Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych"

Transkrypt

1 Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych

2 Rozdziały Strony Wprowadzenie 3 Podsumowanie najważniejszych wyników 9 Ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej, sytuacji kancelarii prawniczych oraz obsługiwanych przez nie firm 15 Kwestionariusz 36 SPIS TREŚCI

3 Wprowadzenie

4 Zakres badania Głównym celem badania jest ocena klimatu gospodarczego oraz sytuacji w branży usług prawniczych wśród przedstawicieli środowisk prawniczych w Polsce. Ocena sytuacji gospodarczej Ocena i prognoza Poziom cen Poziom bezrobocia Napływ kapitału zagranicznego Ocena kondycji firm Wyniki ekonomiczne Poziom inwestycji Zatrudnienie Bariery działalności gospodarczej Sytuacja firm prawniczych Portofolio prowadzonych spraw i klientów Zatrudnianie i dostępność na rynku pracowników, zwolnienia Ocena popytu na usługi prawnicze CELE I ZAKRES BADANIA

5 Metoda badania Wywiady zostały przeprowadzane metodą wywiadu telefonicznego (CATI). Poprzedzone zostały akcją wprowadzającą, polegającą na przedstawieniu przedstawicielom kancelarii - telefonicznie i listownie - założeń, celu oraz zastosowań badania. Próba W badaniu wzięło udział 58 Partnerów reprezentujących największe działające w Polsce kancelarie prawnicze. Respondenci Na pytania ankiety odpowiadali Partnerzy kancelarii. Termin badania Ostatnie badanie zostało przeprowadzone w dniach od 19 września do 16 października 2006 roku. METODOLOGIA

6 Pochodzenie kapitału kancelarii Stawka godzinowa partnera w PLN poniżej % Firma polska 84% % % Firma zagraniczna 16% powyżej % brak danych 16% CHARAKTERYSTYKA KANCELARII I STRUKTURA ICH KLIENTÓW (1)

7 Struktura branżowa obsługiwanych firm Wielkość zatrudnienia obsługiwanych firm Przemysł 20% do 100 osób 36% Budownictwo Transport Handel 5% 13% 19% od 101 do 250 osób od 251 do 500 osób 22% 18% Usługi Oświata/ nauka/ zdrowie Inne 2% 8% 33% od 501 do 1000 osób powyżej 1000 osób 9% 14% CHARAKTERYSTYKA KANCELARII I STRUKTURA ICH KLIENTÓW (2)

8 Pochodzenie kapitału obsługiwanych firm Firma polska 48% Firma zagraniczna 52% CHARAKTERYSTYKA KANCELARII I STRUKTURA ICH KLIENTÓW (3)

9 Podsumowanie najważniejszych wyników

10 Wprowadzenie Pytania skierowane do Partnerów kancelarii prawniczych mają charakter wskaźnikowy i służą do oceny uwarunkowań gospodarczych i sytuacji w branży usług prawniczych. Są one rodzajem barometru koniunktury, którego istotą jest wychwytywanie zmian w nastrojach i prognozie rozwoju sytuacji. Poniżej prezentowane są wyniki drugiego pomiaru. Zauważona w pierwszym pomiarze przewaga ocen optymistycznych została potwierdzona i tym razem. Najważniejsze wyniki

11 Ogólna ocena sytuacji ekonomicznej Od poprzedniego pomiaru nie zmienił się odsetek ocen wskazujących, że sprawy naszego kraju idą w dobrym kierunku. Z drugiej strony jednak ubyło nieco osób, których zdaniem należy się spodziewać pogorszenia ogólnej sytuacji. Podobnie korzystnie jak w poprzednim pomiarze Partnerzy oceniają również sytuację gospodarczą. Zarówno w odniesieniu do teraźniejszości, jak i przyszłości, zdecydowanie przeważają oceny pozytywne. Szczególną uwagę zwraca optymizm Partnerów odnoszący się do sytuacji na rynku pracy. W porównaniu z poprzednim pomiarem znacząco wzrósł odsetek badanych, których zdaniem bezrobocie w najbliższym czasie będzie spadać. Podobny trend obserwujemy również w badaniach przeprowadzonych na populacji ogółu konsumentów w Polsce. Poprawę nastrojów wśród Partnerów widać również na przykładzie ocen wielkości napływającego do Polski kapitału. Od ostatniego pomiaru znacząco przybyło badanych, których zdaniem obecnie napływa do Polski więcej kapitału. Coraz więcej partnerów uważa też, że ten pozytywny trend będzie trwał również w ciągu najbliższego roku. Najwięcej Partnerów za poważną barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej uznało sprawność procesów upadłościowych. Powszechnie wskazywanymi problemami są również: opóźnienia w terminach płatności, pozapłacowe koszty pracy, biurokracja, a także przewlekłość sądowych postępowań gospodarczych. Najważniejsze wyniki

12 Sytuacja klientów firm prawniczych Podobnie jak w odniesieniu do całej gospodarki, również w odniesieniu do firm, którym Partnerzy świadczą usługi, zdecydowanie przeważają głosy optymistyczne. Według większości Partnerów, należy się spodziewać, że firmy, dla których pracują, poprawią wyniki ekonomiczne, będą zwiększały zatrudnienie (a przynajmniej będą unikać zwolnień) oraz będą inwestowały w co najmniej takim samym stopniu, jak obecnie. Najważniejsze wyniki

13 Ocena sytuacji firm prawniczych Największe ożywienie występuje w przypadku transakcji na rynku nieruchomości. Wiele kancelarii odnotowuje także istotny wzrost ilości spraw związanych z problematyką prawa własności intelektualnej i przemysłowej, gospodarczych sporów sądowych, obsługą fuzji i przejęć oraz obsługą prawną pozyskiwania kapitału. Najmniejszy przyrost spraw prowadzonych przez kancelarie nastąpił w przypadku windykacji i restrukturyzacji trudnych należności, wprowadzania spółek na giełdę, a także w odniesieniu do mediacji. W przypadku windykacji i restrukturyzacji trudnych należności, podobnie jak w poprzedniej fali, można mówić o tendencji do zmniejszania się wolumenu prowadzonych spraw. W połowie badanych kancelarii przewiduje się utrzymanie w ciągu najbliższych 12 miesięcy dotychczasowego tempa wzrostu popytu na usługi prawnicze, a w co trzeciej nawet jego zwiększenie. Generalnie oczekuje się jednocześnie utrzymania dotychczasowego poziomu cen usług prawniczych. Wzrostowi popytu na usługi prawnicze towarzyszy wzrost zapotrzebowania na doświadczonych konsultantów prawnych, radców i adwokatów. Przedstawiciele dwóch trzecich badanych kancelarii widzą trudności w znalezieniu takich osób. Jest to problem o tyle istotny, że większość kancelarii planuje dalsze zatrudnianie doświadczonych prawników. Bardzo rzadko natomiast (w co dwudziestej kancelarii) przewiduje się zwolnienia pracowników. Najważniejsze wyniki

14 Zakaz reklamy Większość badanych Partnerów zgadza się, że zakaz reklamy zawarty w korporacyjnych zasadach etyki dla adwokatów i radców prawnych jest potrzebny. Niemniej, zdaniem Partnerów, zakazy te wymagają dalszej liberalizacji. Zastrzeżeń do obecnej formy ograniczeń reklamy nie ma jedna piąta badanych. Niespełna jedna czwarta badanych uważa natomiast, że zakaz reklamy powinien zostać w całości zniesiony. Akceptacja formy spółki kapitałowej dla kancelarii prawnej Dwie trzecie badanych Partnerów uważa, że kancelarie prawne powinny mieć możliwość zarejestrowania działalności w formie spółki kapitałowej. Możliwością taką nie jest zainteresowana jedna trzecia badanych. Najważniejsze wyniki

15 Ocena ogólnej sytuacji ekonomicznej, sytuacji kancelarii prawniczych oraz obsługiwanych przez nie firm

16 E1. Jak Pan(i) sądzi, czy sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym, czy też w złym kierunku? brak odpowiedzi/ trudno powiedzieć 16% 21% w złym kierunku 36% 42% w dobrym kierunku 43% 42% OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ (1) I fala II fala

17 E2. Jak ocenia Pan(i) zmianę sytuacji gospodarczej w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy? E3. Jak według Pana(i) będzie zmieniać się sytuacja gospodarcza w ciągu najbliższych 12 miesięcy? trudno powiedzieć 3% trudno powiedzieć 2% pogorszyła się 3% 4% pogorszy się 19% 20% nie zmieniła się 26% 31% nie zmieni się 28% 32% poprawiła się 64% 70% poprawi się 48% 52% OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ (2) I fala II fala

18 E4. Jak Pan(i) sądzi, czy bezrobocie w Polsce będzie rosło, czy też malało w ciągu najbliższych 12 miesięcy: E5. Jak Pan(i) sądzi, patrząc na to, co się obecnie dzieje, czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy ceny: będzie spadać 44% 66% będą takie same jak teraz 10% 20% będzie na tym samym poziomie co teraz 34% 50% będą rosły wolniej będą rosły w tym samym tempie 12% 10% 48% 46% będzie rosło 6% będą rosły jeszcze szybciej niż teraz 24% 29% OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ (3) I fala II fala

19 E6. Jak Pan(i) ocenia wielkość napływającego kapitału zagranicznego do Polski? Czy porównując obecną sytuację z sytuacją sprzed 12 miesięcy, obecnie: E7. Jak Pan(i) ocenia, jak będzie się kształtował napływ kapitału zagranicznego do Polski w ciągu najbliższych 12 miesięcy? trudno powiedzieć 5% 6% trudno powiedzieć 3% 8% napływa mniej kapitału 10% 22% napłynie mniej kapitału 16% 28% napływa tyle samo kapitału 21% 26% napłynie tyle samo kapitału 32% 43% napływa więcej kapitału 46% 64% napłynie więcej kapitału 32% 38% OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ (4) I fala II fala

20 E14. Jak Pan(i) ocenia, jak dużym problemem w prowadzeniu działalności gospodarczej są obecnie: Sprawność procesów upadłościowych Opóźnienia w terminach płatności 48% 44% 34% 44% 26% 52% 52% 48% Pozapłacowe koszty pracy 44% 48% Biurokracja i skomplikowane procedury administracyjno-prawne Przewlekłość postępowań sądowych w sprawach gospodarczych 48% 54% 44% 54% 44% 43% 38% 45% 34% 41% Wysokość zobowiązań podatkowych 26% 32% 44% 41% Problem korupcji gospodarczej 34% 40% 44% 40% Inflacja prawa 62% 22% Czas potrzebny na rozpoczęcie działalności gospodarczej 10% 14% 44% 36% 31% 33% BARIERY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 fala 2 fala bardzo poważny problem raczej poważny problem

21 E8. Jak Pan(i) ocenia wyniki ekonomiczne firm, dla świadczą Państwo usługi, gdy porównuje je Pan(i) z sytuacją sprzed 12 miesięcy? W większości przypadków poprawiły się 60% 67% W większości przypadków nie zmieniły się W większości przypadków pogorszyły się Trudno powiedzieć 6% 3% 4% 0% 30% 29% OCENA SYTUACJI OBSŁUGIWANYCH FIRM (1) I fala II fala

22 E9. Jak Pan(i) myśli, jakie wyniki ekonomiczne osiągną firmy, dla których świadczą Państwo usługi, w ciągu następnych 12 miesięcy? Trudno powiedzieć 0% 4% Będą gorsze 2% 6% Będą mniej więcej takie same 27% 41% Będą lepsze niż obecnie 57% 66% OCENA SYTUACJI OBSŁUGIWANYCH FIRM (2) I fala II fala

23 E10. Jak Pan(i) ocenia, czy firmy, dla których świadczą Państwo usługi, w ostatnich 12 miesiącach: Zwiększały inwestycje 50% 55% Inwestowały w takim samym stopniu 36% 40% Zmniejszały inwestycje 4% 3% Trudno powiedzieć 6% 5% OCENA SYTUACJI OBSŁUGIWANYCH FIRM (3) I fala II fala

24 E11. Jak Pan(i) ocenia, czy w ciągu następnych 12 miesięcy firmy, dla których świadczą Państwo usługi: Trudno powiedzieć 0% 4% Będą zmniejszały inwestycje 7% 8% Będą inwestowały w takim samym stopniu 48% 44% Będą zwiększały inwestycje 45% 44% OCENA SYTUACJI OBSŁUGIWANYCH FIRM (4) I fala II fala

25 E12. Jak Pan(i) ocenia, czy firmy, dla których świadczą Państwo usługi, w ostatnich 12 miesiącach: Powiększały zatrudnienie 20% 33% Pozostawiały zatrudnienie w takim samym stopniu 60% 68% Dokonywały zwolnień 6% 5% Trudno powiedzieć 6% 2% OCENA SYTUACJI OBSŁUGIWANYCH FIRM (5) I fala II fala

26 E13. Jak ocenia Pan(i), czy w ciągu następnych 12 miesięcy firmy, dla których świadczą Państwo usługi: Trudno powiedzieć 3% 10% Będą dokonywały zwolnień 2% 6% Pozostawią zatrudnienie na takim samym poziomie 47% 60% Powiększą zatrudnienie 24% 48% OCENA SYTUACJI OBSŁUGIWANYCH FIRM (6) I fala II fala

27 R1. Za chwilę odczytam Panu(i) listę spraw, którymi zajmują się kancelarie prawnicze. W odniesieniu do każdej z nich proszę powiedzieć, czy obecnie Pana(i) firma prowadzi więcej, tyle samo, czy mniej spraw niż przed rokiem? Transakcje na rynku nieruchomości Prawo własności intelektualnej i przemysłowej Gospodarcze spory sądowe Zamówienia publiczne Kompleksowe audyty prawne Obsługa fuzji i przejęć Prawo pracy i układy zbiorowe pracy Podatki i cła Obsługa prawna pozyskiwania kapitału (kredyty bankowe, VC/PE) Windykacja i restrukturyzacja trudnych należności Wprowadzanie spółek na giełdę oraz doradztwo związane z rynkiem kapitałowym Mediacje 41% 42% 41% 40% 45% 38% 48% 34% 28% 34% 33% 28% 47% 26% 10% 26% 58% 6% 22% 14% 76% 14% 10% 48% 47% 48% 4% 7% 4% 42% 41% 48% 6% 5% 0% 22% 8% 19% 14% 20% 6% 5% 52% 48% 2% 10% 14% 4% 9% 2% 10% 20% 17% 10% 14% 34% 52% 33% 52% 33% 38% 48% 38% 41% 10% 4% 14% 8% 9% 8% 7% 18% 12% 10% 44% 18% 3% 29% 21% 28% 38% 8% 59% 5% 34% 36% 38% 29% 46% 28% 34% 40% 26% OCENA SYTUACJI FIRM PRAWNICZYCH (1) I Fala II Fala więcej mniej tyle samo trudno powiedzieć

28 R3. Jak Pan(i) sądzi, patrząc na to, co się obecnie dzieje, czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy ceny usług prawniczych: Będą rosły jeszcze szybciej niż teraz 4% 3% Będą rosły w tym samym tempie Będą rosły wolniej 6% 12% 14% 17% Będą takie same jak teraz 60% 62% Będą niższe Trudno powiedzieć 3% 2% 0% 16% OCENA SYTUACJI FIRM PRAWNICZYCH (2) I fala II fala

29 R5. Jak Pan(i) ocenia w chwili obecnej sytuację na rynku pracy w branży usług prawniczych? Czy łatwo jest znaleźć: Niedoświadczonych adwokatów lub radców prawnych 88% 96% Niedoświadczonych prawników/ konsultantów prawnych 90% 90% Doświadczonych prawników/ konsultantów prawnych Doświadczonych adwokatów lub radców prawnych 22% 21% 30% 34% OCENA SYTUACJI FIRM PRAWNICZYCH (3) I fala II fala

30 R6. Czy w najbliższym czasie Pana(i) kancelaria planuje zatrudnić nowe osoby? 78% Personel pomocniczy 49% 62% 21% Doświadczonych adwokatów lub radców prawnych 59% 60% 1% Doświadczonych prawników/ konsultantów prawnych 64% 58% 78% Niedoświadczonych prawników/ konsultantów prawnych 44% 53% tak nie trudno powiedzieć 2% 20% Niedoświadczonych adwokatów lub radców prawnych Inne 15% 4% 33% 31% OCENA SYTUACJI FIRM PRAWNICZYCH (4) I fala II fala

31 R8. Czy w najbliższym czasie Pana(i) kancelaria planuje zwolnić jakieś osoby? trudno powiedzieć 2% I fala nie 88% tak 10% Tylko kilka kancelarii przewiduje zwolnienie pojedynczych pracowników: będą to niedoświadczeni prawnicy, adwokaci lub radcy prawni II fala nie 95% tak 5% OCENA SYTUACJI FIRM PRAWNICZYCH (5)

32 R10. Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy popyt na usługi prawnicze oferowane przez Pana(i) firmę: Będzie rósł szybciej niż teraz 30% 29% Będzie rósł w tym samym tempie 46% 48% Będzie rósł wolniej 4% 10% Będzie taki sam jak teraz 12% 18% Będzie niższy 2% 0% OCENA SYTUACJI FIRM PRAWNICZYCH (6) I fala II fala

33 R101. Co Pan(i) sądzi o zakazie reklamy zawartym w korporacyjnych zasadach etyki dla adwokatów: Zakaz reklamy w obecnej formie jest dobry 19% Zakaz reklamy jest potrzebny, ale wymaga dalszej liberalizacji 50% Zakaz reklamy należy znieść w całości 22% Mam inne zdanie 9% OCENA SYTUACJI FIRM PRAWNICZYCH (7)

34 R102. Co Pan(i) sądzi o ograniczeniu możliwości reklamy zawartym w korporacyjnych zasadach etyki dla radców prawnych: Ograniczenie reklamy w obecnej formie jest dobre 21% Ograniczenie reklamy jest potrzebne, ale wymaga dalszej liberalizacji 43% Ograniczenie reklamy należy znieść w całości 24% Mam inne zdanie 9% Trudno powiedzieć 3% OCENA SYTUACJI FIRM PRAWNICZYCH (8)

35 R103. Czy Pana(i) zdaniem należałoby wprowadzić regulacje prawne pozwalające kancelariom prawnym na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej: Zdecydowanie tak 34% Raczej tak 29% Raczej nie 19% Zdecydowanie nie 17% OCENA SYTUACJI FIRM PRAWNICZYCH (9)

36 Kwestionariusz

37 OCENA SYTUACJI EKONOMICZNEJ E1. Jak Pan(i) sądzi, czy sprawy naszego kraju zmierzają w dobrym, czy też w złym kierunku? 1. w dobrym kierunku 2. w złym kierunku (nie czytać) 9. trudno powiedzieć E2. Jak ocenia Pan(i) zmianę sytuacji gospodarczej w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy? 1. poprawiła się 2. nie zmieniła się 3. pogorszyła się (nie czytać) 9. trudno powiedzieć E3. Jak według Pana(i) będzie zmieniać się sytuacja gospodarcza w ciągu najbliższych 12 miesięcy? 1. poprawi się 2. nie zmieni się 3. pogorszy się (nie czytać) 9. trudno powiedzieć E4. Jak Pan(i) sądzi, czy bezrobocie w Polsce będzie rosło czy też malało w ciągu najbliższych 12 miesięcy? 1. będzie rosło 2. będzie na tym samym poziomie co teraz 3. będzie spadać (nie czytać) 9. trudno powiedzieć E5. Jak Pan(i) sądzi, patrząc na to, co się obecnie dzieje, czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy ceny: 1. będą rosły jeszcze szybciej niż teraz 2. będą rosły w tym samym tempie 3. będą rosły wolniej 4. będą takie same jak teraz 5. będą niższe (nie czytać) 9. trudno powiedzieć KWESTIONARIUSZ (1)

38 E6. Jak Pan(i) ocenia wielkość napływającego kapitału zagranicznego do Polski? Czy porównując obecną sytuację z sytuacją sprzed 12 miesięcy, obecnie: 1. do Polski napływa więcej kapitału 2. do Polski napływa tyle samo kapitału 3. do Polski napływa mniej kapitału (nie czytać) 9. trudno powiedzieć E7. A Jak Pan(i) ocenia, jak będzie się kształtował napływ kapitału zagranicznego do Polski w ciągu najbliższych 12 miesięcy? 1. do Polski napłynie więcej kapitału 2. do Polski napłynie tyle samo kapitału 3. do Polski napłynie mniej kapitału (nie czytać) 9. trudno powiedzieć E8. Jak Pan(i) ocenia wyniki ekonomiczne firm, dla których świadczą Państwo usługi, gdy porównuje je Pan(i) z sytuacją sprzed 12 miesięcy? 1. w większości przypadków poprawiły się 2. w większości przypadków nie zmieniły się 3. w większości przypadków pogorszyły się (nie czytać) 9. trudno powiedzieć E9. Jak Pan(i) myśli, jakie wyniki ekonomiczne osiągną firmy, dla których świadczą Państwo usługi, w ciągu następnych 12 miesięcy? 1. będą znacznie lepsze niż obecnie 2. będą nieco lepsze niż obecnie 3. będą mniej więcej takie same 4. będą nieco gorsze 5. znacznie gorsze niż obecnie (nie czytać) 9. trudno powiedzieć E10. Jak Pan(i) ocenia, czy firmy, dla których świadczą Państwo usługi, w ostatnich 12 miesiącach: 1. zwiększały inwestycje 2. inwestowały w takim samym stopniu 3. zmniejszały inwestycje (nie czytać) 9. trudno powiedzieć KWESTIONARIUSZ (2)

39 E11. A jak Pan(i) ocenia, czy w ciągu następnych 12 miesięcy firmy, dla których świadczą Państwo usługi: 1. będą zwiększały inwestycje 2. będą inwestowały w takim samym stopniu 3. będą zmniejszały inwestycje (nie czytać) 9. trudno powiedzieć E12. Jak Pan(i) ocenia, czy firmy, dla których świadczą Państwo usługi, w ostatnich 12 miesiącach: 1. powiększały zatrudnienie 2. pozostawiały zatrudnienie na takim samym poziomie 3. dokonywały zwolnień (nie czytać) 9. trudno powiedzieć E13. A jak ocenia Pan(i), czy w ciągu następnych 12 miesięcy firmy, dla których świadczą Państwo usługi: 1. powiększą zatrudnienie 2. pozostawią zatrudnienie na takim samym poziomie 3. będą dokonywały zwolnień (nie czytać) 9. trudno powiedzieć KWESTIONARIUSZ (3)

40 E14. Jak Pan(i) ocenia, jak dużym problemem w prowadzeniu działalności gospodarczej są obecnie: A) Pozapłacowe koszty pracy B) Czas potrzebny na rozpoczęcie działalności gospodarczej C) Opóźnienia w terminach płatności D) Sprawność procesów upadłościowych F) Wysokość zobowiązań podatkowych G) Przewlekłość postępowań sądowych w sprawach gospodarczych H) Inflacja prawa I) Problem korupcji gospodarczej J) Biurokracja i skomplikowane procedury administracyjno-prawne K) Inne proszę wskazać jakie. 1. jest to bardzo poważny problem 2. jest to raczej poważny problem 3. nie jest to raczej poważny problem 4. w ogóle nie stanowi to problemu (nie czytać) 9. trudno powiedzieć KWESTIONARIUSZ (4)

41 SYTUACJA NA RYNKU oraz SYTUACJA FIRM PRAWNICZYCH R1. Za chwilę odczytam Panu(i) listę spraw, którymi zajmują się firmy prawnicze. W odniesieniu do każdej z nich proszę powiedzieć, czy obecnie Pana(i) firma prowadzi więcej, czy mniej tego typu spraw niż przed rokiem: 1. więcej 2. mniej 3. tyle samo (nie czytać) 9. trudno powiedzieć A) Obsługa fuzji i przejęć B) Transakcje na rynku nieruchomości C) Obsługa prawna pozyskiwania kapitału (kredyty bankowe, VC/PE) D) Windykacja i restrukturyzacja trudnych należności E) Kompleksowe audyty prawne F) Wprowadzanie spółek na giełdę oraz doradztwo związane z rynkiem kapitałowym G) Zamówienia publiczne H) Podatki i cła I) Gospodarcze spory sądowe oraz mediacje (dodatkowe pytanie o same mediacje) K) Prawo pracy i układy zbiorowe pracy L) Prawo własności intelektualnej i przemysłowej KWESTIONARIUSZ (5)

42 R2. Proszę zaznaczyć czy Pana(i) kancelaria jest firmą polską, czy oddziałem międzynarodowej firmy prawniczej. 1. POLSKA 2. MIĘDZYNARODOWA (nie czytać) 9. trudno powiedzieć R3. Jak Pan(i) sądzi, patrząc na to, co się obecnie dzieje, czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy ceny usług prawniczych: 1. będą rosły jeszcze szybciej niż teraz 2. będą rosły w tym samym tempie 3. będą rosły wolniej 4. będą takie same jak teraz 5. będą niższe (nie czytać) 9. trudno powiedzieć R4. Czy może Pan wskazać stawkę godzinową w złotych polskich partnera w Pana(i) kancelarii? zł - suma 99. Wolę nie odpowiadać na pytanie R5. Jak Pan(i) ocenia w chwili obecnej sytuację na rynku pracy w branży usług prawniczych? Czy łatwo jest znaleźć: A) doświadczonych adwokatów lub radców prawnych B) niedoświadczonych adwokatów lub radców prawnych C) doświadczonych prawników/konsultantów prawnych D) niedoświadczonych prawników/konsultantów prawnych 1. tak 2. nie (nie czytać) 9. trudno powiedzieć R6. Czy w najbliższym czasie Pana(i) kancelaria planuje zatrudnić nowe osoby? 1. NIE, nie planuję do pyt R8. 2. TAK, planuję zatrudnić: (nie czytać) 9. trudno powiedzieć KWESTIONARIUSZ (6)

43 R7. A jakie osoby planuje Pan(i) zatrudnić? Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi: 1. doświadczonych adwokatów lub radców prawnych 2. niedoświadczonych adwokatów lub radców prawnych 3. doświadczonych prawników/konsultantów prawnych 4. niedoświadczonych prawników/konsultantów prawnych 5. personel pomocniczy 6. inne (jakie?...) (nie czytać) 7. odmowa R8. Czy w najbliższym czasie Pana(i) kancelaria planuje zwolnić jakieś osoby? 1. NIE, nie planuję do pyt R TAK, planuję zwolnić. (nie czytać) 9. trudno powiedzieć R9. Jakie osoby planuje Pan(i) zwolnić? Proszę wskazać wszystkie pasujące odpowiedzi: 1. doświadczonych adwokatów lub radców prawnych 2. niedoświadczonych adwokatów lub radców prawnych 3. doświadczonych prawników/konsultantów prawnych 4. niedoświadczonych prawników/konsultantów prawnych 5. personel pomocniczy 6. inne (jakie?...) (nie czytać) 7. odmowa R10. Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy popyt na usługi prawnicze oferowane przez Pana(i) firmę: 1. będzie rósł szybciej niż teraz 2. będzie rósł w tym samym tempie 3. będzie rósł wolniej 4. będzie taki sam jak teraz 5. będzie niższy (nie czytać) 9. trudno powiedzieć KWESTIONARIUSZ (7)

44 R101. Co Pan(i) sądzi o zakazie reklamy zawartym w korporacyjnych zasadach etyki dla adwokatów? 1. Uważam, że zakaz reklamy w obecnej formie jest dobry 2. Uważam, że zakaz reklamy jest potrzebny, ale wymaga dalszej liberalizacji. 3. Uważam, że zakaz reklamy należy znieść w całości 4. Mam inne zdanie tak, proszę powiedzieć: Nie wiem, trudno powiedzieć R102. Co Pan(i) sądzi o zakazie reklamy zawartym w korporacyjnych zasadach etyki dla radców prawnych? 1. Uważam, że zakaz reklamy w obecnej formie jest dobry 2. Uważam, że zakaz reklamy jest potrzebny, ale wymaga dalszej liberalizacji. 3. Uważam, że zakaz reklamy należy znieść w całości 4. Mam inne zdanie tak, proszę powiedzieć: Nie wiem, trudno powiedzieć R103. Czy Pana(i) zdaniem należałoby wprowadzić regulacje prawne pozwalające kancelariom prawnym na prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej? 1. zdecydowanie tak 2. raczej tak 3. raczej nie 4. zdecydowanie nie 5. trudno powiedzieć na pasku KWESTIONARIUSZ (8)

45 R11. Proszę powiedzieć, jaki odsetek Państwa klientów stanowią firmy zatrudniające: 1. do 100 osób...%. 2. od 101 do 250 osób...%. 3. od 251 do 500 osób...%. 4. od 501 do 1000 osób...%. 5. powyżej 1000 osób...%. /powinno się sumować do 100%/ (nie czytać) 9. odmowa R12. Proszę powiedzieć, jaki odsetek Państwa klientów stanowią firmy: 1. Polskiẹ...% 2. Z udziałem kapitału zagranicznego...% (nie czytać) 9. odmowa R13. Proszę powiedzieć, jaki odsetek Państwa klientów stanowią firmy z następujących branż: 1. przemysł...% 2. budownictwo...% 3. transport...% 4. handel...% 5. usługi...% 6. oświata, nauka, kultura, służba zdrowia...% 7. inna działalność...% /powinno się sumować do 100%/ (nie czytać) 9. odmowa... KWESTIONARIUSZ (9)

46 R131. Jakiego tytułu Pan(i) używa? 1. Adwokat 2. Radca prawny 3. Inny (jaki?) 4. odmowa R14. Na zakończenie, czy ma Pan(i) jeszcze jakiś dodatkowy komentarz do SYTUACJI NA RYNKU USŁUG PRAWNICZYCH? R15. Ankieta jest anonimowa. Jednak istnieje możliwość skomentowania jej wyników dla mediów. Czy chciał(a)by Pan(i) skomentować dla prasy wyniki raportu, który zostanie Panu(i) przedstawiony po zakończeniu badania? 1. tak 2. nie 3. dodatkowy komentarz... KWESTIONARIUSZ (10)

47 Ipsos Polska Puławska 39, Warszawa telefon: fax: Krzysztof Chmielewski, Dyrektor Badań Maria Jasinska Public Relations and Communication Officer Wolters Kluwer Polska Ltd. tel mobile: KONTAKT

48 Maria Jasinska Public Relations and Communication Officer Wolters Kluwer Polska Ltd. tel mobile: KONTAKT

Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych

Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych Nimm2 Lachgummi Warszawa, czerwiec 2010 2 Spis treści Rozdziały: Strony: Wprowadzenie 3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych Fala III

Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych Fala III Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych Fala III Rozdziały Strony Wprowadzenie 3 Podsumowanie najważniejszych wyników 9 Ocena ogólnej

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych

Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych Raport z badania przeprowadzonego na zlecenie Wolters Kluwer Polska Największe kancelarie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

RAPORT Z BADANIA WŚRÓD Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. RAPORT Z BADANIA WŚRÓD

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Wzrósł popyt na kredyty

Wzrósł popyt na kredyty Październik PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Wzrósł popyt na kredyty Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Październikowy sondaż sondaż

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania 8 czerwca 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 26. edycji badania - ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

8 / 2001 NIECO LEPIEJ

8 / 2001 NIECO LEPIEJ Sierpniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych wskazuje na pewną poprawę nastrojów bankowców szczebla oddziałów. Index PENGAB uzyskał wartość 2,1 punków, o 7 punktów procentowych więcej niż w lipcu.

Bardziej szczegółowo

Kryzys zmienił rynek usług prawnych w Polsce

Kryzys zmienił rynek usług prawnych w Polsce Kryzys zmienił rynek usług prawnych w Polsce Publication: Dziennik Gazeta Prawna Provider: INFOR PL S.A. June 29, 2010 Do kancelarii trafia mniej spraw z zakresu fuzji i przejęć oraz IPO. Ustabilizowała

Bardziej szczegółowo

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka

Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka Badanie Keralla Research II kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Lepsze nastroje w firmach, ale skłonność do inwestycji niewielka W tym kwartale poprawiły się nastroje

Bardziej szczegółowo

2013 rok dobry lecz wymagający

2013 rok dobry lecz wymagający PENGAB =. Monitor Bankowy +. rok dobry lecz wymagający grudzień Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej.

Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Ramowa oferta współpracy w zakresie obsługi prawnej. Wrocław Prezentowana oferta składa się z następujących części: I. Prezentacja Kancelarii CASUS, ZARZYCKA & Wspólnicy. II. Prezentacja prawników Kancelarii.

Bardziej szczegółowo

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY Pierwszy tegoroczny pomiar koniunktury bankowej został przeprowadzony w dniach -7 stycznia, na próbie placówek, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Wyniki

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

II edycja badania Panel Polskich Przedsiębiorstw. Ankieta wskaźnikowa.

II edycja badania Panel Polskich Przedsiębiorstw. Ankieta wskaźnikowa. P1. (AKTYWNOŚĆ) Proszę zaznaczyć, jaki jest obecny stan aktywności Państwa firmy? 1. podmiot aktywny 2. podmiot nieaktywny Pytanie P1a zadane, jeśli w P1 wybrano odpowiedź 1. P1a. (AKTYWNOŚĆ1) Państwa

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel.

Kancelaria Radców Prawnych JGA Ginckaj, Morawiec, Olszewski, Stankiewicz Spółka partnerska 40-062 Katowice, ul. Kilińskiego 34 tel. KANCELARIA to spółka prawnicza, która powstała w roku 2000. Kancelaria JGA to przede wszystkim partner w biznesie - od początku swej działalności kancelaria współpracuje stale z licznymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

2014 rok dobry lecz wymagający

2014 rok dobry lecz wymagający Grudzień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. +. rok dobry lecz wymagający Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu Ocena kredyty osób indywidualnych Listopadowy Grudniowy sondaż sondaż w w

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

Wiosenny optymizm słabnie

Wiosenny optymizm słabnie PENGAB = 11. +1.9 6- Wiosenny optymizm słabnie Maj 1 Index Pengab / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/ / / 7/ 9/ 11/ 1/6 /6 /6 7/6 9/6 11/6 1/7 /7 /7 7/7 9/7 11/7 1/8 /8 /8 7/8 9/8 11/8 1/9 /9 /9 7/9 9/9 11/9

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

7 / 2001 POWRÓT SPADKU

7 / 2001 POWRÓT SPADKU 7 / POWRÓT SPADKU Na postawione przed miesiącem pytanie zahamowanie czy zmiana trendu odpowiedź brzmi - tylko zahamowanie. Lipcowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych przynosi powrót trendu spadkowego.

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015

Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Prognoza nastrojów i działań przedsiębiorców w perspektywie najbliższego półrocza. Data badania: II kwartał 2015 Informacje o badaniu 1/2 METODOLOGIA Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Koniunktura w Small Business

Koniunktura w Small Business Koniunktura w Small Business Wyniki badania ilościowego mikro i małych przedsiębiorstw realizowanego w ramach projektu Small Business DNA Organizatorzy Projektu: 17 września 2010 Informacje o badaniu CEL

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

11 / 2005 SKOK POWYŻEJ 40 PUNKTÓW

11 / 2005 SKOK POWYŻEJ 40 PUNKTÓW Listopadowy Pengab przekroczył psychologiczną barierę punktów. Z wynikiem, pkt. uzyskał najlepszy wynik od sierpnia r. W porównaniu z poprzednim miesiącem, Pengab wzrósł o, pkt., a w zestawieniu z analogicznym

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 5 grudnia 2011 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 13 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

MONITOR BANKOWY 2/2013

MONITOR BANKOWY 2/2013 MONITOR BANKOWY / Oczekiwana poprawy koniunktury Wartość indeksu Pengab wzrosła w stosunku do stycznia o W większości przewiduje się, iż sytuacja na rynku, p. i wynosi obecnie, p. Skumulowany wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2013 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2013 r. Warszawa, 213 7 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 213 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu oceniany

Bardziej szczegółowo

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014

Firmy bardziej aktywne na rynku pracy. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Warszawa, 8 lipca 2014 r. Firmy bardziej aktywne na rynku pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, sytuacja na rynku pracy w II kwartale

Bardziej szczegółowo

M a r z e c 25. E D Y C J A

M a r z e c 25. E D Y C J A M a r z e c 01 5. E D Y C J A Spis treści Spis treści Wstęp 3 Badanie Wskaźnik BIG Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce

Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Mikroprzedsiębiorczość w Polsce Analizabarier rozwoju i dostępu do finansowania* Bd Badanie Fundacji jikronenberga przy Citi Handlowy we współpracy merytorycznej Microfinance Centre *cytowanie bez ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

W prognozach mniej optymizmu

W prognozach mniej optymizmu Wrzesień PENGAB =. Wskaźnik Ocen. -. Wskaźnik Prognoz. -. -. W prognozach mniej optymizmu Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla

FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla FUNDUSZE EUROPEJSKIE Raport z badania Omnibus 6. fala dla Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Data: LIPIEC 2011 Przygotowanie: Katarzyna Bednarek POPT.03.03.00-00-078/09 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach.

Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Raport z badania ankietowego dot. Stopnia zadowolenia klienta z poziomu usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Rykach. Ryki, styczeń 2013r. 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Rykach w okresie od

Bardziej szczegółowo

Obsługa prawna sektora IT

Obsługa prawna sektora IT Obsługa prawna sektora IT KANCELARIA GESSEL Kancelaria GESSEL oferuje wyspecjalizowaną pomoc prawną dla spółek z branży IT. Oferujemy usługi doradztwa prawnego wszelkiego rodzaju podmiotom branży IT, w

Bardziej szczegółowo

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości

Inwestycje. światowego. gospodarczego. Świat Nieruchomości Budownictwo polskie w latach światowego kryzysu gospodarczego E l ż b i e t a St a r z y k R e n a t a Ko z i k 40 Świat Nieruchomości W latach 2006-2008, gdy amerykański kryzys finansowy przeradzał się

Bardziej szczegółowo

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ

BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ BS/170/2005 OCENY I PRZEWIDYWANIA DOTYCZĄCE INFLACJI I DOCHODÓW REALNYCH - OPINIE BADANYCH Z POLSKI, CZECH, WĘGIER I SŁOWACJI KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2005 PRZEDRUK MATERIAŁÓW CBOS W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku

98 283 tys. - tyle ofert pracy opublikowały firmy w serwisie Pracuj.pl w I kwartale 2014 roku Warszawa, 8 kwietnia 2014 r. Firmy znów szukają więcej osób do pracy Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2014 Jak wynika z kwartalnego raportu Pracuj.pl, znów jest nieco lepiej na rynku

Bardziej szczegółowo

OCENY I PROGNOZY STANU GOSPODARKI I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/162/2010

OCENY I PROGNOZY STANU GOSPODARKI I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH BS/162/2010 Warszawa, grudzień 2010 BS/162/2010 OCENY I PROGNOZY STANU GOSPODARKI I WARUNKÓW MATERIALNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH W POLSCE, CZECHACH, NA SŁOWACJI I WĘGRZECH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację

Bardziej szczegółowo

Oferta dla przesiębiorców

Oferta dla przesiębiorców Oferta dla przesiębiorców Kancelaria Prawna Tomasz Święch e-mail: biuro@swiech-legal.pl NIP: 784-237-73-35 ul. Żurawia 6/12 00-503 Warszawa tel.: +48 790 888 153 ul. Bolesława Chrobrego 32 62-200 Gniezno

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Rak publiczny priorytet?

Rak publiczny priorytet? Rak publiczny priorytet? Ipsos Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7 02-677 Warszawa tel.: + 48 22 448 77 00 2012 Ipsos Wszystkie prawa zastrzeżone Nobody s Unpredictable 2011 Ipsos Spis treści 1. Opis projektu 3 2.

Bardziej szczegółowo

Ekspansja mikrofirm, cz. 2

Ekspansja mikrofirm, cz. 2 Ekspansja mikrofirm, cz. 2 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Ekspansja mikrofirm, cz.2. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane przy współpracy merytorycznej Microfinance

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r.

Raport miesięczny. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku. Warszawa, 14.06.2013 r. Raport miesięczny Centrum Finansowe Banku BPS S.A. za maj 2013 roku Warszawa, 14.06.2013 r. Spis treści: 1. INFORMACJE NA TEMAT WYSTĄPIENIA TENDENCJI I ZDARZEŃ W OTOCZENIU RYNKOWYM SPÓŁKI, KTÓRE W JEJ

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

C Z E R W I E C 22. E D Y C J A

C Z E R W I E C 22. E D Y C J A C Z E R W I E C 203 22. E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

kwalifikacje: - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - radca prawny - doradca podatkowy

kwalifikacje: - absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego - radca prawny - doradca podatkowy Wspólnicy Kancelarii Paweł Wójcik - doradca podatkowy - obsługa prawna inwestycji kapitałowych i transakcji kapitałowych - obsługa prawna inwestycji budowlanych i zastępstwo procesowe w sporach sądowych

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE)

INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) INDYWIDUALNE KONTO ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO (IKZE) P R E Z E N T A C J A W Y N I K Ó W Z B A D A N I A T Y P U O M N I B U S D L A K O M I T E T U O B Y W AT E L S K I E J I N I C J AT Y W Y U S TA

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

Ostrożny optymizm w branży ociepleń

Ostrożny optymizm w branży ociepleń 15 grudnia 2014 Informacja prasowa Ostrożny optymizm w branży ociepleń Wyniki VII fali badania TNS Polska nt. rynku ETICS w Polsce Wśród producentów systemów ociepleń obserwuje się polepszenie nastrojów

Bardziej szczegółowo

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y

S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y S i e m i a n o w s k i M i e t l a r e k & P a r t n e r z y K a n c e l a r i a A d w o k a t ó w i R a d c ó w P r a w n y c h 61-730 Poznań, ul. Młyńska 13/9, tel. +48 61 852 41 04, fax +48 61 852

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE

Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Warszawa, październik 2012 BS/134/2012 OBYWATEL W URZĘDZIE Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych

Optymizm powraca. Index Pengab. Ocena depozyty osób indywidualnych. Prognoza depozyty osób indywidualnych PENGAB =. +1. +1. Optymizm powraca Index Pengab kwiecień 1 5/ 7/ / 11/ 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/5 /5 5/5 7/5 /5 11/5 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/7 /7 5/7 7/7 /7 11/7 1/8 /8 5/8 7/8 /8 11/8 1/ / 5/ 7/ / 11/ 1/1 /1 5/1

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A

Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Lipiec 2011 1 5 E D Y C J A Spis treści Spis treści 2 Wstęp 3 Badanie wskaźnik BIG 4 Najważniejsze liczby 5 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej (BIG) 6 Wskaźnik BIG w poszczególnych sektorach

Bardziej szczegółowo

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU

RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU RAPORT NT. SYTUACJI GOSPODARCZEJ REGIONU Wstęp Przedstawiamy wyniki badania ankietowego nt. sytuacji gospodarczej w regionie, które zostało przygotowane na podstawie rozmów z przedsiębiorcami z powiatów:

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE

POGORSZENIE KLIMATU DEPOZYTY ZŁOTOWE Institute for Opinion & Market Research Instytut Badania Opinii i Rynku e-mail: pentor@pentor.com.pl POGORSZENIE KLIMATU Wyniki październikowego pomiaru koniunktury bankowej nie wiele odbiegają od danych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa polskich firm

Sytuacja finansowa polskich firm Sytuacja finansowa polskich firm Prognoza sytuacji finansowej polskich firm w kolejnym kwartale Problem z egzekwowaniem należności Prognoza problemu z egzekwowaniem należności Odsetek należności przeterminowanych

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach

Badanie 1&1. Strony internetowe w małych i średnich firmach Badanie 1&1 Strony internetowe w małych i średnich firmach Wprowadzenie Firma 1&1 Internet zleciła TNS OBOP realizację projektu badawczego dotyczącego firmowych stron internetowych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej

Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Inauguracja publikacji Indeksu Optymizmu Przedsiębiorców (IOP) dr Iwona Sroka Wiceprezydent Pracodawców RP Przewodnicząca Platformy Finansowej Marzec 2014. PLATFORMA FINANSOWA Pracodawców RP Indeks Optymizmu

Bardziej szczegółowo

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII

2 / 2005. PENGAB - wartości trendu cyklu VIII VIII KORZYSTNE PROGNOZY PODTRZYMUJĄ PENGAB Lutowy indeks Pengab obniżył swoją wartość z 8,8 pkt. do 8, pkt. (spadek o,7 pkt.). Jest to kolejna, piąta z rzędu obniżka indeksu od października ub. r., co do wartości

Bardziej szczegółowo

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań

Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań KOMENTARZ Open Finance, 08.06.2010 r. Piąty z rzędu wzrost cen mieszkań Indeks cen mieszkań stworzony przez Open Finance wzrósł w maju po raz piąty z rzędu tym razem o 0,7 proc. Towarzyszył temu wzrost

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Bariery innowacyjności polskich firm

Bariery innowacyjności polskich firm Bariery innowacyjności polskich firm Anna Wziątek-Kubiak Seminarium PARP W kierunku innowacyjnych przedsiębiorstw i innowacyjnej gospodarki 1 luty, 2011 Na tle UE niski jest udział firm innowacyjnych w

Bardziej szczegółowo

D RAPORT Rynek usług prawniczych. na rynku nieruchomości od kilku lat bowiem nie słabnie, podobnie jak kompleksowych audytów prawnych, a także

D RAPORT Rynek usług prawniczych. na rynku nieruchomości od kilku lat bowiem nie słabnie, podobnie jak kompleksowych audytów prawnych, a także nr 245 (2117) 18 grudnia 2007 Biznes+ Prawo dla menedżera D RAPORT Rynek usług prawniczych Polski rynek usług jest coraz bardziej atrakcyjny dla sieciowych firm prawniczych Większość międzynarodowych firm

Bardziej szczegółowo

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób...

R1. W jakim przedziale zatrudnienia znajduje się Pana(i) firma? 10-49 osób... 50-249 osób... Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym rynku pracy małych i średnich przedsiębiorstw na Dolnym Śląsku. Naszym zamierzeniem jest poznanie Państwa opinii na temat koncepcji społecznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 lipca 2015

ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY. 15 lipca 2015 ANALIZY MAKROEKONOMICZNE KOMENTARZ BIEŻĄCY 15 lipca 2015 Raport NBP: stabilna i korzystna sytuacja przedsiębiorstw w II kw., utrzymanie ostrożnych prognoz na kwartał kolejny. Według opublikowanego dziś

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2013 Warszawa, styczeń 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Dobre nastroje przedsiębiorców, choć w końcówce roku może być trudno

Dobre nastroje przedsiębiorców, choć w końcówce roku może być trudno Badanie Keralla Research IV kw. 2015 Nastroje i koniunktura w przedsiębiorstwach - Informacja prasowa Dobre nastroje przedsiębiorców, choć w końcówce roku może być trudno Zasadniczo wzrósł optymizm przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

w w w. t a t a r a. c o m. p l

w w w. t a t a r a. c o m. p l www.tatara.com.pl Wstęp Kancelaria Prawa Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego Tatara i Współpracownicy Nasza Kancelaria specjalizuje się w obsłudze prawnej szeroko pojętych procesów restrukturyzacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku

Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Załącznik nr 1 Kwestionariusz do badania przedsiębiorstw w powiecie w 20.. roku Dzień dobry! [gdy PUP realizuje badania samodzielnie] Nazywam się i jestem pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w [gdy PUP

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH

OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Warszawa, 18 kwietnia 2011 r. OFERT PRZYBYWA, ALE NIE DLA WSZYSTKICH Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2011 roku Przybywa ofert pracy. W I kwartale 2011 ogłoszeń w serwisie Pracuj.pl

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / I kwartał 2011 roku W I kwartale 2011 roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 145 polskich przedsiębiorstw. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłego,

Bardziej szczegółowo