INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY"

Transkrypt

1 ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo BIURO Telefon OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks Tel. kom ANZUS Szkolenia Doradztwo, ul. Bydgoska 18, Legnica INTENSYWNY KURS KADROWO PŁACOWY

2 ZAGADNIENIA KADROWE MODUŁ 1 Podstawowe zagadnienia prawa pracy Prowadzenie i kompletowanie dokumentacji pracowniczej Nawiązanie stosunku pracy Umowy cywilno-prawne MODUŁ 1 Zajęcia I SOBOTA Źródła prawa pracy 2. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy, stosunek pracy 3. Dokumentacja pracownicza 4. Zawieranie umowy o pracę: termin, treść, forma 5. Rodzaje umów o pracę 6. Inne formy zatrudnienia: powołanie, wybór, mianowanie 7. Podstawowe obowiązki pracodawcy związane z przyjęciem pracownika do pracy i jego zatrudnieniem 8. Umowa o dzieło 9. Umowa zlecenie 10. Zgłoszenie do ZUS: terminy, dokumenty Zajęcia II NIEDZIELA Zakładanie akt osobowych 2. Kompletowanie i wypełnianie dokumentów/ formularzy używanych przy zatrudnieniu 2. Sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych 3. Wprowadzenie danych pracownika i osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej do systemu kadrowo- płacowego 4. Zgłoszenie pracownika i osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej do ZUS 5. Wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS

3 MODUŁ 2 Studium przypadków pracowniczych Odpowiedzialność materialna pracowników Zajęcia wynagrodzenia MODUŁ 2 Zajęcia III SOBOTA Studium przypadków pracowniczych 1. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę, aneksy, przeszeregowania 2. Przejście części zakładu pracy na innego pracodawcę 3. Związki zawodowe w zakładzie pracy 4. Pracodawcy, u których brak związków zawodowych 5. Kary, nagany i wyróżnienia 6. Terminy wnoszenia przez pracownika sprzeciwu Odpowiedzialność materialna pracowników Zajęcia wynagrodzenia 1. Zasady odpowiedzialności materialnej pracowników 2. Wysokość odszkodowania 3. Wspólna odpowiedzialność za powierzone mienie 4. Weksel 5. Zajęcia komornicze Zajęcia IV NIEDZIELA Sporządzanie aneksów, wypowiedzenia zmieniającego, porozumienia stron 2. Wprowadzanie zmian do systemu kadrowopłacowego 3. Sporządzanie upomnień, nagan oraz wyróżnień 4. Wzory dokumentów, aspekty prawne 5. Wypełnianie weksla 6. Wzory pism dotyczące zajęć wynagrodzenia pracowniczego 7. Obowiązki pracodawcy w stosunku do instytucji administracyjnych i skarbowych 8. Wzory pism pracowniczych dotyczących potrąceń wynagrodzenia 9. Wprowadzanie zajęć wynagrodzenia do systemu kadrowo-płacowego

4 6. Potrącenia dobrowolne: forma, kolejność potrąceń MODUŁ 3 Urlopy pracownicze Szczególne uprawnienia pracownicze wynikające z rodzicielstwa MODUŁ 3

5 Zajęcia V SOBOTA Zajęcia VI - NIEDZIELA 8:00 16:45 1. Pojęcie urlopu wypoczynkowego 2. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego 3. Wymiar urlopu 4. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych 5. Plan urlopów 6. Urlop w okresie wypowiedzenia i urlop zaległy 7. Odwołanie pracownika z urlopu 8. Przedawnienie prawa do urlopu 9. Zakaz zrzekania się prawa do urlopu 10. Urlop wypoczynkowy w dodatkowym zatrudnieniu 11. Urlop osób niepełnosprawnych 12. Rodzaje urlopów 13. Urlop macierzyński i tacierzyński 14. Urlop wychowawczy 15. Dokumenty poświadczające prawo do urlopów 16. Ochrona stosunku pracy 17. Prace wzbronione 18. Uprawnienia matki i ojca będących pracownikami 19. Inne dokumenty uprawniające do pozostałych przywilejów rodzicielskich 1. Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego 2. Zapoznanie się z formularzami dotyczącymi udzielania różnych rodzajów urlopów 3. Wypełnianie karty urlopowej 4. Wypełnianie dokumentacji związanej z rodzicielstwem 5. Zgłaszanie członków rodziny do ZUS 6. Wprowadzanie członków rodziny do systemu kadrowo - płacowego 7. Wypełnianie dokumentów urlop okolicznościowy 8. Wypełnianie dokumentów urlop wychowawczy 9. Wypełnianie dokumentów urlop macierzyński i tacierzyński MODUŁ 4 MODUŁ 4

6 Czas pracy Rozwiązywanie umów o pracę Zajęcia VII SOBOTA Czas pracy 1. Definicja czasu pracy 2. Wymiar czasu pracy sposoby rozliczania 3. Systemy czasu pracy 4. Sposoby ustalania okresów rozliczeniowych czasu pracy 5. Czas pracy w delegacji i w czasie szkolenia pracowniczego 6. Praca w godzinach nadliczbowych 7. Praca w soboty, niedziele i święta 8. Praca w nocy 9. Okresy odpoczynku Rozwiązywanie umów o pracę 1. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron 2. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem 3. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę 4. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika 5. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika-zwolnienia grupowe, ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy 6. Wygaśnięcie umowy 7. Odwołanie od wypowiedzenia 8. Świadectwo pracy 9. Zakończenie umów cywilno-prawnych Zajęcia VIII - NIEDZIELA 8:00 16:45 1. Dokumentacja związana z czasem pracy: ewidencja czasu pracy, wniosek o odbiór czasu wolnego, w zamian za pracę w nadgodzinach, polecenie pracy w nadgodzinach 2. Przykład karty czasu pracy 3. Rozliczenie czasu pracy w różnych systemach 4. Sposób ustalenia godzin nadliczbowych i nocnych 5. Ewidencja czasu pracy w systemie 6. Sporządzanie w systemie grafików i harmonogramów 7. Sporządzanie wypowiedzeń 8. Sporządzanie świadectwa pracy 9. Terminy i formy odwołań 10. Wprowadzenie zakończenia stosunku pracy do systemu kadrowo-płacowego 11. Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń w programie Płatnik 12. Wypełnienie odpowiedniej deklaracji ZUS ZAGADNIENIA PŁACOWE

7 MODUŁ 5 Wynagradzanie za pracę Zasady wyliczania wynagrodzeń MODUŁ 5 Zajęcia IX SOBOTA Wynagradzanie za pracę Zasady wyliczania wynagrodzeń 1. Formalno-prawne podstawy ustalania wynagrodzeń 2. Formy wynagrodzeń 3. Wynagrodzenie ze stosunku pracy 4. Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy: wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop 5. Ustalanie składników wynagrodzeń 6. Pojęcie brutto netto 7. Płaca minimalna 8. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu 9. Górna granica podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 10. Zasady ustalania podatku dochodowego Zajęcia X - NIEDZIELA 8:00 16:45 1. Zapoznanie się z regulaminem wynagradzania 2. Przypisanie składników wynagrodzeń w systemie kadrowo płacowym 3. Sporządzanie listy płac za przepracowany miesiąc 4. Sporządzanie listy płac za przepracowaną część miesiąca

8 MODUŁ 6 Wynagrodzenie oraz świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa Wypadki Roszczenia w sprawie wynagrodzeń, odszkodowania, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy MODUŁ 6 Zajęcia XI SOBOTA Wynagrodzenie oraz świadczenia pieniężne z ZUS w razie choroby lub macierzyństwa Wypadki 1. Pojęcie choroby i niezdolności do pracy oraz jej dokumentowanie 2. Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu 3. Wynagrodzenie za czas choroby 4. Zasiłek chorobowy 5. Zasiłek opiekuńczy 6. Zasiłek macierzyński 7. Świadczenie rehabilitacyjne 8. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 9. Zasady podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu 10. Zapisy regulaminowe wpływające na ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków chorobowych 11. Zasady ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłków chorobowych Zajęcia XII - NIEDZIELA 8:00 16:45 1. Zapoznanie się z dokumentami uprawniającymi do wypłaty zasiłków 2. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń 3. Wypełnianie dokumentów do ZUS 4. Zapoznanie się z kodami ZUS 5. Wprowadzanie nieobecności do systemu kadrowo - płacowego 6. Tworzenie listy płac w przypadku choroby 7. Wypełnianie karty zasiłkowej 8. Wypłata dodatkowych składników wynagrodzeń 9. Zapoznanie się ze wzorem skargi do PIP 10. Zapoznanie się ze wzorem pozwu do Sądu Pracy Roszczenia w sprawie wynagrodzeń, odszkodowania, wynagrodzenia po ustaniu stosunku pracy 1. Odszkodowania przysługujące pracownikom 2. Państwowa Inspekcja Pracy 3. Sądowe dochodzenie roszczeń o wynagrodzenie za pracę 4. Przedawnienie roszczeń o wynagrodzenie za pracę 5. Odszkodowanie: zakaz konkurencji

9 MODUŁ 7 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Pozapłacowe świadczenia pracownicze Podróż służbowa MODUŁ 7 Zajęcia XIII SOBOTA Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1. Istota i cel tworzenia funduszu 2. Regulamin ZFŚS 3. Świadczenia z ZFŚS 4. Świadczenia urlopowe u pracodawców którzy nie tworzą ZFŚS Pozapłacowe świadczenia pracownicze 1. Świadczenia rzeczowe 2. Ekwiwalenty pieniężne 3. Ryczałty przyznawane pracownikom 4. Inne świadczenia pozapłacowe 5. Odprawy i odszkodowania Zajęcia XIV - NIEDZIELA Przykład regulaminu ZFŚS 2. Wypłata świadczenia urlopowego: zasady, terminy, kwoty 3. Ustalanie wyłączeń składkowych i podatkowych 4. Sposoby ustalania wartości świadczenia pozapłacowego 5. Zasady ustalania podstawy do podatku i składek 6. Sporządzanie rachunków za używanie samochodu prywatnego: umowa o używaniu samochodu pracownika do celów służbowych, wprowadzenie do systemu 7. Sporządzanie listy płac w przypadku otrzymania przez pracownika świadczenia pozapłacowego od pracodawcy 8. Rozliczanie kosztów podróży służbowej Podróż służbowa 1. Pojęcie podróży służbowej 2. Koszty podróży służbowej 3. Podróż służbowa osób nie będących pracownikami

10 MODUŁ 8 Obowiązki pracodawcy wobec instytucji publiczno prawnych MODUŁ 8 Zajęcia XV SOBOTA Obowiązki pracodawcy wobec instytucji publiczno prawnych 1. Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne 2. Zasady rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne 3. Zasady rozliczania składek na FP i FGŚP 4. Rozliczenia z ZUS: deklaracje i załączniki, terminy przesyłania i wpłat 5. Rozliczenia z Urzędem Skarbowym: 5.1 Deklaracje 5.2 Terminy 6. Rozliczenia z PFRON 6.1 Zasady ustalania należnej wpłaty Zajęcia XVI - NIEDZIELA Sporządzanie dokumentacji w zakresie składek ZUS 2. Sporządzanie deklaracji podatkowych PIT-4R, PIT-11, PIT Zapoznanie się z programem PFRON 4. Sposób tworzenia deklaracji PFRON

11 MODUŁ 9 Korekty dokumentów płacowych MODUŁ 9 Zajęcia XVII SOBOTA Korekty dokumentów płacowych 1. Korekty list płac oraz sposoby ich dokonywania 2. Korekty podatku dochodowego-przykłady 3. Korekty dokumentów zgłoszeniowych 4. Korekty deklaracji ZUS 5. Korekty PFRON Zajęcia XVIII - NIEDZIELA Sporządzanie korekty listy płac 2. Sporządzanie korekty deklaracji rozliczeniowych 3. Sporządzanie korekty podatku dochodowego 4. Sporządzanie korekty PFRON 5. Powtórka materiału legal action Egzamin kończący kurs 4 h

12

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY

KOMPLEKSOWY KURS KADROWO - PŁACOWY ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ

ROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ I. PROFESJONALNY KURS KSIĘGOWOŚĆI KOMPUTEROWEJ Prowadzimy praktyczne kursy od podstaw na księgową z zaświadczeniem MEN, Programy: Symfonia Finanse i Księgowość, PŁATNIK. Czas trwania jeden miesiąc w cenie

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE

CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE CERTYFIKOWANY KURS SPECJALISTÓW DS. KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ PROGRAMU SYMFONIA KADRY I PŁACE I PRAWO PRACY WYŻSZY STOPIEŃ WTAJEMNICZENIA KSZTAŁTOWANIE TREŚCI STOSUNKU PRACY 1. Nawiązywanie stosunku pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA:

Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA: Załącznik do zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI SZKOLENIA: WARUNKI ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH SZKOLEŃ zagadnienia wspólne 1. Instytucja

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU

TYTUŁ SZKOLENIA ROZLICZANIE PODATKU CIT BIEŻĄCE PROBLEMY W 2012 ROKU Załącznik nr R2 do Regulaminu Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie "Moc kompetencji w sile wieku" z dnia 01.08.2012r. Z A K R E S W S P A R C I A W R A M A C H P R O J E K T U PROGRAMY SZKOLEŃ SYMBOL

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Program kadrowo-płacowy wydajnie obsługuje bieżącą bazę pracowników w liczbie 150-250

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi wsparcia informatycznego w modelu SaaS na zarządzanie obszarem zasobów ludzkich w Banku Gospodarstwa Krajowego

Świadczenie usługi wsparcia informatycznego w modelu SaaS na zarządzanie obszarem zasobów ludzkich w Banku Gospodarstwa Krajowego Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usługi wsparcia informatycznego w modelu SaaS na zarządzanie obszarem zasobów ludzkich w Banku Gospodarstwa Krajowego

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski

DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013. Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski DK Doradztwo Sp. z o.o. Leksykon ZUS 2013 Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski Projekt okładki: Agata Wysocka Copyright by DK Doradztwo Spółka z o.o., Białystok 2013 ISBN 978-83-928150-9-9 Wydawca: DK Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Zakres programowy kursów

Zakres programowy kursów Znak sprawy: ZK/5/8.1.1/IT Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Zakres programowy kursów Lp. Numer części Nazwa/kod kursu Zakres programowy 1 14.1.31/32/33 Specjalista ds. kadr z uprawnieniami zawodowymi

Bardziej szczegółowo

9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15

9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15 ROK I - CZWRTEK WRZESIEŃ 2015 9 00 11 15 11 30-13 45 14 00 16 15 dzień grupa i owca sala grupa i owca sala grupa I owca sala 03.09 lok IV lok I -C Temat 4 C lok IV 10.09 SS Ewelina Kocurek- Grabowska lok

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.c 3 Skierowanie na badania nowy wzór 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11(22), PIT-8AR(5) 3 Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego 3 Wzorzec

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO SP. Z O.O. OFERTA ŚWIADCZONYCH USŁUG Warszawa, 2014 O Kancelarii Nasza firma została założona w 1991 roku. Współwłaściciele firmy to doradcy podatkowi o wieloletnim doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ

PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ Obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników wynika z przepisów Kodeksu pracy (art. 94 pkt 9a k.p.) i spoczywa

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ 207.000 EURO NA: przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA W PRAKTYCE

WYNAGRODZENIA W PRAKTYCE WYNAGRODZENIA W PRAKTYCE 25 LIST PŁAC Z KOMENTARZEM PRZYKŁADY WYLICZEŃ WYJAŚNIENIA EKSPERTÓW Stan prawny: Wrzesień 2013 r. Wynagrodzenia w praktyce 25 list z komentarzem przykłady wyliczeń wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

rekomenduje Encyklopedia 400 pojęć kadr i płac kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa

rekomenduje Encyklopedia 400 pojęć kadr i płac kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa rekomenduje Encyklopedia kadr i płac 400 pojęć kadrowo-płacowych definicje z 6 dziedzin prawa DYREKTOR PIONU WYDAWNICZEGO Marzena Nikiel Z-CA DYREKTORA PIONU WYDAWNICZEGO Agata Eichler OPRACOWAŁ ZESPÓŁ:

Bardziej szczegółowo

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2014 roku Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821

Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2014 roku Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821 Składki rozliczane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2014 roku Janusz Turakiewicz doradca podatkowy Nr 01821 1.1. Wprowadzenie Danina publiczna, jaką są składki na ubezpieczenia społeczne, uznawana

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika

Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Kadry i Płace Instrukcja użytkownika Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem towarowym firmy Solutionsoft Spis treści iii Spis treści

Bardziej szczegółowo

Program. Płace dla praktyków ze szczególnym. podróży służbowych od 01.03.2013 r. Cele szkolenia

Program. Płace dla praktyków ze szczególnym. podróży służbowych od 01.03.2013 r. Cele szkolenia Program Płace dla praktyków ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania podróży służbowych od 01.03.2013 r. Cele szkolenia Od 1 marca 2013 r. po kilku latach nieudanych prób wreszcie obowiązują nowe przepisy

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów

SKOROWIDZ tematyczny spis artykułów objaśnienia skrótów W skorowidzu zostały zastosowane następujące oznaczenia: Z zeszyt, S segregator, CD płyta, P dodatek Prawo dla Księgowych W dodatek Wzory formularzy i dokumentów Natomiast działy segregatora

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem Komentarz Joanna Goliniewska Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 2015 z komentarzem DODATEK DO NR. 5/2015 SERWISU PP Stan prawny na 17 lutego 2015 r. 2 SPIS TREŚCI I.

Bardziej szczegółowo