BADANIE KONIUNKTURY Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE KONIUNKTURY Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2010 r."

Transkrypt

1 BADANE KONUNKTURY Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 21 r. Warszawa, Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w lipcu oceniany pozytywnie, podobnie jak w czerwcu, i lepiej niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Na takie opinie wpłynęły korzystne oceny bieżącego i przyszłego portfela zamówień i produkcji. Utrzymują się również pozytywne prognozy dotyczące zdolności do terminowego regulowania zobowiązań finansowych. Oceny ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie są w lipcu nieco bardziej optymistyczne od zgłaszanych w czerwcu i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Odnotowano lepsze niż przed miesiącem oceny bieżącego portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej, przy nieco ostrożniejszej od zgłaszanej w czerwcu prognozie portfela zamówień. Przewidywania w zakresie produkcji budowlanomontażowej utrzymują się na poziomie optymistycznych prognoz formułowanych przed miesiącem. Oczekiwania dotyczące sytuacji finansowej są nieco bardziej optymistyczne od prognoz formułowanych w czerwcu. Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest w lipcu oceniany nieco lepiej niż w czerwcu i w analogicznym miesiącu ubiegłego roku. Bieżąca sprzedaż jest ograniczana w mniejszym stopniu niż przed miesiącem. Prognozy na najbliższe miesiące przewidują utrzymanie się sprzedaży na poziomie z czerwca. Zmniejszają się trudności w regulowaniu bieżących i przyszłych zobowiązań finansowych. W lipcu w większości badanych grup przedsiębiorstw usługowych 1 koniunktura oceniana jest optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem. Najlepiej koniunkturę oceniają firmy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa w porównaniu z lipcem zeszłego roku oceny te są bardziej korzystne. Negatywnie ogólny klimat koniunktury oceniany jest w jednostkach sekcji edukacja, transport i gospodarka magazynowa oraz w minimalnym stopniu sekcji działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, a także działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. Najbardziej niekorzystnie oceniają koniunkturę dyrektorzy jednostek z sekcji edukacja, ich oceny są również bardziej pesymistyczne od zgłaszanych w lipcu ubiegłego roku. UWAGA: Od 29 r. dane prezentowane są w układzie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 27), opracowanej na podstawie Europejskiej Klasyfikacji Działalności (NACE Rev.2). Dane te nie są w pełni porównywalne z publikowanymi wcześniej według PKD 24 (NACE Rev.1.1). 1 Obejmują następujące sekcje według PKD 27: H Transport i gospodarka magazynowa, Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, J nformacja i komunikacja, K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca, P Edukacja, Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, S Pozostała działalność usługowa.

2 1. Przetwórstwo przemysłowe 4 Ogólny klimat koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym V 2 V 21 V 22 V 23 V 24 V 25 V 26 V 27 V 28 V 29 V 21-4 W lipcu ogólny klimat koniunktury wynosi, podobnie jak w czerwcu, plus 6. Poprawę sygnalizuje 21 badanych przedsiębiorstw (w czerwcu 22), natomiast pogorszenie 15 (w czerwcu 16). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Oceny bieżącego portfela zamówień są bardziej optymistyczne od zgłaszanych w czerwcu, na co wpływa bardziej znaczący wzrost krajowego niż zagranicznego portfela zamówień. Bieżąca produkcja jest rozszerzana szybciej niż przed miesiącem. Pozytywne prognozy w zakresie portfela zamówień i produkcji są zbliżone do formułowanych w czerwcu. W przedsiębiorstwach utrzymuje się nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych. Nieco szybciej niż przed miesiącem wzrasta poziom należności badanych jednostek. Równocześnie przedsiębiorcy sygnalizują mniejsze niż w czerwcu trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Prognozy w tym zakresie, podobnie jak przed miesiącem, są optymistyczne. W najbliższych miesiącach skala redukcji zatrudnienia może być nieco mniejsza niż przewidywano w czerwcu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć w tempie zbliżonym do prognozowanego w ubiegłym miesiącu. Sytuacja przedsiębiorstw poszczególnych klas wielkości 1 jest zróżnicowana. W jednostkach dużych ogólny klimat koniunktury oceniany jest korzystnie, podobnie jak w czerwcu. Oceny bieżące dotyczące portfela zamówień i produkcji, a także prognozy produkcji są bardziej optymistyczne niż w ubiegłym miesiącu. Prognozy w zakresie portfela zamówień są nieco ostrożniejsze od formułowanych w czerwcu. Utrzymuje się nadmierny poziom zapasów wyrobów gotowych, a także odnotowane w ubiegłym miesiącu tempo wzrostu należności podmiotów. Mimo to przedsiębiorstwa terminowo regulują swoje zobowiązania finansowe, również odpowiednie prognozy są optymistyczne. W najbliższych miesiącach dyrektorzy przedsiębiorstw zamierzają utrzymać zatrudnienie na poziomie zbliżonym do odnotowywanego w czerwcu. Przedsiębiorcy należący do tej klasy wielkości przewidują dalszy wzrost cen produkowanych wyrobów. Dyrektorzy jednostek średnich oceniają koniunkturę pozytywnie, nieco lepiej niż 1 W przetwórstwie przemysłowym badaniem objęte są podmioty o liczbie pracujących 1 i więcej osób. W pozostałych badaniach (budownictwo, handel detaliczny, usługi) uczestniczą również podmioty o liczbie pracujących do 9 osób. 2

3 przed miesiącem. Spowodowane jest to bardziej korzystnymi ocenami bieżącego i przyszłego portfela zamówień oraz bieżącej produkcji. Prognozy dotyczące produkcji są optymistyczne, zbliżone do przewidywań z czerwca. Nieznacznie wzrasta poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Przedsiębiorcy sygnalizują dalszy wzrost poziomu należności. Zmniejszają się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Przewidywania w tym zakresie są pozytywne, zbliżone do formułowanych w czerwcu. Przedsiębiorcy planują ograniczyć zatrudnienie, choć w stopniu nieco mniejszym niż zapowiadali przed miesiącem. Ceny wyrobów mogą rosnąć w skali zbliżonej do przewidywań sprzed miesiąca. Jedynie jednostki małe oceniają koniunkturę negatywnie. Bieżący portfel zamówień i produkcja są nadal ograniczane, choć w mniejszym stopniu niż w czerwcu. Prognozy w tym zakresie są bardziej optymistyczne od formułowanych w ubiegłym miesiącu. Zapasy wyrobów gotowych określane są jako nieznacznie nadmierne w stosunku do poziomu uznawanego za wystarczający. Utrzymuje się poziom należności przedsiębiorstw z poprzedniego miesiąca. Zmniejszają się trudności w bieżącym regulowaniu zobowiązań finansowych. Prognozy w tym zakresie są nieco mniej pesymistyczne od formułowanych w czerwcu. Planowane jest zmniejszenie zatrudnienia, choć mniej znaczące niż przewidywano w ubiegłym miesiącu. Ceny wyrobów gotowych mogą rosnąć nieznacznie wolniej niż przewidywano w czerwcu. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie poszczególnych działów przetwórstwa przemysłowego zgłaszają zróżnicowane oceny koniunktury. Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują producenci: wyrobów farmaceutycznych (plus 27 wzrost o 3 punkty), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (plus 14 wzrost o 4 punkty), artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (plus 13 wzrost o 1 punkt), chemikaliów i wyrobów chemicznych (plus 13 wzrost o 2 punkty), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (plus 12 spadek o 1 punkt), papieru i wyrobów z papieru (plus 11 spadek o 8 punktów), urządzeń elektrycznych (plus 1 wzrost o 2 punkty). Najbardziej negatywnie swoją koniunkturę oceniają producenci: odzieży (minus 16 wzrost o 1 punkt), wyrobów tekstylnych (minus 13 wzrost o 6 punktów), skór i wyrobów skórzanych (minus 6 wzrost o 4 punkty), metali (minus 6 spadek o 7 punktów) oraz prowadzący działalność w zakresie poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (minus 6 spadek o 1 punkt). Producenci artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych oceniają koniunkturę pozytywnie, podobnie jak w czerwcu. Oceny dotyczące bieżącego i przyszłego portfela zamówień są bardziej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem. Bieżące opinie dotyczące produkcji są również optymistyczne, lecz ostrożniejsze od formułowanych w czerwcu. Utrzymują się korzystne przewidywania w tym zakresie. Wzrasta nadmierny poziom zapasów wyrobów gotowych. Nieco szybciej niż w czerwcu rośnie poziom należności przedsiębiorstw. Mimo to producenci artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych nie zgłaszają trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Prognozy w tym zakresie są optymistyczne. W najbliższych trzech miesiącach może utrzymywać się poziom zatrudnienia odnotowywany w czerwcu. Ceny artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych mogą rosnąć nieco wolniej niż oczekiwano przed miesiącem. Producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych oceniają koniunkturę optymistycznie, nieco lepiej niż w czerwcu. Wpływają na to bardziej korzystne niż przed miesiącem oceny bieżącego oraz przyszłego portfela zamówień i produkcji. Zmniejszają się zapasy wyrobów gotowych, nadal jednak oceniane jako nadmierne. Przedsiębiorcy sygnalizują znaczący wzrost poziomu należności. Mimo to producenci chemikaliów i wyrobów chemicznych nie zgłaszają trudności w terminowym regulowaniu bieżących 3

4 zobowiązań finansowych. Odpowiednie prognozy wskazują na możliwość dalszej, niewielkiej poprawy w tym zakresie. Planowane redukcje zatrudnienia mogą być mniejsze od przewidywanych w ubiegłym miesiącu. Ceny chemikaliów i wyrobów chemicznych mogą rosnąć szybciej niż prognozowano w czerwcu. Oceny koniunktury formułowane przez producentów wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych są pozytywne, zbliżone do formułowanych w czerwcu. Bieżący portfel zamówień oceniany jest bardziej optymistycznie niż w czerwcu, natomiast przewidywany portfel zamówień, a także oceny bieżące oraz prognozy produkcji są korzystne, lecz ostrożniejsze niż przed miesiącem. Zmniejsza się nieznacznie, mimo to nadal nadmierny poziom zapasów. Wzrost należności przedsiębiorstw jest wolniejszy od odnotowanego w ubiegłym miesiącu. Dyrektorzy nie zgłaszają trudności w terminowym regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Przewidywania w tym zakresie są mniej korzystne od formułowanych w czerwcu. Planowane jest niewielkie zwiększenie zatrudnienia, zbliżone do przewidywań sprzed miesiąca. Ceny wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych mogą rosnąć nieco wolniej niż oczekiwano przed miesiącem. Producenci pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oceniają koniunkturę pozytywnie, choć gorzej niż w ubiegłym miesiącu. Spowodowane to jest ostrożniejszymi, choć nadal optymistycznymi ocenami dotyczącymi portfela zamówień i produkcji. Odpowiednie przewidywania są negatywne, gorsze od korzystnych prognoz sprzed miesiąca. Utrzymuje się wzrost należności przedsiębiorstw odnotowywany w czerwcu. Przedsiębiorcy nie zgłaszają trudności w terminowym regulowaniu zobowiązań, prognozy w tym zakresie są nieco ostrożniejsze, choć nadal pozytywne. W tej grupie przedsiębiorstw można oczekiwać niewielkich redukcji zatrudnienia. Dyrektorzy przedsiębiorstw zamierzają w niewielkim stopniu podnosić ceny pojazdów samochodowych, przyczep i naczep. Producenci metali oceniają koniunkturę negatywnie. Wpływają na to mniej optymistyczne prognozy w zakresie portfela zamówień i produkcji. Również wzrost bieżącej produkcji jest wolniejszy niż w czerwcu. Oceny bieżącego portfela zamówień są nieco lepsze niż przed miesiącem. Zwiększa się poziom nadmiernych zapasów. Utrzymuje się wzrost należności odnotowany w czerwcu, ale zmniejszają się nieco trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych. Przewidywania dotyczące zdolności do regulowania zobowiązań finansowych są negatywne, gorsze od optymistycznych prognoz z czerwca. Planowane redukcje zatrudnienia mogą być mniejsze niż przewidywano w ubiegłym miesiącu. Oczekiwany jest wzrost cen metali. Dyrektorzy firm produkujących wyroby tekstylne oceniają koniunkturę nieco mniej pesymistycznie niż w czerwcu. Portfel zamówień jest nadal ograniczany, choć w znacznie mniejszym stopniu niż w czerwcu. Bieżąca produkcja jest w niewielkim stopniu rozszerzana. Prognozy w zakresie portfela zamówień i produkcji wskazują na możliwość nieznacznej poprawy. Utrzymuje się wysoki poziom nadmiernych zapasów wyrobów gotowych. Odnotowywany jest niewielki wzrost należności przedsiębiorstw. Oceny bieżące oraz prognozy w zakresie zdolności przedsiębiorstw do bieżącego regulowania zobowiązań finansowych są mniej pesymistyczne niż w czerwcu. Planowane redukcje zatrudnienia mogą być nieco mniejsze niż zapowiadano w czerwcu. Na najbliższe trzy miesiące przedsiębiorcy zapowiadają wzrost cen wyrobów tekstylnych, choć wolniejszy niż oczekiwano w ubiegłym miesiącu. W lipcu 7,3 (6,8 w kwartale 29 r.) badanych przedsiębiorstw deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu swojej bieżącej działalności. W pozostałych firmach zgłaszających występowanie przeszkód najsilniej odczuwanymi barierami są: 4

5 niedostateczny popyt na rynku krajowym (58 przedsiębiorstw w kwartale 21 r., 63 w kwartale ub. roku), niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (47 przedsiębiorstw w kwartale 21 r., 64 przed rokiem znaczenie tej bariery w skali roku spadło w największym stopniu), niedostateczny popyt na rynku zagranicznym (4 przedsiębiorstw w lipcu 21 r., 49 w kwartale ub. roku), wysokie obciążenia na rzecz budżetu (39 przedsiębiorstw w kwartale 21 r., 41 przed rokiem). Wykorzystanie mocy produkcyjnych zgłaszane przez przedsiębiorców w lipcu br. wynosi 74 (w kwartale wynosiło 73, przed rokiem 71). Najwyższe wykorzystanie mocy produkcyjnych sygnalizują zajmujący się naprawą, konserwacją i instalowaniem maszyn i urządzeń oraz prowadzący działalność w zakresie poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, a także producenci: papieru i wyrobów z papieru, odzieży, skór i wyrobów ze skór wyprawionych, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, urządzeń elektrycznych, wyrobów farmaceutycznych. Najniższe wykorzystanie mocy produkcyjnych odnotowywane jest u producentów: metali, wyrobów tekstylnych, chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z metali, pozostałych wyrobów. W ujęciu rocznym w największym stopniu wzrosło wykorzystanie mocy produkcyjnych u producentów: wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, metali, maszyn i urządzeń. 2. Budownictwo 6 Ogólny klimat koniunktury gospodarczej w budownictwie V 2 V 21 V 22 V 23 V 24 V 25 V 26 V 27 V 28 V 29 V 21 W lipcu ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na poziomie plus 5 (w czerwcu plus 2). W bieżącym miesiącu poprawę koniunktury sygnalizuje 22 przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 17 (w czerwcu odpowiednio 21 i 19). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Oceny dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są pozytywne, lepsze od zgłaszanych w czerwcu. Odpowiednie prognozy są nadal optymistyczne, choć w przypadku portfela zamówień nieco gorsze od przewidywań formułowanych przed miesiącem. Spośród badanych przedsiębiorstw 23 planuje, że będzie prowadziło prace budowlano-montażowe za granicą (przed rokiem 18). Dyrektorzy tych przedsiębiorstw spodziewają się wzrostu portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynku zagranicznym wolniejszego niż wskazywały prognozy z ubiegłego miesiąca. 5

6 Oceny bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstw budowlano-montażowych są mniej pesymistyczne od zgłaszanych w czerwcu. Odpowiednie prognozy są pozytywne i nieco lepsze od przewidywań formułowanych przed miesiącem. Utrzymują się trudności w terminowym ściąganiu płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe. Należy spodziewać się niewielkiego wzrostu zatrudnienia oraz spadku cen, na poziomie przewidywań z ubiegłego miesiąca. Sytuacja przedsiębiorstw budowlano-montażowych poszczególnych klas wielkości jest zróżnicowana. W przedsiębiorstwach najmniejszych wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury utrzymał się na poziomie ujemnym, zbliżonym do odnotowanego w ubiegłym miesiącu. W pozostałych klasach wielkości oceny ogólnego klimatu koniunktury są pozytywne, szczególnie w przedsiębiorstwach średnich i dużych. Również oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej są niekorzystne jedynie w przedsiębiorstwach mikro. W przedsiębiorstwach małych i przede wszystkim średnich oceny te są pozytywne i lepsze niż przed miesiącem. Najbardziej korzystnie bieżący portfel zamówień i produkcję budowlano-montażową oceniają podmioty największe, choć opinie dotyczące portfela zamówień są nieco ostrożniejsze niż w ubiegłym miesiącu. Bieżąca sytuacja finansowa jest oceniana przez podmioty wszystkich klas wielkości mniej pesymistycznie niż w czerwcu, najmniej niekorzystnie w podmiotach średnich i dużych. We wszystkich klasach wielkości odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności. Prognozy na najbliższe miesiące dotyczące portfela zamówień i produkcji budowlano-montażowej formułowane przez dyrektorów przedsiębiorstw średnich i dużych są dużo bardziej optymistyczne od oczekiwań pozostałych przedsiębiorców, choć przewidywania te w jednostkach wszystkich klas wielkości są ostrożniejsze od formułowanych w czerwcu (za wyjątkiem utrzymujących się korzystnych prognoz przedsiębiorców średnich). Prognozy dotyczące sytuacji finansowej są we wszystkich klasach wielkości nieco lepsze od zgłaszanych przed miesiącem (za wyjątkiem oczekiwań jednostek mikro, które utrzymują się na poziomie przewidywań z czerwca), dużo bardziej korzystne w przedsiębiorstwach średnich i dużych. W jednostkach wszystkich klas wielkości spodziewany jest nieznaczny spadek cen. Przedsiębiorcy (z wyjątkiem jednostek małych) planują niewielki wzrost zatrudnienia. Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności budowlano-montażowej kształtuje się na poziomie 4,5 (4,7 w lipcu 29 r.). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją na rynku (59 w lipcu br., 61 przed rokiem), kosztami zatrudnienia (52 w lipcu br., 5 w analogicznym miesiącu ub.r.), a także niedostatecznym popytem (42 w lipcu br., 48 w lipcu 29 r.). W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrosło jedynie znaczenie barier związanych z kosztami zatrudnienia (z 5 do 52) oraz kosztami materiałów (z 26 do 28). W największym stopniu zmalała uciążliwość bariery związanej z niedostatecznym popytem. W lipcu 14 przedsiębiorstw budowlano-montażowych ocenia swoje zdolności produkcyjne jako zbyt duże w stosunku do oczekiwanego w najbliższych miesiącach portfela zamówień, 75 jako wystarczające, a 11 jako zbyt małe. W porównaniu z lipcem 29 r. zwiększa się nieznacznie udział jednostek oceniających swe zdolności produkcyjne jako zbyt małe, natomiast spada przedsiębiorstw, które oceniają je jako wystarczające. W porównaniu z lipcem ubiegłego roku przedsiębiorcy zgłaszają nieznaczne zmniejszenie wykorzystania mocy produkcyjnych (z 77 do 75). 6

7 3. Handel detaliczny Ogólny klimat koniunktury gospodarczej w handlu detalicznym V 2 V 21 V 22 V 23 V 24 V 25 V 26 V 27 V 28 V 29 V 21-5 W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu kształtuje się na poziomie 1 ( w czerwcu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18 badanych przedsiębiorstw, pogorszenie 17 (przed miesiącem odpowiednio po 18). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Oceny bieżącej sprzedaży w lipcu są mniej pesymistyczne niż w ubiegłym miesiącu. Przewidywania na najbliższe miesiące wskazują na możliwość utrzymania się poziomu sprzedaży z czerwca. Zmniejszają się trudności związane z regulowaniem bieżących i przyszłych zobowiązań finansowych. Poziom zapasów towarów jest nadal uważany za nadmierny. W związku z tym ilość towarów zamawianych u dostawców może być ograniczana, chociaż w stopniu nieco mniejszym niż prognozowano w czerwcu. Planowane są niewielkie redukcje zatrudnienia, nieco mniejsze niż przewidywano przed miesiącem. Przedsiębiorcy sygnalizują wolniejszy wzrost zarówno bieżących jak i przyszłych cen towarów. W poszczególnych klasach wielkości przedsiębiorstw sytuacja jest zróżnicowana. Przedsiębiorstwa małe (w tym mikro) oceniają koniunkturę gospodarczą negatywnie, natomiast średnie i w szczególności duże pozytywnie. Oceny bieżącej sprzedaży są pesymistyczne, zwłaszcza w podmiotach mikro. Tylko przedsiębiorstwa duże odnotowują wzrost sprzedaży, szybszy niż miesiąc wcześniej. Odpowiednie prognozy są korzystne dla jednostek małych (z wyłączeniem mikro) i w większym stopniu dużych. Przedstawiciele przedsiębiorstw najmniejszych oraz średnich formułują pesymistyczne oczekiwania w tym zakresie. We wszystkich klasach wielkości przedsiębiorstw, poza jednostkami dużymi, bieżąca i przyszła zdolność do terminowego regulowania zobowiązań finansowych oceniana jest mniej negatywnie niż przed miesiącem. Przedsiębiorstwa największe formułują diagnozy i prognozy bardziej optymistyczne od zgłaszanych w czerwcu. Wskaźniki ogólnego klimatu koniunktury dla omawianych branż są zróżnicowane. Najlepiej koniunkturę oceniają przedsiębiorstwa branży żywnościowej, dla której wskaźnik przyjmuje wartość plus 4 (podobnie jak w czerwcu). Branża artykuły gospodarstwa domowego ogółem odnotowuje wskaźnik równy plus 1 (minus 3 przed miesiącem). Wskaźniki dla branż pojazdy samochodowe oraz włókno, odzież, obuwie są ujemne i wynoszą odpowiednio minus 2 i minus 3 (minus 4 i minus 1 w czerwcu). 7

8 W lipcu przedsiębiorstwa branży żywnościowej odnotowują spadek bieżącej sprzedaży, mniejszy niż przed miesiącem. Przewidywania w tym zakresie są optymistyczne. Utrzymuje się poziom nadmiernych zapasów towarów. Mimo to ilość towarów zamawianych u dostawców może być zwiększana. Zdolność do regulowania bieżących zobowiązań finansowych oceniana jest mniej negatywnie niż przed miesiącem. Odpowiednie prognozy są pozytywne. Odnotowywany jest nieco mniejszy niż w ubiegłym miesiącu wzrost bieżących i przyszłych cen towarów. Dyrektorzy przedsiębiorstw planują nieznacznie zmniejszyć zatrudnienie, w stopniu zbliżonym do prognoz sprzed miesiąca. Oceny bieżącej sprzedaży towarów formułowane przez jednostki branży artykuły gospodarstwa domowego ogółem są nadal bardzo negatywne, choć nieco mniej pesymistyczne niż przed miesiącem. Odpowiednie przewidywania są niekorzystne, zbliżone do prognoz formułowanych w czerwcu. Zmniejszają się nieco trudności związane z regulowaniem bieżących zobowiązań finansowych. Przewidywania w tym zakresie są optymistyczne. Poziom zapasów towarów uważany jest za nadmierny, mimo to przyszłe zamówienia na towary u dostawców mogą być ograniczane w stopniu mniejszym niż zapowiadano przed miesiącem. W lipcu dyrektorzy jednostek sygnalizują spadek zarówno bieżących jak i przyszłych cen towarów. W najbliższych miesiącach przedsiębiorcy planują nadal znacząco zmniejszać zatrudnienie, na poziomie przewidywanym przed miesiącem. Przedsiębiorstwa branży pojazdy samochodowe sygnalizują mniejszy niż zgłaszano w czerwcu spadek bieżącej i przyszłej sprzedaży. Zmniejszają się nieco trudności przy regulowaniu bieżących i przyszłych zobowiązań finansowych. Utrzymuje się nadmiar zapasów towarów, lecz zamówienia na towary u dostawców mogą być ograniczane w mniejszym zakresie niż przewidywano przed miesiącem. Sygnalizowany jest wzrost bieżących i przyszłych cen towarów, wolniejszy niż zgłaszano w czerwcu. Dyrektorzy przedsiębiorstw planują redukcje zatrudnienia, nieco mniej znaczące niż przewidywano przed miesiącem. W branży włókno, odzież, obuwie odnotowuje się wzrost bieżącej sprzedaży. Odpowiednie prognozy są nieznacznie pesymistyczne. W związku z utrzymywaniem się nadmiernych zapasów towarów, zmniejszana jest ilość towarów zamawianych u dostawców. Przedsiębiorcy zgłaszają nieco mniejsze niż w czerwcu trudności przy regulowaniu bieżących i przyszłych zobowiązań finansowych przedsiębiorstw. W lipcu przedsiębiorstwa sygnalizują szybszy niż w ubiegłym miesiącu spadek bieżących i prognozowanych cen towarów. Dyrektorzy planują niewielkie zwiększenie zatrudnienia. Spośród badanych jednostek, w lipcu 4,4 deklaruje, że nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności (5,1 przed rokiem). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające występowanie barier związane są z: konkurencją na rynku (barierę tę sygnalizuje 55 przedsiębiorstw, w lipcu 29 r. 65 znaczenie tej bariery spadło w największym stopniu w porównaniu z ocenami sprzed roku), kosztami zatrudnienia (52 w lipcu, 58 w analogicznym miesiącu 29 r.), a także niedostatecznym popytem (47 w lipcu, 43 przed rokiem). 8

9 4. Usługi DZAŁALNOŚĆ FNANSOWA UBEZPECZENOWA V 23 V 24 V 25 V 26 V 27 V 28 V 29 V NFORMACJA KOMUNKACJA V 23 V 24 V 25 V 26 V 27 V 28 V 29 V DZAŁALNOŚĆ ZWĄZANA Z ZAKWATEROWANEM USŁUGAM GASTRONOMCZNYM 4 4 TRANSPORT GOSPODARKA MAGAZYNOWA V 23 V 24 V 25 V 26 V 27 V 28 V 29 V 21 V 23 V 24 V 25 V 26 V 27 V 28 V 29 V 21 W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa kształtuje się na poziomie plus 27 (w czerwcu plus 28). Poprawę koniunktury odnotowuje 34 badanych firm, a jej pogorszenie 7 (w czerwcu odpowiednio 33 i 5). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Takie kształtowanie się ocen koniunktury wynika z korzystnych, zbliżonych do zgłaszanych przed miesiącem ocen bieżącego popytu, sprzedaży i sytuacji finansowej oraz przyszłej sprzedaży. Mimo że prognozy popytu są nieco mniej optymistyczne od formułowanych w czerwcu, dyrektorzy jednostek spodziewają się, że ich sytuacja finansowa w najbliższych miesiącach będzie się poprawiać. Przedsiębiorcy oceniają, że wzrost bieżących i przewidywanych cen usług jest mniej znaczący niż zgłaszano w czerwcu. Liczba zatrudnionych pracowników może nieznacznie zmniejszyć się. Spośród badanych przedsiębiorstw, w lipcu 2,1 (przed rokiem 2,2) deklaruje, że nie odczuwa żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności. Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z konkurencją firm krajowych (77 zarówno w lipcu bieżącego jak i ubiegłego roku) oraz w mniejszym stopniu z konkurencją firm zagranicznych (49 w lipcu br., 45 przed rokiem). W skali roku w największym stopniu zmalało znaczenie bariery związanej z niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 44 do 35) oraz kosztami zatrudnienia (z 38 do 28). W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji informacja i komunikacja kształtuje się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie plus 11. Poprawę koniunktury odnotowuje 2 badanych firm, a jej pogorszenie 9 (w czerwcu odpowiednio 22 i 11). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Dyrektorzy jednostek usługowych sygnalizują wzrost bieżącego i przewidywanego popytu oraz sprzedaży. Zarówno diagnoza jak i prognoza sytuacji finansowej jest pozytywna, choć ostrożniejsza niż przed miesiącem. Zgłaszany jest spadek bieżących i przewidywanych cen. Dyrektorzy 9

10 jednostek planują niewielki wzrost zatrudnienia. W lipcu 9,5 badanych przedsiębiorstw deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu swojej bieżącej działalności (w lipcu przed rokiem odsetek ten wyniósł 9,2). Największe trudności napotykane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (51 w lipcu, 49 przed rokiem) oraz z konkurencją firm krajowych (5 w lipcu bieżącego i ubiegłego roku). W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji zakwaterowanie i gastronomia kształtuje się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie plus 1. Poprawę koniunktury odnotowuje 23 badanych firm, a jej pogorszenie 13 (w czerwcu odpowiednio 24 i 14). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Takie kształtowanie się ocen koniunktury wynika z utrzymujących się korzystnych ocen bieżącego popytu i sprzedaży. Kierujący firmami usługowymi oceniają, że ich sytuacja finansowa poprawia się nieco szybciej niż w czerwcu. Odpowiednie prognozy są mniej optymistyczne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Bieżące ceny usług nie ulegają zmianie, w najbliższych miesiącach można oczekiwać ich niewielkiego wzrostu. Może się utrzymać przewidywany przed miesiącem wzrost zatrudnienia. Odsetek przedsiębiorstw nie odczuwających żadnych barier w prowadzeniu działalności kształtuje się na poziomie 1,3 (6,1 w lipcu przed rokiem). Największe trudności napotykane przez jednostki zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (57 w lipcu, 62 przed rokiem) oraz w mniejszym stopniu z niedostatecznym popytem (49 w lipcu bieżącego i ubiegłego roku). W porównaniu z lipcem ubiegłego roku najbardziej znacząco zmniejszyło się znaczenie bariery związanej z konkurencją firm krajowych (z 45 do 36). W lipcu wskaźnik ogólnego klimatu w sekcji transport i gospodarka magazynowa kształtuje się na poziomie minus 3 (w czerwcu minus 5). Poprawę koniunktury odnotowuje 18 badanych firm, a jej pogorszenie 21 (w czerwcu odpowiednio 16 i 21). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Wynika to z mniej pesymistycznych ocen bieżącego popytu i sytuacji finansowej oraz pozytywnych po raz pierwszy od sierpnia 28 roku opinii dotyczących aktualnej sprzedaży. Prognozy dotyczące popytu i sprzedaży formułowane w lipcu br. są negatywne. Przyszła sytuacja finansowa oceniana jest nieco mniej pesymistycznie niż w czerwcu. Spadek cen, zarówno bieżących jak i przewidywanych, może być mniejszy niż przed miesiącem. Planowane zmniejszenie zatrudnienia jest mniej znaczące niż prognozowano w czerwcu. W lipcu 6,7 badanych przedsiębiorstw deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu swojej bieżącej działalności (w lipcu 29 r. odsetek ten wyniósł 1,4). Największe trudności napotykane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (53 w lipcu, 49 przed rokiem) oraz konkurencją firm krajowych (51 w lipcu, 53 w lipcu 29 r.). 1

B A D A N I E K O N I U N K T U R Y Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2011 r.

B A D A N I E K O N I U N K T U R Y Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2011 r. Warszawa, 211 11 22 B A D A N I E K O N I U N K T U R Y Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 211 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w listopadzie

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2013 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 2013 r. Warszawa, 213 7 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lipcu 213 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w lipcu oceniany

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r. Warszawa, 214 8 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 214 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2014 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 2014 r. Warszawa, 214 1 23 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w styczniu 214 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w styczniu

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2017 r.

KONIUNKTURA GOSPODARCZA Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.2.217 Opracowanie sygnalne KONIUNKTURA GOSPODARCZA Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 217 r. W lutym dyrektorzy przedsiębiorstw w większości

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Coraz bardziej pesymistyczne wskaźniki koniunktury. We wrześniu pogorszyły się nastroje we wszystkich dziedzinach gospodarki.

Coraz bardziej pesymistyczne wskaźniki koniunktury. We wrześniu pogorszyły się nastroje we wszystkich dziedzinach gospodarki. Coraz bardziej pesymistyczne wskaźniki koniunktury. We wrześniu pogorszyły się nastroje we wszystkich dziedzinach gospodarki. Przemysł Ogólny klimat koniunktury w przemyśle spadł we wrześniu o 3 punkty.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI. I POŁOWA 2018 r. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2018 r. SPIS TREŚCI 1 LUDNOŚĆ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI SYTUACJA I POŁOWA 2017 ŁÓDŹ GRUDZIEŃ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie.

Województwo świętokrzyskie należy do grupy województw o wysokiej stopie bezrobocia plasując się na 12 lokacie. dr Artur Borcuch 1 lipiec 2015 roku Wybrane informacje z dokumentów: Komunikat o sytuacji społeczno gospodarczej województwa świętokrzyskiego w maju 2015 r., Urząd Statystyczny w Kielcach 2015, nr 5. Koniunktura

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r.

114,6. Statystyka Warszawy Nr 5/2018. Dynamika produkcji budowlano-montażowej INFORMACJE SYGNALNE r. INFORMACJE SYGNALNE Statystyka Warszawy Nr 5/2018 28.06.2018 r. 114,6 Dynamika produkcji budowlano-montażowej r/r W maju 2018 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 2,6% wyższe w

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2012 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2017 R. SPIS TREŚCI 1.LUDNOŚĆ 2. WYNAGRODZENIA 3. RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE 4. RYNEK PRACY - BEZROBOCIE 5. PRZEMYSŁ 6. BUDOWNICTWO 7. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 8.

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. 1 S t r o n a Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI

ZAŁĄCZNIK GRUPY DZIAŁALNOŚCI, KATEGORIE RYZYKA I STOPY PROCENTOWE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE WYPADKOWE DLA GRUP DZIAŁALNOŚCI Zmiana rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Dz.U.2018.502

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH

Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH Załącznik nr 1 do Koncepcji PSF dla RPO WM Wykaz dot. branż wysokiego wzrostu w Małopolsce (numery PKD) Sekcja Dział Grupa 10 PRODUKCJA ARTYKUŁOW SPOŻYWCZYCH C PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 13 PRODUKCJA TEKSTYLNYCH

Bardziej szczegółowo

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW INFORMACJA SYGNALNA PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna 1 PORTFEL NALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze łódzkich

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2013 rok Łódź MAJ 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY GRUDZIEŃ 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. Dz.U.02.200.1692 2010.04.01 zm. Dz.U.2010.50.304 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 29 listopada 2002 r. R021692 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2014 Łódź LISTOPAD 2014 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizację badań pracodawców w w ramach projektu Rynek Pracy pod Lupą Obraz regionalnego rynku pracy w świetle danych GUS oraz badań własnych pracodawców

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY CZERWIEC 2014 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

Informacja sygnalna. styczeń 2011 r.

Informacja sygnalna. styczeń 2011 r. Informacja sygnalna styczeń 11 r. PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń 11 r. Informacja sygnalna 4Portfel należności polskich przedsiębiorstw styczeń 11 r. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC CZERWCA 2009 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC CZERWCA 2009 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA KONIEC CZERWCA 2009 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, W CZERWCU 2009 ROKU. Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw łódzkich

Bardziej szczegółowo

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z REZERWY KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie ogłasza nabór wniosków

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

styczeń 2015 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna

styczeń 2015 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna styczeń 1 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW STYCZEŃ 1 R. OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

lipiec 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2010 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU tel. (077) 423 01 10 11, 423 01 20 21 e mail: wui.opl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2 Wyniki wstępne

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0

Wykres 1. Stopa bezrobocia na Mazowszu i w Polsce w okresie styczeń - październik 2013 r. 14,2 13,0 MAZOWIECKI RYNEK PRACY PAŹDZIERNIK 2013 R. Październikowe dane dotyczące mazowieckiego rynku pracy wskazują na poprawę sytuacji. W ujęciu miesiąc do miesiąca stopa bezrobocia spadła, a wynagrodzenie i

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757 Warszawa, dnia 25 kwietnia 2019 r. Poz. 757 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 1005 OBWIESZCZENIE ministra rodziny, pracy i polityki społecznej 1) z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku

Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy w województwie zachodniopomorskim w 1 roku OPRACOWANIE: WYDZIAŁ BADAŃ I ANALIZ BIURO STATYSTYKI PUBLICZNEJ Szczecin 1 Wprowadzenie... 3 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W I PÓŁROCZU 2016 R. Warszawa, 22 lipca 2016 r. Spis treści strona Wstęp... 3 Podstawowe wskaźniki sytuacji społeczno-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

kwiecień 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna kwiecień 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Wyniki wstępne KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 28. VII. 2010 tel.: 68 3223112 e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/zg

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO MAJ 2011 R. http://www.stat.gov.pl/zg e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl tel.: 68 3223112 MAJ 2011

Bardziej szczegółowo

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015

Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014-2015 Badanie Konfederacji Lewiatan Kondycja sektora MMŚP 2014 Mikro, małe i średnie firmy prognoza 2014- Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Konfederacja Lewiatan Warszawa, 21 sierpnia 2014 Dane wykorzystane

Bardziej szczegółowo

Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2009 r.

Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2009 r. 95 Barometr Regionalny Nr 2(16) 2009 Zmiany nastrojów gospodarczych w województwie lubelskim w I kwartale 2009 r. Mieczysław Kowerski, Jarosław Bielak, Dawid Długosz Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego

Stan i prognoza rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego Stan i prognoza rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego Spis treści Spis wykresów... 3 Spis tabel... 6 Wstęp... 7 ANALIZA DANYCH WTÓRNYCH... 9 Wnioski... 10 Demografia... 11 Gospodarka...

Bardziej szczegółowo

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK

MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK MINOX S.A. RAPORT MIESIĘCZNY PAŹDZIERNIK 2012 r. Zarząd Spółki z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 15 lutego 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 lipiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY MINOX S.A. CZERWIEC Warszawa, czerwiec 2014 r.

RAPORT MIESIĘCZNY MINOX S.A. CZERWIEC Warszawa, czerwiec 2014 r. RAPORT MIESIĘCZNY MINOX S.A. CZERWIEC 2014 Warszawa, czerwiec 2014 r. Zarząd Spółki Minox S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW

STATYSTYKA WARSZAWY NR 1. LUTY 2017 r. Urząd Statystyczny w Warszawie 22 LUTEGO EUROPEJSKI DZIEŃ OFIAR PRZESTĘPSTW STATYSTYKA WARSZAWY Urząd Statystyczny w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa; tel.: 22 464 23 15 faks: 22 846 76 67 e-mail: InformatoriumUSWAW@stat.gov.pl http://warszawa.stat.gov.pl RYNEK PRACY

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

kwiecień 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna kwiecień 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU

INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY INFORMACJA O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ KRAJU W I PÓŁROCZU 2014 R. Warszawa, 22 lipca 2014 r. 2 Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju Spis treści strona Wstęp...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU 1. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC 2010 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo