UCHWAŁA NR XII/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 29 października 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XII/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 29 października 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok"

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 29 października 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1 ) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje: 1. W uchwale z dnia 22 stycznia 2015 r. Nr V/16/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej: - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 15/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr VI/21/2015 z dnia 19 lutego 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 34/2015 z dnia 25 lutego 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr VII/27/2015 z dnia 26 marca 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 60/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr VIII/36/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 74/2015 z dnia 7 maja 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 85/2015 z dnia 21 maja 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 97/2015 z dnia 1 czerwca 2015 r., - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr IX/43/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 123/2015 z dnia 22 lipca 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 135/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 140/2015 z dnia 3 września 2015 r. - uchwałą Rady Miejskiej w Wągrowcu Nr XI/53/2015 z dnia 17 września 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 147/2015 z dnia 23 września 2015 r., - zarządzeniem Burmistrza Miasta Wągrowca Nr 165/2015 z dnia 22 października 2015 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu miasta na 2015 rok w wysokości ,12 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie ,12 zł; 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 2) załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu miasta na 2015 rok w wysokości ,12 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie ,12 zł; 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł; ; 4) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały; Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 1

2 5) 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie ,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków. ; 6) w 4 kwotę ,00 zł zastępuje się kwotą ,00 zł ; 7) załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 8) 6 otrzymuje brzmienie: Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. ; 9) załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały; 10) załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu Dariusz Bąk 1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 2

3 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 35000, , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , , , Opłata od posiadania psów , , , Wpływy z opłaty targowej , , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , Wpływy z różnych dochodów , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , , Wpływy z różnych dochodów 2 867, , , na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,35-299, ,38 0, , ,00 BeSTia Strona 1 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 3

4 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Gimnazja , , , na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na realizację zadań bieżących z zakresu zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem: , , ,12 BeSTia Strona 2 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 4

5 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup energii , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3 000, , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , Wybory do Sejmu i Senatu 38198,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 558,00-334, , Składki na Fundusz Pracy 200,00 111,00 311,00 BeSTia Strona 1 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 5

6 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, ,00 701, Zakup usług pozostałych 3 000, , , Podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 277, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 246,00 246, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Straż gminna (miejska) ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych , , , Obsługa długu publicznego ,00 0, , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,00 0, , , ,00 0, , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,64-255, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 5 515, , , Zakup usług pozostałych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 047,00-290, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 213,00-446, ,00 BeSTia Strona 2 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 6

7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00-450, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 100, , , Zakup energii 7 500, , , Zakup usług pozostałych 400,00-100,00 300, Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , Zakup usług zdrowotnych 4 931, , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 961, , , Podróże służbowe zagraniczne 2 000, ,00 0, Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , ,00 BeSTia Strona 3 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 7

8 85203 Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Rodziny zastępcze , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych 571,00 500, , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 700, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , ,00 0, , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki ,00 0, , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 BeSTia Strona 4 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 8

9 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Muzea , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Kultura fizyczna ,00 0, , Instytucje kultury fizycznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,12 BeSTia Strona 5 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 października 2015 r. Przychody i rozchody budżetu na 2015 rok Nazwa Kwota Przychody Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zł zł Rozchody Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zł zł Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 października 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2015 rok Dochody w tym: * dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu zleconych gminie ustawami * dochody budżetu państwa w tym: dz , , , , ,00 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 019,88 Pozostała działalność ,88 zleconych gminie ustawami ,88 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 11

12 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Wybory de Sejmu i Senatu ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Dział 801 Oświata i wychowanie ,24 Szkoły podstawowe ,38 zleconych gminie ustawami ,38 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 12

13 Gimnazja ,40 zleconych gminie ustawami ,40 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,46 zleconych gminie ustawami ,46 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 13

14 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Pozostała działalność ,00 zleconych gminie ustawami ,00 Wydatki w tym: ,12 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 019,88 Pozostała działalność ,88 Zakup usług pozostałych ,04 Różne opłaty i składki ,84 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 14

15 Dział 750 Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Wybory do Sejmu i Senatu ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 15

16 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe , ,00 701, ,00 277,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 260, ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 16

17 Dział 801 Oświata i wychowanie ,24 Szkoły podstawowe ,38 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,50 Zakup materiałów i wyposażenia ,67 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,21 Gimnazja ,40 Zakup materiałów i wyposażenia ,21 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,19 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,46 Zakup materiałów i wyposażenia ,68 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,78 Dział 852 Pomoc społeczna ,00 Ośrodki wsparcia ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Świadczenia społeczne ,00 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 17

18 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 korpusu służby cywilnej ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Dodatki mieszkaniowe ,00 Świadczenia społeczne ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Pozostałe usługi ,00 Świadczenia społeczne ,00 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 18

19 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 19

20 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej w Wagrowcu z dnia 29 października 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2015 roku dla: 1) Jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dział Rozdział Treść Wartość 630 Turystyka 3 410, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 410, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 410, Gospodarka mieszkaniowa , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Działalność usługowa , Cmentarze , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , Oświata i wychowanie , Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 20

21 851 Ochrona zdrowia zł Przeciwdziałanie alkoholizmowi zł 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zł 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 003, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 5 003, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 5 003,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 21

22 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej ,00 instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek ,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 2) Jednostek spoza sektora finansów publicznych ,50 Dział Rozdział Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność 8 000, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 8 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 22

23 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3 415, Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 851 Ochrona zdrowia 9 100, Pozostała działalność 9 100, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 9 100,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 23

24 85295 Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oraganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie ,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Ogółem (pkt 1 + 2) ,50 Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 24

25 Uzasadnienie do uchwały Nr XII/66/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 października 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok Pismem Nr FB-I z dnia 2 października 2015 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 1.079,35 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu. Pismem Nr FB.I z dnia 23 października 2015 r. Wojewoda Wielkopolski zmniejszył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 299,97 zł w zakresie środków otrzymywanych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach rozdziału Szkoły podstawowe. Tym samym pismem Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 295,62 zł w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w ramach rozdziału Gimnazja. Pismem Nr FB-I z dnia 23 września 2015 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 8.474,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Pismem Nr FB-I z dnia 30 września 2015 r. Wojewoda Wielkopolski poinformował o zwiększeniu planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 6.510,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu rozwijania uczniów przez promocję czytelnictwa Książki naszych marzeń. Wkład własny do zadania w kwocie 1.630,00 zł zabezpiecza się poprzez zwiększenie planu dochodów z najmu i dzierżawy w zakresie szkół podstawowych. Pismem Nr FB.I z dnia 25 września 2015 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Pismem Nr FB.I z dnia 22 października 2015 r. Wojewoda Wielkopolski zwiększył plan dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania pn. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca terenów pokolejowych w rejonie ul. Średniej o kwotę ,00 zł (zadanie wieloletnie zmniejszenie nakładów oraz przesunięcie realizacji na rok 2016), a o uwolnione w ten sposób środki zmniejsza się zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu deficytu roku bieżącego. O kwotę ,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu opłaty targowej zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne inkaso wypłacane inkasentom opłat lokalnych. Dokonując przesunięć w planie wydatków w zakresie rozdziału Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę ,00 zł plan wydatków na wykupy nieruchomości na cele publiczne. Dokonując przesunięć w planie wydatków dotyczącym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu zwiększa się o kwotę ,00 zł plan wydatków na zakupy inwestycyjne w zakresie powyższej jednostki, zabezpieczając 8.000,00 zł na zakup spychacza czołowego do ciągnika oraz ,00 zł na zakup kserokopiarki. Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 25

26 Środki w kwocie ,00 zł zabezpieczone w budżecie w formie dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadania z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży postanawia się przeznaczyć na zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu promocji miasta. W związku z potrzebą dokonania zakupu kotła c.o. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu zmniejsza się o ,00 zł plan dotacji podmiotowej dla powyższej jednostki ustanawiając równocześnie dotację celową w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż kotła c.o. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 2.880,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzone mienie w szkołach podstawowych zwiększając równocześnie o tę samą kwotę plan wydatków bieżących w zakresie rozdziału Szkoły podstawowe. Uruchamia się wolne środki w kwocie ,00 zł przeznaczając na realizację następujących zadań: Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planu wydatków na wykupy nieruchomości na cele publiczne w związku z potrzebą przejęcia gruntów pod budowę drogi pomiędzy rondem Kaliska, a rondem Pałuckim w Wągrowcu Działalność usługowa opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca Wągrowiec-Taszarowo (zadanie wieloletnie) Oświata i wychowanie zwiększenie planu wydatków bieżących w zakresie szkół podstawowych w związku ze zwiększeniem liczby oddziałów w roku szkolnym 2015/ ,00 zł zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla niepublicznych przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta ,00 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem dworca w Wągrowcu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego w Wągrowcu Plan dochodów własnych zwiększa się o ,00 zł, w tym z tytułu: wpływów z różnych dochodów rozdział Lokalny transport zbiorowy rozliczenie rekompensaty za rok 2013 wpływów z różnych dochodów rozdział Urzędy gmin rozliczenia z lat ubiegłych opłaty od posiadania psów wpływów z tytułu kar umownych naliczonych za niewywiązywanie się wykonawców z warunków umowy wpływów z różnych dochodów rozdział Różne rozliczenia finansowe dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku z realizacją w 2014 roku zadania pn. Dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wągrowcu, ul. Letnia ,00 zł 3.000,00 zł ,00 zł ,00 zł 3.000,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 26

27 zmniejszając równocześnie o kwotę ,00 zł plan dochodów w zakresie wpływów z opłaty skarbowej. Z planu przychodów budżetu wykreśla się przychody w kwocie ,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych zwiększając równocześnie o tę samą kwotę zaangażowanie wolnych środków w finansowaniu przychodów roku bieżącego. W związku z odstąpieniem od zamiaru emisji w roku bieżącym papierów wartościowych o kwotę ,00 zł zmniejsza się plan wydatków budżetu w zakresie środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów planowanej emisji zwiększając równocześnie o powyższą kwotę plan w zakresie odsetek płaconych od zadłużenia z tytułu pożyczek i obligacji. Pozostały zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu. Zmianie ulegają również następujące załączniki do uchwały: plan przychodów i rozchodów budżetu plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. Id: 882EC360-8A A3BD Podpisany Strona 27

UCHWAŁA NR XX/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 18 maja 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 18 maja 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok UCHWAŁA NR XX/133/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 18 maja 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015

UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 UCHWAŁA NR XII/85/2015 RADY GMINY LUBRZA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIV/161/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 27 października 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/292/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 6 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLIII/292/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 6 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok UCHWAŁA NR XLIII/292/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 6 kwietnia 2018 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 26 marca 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 26 marca 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok UCHWAŁA NR VII/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 26 marca 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość wydatki na 31.10.2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 537 584,19 01008 Melioracje wodne 51 783,20 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 76/2015 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 14 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok UCHWAŁA NR XV/98/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 22 stycznia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/108/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2016

UCHWAŁA NR XV/108/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2016 UCHWAŁA NR XV/108/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/124/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 28 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/124/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 28 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII/124/2016 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 28 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 9.2016 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 30 listopada 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 30 listopada 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 30 listopada 2015 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2017 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 16 marca 2017 roku Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2016 rok w 1 010 Rolnictwo i łowiectwo 958 509,93 744

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 215/2015 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 15.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 21

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 26 400,00 01008

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 20 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 24 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/270/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 19 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XL/270/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 19 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok UCHWAŁA NR XL/270/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 19 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 29-12-2014 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2014- wydatków Dział Rozdział Paragraf 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2016 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 11.05.2016. Zmiany w planie wydatków dla Gminy Stęszew na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW. z dnia 18 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 4351 ZARZĄDZENIE NR 10/2016 WÓJTA GMINY PARYSÓW z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania o przebiegu wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 28 grudnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVII/296/17 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 35 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Załącznik nr. 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2012 Plan roku 2013 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2016 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 126/16 Wójta Gminy Raczki z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Izby rolnicze 7 468,00 WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pakosław z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 29 584,00 01008 Melioracje wodne 22 116,00 4300 Zakup usług pozostałych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 13 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Raczki i Organu Gminy Raczki na 2015 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 16/15 Wójta Gminy Raczki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie

Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody. Treść Plan Wykonanie Załącznik nr 1 Wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2006 Dochody Dział rozdział paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 88 603,00 87 834,99 01028 fundusz ochrony gruntów rolnych 30 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 3 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 Wydatki Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 16 grudnia 2016 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 050 000,00 01008 Melioracje wodne 25 000,00

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. załącznik nr 2 do zarządzenie Nr 00501.182.2015 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30.09.2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiany planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr związane zadania 0 na art. ust. pkt i na inwestycje i inwestycyjne art. ust. pkt i, 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0 0, 0 0, 0 0, 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 213 800,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 324,00 01030 Izby rolnicze 20 824,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz. 12575 UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 955,84 600,00 8,6200 01030 Izby rolnicze 600,00 600,00 100,0000

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na 2018 rok

Plan wydatków na 2018 rok Załącznik nr 2 Plan wydatków na 2018 rok Dz Rozdz Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 9.811.059 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 9.743.059 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018

Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/282/2017 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20.12.2017r. Plan finansowy wydatków budżetowych na rok 2018 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016

Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Wykonanie planu wydatków Gminy Jedlina-Zdrój w roku 2016 Udział % Klasyfikacja budżetowa Wykonanie za rok Plan po zmianach Wykonanie w Wyszczególnienie % 7:6 2015 na 2016 rok za rok 2016 wydatkach Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Załącznik Nr 2 do sprawozdania Wójta Gminy Brzeziny z wykonania budżetu Gminy Brzeziny za okres od początku roku do dnia 3 grudnia 205 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA OKRES OD

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki budżetowe na 2017 rok Wydatki na 2017 rok Dział Rozdział Źródło dochodów w tym: Ogółem bieżące majątkowe 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89 080,00 89 080,00 0,00 01008 Melioracje wodne 84 000,00 84 000,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2018 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,44 Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 515 068,97 621 138,73 13,76% 01008 Melioracje wodne 25 000,00 17 705,00 70,82% 4300 Zakup

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 14 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2017 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 225/17 Wójta Gminy Raczki z dnia 12

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/176/2016 Rady Gminy Gronowo Elbląskie z dnia 28 grudnia 2016r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R. związane zadania na na akcji i udziałów oraz

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018

WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 WYDATKI BIEŻĄCE - Plan na rok 2018 Załącznik Nr 2 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 41 500,00 01030 Izby rolnicze 21 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia r Gmina Miasta Lipna Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/29/2015 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 25-03-2015r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2015 - Plan wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo ZAŁĄCZNIK NR 9 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 248

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 31 października 2017 r.

Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 31 października 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 10 listopada 2017 r. Poz. 4485 UCHWAŁA NR XL/222/2017 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na

, Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Golinie Nr XXX/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Rodzaj: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na rok 2017 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r.

Plan i wykonanie wydatków budżetowych Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. Zał.nr 2 do sprawozdania rocznego z budżetu Gminy Poniec za rok 2015 Plan i wykonanie wydatków Gminy Poniec na dzień 31 grudnia 2015 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 801 871,21 772 912,87 96,39% 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów związane zadania 10 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ. z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. UCHWAŁA NR XXVIII/171/2016 RADY GMINY WAŁCZ z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/310/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLIV/310/14 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok UCHWAŁA NR XLIV/310/14 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 rok Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/218/2013 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 10.01.21013 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013 010 Rolnictwo i łowiectwo 600,00 01030 Izby rolnicze 600,00 2850

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2018r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 174 395,39 3 239 692,57 01008 Melioracje wodne 10 00 10 00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok

Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Plan wydatków budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 25/19 Wójta Gminy Raczki z dnia 18 stycznia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. Poz. 475 UCHWAŁA NR 184/XV/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 18 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 500 918,80 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) dochody bieżące: ,00 zł; 2) dochody majątkowe: ,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Budżetowa Rady Gminy w Bojadłach na rok 2016 Nr XV/82/2016 z dnia 11 stycznia 2016 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 457/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28.12.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 650,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 18/2018 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r.

Strona 1. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr Burmistrza Gminy Mosina z dnia r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 00501.369.2016 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12.12.2016 r. Budżet Gminy Mosina na 2016 r. Wydatki Dział Rozdział paragraf Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach 010

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R. Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../2017 Rady Gminy Sieroszewice z dnia... 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/188/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/188/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok UCHWAŁA NR XXVIII/188/2017 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie uchwały budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. ZARZĄDZENIE Nr 9/2017 Wójta Gminy Przerośl z dnia 26 stycznia 2017r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu podległym jednostkom organizacyjnym gminy na 2017rok. Na podstawie art.249 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 24/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 23

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok UCHWAŁA NR V/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od do PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW GMINY PIONKI za okres od 01.01.2018 do Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Pionki Nr 20/2019 z dnia 14.03.2019 r. 01010 01030 2850 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 20 stycznia 2017 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR XXVI/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 203 815,47 201 200,88 01030 Izby Rolnicze 1000 9 768,93 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku

UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku UCHWAŁA NR XIII/92/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 roku Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia... Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 511,12 01030 Izby rolnicze 511,12 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 38/2014 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 31 marca 2014 roku 2013 r. w w w 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 10 Rolnictwo i łowiectwo 467 835,39 458 345,83 97,97% 4 475,00 0,00 1008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. Zarządzenie Nr 98/15 Wójta Gminy Wyszki z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 52/15 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Osieczna na 2019 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / / Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 437 500,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 19 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2018 r. Na podstawie Zarządzenia Nr 300/18 Wójta Gminy Raczki z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 24 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo