SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R."

Transkrypt

1 ORG SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, 2) wydano 40 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 850 zł., 3) wydano 16 zaświadczeń na kwotę 272 zł. 4) prowadzone jest 1 postępowanie w celu ustalenia inwestycji celu publicznego budowa sieci wodociągowej tranzytowej ze Środy Śląskiej przez Komorniki do wsi Święte, z odgałęzieniem do Wojczyc. Decyzja jest na etapie rozpatrywania przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie zażalenia Średzkiej Wody na postanowienie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. 5) wydano 12 opinii w sprawie sprawie podziału nieruchomości, 6) zawieszono 3 postępowania w sprawie podziału nieruchomości (Ogrodnica, Bukówek) do czasu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 7) postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej: wydano 2 decyzje na kwotę zł. - wysłano informację o uprawomocnieniu się decyzji i wpłacie należności prowadzonych jest z urzędu 5 postępowań w sprawie naliczenia opłaty planistycznej - dot. wsi Komorniki, 2x wsi Rakoszyce, Jastrzębce i Wojczyce prowadzone są na wniosek 2 postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości. Rzeczoznawca przedłożył wycenę nieruchomości 2 decyzje są w trakcie rozpatrywania przez organ odwoławczy 1 decyzję na kwotę ,00zł. przekazano do egzekucji (dot. wsi Święte) 8) trwają prace nad zmianą studium: wieś Jugowiec (teren gospodarstwa ogrodniczego), zmiana na etapie wyłożenia do publicznego wglądu, miasto Środa Śląska (teren obecnego Składbudu i dawna restauracja Turystyczna). Zakończył się etap wniosków do planu 9) prace nad zmianą planu miasta Środa Śląska: al. Basztowa (teren przejęty od ANR na cele publiczne), zmiana na etapie wyłożenia do publicznego wglądu, ul. Rakoszycka (zmiana funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego na mieszkaniowousługową), zakończył się etap składania wniosków do planu, ul. Legnicka - 2 zmiany: zmiana projektowanego terenu zabudowy wielorodzinnej na teren parkingu; teren restauracji Turystycznej: zmiana z terenów usług na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Zakończył się etap składania wniosków do planu, przekazano do uchwalenia projekt zmiany mpzp miasta Środa Śląska (dot. ul. Lipowej, zmiana z mieszkalnictwa jednorodzinnego na wielorodzinne), ponowiono procedurę wyłożenia do publicznego wglądu projektów mpzp wsi Ogrodnica, Chwalimierz, Bukówek, Wrocisławice, Kulin, Pęczków. Przewidywany termin przekazania do uchwalenia projektów tych planów - kwiecień 2011 II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 1. Dnia 14 lutego 2011 roku na zorganizowanym pierwszym i drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż 13 działek niezabudowanych, położonych we wsi Przedmoście przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną od nr 121/1 do 1

2 nr 121/13, gdzie powierzchnia działek kształtowała się w przedziale od 1000 m 2 do 1077 m 2 (cena za 1m 2 wynosi od 37 zł do 39 zł netto + 23 % podatek VAT) sprzedano jedną działkę nr 121/6 o pow.1030 m 2 za kwotę ,28 zł brutto (w tym podatek VAT 23 %, co stanowi kwotę 8 817,28 zł). W dniu 10 marca 2011 roku podpisano umowę notarialną na sprzedaż w/w działki. Na 12 działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową brak było chętnych nabywców. 2. Wysłano zawiadomienia o naliczeniu wysokości opłaty rocznej dla 8 użytkowników wieczystych w związku z przeniesieniem przez osoby fizyczne i Spółdzielnię Mieszkaniową w Środzie Śląskiej procentowego udziału prawa wieczystego użytkowania gruntu dla wyodrębnionego lokalu mieszkalnego znajdującego się danym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Założono również kartoteki o wysokości opłat rocznych dla ww. użytkowników wieczystych dla Wydziału Finansowego. 3. Przygotowano i wysłano zawiadomienia dla 725 osób fizycznych i prawnych o wysokości opłat rocznych ustalonych na 2011 rok, za grunty oddane im w użytkowanie wieczyste pod budynkami mieszkalnymi, usługowi, handlowymi i garażami. Termin wniesienia opłaty rocznej upływa z dniem 31 marca bieżącego roku. 4. Wydano decyzję o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Kopernika 22, w Środzie Śląskiej oznaczonej nr 61, AM-19 o pow.437 m 2. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi 4589,70 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 70 % zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XV/136/08 Rady Miejskiej w Środzie Śl. z dnia 30 stycznia 2008 roku. 5. Dnia 16 lutego 2011 roku podpisano z osobami fizycznymi akty notarialne na sprzedaż pięciu działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę garażową, położonych przy ul Kolejowej Środzie Śląskiej gdzie powierzchnia każdej działki wynosiła 19 m 2, a cena sprzedaży 1959,36 zł. brutto (w tym VAT 23 %, co stanowi kwotę 366,39 zł.) Na działkę szóstą o pow. 20 m 2 nie zgłosiła się osoba fizyczna do podpisania aktu notarialnego w dniu 28 lutego 2011 roku, pomimo otrzymanego zawiadomienia o terminie jego podpisania i pouczenia, że w przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej wpłacone wadium w wysokości 300 zł ulega przepadkowi. 6. Przedłużono umowę dzierżawy na kolejne trzy lata na grunt o pow 16 m 2 położony przy ul. Wrocławskiej w Środzie Ślaskiej pod kioskiem handlowym. Miesięczny czynsz dzierżawy wynosi 394,15 zł brutto (w tym VAT 23 %, co stanowi kwotę 73,30 zł) 7. Przygotowano dokumentację dla Starostwa Powiatowego na wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych dla niżej podanych lokali lokal mieszkalny nr 4 i 5 położony w budynku wielolokalowym w Środzie Śląskiej przy pl. Wolności 10, lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku wielolokalowym w Środzie Śląskiej przy ul. Legnickiej 11 lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku wielolokalowym w Środzie Sląskiej przy pl. Wolności Przygotowano komplet dokumentów o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 14, AM- 22 o pow mkw, położonej w Środzie Śląskiej przy pl. Wolności 48. Kwota za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi zł. 9. Wpłynęły 2 wnioski od osób fizycznych o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej z w związku niskim dochodem miesięcznym na jednego członka rodziny. Sprawa w trakcie załatwiania. 10. Wpłynęły 2 wnioski od osób fizycznych o ustalenie innego terminu płatności opłaty rocznej za grunt oddany w użytkowanie wieczystego, a przypadający na dzień 31 marca. 11. Wydano 1 zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego. 2

3 12. Wydano 13 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości. III. INWESTYCJE 1.Realizowano następujące zadania: a) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chwalimierz, Jugowiec i Kryniczno Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej INSAN s.c. z siedzibą w Lubinie Wartość zadania: Termin wykonania: 30 października 2011r. Zakres do wykonania obejmuje budowę: Chwalimierz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 250 i długości L=483,4m,- - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 200 i długości L=2577,9m, odejścia do posesji kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 200 i długości L=90,3m, odejścia do posesji kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 160 i długości L=254,8m, kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur klasy PE 100 SDR 17 PN 10 Ø 160 i długości L=1070,3m, kompletnej pompowni ścieków o wydajności Q=16,2 l/s i H=27,9m w skład której wchodzi zbiornik z polimerbetonu 2000 wyposażony w przejścia szczelne na rurociągi i przepusty kablowe, z orurowaniem kołnierzowym i armaturą (podest, drabina, łańcuchy, prowadnice wraz elementami mocowania) w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, sterownikami elektronicznymi, szafą sterowniczą, wentylacją grawitacyjną, 2szt. pompami zatapialnymi wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu pompowni i zasilania w energię elektryczną. Jugowiec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 250 i długości L=461,1m, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 200 i długości L=1190,0m, odejścia do posesji kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 200 i długości L=15,0m, odejścia do posesji kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 160 i długości L=288,2m, kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur klasy PE 100 SDR 17 PN 10 Ø 140 i długości L=2464,2m, - kompletnej pompowni ścieków o wydajności Q=12,2 l/s i H=39,9m w skład której wchodzi zbiornik z polimerbetonu 2000 wyposażony w przejścia szczelne na rurociągi i przepusty kablowe, z orurowaniem kołnierzowym i armaturą (podest, drabina, łańcuchy, prowadnice wraz elementami mocowania) w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, sterownikami elektronicznymi, szafą sterowniczą, wentylacją grawitacyjną, 2szt. pompami zatapialnymi wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu pompowni i zasilania w energię elektryczną. Kryniczno kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 250 i długości L=474,4m, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 200 i długości L=3072,7m, odejścia do posesji kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 200 i długości L=32,2m, odejścia do posesji kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 160 i długości L=561,8m, kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur klasy PE 100 SDR 17 PN 10 Ø 125 i długości L=1365,4m, kompletnej pompowni ścieków o wydajności Q=9,97 l/s i H=32,2m w skład której wchodzi zbiornik z polimerbetonu 1500 wyposażony w przejścia szczelne na rurociągi i przepusty kablowe, z orurowaniem kołnierzowym i armaturą (podest, drabina, łańcuchy, prowadnice 3

4 wraz elementami mocowania) w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, sterownikami elektronicznymi, szafą sterowniczą, wentylacją grawitacyjną, 2szt. pompami zatapialnymi wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu pompowni i zasilania w energię elektryczną. Zakończono budowę kanału sanitarnego oraz przyłączy w miejscowości Chwalimierz. Natomiast odtworzenie asfaltu planowane jest na marca. Rozpoczęto także następny etap budowy. Został wykonany w 80% kanał przesyłowy między miejscowościami Kryniczno i Jugowiec. Trwają także prace związane z budową kolektora w miejscowości Kryniczno oraz Jugowiec. b) Rozwój Turystyki Aktywnej Budowa basenu w Środzie Ślaskiej. Wykonawca: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Lesznie Leszno ul. Chociszewskiego 2a. Wartość zadania: zł brutto. Termin realizacji zgodnie z zapisami umowy: 30 listopada 2012r. Inwestycja zlokalizowana jest w Środzie Śląskiej, przy ul. Kilińskiego, dz. Nr 1/9, AM-28 Usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem będzie pełniło Wrocławskie Biuro Inwestorskie Oddziału PZiTB Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Piłsudskiego 74. Nadzór inwestorski będzie pełniony przez cały okres realizacji inwestycji. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru wynosi zł brutto. Ogólna charakterystyka budynku: Dane powierzchniowe: parter: 1817, 6 m² piętro: 412, 8 m² piwnica: 1310,3 m² Razem ,7 m² Kubatura m³ Budynek basenu jest obiektem trzykondygnacyjnym. Hall wejściowy obejmuje faktycznie dwa poziomy budynku połączone szerokimi schodami i otwartą dwukondygnacyjną przestrzenią. Niższa część hallu (poziom - 3,40 = 122,6 m npm) jest związana z wejściem głównym, z funkcjami fitness i pomocniczymi (szatnie, toalety). Na wyższym poziomie (+ 0,00 = 126,0 m npm) znajdują się wszystkie podstawowe funkcje basenu oraz zespół pomieszczeń medycznych. Nad wejściem głównym umieszczono antresolę kawiarni przeszkloną zarówno w fasadzie zewnętrznej jak i od strony hallu. Na wprost wejścia głównego w niższej części hallu (- 3,40 ) zlokalizowano wejście do zespołu fitness. Należy do niego zespół saun i siłownia. Sauny są zlokalizowane przy zespole szatniowym. Zespół fitness posiada dodatkowe połączenie schodami z przestrzenią hali basenu. Pozostałą część poziomu -3,40 basenu zajmują pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Hall główny na poziomie wyższym (+ 0,00 ) posiada przeszklenie pozwalające na wgląd do hali basenowej. Z przestrzeni hallu jest dostępna kawiarnia, zespół pomieszczeń medycznych i przejście przez zespół kasowy do szatni basenowych. Na widownię zlokalizowaną na wyższej kondygnacji (+ 3,63) prowadzą z tej części obiektu łatwo dostępne schody. Zespół szatni składa się z szatni męskiej, damskiej oraz szatni dla osób niepełnosprawnych połączonych (łącznie szafek podwójnych: ) z toaletami i zespołem natrysków. Poza wyżej opisanymi pomieszczeniami zaprojektowano szatnie dla uczniów które składają się z dwóch osobnych szatni. Hala basenu wyposażona została w następujące niecki ze stali nierdzewnej: dużą nieckę basenową sportową o wym.12,50 x 25,00 m i głębokości od 140 do 180 cm; wyposażoną w 4 drabinki w niszy ze stopniami antypoślizgowymi, 6 słupków startowych, oznakowanie dna i ścian szczytowych wg FINA, haki kotwiące liny torowe 10 szt, przepusty dla wlotów i wylotów systemu cyrkulacyjnego, gniazda dla słupów linii nawrotowych, gniazda dla linii falstartowej, linie nawrotne i podstawowe, ściany nawrotu, przepusty dla odkurzacza itd. Opcjonalnie przewiduje się możliwość zainstalowania wypłycenia na dwóch torach basenu w postaci demontowanego ażurowego podestu z barierką oddzielająca od pozostałej części basenu 4

5 małą nieckę basenową rekreacyjną o głębokości max 120cm, wyposażoną w schody zejściowe, ławki rurkowe z masażem powietrznym, gejzer powietrzny, masaż ścienny, masaż karku szeroki i wąski, grotę sztucznej fali, zjeżdżalnię małą, drabinki w niszy, przepusty dla wlotów i wylotów systemu cyrkulacyjnego, przystawiany zjazd dla osób niepełnosprawnych, przepusty dla odkurzacza, przepusty dla wlotów i wylotów systemu cyrkulacyjnego i oświetlenie podwodne. brodzik dla dzieci dwuczęściowy głębokości 25 cm. z małym wodotryskiem. Projekty wykonawcze niecek, ich posadowienia i wyposażenia wykona dostawca i producent niecek. Ponadto na hali basenowej zaprojektowano: rynnę zjeżdżalni dł. ok. 47 m łącznie z basenem hamownym i podestem startowym; basen jacuzzi o wymiarach ok 2,25 m/2,25 m. Z hali basenu dostępne są również 2 magazyny sprzętu podręcznego, sanitariat dla matki z dzieckiem oraz pomieszczenie ratownika. Z korytarza na piętrze zaprojektowano wejścia do pomieszczeń biurowych administracji obiektu oraz wejście na widownię przy sportowej niecce basenowej. Zaprojektowano widownię posiadającą ok. 165 miejsc siedzących. W piwnicach zlokalizowano pomieszczenia techniczne i socjalne dla pracowników. Poprzez niezależne wejście z obniżonego dojazdu (poziom. 122,58 m.n.p.m.) zaprojektowano wejście pracownicze, gospodarcze i techniczne. W części pracowniczej zaprojektowano 2 szatnie z węzłami sanitarnymi i pomieszczenie socjalne. W części technicznej zaprojektowano pomieszczenie kotłowni, dyżurkę techników z węzłem sanitarnym, warsztat podręczny oraz pomieszczenia stacji uzdatniania wody. W przestrzeni podbasenia przewidziano lokalizację filtrów i zbiorników wyrównawczych. Oprócz głównej klatki schodowej przy hallu głównym, zaprojektowano klatkę schodową łączącą widownię i pozostałe kondygnacje; klatka służy również jako droga ewakuacyjna. Rozpoczęto wylewanie ław fundamentowych oraz budowany jest kolektor, który będzie odprowadzał wody deszczowe. W następnym tygodniu wykonawca przystąpi do wykonywania szalunków i zbrojenia słupów żelbetowych. c) Przebudowa ulicy Kolejowej, Malczyckiej i Legnickiej poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników. Wykonawca: BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Wartość zadania: ,75 zło. Termin realizacji zgodnie z zapisami umowy: 15 września 2011r. Zadnie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej od stacji PKP (od miejsca gdzie została ułożona nawierzchnia jeszcze przez Starostwo Powiatowe) do ulicy Malczyckiej, a także na ulicy Malczyckiej oraz Legnickiej - do mostu. Od Środy Ślaskiej będzie wybudowana ścieżka rowerowa o szerokości 2 m o nawierzchni bitumicznej (poza terenem zabudowanym) i będzie przebiegała po prawej stronie drogi (jadąc od Środy Ślaskiej do Szczepanowa). W terenie zbudowanym będzie wykonana z kostki betonowej. Przy ulicy Malczyckiej i Legnickiej zostaną wybudowane dwustronne chodniki z kostki betonowej. W dniu 8 marca przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty rozpoczną się od 21 marca od prac ziemnych na odcinku do stacji PKP. Natomiast rozbiórka krawężników oraz starego chodnika przy ulicy Malczyckiej rozpocznie się 4 kwietnia. d) Utworzenie punktu informacji turystycznej w wieży widokowej przy Kościele Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej. Wykonawca: Spółdzielnia Rzemieślnicza z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich. Wartość zadania: ,41 zł brutto. Przewidywany termin zakończenia robót: 25 marca 2011r. Zadanie obejmuje renowację schodów prowadzących na wieżę, odgrzybianie ścian, wykonanie oświetlenia, wykonanie wyłazu i przystosowanie tarasu widokowego dla zwiedzających. Oczyszczono konstrukcję drewnianą i zabezpieczano ją środkami impregnacyjnymi. Rozprowadzono instalację elektryczną w 75%, zbito 100% starych tynków. Trwa 5

6 odgrzybianie ścian. Przygotowywany jest wyłaz na taras widokowy. IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1. Zamówienia publiczne: Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Wartość umowna brutto w PLN utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Środa Ślaska w zakresie remontów cząstkowych (dot. zadań: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - bitumicznymi oraz remonty chodników, jezdni z kostki betonowej, żwirowej i urządzeń wbudowanych w pas drogowy) wydział odpowiedzialny WIN przebudowa ulicy Kolejowej, Malczyckiej i Legnickiej poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników wydział odpowiedzialny WIN Termin zakończenia robót budowlanych/ usług lub dostaw Przetarg nieograniczony ,00 Termin realizacji r r Przetarg nieograniczony ,75 Termin realizacji r r zakup materiałów kamiennych do napraw dróg wydział odpowiedzialny WIN Art. 4 pkt r Ceny jednostkowe Termin realizacji r szkolenie pracowników administracji z zakresu funkcjonowania w Urzędzie Miejskim elektronicznego obiegu dokumentów wydział odpowiedzialny ORG, transport materiałów kamiennych do napraw dróg wydział odpowiedzialny WIN Art. 4 pkt r Art. 4 pkt r 6.150,00 Termin realizacji r Cena jednostkowa Termin realizacji r 6

7 dostawa słupów ogłoszeniowych do m. Święte, Jugowiec, Wojczyce wydział odpowiedzialny WIN Art.4 pkt r 5.535,00 Termin realizacji r. dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych wydział odpowiedzialny ORG, DK, BP, GOPS dostawa i montaż stolarki okiennej w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych wydział odpowiedzialny WSL, Przetarg nieograniczony r. Przetarg nieograniczony r ,00 Termin realizacji r. Ceny jednostkowe Termin wykonania r. pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestycji pn. przebudowa ulicy Kolejowej, Malczyckiej i Legnickiej poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników wydział odpowiedzialny WIN obsługa istniejącego i montaż nowego oznakowania na drogach na terenie miasta Środa Śląska wydział odpowiedzialny WIN Art. 4 pkt r. Art.4 pkt r ,00 Termin wykonania dostawy do r. Ceny jednostkowe Termin realizacji r sukcesywna dostawa części komputerowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego Art. 4 pkt r Ceny jednostkowe Termin realizacji r 7

8 wydział odpowiedzialny ORG, świadczenie usług medycznych w placówkach oświatowych wydział odpowiedzialny ZOPO Art. 4 pkt r Ceny jednostkowe Termin realizacji r wykonanie instalacji co i wod-kan w 5 mieszkaniach komunalnych wydział odpowiedzialny WSL Art.4 pkt r ,20 Termin realizacji r. świadczenie usług zduńskich w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych wydział odpowiedzialny WSL Przetarg nieograniczony r. Ceny jednostkowe Termin realizacji r. 2. Postępowania w trakcie realizacji: 1) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i gminy Środa Śląska (termin składania ofert : r.) 2) opracowanie oraz wdrożenie programu trenera osiedlowego na terenie miasta i gminy Środa Śląska ( termin składania ofert: r.) 3) świadczenie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych (termin składania ofert: r.) V. SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Na podstawie pism od osób fizycznych wezwano 1 osobę do Klubu Abstynenta Krokus w celu złożenia wyjaśnień przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Na podstawie pism od Kuratora Sądowego wezwano 1 osobę do Klubu Abstynenta Krokus w celu złożenia wyjaśnień przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 3. Na podstawie pism z Komendy Powiatowej Policji wezwano 1 osoby do Klubu Abstynenta Krokus w celu złożenia wyjaśnień przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 4. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na okres 4 lat: 3 zezwolenia do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo (typ alkoholu A), 3 zezwolenia powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) typ alkoholu B 3 zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu (typ alkoholu C) 5. Przeprowadzono kontrolę w 32 punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 8

9 terenie gminy i miasta Środa Śląska w zakresie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 6. Wysłano następujące sprawozdania: Z-06A, Z-03 do GUS-u miesięczną informacje do PFRON, 6 ZUA, 3 ZWUA, 4 ZZA do ZUS-u korekty do ZUS-u za lata 2001/ Opracowano miesięczne karty pracy I/ Złożono wniosek o refundację prac interwencyjnych. 9. Rozliczono zaległe urlopy wypoczynkowe za 2010 r. 10. Opracowano: 5 upoważnienia, 3 zarządzenia, 2 pełnomocnictwa, 3 umowy zlecenie oraz umowę o dzieło. 11. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej: dokonano 10 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. dokonano 25 zmian we wpisach ewidencji działalności gospodarczej. dokonano 3 wpisy do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zawieszenia działalności gospodarczej. dokonano 4 wpisy do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie wznowienia działalności gospodarczej. wydano 18 decyzji o likwidacji działalności gospodarczej. wydano 20 zaświadczeń potwierdzających dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej. 12. Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarach: upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego, ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w roku VI. ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 1. Po przeprowadzeniu wizji w terenie wydano 8 decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów. 2. Przygotowano projekty uchwał : w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Środa Śląska oraz dalszego postępowania z nimi; w sprawie wymagań jw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; 3. W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami do Ośrodka Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie przewieziono 3 bezdomne psy. 4. Przygotowano wniosek o o udzielenie zamówienia publicznego Naprawa placów zabaw na terenach zielonych gminy Środa Ślaska 5. Zlecono likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy Środa Śląska o łącznej objętości 14 m³. VII. SPRAWY LOKALOWE 1. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie instalacji c.o w lokalu przy ulicy Żwirki i Wigury 2/1, wymianę pieców w lokalach przy ulicy Kolejowej 20/3, Kolejowej 20/5, wymianę pieca w lokalu przy ulicy Cmentarnej 7/1 oraz wykonanie pomieszczenia łazienki wraz z instalacją c.o i kuchnią stałopalną z podkową w lokalu przy ulicy Daszyńskiego 11/8 Wykonawcą robót będzie Zakład Instalacyjny J Adamski i Zbigniew Socha INSTALATOR z siedzibą przy ulicy Targowej 3 w Środzie Śląskiej.Wyżej wymienione lokale są lokalami komunalnymi. Wartość robót wynosi ,20 zł brutto 9

10 2. Wykonywano bieżące naprawy instalacji wod- kan w tym udrażnianie kanalizacji sanitarnej, usuwano awarie instalacji elektrycznej zgodnie z zaleceniami ZE Rejon Środa Śląska oraz wykonywano prace związane z przerobieniem instalacji elektrycznej oświetlenia klatki schodowej piwnic i strychów z 220V na 24V; wykonywano roboty ogólnobudowlane w zakresie dobudowy pomieszczeń sanitarnych montażu kabin prysznicowych w lokalach komunalnych. 3. Z uwagi na bezpieczeństwo lokatorów przeprowadzane są w dalszym ciągu kontrole pionu służb kominiarskich w odniesieniu do pionów wentylacyjnych, spalinowych, systemów nawiewnych budynku. 4. Przeprowadzono 100 zebrań wspólnot mieszkaniowych, na których omawiano sprawy bieżące oraz ustalany jest program gospodarczy na rok Przydzielono siedem lokali mieszkalnych przy ulicy Kolejowej 20/3, ul. Malczyckiej 24, ul. Lipowej 19/21 m 1, ul. Wrocławskiej 13/1,ul. Świdnicka 22/4, ul. Klińskiego 7/1 VIII. PRZECIWDZIAŁANIE KRYZYSOM Realizowane zadania: 1. Rozliczanie miesięcznych kart pracy samochodów pożarniczych (8 pojazdów). 2. Bieżące zakupy materiałów i wyposażenia dla OSP. 3. Aktualizacja ewidencji sprzętu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych. 4. Rozliczenie umów zleceń dla kierowców konserwatorów OSP. 5. Bieżące umieszczanie na stronie internetowej komunikatów dla ludności o zagrożeniach typu: wichury, burze, podtopienia. 6. Opisywanie rachunków i faktur za usługi i zakupy na rzecz OSP. 7. Bieżące prowadzenie ewidencji wydatków na OSP, OC i zarządzanie kryzysowe. 8. Aktualizacja strony BIP w zakresie wydziału GCR. 9. Opracowanie i zatwierdzenie Planu Akcji Kurierskiej. 10. Opracowanie Planu Szkolenia Obronnego na rok Opracowanie Planu Szkolenia Bezpieczeństwa Wewnętrznego na rok Opracowanie wytycznych Burmistrza do Szkolenia Obronnego na rok Aktualizacja rejestru świadczeń osobistych i rzeczowych realizowanych w czasie pokoju. 14. Aktualizacja dokumentacji szkoleniowej za rok Opracowanie oceny szkolenia obronnego za rok Aktualizacja planu świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Środa Śląska 17. Opracowanie informacji o stanie mienia komunalnego. 18. Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia zebrań sprawozdawczowyborczych w OSP. 19. Uczestnictwo w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych jednostek ochrony przeciwpożarowej gminy. 20. Zmiana 3 decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych w zakresie zmiany terminu dostarczenia pojazdu do jednostek wojskowych. IX. SPRAWY OBYWATELSKIE 1) zameldowano na pobyt stały 33 osoby 2) wymeldowano z pobytu stałego 11 osób 3) wymeldowano z pobytu czasowego 4 osoby 4) zameldowano na pobyt czasowy 32 osoby w tym 4 cudzoziemców 5) zarejestrowano 20 zawiadomień o zameldowaniu czasowym mieszkańców naszej gminy na terenie innych gmin 6) zarejestrowano 20 zgonów 7) zarejestrowano 17 urodzeń 8) zarejestrowano 7 małżeństw 10

11 9) zarejestrowano 3 rozwody 10) przekazano 16 zawiadomień do WKU o zmianach adresowych dotyczących osób podlegających obowiązkowi wojskowemu 11) złożono 17 wniosków o nadanie nr pesel dla noworodków 12) wydano 108 zaświadczeń 13) udzielono odpowiedzi na 98 wniosków o udostępnienie danych osobowych 14) prowadzono 11 postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego, w tym 3 zostały zakończone wydaniem decyzji administracyjnej 15) przyjęto 91 wniosków o wydanie dowodu osobistego 16) wydano 95 dowodów osobistych X. URZĄD STANU CYWILNEGO 1. Zarejestrowano: 32 urodzenia 4 małżeństwa 22 zgony 2. Wydano: 6 zaświadczeń do ślubu konkordatowego 365 odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z akt stanu cywilnego na wniosek osób fizycznych i prawnych 3 postanowienia o niewłaściwiści miejscowej 1 zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed terminem 2 zaświadczenia o braku przypisku pod aktem urodzenia 1 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 3. Kierownik USC jako organ decyzyjny I stopnia wydał decyzje administracyjne: 2 decyzję prostujące i uzupełniające akty stanu cywilnego 4 decyzję wpisującą zagraniczny dokumenty do polskich ksiąg 4. Zrealizowano 4 wyroki i postanowienia sądowe oraz decyzje administracyjne, które odzwierciedlają nowy stan prawny w aktach stanu cywilnego danej osoby, w tym 4 wyroki w sprawie rozwodu 5. Kierownik USC przyjął oświadczenia od osób fizycznych: 10 oświadczeń o uznaniu ojcostwa 22 zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego 1 oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński 1 oświadczenie o powrocie do nazwiska po rozwodzie 6. Odnotowano w księgach stanu cywilnego: 81 przypisków, czyli informacji o zawartych ślubach, zgonach, rozwodach mających miejsce w innych Urzędach Stanu Cywilnego, a dotyczących osób zarejestrowanych w USC Środa Śląska 36 przypisków z zagranicznych USC dotyczących osób zarejestrowanych w poniemieckich księgach stanu cywilnego, znajdujących się w archiwum USC Środa Śląska. 7. Wysłano 127 powiadomień do Biur Ewidencji Ludności oraz innych USC na terenie całego kraju o urodzeniu, małżeństwie lub zgonie mających miejsce w USC Środa Śląska 8. Sporządzono wniosek o nadanie medali za Długoletnie pożycie małżeńskie. XI. OŚWIATA 1. W związku z zamiarem likwidacji Szkoły Podstawowej w Krynicznie: powiadomiono wszystkich rodziców o podjęciu przez Radę Miejską w Środzie Ślaskiej uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Krynicznie, wystąpiono do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Krynicznie. 2. Przygotowano regulację płac dla pracowników obsługi i administracji szkół i przedszkoli. 11

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 12 LUTEGO DO 11 MARCA 2008 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1. Wszczęto 9 postępowań w sprawie ustalenia warunków zabudowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34

3. GOSPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM I ROLNICTWO 29 6. KULTURA FIZYCZNA, SPORT, TURYSTYKA I PROMOCJA GMINY 34 1 SPIS TREŚCI STRONA CZĘŚĆ I SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY USTRONIE MORSKIE ZA 2003 ROK 1.1 WPROWADZENIE 2 1.2 REALIZACJA BUDŻETU GMINY 3 2.1 DOCHODY 4 2.2 DOTACJE CELOWE 8 3.1 WYDATKI 10 3.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zał. do uchwały Nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 roku S. 06/2009 Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %.

WYKONANIE WYDATKÓW. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. WYKONANIE WYDATKÓW Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Zrealizowane wydatki w 2012 r. wyniosły 122.135,16 zł, to jest 98,15 %. Melioracje wodne Rozdział 01008 Wydatkowano 97.690 zł. Zaplanowane na rok 2012

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek

I. WPROWADZENIE. Arkadiusz Śliwa. Burmistrz Miasta Sulejówek RAPORT O STANIE MIASTA ZA OKRES 2010 2014 VI KADENCJA SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.... 3 II. OCENA STANU MIASTA... 4 1. Dane dotyczące demografii i zaludnienia... 4 2. Dane Urzędu Stanu Cywilnego... 8 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA 2009 ROK W roku 2009 Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń wydał 73 Zarządzenia, które dotyczyły miedzy innymi: - budżetu miasta i gminy, -

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU NA ROK 2014 WYDATKI Planowane na rok 2014 dochody budżetowe własne, środki pochodzące z funduszy unijnych, udziały z Urzędów Skarbowych, subwencja oświatowa, udziały w podatku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Załącznik nr 4 Część opisowa do wykonania planu wydatków budżetu Gminy Świebodzin za 2008 rok DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych Plan 76 200,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 120.8.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 25 lutego 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo