Zarządzanie należnościami. Paulina Drozda

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie należnościami. Paulina Drozda"

Transkrypt

1 Zarządzanie należnościami Paulina Drozda

2 Należności Należności to roszczenia przedsiębiorstwa w stosunku do jego dłużników. Stanowią rezultat sprzedaży produktów i towarów na zasadach kredytu manipulacyjnego i kupieckiego

3 ryzyko

4 Z czym wiąże się ryzyko o którym mowa? Które rodzaje ryzyka można dokładnie określić, a które jedynie szacować?

5 Zarządzanie należnościami opiera się na następujących zasadach: klasyfikowanie klientów od strony ich gotowości i możliwości do spłaty zadłużenia, formułowanie założeń polityki kredytowej w stosunku do swoich kontrahentów (odbiorców), stosowanie odpowiedniej polityki inkasowania należności i kontrolowanie jego prawidłowego przebiegu celem przyśpieszenia wpływu należności.

6 Problemy na jakie można napotkać: Na różnych etapach zarządzania należnościami niedoświadczeni pracownicy mogą napotkać na różne problemy. Dlatego też korzystny dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw jest outsourcing zarządzania należnościami, czyli wynajęcie wyspecjalizowanej w tym firmy. Jakie są zalety outsourcingu zarządzania należnościami?

7 1. Określenie ryzyka kredytowego wywiad gospodarczy. niewłaściwa ocena ryzyka kredytowego kontrahenta, brak możliwości dostępu do informacji o kontrahencie gromadzonych zwykle w tradycyjnych teczkach, nieaktualne informacje o kontrahencie brak procedur wymuszających aktualizację informacji, brak wdrożonych standardów postępowania (procedur) w większości przedsiębiorstw.

8 2. Monitoring płatności (Stanowi złożony cykl działań i czynności opierających się na wykorzystaniu wzorców prawidłowego postępowania, którego skutkiem jest zwiększenie faktycznego spływu środków finansowych od kontrahentów. ) brak monitoringu ze względu na dużą pracochłonność zadań (przygotowanie i wysyłanie monitów, przypomnień, telefony informacyjne itp.), brak organizacji pracy związanej z monitoringiem obejmującej wszystkich kontrahentów, brak indywidualnych procedur postępowania z klientem w zależności od ich rangi dla firmy.

9 3. i 4. Etapy egzekucji należności: windykacja (wewnętrzna/zewnętrzna) oraz postępowanie prawne. brak obiegu informacji odnośnie postępu prac związanych z obsługą spraw klientów, brak oceny efektywności zastosowanych procesów obsługi klienta brak kontroli pracowników oraz podmiotów zewnętrznych zaangażowanych w windykację, brak możliwości diagnozy ukrytych problemów, brak możliwości automatycznej klasyfikacji klientów i ustalania najlepszej metody obsługi danej klasy klientów zwiększające szansę powodzenia etapu, brak automatyzacji standardowych czynności, brak zaawansowanych mechanizmów analitycznych i predykcyjnych.

10 Firmy zewnętrzne (outsourcing)

11

12 Oferowane usługi w zakresie: -windykacji należności -windykacji zagranicznej -monitoringu płatności -postępowania sądowego -giełdy wierzytelności -zakupu wierzytelności -weryfikacji kontrahentów -pieczęci prewencyjnej -raportów gospodarczych

13 Sprzedaż na kredyt staje się koniecznością w warunkach silnej konkurencji. Jest on korzystny z punktu widzenia kupca, który nie musi angażować swoich środków.

14 Zbyt długi okres kredytowania należności może wpłynąć na pogorszenie sytuacji płatniczej przedsiębiorstwa. Należy systematycznie dokonywać okresowej oceny stanu należności, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy podjąć określone działania mające na celu poprawę ściągalności należności.

15 Do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa stosuje się analizę wskaźnikową:

16 PYTANIA KONTROLNE

17 1. Czym są należności? 2. Dlaczego należnościami trzeba zarządzać i co rozumiemy pod tym pojęciem? 3. Czym zajmują się zewnętrzne firmy zarządzające należnościami? 4. Jakie są zalety takiego outsourcingu? 5. Na jakie bariery może napotkać niedoświadczony w zarządzaniu należnościami pracownik? 6. Jak określa się roczną stopę kredytu kupieckiego? 7. Jakich wskaźników używa się do oceny sytuacji w należnościach firmy?

18 ĆWICZENIA

19 Oblicz, jakie korzyści osiągnie przedsiębiorstwo W z tytułu skonta, udzielonego przez dostawcę A wiedząc, że przedsiębiorstwo A udzieliło swojemu odbiorcy W kredytu kupieckiego na 40 dni. Jeżeli zapłata nastąpi przed upływem 10 dni to przedsiębiorstwo A zaproponowało odbiorcy skonto w wysokości 3%. Roczna stopa oprocentowania depozytu bankowego wynosi 11%. Wskazówka: pamiętaj o kosztach alternatywnych

20 DZIĘKUJĘ

21 Źródła: Poradnik ucznia do jednostki modułowej Marek Panfil, Zarządzanie należnościami w małym i średnim przedsiębiorstwie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2004

22 Zarządzanie zapasami Paulina Drozda

23 Zapasy i ich poziom Zapasy to składniki majątkowe obejmujące surowce, materiały, produkcję w toku, półfabrykaty oraz wyroby i towary. Czynniki mające wpływ na wielkość zapasów w przedsiębiorstwie to: przedmiot działalności przedsiębiorstwa, wielkość produkcji, szybkość rotacji środków obrotowych.

24 Koszty utrzymywania zapasów Gromadzenie i utrzymanie zapasów powoduje określone koszty: koszty zamrożenia określonych środków pieniężnych w zapasach, koszty składowania, przechowywania i obrotu wewnątrz firmy, koszty ubezpieczenia od wypadków, kradzieży i szkód losowych. Jakie mogą być inne koszty utrzymywania zapasów?

25 Po co nam zapasy? A jednak każde przedsiębiorstwo utrzymuje pewien poziom zapasów. W jakim celu? Jakie są koszty wyczerpania się zapasów?

26 Optymalny poziom zapasów Za optymalny uważa się taki zapas, który umożliwia utrzymanie ciągłości produkcji i sprzedaży oraz zmniejsza do minimum koszty ich magazynowania.

27 Klasyfikacja zapasów Z finansowego punktu widzenia istotna jest klasyfikacja zapasów ze względu na funkcje spełniane w przedsiębiorstwie na: Zapasy prawidłowe Zapasy nieprawidłowe bieżące sezonowe nadmierne zbędne rezerwowe

28 Zapasy prawidłowe Zapasy prawidłowe to zapasy, które pozwalają na realizację zadań produkcyjnych przedsiębiorstwa i umożliwiają zachowanie ciągłości produkcji i sprzedaży.

29 Zapasy bieżące zapewniają ciągłość produkcji oraz sprzedaży. Ich optymalna wielkość powinna być określona na podstawie odpowiednich kalkulacji - norm zapasów. Maksymalny zapas bieżący powinien pokrywać potrzeby, jakie występują miedzy dwoma kolejnymi dostawami. Ulega on obniżeniu do zera w dniu kolejnej dostawy.

30 Ilość Q Model stałej wielkości zamówienia przy znanym (określonym) popycie Poziom zapasów Punkt ponownego składania zamówienia Czas T

31 Zapasy sezonowe przekraczają bieżące potrzeby przedsiębiorstwa. Gromadzone są w związku z sezonowością potrzeb konsumentów, przed okresami wzmożonego zbytu. Zapasy rezerwowe nazywane są zapasami minimalnymi lub bezpieczeństwa. Podaj przykład zapasów bieżących, sezonowych i rezerwowych. Przedstaw ich wahania w czasie na wykresie.

32 Zapasy nieprawidłowe Zapasy nadmierne przekraczają uzasadnione ekonomicznie potrzeby w zakresie zapasów bieżących i sezonowych. Zapasy zbędne nie mogą być wykorzystane w przedsiębiorstwie i powinny być zlikwidowane lub odsprzedane po obniżonych cenach w celu uniknięcia dalszych kosztów utrzymania. Podaj przykład zapasów nadmiernych i zbędnych.

33 Wskaźniki dot. zapasów Wielkość i struktura zapasów wpływają bezpośrednio na osiągane wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz wskaźniki bieżącej płynności finansowej. Wskaźniki wykorzystywane do analizy i oceny stanu zapasów w przedsiębiorstwie:

34 wskaźnik obrotu (rotacji) zapasami określa, ile razy odnawiał się zapas w danym okresie. wskaźnik obrotu (rotacji) zapasami w dniach określa, na ile dni wystarczy określony zapas. Można go obliczyć dwoma sposobami:

35 przeciętny stan zapasów po skróceniu cyklu rotacji:

36 Optimum dostawy

37 PRZYKŁAD Spółka sprzedaje rocznie 1000 sztuk produktów, koszt jednego zamówienia wynosi 600 zł, cena zakupu produktu to 100 zł, a roczny koszt utrzymania zapasu wynosi 10 proc. ceny zakupu. Optimum to: pierwiastek kwadratowy z wyrażenia {(2 x 1000 x 600) / (0,10 x 100)}, co daje wynik 346.

38 Jeśli spółka jednorazowo zamówi 346 sztuk produktów, a jej łączna sprzedaż roczna to 1000 sztuk, oznacza to, że złoży ona 3 zamówienia w ciągu roku. Jeżeli wielkość sprzedaży zwiększa się, koszty zamówienia wzrastają oraz koszty utrzymywania zapasów i cena zakupu zmniejsza się wzrasta wielkość optymalnej dostawy. W przypadku występowania zjawiska sezonowości sprzedaży, czyli zróżnicowanego popytu na produkty w ciągu roku, powyższych wyliczeń należy dokonać odrębnie w każdym okresie, na przykład półrocznym lub kwartalnym.

39

40

41 PYTANIA KONTROLNE

42 Co oznacza termin zapasy? Jakie koszty powoduje utrzymywanie zapasów? Jakie koszty powoduje wyczerpanie się zapasów? Jakie rodzaje zapasów występują w przedsiębiorstwie? Jak obliczysz wskaźniki rotacji zapasów w przedsiębiorstwie? Jakie są zasady zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie? Jak obliczyć optimum zapasów?

43 ĆWICZENIA

44 Oblicz oszczędności wynikające ze skrócenia cyklu rotacji zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym Z i ustal ich wpływ na bieżącą płynność finansową przedsiębiorstwa na podstawie danych: przeciętny stan zapasów wynosi zł, wartość sprzedaży netto zł, ilość dni w okresie badanym - 30, w następnym miesiącu skrócono cykl rotacji o 1 dzień.

45 Oblicz optimum dostawy, gdy przedsiębiorstwo sprzedaje rocznie sztuk produktów, koszt jednego zamówienia wynosi 900 zł, cena zakupu produktu 70 zł, a roczny koszt utrzymania zapasu wynosi 10% ceny zakupu.

46 DZIĘKUJĘ

47 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PIENIĘŻNYMI Paulina Drozda

48 Przyczyny gromadzenia środków pieniężnych Przedsiębiorstwo pomimo kosztów gromadzenia środków pieniężnych, utrzymuje pewien ich poziom, aby zaspokoić swoje potrzeby. Zasoby środków pieniężnych są konieczne w działalności operacyjnej firmy. Potrzebne są one do dokonywania płatności. Utrzymywane są również z przezorności i w celach spekulacyjnych. Jakie są koszty utrzymywania środków pieniężnych?

49 Zasoby pieniężne W przedsiębiorstwie występują następujące formy zasobów pieniężnych: gotówka w kasach przedsiębiorstwa, która nie przynosi żadnych dochodów, lokaty w bankach na rachunkach bieżących, odsetki od tych lokat są niższe niż poziom inflacji, terminowe lokaty bankowe, dostarczają dodatkowy dochód w postaci odsetek, które są przeważnie wyższe niż poziom inflacji, lokaty dokonywane na rynku pieniężnym w postaci krótkoterminowych papierów dłużnych lub na rynku międzybankowym. Lokaty te przynoszą najwyższe odsetki.

50 Płynność zasobów pieniężnych: największą płynnością charakteryzują się zasoby gotówkowe w kasach oraz lokaty na rachunkach bieżących w banku, mniejszą płynność wykazują lokaty w krótkoterminowych papierach dłużnych, jeżeli mogą być one odsprzedane na rynku wtórnym, gdy zaistnieje taka potrzeba, lokaty terminowe w bankach charakteryzują się małą płynnością, jeżeli firma wycofa przed czasem środki pieniężne to nastąpi utrata częściowa lub całkowita odsetek.

51 Zasady zarządzania środkami pieniężnymi Minimalizacja gotówki bieżącej w przedsiębiorstwie i maksymalizację korzyści płynących z jej posiadania Umożliwienie jak najszybszego przepływu gotówki przez przedsiębiorstwo Minimalizacja posiadanej gotówki wymaga przede wszystkim zapewnienia synchronizacji wpływów i wydatków Minimalizacja stanu gotówki oznacza możliwość takiego zaangażowania jej pozostałej wolnej kwoty, aby zmaksymalizować dochody z jej posiadania. Przyspieszenie inkasowania należności od odbiorców, które można osiągnąć przede wszystkim poprzez staranny dobór płatności Opóźnienie regulowania zobowiązań wobec dostawców

52 Strategie zarządzania kapitałem obrotowym: strategia konserwatywna strategia agresywna (dynamiczna) strategia umiarkowana 52

53 Aktywa obrotowe Permanentne ten poziom wielkości aktywów bieżących, który jest poziomem bazowym, nie ulegającym sezonowym lub przypadkowym wahaniom. Okresowe ta część aktywów bieżących, która ulega sezonowym fluktuacjom. 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 Relacja pomiędzy płynnością a zyskownością spółki zyskowność płynność 58

59 Koszty środków pieniężnych koszty utraconych możliwości (KUM) koszty braku gotówki (KBG) 59

60 DZIĘKUJĘ

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla nauczyciela Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE Anna KIWAŁA Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono model zarządzania gotówką w małym przedsiębiorstwie oraz praktyczne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) s. 97 108 Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu Sylwia Bożek *, Izabela

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r.

RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. RAPORT ZA ROK 2013 r. tj. za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Data publikacji: 13.06.2014 r. Raport został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Kredyt jako kategoria ekonomiczna

Kredyt jako kategoria ekonomiczna Dr Wojciech Misiak Warszawa dn. 13.11.2011 r. 1 Kredyt jako kategoria ekonomiczna 1. Istota kredytu. Stosunek kredytowy, jako specyficzna kategoria ekonomiczna rozwinął się ze stosunku wymiennego kupna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w działalności gospodarczej

Ryzyko w działalności gospodarczej Ryzyko w działalności gospodarczej Ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej to nieodzowny element gry rynkowej. Ryzyko to muszą brać pod uwagę wszyscy jej uczestnicy: właściciele firm, instytucje udzielające

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez

Bardziej szczegółowo

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE

WSTĘP KREDYTY OBROTOWE WSTĘP Banki udzielają przedsiębiorcom kredytów na finansowanie ich działalności gospodarczej. Kredyty te można podzielić w w różny sposób w zależności od przyjętego kryterium. Biorąc pod uwagę przedmiot

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo