie udostępniony dedykowany formularz, zawierający wskazanie wszystkich niezbędnych danych do jego przyjęcia. Pozwoli to jednocześnie wyeliminować sytuacje przesłania niekompletnego awiza, a tym samym konieczności ponownego kontaktowania się z partnerem. Ponadto zapobiegniemy sytuacji jego pominięcia lub przypadkowego usunięcia wśród innych wiadomości w skrzynce elektronicznej. Do przedmiotowego awizo partner będzie mógł dołączyć wszystkie wymagane dokumenty, które są konieczne do wykonania danego zlecenia. Dodatkową korzyścią będzie automatyczne zaimportowanie pliku wprowadzonego bezpośrednio do systemu B2B i tym samym możliwość odejścia od manualnego wprowadzania awizo przez naszego pracownika. Pozwoli to zatem znacząco zmniejszyć czasochłonność i pracochłonność wskazanego procesu, zwłaszcza iż informacja o przyjętym awizo zostanie automatycznie udostępniona partnerowi. II. Proces monitorowania stanu realizacji usług Reorganizacja wskazanego procesu jest głównym powodem, dla którego partnerzy będą angażować się w realizację niniejszego przedsięwzięcia. Perspektywa uzyskania dostępu do bieżącej informacji o ładunku na naszym magazynie ma istotne znaczenie w aspekcie planistycznym oraz relacji z klientami ostatecznymi partnerów. W tym zakresie będzie możliwe odejście od tradycyjnych metod komunikacji opartych na poczcie elektronicznej oraz kontaktach telefonicznych, które jednak nie pozwalają na uzyskanie natychmiastowej informacji. Wdrożony system B2B oraz zastosowane w jego obszarze rozwiązanie polegające na wykorzystaniu terminali magazynowych zapewni bieżący przepływ danych i informacji oczekiwanych przez partnerów. Urządzenia te będą łączyć się Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4

5 każdorazowo z platformą B2B i tym samym przesyłać informacje. Partnerzy uzyskają dostęp do danych począwszy od przesłania awizo, po wydaniu towaru przez pracowników naszego magazynu. W ramach tego procesu nastąpi także automatyzacja w obszarze wystawiania dokumentów PZ oraz WZ (w tym o statusie oczekującym na podstawie danych zaimportowanych z systemu). Zastosowanie terminali magazynowych pozwoli na szybkie sprawdzanie stanu ilościowego towaru i tym samym natychmiastowe wysłanie raportu odbioru dostawy/wydania dostawy (obecnie manualne sprawdzenie w zależności od wielkości dostawy trwa nawet kilka godzin). Dane sczytywane z czytnika będą także automatycznie uzupełniać dokument PZ lub WZ. Partnerzy będą mieli zatem dostęp do informacji o stanach magazynowych w odniesieniu do ich towarów oraz wszystkich czynności związanych z przyjęciem oraz wydaniem. Zastosowanie systemu B2B pozwoli zatem dokonać zasadniczej reorganizacji wskazanego procesu, zwiększając tym samym jego efektywność. III. Proces rozliczania współpracy Analogicznie jak w procesie monitorowania stanu realizacji usługi, również przy rozliczaniu współpracy, zamierzamy zaoferować partnerowi dostęp do szerokiego zakresu informacji. W tym zakresie uzyska on zdalny dostęp w stan rozrachunków pomiędzy naszymi firmami oraz możliwość pobrania faktury. System klasy B2B pozwoli na automatyczne generowanie faktury po zmianie statusu danego zadania na wykonany. Dokumenty rozliczeniowe będą tworzone zgodnie z określonymi parametrami wynikającymi z zawartych umów o współpracy. Wraz z każdą fakturą partner będzie miał dostęp do raportu rozliczeniowego stworzonego w systemie B2B. IV. Proces raportowania współpracy W wyniku realizacji projektu będziemy mogli odejść od manualnych metod przygotowania raportów na rzecz naszych klientów. Uzyskanie wskazanej funkcjonalności w systemie klasy B2B zapewni nam możliwość odejścia od stosowania manualnych metod opartych na zestawianiu określonych danych w programie Word MS Office. Po wdrożeniu platformy klasy B2B generowanie raportów, statystyk oraz analiz będzie następowało automatycznie po wprowadzeniu parametrów, na podstawie których ma zostać przygotowany raport. Mogą one dotyczyć: stanu towarów partnera, przeprowadzanych operacji finansowych, obrotów oraz innych. Poprzez ten proces nastąpi znaczne przyśpieszenie rozliczeń pomiędzy naszymi firmami. Uzyskamy także analizy dotyczące między innymi złożonych zleceń, ich częstotliwości i zakresu (informacje te są szczególnie istotne dla partnerów w aspekcie planowania współpracy i ustalania harmonogramu dostaw). Pozwoli to usprawnić pracę zarówno w naszej firmie, jak i partnera oraz znacznie trafniej oszacować zapotrzebowanie na dane usługi w określonym czasie. Automatyzacja we wskazanym zakresie pozwoli nam skuteczniej niż obecnie planować oraz rozliczać bieżącą współpracę z partnerami. Wykonanie wszystkich czynności związanych z realizacją projektu następuje zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 Zapytania Ofertowego. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 5

6 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 1) System klasy B2B składający się z komponentów: System WMS HIT MAGAZYN; Funkcjonalności: współpraca z systemem obecnie wykorzystywanym przez firmę DTW LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.; bezbłędne przyjmowanie kompletnych zleceń (awizo) od partnerów; prowadzenie ewidencji wszystkich produktów znajdujących się w magazynie (funkcjonalność wykorzystywana głównie w procesie monitorowania stanu realizacji usług); automatyczne generowanie dokumentów (PZ, WZ, faktur); automatyzacja w zakresie gospodarki magazynowej pozwalająca na skuteczniejszą i szybszą obsługę partnerów; zapewnienie partnerowi wymaganej informacji z zakresu przyjęcia produktu do magazynu, jego wydania, czynności związanych z ładunkiem partnera (funkcjonalność wykorzystywana w procesie monitorowania stanu realizacji usług); zapewnienie partnerowi narzędzia do zaawansowanego raportowania współpracy ułatwiającego proces rozliczania oraz planowania współpracy (funkcjonalność wykorzystywana w procesie rozliczania); funkcjonalność szybkiego i prawidłowego tworzenia awizo dla partnerów (funkcjonalność wykorzystywana w procesie awizacji); przydzielanie konkretnych stref magazynowych dla danego klienta oraz ich obsługa przy wykorzystaniu terminali magazynowych (funkcjonalność wykorzystywana w procesie monitorowania stanu realizacji usług); precyzyjne identyfikowanie stanów magazynowych wraz ze wskazaniem lokalizacji, poziomu wykorzystania palet; bieżące monitorowanie stanu faktycznego w zakresie ilości towaru w magazynie z danymi w bazie danych; precyzyjna identyfikacja wolnej przestrzeni magazynowej w aspekcie możliwości zlecania kolejnych usług; analizowanie i planowanie pracy w magazynie w celu identyfikacji ilości zleceń możliwych do realizacji; optymalizacja w zakresie ścieżki zbiórki towarów w magazynie oraz organizacji pracy pracowników w celu zmniejszenia kosztów; optymalizacja działań w zakresie kompletacji; możliwość tworzenia statystyk, analiz i raportów na podstawie danych bieżących z systemu klasy B2B (funkcjonalność wykorzystywana w procesie rozliczania); współpraca z terminalami magazynowymi w zakresie pobierania i przetwarzania danych; automatyczne uzupełnienie dokumentu PZ oraz WZ o statusie oczekującym o niezbędne dane na podstawie informacji sczytanych z terminala magazynowego; automatyczna aktualizacja stanu magazynowego; generowanie faktur na podstawie danych z systemu B2B; Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 6

7 tworzenia zestawień, raportów i analiz; obsługa danych w standardzie XML (awiza, faktury). System obsługi kontrahentów; System ten będzie narzędziem umożliwiającym dostęp do funkcjonalności systemu WMS HIT MAGAZYN dla partnerów zleceniodawców, a w szczególności: tworzenie kont i przydzielanie uprawnień; automatyczne zaimportowanie pliku wprowadzonego bezpośrednio do systemu B2B za pośrednictwem systemu obsługi kontrahentów; dostęp dla partnerów do dokumentów PZ i WZ; generowanie raportów przez partnerów; udostępnianie danych dotyczących przyjęcia oraz wydania towaru; wgląd w rozrachunki z partnerami poprzez system obsługi kontrahentów; pobieranie faktur; udostępnienie narzędzia do tworzenia zestawień, raportów i analiz; dostarczanie informacji o zrealizowanych usługach, ich ilości i wartości; obsługa danych w standardzie XML (awiza, faktury). Oferowana cena dla systemu klasy B2B powinna obejmować następujące elementy: Licencja systemu WMS HIT MAGAZYN (11 szt.); System obsługi kontrahentów; Instalacja systemu; Integracja z systemem wewnętrznym; Wdrożenie systemu. Kryteria wyboru: cena; udzielona gwarancja 2) System operacyjny dla serwera wraz z licencjami. Wymagania: 1 licencja systemu operacyjnego WinSvrStd 2012 SNGL OLP NL 2Proc; 11 licencji dostępowych WinSvrCAL 2012 SNGL OLP NL UsrCAL. Kryteria wyboru: cena; udzielona gwarancja Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 7

8 1. ŚRODKI TRWAŁE 1) Serwer 1 szt. Wymagania: parametry techniczne wskazane poniżej lub parametry wyższe analogicznie; gwarancja IBM x3550 M3, Xeon 6C L W 2.26GHz/1333MHz/12MB, 1x4GB, 2 x HDD SSD 128GB Bay 2.5in HS SAS/SATA, M5015 z bateria, 675W p/s, Rack, klatka na 8 dysków Serwer powinien posiadać energooszczędny niskonapięciowy procesor, energooszczędne dyski SSD i energooszczędny zasilacz. Kryteria wyboru: cena, udzielona gwarancja 2) Terminale magazynowe 5 szt. Wymagania: 5 urządzeń o parametrach wskazanych poniżej lub o parametrach wyższych analogicznie; gwarancja Model MC9190-G Rodzaj zbierania danych Bezprzewodowy Łączność sieciowa 802,11, a/b/g, a/b/g, Bluetooth System operacyjny Windows CE 6.0 Pamięć RAM 256 MB Typ skanera Imager Możliwości skanera 2D Rzuć Ocena 6 ft.1.8 m Temperatura pracy -4 F F Klasa IP IP64 Edytor Marvell PXA MHz Kryteria wyboru: cena; udzielona gwarancja 3) Zestaw do obsługi terminali magazynowych obejmujący: Zapasowe baterie 5 szt. gwarancja model KT Ładowarka na 4 baterie 1 szt. gwarancja modelu SAC R Zasilacz do ładowarki 1 szt. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 8

9 gwarancja: model PWRS R Okablowanie 1 szt. gwarancja model R lub model R Drukarka etykiet logistycznych -1 szt. gwarancja modelu Toshiba B-EX4T2 600 dpi B-EX4T2-HS12-QM-R z nawijakiem kryteria wyboru: cena, udzielona gwarancja 4) Elementy sieci WiFi obejmujące: Punkty dostępowe - 3 szt. gwarancja model Cisco AP1242AG-E-K9 dwuzakresowy Adaptery 3 szt. gwarancja model Cisco Power Injector for 1240AG (POE) Anteny 6 szt. gwarancja: model Antena dookolna Spire LXE, wzmocnienie: 6dBi Kryteria wyboru: cena, udzielona gwarancja 2. USŁUGI INFORMATYCZNE I TECHNICZNE ZWIĄZANE Z INSTALACJĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I OPROGRAMOWANIA 1) Montaż i konfiguracja sieci WiFi zakres usługi: montaż i konfigurację sieci WiFi w sposób zapewniający prawidłowy przepływ danych w ramach systemu B2B. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 9

10 Kryteria wyboru: cena 3. SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE Tematyka szkolenia: Obsługa awizacji dostawy przy wykorzystaniu narzędzi systemu klasy B2B Realizacja usług gospodarki magazynowej z wykorzystaniem narzędzi systemu klasy B2B Wykorzystanie systemu klasy B2B w procesie rozliczeń współpracy Raportowanie współpracy z wykorzystaniem narzędzi B2B ilość osób podlegających przeszkoleniu: 15 ilość dni szkolenia: 3 Wymagania: zapewnienie o posiadaniu kadry do realizacji usługi kryteria wyboru: cena za szkolenie TERMIN REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH PRAC NASTEPUJE ZGODNIE Z HARMOGRAMEM DZIAŁAŃ I NIE PODLEGA NEGOCJACJI Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 10

11 Załącznik nr 1 Harmonogram działań: Okres realizacji Działania Od dnia podpisania umowy 31/01/2014 Zakup Serwera Zakup Systemu operacyjnego dla serwera wraz z licencjami Zakup zestawu do obsługi terminali magazynowych 01/02/ /07/2014 Zakup terminali magazynowych Zakup elementu systemu B2B - licencja systemu WMS HIT MAGAZYN, instalacja systemu, wdrożenie i integracja z systemem wewnętrznym Zakup elementu systemu B2B - System obsługi kontrahentów Montaż i konfiguracja sieci WiFi 01/08/ /09/2014 Zakup drukarki etykiet logistycznych Zakup elementów sieci WiFi Przeprowadzenie szkoleń Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 11

Kraków, dnia 01.06.2012. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem

Kraków, dnia 01.06.2012. Zapytanie ofertowe. na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem Kraków, dnia 01.06.2012 na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialnych i prawnych a. aplikacja B2B wraz wdrożeniem Zapytanie ofertowe w ramach realizacji projektu Wdrożenie zaawansowanego

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Kraków, dnia 15. 06. 2012 Red Tape Software sp. z o.o. Ul. Bratysławska 2/7 31-201 Kraków Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Consalnet sp. z o.o. Ul. Sosnowa 4 Wiechlice 67-300 Szprotawa NIP 924-79-5-2 Wiechlice, dnia 03.06.203 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B, integrującego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014 PARTNER KRZYSZTOF KNAP SPÓŁKA JAWNA WIECHLICE, UL. SOSNOWA 4 67-300 SZPROTAWA Wiechlice, dn. 09.06.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG 2014 Dotyczy projektu pt. "Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej PARTNER

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2013. z dnia 25.02.2013 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/UE/2013 z dnia 25.02.2013 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B.

1. Zakup analizy przedwdrożeniowej systemu ERP 120rbg - przygotowanie założeń do wdrożenia systemu B2B. Lubicz, dnia 16.10.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: HYDROSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Lipnowska 88 87-162 Lubicz II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Automatyzacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.01.2014 Nr Sprawy: 01/EKSPERT/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji

W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji Zapytanie ofertowe 1/2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH P&P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Orle, Ul. Wejhera 1 84-252 Zamostne II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 Wrocław, dnia 04.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr B2B/001/ 2014 W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B o nazwie Platforma Realizacji Transakcji Rekrutacyjnych Recrutiva celem automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 27.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.01.2014 Nr Sprawy: 01/01/LEOS/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa

MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa Warszawa, dnia 31.01.2014 Zapytanie ofertowe I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: MERA METAL SPÓŁKA AKCYJNA ul. Poezji 19 04-994 Warszawa II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrażanie systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Tomaszów Mazowiecki, 01.07.2014 r. Zamawiający: PPH KELMES" ELŻBIETA SZYMAŃSKA, ANDRZEJ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA Ul. Włókiennicza 6 97-200 Tomaszów Mazowiecki ZAPYTANIE OFERTOWE ZO1-7/2014 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki ZAPYTANIE OFERTOWE Rzeszów, 04.07.2014r. Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Akacjowa 47 35-113 Rzeszów Email: krystian.sieminski@pkr.rzeszow.pl http://www.pkr.rzeszow.pl/ Tel: 698548769

Bardziej szczegółowo