rzegląd PŁACOWO-KADROWY rozliczanie czasu pracy i listy płac Temat numeru odpowiedzi na pytania Czytelników Aktualizacja nr 70 sierpień 2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "rzegląd PŁACOWO-KADROWY rozliczanie czasu pracy i listy płac Temat numeru odpowiedzi na pytania Czytelników Aktualizacja nr 70 sierpień 2014"

Transkrypt

1 P 14 Aktualizacja nr 70 sierpień 2014 rzegląd PŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI odpowiedzi na pytania Czytelników Na stanowisko asystenta rodziny można przyjąć bez naboru 25 Zmiana normy czasu pracy wpływa na sposób rozliczania urlopu 26 Ze środków ZFŚS można pokryć koszty dojazdu na imprezę kulturalną 28 Jeżeli nie można zapewnić pracy w ustalonym wymiarze, płaci się przestojowe 31 Zapomoga i dofinansowanie wypoczynku dla emeryta korzystają ze zwolnień z odrębnych tytułów 33 Przy podwójnej wypłacie w miesiącu koszty stosuje się tylko raz 34 Okres urlopu zdrowotnego nauczyciela uwzględnia się w podstawie zasiłkowej 37 AMF 70 PRAWO PRACY DOKUMENTACJA Temat numeru PRACOWNIKOWI NIEPEŁNOSPRAWNEMU NALEŻY ZAKTUALIZOWAĆ INFORMACJĘ O WARUNKACH ZATRUDNIENIA Pracownicy niepełnosprawni legitymujący się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności od lipca ponownie pracują krócej na dobę i tygodniowo bez konieczności dostarczania zaświadczenia lekarskiego. Pracownikom tym należy zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia, a jeżeli są wynagradzani według stawki godzinowej odpowiednio przeliczyć stawkę pobieranego wynagrodzenia. 8 rozliczanie czasu pracy i listy płac MODYFIKUJĄC OBOWIĄZUJĄCY HARMONOGRAM CZASU PRACY, MOŻNA UNIKNĄĆ POLECANIA NADGODZIN Zmiana harmonogramu czasu pracy może stanowić dla pracodawcy odpowiednią alternatywę dla polecania pracownikom pracy w godzinach nadliczbowych. Prawidłowo przeprowadzona zmiana rozkładu skutkuje wyrównaniem wymiaru przypadającego do przepracowania w skali okresu rozliczeniowego, więc poczyniona modyfikacja pozostaje bez wpływu na roszczenia płacowe pracownika. 13 JAK ROZLICZYĆ ZWROT ŚWIADCZENIA URLOPOWEGO, GDY WYPŁACONE ZOSTAŁO NIENALEŻNIE Warunkiem wypłaty świadczenia urlopowego jest korzystanie z odpowiednio długiego, tj. co najmniej 14-dniowego, nieprzerwanego okresu wypoczynku. Jeżeli pracownik, także z przyczyn od niego niezawinionych, nie wykorzysta pełnego okresu urlopu, wypłacone świadczenie urlopowe staje się nienależne. Pracodawca może wówczas zażądać zwrotu świadczenia lub odstąpić od tego żądania, biorąc pod uwagę niezawinione okoliczności. 19 ZADAJ P YTANIE EKSPERTOWI Te l e f o n i c z n y d y ż u r k a d r o w o - p ł a c o w y w c z w a r t k i w g o d z

2 Szanowni Państwo, świadczenie urlopowe, zwolnione z opłat na rzecz ZUS, mogą wypłacać pracodawcy, którzy nie tworzą funduszu socjalnego. Wypłaca się je raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu w danym roku kalendarzowym z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Wątpliwości mogą pojawić się w sytuacji, gdy urlop ten zostanie przerwany, np. przez chorobę pracownika. Jeżeli bowiem pracownik nie wykorzysta pełnego okresu wypoczynku wypłacone mu świadczenie urlopowe staje się nienależne. Przyjmuje się, że to do pracodawcy należy w takiej sytuacji decyzja, czy żądać od niego zwrotu należności, czy też (ze względu na niezawinione przez pracownika okoliczności) pozostawić mu pobraną kwotę. Wszystkie szczegóły związane z rozliczeniem w takiej sytuacji znajdą Państwo w dziale Listy płac. Często poważne problemy w praktyce sprawia ustalenie, czy pracownicy osiągnęli przychód z tytułu tzw. nieodpłatnych świadczeń. W Aktualnościach warto więc zwrócić uwagę na omówienie lipcowego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Zawiera ono istotne wskazówki, jak rozstrzygać wątpliwości powstające w tym zakresie. Serdecznie pozdrawiam Teraz więcej i wygodniej za tę samą cenę. Jako Czytelnik zyskujesz: Elektroniczny Przegląd ZUS i Płace 3 x w tygodniu otrzymasz na skrzynkę ową najnowsze wiadomości, porady i orzeczenia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Bezpłatne porady eksperta Dyżur telefoniczny eksperta prawa pracy (w czwartki godz ) numer telefonu w sierpniu: (22) Dostęp do serwisu Tu sprawdzisz niezbędne wskaźniki i stawki kadrowo-płacowe Archiwum wszystkich wydań Baza numerów archiwalnych dostępna na rzegląd PŁACOWO-KADROWY PKierownik grupy wydawniczej: redaktor Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor prowadzący: Leszek Skupski Wydawca: Agnieszka Gorczyca Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Korekta: Zespół Projekt graficzny publikacji: Dominika Raczkowska Skład i łamanie: Triograf Drukarnia: MDruk Warszawa, ul. Jagiellońska 82 ISSN Nakład: 2150 egz. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9a Warszawa Tel.: , faks: KRS: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: zł Przegląd Płacowo-Kadrowy chroniony jest prawem autorskim. Przedruk i sprzedaż materiałów, bez zgody wydawcy, są zabronione. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w Przeglądzie Płacowo-Kadrowym wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Łotewska 9a, w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów lub usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażania sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom.

3 Spis treści Aktualności Możliwość skorzystania z nieodpłatnego świadczenia nie zwiększa przychodu pracownika 2 Dofinansowanie na młodocianego pracownika nie przekroczy limitu 4 Nagroda wypłacona przed upływem 5 lat może być wolna od składek 5 Nowa wersja programu Płatnik już dostępna 6 Stanowiska i interpretacje 7 Temat numeru Pracownikowi niepełnosprawnemu należy zaktualizować informację o warunkach zatrudnienia 8 Rozliczanie czasu pracy Modyfikując obowiązujący harmonogram czasu pracy, można uniknąć polecania nadgodzin 13 Lista płac Jak rozliczyć zwrot świadczenia urlopowego, gdy zostało wypłacone nienależnie 19 Pytania Czytelników Po pozytywnej konsultacji związkowej pracodawca może wciąż zrezygnować z rozwiązania umowy 24 Na stanowisko asystenta rodziny można przyjąć bez naboru 25 Zmiana normy czasu pracy wpływa na sposób rozliczania urlopu 26 Nadwyżki urlopu nie można potrącić z wynagrodzenia 27 Ze środków ZFŚS można pokryć koszty dojazdu na imprezę kulturalną 28 Klauzula poufności wynagrodzeń czy można wprowadzić ją regulaminowo 29 Podwładny może przedłużyć delegację, ale za dodatkowe dni nie otrzyma diet 30 Jeżeli nie można zapewnić pracy w ustalonym wymiarze, płaci się przestojowe 31 Zapomoga i dofinansowanie wypoczynku dla emeryta korzystają ze zwolnień z odrębnych tytułów 33 Przy podwójnej wypłacie w miesiącu koszty stosuje się tylko raz 34 Dobrowolne ubezpieczenie rolnicze nie wyłącza zgłoszenia z umowy zlecenia 36 Okres urlopu zdrowotnego nauczyciela uwzględnia się w podstawie zasiłkowej 37 Z podstawy świadczenia rehabilitacyjnego trzeba wyłączyć wynagrodzenie z zakończonej umowy zlecenia 38 Zaświadczenie ZUS Rp-7 może być potrzebne także po przyznaniu świadczenia emerytalnego 39 1 sierpień 2014

4 Aktualności Możliwość skorzystania z nieodpłatnego świadczenia nie zwiększa przychodu pracownika Nieodpłatnymi świadczeniami są wyłącznie te przysporzenia majątkowe o indywidualnie określonej wartości, które zostały przez pracownika otrzymane. Dopiero wtedy po stronie zatrudnionego powstaje przychód, który podlega opodatkowaniu wskazał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13). Podatek trzeba więc naliczyć od wartości abonamentów medycznych, ale już nie od możliwości udziału w imprezie integracyjnej. Trybunał zajął się interpretacją przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) na wniosek prezydenta Konfederacji Lewiatan. W wydanym orzeczeniu uznał, że przepisy ustawy rozumiane w ten sposób, że inne nieodpłatne świadczenie oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika, są zgodne z przepisami konstytucyjnymi. Nieodpłatne świadczenia pozwalają zaoszczędzić wydatków TK wskazał, że kryterium wyodrębnienia świadczeń objętych podatkiem dochodowym powinna być obiektywna ocena, czy świadczenie leżało w interesie pracownika, a jest tak wtedy, gdy stanowi realne przysporzenie majątkowe (korzyść), którego efekt jest uchwytny w jego majątku. Zatem dopiero pojawienie się po stronie pracownika dochodu, czyli korzyści majątkowej (w postaci wypłaty pieniędzy albo zaoszczędzenia wydatków) podlega opodatkowaniu. W przypadku świadczeń rzeczowych lub usług korzyść majątkowa pojawi się u pracownika, tylko gdy z nich korzysta w pełni dobrowolnie. Inaczej mówiąc brak takiego świadczenia ze strony pracodawcy wiązałby się dla pracownika z dodatkowym wydatkiem. Natomiast, jak podkreślił Trybunał, gdy nieodpłatne świadczenie zostało przyjęte jako warunek niezbędny do zgodnego z prawem wykonania pracy po stronie pracownika nie pojawia się korzyść, która mogłaby być objęta podatkiem dochodowym. Przychód dopiero po otrzymaniu Elementem kontroli Trybunału było również ustalenie zasad objęcia innego nieodpłatnego świadczenia podatkiem dochodowym. Trybunał zwrócił uwagę, że świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia w przeciwieństwie do pieniędzy i wartości pieniężnych są traktowane jako przychód, wyłącznie pod warunkiem że są otrzymane. Podkreślił, że w odniesieniu do innych nieodpłatnych świadczeń bez elementu realnego w postaci otrzymania korzyści przez pracownika nie uzyskuje on przychodu. Tym bardziej bez skonkretyzowanego i indywidualnie przypisanego świadczenia brak podstaw do określenia jego wysokości. Na podstawie powyższego TK wskazał istotne cechy kategorii innych nieodpłatnych świadczeń jako przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy 2 sierpień 2014

5 o podatku dochodowym od osób fizycznych. Są nimi świadczenia, które: 1) zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), 2) zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, a korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). Tabela. Kiedy wartość nieodpłatnego świadczenia należy doliczyć do przychodu pracownika Rodzaj świadczenia Ubezpieczenie pracownika Opłacenie abonamentów medycznych Okulary dla pracownika Dowóz pracownika do siedziby firmy Udostępnienie samochodu pracownikowi do celów prywatnych Powstanie nieodpłatnego świadczenia, podlegającego opodatkowaniu Nie (dotyczy wartości ubezpieczenia w trakcie wykonywania pracy, które stanowi warunek wykonywania danej pracy) Tak Nie (pod warunkiem że pracodawca zrefundował pracownikowi koszt zakupu okularów, których noszenie zalecił lekarz medycy pracy w trakcie badań profilaktycznych dla pracowników) Tak (pod warunkiem że pracownik faktycznie skorzystał ze świadczenia) Tak Sposób ustalenia wartości świadczenia do opodatkowania Wartość abonamentu Wartość biletów, jakie podatnik musiałby kupić w celu dojazdu do firmy Według ceny najmu samochodu w wypożyczalniach Szczepionki przeciw grypie Tak Cena zakupu szczepionek Ubiór służbowy Nie (jeśli używanie tej odzieży należy do obowiązków pracownika i wynika z przepisów bhp lub gdy ubiór zapewniony pracownikowi ma cechy reklamowe i reprezentacyjne, np. jest zaopatrzony w logo firmy) Mieszkanie służbowe Tak Nieodpłatne świadczenie powstaje od całości świadczenia czynsz plus opłaty eksploatacyjne Agnieszka Maciejewska specjalista w zakresie kadr i płac PODSTAWA PRAWNA: Art. 11 ust. 1 i 2 2b, art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). 3 sierpień 2014

6 Aktualności Dofinansowanie na młodocianego pracownika nie przekroczy limitu Dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego pracowników młodocianych podlega kumulacji z refundacją kosztów ich wynagrodzeń, wypłacaną pracodawcom przez OHP. Jeżeli więc pracodawca będzie korzystał z obu form pomocy, ich łączna kwota nie przekroczy zł na jednego pracownika. Tak wynika ze zmienionych 8 lipca 2014 r. przepisów ustawy o systemie oświaty. Pracodawcy, którzy zawarli umowy o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy mogą uzyskać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych. Stanowiono dla pracodawcy pomoc de minimis. Przyznawane jest na jego wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Wysokość dofinansowania określona została w art. 70b ust. 2 ustawy o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz ze zm.). Od 1 września 2012 r. przysługuje ono w wysokości: 1) w przypadku nauki zawodu zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia), 2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych jest kumulowane z refundacją kosztów wynagrodzeń młodocianych, wypłacaną pracodawcom przez Ochotnicze Hufce Pracy. W przypadku kumulacji świadczeń wypłacanych pracodawcy kwota dofinansowania kształcenia pracownika młodocianego może być więc odpowiednio niższa w stosunku do pełnej kwoty określonej przepisami. WAŻNE Z dniem 8 lipca 2014 r. ustalono więc, że dofinansowanie kształcenia pracownika młodocianego może wynosić odpowiednio: do zł w przypadku nauki zawodu i do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Krzysztof Zieliński specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń PODSTAWA PRAWNA: Art. 70b ust. 2 ustawy o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz ze zm.). Art. 1 pkt 7 ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811). 4 sierpień 2014

7 Nagroda wypłacona przed upływem 5 lat może być wolna od składek Jeżeli na skutek zmian w obowiązujących w firmie przepisach płacowych pracownik otrzyma nagrodę jubileuszową w okresie krótszym niż 5 lat od poprzedniej, wypłacona mu gratyfikacja może być zwolniona od składek w sytuacji, gdy zarówno poprzednie, jak i nowe przepisy przewidują możliwość ich przyznawania nie częściej niż co 5 lat wskazał ZUS w interpretacji indywidualnej z 16 czerwca 2014 r. (nr 231, DI/100000/43/613/2014). O wydanie interpretacji zwróciła się do ZUS spółka, która dokonywała zmian w obowiązującym u niej układzie zbiorowym pracy. Zmiana dotyczyła stażu, za jaki przysługuje nagroda jubileuszowa. Dotychczas była ona wypłacana za staż pracy ogółem, a po zmianie za staż pracy wypracowany u pracodawcy. Z uwagi na wprowadzaną zmianę, w spółce wystąpiły przypadki uzyskiwania przez pracowników prawa do nagrody jubileuszowej w okresie krótszym niż 5 lat od uzyskania poprzedniej. W takiej sytuacji spółka miała wątpliwości, czy od wypłaconych pracownikom nagród powinna naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku pracowników podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowią przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Niektóre z nich zostały jednak wyłączone z podstawy wymiaru składek. Większość została określona w rozporządzeniu z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Z podstawy wymiaru składek wyłączone zostały m.in. nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. WAŻNE Jak wskazał ZUS w odpowiedzi udzielonej spółce, decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia z opłacania składek ma periodyczne (nie częściej niż co 5 lat) nabywanie przez pracownika prawa do uzyskania nagrody jubileuszowej na podstawie wewnętrznych przepisów obowiązujących u pracodawcy. Bez znaczenia pozostaje natomiast data wypłacenia tych świadczeń pracownikowi (wypłata świadczeń może więc nastąpić w okresie krótszym niż 5 lat od uzyskania poprzedniej). Marcin Dawidziuk specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych PODSTAWA PRAWNA: 2 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 1998 r. nr 161, poz ze zm.). 5 sierpień 2014

8 Aktualności Nowa wersja programu Płatnik już dostępna Od 14 lipca br. płatnicy składek mogą korzystać z nowej wersji programu Płatnik, oznaczonej numerem D. Jest to już trzecia w tym roku aktualizacja programu (poprzednie oznaczone literami B i C pojawiały się odpowiednio 19 lutego i 19 maja). W ramach wersji D: 1) udostępniono nowe słowniki, 2) dodano funkcjonalność wspierającą użytkowników podczas sporządzania dokumentów ZUS RCA/ZUS RZA, składanych za ubezpieczonych nie wcześniej niż za następny miesiąc po ustaniu tytułu do ubezpieczeń. WAŻNE Aktualna wersja programu Płatnik umożliwia wybór schematu finansowania składek dla kodów tytułu ubezpieczeń XX i XX, w zależności od tego, z jakim kodem tytułu dana osoba była zgłoszona do ubezpieczeń w okresie podlegania ubezpieczeniom. Źródło: komunikat ZUS na Pomniejszenie wynagrodzenia za prac pracownika jest dopuszczalne tylko w przypadkach okre lonych ustawowo. Pracodawca dokonuj c potr cenia w innych sytuacjach ni te uregulowane prawnie, nara a si na roszczenie pracownika o zap at nienale nie potr conego wynagrodzenia. Potrącenia z wynagrodzeń 2014 Wyliczenia, dokumentacja, oficjalne stanowiska PIP, MPiPS Publikacja sk ada si z 10 rozdzia ów, w których przyst pnie i szczegó owo omówione s : podstawowe zasady potr ce z wynagrodzenia za prac i innych wiadcze, w tym równie zasi ków: chorobowego i macierzy skiego, potr cenia z umów cywilnoprawnych, wspó praca pracodawcy z komornikiem, obowi zki pracodawcy przy zbiegu egzekucji s dowej i administracyjnej, wska niki dotycz ce potr ce, orzecznictwo S du Najwy szego na temat egzekucji ze wiadcze pracowniczych, wyci g aktów prawnych dotycz cych potr ce. Ka da zasada dokonywania egzekucji wyja niona jest na przyk adach liczbowych, wraz z podaniem kwoty, któr nale y przekaza komornikowi. Ksi ka zawiera unikatowy zbiór kilkudziesi ciu autentycznych pism, które pracodawcy otrzymali od komornika wraz z instrukcj, jak je wype ni i w jakim terminie na nie odpowiedzie. Wejd na stron i zamów! Potr cenia 144x205 prawa.indd :02:59 6 sierpień 2014 Potr cenia 144x205 prawa.indd :02:59

9 Stanowiska i interpretacje Numer i data wydania interpretacji Wyjaśnienia Stanowiska organów podatkowych Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 kwietnia 2014 r. (znak ITPB2/415-61/14/IB) Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (znak ILPB2/415-73/14-5/WM) Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do części wynagrodzenia pracownika dotyczy wyłącznie tych okresów zatrudnienia, w których praca o charakterze twórczym jest rzeczywiście wykonywana. Oznacza to, że podwyższone koszty uzyskania przychodów nie znajdują zastosowania do wynagrodzenia np. za czas niezdolności do pracy lub za czas urlopu. Dokonując wypłat wynagrodzeń płatnik powinien więc w prowadzonej ewidencji wyodrębniać również wynagrodzenia objęte 50% stawką kosztów uzyskania przychodów od pozostałych wynagrodzeń związanych z pracami nie będącymi przedmiotem praw autorskich lub praw pokrewnych. Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę na zwrot kosztów noclegu w wysokości przekraczającej limity wynikające z rozporządzenia o podróżach służbowych (uznając taki przypadek za uzasadniony), wówczas należności pokryte środkami z karty podatnika lub wypłacone pracownikowi w formie zaliczki albo zwrot poniesionych wydatków (potwierdzony rachunkiem lub fakturą), w wysokości przekraczającej limity określone w rozporządzeniu, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na pracodawcy nie ciążą w takiej sytuacji obowiązki płatnika. Interpretacje ZUS Interpretacja ZUS z 1 lipca 2014 r. (decyzja nr 247, znak DI/100000/43/588/2014) Interpretacja ZUS z 16 czerwca 2014 r. (decyzja nr 231, znak DI/100000/43/613/2014) Interpretacja ZUS z 21 maja 2014 r. (decyzja nr 188, znak DI/100000/43/424/2014) W sytuacji gdy zleceniodawca, zgodnie z zawartą umową, wypłaca zleceniobiorcom wysyłanym w zagraniczną podróż służbową diety oraz ryczałt za nocleg w wysokości nie przekraczającej limitów określonych rozporządzeniem o podróżach służbowych, ich wartość podlega wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Jeżeli na skutek zmian w obowiązujących w firmie przepisach płacowych pracownik otrzyma nagrodę jubileuszową w okresie krótszym niż 5 lat od poprzedniej, wypłacona mu gratyfikacja może być zwolniona od składek w sytuacji, gdy zarówno poprzednie, jak i nowe przepisy przewidują możliwość ich przyznawania nie częściej niż co 5 lat. Składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane od przychodu, który pracownik uzyskuje, korzystając z bezpłatnych przejazdów na podstawie udostępnionych przez pracodawcę biletów, gdy ich przyznanie następuje na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku przekazania tych biletów członkom rodziny pracownika. W sytuacji będącej przedmiotem interpretacji pracodawca, na podstawie przepisów układu zbiorowego, kupował po cenach ulgowych pracownikom i ich dzieciom bilety uprawniające do przejazdów komunikacją miejską. 7 sierpień 2014

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

15 marca 2014 nr 6(246)

15 marca 2014 nr 6(246) dwutygodnik www.mp.infor.pl 15 marca 2014 nr 6(246) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń dodatek: Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE l Sposób na płace: Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów pracowników spis treści:

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA

Koszty. podatkowe. w praktyce. Koszty podatkowe w praktyce. Marek Kutarba BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Koszty podatkowe w praktyce Koszty podatkowe w praktyce dokumentacja ewidencja rozliczanie księgowanie orzecznictwo przykłady Marek Kutarba Autor Marek Kutarba Redaktor prowadzący Renata Krasowska-Kłos

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki

Rachunkowość i podatki Rachunkowość i podatki Vademecum Biur Rachunkowych styczeń 2015 / 1 w numerze: Aktualności Podatki Księgi i ewidencje ZUS przedsiębiorcy Pracownicy Działalność gospodarcza Kontakty z urzędem Organizacja

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

1) 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania

1) 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 16 lutego 2015 r. PG VIII TK 30/14 SK 9/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku ze skargą konstytucyjną Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp.

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1. Ubezpieczenia społeczne pracowników Zagadnienia związane z

Bardziej szczegółowo

oradca prezesa spółki z o.o.

oradca prezesa spółki z o.o. T e m a t n u m e r u oradca maj czerwiec, nr 2 (123) ISSN 2353-429X prezesa spółki z o.o. DP r a w o z a r z ą d z a n i e f i n a n s e ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW ZWOŁANIE ORAZ PRZEPROWADZENIE Zwyczajne

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE

ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE ZMIANY PRZEPISÓW W 2013 R. W PIGUŁCE PODATEK VAT // DZIEŃ WOLNY ZA ŚWIĘTO // WYŻSZA PŁACA MINIMALNA // DŁUŻSZY URLOP MACIERZYŃSKI // UPROSZCZONE FAKTUROWANIE // METODA KASOWA aktualizacja 21.12.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo