2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r"

Transkrypt

1 Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych Nowelizacja rozporządzenia składkowego Zbieg zleceń-nowe zasady będą obowiązywać od r Wysokość składek w 2015 r Informacja roczna za 2014 r Nowe zwolnienie ze składek na fundusz Pracy i FGŚP Ograniczenie obowiązków pracodawców Najważniejsze wyroki i interpretacje w sprawach związanych z ubezpieczeniami 1.3 Zasiłki 1.4 Czas pracy w 2015 r Nominalny czas pracy w 2015 r Praca w niedzielę i święto - zmiany w 2014 r Czas pracy niepełnosprawnych Czas pracy radiologów 1.5 Podatki w 2015 r Skala podatkowa, koszty i ulga podatkowa w 2015 r Nowe zasady składania deklaracji i informacji podatkowych Nowe wzory formularzy podatkowych w 2015 r Oświadczenia podatkowe w nowym roku Najnowsze wyroki i interpretacje podatkowe Czwarta ustawa deregulacyjna 1.6 Najnowsze orzecznictwo w zakresie prawa pracy Nowe zasady wstępnych badań lekarskich 1.7 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny w 2015 r 1.8 Prace legislacyjne 2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r 3. Nowości w zakresie kadr i płac - zmiany, które weszły w życie w ciągu roku Nowe wysokości minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek na urlopie wychowawczym Nowe grupy objęte ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym Nowa grupa ubezpieczonych objęta obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym Nowa wysokość maksymalnej podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Możliwość zawieszenia działalności gospodarczej 3.2 Czas pracy - nowe regulacje wprowadzone w 2013 r Możliwość przedłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy Ruchomy czas pracy Przerywany czas pracy (art. 139 KP)

2 3.2.4 Rozkłady czasu pracy (harmonogramy) Odpracowywanie wyjść z pracy 3.3 Nowe uprawnienia rodzicielskie Urlop macierzyński Dodatkowy urlop macierzyński Urlop rodzicielski Wysokość świadczeń Urlop wychowawczy - nowe regulacje Nowelizacja rozporządzenia o dowodach stanowiących podstawę wypłaty zasiłków Ustawa antykryzysowa 4. Umowa o pracę 4.1 Uwagi ogólne 4.2 Technika naliczania wynagrodzenia pracownika 5. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą 5.1 Regulamin Wynagradzania 5.2 Zasada równości, zakaz dyskryminacji a zasada adekwatności 5.3 Jakie są systemy wynagradzania? 5.4 Jakie są składniki wynagradzania? 5.5 Tajemnica wynagrodzeń 5.6 Minimalne wynagrodzenie za pracę 5.7 Termin, tryb i dokumentowanie wypłaty wynagrodzenia 5.8 Konsekwencje niewypłacania wynagrodzenia przez pracodawcę 5.9 Pasek płacowy czy informacja miesięczna? Zasady zaokrągleń 5.11 Okres przechowywania dokumentami płacowej i innej 6. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika 6.1 Wynagrodzenie za pracę 6.2 Wynagrodzenie za pracę pomniejszone 6.3 Wynagrodzenie za czas choroby 6.4 Zasiłek chorobowy Zasady ustalania kto jest płatnikiem zasiłku Okres wyczekiwania Choroba na przełomie roku kalendarzowego Okres zasiłkowy Wysokość zasiłku Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pracownika Zasady wliczania zmiennych składników wynagrodzenia Uzupełnianie podstaw zasiłkowych Ponowne ustalenie prawa do zasiłku chorobowego Dodatkowe zatrudnienie Zmiana pracodawców Zmiana wymiaru czasu pracy Obniżenie zasiłku chorobowego o 25% Minimalna podstawa zasiłku Wynagrodzenie za pracę i choroba za ten sam dzień

3 6.5 Zasiłek macierzyński 6.6 Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego 6.7 Wysokość zasiłku macierzyńskiego 6 8 Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego 6.9 Zasiłek opiekuńczy 6.10 Świadczenie rehabilitacyjne 6.11 Zasiłek wyrównawczy 6.12 Dokumenty stanowiące podstawę wypłaty zasiłków 6.13 Wynagrodzenie za urlop Składniki wchodzące do podstawy wynagrodzenia urlopowego Składniki, które nie wchodzą do podstawy wynagrodzenia urlopowego Premia uznaniowa w podstawie urlopowej Wyliczanie wynagrodzenia urlopowego Urlop na przełomie miesięcy Odwołanie z urlopu 6.14 Ekwiwalent za urlop 6.15 Przypadki zastosowania zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop 6.16 Ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu okolicznościowego 6.17 Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych 6.18 Dodatek za pracę w porze nocnej 6.19 Wynagrodzenie za dyżur 6.20 Wynagrodzenia za czas przestoju 6.21 Wynagrodzenia za pracę wykonaną wadliwie 6.22 Dodatek wyrównawczy 6.23 Odprawa rentowa lub emerytalna 6.24 Odprawa pośmiertna 6.25 Odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę 6.26 Odszkodowanie 6.27 Potrącenia z wynagrodzenia Potrącenia obligatoryjne Maksymalna wysokość potrąceń Kwoty wolne od potrąceń Potrącenia fakultatywne Potrącenia z zasiłków Potrącenia z ZFŚS Potrącenia z umów cywilnoprawnych 7. Fakultatywne składniki wynagrodzenia 7.1 Nagroda czyli premia uznaniowa 7.2 Premia uznaniowa w podstawach 7.3 Składniki fakultatywne, oskładkowanie i opodatkowanie - porównanie 8. Dwie listy płac w jednym miesiącu 9. Pracownik zatrudniony w kilku zakładach pracy 10. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 10.1 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym

4 Terminy rozliczania i opłacania składek 10.2 Przychody zwolnione od składek 10.3 Zwrot nadpłaty składek ZUS 10.4 Świadczenia na rzecz pracowników 10.5 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 10.6 Ubezpieczenie osób przebywających na urlopie wychowawczym i macierzyńskim 10.7 Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP 10.8 Fundusz Emerytur Pomostowych 10.9 PFRON 11. Zaliczka na podatek dochodowy 11.1 Obowiązki płatnika 11.2 Przedmiot opodatkowania, dochód, źródła przychodów - definicje 11.3 Sposób obliczenia zaliczki na podatek dochodowy 11.4 Kwota zmniejszająca zaliczkę na podatek - ulga podatkowa 11.5 Koszty uzyskania przychodów 11.6 Autorskie koszty uzyskania przychodów 11.7 Zestawienie porównawcze sposobu naliczenia zaliczki dla różnych umów 11.8 Interpretacje podatkowe 11.9 Świadczenia na rzecz pracowników Zestawienie porównawcze przychodów wolnych od podatku i składek ZUS 12. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń 12.1 Świadczenia finansowane ze środków ZFŚS Zwolnienie do 380 zł - zasady Świadczenia pieniężne (przedpłacona karta płatnicza) Świadczenia rzeczowe - paczki, bilety, karnety, inne Kupony kulturalno-sportowe nie korzystają ze zwolnienia podatkowego Wycieczki i wypoczynek dorosłych Wypoczynek dzieci Zapomogi Pożyczki Imprezy firmowe Zawody sportowe Świadczenia dla członków rodziny sfinansowane z ZFŚS Świadczenia dla emerytów i rencistów sfinansowane z ZFŚS Żłobek, przedszkole Opodatkowanie działalności socjalnej pracodawców nie tworzących ZFŚS 12.2 Narzędzia pracy Komputer Samochód Transport Ryczałt samochodowy Ubiór służbowy Internet

5 Świadczenia dla telepracowników 12.3 Inne świadczenia Nagroda jubileuszowa Nagrody rzeczowe, prezenty, kwiaty Odprawa emerytalna, odprawa rentowa Odprawy, odszkodowania i rekompensaty wypłacane pracownikom z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy Odszkodowania wynikające z zakazu konkurencji Bezpieczeństwo i Higiena Pracy Posiłki, diety Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy Odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe Szkolenia, studia podyplomowe Dodatek uzupełniający 80% zasiłek Składniki wynagrodzenia, do których pracownik ma prawo w okresie absencji chorobowej Pożyczka Usługi medyczne, szczepienia i opieka medyczna Ubezpieczenie na życie Śmierć pracownika Przeniesienie służbowe Ugoda sądowa Odsetki od nieterminowej wypłaty Wynajem mieszkania Świadczenia dla osób przebywających na urlopie wychowawczym i macierzyńskim Zwrot byłemu pracownikowi kosztów szkolenia Nagrody, inne 13. Podróże służbowe 13.1 Podróże służbowe - od 1 marca 2013 r. nowe zasady 13.2 Nowe rozporządzenie o podróżach służbowych Podróże służbowe - przepisy wspólne Podróż krajowa Podróż zagraniczna 13.3 Czas pracy a podróż służbowa 13.4 Podróż służbowa a oddelegowanie Delegacja służbowa a oddelegowanie do pracy za granicą - różnice i konsekwencje w zakresie opodatkowania i oskładkowania 14. Lista płac dla pracownika oddelegowanego w UE 15. Umowa zlecenia i umowa o dzieło 15.1 Umowy cywilnoprawne - uwagi ogólne 15.2 Technika naliczania zapłaty z umowy zlecenia 15.3 Technika naliczania zapłaty z umowy o dzieło 15.4 Opodatkowanie ryczałtowe umów zlecenia i umowy o dzieło 15.5 Składki na ubezpieczenia społeczne

6 15.6 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 15.7 Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 15.8 Zaliczka na podatek dochodowy Podróż służbowa zleceniobiorcy 16. Kontrakt menedżerski 16.1 Kontrakt menedżerski 16.2 Technika naliczania zapłaty z kontraktu menedżerskiego 17. Umowa o praktykę absolwencką 17.1 Umowa o praktykę absolwencką 17.2 Technika naliczania zapłaty z umowy o praktykę absolwencką 18. Wynagrodzenie członka zarządu 18.1 Członek zarządu - regulacje 18.2 Technika naliczania wynagrodzenia dla członka zarządu 19. Wynagrodzenie członka rady nadzorczej 19.1 Rada Nadzorcza 19.2 Technika naliczania wynagrodzenia dla członka rady nadzorczej 20. Błędy w naliczaniu płac i inne problemy 21. Korekty listy płac 21.1 Korekty listy płac w związku z oskładkowaniem świadczeń z ZFŚS 22. Formularze podatkowe 22.1 Nowe zasady wysyłania deklaracji i informacji podatkowych 22.2 Nowe wzory formularzy podatkowych w 2015 r 22.3 Zasady identyfikacji podatkowej 22.4 Informacje i deklaracje podatkowe ISBN:

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Ustawa. z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z dnia 30 listopada 2002 r. Nr 200, poz. 1679, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, Dz. U. z 2005 r. Nr 157, poz.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 Dz.U. 1998 Nr 137 poz. 887 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, 1623,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 157,

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy

Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Informacje dla pracowników transgranicznych na pograniczu Polska - Niemcy - Czechy 2011/2012 REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK www.igr-elbe-neisse.org www.meror-labe-nisa.org

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ?

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? Jako przedsiębiorca podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? JESTEŚ OSOBĄ PROWADZĄCĄ

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki (stan prawny na dzień 1 września 2014 r.) OBOWIAZUJACE STAWKI, KWOTY, WSKAZNIKI I. Zasiłki, stypendia, dodatki, świadczenia. [w złotych] 1. Zasiłki dla bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/92 USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, Nr 218, poz. 1690, z 2010 r. Nr 105, poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 stycznia 2015 r. Poz. 121 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ

PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ PROWADZENIE DOKUMENTACJI KADROWEJ Obowiązek prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników wynika z przepisów Kodeksu pracy (art. 94 pkt 9a k.p.) i spoczywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zatrudnienie osób niepełnosprawnych Informacje dla pracodawców oraz dla osób niepełnosprawnych zakładających firmę Wsparcie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy II Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Poz. 965 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

W - Koszty wynagrodzeń

W - Koszty wynagrodzeń Załącznik nr 1. Katalog kosztów kwalifikowalnych W - Koszty wynagrodzeń W ramach kategorii kwalifikowane są koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY Opracowanie publikacji GŁÓWNY URZAD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT PRACY I WARUNKÓW ŻYCIA Zespół w składzie: Maria Basta, Agata Cendrowska, Lidia Kapczyńska, Grażyna Marciniak, Ewa Rupniewska, Hanna Strzelecka,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady

3. Czas pracy. 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych. 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3. Czas pracy 3.1. Dyżur, podróż służbowa i przestój w regulacjach kodeksowych 3.1.1. Dyżur 3.1.2. Podróż służbowa 3.1.3. Przestój 3.2. Systemy i rozkłady czasu pracy w oparciu o praktyczne przykłady 3.2.1.

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą?

Przeczytaj! Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Prowadzisz lub będziesz prowadzić działalność gospodarczą? Każdy ubezpieczony posiada indywidualne konto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Szczegółowe informacje, dostępne są w serwisach: Centrum Obsługi

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 31 poz. 214 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1982 Nr 31 poz. 214 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/24 Dz.U. 1982 Nr 31 poz. 214 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 269, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ!

PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? PRZECZYTAJ! PROWADZISZ LUB BĘDZIESZ PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ? KAŻDY UBEZPIECZONY POSIADA INDYWIDUALNE KONTO W ZAKŁADZIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń Platforma Usług

Bardziej szczegółowo