OPIS ar2c lp proxy jest wielopołczeniowym serwerem proxy z cache dla protokołu AR-2c LP.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS ar2c lp proxy jest wielopołczeniowym serwerem proxy z cache dla protokołu AR-2c LP."

Transkrypt

1 NAZWA ar2c lp proxy serwer proxy dla protokołu AR-2c LP SKŁADNIA ar2c lp proxy [opcje] OPIS ar2c lp proxy jest wielopołczeniowym serwerem proxy z cache dla protokołu AR-2c LP. Obecna wersja implementuje wszystkie podstawowe komendy. Wród podstawowych komend ustawianie czasu jest domylnie zablokow ane. Domylnie ar2c lp proxy uywa standardowego wejcia i standardowego wyjcia do komunikacji. Opcje: cache dir=directory Okrela katalog uywany jako cache na dysku. Katalog musi istnieć. client nodelay uywa TCP_NODELAY przy połczeniach z klientami, diskcache compress=level Powoduje uycie kompresji w cache na dysku. Wartoć LEVEL okrela poziom kompresji w zakresie 1do9,gdzie wiksza wartoć oznacza wolniejsz kompresj. semi coherent Powoduje działanie jako cache w którym redzone jest tylko powstawanie nowych minut w rejestratorze. Usunite na rejestratorze minuty mog być cały czas widzane w cache. Jest to domylny tryb. coherent Powoduje działanie jako spójny cache. Zmiany na rejestratorze s ledzone i s nanoszone na cache. Dodanie lub usunicie warstwy wie si praktycznie z usuniciem wszystkich danych w cache. Opcja ta powinna być uywana w przypadku, gdy klienci niewiadomie uywaj tego cache. Dla lokalnego cache - tylko byprzyspieszyć przegldanie Loggerem opcja ta nie jest najlepsza. Opcja ta wymaga implementacji przez serwer komendy 0xe1, która nie jest wymagana przez protokół Loggera. non coherent Powoduje działanie jako niespójny cache. Zmiany na rejestratorze nie koniecznie musz być widoczne w cache. Jest to cachowanie domylne. fenable=cecha powoduje włczenie jakiej cechy protokołu Loggera. Zobacz sekcj ROZSZERZENIA PRO- TOKOŁU. fdisable=cecha powoduje wyłcznie jakiej cechy protokołu Loggera. Zobacz sekcj ROZSZERZENIA PRO- TOKOŁU. AR-2c LP Proxy 2009 Apr 22 1

2 lifetime=lifetime Czas ycia elementów w cache na dysku w sekundach. nodelay uywa TCP_NODELAY dopołczenia z serwerem. prefetch=level włcza wczeniejsze pobieranie danych. LEVEL okrela jak szybko maj być pobierane dane (obecnie ogranicza to iloć równoczesnych komend). Wymaga uycia opcji coherent. reliable link zakłada e połczenie z serwerem jest niezawodne. unreliable link zakłada e połczenie z serwerem jest zawodne. Powoduje potwierdzanie danych w cache. Dopiero trzecie danie jakiej minuty moe być zcache. sched=sched powoduje uycie schedulera SCHED. Domylnym jest fifo. Zobacz sekcj SZEREGOWANIE ZA- DA. sched_opts=opt okrela opcje schedulera. syslog uywa sysloga jako wyjcie z informacjami i błdami. 3 4 udostpnia 3-bajtow wersj komendy 0xa5. udostpnia 4-bajtow wersj komendy 0xa5. a, acl plik Powoduje wczytanie pliku z list kontroli dostpu (ACL). Format jest opisany w punkcie KONTRO- LA DOSTPU. b, bitrate szybkoć Opcja ta powoduje wybranie docelowej prdkoci transmisji na porcie szeregowym. Obecnie opcja ta działa tylko na urzdzeniach. Jeeli podstawowa prdkoć transmisji jest róna od tej wartoci ar2c lp proxy poprosi drug stron o zmian prdkoci transmisji na ta wartoć oraz dokona wszystkich kluczowych operacji w tej szybkoci transmisji. bbitrate szybkoć Ustawia podstawowa szybkoć transmisji. Jest ona ustawiana w celu pierwszego połczenia z rejestratorem. Jeeli nie ustawiono rbitrate to ta wartoć jest automatycznie traktowana take jako szybkoć na któr naley przełczyć rejestrator po zakoczeniu działania. rbitrate szybkoć Ustawia powrotn prdkoć transmisji. Jest ona ustawiana po zakoczeniu korzystania z rejestratora. c, ht_size rozmiar Zmienia rozmiar tablicy uywanej do szukania w cache. Domylnie d, device nazwa Do komunikacji z rejestratorem uywa nastpujcego urzdzenia. Moe być to równie socket lub fifo znajdujce si na filesystemie. Moe nawet być to zwykły plik. AR-2c LP Proxy 2009 Apr 22 2

3 e, max_entries rozmiar Zmienia maksymaln iloć wpisów w cache. Domylnie Jest to doć dua wartoć (prawie 23 dni). Jest ona dostosowana do rejestratorów AR 2c. W przypadku rejestratorów z duymi minutami wartoć ta powinna być zmniejszona (dla minut o rozmiarze 10kB wystpujcych w AR-3c taki cache zajmuje 320MB w pamici). f, fifo nazwa Do komunikacji z rejestratorem uywa podwójnego fifo. Podana tu nazwa jest nazwa pliku uywanego do komunikacji do rejestratora. Naley uyć take opcji -d by okrelić skd maj być dane czytane. h, help Pokazuje informacje o wywołaniu. l, lport port Zmienia port na którym nasłuchuje ar2c lp proxy na port. s, host nazwa Opcja ta ustawia nazw hosta z którym program ma si połczyć. Do tego celu wykorzystywany jest protokół TCP/IP. Domylnie jest to localhost. m, model model Ustawia model rejestratora. Domylnie 2. n, conn_limit iloć Ostawia limit połcze. Domylnie 20. p, port numer Opcja ta ustawia numer portu z którym program ma si połczyć. Domylnie jest to port Jest to domylny port zarówno dla AR 3c jak i dla programu RejSerw. pipe Tw orzy proces zajmujcy si odbieraniem danych, który nastpnie wysyła te dane do socketu (dawniej był to pipe) z którego czyta dopiero program główny. Tryb ten jest workaroundem dla problemów wydajnociowych zwizanych z uywaniem ar2c lp proxy na serialu pod Cygwin. q, quiet Zmniejsza gadatliwoć. r, rlimit limit Zmienia limit iloci da równoczenie realizowanych przez jednego klienta. Domylnie 8. W praktyce iloć realizowanych da moe być wysza od tego limitu (maksymalnie o 16 w obecnej implementacji, o 4 dania minuty wicej). Wiksza wartoć daje wysz wydajnoć dla jednego klienta, ale zwiksza opónienie. Jeeli u klientów wystpuj timeouty naley zmniejszyć ten limit. stats_interval wartoć Zmienia wartoć okrelajc do ile sekund maj być wywietlane statystyki. Wartoć 0wyłcza je. timesync Włcza synchronizacj czasu serwera za pomoc protokołu Loggera. Jeeli rónica pomidzy czasem lokalnym, a czasem serwera jest wiksza jak próg wykonywana jest zmiana czasu serwera. Domylnie próg wynosi 10 sekund w przypadku, gdy czas lokalny jest wikszy jak czas serwera lub 30 sekund w przeciwnym przypadku. v, verbose Zwiksza gadatliwoć. V, version Wywietla wersj ar2c lp proxy na standardowe wyjcie oraz koczy prac. KONTROLA DOSTPU ar2c lp proxy potrafi kontrolować dostp na poziomie adresów IP. Słuy do tego plik z list ładowany za pomoc opcji -a. Jeeli opcja ta nie została uyta lub plik jest pusty kady ma prawo dostpu. Jeeli plik jest nie- AR-2c LP Proxy 2009 Apr 22 3

4 pusty domylnym zachowaniem jest odrzucenie połczenia. Wpliku z list dostpu kada linia traktowany jest traktowana jako osobny wpis o nastpujcej strukturze: allow/deny ip[/maska] Maska jest pojedyncz liczb okrelajc iloć jedynek na pocztku w masce. Okrelenie maski jest opcjonalne (domylnie 32). Allow pow oduje natychmiastowe dopuszczenie klienta, a deny jego odrzucenie. Lista jest przegldana kolejno. Przykładowa lista moe wygldać nastpujco: cut here deny allow /24 allow /32 allow /16 cut here PRZYKŁADY ar2c lp proxy moe słuyć do udostpnienia rejestratora AR-2c/AR-2c+/AR-3c połczonego przez łcze szeregowe. Mona to zrobić poprzez: $ar2c lp proxy -d /dev/ttys0 -b 9600 Wprzypadku rejestratora AR-3c moemy uyć wikszej prdkoci transmisji: $ar2c lp proxy -d /dev/ttys0 -b Wprzypadku rejestratora AR-2c pracujcego z inn prdkoci transmisji naley uywać --bbitrate zamiast -b: $ar2c lp proxy -d /dev/ttys0 --bbitrate Wprzypadku komunikacji z rejestratorem po TCP/IP przewanie wywołanie wyglda mniej wicej tak: $ar2c lp proxy -s p 2000 ROZSZERZENIA PROT OKOŁU Protokół Loggera ma bardzo wiele rozszerze. ar2c lp proxy daje moliwoć wyboru, które z nich maj być włczone. Z pow odu tego, e ustawianie czasu jest bardzo niebezpieczne ar2c lp proxy daje take moliwoć włczenia lub wyłczenie tej funkcji. Domylnie jest ona wyłczona. Obsługiwane rozszerzenia: setdate ustawienie czasu. Domylnie wyłczone. lpinfo rozszerzenie lpinfo. Domylnie włczone. Włczać lub wyłczać rozszerzenia mona za pomoc opcji fenable oraz fdisable AR-2c LP Proxy 2009 Apr 22 4

5 SZEREGOWANIE ZADA Domylnie ar2c lp proxy stosuje domyln kolejk libar2clp cli któr jest fifo. Kolejna ta w przypadku wielu klientów jest bardzo niesprawiedliwa oraz powoduje due opónienia. Zalecana kolejk jest rr. Kolejka rr przyjmuje nastpujce opcje: max_reqs:max_reqs_pc:max_creqs[:idle_limit]. max_reqs okrela maksymalna iloć da w kolejce. max_reqs_pc okrela maksymaln iloć da dla pojedynczego klienta. max_creqs okrela maksymaln iloć da aktualnie wykonywanych. idle_limit okrela maksymaln iloć da aktualnie wykonywanych przy szeregowaniu danie o priorytecie IDLE. Domylne parametry to 1000:16:1:1. Rejestratory AR-2c działaj dobrze, gdy realizuj równoczenie dwie komendy. Jedn aktualnie wykonuj, a na poprzedni mog w tym samym czasie wysyłać odpowied. Rejestratory AR-3c z powodu dostpu przez duo wydajniejsz sieć wymagaj równoczesnej realizacji wikszej iloci komend. USTERKI Na cygwin ar2c lp proxy działa bardzo wolno, gdy uywa komunikacji po serialu. Opcja --pipe została wprowadzona by poprawić tsytuacj. W przypadku Windows 98 opcja --pipe nie działa i naley odpalić serwer proxy dwa razy. Jeden korzystajcy zseriala i drugi korzystajcy zpierwszego. UWAGI ar2c lp proxy naprawd cachuje odpowiedzi! Odpowiedzi na pytania z cache s naprawd bardzo szybkie. Jeeli twierdzisz inaczej to uywasz zapewne Loggera 4.x (sprawdzane na ). Zainwestuj w Loggera 3.x i zobacz jak cache działa naprawd. Jeeli chcesz tylko cigać dane powiniene zainteresować si programem mklaf zpakietu ar2c lp utils. Wydajnoć na cygwin jest duo mniejsza jak na GNU/Linux. ar2c lp proxy nie jest odporny na wymian rejestratora w trakcie pracy. Jak na razie nie jest to traktowane jako jaka powana wada. AUTHOR Krzysztof Mazur SEE ALSO ar2cinfo(1), mklaf(1), AR-2c LP Proxy 2009 Apr 22 5

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku.

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku. Beniamin Beniamin jest programem zapewniajcym bezpieczny dostp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osob nadzorujc komputer oraz ogranicza dostp do

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:?

Polecenia edycyjne: ? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:? Polecenia edycyjne:? - Aby wywietli krótki opis systemu pomocy, naley wpisa polecenie help. Składnia polecenia:? access-list - Aby zdefiniowa list kontroli dostpu, naley uy polecenia access-list w trybie

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Rzeszów 2005-01-23. Paweł Janusz

Rzeszów 2005-01-23. Paweł Janusz Rzeszów 2005-01-23 Paweł Janusz ShoutCAST to technika stworzona przez firm Nullsoft. Jest to technika kompresji i dostarczania dwiku strumieniowo. Technika ta bardzo dobrze współdziała z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktualizacja.

Skuteczna aktualizacja. Skuteczna aktualizacja. Wojciech Bury NASK Główny cel to zabezpieczenie rodowiska. rodowisko firmowe, niezalenie od uywanych systemów operacyjnych, wielkoci i profilu produkcji wymaga zabezpieczenia. Główne

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece.

Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. !"! " #$%& $$'()*+'$%,)-#! #$!$ $!!%&" -$$!.$$&%$! /0 /10!2$ Czcionka o stałej szerokoci Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. Czcionka o stałej szerokoci pogrubiona Podaje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?

Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy? Wirusy 1 Co to jest wirus komputerowy?...1 2 Historia wirusów...2 3 Rodzaje wirusów...6 3.1 Metody przenoszenia wirusów...7 3.1.1 Wirusy sektora startowego dysku...7 3.1.2 Wirusy plikowe...8 3.1.3 Wirus

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo

Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet

Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet rozdział 5 Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet Kolejne strony ksiki przedstawiaj opis korzystania w programie Outlook Express z grup dyskusyjnych drugiej (obok poczty elektronicznej) wanej usługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY PeerCall 100B wersja 1.0 Wstp PeerCall 100B jest urzdzeniem umoliwiajcym połczenie telefoniczne przez Internet. W ramach sieci PeerCall mona komunikowa si z ludmi

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo