K. Ficner Wroclaw University of Economycs

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K. Ficner Wroclaw University of Economycs"

Transkrypt

1 K. Ficner Wroclaw University of Economycs Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa realizującego inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową i ochroną środowiska.

2 Wstęp: Niniejsza praca zawiera zaproponowane strategie zarządzania w takich obszarach jak środki pieniężne, należności i zapasy. Praca dotyczy przedsiębiorstwa realizującego inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową i ochroną środowiska. Z przeprowadzonych uprzednio analiz własnych wnioskuję, że przedsiębiorstwo cechuje się umiarkowaną sezonowością, przez co rozumie się zwiększoną intensywność działania w obszarach statutowych w miesiącach letnich. Przedsiębiorstwo należy do grupy średnich przedsiębiorstw, w których to zatrudnienie mieści się w przedziale od 100 do 499 pracowników. Ze względu na stopień zaawansowania technologicznego, jest to przedsiębiorstwo wysoce zmechanizowane. Forma prawna analizowanego przedsiębiorstwa to spółka z ograniczona odpowiedzialnością. Środki pieniężne. Główny cel zarządzania środkami pieniężnymi wskazany przez G. Michalskiego to dopasowanie utrzymywanych w przedsiębiorstwie zasobów środków pieniężnych do takiego poziomu, który jest optymalny z punktu widzenia zbilansowania kosztów utrzymywania zapasów środków pieniężnych i kosztów posiadania zbyt małych ich zasobów 1. Struktura tych kosztów, a także ich rozmiar może wynikać z przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii. Analizowane przedsiębiorstwo w 2010 roku realizowało strategię raczej agresywną o czym świadczyć może poniżej wyliczony cykl konwersji gotówki, który jest bardzo krótki i wynosi 9 dni. (1.) Na podstawie zgromadzonych danych zaproponowano dwa modele zarządzania środkami pieniężnymi dla analizowanego przedsiębiorstwa. Model Baumola będący jednakowym rozwiązaniem jak w modelu Beranka, został zaproponowany ponieważ analizowana spółka należy do grupy średnich przedsiębiorstw, w których to bardzo często realizowane wpływy i wypływy środków pieniężnych pokrywają się z założeniami tego modelu otrzymywane są regularne i okresowe wpływy, a wydatki są realizowane w sposób ciągły i periodyczny. Zakłada się, że koszt kapitału po którym spółka zdobywa środki finansowania przedsiębiorstwa to 13%, a koszt jednego transferu środków pieniężnych wynosi 14,00 zł. (2.) 1 Michalski G., Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wydawnictwo Cedetu, Warszawa 2010 s. 157

3 Przy powyższych założeniach optymalny poziom środków pieniężnych liczony za pomocą wzoru (2.) wynosi 1.764,55 zł jeżeli wskazana kwota zostanie przekroczona to należałoby całą kwotę zainwestować w krótkoterminowe papiery wartościowe. Drugi zaproponowany model zarządzania środkami pieniężnymi to Model Millera-Orra. Zakłada się w nim, że zmiany poziomu środków pieniężnych maja charakter losowy. Ponieważ obecny rynek na którym prowadzi swoją działalność analizowane przedsiębiorstwa charakteryzuje się wysoką zmiennością i nieprzewidywalnością, strategia ta doskonale dopasowuje się do tychże warunków. W modelu tym określane są granice poziomu środków pieniężnych, jeżeli realny poziom zrówna się z jedną z określonych granic następuje reakcja zarządu mająca na celu przywrócenie docelowego poziomu środków pieniężnych, czyli kupno lub sprzedaż krótkoterminowych papierów wartościowych, tworzenie lub likwidacja depozytów krótkoterminowych, spłacanie lub zaciąganie kredytów krótkoterminowych. Docelowy poziom środków pieniężnych obliczony wg wzoru (3.) dla analizowanego przedsiębiorstwa wynosi 1.562,36 zł. (3.) (4.) gdzie: U górna granica środków pieniężnych Dolna granica środków pieniężnych jaką przedsiębiorca jest w stanie zaakceptować wynosi 1450,00 zł. Na podstawie powyższego wzoru (4.) obliczono górną granicę środków pieniężnych, która dla analizowanego przedsiębiorstwa wynosi 1787,08 zł. W powyżej zaproponowanych rozwiązaniach odnośnie zarządzania środkami pieniężnymi zobrazowany jest jedynie mechanizm działań podejmowanych w momencie, gdy zasób środków pieniężnych znajduje się na nieodpowiednim poziomie względem optymalnego. Wobec tego nasuwa się wniosek, że brak w nich jest elementu przewidywania. Preliminarz umożliwia podjęcie decyzji zanim zaistnieje sytuacja kryzysowa, co obniża koszty działań. Pierwszym krokiem do sporządzenia preliminarza jest prognoza przychodów ze sprzedaży, potrzeb związanych ze środkami trwałymi i zapasami oraz harmonogram płatności z nimi związanych. Do prognoz tych dołącza się informacje o opóźnieniach w spłacie należności oraz o terminach płatności podatkowych i spłaty odsetek. 2 Tabela 1. prezentuje preliminarz dla analizowanego przedsiębiorstwa. 2 Michalski G., Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wydawnictwo Cedetu, Warszawa 2010, s.106.

4 Tab. 1. Preliminarz środków pieniężnych dla analizowanego przedsiębiorstwa na 2012 r. (dane w tys. zł). I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I ARKUSZ WPŁYWÓW I WYDATKÓW Sprzedaż brutto 2 2 2,05 5,46 6,5 6,02 5,6 5,53 4,9 3,57 2,50 2,5 Wpływy otrzymane: w ciągu 10 dni od sprzedaży: 0,4 0,4 0,41 1,09 1,3 1,20 1,12 1,11 0,98 0,71 0,5 0,5 20% sprzedaży od 11 do 50 dni ( 50% ) 1 1 1,03 2,73 3,25 3,01 2,8 2,77 2,45 1,79 1,25 1,25 0d 51 do 90 dni ( 5% ) 0,1 0,1 0,10 0,27 0,33 0,30 0,28 0,28 0,25 0,18 0,13 0,13 od 91 do 150 dni (25% ) 0,5 0,5 0,51 1,37 1,63 1,51 1,4 1,38 1,23 0,89 0,63 0,63 należności otrzymane 2 2 2,05 5,46 6,5 6,02 5,6 5,53 4,9 3,57 2,50 2,5 ogółem Zakupy: 75% sprzedaży w 1,5 1,54 4,1 4,88 4,5 4,2 4,15 3,68 2,68 1,88 1,88 0 następnym miesiącu płatność za zakupione 1,47 1,51 4,01 4,78 4,42 4,12 4,06 3,60 2,62 1,84 1,84 0 materiały 98% zakupów II PRZYROST ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W DANYM MIESIĄCU należności otrzymane 2 2 2,05 5,46 6,5 6,02 5,6 5,53 4,9 3,57 2,50 2,5 płatności za zakupione 1,47 1,51 4,01 4,78 4,42 4,12 4,06 3,60 2,62 1,84 1,84 0 materiały wynagrodzenia pracowników* 1500,00 czynsz inne wydatki 0,45 0,45 0,45 0,45 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,45 0,45 0,45 wydatki ogółem 154, ,5 158,2 157,9 157,6 157, ,3 153,5 przyrost śr. pien. w mcu -152,9-152,9-155,4-152,8-151,4-151, ,6-151,2-151,7-152,8-151 III ZAPOTRZEBOWANIE NA KREDYT środki pien. na początek 0,2 156,9 154,2 152, , ,7 153,2 154,2 152,4 m-ca przy założeniu nieskorzystania z pożyczek Śr. Pien. na koniec m-ca -152,9 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 docelowy poziom śr. pien. 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 wielkość skumulowanej -154, nadwyżki śr. Pien. Źródło: Opracowanie własne.

5 W pierwszym miesiącu w spółce powstaje niedobór środków pieniężnych. W kolejnych miesiącach preliminarz wskazuje na ciągłe zapotrzebowanie na kredyt wynoszący ponad ,00 zł miesięcznie. Należności. Należności powstają na skutek udzielenia przez przedsiębiorstwo swego rodzaju kredytu kontrahentowi z którym współpracuje. Kredyt ten nosi miano kredytu kupieckiego. Jednakże udzielając go przedsiębiorstwo ponosi ryzyko, polegające na tym, że kontrahent nie dokona zapłaty. W związku z powyższym stwierdzeniem, powinno on posługiwać się odpowiednią polityka udzielania kredytów handlowych, a w ramach niej skupiać się na takich obszarach jak: standardy kredytowe służące do oceny klientów, limity na przyznawanie kredytów, warunki sprzedaży, sposoby ściągania opóźnionych należności. 3 Wszystkie te obszary w bardzo dużym stopniu wpływają na stan oraz ściągalność należności. W celu określenia polityki udzielania kredytów handlowych, będących narzędziem zarzadzania należnościami, należy określić bieżący okres spływu należności. Wiedza o czasie jaki potrzebują odbiorcy na spłatę wierzytelności pozwala na określenie konieczności modyfikacji zarządzania należnościami. Okres spływu należności w analizowanym przedsiębiorstwie wynosi 108 dni. Prognoza przychodów ze sprzedaży przedsiębiorstwa to CR= 46662,54 zł, koszty zmienne wynoszą 75% przychodów ze sprzedaży. Koszt finansowania należności wynosi 15%, koszt alternatywny to 1,05%, a efektywna stopa podatkowa to 19%. Straty wynikające ze złych długów wynoszą 3,5% przychodów ze sprzedaży. Bieżący okres spływu należności jest bardzo długi dlatego zaproponowano 4 odmienne zmiany polityki kredytu handlowego dla analizowanego przedsiębiorstwa. W celu dokonania wyboru i oceny zmian posłużono się jako kryterium rozstrzygającym analizą przyrostową z uwzględnieniem wpływu na wartość przedsiębiorstwa zmian w polityce kredytu kupieckiego. Poniżej zaprezentowano proponowane strategie. Strategia A - Wydłużenie okresu kredytowania do 113 dni. Przez co przychody ze sprzedaży maleją do poziomu 44418,07 zł, a koszt złych długów zmalałby do 3% przyrostu przychodów ze sprzedaży. W wyniku zaproponowanej strategii przeciętny stan należności wzrośnie o 167,66zł. Przez zmianę polityki kredytowej spółka ponosi stratę w wysokości - 518,93zł. Wpływ tej zmiany na wartość przedsiębiorstwa wyniesie: ,73zł. Strategia B - Skrócenie okresu kredytowania do 103 dni, co spowoduje wzrost przychodów do poziomu 48730,51zł. Straty z tytułu złych długów wynosiłyby 4%. W wyniku powyższych zmian nastąpi spadek należności o -147,91zł. W przypadku skrócenia okresu kredytowania zysk przed odsetkami i opodatkowaniem wzrośnie o 223,15zł. Zmiana wartości spółki w wyniku przyjęcia do realizacji strategii B wyniesie: 17414,79zł. Strategia C Zastosowanie strategii 3,5/30 netto 108. Udział złych długów wynosił by 6%, a przychody ze sprzedaży 72742,64zł. W tym przypadku, oczekiwany okres spływu należności skróciłby się do 69 dni. Przyrost należności byłby ujemny i wyniósłby -1249,67,a EBIT wzrośnie o 2703,11zł. Wzrost wartości spółki wyniesie ,20zł. Strategia D - zaproponowanie warunków kredytowych w postaci 3/58 netto 108, co spowodowało by, że przychody ze sprzedaży wzrosłyby do poziomu 61285,01zł. Oczekiwany okres spływu należności wyniesie 82 dni. Poziom należności wyniesie -831,65, a EBIT 1613,88zł. Wzrost wartości spółki wyniesie ,50zł. 3 Michalski G., Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wydawnictwo Cedetu, Warszawa 2010, s.126.

6 Z powyższych najlepsza strategią okazała się strategia C która daje najwyższy przyrost zysku przed odsetkami i opodatkowaniem oraz najwyższy przyrost wartości przedsiębiorstwa Zapasy. Zarządzanie zapasami w porównaniu z polityką kredytową przedsiębiorstwa ma większe znaczenie, ponieważ procesy związane z nabywaniem, przetwarzaniem zapasów i w ostateczności sprzedaży wyrobów gotowych bądź usług wpływają bezpośrednio na działalność firmy. Przy planowaniu zapasów sporządza się liczne analizy takie jak model ABC, model optymalnej wielkości zamówienia lub/i model optymalnej partii produkcyjnej. 4 W analizowanym przedsiębiorstwie w celu zaproponowania strategii zarządzania zapasami wykorzystano drugi i trzeci z w/w modeli. Pierwszy analizowany model przyjmuje optymalną wielkość dostawy, gwarantującą zminimalizowanie kosztów całkowitych zapasów. Dla modelu VBEOQ obliczenia wskazują na to, iż optymalna z punktu widzenia maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa wielkość zamówienia surowca podstawowego wynosi 11279,16kg. Ilość zamówień w ciągu roku wynosi 94. Zapas alarmowy powinien być na poziomie 30572,23kg, całkowite koszty zapasów kształtują się na poziomie ,02zł. Drugi model stosowany jest wówczas, gdy zdolności produkcyjne przedsiębiorstwa przewyższają zdolności sprzedaży, co może się zdarzyć np. przez działanie mechanizmów rynkowych. Dla modelu VBPOQ obliczenia wskazują na to, że optymalna wielkość produkcji wynosi Dla tej wielkości produkcji całkowite koszty zapasów wynoszą ,00zł, a przeciętny poziom zapasów wynosi Podsumowanie. Krótkoterminowe planowanie finansowe jest ważnym procesem w funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Jak widać z zaprezentowanych w niniejszej pracy rozwiązań, kierownictwo posiada wiele różnorodnych, mniej lub bardziej dopasowanych do sytuacji rzeczywistych narzędzi opracowywania strategii względem zarządzania zapasami, należnościami i środkami pieniężnymi. Niestety zaprezentowane rozwiązanie, mają jedynie wartość teoretyczną, gdyż w praktyce są wykorzystane w niewielkim stopniu. W mojej opinii zastosowanie w zarządzaniu analizowanych obszarów tych modeli jest bardzo dobrym rozwiązaniem sprzyjającym poznaniu mechanizmów i rozwojowi przedsiębiorstw. Zastosowanie ich w dużej mierze przyczyniłoby się do ulepszenia procesów zarządzania płynnością finansową, która zyskuje na coraz to większym znaczeniu w dzisiejszych czasach. 4 Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2003, s

7 Wykaz wzorów: (1.) Cykl konwersji gotówki, źródło: (2.) Optymalny poziom środków pieniężnych, źródło: Michalski G., Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wydawnictwo Cedetu, Warszawa 2010 s. 164 (3.) Optymalny poziom środków pieniężnych wg modela Millera-Orra, źródło: Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wydawnictwo Cedetu, Warszawa 2010 s. 166 (4.) Górna granica środków pieniężnych dla modelu Millera-Orra, źródło: Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wydawnictwo Cedetu, Warszawa 2010 s. 166

8 Bibliografia: 1. Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach 2. Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa Michalski G., Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wydawnictwo Cedetu, Warszawa /Cwiczenia%206%20Analiza%20finansowa.pdf

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWO WSPOMAGANE ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ W MAŁYM PRZEDSIĘBIORSTWIE Anna KIWAŁA Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono model zarządzania gotówką w małym przedsiębiorstwie oraz praktyczne wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski

Strategie finansowe 2009-02-22. Grzegorz Michalski Strategie finansowe przedsiębiorstwa Grzegorz Michalski 2 Różnice między finansami a rachunkowością Rachunkowość to opowiadanie [sprawozdanie] JAK BYŁO i JAK JEST Finanse zajmują się Obecną oceną tego

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Gotówka niezarządzany aktyw przedsiębiorstwa

Gotówka niezarządzany aktyw przedsiębiorstwa mgr Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu Stowarzyszenie Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie Gotówka niezarządzany aktyw przedsiębiorstwa Wstęp Szkoląc przedsiębiorców oraz rozmawiając z nimi bardzo

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie należnościami. Paulina Drozda

Zarządzanie należnościami. Paulina Drozda Zarządzanie należnościami Paulina Drozda Należności Należności to roszczenia przedsiębiorstwa w stosunku do jego dłużników. Stanowią rezultat sprzedaży produktów i towarów na zasadach kredytu manipulacyjnego

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Spis treści Luty 2008 1. WSTĘP... 2 2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji BANK SPÓŁDZIELCZY W WIĘCBORKU Spółdzielcza Grupa Bankowa www.bswiecbork.pl Ujawnienie informacji dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH www.e-bizcom.net Paweł Pabianiak RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2008 ISBN 978-83-920280-3-1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 5 WPROWADZENIE... 7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI DLA ANALIZY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU INFORMACJA DODATKOWA DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU Nazwa i siedziba emitenta: REDAN SA, 94-250 Łódź, ul. Żniwna 10/14 Sąd rejestrowy i numer rejestru:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa. Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego. Kredyt kupiecki. Dr Tomasz Słoński

Polityka kredytowa. Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego. Kredyt kupiecki. Dr Tomasz Słoński Polityka kredytowa Zarządzanie należnościami i źródła finansowania krótkoterminowego Dr Tomasz Słoński 1. Rabaty (wielkość rabatów i okres który uprawnia do ich uzyskania) 2. Okres kredytowania (okres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności BRIJU S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku Poznań, 23 kwietnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2013 roku LIST DO AKCJONARIUSZY Szanowni Państwo, W imieniu Zarządu mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

ZJAWISKA KRYZYSOWE A DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW

ZJAWISKA KRYZYSOWE A DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW ZJAWISKA KRYZYSOWE A DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ZJAWISKA KRYZYSOWE A DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW Redaktor naukowy

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY

OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY OCENA WPŁYWU PROPONOWANYCH ZMIAN REGULACYJNYCH NA KRAJOWY SEKTOR POŻYCZKOWY DOTYCZY PROJEKTU ZAŁOŻEŃ PROJEKTU USTAWY Z DNIA 18 KWIETNIA 2014 R., O ZMIANIE USTAWY O NADZORZE NAD RYNKIEM FINANSOWYM, USTAWY

Bardziej szczegółowo

Koszty dzia³alnoœci firmy

Koszty dzia³alnoœci firmy Koszty dzia³alnoœci firmy Każda firma rozpoczynając i prowadząc działalność, ponosi związane z nią koszty. Podstawowym kryterium podziału kosztów jest ich zachowanie się względem rozmiarów produkcji. Z

Bardziej szczegółowo

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6

Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 Jerzy T. Skrzypek Mariusz Szubra Symulacyjna gra decyzyjna TEES-6 (podręcznik użytkownika) Kraków, listopad 2012 Autorzy: Jerzy T. Skrzypek, Mariusz Szubra Strona 1 Spis treści: 1. WPROWADZENIE... 4 1.1.

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) s. 97 108 Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu Sylwia Bożek *, Izabela

Bardziej szczegółowo