Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 401/2008 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 29 października 2008 roku w sprawie: zmian budŝetu miasta na rok 2008 i zmian w układzie wykonawczym budŝetu miasta na rok Na podstawie art.186 ust.1 pkt 1 i art.188 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984) oraz 13 pkt 2 uchwały Nr XVI/149/07 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budŝetu miasta na 2008 rok zarządza się, co następuje: 1. Zwiększa się dochody budŝetu miasta ogółem o zł, w tym: 1) dochody związane z realizacją zadań własnych o kwotę zł, z czego: a) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o zł, w tym: - w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin o kwotę zł, - w rozdziale Pozostała działalność, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin o kwotę zł; b) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin o kwotę zł; 2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę zł, z czego: a) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale Pozostała działalność, w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę zł, b) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale Ośrodki wsparcia, w paragrafie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę zł; 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł, z czego w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale Cmentarze, w paragrafie 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł. 2. Zwiększa się wydatki budŝetu miasta ogółem o zł, w tym: 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o zł, z czego:

2 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale Drogi publiczne gminne, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł; 2) w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale Pozostała działalność, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 50 zł; 3) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ogółem o zł, w tym: a) w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł, w tym: - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł, - w paragrafie 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę zł, - w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę zł, b) w rozdziale Pozostała działalność, w paragrafie 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę zł; 4) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 750 zł, w tym: a) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 550 zł, b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł; 5) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale Urzędy miast o kwotę zł, w tym: a) w paragrafie 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę zł, b) w paragrafie 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę zł, c) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł, d) w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę zł, e) w paragrafie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych o kwotę zł; 6) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA, w rozdziale StraŜ Miejska o kwotę zł, w tym: a) w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł, b) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 400 zł, c) w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej o kwotę 300 zł, d) w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę zł; 7) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych, w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa o kwotę zł; 8) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o zł, w tym: a) w rozdziale Szkoły podstawowe, w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł, 2

3 b) w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 900 zł, c) w rozdziale Gimnazja o kwotę zł, w tym: - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł, - w paragrafie 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł, - w paragrafie 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 408 zł, - w paragrafie 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę zł, d) w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę zł, w tym: - w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 800 zł, - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej o kwotę zł, e) w rozdziale Pozostała działalność, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł; 9) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o zł, w tym: a) w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej o kwotę zł, w tym: - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, - w paragrafie 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę zł, b) w rozdziale Pozostała działalność, w paragrafie 3110 Świadczenia społeczne o kwotę zł; 10) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ogółem o zł, w tym: a) w rozdziale Świetlice szkolne o kwotę 409 zł, w tym: - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 349 zł, - w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 60 zł, b) w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów, w paragrafie 3260 Inne formy pomocy dla uczniów o kwotę zł; 11) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o zł, w tym: a) w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w paragrafie 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa o kwotę zł, b) w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł; 12) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale Pozostała działalność o kwotę 33 zł, w tym: a) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 28 zł, b) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 5 zł; 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę zł, z czego: 1) w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA, w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł, w tym: a) w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, b) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 207 zł, 3

4 c) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 32 zł, d) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 156 zł; 2) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA ogółem o zł, w tym: a) w rozdziale Ośrodki wsparcia, w paragrafie 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotę zł, b) w rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę zł, w tym: - w paragrafie 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe o kwotę 725 zł, - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej o kwotę zł; 3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę zł, z czego w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale Cmentarze, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł; 4. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł, z czego w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale Instytucje kultury fizycznej, w paragrafie Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł. 3. Zmniejsza się wydatki budŝetu miasta ogółem o kwotę zł, w tym: 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych o zł, z czego: 1) w dziale 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, w rozdziale Drogi publiczne gminne, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł; 2) w dziale 630 TURYSTYKA, w rozdziale Pozostała działalność, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 50 zł; 3) w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ogółem o zł, w tym: a) w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę zł, b) w rozdziale Pozostała działalność, w paragrafie 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę zł; 4) w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, w rozdziale Plany zagospodarowania przestrzennego, w paragrafie 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 750 zł; 5) w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, w rozdziale Urzędy miast o kwotę zł, w tym: a) w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń o kwotę zł, b) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł, c) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł, d) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł, e) w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę zł, 4

5 f) w paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę zł; 6) w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA, w rozdziale StraŜ Miejska o kwotę zł, w tym: a) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł, b) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę zł, c) w paragrafie 4260 Zakup energii o kwotę 500 zł, d) w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę zł, e) w paragrafie 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 16 zł, f) w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 200 zł, g) w paragrafie 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę 890 zł; 7) w dziale 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM, w rozdziale Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych o kwotę zł, w tym: a) w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł, b) w paragrafie 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę zł; 8) w dziale 758 RÓśNE ROZLICZENIA, w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe, w paragrafie 4810 Rezerwy o kwotę zł; 9) w dziale 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ogółem o zł, w tym: a) w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę zł, w tym: - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł, b) w rozdziale Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 900 zł, c) w rozdziale Gimnazja o kwotę zł, w tym: - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł, - w paragrafie 4140 Wpłaty na PFRON o kwotę zł, - w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę zł, - w paragrafie 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe o kwotę zł, - w paragrafie 4430 RóŜne opłaty i składki o kwotę 696 zł, - w paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej o kwotę zł, d) w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę zł, w tym: - w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł, - w paragrafie 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe o kwotę zł, e) w rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł, w tym: - w paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, - w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 6 zł; 5

6 10) w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę zł; 11) w dziale 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, w rozdziale Świetlice szkolne, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę 409 zł; 12) w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ogółem o zł, w tym: a) w rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł, b) w rozdziale Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł; 13) w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, w rozdziale Pozostała działalność, w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 33 zł; 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o kwotę zł, z czego w dziale 852 POMOC SPOŁECZNA, w rozdziale Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę zł, w tym: 1) w paragrafie 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 140 zł, 2) w paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia o kwotę zł, 3) w paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 295 zł; 3. wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł, z czego w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, w rozdziale Instytucje kultury fizycznej o kwotę zł, w tym: 1) w paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 564 zł, 2) w paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy o kwotę 79 zł, 3) w paragrafie 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 500 zł, 4) w paragrafie 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 170 zł. 4. Ustala się układ wykonawczy zgodnie z załącznikami nr 1/1-3, 2/1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 do niniejszego zarządzenia. 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 6

7 UZASADNIENIE Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budŝetowej na 2008 rok stanowią następujące przesłanki: 1) zarządzeniami Wojewody Zachodniopomorskiego: Nr 441/2008 z 3 października 2008 r., Nr 459/2008 i Nr 460/2008 z 10 października 2008 r., Nr 463/2008 z 15 października 2008 r. i Nr 479/2008 z 17 października 2008 r. zwiększono plan dotacji celowych przyznanych Miastu w zakresie: a) realizacji zadań własnych o zł z przeznaczeniem na: - dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział Pozostała działalność), - wypłatę comiesięcznych dodatków do wynagrodzeń w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, do których obowiązków naleŝy świadczenie pracy socjalnej w terenie zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział Ośrodki pomocy społecznej), - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zł (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Pomoc materialna dla uczniów), b) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o zł z przeznaczeniem na: - pokrycie kosztów wydawania przez gminy decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń zdrowotnych w 2008 r zł (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział Pozostała działalność), - dofinansowanie bieŝącej działalności środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział Ośrodki wsparcia), c) realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji o zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z utrzymaniem i konserwacją cmentarza wojennego oraz kwatery saperów (dział 710 Działalność usługowa, rozdział Cmentarze). O w/w kwoty naleŝy skorygować budŝet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych. 2) proponuję uruchomić zł z rezerwy ogólnej (dział 758 RóŜne rozliczenia, rozdział Rezerwy ogólne i celowe) z przeznaczeniem na: a) pokrycie kosztu postępowania sądowego zł (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami), b) naprawę (w wyniku nieoczekiwanej awarii) klimatyzatora zainstalowanego w budynku Urzędu Miejskiego, w pomieszczeniu w którym znajduje się UPS zł (dział 750 Administracja publiczna, rozdział Urzędy miast); 3) proponuję uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcia środków budŝetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami. Zmiany podyktowane są m.in.: a) koniecznością zabezpieczenia środków na: zwiększone wydatki związane z wyceną lokali mieszkalnych, dla których najemcy złoŝyli wnioski o wykup na własność, koszty notarialne, koszty wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia, odszkodowanie dla 7

8 osoby prawnej z tytułu utraty plonów z nieruchomości dzierŝawionej a niezbędnej do realizacji celu inwestycyjnego, opłaty z tytułu ustanowienia kuratorów sądowych, opłaty na rzecz budŝetu państwa, planowaną apelację do wyroku sądu orzekającego obowiązek wypłaty odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom, którym sąd w wyroku eksmisyjnym orzekł prawo do otrzymania takiego lokalu od gminy, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, ogłoszenia prasowe, zwiększone koszty niektórych zadań remontowych (rozliczanych kosztorysem powykonawczym), zakup kopiarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej oraz bieŝące utrzymanie placówki, a takŝe prawidłowym sklasyfikowaniem nakładów finansowych dotyczących przeprowadzonej akcji pn.: Sprzątanie świata Polska 2008 (Urząd Miejski), b) zabezpieczenia zwiększonych środków na składki PFRON (zatrudnienie osób w ramach robót publicznych spowodowało wzrost wskaźników przeliczeniowych zatrudnienia mających wpływ na wysokość składki) oraz urealnienia wydatków związanych z wykorzystaniem środków na zorganizowanie obsługi Funduszu Alimentacyjnego (MOPS), c) koniecznością zabezpieczenia środków na: naprawę samochodów słuŝbowych, szkolenia w zakresie kontroli ruchu drogowego, zakup akcesoriów komputerowych oraz aktualizację programów: kadrowo-płacowego oraz finansowo-księgowego (StraŜ Miejska), d) koniecznością zabezpieczenia środków finansowych placówkom oświatowym w celu m.in. - pokrycia kosztów szkoleń kadry pedagogicznej (GM nr 4), - korekty środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i zakup akcesoriów komputerowych (GM nr 1 i 4), - uzupełnienia środków na kontynuacje remontów: boiska w SP nr 7, sali lekcyjnej w SP nr 4 i dachu nad basenem w GM nr 4, e) zabezpieczeniem środków na zakup pucharów w ramach organizacji imprezy sportowej na szczeblu powiatowym (MOS). Biorąc powyŝsze pod uwagę, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszego zarządzenia. 8

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok.

Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Zarządzenie Nr 29/2011 Burmistrza Czchowa z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Czchów za 2010 rok. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU. WYKONANIA BUDśETU. GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU GMINY PRAśMÓW ZA I PÓŁROCZE 2 0 0 9 ROKU 20 LIPCA 2 0 0 9 ROK I. Charakterystyka ogólna. 1/ Plan dochodów budŝetowych na początek roku 20.250.879 zł. Na przełomie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r.

Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. Uchwała Nr XLII/205/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmian w budŝecie Powiatu na 2001 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 30 października 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok dnia 30 października 2007 r. Nr 236 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ: 2428 Nr X/76/07 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 15 października 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2013 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2013 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09%

Strona 1. Zał. nr 2. do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu. WYDATKI po wykonanie za % 340,93 34,09% Zał. nr 2 do sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu WYDATKI BUDŻETU za 2014 rok WYDATKI po wykonanie za % dz. Rozdz. Klasyfikacja zmianach 2014r. wykonania uzasadnienie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 18

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006

Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Sprawozdanie Burmistrza Kamieńska z wykonania BudŜetu Gminy za rok 2006 Załącznik do uchwały Nr IX/89/07 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 kwietnia 2007 r. BudŜet Gminy uchwalony na 2006r. po stronie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok

Zarządzenie Nr 45/2015. Wójt Gminy Ostróda. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ostróda za 2014 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 1952 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok

SPRAWOZDANIE. z wykonania planu finansowego. Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT. za 2014 rok SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT za 2014 rok Zgodnie z postanowieniem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 30 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR RZ-80/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 sierpnia w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Sławkowa za I półrocze 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009

I N F O R M A C J A. o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I N F O R M A C J A o przebiegu wykonania budżetu gminy Strzelin za pierwsze półrocze roku 2009 I. Uchwała budżetowa i jej zmiany w okresie sprawozdawczym 1. Budżet gminy Strzelin na rok 2009 zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki

Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki Załącznik nr 1 do Uchwały nr 372/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 26.05.2009 r. Wykonanie budżetu powiatu wrzesińskiego w roku budżetowym 2008 z uwzględnieniem kwoty deficytu lub nadwyżki 1. Dochody

Bardziej szczegółowo