wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , , zakup usług remontowych ,00 0, , budżetowych , , , Izby rolnicze ,00 0, ,00 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku 2850 rolnego , ,00 Pozostała działalność (dotacja ,00 zł) ,00 0, , budżetowych ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 1 828,13 0, , zakup usług pozostałych 683,65 0,00 683, różne opłaty i składki ,22 0, ,22 Transport i łączność (w tym 600 dotacje celowe ,00 zł) , , , Lokalny transport zbiorowy ,00 0, ,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Drogi publiczne powiatowe (w tym dotacje celowe ,OOzł) , , , zakup materiałów i wyposażenia 6 700,00 0, , zakup usług remontowych , , , zakup usług pozostałych ,00 0, , budżetowych ,00 0, ,00 Drogi publiczne gminne (w tym dotacje ,00 zł) , , ,60 i 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów wyposażenia ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych , , ,00 Strona 1

2 6050 budżetowych Turystyka (w tym dotaci celowa środki europe ,05 zł) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (w tym dotacja celowa środki europejskie ,05 zł) , , , społeczne 2 440,00 0, , składki na Fundusz Pracy 40,00 0,00 40, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , zakup usług pozostałych 3 000, , , budżetowych ,38 0, , budżetowych , , ,32 I: 700 Gop$darka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i łLOjlI!11P JII 0, , nieruchomościami ,00 0, , społeczne 1 500,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych , , ,00 zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia 1 000,00 0, ,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii ,00 0, ,00 podatek od towarów i usług 4530 (VAT) , , , budżetowych ,00 0, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Działalnosc usługowa (dotacja 710 celowa 9 800,00 zł) , , ,00 Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,00 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup usług pozostałych , , ,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii , , ,00 Działalność usługowa (dotacja celowa 9.800,00 zł) 9 800,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 0, , zakup usług pozostałych 7 000,00 0, ,00 I Strona 2

3 ... Administracja. pubhcfla (dotacja celowa 151 3OO0O zl) Urzędy wojewódzkie (dotacja , , celowa 15L300,00 zł) ,00 0, , pracowników , , społeczne , , składki na Fundusz Pracy 3 150, ,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,20 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących 12244,80 0, , wynagrodzeń ,00 0, , pracowników , , , roczne ,66 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, ,00 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,54 0, ,54 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 5 000,00 0, , zakup usług pozostałych ,20 0, ,20 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet ,00 0, ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej ,00 0, , publicznej sieci telefonicznej ,00 0, ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe ,00 0, , podróże służbowe krajowe ,00 0, , podróże służbowe zagraniczne 8 000,00 0, , różneopłatyiskładki ,00 0, ,00 Strona 3

4 4440 świadczeń socjalnych ,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,00 0, ,00 wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , społeczne 1 500, ,00 500, składki na Fundusz Pracy 250,00 0,00 250, wynagrodzenia bezosobowe , , , zakup materiałów i wyposażenia , , , zakup usług pozostałych , , , podróże służbowe zagraniczne , , , różne opłaty i składki ,00 0, ,00 zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia 3 000, , , Pozostała działalność ,00 0, ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących ,00 0, ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych ,00 0, ,00 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , , społeczne 2 000,00 0, , składki na Fundusz Pracy 300,00 0,00 300, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organow władzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dotacja celowa ,00 zł) 4 595,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (dotacja celowa ,00 zł) 4 595,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 3 906, , społeczne 593,00 593, składki na Fundusz Pracy 96,00 0,00 96,00 Bezpieczenstwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy Wojewódzkie Policji ,00 0, ,00 wpłaty jednostek na fundusz 3000 celowy ,00 0, , Komendy Powiatowe Policji 5 000,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 0, ,00 Strona 4

5 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, ,00 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 6170 inwestycyjnych ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , , ,86 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pożytku publicznego 6 000,00 0, ,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom , , , wynagrodzeń 3 500, ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych , , , społeczne 120,00 0,00 120, składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 20, wynagrodzenia bezosobowe 700,00 0,00 700, zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych 5 000,00 0, , zakup usług pozostałych , , , różne opłaty i składki ,00 0, ,00 opłaty 2 tytułu zakupu usług 4370 publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 0, , pozostałe odsetki ,14 0, ,14 koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego ,00 0, , budżetowych , , , Straż gminna (miejska) , , , wynagrodzeń ,00 0, , pracowników , , roczne ,12 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , podróże służbowe krajowe 5 000, , , zakup materiałów i wyposażenia , , , zakup energii 7 500,00 0, , zakup usług remontowych 6 000,00 0, ,00 Strona 5

6 4280 zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0, , zakup usług pozostałych 8 154, , ,65 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 3 500, , ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 0, , publicznej sieci telefonicznej 2 500,00 0, , różne opłaty i składki 8 000,00 0, , świadczeń socjalnych 9 845,35 0, ,35 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 500, , , Obsługa długu publicznego obsługa papierów , , ,00 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , Różne rozliczenia ,00 0, , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0, , rezerwy ,00 0, ,00 rezerwa ogólna ,00 0, ,00 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa celowa z iytutu ,00 0, ,00 poręczenia udzielonego MSTBS Spółka z o.o. w Mosinie , ,00 Oświata i wychowanie (W tym 801 dotacje celowe ,00zł) , , ,01 Szkoły podstawowe (dotacje celowe zł) , , ,01 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , , , wynagrodzeń , , , pracowników , , roczne ,00-334, , społeczne , , , składki na Fundusz Pracy , , , wynagrodzenia bezosobowe , , , wynagrodzenia bezosobowe ,02 0, ,02 Strona 6

7 4210 zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek , , ,00 zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i książek ,30 0, , zakup energii , , , zakup usług remontowych , , , zakup usług zdrowotnych , , zakup usług pozostałych , , ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 5 132, , ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej , , , publicznej sieci telefonicznej , , , podróże służbowe krajowe ,00-730, , świadczeń socjalnych , , ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej ,00-515, , budżetowych , , ,69 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,00 0, , wynagrodzeń , , , pracowników , , , roczne ,00-383, , społeczne , , , składki na Fundusz Pracy ,00-220, , świadczeń socjalnych , , ,00 Przedszkola (w tym dotacja celowa porozumienia jst ,00 zł) , , ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu Oświaty ,00 0, ,00 dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub 2590 przez osobę fizyczną ,00 0, ,00 Strona 7

8 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego , , , wynagrodzeń , , , pracowników , , , roczne , , , społeczne , , , składki na Fundusz Pracy , , , wynagrodzenia bezosobowe 2 600, , , zakup materiałów i wyposażenia , , , zakup środków żywności , , ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek , , , zakup energii , , , zakup usług remontowych , , , zakup usług zdrowotnych 7 200, , , zakup usług pozostałych , , ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 4 420,00-90, ,00 opłaty ztytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 274,00-200, , publicznej sieci telefonicznej 8 747, , , podróże służbowe krajowe 2 100, ,00 162, świadczeń socjalnych , , ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 912, ,00 440, budżetowych , , , Gimnazja , , ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty , , , wynagrodzeń , , , pracowników , , , roczne ,00-307, , społeczne , , , składki na Fundusz Pracy , , , wynagrodzenia bezosobowe 6 720,00-520, , zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Strona 8

9 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych książek , , , zakup energii , , , zakup usług remontowych , , , zakup usług zdrowotnych ,00-255, , zakup usług pozostałych , , ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet , ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 6 409, , , publicznej sieci telefonicznej ,00-200, , podróże służbowe krajowe ,00 200, , świadczeń socjalnych , , ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 8 704, , , Dowożenie uczniów do szkół ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , zakup usług pozostałych ,00 Pozostała działalność (W tym , , dotacja 979,00 zł) 3 600,00 979, , wynagrodzenia bezosobowe 3 600,00 979, , Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii ,00 0, , społeczne 380,00 0,00 380, wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 3 620,00 0, , zakup usług pozostałych 3 500,00 0, ,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,68 0, , społeczne 4 200,00 0, , składki na Fundusz Pracy 500,00 500, wynagrodzenia bezosobowe ,68 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe ,00 0, , podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500, różne opłaty i składki 3 500,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Strona 9

10 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6300 zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 Pomoc społeczna (dotacja , , Domy pomocy społecznej ,00 0, ,00 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 terytorialnego ,00 0, ,00 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 990,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 4 140,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500, zakup usług pozostałych 600,00 0,00 600,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 1 750,00 0, ,00 Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja celowa ,00 zł) ,79 0, , wynagrodzeń 2 000,00 0, , świadczenia społeczne ,90 0, , pracowników ,00 0, , roczne 9 330,68 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy 3 500,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,42 0, , zakup energii 1 086, , zakup usług pozostałych ,00 0, , podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 7 216,00 0, , różne opłaty i składki 500,00 500, świadczeń socjalnych 3 281,79 0, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 4 000,00 0, ,00 Strona 10

11 iacii na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , zdrowotne ,00 0, ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz emerytalne i rentowe (w tym dotacja celowa ,00 zł) , , , świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, ,00 Zasiłki stałe (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , świadczenia społeczne ,00 Ośrodki pomocy społecznej (w 0, ,00 tym dotacja celowa , zł) ,21 0, , wynagrodzeń 5 000,00 0, ,00 różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 1 000,00 0, , pracowników ,00 0, , roczne ,42 0, , społeczne ,00 0, , składki na Fundusz Pracy ,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, zakup materiałów i wyposażenia ,58 0, zakup energii 5 000,00 0, , zakup usług zdrowotnych 1 000,00 0, , zakup usług pozostałych ,43 0, ,43 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 820,00 0,00 820, publicznej sieci telefonicznej 6 000,00 0, ,00 opłaty za administrowanie czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe ,00 0, , podróże służbowe krajowe 1 700, , różne opłaty i składki 3 040,00 0, , świadczeń socjalnych ,78 0, ,78 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 7 000,00 0, ,00 Strona 11

12 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Pozostała działalność (w tym dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego ,00 0, ,00 świadczenia społeczne (w tym 3110 dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , różne opłaty składki ,00 0, ,00 Pozostałe zadania w zakresie 853 polityki społecznej , , t Żłobki ,00 0, ,00 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2310 terytorialnego ,00 0, , Pozostała działalność , , , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , społeczne , , składki na Fundusz Pracy 1 700, , zakup materiałów i wyposażenia , , , zakup energii 6 300,00 0, , zakup usług pozostałych , , ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 2 300,00 0, ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 0, ,00 telekomunikacyjnych 4370 publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 0, ,00 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 4400 pomieszczenia garażowe 8 500,00 0, , różne opłaty i składki 800,00 800,00 Edukacyjna opieka wychowawcza (w tym dotacja 854 celowa ,00 zł) , , , Swietlice szkolne , , , wynagrodzeń , , O 4010 pracowników , , ,00 Strona 12

13 4040 roczne , , , społeczne , , , składki na Fundusz Pracy , , , świadczeń socjalnych , , ,00 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 000,00 0, ,00 dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego 2 000, ,00 Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 0, , społeczne 6 000,00 0, , składki na Fundusz Pracy 4 000,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży ,00 0, ,00 dotacje cleowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego ,00 0, ,00 Pomoc materialna dla uczniów (w tym dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , stypendia dla uczniów , , inne formy pomocy dla uczniów ,00 0, ,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 584, ,00 0, zakup usług pozostałych 2 584, ,00 0, Pozostała działalność 7 000,00 0, ,00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego 7 000,00 0, ,00 Gospodarka komunalna i 900 ochrona srodowiska , , ,41 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , zakup energii , , ,00 Strona 13

14 4300 zakup usług pozostałych , , ,00 wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych ,00 0, , Oczyszczanie miast i Wsi , , , społeczne 1 332, , wynagrodzenia bezosobowe 7 268, , zakup materiałów wyposażenia 5 000, , zakup usług pozostałych , , , Gospodarka odpadami , , ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących , , zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0, , zakup usług pozostałych , , ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup usług pozostałych , , ,00 i Schroniska dla zwierząt , , ,00 wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia , , , zakup usług pozostałych , , ,00 wydatki inwestycyjne 6050 jednostek budżetowych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,19 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , budżetowych ,19 0, , Pozostała działalność , , ,22 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2710 własnych zadań bieżących ,00 0, ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na 2900 dofinansowanie zadań bieżących , , , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii s 000,00 0, , zakup usług pozostałych , , , różne opłaty i składki 5 000,00 0, , budżetowych ,22 0, ,22 Strona 14

15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( ,00 zł dotacja celowa środki 921 europejskie) ,00 0, ,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 0, ,00 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pozytku publicznego ,00 0, ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ( ,00 zł dotacja celowa środki europejskie) ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury ,00 0, , społeczne 3 000,00 0, , składki na Fundusz Pracy 441,00 0,00 441, wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług pozostałych ,00 0, , budżetowych 8 000,00 0, , budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, , Biblioteki ,00 0, ,00 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury ,00 0, ,00 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 500,00 0, , zakup usług remontowych 1 500, ,00 Kultura fizyczna ( w tym: dotacja celowa środki 926 europejskie ,00 zł) ,20 610, ,20 Obiekty sportowe (w tym: dotacja celowa środki europejskie ,00 zł) ,60 0, , budżetowych ,60 0, , budżetowych ,00 0, , budżetowych ,00 0, ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 610, ,00 Strona 15

16 aotacje ceiowe Z ouazeiu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym 2360 działalność pożytku publicznego ,00 0, , wynagrodzeń 8 650,00 0, , pracowników ,00 870, , roczne ,00 0, , społeczne , , , składki na Fundusz Pracy 7 610,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 990,00 0,00 990, zakup energii ,00 0, , zakup usług remontowych ,00 0, , zakup usług zdrowotnych 500,00 500, zakup usług pozostałych ,00 0, ,00 zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 1 640,00 0, ,00 świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej 2 280, , , publicznej sieci telefonicznej 5 750, , ,00 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 4390 opinii 1 100,00 0, , podróże służbowe krajowe 5 330,00-260, , podróże służbowe zagraniczne 260,00 260, różne opłaty i składki 5 550,00 0, , świadczeń socjalnych 9 900,00 0, ,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 1 030,00 0, , budżetowych ,00 0, , Pozostała działalność ,60 0, ,60 i budżetowych PRZEWODN rrady iye!deiigórski Strona 16

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii

4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup energii WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pakosław Nr... z dnia...r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 261 310,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa z budżetu na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Plan wydatków Gminy Czerwonak - stan na dzień 17 wrzesnia 2009 r. - zgodnie z uchwałą Rady Gm Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA ROK 2015 Dział Rozdział Paragraf Wskaźnik% 6:5 Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG

BUDŻET NA 2015 ROK UMIG 1 BUDŻET NA 2015 ROK UMIG WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym: Dz Rozdz NAZWA OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU KWOTA ROZDZIAŁU Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia realizowane z zagranicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXI/296/2013 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK

WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 2014 ROK Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/22/214 Rady Gminy Krośnice z 9.1.214r. WYDATKI BUDŻETU GMINY KROŚNICE NA 214 ROK Dział Rozdzi ał Nazwa Plan ogółem WYDATKI BIEŻĄCE e szczególnymi zasadami wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE 2008

WYDATKI BUDŻETOWE 2008 1 WYDATKI BUDŻETOWE 2008 Załącznik Nr 4 do Sprawozdania z wykonania budżetu Za 2008 rok WYKONANIE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU PLAN NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2008r. WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

zagranicznych w danym roku , ,00

zagranicznych w danym roku , ,00 1 Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIX/168/2011 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 listopada 2011 r. WYDATKI BUDŻETOWE 2011 ROK - PO ZMIANACH WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: Wypłaty z WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Dział WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 12 m-cy 2015 r. Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Plan pierwotny Plan po zmianach na 31.12.2015 r. Wykonanie za 12 m-cy w złotych % DOCHODY BIEŻĄCE w tym: 37 648

Bardziej szczegółowo

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

ZMIANY Melioracje wodne Izby rolnicze Pozostała działalność. WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/78/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 października 2007r. WYDATKI BUDŻETOWE ZMIANY 2007 ROK WYDATKI BIEŻĄCE, w tym: WYDATKI Wynagrodzenia Dotacje Wydatki na Wydatki

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a r. P l a n n a r. wg uchwały budżetowej Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/ 59 /2007 Burmistrza Miasta Ustki z dnia 13 marca 2007 r. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a 2 0 0 6 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15. z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Chojnice na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok

Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Załącznik Nr 2 Plan wydatków Gminy Kozłów na 2007 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa - Treść Kwota 1 2 3 4 5 1. O10 Rolnictwo i łowiectwo 108 565 O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 100 000 100

Bardziej szczegółowo

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 755, składki na FP 0,00 0,00 200,00

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 755, składki na FP 0,00 0,00 200,00 Załącznik Nr 2.1 do uchwały Nr XLIV/206/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2009r. Wydatki budżetu gminy na 2010 rok w zł,gr Klasyfikacja Plan po Przew, Plan Dz. Rozdz. Wyszczególnienie zmianach wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY III/17/2010 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 ROKU WYDATKI BUDŻETU

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY III/17/2010 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 ROKU WYDATKI BUDŻETU ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY III/17/2010 RADY MIEJSKIEJ WE WRZEŚNI Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 ROKU WYDATKI BUDŻETU DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJ WSI 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00

Zmniejszenia. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 Wydatki Zmniejszenia Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenie Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 20 000,00 020 Leśnictwo 02095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku

Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku Zarządzenie Nr 106 / 03 Burmistrza Gostynia z dnia 30 lipca 2003 roku w sprawie: zmian w planie finansowym Urzędu Miejskiego na 2003 rok. Na podstawie art. 126 ust 2, 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998

Bardziej szczegółowo