Program. Płace dla praktyków ze szczególnym. podróży służbowych od r. Cele szkolenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program. Płace dla praktyków ze szczególnym. podróży służbowych od 01.03.2013 r. Cele szkolenia"

Transkrypt

1 Program Płace dla praktyków ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania podróży służbowych od r. Cele szkolenia Od 1 marca 2013 r. po kilku latach nieudanych prób wreszcie obowiązują nowe przepisy dotyczące rozliczeń podróży służbowych. Po 10 latach obowiązywania zastąpiono 2 dotychczasowe rozporządzenia dotyczące odrębnie podróży krajowych i zagranicznych jednym rozporządzeniem kompleksowo regulującym te zagadnienia. Nowe przepisy nie zawierają jednak przepisów przejściowych, a więc pojawia się pytanie jak powinny być rozliczone podróże służbowe przypadające na przełomie lutego i marca 2013 r.? Jednak to nie jedyne wątpliwość wynikająca z nowych przepisów, jakie są pozostałe? Podróże służbowe, to nie jedyny temat, który przysparza pytań/problemów działom płac. Od dłuższego czasu wiele wątpliwości dotyczy również innych świadczeń dla pracowników, do których z pewnością zaliczymy pakiety medyczne, dowóz pracowników do pracy, czy rozliczanie używania samochodów prywatnych. Z powyższego zakresu przedstawimy Państwu aktualne orzecznictwo i interpretacje urzędowe, które będzie można zastosować w Państwa codziennej pracy. Również Sąd Najwyższy wydaje kolejne ciekawe wyroki dotyczące wynagrodzeń, wskazując pracodawcom właściwe kierunki działania. W styczniu uchwałą 7 sędziów stwierdził przykładowo, że odszkodowanie wypłacone pracownikowi, który rozwiązał umowę na podstawie art. 55 k.p. nie podlega ochronie przed potrąceniami tak jak wynagrodzenie. SN przyjął również, że drobne zróżnicowanie wynagrodzeń pracowników to nie dyskryminacja. Jakie jeszcze ważne rozstrzygnięcia SN należy brać pod uwagę przy ustalaniu, czy naliczaniu wynagrodzeń?

2 Program: 1 dzień / Przerwy kawowe: 10: ; Lunch: PODRÓŻE SŁUŻBOWE ASPEKT PRAWA PRACY 1. Pojęcie podróży służbowej a) incydentalność odbywania podróży służbowych b) zadanie służbowe w ramach podróży służbowej c) polecenie a uzgodnienie wyjazdu służbowe d) wpływ miejsca pracy na podróż służbową 2. Czas pracy w podróży służbowej a) zasady zaliczania przejazdów w podróży służbowej do czasu pracy b) podróż służbowa samochodem firmowym a czas pracy c) powrót z podróży służbowej a odpoczynek pracownika 3. Podróże służbowe pracowników mobilnych a) odrębne pojęcie podróży służbowej dla kierowców b) wpływ miejsca pracy i miejsca prowadzenia działalności na podróż służbową c) wyjazdy służbowe przedstawicieli handlowych, czy serwisantów d) czas pracy przedstawicieli handlowych w trakcie wyjazdów służbowych 4. Świadczenia z tytułu podróży służbowej a) zmiany w wysokości i zasadach podziału diet b) zmiana zasad rozliczania zaliczek w podróżach zagranicznych c) nowe ograniczenia zwrotu kosztów noclegu d) możliwość wskazania kilku państw docelowych w podróży zagranicznej e) nowe regulacje na temat zwrotu innych kosztów, np. opłaty parkingowe Łukasz Prasołek PODRÓŻE SŁUŻBOWE ASPEKT PODATKOWY I UBEZPIECZE- NIOWY

3 1. Zasady opodatkowania i oskładkowania należności wypłacanych pracownikom w związku z podróżami służbowymi a) przypadki opodatkowania podatkiem dochodowym i wliczania do podstawy wymiaru diet wypłacanych z tytułu podróży służbowych b) podatki i składki od pokrywanych przez pracodawcę kosztów wyżywienia w wysokości przekraczającej kwotę ustawowych diet c) wyłączenie z opodatkowania i z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wartość noclegów, których wartość przekracza kwotę ustalonego w rozporządzeniu limitu d) posiłek z kontrahentem w trakcie delegacji a zwolnienie od opodatkowania e) zwolnienie dodatkowych kosztów podróży służbowych, takich, jak opłaty za parkingi, autostrady, etc. 2. Podróże członków zarządu i osób zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę a) zasady zwolnienia z opodatkowania diet i kosztów podróży osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych b) zapisy umów pozwalające na zwolnienie diet z opodatkowania i ich wyłączenie z podstawy wymiaru składek c) podstawa wymiaru składek zleceniobiorców wykonujących zlecone pracy w ramach zagranicznych podróży kontrowersje i stanowiska ZUS 3. Podróże służbowe a ubezpieczenia społeczne a) warunki wyłączenia z podstawy wymiaru składek diet i innych należności wypłacanych z tytułu podróży służbowych b) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne zleceniobiorców wykonujących umowę poza granicami kraju kontrowersyjne stanowiska ZUS 4. Podatkowe koszty uzyskania przychodu a) diety i inne zwrócone wydatki powyżej limitów wskazanych w rozporządzeniu a koszty podatkowe b) warunki zaliczenia do kosztów pracodawcy diet i zwrotu kosztów podróży zleceniobiorców c) koszty parkingów i płatnych autostrad a ich rozliczenie w ramach, czy niezależnie od kilometrówki 5. Zasady dokumentowania kosztów podróży służbowych a) dokumentowanie wydatków paragonami fiskalnymi stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych

4 b) dokumentowanie wydatków fakturami uproszczonymi nowa możliwość od 2013 roku c) dokumentowanie wydatków w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu (w szczególności przy wyjazdach do egzotycznych krajów) d) przypadki zastąpienia dokumentów zewnętrznych oświadczeniami pracownika Jarosław Sawicki ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW TRUDNE PRZY- PADKI 1. Koszty szkolenia zagranicznego organizowanego dla pracowników przez pracodawców przychód pracownika, czy też kwota wyłączona z opodatkowania i z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych 2. Dowóz pracowników do pracy a) konsekwencje niekorzystnych stanowisk organów podatkowych i niejednolitego orzecznictwa sądów administracyjnych b) możliwości bezpiecznego wyłączenia tego typu świadczeń z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 3. Samochody służbowe dla celów prywatnych a) nieodpłatne udostępnienie samochodu pracownikowi a odpłatny wynajem plusy i minusy każdego z rozwiązań b) kontrowersje związane z ustaleniem rynkowej wartości świadczenia w postaci udostępnienia samochodu c) metody stosowane na rynku versus stanowiska organów podatkowych d) dojazd do pracy samochodem służbowym możliwości uniknięcia przychodu podatkowego z tego tytułu e) zasady konstrukcji dokumentów, tak aby przychód pracownika był jak najniższy 4. Pakiety medyczne a) konsekwencje dwóch uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego powszechnie przyjmowana konieczność opodatkowania i oskładkowania pakietów medycznych b) wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności regulacji dotyczących przychodów z nieodpłatnych świadczeń

5 c) realne możliwości uniknięcia składek od pakietów medycznych stanowiska ZUS 5. Świadczenia związane z zakończeniem stosunku pracy a) odszkodowania zwolnione z opodatkowania przypadki i warunki zwolnień b) wyłączenie odpraw i odszkodowań przekraczających ustawowe limity z podstawy wymiaru składek stanowiska ZUS c) odprawy i odszkodowania ponad ustawowe limity kontrowersyjne stanowisko organów podatkowych kwestionujące uznanie tego typu wydatków za koszt 6. Nagrody w konkursach dla pracowników zasady opodatkowania (według skali, czy 10% ryczałtem) składki na ubezpieczenie społeczne (kiedy wliczać, a kiedy nie wliczać do podstawy wymiaru składek) 7. Szczepienia ochronne dla pracowników szczepienia wynikające z przepisów BHP, szczepienia przeciwko grypie, szczepienia pracowników wyjeżdżających do państw tropikalnych 8. Podatkowe i ubezpieczeniowe konsekwencje wydatkowania środków z ZFŚS niezgodnie z ustawą w tym w szczególności z pominięciem kryterium socjalnego wyroki sądów i stanowiska organów podatkowych Jarosław Sawicki 2 dzień / Przerwy kawowe: 10: ; Lunch: PŁACE W ORZECZNICTWIE SN 1. Potrącenia z wynagrodzenia a) świadczenia podlegające i wyłączone z ochrony w świetle orzecznictwa SN b) potrącanie zaliczek z tytułu płatności kartą płatniczą c) następcza zgoda na potrącenia dobrowolne 2. Dyskryminacja płacowa a) drobne różnicy w wynagrodzeniu a dyskryminacja

6 b) wyłączenie zatrudnionych za granicą z obowiązywania układu zbiorowego a dyskryminacja c) różnicowanie świadczeń ze względu na staż pracy w najnowszym orzecznictwie SN 3. Wynagrodzenie za nadgodziny a) wpływ nieprawidłowo prowadzonej ewidencji czasu pracy na roszczenia o nadgodziny b) dodatki ordynatorskie a wynagrodzenie za nadgodziny c) nowe podejście do rozliczania dyżurów i nadgodzin kierowców w załogach 4. Zmiana zasad wynagradzania a) możliwość zastosowania wypowiedzenie zmieniającego w stosunku do jeszcze nie obowiązujących składników wynagrodzenia b) niewypłacanie części wynagrodzenia ze względu na ograniczenia wynikające z przepisów egzekucyjnych a zwolnienie z art. 55 k.p. c) zasady wprowadzania dodatków wyrównawczych w przypadku zwolnień grupowych 5. Pozostałe zagadnienia płacowe a) wspólnie uzgodnione stanowisko związków zawodowych co do regulaminu wynagradzania b) sposób ustalania odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji c) wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop pracowników delegowanych do pracy za granica a wyłączenie z podstawy wymiaru składek ZUS kwot do wysokości diet d) zasady ustalania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy e) kryteria socjalne w regulaminach ZFŚS f) przedawnienie roszczeń o nieodprowadzenie odpisów na ZFŚS Łukasz Prasołek

7 Trenerzy Łukasz Prasołek - ukończył z wyróżnieniem wydział prawa UW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji w SGH, były pracownik Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, specjalizujący się w praktycznych aspektach czasu pracy i wynagrodzeń, w latach wykładowca prawa pracy na Wydziale Zarządzania UW. Obecnie pracownik Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Jest autorem książek: Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory (Wyd. C.H. BECK), Rozliczanie czasu pracy. 100 kazusów (INFOR 2011) oraz Komentarza do ustawy o czasie pracy kierowców (Wyd. C.H. BECK 2010). Współautorem komentarzy do ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej i wypadkowej oraz książki Świadczenia na rzecz pracowników. Przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń, a zajęcia z tego zakresu prowadzi również na kursach kadrowo-płacowych. Jarosław Sawicki doradca podatkowy, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, partner w warszawskiej kancelarii Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, specjalizujący się między innymi w doradztwie dla pracodawców, w tym prawnopodatkowych aspektach zatrudnienia oraz umowach międzynarodowych regulujących kwestie unikania podwójnego opodatkowania. Autor książek i licznych artykułów na tematy podatkowe.

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014

Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW. dodatek nr 5. nr 6(246) 15.03.2014 nr 6(246) 15.03.2014 dodatek nr 5 Sposób na płace OSKŁADKOWANIE I OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW 1. Moment powstania przychodu... 2 2. Przeliczanie przychodów osiąganych w walucie obcej... 3 3. Wycena

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń maj czerwiec 2015 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

rzegląd PŁACOWO-KADROWY rozliczanie czasu pracy i listy płac Temat numeru odpowiedzi na pytania Czytelników Aktualizacja nr 70 sierpień 2014

rzegląd PŁACOWO-KADROWY rozliczanie czasu pracy i listy płac Temat numeru odpowiedzi na pytania Czytelników Aktualizacja nr 70 sierpień 2014 P 14 Aktualizacja nr 70 sierpień 2014 rzegląd PŁACOWO-KADROWY ZUS PODATKI odpowiedzi na pytania Czytelników Na stanowisko asystenta rodziny można przyjąć bez naboru 25 Zmiana normy czasu pracy wpływa na

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Sposób na płace. Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce. dodatek nr 14. nr 19(259) 1.10.

Sposób na płace. Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce. dodatek nr 14. nr 19(259) 1.10. nr 19(259) 1.10.2014 dodatek nr 14 Sposób na płace Skutki przyznania pracownikom świadczeń pozapłacowych po wyroku tk z 8 lipca 2014 r. w praktyce I. Świadczenia pozapłacowe w podstawie opodatkowania...

Bardziej szczegółowo

Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych

Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych Tygodnik ISSN 1234-8325 Wyprzedzaj zmiany i wygraj samochód 9 grudnia 2014 r. Rok XIX CENA 30,00 zł (w tym 5% VAT) 46 (990) Skutki przyznania pracownikom świadczeń nieodpłatnych Kup dowolne produkty lub

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE I PRAWO PRACY WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY 1. Nawiązywanie stosunku pracy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy

Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy Samochody służbowe w firmie, a przepisy podatkowe CIT i PIT w 2014 r. Paweł Rybaczyk prawnik, doradca podatkowy 1 Oddanie samochodu do korzystania - zagrożenia natury podatkowej i ZUSowskiej 1. Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3. Czas pracy 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych 3.1.1. Dyżur 3.1.2. Podróż służbowa 3.1.3. Przestój 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3.2.1.

Bardziej szczegółowo

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ I. PROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ Prowadzimy praktyczne kursy od podstaw na księgową z zaświadczeniem MEN, Programy: Symfonia Finanse i Księgowość, PŁATNIK. Czas trwania jeden miesiąc w cenie

Bardziej szczegółowo

ASPEKT KADROWO-PODATKOWY WYKORZYSTANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH W CELACH PRYWATNYCH PYTANIA I ODPOWIEDZI

ASPEKT KADROWO-PODATKOWY WYKORZYSTANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH W CELACH PRYWATNYCH PYTANIA I ODPOWIEDZI VADEMECUM KSIĘGOWEGO ASPEKT KADROWO-PODATKOWY WYKORZYSTANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH W CELACH PRYWATNYCH PYTANIA I ODPOWIEDZI Zamów książkę w księgarni internetowej Warszawa 2015 Tekst pochodzi z serwisów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego

UCHWAŁA. składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sygn. akt II PZP 1/14 UCHWAŁA składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 12 czerwca 2014 r. Prezes SN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR

15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR dwutygodnik 15 grudnia 2014 nr 24(264) MONITOR prawa pracy i ubezpieczeń plus 9 771731 996405 5 1 Platforma Księgowych i Kadrowych www.inforfk.pl Z AMI ZUS PRAWO PRACY PŁACE W tym numerze dodatki: Ściąga

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników za granicę czyi podstawowe. powinien pamiętać pracodawca. Warszawa, 22 czerwca 2015 Piotr Popek

Delegowanie pracowników za granicę czyi podstawowe. powinien pamiętać pracodawca. Warszawa, 22 czerwca 2015 Piotr Popek Delegowanie pracowników za granicę czyi podstawowe kwestie kadrowopłacowe, o których powinien pamiętać pracodawca Warszawa, 22 czerwca 2015 Piotr Popek Agenda 1. Delegowanie pracowników za granicę (wprowadzenie)

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4

Nowe zasady księgowania kosztów komentarz do zespołu 4 01/2011 rachunkowość i zarządzanie Ulga na złe długi także dla jednostek samorządu terytorialnego Gminy, tak jak inni podatnicy, mogą skorzystać z ulgi na złe długi, w sytuacji gdy będą mieli do czynienia

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA NIEMIECKIEJ PŁACY MINIMALNEJ

ROZLICZENIA NIEMIECKIEJ PŁACY MINIMALNEJ ROZLICZENIA NIEMIECKIEJ PŁACY MINIMALNEJ MILOG Opracowanie dla COS ZMPD : Anna Piotrkiewicz Materiały w zakresie MiLoG przygotowane w oparciu o komunikaty przekazywane do przewoźników przez ZMPD, tekst

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014

Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 Opodatkowanie transportu i spedycji - 2014 1 Przepisy w zakresie VAT od 2014r. dot. transportu i spedycji 1. Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r.

Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r. Załącznik do zarządzenia nr 26 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 20 lutego 2015 r. Instrukcja w sprawie zasad kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE 2015 NOWOŚCI W PODATKACH I PRAWIE

SAMOCHÓD W FIRMIE 2015 NOWOŚCI W PODATKACH I PRAWIE Nowy ryczałt samochodowy i odliczenia VAT SAMOCHÓD W FIRMIE 2015 NOWOŚCI W PODATKACH I PRAWIE 14 STYCZNIA 2015 - WARSZAWA nowe centrum konferencyjne AIRPORT HOTEL OKĘCIE Warszawa, ul. 17 stycznia 24 SPOSOBY

Bardziej szczegółowo