SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R."

Transkrypt

1 ORG SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ŚRODY ŚLĄSKIEJ W OKRESIE OD 10 LUTEGO DO 10 MARCA 2011 R. I. GOSPODARKA PRZESTRZENNA I ARCHITEKTURA 1) wydano 5 zawiadomień o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości, 2) wydano 40 wypisów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na łączną kwotę 850 zł., 3) wydano 16 zaświadczeń na kwotę 272 zł. 4) prowadzone jest 1 postępowanie w celu ustalenia inwestycji celu publicznego budowa sieci wodociągowej tranzytowej ze Środy Śląskiej przez Komorniki do wsi Święte, z odgałęzieniem do Wojczyc. Decyzja jest na etapie rozpatrywania przez Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie zażalenia Średzkiej Wody na postanowienie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu. 5) wydano 12 opinii w sprawie sprawie podziału nieruchomości, 6) zawieszono 3 postępowania w sprawie podziału nieruchomości (Ogrodnica, Bukówek) do czasu uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 7) postępowania w sprawie naliczenia opłaty planistycznej: wydano 2 decyzje na kwotę zł. - wysłano informację o uprawomocnieniu się decyzji i wpłacie należności prowadzonych jest z urzędu 5 postępowań w sprawie naliczenia opłaty planistycznej - dot. wsi Komorniki, 2x wsi Rakoszyce, Jastrzębce i Wojczyce prowadzone są na wniosek 2 postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości. Rzeczoznawca przedłożył wycenę nieruchomości 2 decyzje są w trakcie rozpatrywania przez organ odwoławczy 1 decyzję na kwotę ,00zł. przekazano do egzekucji (dot. wsi Święte) 8) trwają prace nad zmianą studium: wieś Jugowiec (teren gospodarstwa ogrodniczego), zmiana na etapie wyłożenia do publicznego wglądu, miasto Środa Śląska (teren obecnego Składbudu i dawna restauracja Turystyczna). Zakończył się etap wniosków do planu 9) prace nad zmianą planu miasta Środa Śląska: al. Basztowa (teren przejęty od ANR na cele publiczne), zmiana na etapie wyłożenia do publicznego wglądu, ul. Rakoszycka (zmiana funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego na mieszkaniowousługową), zakończył się etap składania wniosków do planu, ul. Legnicka - 2 zmiany: zmiana projektowanego terenu zabudowy wielorodzinnej na teren parkingu; teren restauracji Turystycznej: zmiana z terenów usług na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Zakończył się etap składania wniosków do planu, przekazano do uchwalenia projekt zmiany mpzp miasta Środa Śląska (dot. ul. Lipowej, zmiana z mieszkalnictwa jednorodzinnego na wielorodzinne), ponowiono procedurę wyłożenia do publicznego wglądu projektów mpzp wsi Ogrodnica, Chwalimierz, Bukówek, Wrocisławice, Kulin, Pęczków. Przewidywany termin przekazania do uchwalenia projektów tych planów - kwiecień 2011 II. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 1. Dnia 14 lutego 2011 roku na zorganizowanym pierwszym i drugim przetargu nieograniczonym na sprzedaż 13 działek niezabudowanych, położonych we wsi Przedmoście przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną od nr 121/1 do 1

2 nr 121/13, gdzie powierzchnia działek kształtowała się w przedziale od 1000 m 2 do 1077 m 2 (cena za 1m 2 wynosi od 37 zł do 39 zł netto + 23 % podatek VAT) sprzedano jedną działkę nr 121/6 o pow.1030 m 2 za kwotę ,28 zł brutto (w tym podatek VAT 23 %, co stanowi kwotę 8 817,28 zł). W dniu 10 marca 2011 roku podpisano umowę notarialną na sprzedaż w/w działki. Na 12 działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową brak było chętnych nabywców. 2. Wysłano zawiadomienia o naliczeniu wysokości opłaty rocznej dla 8 użytkowników wieczystych w związku z przeniesieniem przez osoby fizyczne i Spółdzielnię Mieszkaniową w Środzie Śląskiej procentowego udziału prawa wieczystego użytkowania gruntu dla wyodrębnionego lokalu mieszkalnego znajdującego się danym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Założono również kartoteki o wysokości opłat rocznych dla ww. użytkowników wieczystych dla Wydziału Finansowego. 3. Przygotowano i wysłano zawiadomienia dla 725 osób fizycznych i prawnych o wysokości opłat rocznych ustalonych na 2011 rok, za grunty oddane im w użytkowanie wieczyste pod budynkami mieszkalnymi, usługowi, handlowymi i garażami. Termin wniesienia opłaty rocznej upływa z dniem 31 marca bieżącego roku. 4. Wydano decyzję o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Kopernika 22, w Środzie Śląskiej oznaczonej nr 61, AM-19 o pow.437 m 2. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi 4589,70 zł przy zastosowaniu bonifikaty w wysokości 70 % zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XV/136/08 Rady Miejskiej w Środzie Śl. z dnia 30 stycznia 2008 roku. 5. Dnia 16 lutego 2011 roku podpisano z osobami fizycznymi akty notarialne na sprzedaż pięciu działek niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę garażową, położonych przy ul Kolejowej Środzie Śląskiej gdzie powierzchnia każdej działki wynosiła 19 m 2, a cena sprzedaży 1959,36 zł. brutto (w tym VAT 23 %, co stanowi kwotę 366,39 zł.) Na działkę szóstą o pow. 20 m 2 nie zgłosiła się osoba fizyczna do podpisania aktu notarialnego w dniu 28 lutego 2011 roku, pomimo otrzymanego zawiadomienia o terminie jego podpisania i pouczenia, że w przypadku nie zgłoszenia się w wyznaczonym terminie bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej wpłacone wadium w wysokości 300 zł ulega przepadkowi. 6. Przedłużono umowę dzierżawy na kolejne trzy lata na grunt o pow 16 m 2 położony przy ul. Wrocławskiej w Środzie Ślaskiej pod kioskiem handlowym. Miesięczny czynsz dzierżawy wynosi 394,15 zł brutto (w tym VAT 23 %, co stanowi kwotę 73,30 zł) 7. Przygotowano dokumentację dla Starostwa Powiatowego na wydanie zaświadczenia o samodzielności lokali mieszkalnych dla niżej podanych lokali lokal mieszkalny nr 4 i 5 położony w budynku wielolokalowym w Środzie Śląskiej przy pl. Wolności 10, lokal mieszkalny nr 7 położony w budynku wielolokalowym w Środzie Śląskiej przy ul. Legnickiej 11 lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku wielolokalowym w Środzie Sląskiej przy pl. Wolności Przygotowano komplet dokumentów o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 14, AM- 22 o pow mkw, położonej w Środzie Śląskiej przy pl. Wolności 48. Kwota za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynosi zł. 9. Wpłynęły 2 wnioski od osób fizycznych o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej z w związku niskim dochodem miesięcznym na jednego członka rodziny. Sprawa w trakcie załatwiania. 10. Wpłynęły 2 wnioski od osób fizycznych o ustalenie innego terminu płatności opłaty rocznej za grunt oddany w użytkowanie wieczystego, a przypadający na dzień 31 marca. 11. Wydano 1 zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego. 2

3 12. Wydano 13 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości. III. INWESTYCJE 1.Realizowano następujące zadania: a) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chwalimierz, Jugowiec i Kryniczno Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej INSAN s.c. z siedzibą w Lubinie Wartość zadania: Termin wykonania: 30 października 2011r. Zakres do wykonania obejmuje budowę: Chwalimierz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 250 i długości L=483,4m,- - kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 200 i długości L=2577,9m, odejścia do posesji kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 200 i długości L=90,3m, odejścia do posesji kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 160 i długości L=254,8m, kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur klasy PE 100 SDR 17 PN 10 Ø 160 i długości L=1070,3m, kompletnej pompowni ścieków o wydajności Q=16,2 l/s i H=27,9m w skład której wchodzi zbiornik z polimerbetonu 2000 wyposażony w przejścia szczelne na rurociągi i przepusty kablowe, z orurowaniem kołnierzowym i armaturą (podest, drabina, łańcuchy, prowadnice wraz elementami mocowania) w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, sterownikami elektronicznymi, szafą sterowniczą, wentylacją grawitacyjną, 2szt. pompami zatapialnymi wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu pompowni i zasilania w energię elektryczną. Jugowiec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 250 i długości L=461,1m, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 200 i długości L=1190,0m, odejścia do posesji kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 200 i długości L=15,0m, odejścia do posesji kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 160 i długości L=288,2m, kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur klasy PE 100 SDR 17 PN 10 Ø 140 i długości L=2464,2m, - kompletnej pompowni ścieków o wydajności Q=12,2 l/s i H=39,9m w skład której wchodzi zbiornik z polimerbetonu 2000 wyposażony w przejścia szczelne na rurociągi i przepusty kablowe, z orurowaniem kołnierzowym i armaturą (podest, drabina, łańcuchy, prowadnice wraz elementami mocowania) w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, sterownikami elektronicznymi, szafą sterowniczą, wentylacją grawitacyjną, 2szt. pompami zatapialnymi wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu pompowni i zasilania w energię elektryczną. Kryniczno kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 250 i długości L=474,4m, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 200 i długości L=3072,7m, odejścia do posesji kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 200 i długości L=32,2m, odejścia do posesji kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC-U SN 8 Ø 160 i długości L=561,8m, kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur klasy PE 100 SDR 17 PN 10 Ø 125 i długości L=1365,4m, kompletnej pompowni ścieków o wydajności Q=9,97 l/s i H=32,2m w skład której wchodzi zbiornik z polimerbetonu 1500 wyposażony w przejścia szczelne na rurociągi i przepusty kablowe, z orurowaniem kołnierzowym i armaturą (podest, drabina, łańcuchy, prowadnice 3

4 wraz elementami mocowania) w wykonaniu ze stali kwasoodpornej, sterownikami elektronicznymi, szafą sterowniczą, wentylacją grawitacyjną, 2szt. pompami zatapialnymi wraz z wykonaniem ogrodzenia terenu pompowni i zasilania w energię elektryczną. Zakończono budowę kanału sanitarnego oraz przyłączy w miejscowości Chwalimierz. Natomiast odtworzenie asfaltu planowane jest na marca. Rozpoczęto także następny etap budowy. Został wykonany w 80% kanał przesyłowy między miejscowościami Kryniczno i Jugowiec. Trwają także prace związane z budową kolektora w miejscowości Kryniczno oraz Jugowiec. b) Rozwój Turystyki Aktywnej Budowa basenu w Środzie Ślaskiej. Wykonawca: SKANSKA S.A. Oddział Budownictwa Ogólnego w Lesznie Leszno ul. Chociszewskiego 2a. Wartość zadania: zł brutto. Termin realizacji zgodnie z zapisami umowy: 30 listopada 2012r. Inwestycja zlokalizowana jest w Środzie Śląskiej, przy ul. Kilińskiego, dz. Nr 1/9, AM-28 Usługi nadzoru inwestorskiego nad zadaniem będzie pełniło Wrocławskie Biuro Inwestorskie Oddziału PZiTB Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Piłsudskiego 74. Nadzór inwestorski będzie pełniony przez cały okres realizacji inwestycji. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru wynosi zł brutto. Ogólna charakterystyka budynku: Dane powierzchniowe: parter: 1817, 6 m² piętro: 412, 8 m² piwnica: 1310,3 m² Razem ,7 m² Kubatura m³ Budynek basenu jest obiektem trzykondygnacyjnym. Hall wejściowy obejmuje faktycznie dwa poziomy budynku połączone szerokimi schodami i otwartą dwukondygnacyjną przestrzenią. Niższa część hallu (poziom - 3,40 = 122,6 m npm) jest związana z wejściem głównym, z funkcjami fitness i pomocniczymi (szatnie, toalety). Na wyższym poziomie (+ 0,00 = 126,0 m npm) znajdują się wszystkie podstawowe funkcje basenu oraz zespół pomieszczeń medycznych. Nad wejściem głównym umieszczono antresolę kawiarni przeszkloną zarówno w fasadzie zewnętrznej jak i od strony hallu. Na wprost wejścia głównego w niższej części hallu (- 3,40 ) zlokalizowano wejście do zespołu fitness. Należy do niego zespół saun i siłownia. Sauny są zlokalizowane przy zespole szatniowym. Zespół fitness posiada dodatkowe połączenie schodami z przestrzenią hali basenu. Pozostałą część poziomu -3,40 basenu zajmują pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Hall główny na poziomie wyższym (+ 0,00 ) posiada przeszklenie pozwalające na wgląd do hali basenowej. Z przestrzeni hallu jest dostępna kawiarnia, zespół pomieszczeń medycznych i przejście przez zespół kasowy do szatni basenowych. Na widownię zlokalizowaną na wyższej kondygnacji (+ 3,63) prowadzą z tej części obiektu łatwo dostępne schody. Zespół szatni składa się z szatni męskiej, damskiej oraz szatni dla osób niepełnosprawnych połączonych (łącznie szafek podwójnych: ) z toaletami i zespołem natrysków. Poza wyżej opisanymi pomieszczeniami zaprojektowano szatnie dla uczniów które składają się z dwóch osobnych szatni. Hala basenu wyposażona została w następujące niecki ze stali nierdzewnej: dużą nieckę basenową sportową o wym.12,50 x 25,00 m i głębokości od 140 do 180 cm; wyposażoną w 4 drabinki w niszy ze stopniami antypoślizgowymi, 6 słupków startowych, oznakowanie dna i ścian szczytowych wg FINA, haki kotwiące liny torowe 10 szt, przepusty dla wlotów i wylotów systemu cyrkulacyjnego, gniazda dla słupów linii nawrotowych, gniazda dla linii falstartowej, linie nawrotne i podstawowe, ściany nawrotu, przepusty dla odkurzacza itd. Opcjonalnie przewiduje się możliwość zainstalowania wypłycenia na dwóch torach basenu w postaci demontowanego ażurowego podestu z barierką oddzielająca od pozostałej części basenu 4

5 małą nieckę basenową rekreacyjną o głębokości max 120cm, wyposażoną w schody zejściowe, ławki rurkowe z masażem powietrznym, gejzer powietrzny, masaż ścienny, masaż karku szeroki i wąski, grotę sztucznej fali, zjeżdżalnię małą, drabinki w niszy, przepusty dla wlotów i wylotów systemu cyrkulacyjnego, przystawiany zjazd dla osób niepełnosprawnych, przepusty dla odkurzacza, przepusty dla wlotów i wylotów systemu cyrkulacyjnego i oświetlenie podwodne. brodzik dla dzieci dwuczęściowy głębokości 25 cm. z małym wodotryskiem. Projekty wykonawcze niecek, ich posadowienia i wyposażenia wykona dostawca i producent niecek. Ponadto na hali basenowej zaprojektowano: rynnę zjeżdżalni dł. ok. 47 m łącznie z basenem hamownym i podestem startowym; basen jacuzzi o wymiarach ok 2,25 m/2,25 m. Z hali basenu dostępne są również 2 magazyny sprzętu podręcznego, sanitariat dla matki z dzieckiem oraz pomieszczenie ratownika. Z korytarza na piętrze zaprojektowano wejścia do pomieszczeń biurowych administracji obiektu oraz wejście na widownię przy sportowej niecce basenowej. Zaprojektowano widownię posiadającą ok. 165 miejsc siedzących. W piwnicach zlokalizowano pomieszczenia techniczne i socjalne dla pracowników. Poprzez niezależne wejście z obniżonego dojazdu (poziom. 122,58 m.n.p.m.) zaprojektowano wejście pracownicze, gospodarcze i techniczne. W części pracowniczej zaprojektowano 2 szatnie z węzłami sanitarnymi i pomieszczenie socjalne. W części technicznej zaprojektowano pomieszczenie kotłowni, dyżurkę techników z węzłem sanitarnym, warsztat podręczny oraz pomieszczenia stacji uzdatniania wody. W przestrzeni podbasenia przewidziano lokalizację filtrów i zbiorników wyrównawczych. Oprócz głównej klatki schodowej przy hallu głównym, zaprojektowano klatkę schodową łączącą widownię i pozostałe kondygnacje; klatka służy również jako droga ewakuacyjna. Rozpoczęto wylewanie ław fundamentowych oraz budowany jest kolektor, który będzie odprowadzał wody deszczowe. W następnym tygodniu wykonawca przystąpi do wykonywania szalunków i zbrojenia słupów żelbetowych. c) Przebudowa ulicy Kolejowej, Malczyckiej i Legnickiej poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników. Wykonawca: BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Wartość zadania: ,75 zło. Termin realizacji zgodnie z zapisami umowy: 15 września 2011r. Zadnie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej od stacji PKP (od miejsca gdzie została ułożona nawierzchnia jeszcze przez Starostwo Powiatowe) do ulicy Malczyckiej, a także na ulicy Malczyckiej oraz Legnickiej - do mostu. Od Środy Ślaskiej będzie wybudowana ścieżka rowerowa o szerokości 2 m o nawierzchni bitumicznej (poza terenem zabudowanym) i będzie przebiegała po prawej stronie drogi (jadąc od Środy Ślaskiej do Szczepanowa). W terenie zbudowanym będzie wykonana z kostki betonowej. Przy ulicy Malczyckiej i Legnickiej zostaną wybudowane dwustronne chodniki z kostki betonowej. W dniu 8 marca przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty rozpoczną się od 21 marca od prac ziemnych na odcinku do stacji PKP. Natomiast rozbiórka krawężników oraz starego chodnika przy ulicy Malczyckiej rozpocznie się 4 kwietnia. d) Utworzenie punktu informacji turystycznej w wieży widokowej przy Kościele Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej. Wykonawca: Spółdzielnia Rzemieślnicza z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich. Wartość zadania: ,41 zł brutto. Przewidywany termin zakończenia robót: 25 marca 2011r. Zadanie obejmuje renowację schodów prowadzących na wieżę, odgrzybianie ścian, wykonanie oświetlenia, wykonanie wyłazu i przystosowanie tarasu widokowego dla zwiedzających. Oczyszczono konstrukcję drewnianą i zabezpieczano ją środkami impregnacyjnymi. Rozprowadzono instalację elektryczną w 75%, zbito 100% starych tynków. Trwa 5

6 odgrzybianie ścian. Przygotowywany jest wyłaz na taras widokowy. IV. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 1. Zamówienia publiczne: Przedmiot zamówienia Tryb postępowania Wartość umowna brutto w PLN utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Środa Ślaska w zakresie remontów cząstkowych (dot. zadań: remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - bitumicznymi oraz remonty chodników, jezdni z kostki betonowej, żwirowej i urządzeń wbudowanych w pas drogowy) wydział odpowiedzialny WIN przebudowa ulicy Kolejowej, Malczyckiej i Legnickiej poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników wydział odpowiedzialny WIN Termin zakończenia robót budowlanych/ usług lub dostaw Przetarg nieograniczony ,00 Termin realizacji r r Przetarg nieograniczony ,75 Termin realizacji r r zakup materiałów kamiennych do napraw dróg wydział odpowiedzialny WIN Art. 4 pkt r Ceny jednostkowe Termin realizacji r szkolenie pracowników administracji z zakresu funkcjonowania w Urzędzie Miejskim elektronicznego obiegu dokumentów wydział odpowiedzialny ORG, transport materiałów kamiennych do napraw dróg wydział odpowiedzialny WIN Art. 4 pkt r Art. 4 pkt r 6.150,00 Termin realizacji r Cena jednostkowa Termin realizacji r 6

7 dostawa słupów ogłoszeniowych do m. Święte, Jugowiec, Wojczyce wydział odpowiedzialny WIN Art.4 pkt r 5.535,00 Termin realizacji r. dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych wydział odpowiedzialny ORG, DK, BP, GOPS dostawa i montaż stolarki okiennej w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych wydział odpowiedzialny WSL, Przetarg nieograniczony r. Przetarg nieograniczony r ,00 Termin realizacji r. Ceny jednostkowe Termin wykonania r. pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestycji pn. przebudowa ulicy Kolejowej, Malczyckiej i Legnickiej poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników wydział odpowiedzialny WIN obsługa istniejącego i montaż nowego oznakowania na drogach na terenie miasta Środa Śląska wydział odpowiedzialny WIN Art. 4 pkt r. Art.4 pkt r ,00 Termin wykonania dostawy do r. Ceny jednostkowe Termin realizacji r sukcesywna dostawa części komputerowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego Art. 4 pkt r Ceny jednostkowe Termin realizacji r 7

8 wydział odpowiedzialny ORG, świadczenie usług medycznych w placówkach oświatowych wydział odpowiedzialny ZOPO Art. 4 pkt r Ceny jednostkowe Termin realizacji r wykonanie instalacji co i wod-kan w 5 mieszkaniach komunalnych wydział odpowiedzialny WSL Art.4 pkt r ,20 Termin realizacji r. świadczenie usług zduńskich w budynkach komunalnych i w budynkach wspólnot mieszkaniowych wydział odpowiedzialny WSL Przetarg nieograniczony r. Ceny jednostkowe Termin realizacji r. 2. Postępowania w trakcie realizacji: 1) organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie miasta i gminy Środa Śląska (termin składania ofert : r.) 2) opracowanie oraz wdrożenie programu trenera osiedlowego na terenie miasta i gminy Środa Śląska ( termin składania ofert: r.) 3) świadczenie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych (termin składania ofert: r.) V. SPRAWY ORGANIZACYJNE 1. Na podstawie pism od osób fizycznych wezwano 1 osobę do Klubu Abstynenta Krokus w celu złożenia wyjaśnień przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Na podstawie pism od Kuratora Sądowego wezwano 1 osobę do Klubu Abstynenta Krokus w celu złożenia wyjaśnień przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 3. Na podstawie pism z Komendy Powiatowej Policji wezwano 1 osoby do Klubu Abstynenta Krokus w celu złożenia wyjaśnień przed Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 4. Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na okres 4 lat: 3 zezwolenia do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo (typ alkoholu A), 3 zezwolenia powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) typ alkoholu B 3 zezwolenia powyżej 18% zawartości alkoholu (typ alkoholu C) 5. Przeprowadzono kontrolę w 32 punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na 8

9 terenie gminy i miasta Środa Śląska w zakresie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 6. Wysłano następujące sprawozdania: Z-06A, Z-03 do GUS-u miesięczną informacje do PFRON, 6 ZUA, 3 ZWUA, 4 ZZA do ZUS-u korekty do ZUS-u za lata 2001/ Opracowano miesięczne karty pracy I/ Złożono wniosek o refundację prac interwencyjnych. 9. Rozliczono zaległe urlopy wypoczynkowe za 2010 r. 10. Opracowano: 5 upoważnienia, 3 zarządzenia, 2 pełnomocnictwa, 3 umowy zlecenie oraz umowę o dzieło. 11. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej: dokonano 10 wpisów do ewidencji działalności gospodarczej. dokonano 25 zmian we wpisach ewidencji działalności gospodarczej. dokonano 3 wpisy do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zawieszenia działalności gospodarczej. dokonano 4 wpisy do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie wznowienia działalności gospodarczej. wydano 18 decyzji o likwidacji działalności gospodarczej. wydano 20 zaświadczeń potwierdzających dane ze zbioru ewidencji działalności gospodarczej. 12. Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarach: upowszechniania kultury fizycznej i turystyki, ochrony zabytków oraz dziedzictwa kulturowego, ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii w roku VI. ROLNICTWO I OCHRONA ŚRODOWISKA 1. Po przeprowadzeniu wizji w terenie wydano 8 decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów. 2. Przygotowano projekty uchwał : w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Środa Śląska oraz dalszego postępowania z nimi; w sprawie wymagań jw sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; 3. W ramach opieki nad bezdomnymi zwierzętami do Ośrodka Pomocy dla Zwierząt Niechcianych i Porzuconych w Uciechowie przewieziono 3 bezdomne psy. 4. Przygotowano wniosek o o udzielenie zamówienia publicznego Naprawa placów zabaw na terenach zielonych gminy Środa Ślaska 5. Zlecono likwidację dzikich wysypisk na terenie gminy Środa Śląska o łącznej objętości 14 m³. VII. SPRAWY LOKALOWE 1. Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie instalacji c.o w lokalu przy ulicy Żwirki i Wigury 2/1, wymianę pieców w lokalach przy ulicy Kolejowej 20/3, Kolejowej 20/5, wymianę pieca w lokalu przy ulicy Cmentarnej 7/1 oraz wykonanie pomieszczenia łazienki wraz z instalacją c.o i kuchnią stałopalną z podkową w lokalu przy ulicy Daszyńskiego 11/8 Wykonawcą robót będzie Zakład Instalacyjny J Adamski i Zbigniew Socha INSTALATOR z siedzibą przy ulicy Targowej 3 w Środzie Śląskiej.Wyżej wymienione lokale są lokalami komunalnymi. Wartość robót wynosi ,20 zł brutto 9

10 2. Wykonywano bieżące naprawy instalacji wod- kan w tym udrażnianie kanalizacji sanitarnej, usuwano awarie instalacji elektrycznej zgodnie z zaleceniami ZE Rejon Środa Śląska oraz wykonywano prace związane z przerobieniem instalacji elektrycznej oświetlenia klatki schodowej piwnic i strychów z 220V na 24V; wykonywano roboty ogólnobudowlane w zakresie dobudowy pomieszczeń sanitarnych montażu kabin prysznicowych w lokalach komunalnych. 3. Z uwagi na bezpieczeństwo lokatorów przeprowadzane są w dalszym ciągu kontrole pionu służb kominiarskich w odniesieniu do pionów wentylacyjnych, spalinowych, systemów nawiewnych budynku. 4. Przeprowadzono 100 zebrań wspólnot mieszkaniowych, na których omawiano sprawy bieżące oraz ustalany jest program gospodarczy na rok Przydzielono siedem lokali mieszkalnych przy ulicy Kolejowej 20/3, ul. Malczyckiej 24, ul. Lipowej 19/21 m 1, ul. Wrocławskiej 13/1,ul. Świdnicka 22/4, ul. Klińskiego 7/1 VIII. PRZECIWDZIAŁANIE KRYZYSOM Realizowane zadania: 1. Rozliczanie miesięcznych kart pracy samochodów pożarniczych (8 pojazdów). 2. Bieżące zakupy materiałów i wyposażenia dla OSP. 3. Aktualizacja ewidencji sprzętu pożarniczego Ochotniczych Straży Pożarnych. 4. Rozliczenie umów zleceń dla kierowców konserwatorów OSP. 5. Bieżące umieszczanie na stronie internetowej komunikatów dla ludności o zagrożeniach typu: wichury, burze, podtopienia. 6. Opisywanie rachunków i faktur za usługi i zakupy na rzecz OSP. 7. Bieżące prowadzenie ewidencji wydatków na OSP, OC i zarządzanie kryzysowe. 8. Aktualizacja strony BIP w zakresie wydziału GCR. 9. Opracowanie i zatwierdzenie Planu Akcji Kurierskiej. 10. Opracowanie Planu Szkolenia Obronnego na rok Opracowanie Planu Szkolenia Bezpieczeństwa Wewnętrznego na rok Opracowanie wytycznych Burmistrza do Szkolenia Obronnego na rok Aktualizacja rejestru świadczeń osobistych i rzeczowych realizowanych w czasie pokoju. 14. Aktualizacja dokumentacji szkoleniowej za rok Opracowanie oceny szkolenia obronnego za rok Aktualizacja planu świadczeń osobistych przewidzianych do realizacji w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny na terenie gminy Środa Śląska 17. Opracowanie informacji o stanie mienia komunalnego. 18. Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przeprowadzenia zebrań sprawozdawczowyborczych w OSP. 19. Uczestnictwo w zebraniach sprawozdawczo-wyborczych jednostek ochrony przeciwpożarowej gminy. 20. Zmiana 3 decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych w zakresie zmiany terminu dostarczenia pojazdu do jednostek wojskowych. IX. SPRAWY OBYWATELSKIE 1) zameldowano na pobyt stały 33 osoby 2) wymeldowano z pobytu stałego 11 osób 3) wymeldowano z pobytu czasowego 4 osoby 4) zameldowano na pobyt czasowy 32 osoby w tym 4 cudzoziemców 5) zarejestrowano 20 zawiadomień o zameldowaniu czasowym mieszkańców naszej gminy na terenie innych gmin 6) zarejestrowano 20 zgonów 7) zarejestrowano 17 urodzeń 8) zarejestrowano 7 małżeństw 10

11 9) zarejestrowano 3 rozwody 10) przekazano 16 zawiadomień do WKU o zmianach adresowych dotyczących osób podlegających obowiązkowi wojskowemu 11) złożono 17 wniosków o nadanie nr pesel dla noworodków 12) wydano 108 zaświadczeń 13) udzielono odpowiedzi na 98 wniosków o udostępnienie danych osobowych 14) prowadzono 11 postępowań administracyjnych w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego, w tym 3 zostały zakończone wydaniem decyzji administracyjnej 15) przyjęto 91 wniosków o wydanie dowodu osobistego 16) wydano 95 dowodów osobistych X. URZĄD STANU CYWILNEGO 1. Zarejestrowano: 32 urodzenia 4 małżeństwa 22 zgony 2. Wydano: 6 zaświadczeń do ślubu konkordatowego 365 odpisów skróconych, zupełnych i wielojęzycznych z akt stanu cywilnego na wniosek osób fizycznych i prawnych 3 postanowienia o niewłaściwiści miejscowej 1 zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed terminem 2 zaświadczenia o braku przypisku pod aktem urodzenia 1 zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą 3. Kierownik USC jako organ decyzyjny I stopnia wydał decyzje administracyjne: 2 decyzję prostujące i uzupełniające akty stanu cywilnego 4 decyzję wpisującą zagraniczny dokumenty do polskich ksiąg 4. Zrealizowano 4 wyroki i postanowienia sądowe oraz decyzje administracyjne, które odzwierciedlają nowy stan prawny w aktach stanu cywilnego danej osoby, w tym 4 wyroki w sprawie rozwodu 5. Kierownik USC przyjął oświadczenia od osób fizycznych: 10 oświadczeń o uznaniu ojcostwa 22 zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego 1 oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński 1 oświadczenie o powrocie do nazwiska po rozwodzie 6. Odnotowano w księgach stanu cywilnego: 81 przypisków, czyli informacji o zawartych ślubach, zgonach, rozwodach mających miejsce w innych Urzędach Stanu Cywilnego, a dotyczących osób zarejestrowanych w USC Środa Śląska 36 przypisków z zagranicznych USC dotyczących osób zarejestrowanych w poniemieckich księgach stanu cywilnego, znajdujących się w archiwum USC Środa Śląska. 7. Wysłano 127 powiadomień do Biur Ewidencji Ludności oraz innych USC na terenie całego kraju o urodzeniu, małżeństwie lub zgonie mających miejsce w USC Środa Śląska 8. Sporządzono wniosek o nadanie medali za Długoletnie pożycie małżeńskie. XI. OŚWIATA 1. W związku z zamiarem likwidacji Szkoły Podstawowej w Krynicznie: powiadomiono wszystkich rodziców o podjęciu przez Radę Miejską w Środzie Ślaskiej uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Krynicznie, wystąpiono do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o opinię w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Krynicznie. 2. Przygotowano regulację płac dla pracowników obsługi i administracji szkół i przedszkoli. 11

12 Regulacja wejdzie w życie od 1 kwietnia 2011 r. 3. Rozpatrzono wnioski dyrektorów szkół o przyznanie stypendiów naukowych dla wyróżniających się uczniów. Stypendia przyznano 2 wyróżniającym się uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej i 2 wyróżniającym się uczniom z Gimnazjum w Środzie Śląskiej. 4. Od 1 marca 2011 r. uruchomione zostaną punkty przedszkolne w Zespole Szkół w Szczepanowie i w Zespole Szkół w Rakoszycach lutego 2011 r., z udziałem szkół i przedszkoli z terenu gminy Środa Śląska, odbyły się uroczystości upamiętniające 71. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków na Syberię. XII. KULTURA Rocznica Deportacji na Sybir uroczystość Związku Sybiraków wraz z częścią artystyczną ( r ) 2. Zaplątani bajka dla dzieci prod. USA ( ) 3. Zaplątani bajka dla dzieci prod. USA ( ) 4. Otwarcie wystawy prac plastycznych Ryszarda Żłobińskiego ( ) 5. Zabawa w Krynicznie oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu ALTAIR ( ) 6. Zaplątani bajka dla dzieci prod. USA ( ) 7. Zaplątani bajka dla dzieci prod. USA ( ) 8. Weekend komedia polska ( ) 9. Weekend komedia polska ( ) 10. Jak rycerz Walduś uratował królestwo spektakl teatralny dla dzieci w ramach akcji Ferie w Mieście w wykonaniu artystów krakowskiego Teatru MASKA. USA ( ) 11. Projekcja filmu dla podopiecznych średzkiego Oratorium ( ) 12. Obiekt Seksualny recital piosenki kabaretowe w wykonaniu Artura Gotza z okazji Walentynek ( ) 13. U Króla Bulu Bula bal karnawałowy dla dzieci ( ) 14. Megamocny bajka prod USA ( ) 15. Aurora i archanioł dramat prod. hiszpańskiej ( ) 16. Joanna dramat prod. polskiej ( ) 17. Megamocny bajka prod USA ( ) 18. Megamocny bajka prod USA ( ) 19. Aurora i archanioł dramat prod. hiszpańskiej ( Bezpieczna wyprawa - spektakl teatralny dla dzieci w ramach akcji Ferie w Mieście w wykonaniu artystów krakowskiego Teatru MASKA. USA ( ) 21. Och Karol 2 - komedia polska ( ) 22. Och Karol 2 - komedia polska ( ) 23. Och Karol 2 - komedia polska ( ) 24. Och Karol 2 - komedia polska ( ) 25. Och Karol 2 - komedia polska ( ) 26. Och Karol 2 - komedia polska ( ) 27. Spotkanie przy muzyce dla członków PZERiI ( ) 28. Podróże Guliwera film przygodowy prod USA ( ) 29. Och Karol 2 - komedia polska ( ) 30. Turysta thriller romantyczny prod USA ( ) 31. Dzień Kobiet w Rakoszycach oprawa muzyczna w wykonaniu średzkiej kapeli Biesiadni ) 32. Dzień Kobiet w Jastrzębcach spotkanie mieszkańców z oprawą muzyczną w wykonaniu Jacka Kaznowskiego ( ) 33. Dzień Kobiet w Proszkowie oprawa muzyczna w wykonaniu Pawła Witkowskiego ( ) 34. Dzień Kobiet w Zakrzowie oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu ALTAIR ( ) 35. Warsztaty kosmetyczne z okazji Dnia Kobiet ( ) 12

13 36. Konkurs Recytatorski uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 współorganizacja imprezy ( ) 37. Dzień Kobiet w Lipnicy oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu ALTAIR ( ) 38. Dzień Kobiet w Jastrzębcach zabawa ( ) 39. Otwarcie wystawy prac plastycznych Małgorzaty Boguckiej ( ) 40. Opowieści z Narnii film przyg. prod USA ( ) 41. Opowieści z Narnii film przyg. prod USA ( ) 42. Londyński Bulwar thriller prod. Wielka Brytania ( ) W okresie sprawozdawczym odbywały się ponadto zajęcia w Ogniskach Muzycznych, Zajęcia Taneczne, zajęcia Kółka Teatralnego dla dorosłych, zajęcia Kółka Teatralnego dla dzieci, Warsztaty Rękodzielnicze i Zajęcia Ogniska Plastycznego. W omawianym okresie łącznie w imprezach DK uczestniczyło ok osób. XIII. CZYTELNICTWO 1. W okresie sprawozdawczym BP rozpoczęła prace nad wnioskiem do Programu Rozwoju Bibliotek. Realizatorem programu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń lutego 2011 r. w Dziale Dziecięcym BP w Środzie Śląskiej odbyła się V edycja Walentynkowego Konkursu Recytatorskiego. Pracownicy Działu Dziecięcego BP zaprosili do udziału w konkursie uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Środa Śląska lutego 2011 r. w siedzibie głównej i filiach BP odbyła się akcja promująca czytelnictwo i średzką bibliotekę pn. "Walentynki w Bibliotece". Dla wszystkich czytelników odwiedzających tego dnia wszystkie agendy biblioteczne pracownicy BP przygotowali gadżety reklamowe lutego 2011 r. pracownicy Wypożyczalni dla Dorosłych BP przygotowali imprezę czytelniczą z cyklu Popołudniowe spotkania z książką. Motywem przewodnim imprezy czytelniczej było motyw miłości w literaturze lutego 2011 r. w Czytelni BP odbyła się lekcja biblioteczna wprowadzająca dla członków Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej. Uczestnicy zapoznali się z zasadami wypożyczania księgozbioru na zewnątrz, korzystania ze zbiorów w Czytelni BP oraz użytkowania komputerów w kafejce internetowej BP. 6. W dniach od 14 do 25 lutego 2011 r. w Dziale Dziecięcym BP prowadzone były zajęcia rozrywkowo-edukacyjne pn Biblioteczne Feriowanie. Oferta adresowana była do dzieci w wieku od 5 do 10 lata. Program podzielony był na 6 bloków tematycznych: Dzień dobry w bibliotece!, Portret Pani Zimy, Ruch to zdrowie, W krainie Pani Zimy, Bajkowe przedpołudnie i Zakończenie Ferii w Bibliotece. Podczas zajęć uczestnicy brali udział m.in. w grach i zabawach ruchowych, zabawach klanzowych, głośnym czytaniu, zajęciach plastycznych i muzycznych. Na zakończenie akcji Biblioteczne Ferowanie pracownicy BP przygotowali dla dzieci zabawę taneczną z konkursem na najciekawsze przebranie karnawałowe. W okresie ferii zimowych w bibliotecznych zajęciach wzięło udział ponad 100 uczestników marca 2011 r. w Czytelni BP odbyła się lekcja biblioteczna dla członków Środowiskowego Domu Samopomocy w Środzie Śląskiej. Uczestnicy zapoznali się z materiałami dotyczącymi Skarbu Średzkiego zgromadzonymi w Czytelni BP marca 2011 r. Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej wzięła udział w międzynarodowej akcji Tydzień z Internetem 2011, mającej na celu zachęcić jak największą liczbę osób do korzystania z Internetu. Tego dnia w bibliotece zorganizowano wyjątkowe spotkanie dla seniorów pn. Wirtualna poradnia zdrowia. Każdy uczestnik mógł zapoznać się z zasobami Internetu na temat zdrowia. 9. W okresie sprawozdawczym BP złożyła projekt pn. Odkryj swój talent z Biblioteką: cykl warsztatów edukacyjno kulturalnych w ramach III edycji konkursu Dom z Wyższą Kulturą organizowanej przez Alior Bank. 13

14 Konkurs Dom z Wyższą Kulturą to ogólnopolska akcja, skierowana do ponad 6 tys. placówek kulturalnych, której celem jest dofinansowanie najciekawszych projektów, aktywizujących lokalną społeczność. Projekt średzkiej biblioteki zrealizowany zostanie w formie warsztatów kulturalno-edukacyjnych i czytelniczych prowadzonych przez trenerów, animatorów i artystów profesjonalistów. Wnioskowana kwota dofinansowania na działalność BP w ramach projektu pn. Odkryj swój talent z Biblioteką: cykl warsztatów edukacyjno kulturalnych to 9500 PLN. 10. W Dziale Dziecięcym BP przygotowano i ogłoszono regulaminy konkursów związanych z życiem i twórczością Hansa Christian Andersena, które odbędą się w ramach akcji czytelniczej Tydzień z Andersenem organizowanej w BP w dniach od do r. Konkurs czytelniczy pn. Życie i twórczość Hansa Christiana Andersena adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas III i IV z terenu miasta i gminy Środa Śląska do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym pt. Życie i twórczość Hansa Christiana Andersena. Konkurs obejmuje podstawową wiedzę na temat życia i twórczości Hansa Christiana Andersena oraz znajomość treści ośmiu baśni: Dni tygodnia, Calineczka, Pasterka i kominiarczyk, Krzesiwo, Latający kufer, Mała syrenka, Słowik, Świniopas. Opracowany jest w formie testu. 11. Konkurs plastyczny pn. W magicznym świecie Baśni Andersena adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z terenu miasta i gminy Środa Śląska. Zadaniem uczestników jest samodzielne wykonie dowolna techniką pracy będącej dziecięcą interpretacją świata przedstawionego w baśniach H. Ch. Andersena 12. Wystawki związane z rocznicami historyczno-literackimi propagujące czytelnictwo (wybór): 11 II Światowy Dzień Chorego, 14 II Dzień Chorego na Padaczkę, 15 II Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej, 19 II 60. rocznica śmierci André Gide, francuskiego prozaika, laureata literackiej Nagrody Nobla w 1947 r., 21 II Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, 21 II Światowy Dzień Przewodnika Turystycznego, 22 II Europejski Dzień Ofiar Przestępstw, 23 II Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, 24 II 70. rocznica śmierci Emila Zegadłowicza, poety, prozaika, dramatopisarza, 1 III Międzynarodowy Dzień Walki Przeciwko Zbrojeniom Atomowym, 3 III Międzynarodowy Dzień Pisarzy, 5 III 110. rocznica urodzin Juliana Przybosia, poety, eseisty, 6 III Dzień Olimpijczyka, 8 III 250. rocznica urodzin Jana Potockiego, pisarza, podróżnika i historyka. XIV. SPORT I REKREACJA Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o w Środzie Śląskiej był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez: 1) imprezy sportowo rekreacyjne dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2) eliminacje halowego turnieju piłki nożnej o Puchar burmistrza Środy Śląskiej 3) halowy turniej piłki nożnej chłopców do lat 13 w ramach XII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi 4) finał turnieju piłki nożnej o Puchar Burmistrza Środy Śląskiej XV. POMOC SPOŁECZNA I. Dodatki mieszkaniowe: 14

15 Wydano 18 decyzji administracyjnych (pozytywnych 18 odmownych 0). Dodatki mieszkaniowe pobrało 79 osób, na kwotę ,03 zł. II. Świadczenia rodzinne: 1. Realizację zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przedstawia tabela poniżej: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota 1 Zasiłek rodzinny ,00 2 Dodatki do zasiłku rodzinnego w tym z tytułu: 1 Urodzenia dziecka ,00 2 Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego ,00 3 Samotnego wychowywania dziecka ,00 4 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia 5 Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia , ,00 6 Rozpoczęcia roku szkolnego Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania- dojazdy 8 Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - internat , ,00 9 Wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej ,00 2. Świadczenia opiekuńcze: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń Kwota 1 Zasiłek pielęgnacyjny ,00 2 Świadczenie pielęgnacyjne ,00 W tym: Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacana jest od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ,00 III. Wydatki na jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka: lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń kwota 1 Jednorazowa zapomoga ,00 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego 15

16 lp wyszczególnienie Liczba osób Liczba świadczeń kwota 1 Fundusz alimentacyjny ,00 Na ww. świadczenia w lutym 2011 r. wydano kwotę ,00 zł. Pomoc społeczna W lutym 2011r. wpłynęły 64 wnioski o udzielenie świadczeń w formie zasiłków pieniężnych i w naturze, opłacanie posiłków dla dzieci w szkołach, świadczenie usług opiekuńczych. Wydano 127 decyzji administracyjnych w tym 10 odmownych (przekroczony dochód, brak współpracy) Zasiłki celowe i w naturze: Rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano świadczenie Kwota Żywność leki Energia elektryczna Opłaty mieszkaniowe Specjalne zasiłki celowe (leki) Opał z dowozem do domu (w tym: 1 zasiłek specjalny) Zdarzenie losowe (pożar) Zasiłki okresowe Razem Usługi opiekuńcze 14 osób objętych pomocą w formie usług opiekuńczych, w tym 11 osób samotnych, 3 osoby zamieszkałe z rodziną. Należność uzyskana za ww. usługi stanowi dochód gminy w wys ,08 Specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego liczba osób korzystających z usług specjalistycznych 4 osoby samotne Należność uzyskana za./w usługi stanowi dochód wojewody w wys. 43,12 zł Domy Pomocy Społecznej W DPS umieszczonych jest 16 osób. Opłata za DPS wynosi ,38 zł. RZĄDOWY PROGRAM POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA Celem wieloletniego programu "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania jest wsparcie gminy w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym. 16

17 Liczba osób objętych programem : Wyszczególnienie Luty 2011r dzieci do 7 roku 33 Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 115 Pozostałe osoby otrzymujące pomoc (posiłek) 22 Zasiłek celowy na zakup posiłków lub żywności 0 Razem 170 Koszt udzielonych świadczeń własne zlecone 4.102, ,74 Świadczenia pomocy polegające na dożywianiu odbywa się za pośrednictwem placówek: żłobki, przedszkola, bar gastronomiczny IMBIS Pomocą rzeczową pozyskaną od sponsorów w tym: pościel, kołdry,poduszki,artykuły szkolne, środki czystości objęto 3 rodziny. W ramach unijnego programu Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności z Unii Europejskiej - PAED otrzymano: mąka kg Makaron świderki 600 kg Makaron krajanka kg Zupa krupnik 600 kg Kawa zbożowa Instant 90 kg Herbatniki 60 kg Dania gotowe z kaszanką- 240 kg Dania gotowe z makaronem- 480 kg Mleko UHT 600 litrów Dżem kg Pomocą objętych zostało 106 rodzin/ 300 osób. Zasiłek stały, zasiłek okresowy, składka zdrowotna rodzaj pomocy Liczba osób, którym przyznano świadczenie kwota Zasiłki stałe ,00 Zasiłki okresowe ,00 Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały tj. 9% od wypłaconego zasiłku stałego składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne ,69 660,00 XVI. PROMOCJA 1. Przygotowanie i złożenie w Urzędzie Marszałkowskim wniosku o płatność dla zadania Aktywizacja mieszkańców przyodrzańskich miejscowości - Rzeczycy, Lipnicy oraz Brodna poprzez modernizację świetlic wiejskich oraz budowę zaplecza socjalno szkoleniowego 17

18 z przeznaczeniem na centrum aktywności wiejskiej przy OSP w Brodnie. Wniosek złożono na kwotę dofinansowania w wysokości ,00 zł. 2. Przygotowanie i złożenie w Urzędzie Marszałkowskim wniosku o płatność dla zadania Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Michałów. Wniosek złożono na kwotę dofinansowania w wysokości ,00 zł. 3. Przygotowanie i złożenie w Urzędzie Marszałkowskim wniosku o płatność końcową dla zadania Rekultywacja wypiska śmieci w Wojczycach. Wniosek złożono na kwotę dofinansowania w wysokości ,55 zł. 4. Przygotowanie prognoz wydatków kwalifikowanych dla trzech projektów dofinansowanych ze środków EFRR w ramach RPO WD. 5. Uzupełnienie wniosku pn. Renowacja budynków socjalnych przy ul. Lipowej w Środzie Śląskiej złożonego do dofinansowania. Kwota wnioskowanego dofinansowania to ,32 zł 6. Uzupełnienie wniosku o płatność projektu pn. Sprawni - Niepełnosprawnym. Wniosek o płatność złożono na kwotę 6.684,65 zł. 7. Przeprowadzenie akcji promocyjnej projektu Utworzenie punktu informacji turystycznej w wieży widokowej przy kościele Św. Andrzeja w Środzie Śląskiej artykuł prasowy, wyłonienie wykonawcy tablicy informacyjnej. 8. Przygotowanie informacji do Ministerstwa Sportu i Turystyki o stanie realizacji inwestycji pn. Budowa krytej pływalni w Środzie Śląskiej. 9. Realizacja projektu pn. Opracowanie i wdrożenie e-usług dla społeczeństwa w Gminie Środa Śląska. 10. Rozpoczęcie prac nad przygotowaniem wizyty delegacji z gminy partnerskiej Saterland (opracowanie programu pobytu, dokonywanie rezerwacji). 11. Działania związane z aktualizacją folderu gminnego (wykonanie oprawy zdjęciowej, opracowanie tekstu, bieżący kontakt z firmą). 12. Opracowanie materiałów do Informatora Samorządowego Dolnego Śląska Rozpoczęcie prac nad opracowaniem planu miasta Środa Śląska. 14. Przygotowywanie materiałów promocyjnych do Punktu Informacji Turystycznej. 15. Obsługa fotograficzna imprez kulturalnych i sportowych (Obchody rocznicy deportacji Polaków na Syberię, Sportowe Posumowanie Roku, otwarcie wystawy R. Żłobińskiego, Halowy Turniej Piłki Nożnej, Wieczór Walentynowy). 16. Działania związane z kolejnym wydaniem Kuriera Średzkiego - przygotowywanie artykułów prasowych, opracowanie projektu, przygotowanie składu. 17. Przygotowanie tekstów do Rolanda. 18. Bieżąca aktualizacja strony www. XVII. ZESPÓŁ PRAWNY 1. Udzielono 41 porad ustnych dla pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy 2. Udzielono 56 porad ustnych pro bono 3. Pro bono sporządzono 11 pism procesowych 4. Wydano 6 opinii prawnych w formie pisemnej, 28 opinii ustnych. 5. Zaopiniowano: projekty uchwał na sesję 5 zarządzeń 15 projektów umów 5 projektów decyzji 6. Radca prawny brał udział jako pełnomocnik Gminy w już toczących się sprawach z powództwa Gminy: 11 spraw o zapłatę 6 spraw o eksmisję 4 sprawy - jako kurator dla nieobecnej strony 7. Wszczęto 9 spraw egzekucyjnych 18

19 8. Skierowano do Sądu : 6 pozwów o zapłatę w trybie postępowania uproszczonego 2 pozwy o zapłatę w postępowaniu zwykłym 2 pozwy o eksmisję 9. Uzyskano 6 klauzul wykonalności 10. Uzyskano 5 tytułów wykonawczych w postaci nakazu zapłaty 11. Uzyskano 3 tytuły wykonawcze w postaci wyroku 12. Analiza zgodności z prawem umów wydziałów UM i jednostek organizacyjnych 13. Doradztwo podatkowe i ubezpieczeniowe oraz w zakresie renty planistycznej XVIII. AUDYT WEWNĘTRZNY 1. Zadania zapewniające: ocena systemu zarządzania długiem publicznym analiza obszaru poddanego audytowi; ocena systemu gospodarki wydatkami analiza obszaru poddanego audytowi. 2. Czynności doradcze: obieg dokumentów, stosowanie instrukcji kancelaryjnej; konsultacje w zakresie aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego; określenie wartości majątku podlegającego ubezpieczeni analiza podejmowania działań asekuracyjnych. 3. Pozostałe czynności: udział w szkoleniu: Analiza ryzyka jak przeprowadzić analizę ryzyka bazując na obiektywnych informacjach, nie na opiniach. XIX. FINANSE I BUDŻET 1. Wycofano 24 tytuły wykonawcze (spłaty zaległości) 2. Wystawiono upomnienia w ilości: podatek od nieruchomości osoby fizyczne 6 3. Wystawiono tytuły wykonawcze w ilości: a) podatek od nieruchomości osoby prawne 6 podatek od nieruchomości osoby fizyczne 5, 4. Przyjęto informacje/deklaracje podatkowe w ilości: podatek od nieruchomości 48, podatek rolny 30, podatek od środków transportowych 16, opłata od posiadania psa 2, 5. Wystawiono decyzje przypisowe/odpisowe/wymiare w ilości: podatek od nieruchomości 547 podatek rolny 2840, 6. Wydano zaświadczenia w następującej ilości: zaświadczenie o dochodowości gospodarstwa rolnego - 26, zaświadczenie o niezaleganiu w podatku 18, 7. Wszczęto postępowania odnośnie podań o umorzenie i/lub odroczenie podatku w ilości: podatek od nieruchomości 3, podatek rolny 1, 8. Wystawiono wezwania w sprawie złożenia informacji podatkowej w ilości: podatek od nieruchomości 11, podatek rolny - 6 podatek od środków transportowych 4, 19

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 z dnia 14 marca 2012 r. Alkohol zezwolenia Alina Pluta Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych

Wykaz kart informacyjnych Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawieranie małżeństwa. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą. 3 Decyzja

Bardziej szczegółowo

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013 Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 911/III/2014 Burmistrza Gołdapi z dnia 25 marca 2014 roku OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2013 Plan dochodów budżetowych na 2013 rok uchwalony

Bardziej szczegółowo

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą

Wykaz kart informacyjnych. 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą Wykaz kart informacyjnych Lp. Nazwa usługi Urząd Stanu Cywilnego 1 Zawarcie małżeństwa 2 Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim osoba może zawrzeć małżeństwo za granicą 3 Zezwolenie na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług oraz ich aktualizacji Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 10 do SIWZ nr 115/2014/N/Środa Śląska INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Gmina Środa Śląska Adres siedziby (dyrekcji): pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska NIP: 913-150-01-56

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ;

UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku. 1 W budżecie Miasta Dynowa na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany ; UCHWAŁA NR XIII/76/15 RADY MIASTA DYNÓW z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.

85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono. Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa DOCHODY BUDŻETOWE Dział 010 Rolnictwo Dochody tego działu zaplanowano w wysokości 237.004 zł, a wykonanie w I półroczu 2006r. wynosi 2.611,07 zł tj.1,10%. Tak niskie wykonanie planu wynika stąd, że w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dn. 12 listopada 2007 r. Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi II stopnia podziału III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2013 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 020 Leśnictwo 6 370 6 370 0 02095 Pozostała działalność 6 370 6 370 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2012

OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2012 Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi z dnia 27 marca 2013 roku OPIS REALIZACJI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH OSIĄGNIĘTYCH W ROKU 2012 Plan dochodów budżetowych na 2012 rok uchwalony

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Załącznik Nr 1 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2011r. (w zł) Dz. Rozdz. Treść Plan Wyk. % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 950.046,66 408.299,04 42,98 01010 594.994,00 53.230,00 8,95 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98%

010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 32909,00 34546,83 104,98% 01095 Pozostała dzialalność 32909,00 34546,83 104,98% Załącznik nr 1 do informacji Burmistrza Kargowej Dochody z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 r. Kwota Dz. Rozdz. Nazwa planu Wykonanie % [zł] [zł] wykonania 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości

Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 575 7 UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NOWA RUDA NA ROK 2015 D O C H O D Y Budżet Gminy po stronie dochodów na rok 2015 planuje się w wysokości 41 668 136,58 zł w tym: - dochody bieżące w kwocie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6287/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2014 r. Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej

Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej Planowane dochody budżetowe na 2013 rok wg klasyfikacji budżetowej załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 195

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 =========================================

S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= S p r a w o z d a n i e z wykonania dochodów gminy za rok 2013 ========================================= Dział Nazwa działu Plan Wykonanie % =====================================================================

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta    Â

Przepisy prawne.  Miasto Krasnystaw    Â.    - Statut Miasta     Przepisy prawne Miasto Krasnystaw - Statut Miasta - Ustawa o Samorządzie Gminnym - Ustawa o Pracownikach Samorządowych - Ustawa o Strażach Gminnych Urząd Miasta Przepisy ogãłlne - Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok

OBJAŚNIENIA. do projektu budżetu gminy na 2006 rok OBJAŚNIENIA do projektu budżetu gminy na 2006 rok Budżet zaplanowane w gminy Michałów zawiera dochody i wydatki gminy roku budżetowym 2006 w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/14 Burmistrza Polanowa z dnia 24 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 20/14 Burmistrza Polanowa z dnia 24 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 20/14 Burmistrza Polanowa z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Polanów za 2013 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planu finansowego samorządowych

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Braniewa za I półrocze 2013r. II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA Plan dochodów ogółem po zmianach wyniósł 45 752 010,40 zł i został wykonany w wysokości 23 384 883,25

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku

Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku Zarządzenie nr FB/11/Z/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej Gminy Lwówek Śląski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej rocznego

Bardziej szczegółowo

Załatw sprawę - poradnik interesanta

Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatw sprawę - poradnik interesanta Załatwianie spraw w urzędzie reguluje ustawa kodeks postępowania administracyjnego. W ramach wewnętrznych regulacji w administracji, sposób i tryb prowadzenia spraw

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE. z dnia 1 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 lipca 2012 r. Poz. 3125 UCHWAŁA NR XXIV/171/2012 RADY GMINY BABICE w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody

Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Objaśnienia do budżetu gminy Polanica-Zdrój na 2008 rok dochody Plan dochodów budżetowych gminy Polanica-Zdrój opracowano w oparciu o : 1) ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, 2) ustawę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku

Zarządzenie Nr I/343/2005 Wójta Gminy Frysztak z dnia 26 września 2005 roku Zarządzenie Nr I/343/2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji. Działając na podstawie art.3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK Część opisowa do załącznika Nr 1 DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 347.240,00 zł Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe- w wysokości 197.240,00 zł obejmuje dotację na utrzymanie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bojadła za I półrocze 2014. Planowany budżet Gminy Bojadła na rok 2013 uchwalony Uchwałą Nr XXXV/197/13 Rady Gminy z dnia 12 grudnia 2013 r. określał: dochody

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014

UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 UCHWAŁA NR XLV/298/14 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. Wykonanie za 9 615,0 615,0 50 000,0 37 494,00 50 000,0 50 000,0 147 645,0 227 519,46 196 743,0 Załącznik Nr 1 do Uchwały RM z dnia.12.2007r. DOCHODY - plan na 2008 rok Dz. Rozdz. Wykonanie za 9 WYSZCZEGÓLNIENIE Plan 2007r. m-cy 2007r. PLAN 2008r. UZASADNIENIE planowanych dochodów na 2008 rok 010

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia DRUK Nr Uchwała Nr Rady Miejskiej Jasła z dnia w sprawie : zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2013 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2004 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 24 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski 2 Lwówek Śląski marzec 25

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Karty informacyjne Wyświetl wg : wydziałów przypadków najczęściej wyświetlane alfabetycznie Karty informacyjne - wg przypadków życiowych Architektura i Budownictwo Miejski Konserwator Zabytków Pozwolenie

Bardziej szczegółowo