Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania"

Transkrypt

1 Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny: styczeń 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015

2 SPIS TREŚCI Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy Zasady ogólne Układ zbiorowy pracy Regulamin wynagradzania Regulamin pracy Umowa o pracę Zasady ogólne dotyczące umów Umowa zawarta na czas nieokreślony Umowa zawarta na czas określony Umowa na zastępstwo nieobecnego pracownika Umowa zawarta na czas wykonania określonej pracy Umowa zawarta na okres próbny Instytucja zawieszenia przepisów prawa pracy ROZDZIAŁ 2. Ogólne zasady ustalania i wypłaty wynagrodzenia za pracę Pojęcie wynagrodzenia za pracę (w tym wynagrodzenie zasadnicze, normalne wynagrodzenie, stawka osobistego zaszeregowania ) Dodatki do wynagrodzenia Obligatoryjne dodatki do wynagrodzenia Fakultatywne dodatki do wynagrodzenia Premia a nagroda Systemy wynagradzania (czasowy, akordowy, prowizyjny, mieszany) System wynagradzania za czas Akordowy system wynagradzania Prowizyjny system wynagradzania Zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę Zakaz zrzeczenia się wynagrodzenia Częstotliwość, termin, czas i miejsce wypłaty wynagrodzenia za pracę Nieterminowa wypłata wynagrodzenia za pracę Forma wypłaty wynagrodzenia za pracę Osoby uprawnione do wypłaty wynagrodzenia Sposób wypłaty wynagrodzenia Zakaz dyskryminacji w zakresie wynagradzania za pracę Podstawowe zagadnienia dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu Dyskryminacja dotycząca wynagrodzenia za pracę Odszkodowanie należne wskutek naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania ROZDZIAŁ 4. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby Spis treści 5

3 ROZDZIAŁ 5. Rozliczanie pracy wykonywanej w godzinach nadliczbowych Zasady ogólne dotyczące czasu pracy Zasada pięciodniowego tygodnia pracy Wymiar czasu pracy Systemy czasu pracy Pojęcie doby i tygodnia pracowniczego Ruchomy rozkład czasu pracy Ewidencja czasu pracy Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych Polecenie wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych Limity dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych Termin wypłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych Ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych Czas wolny za pracę w godzinach nadliczbowych Praca w godzinach nadliczbowych kadry kierowniczej Rozliczanie czasu pracy pracownika, który przepracował część miesiąca ROZDZIAŁ 6. Rozliczenie pracy wykonywanej w niedziele i święta Zasady ogólne dotyczące pracy w niedziele i święta Zakaz pracy w święta w placówkach handlowych Organizacja pracy w niedzielę Rekompensata za pracę w niedziele i święta Udzielanie dni wolnych w dni będące świętami dla osób wyznania innego niż rzymskokatolickie ROZDZIAŁ 7. Rekompensata za pracę w porze nocnej Ogólne zasady dotyczące zatrudnienia w porze nocnej Pracownik pracujący w nocy Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej Ryczałt za pracę w porze nocnej Wypłata dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze nocnej w przypadku zmiany czasu ROZDZIAŁ 8. Praktyczne aspekty rekompensowania pracownikowi okresu pełnienia dyżuru ROZDZIAŁ 9. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy i przestoju ROZDZIAŁ 10. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego Nabycie prawa i zasady udzielania urlopu wypoczynkowego Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego Zmiana w składnikach wynagrodzenia przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop Brak zmiennych składników wynagrodzenia w okresie przyjętym do ustalenia podstawy wymiaru wynagrodzenia urlopowego Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy a krótki okres zatrudnienia ROZDZIAŁ 11. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za okres niewykonywania pracy w związku z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy Ustalenie współczynnika na dany rok kalendarzowy

4 11.2. Zwolnienie na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę Fakultatywne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, dokonane na podstawie oświadczenia woli pracodawcy Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę a urlop wypoczynkowy i zwolnienie na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia Niewypracowanie przez pracownika wymiaru czasu pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi przywróconemu do pracy ROZDZIAŁ 12. Odprawy Zasady ogólne dotyczące naliczania odpraw Odprawa emerytalna i rentowa Odprawa pośmiertna Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika Zasady ogólne dotyczące rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników Zasady wypłaty odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników Odprawa w związku z wygaśnięciem mandatu (art. 75 k.p.) Zasady ogólne dotyczące stosunku pracy z wyboru regulacja kodeksowa Wypłata odprawy pieniężnej w związku z wygaśnięciem mandatu ROZDZIAŁ 13. Odszkodowania należne ze stosunku pracy Zasady ogólne dotyczące naliczania odszkodowań ze stosunku pracy Odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia (art k.p.) Odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem przepisów (art. 47 1, art i 4, art. 58 i 60 k.p.) Odszkodowania z tytułu bezzasadnego lub bezprawnego rozwiązania w trybie wypowiedzenia umowy o pracę (art oraz art i 4 k.p.) Odszkodowanie dla pracownika w przypadku naruszenia przepisów o rozwiązywaniu umów bez wypowiedzenia (art. 58 i 60 k.p.) Odszkodowanie dla pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (art k.p.) oraz odszkodowanie dla pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (art k.p.) Odszkodowanie dla pracownika z tytułu rozwiązania umowy o pracę z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika Odszkodowanie dla pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika Odszkodowanie z tytułu wygaśnięcia umowy z powodu śmierci pracodawcy (art k.p.) Odszkodowanie z tytułu niewydania lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy (art. 99 k.p.) Zasady ogólne dotyczące wydania świadectwa pracy Zasady naliczania odszkodowania z tytułu niewydania lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy Odszkodowanie dla pracownika młodocianego w przypadku braku możliwości zapewnienia innej pracy niezagrażającej jego zdrowiu (art k.p.) Zasady ogólne dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych Zasady wypłaty odszkodowania dla młodocianego

5 ROZDZIAŁ 14. Obligatoryjne zwolnienia pracownika od pracy i zasady ich wynagradzania Zwolnienia od pracy na podstawie przepisów Kodeksu pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia Zwolnienia od pracy wynikające z przepisów wydanych na podstawie art k.p. z zachowaniem prawa do wynagrodzenia Zwolnienie od pracy wynikające z przepisów wydanych na podstawie art k.p. bez zachowania prawa do wynagrodzenia ROZDZIAŁ 15. Przeniesienie pracownika do innej pracy a obowiązek naliczenia i wypłaty dodatku wyrównawczego Okoliczności uzasadniające nabycie prawa do dodatku wyrównawczego Dodatek wyrównawczy należny na podstawie art k.p Dodatek wyrównawczy należny na podstawie art k.p Dodatek wyrównawczy należny na podstawie art. 231 k.p Dodatek wyrównawczy należny na podstawie art. 5 ust. 6 ustawy o zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników Dodatek wyrównawczy należny na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy o zwolnieniach z przyczyn niedotyczących pracowników Naliczanie dodatku wyrównawczego ROZDZIAŁ 16. Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy oraz za czas niewykonywania pracy w związku z podnoszeniem przez pracownika kwalifikacji zawodowych Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy, w przypadku gdy pracownik otrzymuje wyłącznie stałe składniki wynagrodzenia Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy, w przypadku gdy pracownik otrzymuje również zmienne składniki wynagrodzenia Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy i wypoczynkowy w jednym miesiącu ROZDZIAŁ 17. Nagroda jubileuszowa ROZDZIAŁ 18. Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uprawnieni do dodatkowego wynagrodzenia rocznego Okres uprawniający do dodatkowego wynagrodzenia rocznego Naliczenie i wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego ROZDZIAŁ 19. Ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego przez pracowników oraz za pranie odzieży roboczej Ogólne zasady dotyczące wyposażania pracowników w odzież i obuwie robocze Używanie przez pracowników własnej odzieży i obuwia roboczego i wypłata ekwiwalentu Pranie oraz konserwacja odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalent za pranie ROZDZIAŁ 20. Należności z tytułu podróży służbowych Pojęcie podróży służbowej oraz ogólne zasady rozliczania Pojęcie podróży służbowej a miejsce świadczenia pracy Należności z tytułu krajowej podróży służbowej Dieta z tytułu krajowej podróży służbowej Koszty przejazdu Koszty noclegu Dojazd środkami komunikacji miejscowej Inne udokumentowane wydatki Rozliczenie kosztów krajowej podróży służbowej Należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej Część krajowa zagranicznej podróży służbowej Dieta z tytułu podróży zagranicznej Koszty przejazdu

6 Zwrot kosztów noclegu Ryczałt na dojazdy Inne udokumentowane wydatki Zaliczka i rozliczenie zagranicznej podróży służbowej Należności z tytułu podróży służbowej a podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie społeczne ROZDZIAŁ 21. Zasady ochrony wynagrodzenia za pracę przed potrąceniami Zasady ogólne dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę Potrącenia ustawowe niewymagające zgody pracownika Potrącenia w ramach postępowania egzekucyjnego Świadczenia alimentacyjne potrącane z wynagrodzenia z pominięciem postępowania egzekucyjnego Zasady dokonywania potrąceń Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków chorobowych Potrącenia dobrowolne (za zgodą pracownika) Potrącenia z należności za pracę na podstawie umów cywilnoprawnych ROZDZIAŁ 22. Odpowiedzialność materialna pracowników Zasady ogólne dotyczące odpowiedzialności materialnej pracowników Przyczynienie się pracodawcy lub osoby trzeciej do powstania lub zwiększenia szkody Wyrządzenie szkody przez kilku pracowników Szkoda w mieniu osoby trzeciej Odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności materialnej Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi Wspólna odpowiedzialność materialna za mienie powierzone pracownikowi Dopuszczalność pozakodeksowych form zabezpieczenia pracodawców na wypadek wyrządzenia szkody przez pracownika Kary umowne Weksle in blanco ROZDZIAŁ 23. Zakaz konkurencji Umowne określenie zakazu konkurencji podczas trwania stosunku pracy Dochodzenie od pracownika wyrównania szkody Obowiązywanie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy Rozwiązanie umowy o zakazie konkurencji a ustanie zakazu konkurencji dotyczącego okresu po zakończeniu stosunku pracy Odpowiedzialność pracownika za naruszenie zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy Zakaz konkurencji przewidziany w odrębnych przepisach ROZDZIAŁ 24. Dokumentacja naliczania i wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej Ochrona danych osobowych Wymóg pisemności Forma prowadzenia dokumentacji pracowniczej Przechowywanie dokumentacji pracowniczej Brak dokumentacji zatrudnienia lub jej niekompletność Kontrola dokumentacji pracowniczej przez pracownika Elementy indywidualnej dokumentacji płacowej pracownika Karta przychodów Karta wynagrodzeń Karta pracy

7 Lista płac Zaświadczenie o zarobkach Zaświadczenie o zarobkach wydawane na prośbę pracownika w celu okazania podmiotom trzecim Wykaz aktów prawnych Wykaz tabel Wykaz wzorów

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. z dnia 29 maja 1996 r. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE I PRAWO PRACY WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY 1. Nawiązywanie stosunku pracy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy

Spis treści Wprowadzenie Przedmowa Wykaz skrótów CZĘŚĆ PIERWSZA. Przepisy ogólne Kodeksu pracy Rozdział I. Pojęcie pracodawcy Wprowadzenie.................................................. XXI Przedmowa.................................................... XXIII Wykaz skrótów................................................. XXV

Bardziej szczegółowo

Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2013r. I i II rok aplikacji radcowskiej

Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2013r. I i II rok aplikacji radcowskiej Pytania z zakresu prawa pracy na kolokwium ustne w 2013r. I i II rok aplikacji radcowskiej 1. Proszę krótko scharakteryzować podstawowe zasady prawa pracy. 2. Proszę omówić kwestię dopuszczalności umowy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie za pracę

Wynagrodzenie za pracę Wynagrodzenie za pracę Stan prawny październik 2012 r. www.pip.gov.pl Co to jest wynagrodzenie za pracę? Wynagrodzenie za pracę to okresowe świadczenie majątkowe, przysługujące za pracę świadczoną w ramach

Bardziej szczegółowo

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 1. Ubezpieczenia społeczne pracowników Zagadnienia związane z

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W PRAKTYCE

WYNAGRODZENIA W PRAKTYCE WYNAGRODZENIA W PRAKTYCE 25 LIST PŁAC Z KOMENTARZEM PRZYKŁADY WYLICZEŃ WYJAŚNIENIA EKSPERTÓW Stan prawny: Wrzesień 2013 r. Wynagrodzenia w praktyce 25 list z komentarzem przykłady wyliczeń wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Nowości, orzecznictwo i interpretacje

Nowości, orzecznictwo i interpretacje Aktualizacja nr 133 W BIEŻĄCYM NUMERZE M.IN.: 9 nowości i orzeczeń 6 odpowiedzi na pytania Czytelników 2 listy płac 4 rozwiązania płacowe ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ W PRAKTYCE Nowości, orzecznictwo i interpretacje

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach. Temat na zamówienie NR 34 (848) 9 15 września 2014 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl www.pgp.infor.pl UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ Wynagrodzenia w pytaniach i odpowiedziach Jak obliczyć pensję

Bardziej szczegółowo

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie

Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie Przychody pracownicze niestanowiące podstawy wymiaru składek Tabela Lp. Przychody pracownicze zwolnione ze składek ZUS Uszczegółowienie 1. Nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014 nr 6(246) 15.03.2014 dodatek nr 5 Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW 1. Moment powstania przychodu... 2 2. Przeliczanie przychodów osiąganych w walucie obcej... 3 3. Wycena

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV

Spis treści. Część A. Prawo pracy. Część B. Indywidualne stosunki pracy. Wykaz skrótów Literatura XIII XV Wykaz skrótów Literatura XIII XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy 1 1. Pojęcie prawa pracy 1 2. Przedmiot regulacji prawa pracy 1 I. Indywidualne stosunki pracy 2 II. Zbiorowe stosunki

Bardziej szczegółowo