KronosGuard LT v 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KronosGuard LT v 1.0"

Transkrypt

1 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno z tytułu gwarancji, rkojmi czy te jakichkolwiek roszcze, jakie mog powsta w zwizku z uywaniem lub wskutek braku moliwoci uywania tego oprogramowania lub instrukcji. Uytkownik instaluje i uywa niniejszego oprogramowania i instrukcji na własne ryzyko. 1

2 1 INSTALACJA I WYMAGANIA SPRZTOWE UWAGI OGÓLNE I SZYBKI START Z KRONOSGUARD LT UWAGI OGÓLNE SZYBKI START MENU PROGRAM MENU KONFIGURACJA PODSTAWOWA UYTKOWNICY KOMUNIKACJA DOMYLNA KONFIGURACJA URZ DZENIA DODAJ URZ DZENIE DEMO ZAKŁADKI STAN ALARMY DANE URZ DZENIA EDYTOR DANYCH RAPORTY FILTROWANIE ZESTAWIENIA INNE NARZDZIE TELEFON BAZA WIEDZY STAN SYSTEMU MONITOR ZDARZE SŁOWNIK POJ

3 1 Instalacja i wymagania sprztowe Aby zainstalowa Kronos Guard LT naley zalogowa si do systemu Windows jako administrator lub nada na czas instalacji uprawnienia administratora dla uytkownika docelowego. Nastpnie uruchamiamy program instalacyjny Kronos Guard i postpujemy zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jeli program instalacyjny uruchomiono jako uytkownik docelowy z tymczasowymi prawami administratora po instalacji Kronos Guard naley załogowa si jako administrator systemu Windows i odebra mu te prawa. Po załogowaniu si jako uytkownik docelowy mona rozpocz prac z systemem. Wymagania systemowe dla KronosGuard LT: System operacyjny: Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server lub Windows XP. Sprzt: 512MB RAM, procesor 1GHz i 20 GB dostpnego miejsca na dysku. Prawidłowo skonfigurowane urzdzenie automatycznie po podłczeniu zasilania loguje si do Serwera KronosGuard. Nie s wymagane adne inne czynnoci. Aby skonfigurowa prawidłowo rejestrator, musisz wysła do niego SMS-a o cile okrelonej treci. SMS składa si z poszczególnych parametrów, którym przypisuje si właciwe wartoci. Na pocztku kadego SMS-a koniecznie umie znak spacji. Jeli chcesz wysła wicej ni jeden parametr w jednym SMS-ie, równie rozdziel je spacjami. Moesz skonfigurowa nastpujce parametry: SERVER =.adres serwera. Okrela numer IP lub nazw domenow komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Serwer KronosGuard PORT = port serwera Wpisz port serwera, na którym nasłuchuje przychodzcych danych oprogramowanie Serwer KronosGuard APN =.apn. Punkt dostpowy do sieci. Parametr ten uzyskasz od swojego operatora komórkowego UN =.nazwa_uytkownika_apn. Nazwa uytkownika APN. Parametr ten uzyskasz od swojego operatora komórkowego PW =.hasło_uytkownika_apn. Hasło uytkownika APN. Parametr ten uzyskasz od swojego operatora komórkowego DIAL = N,numer_telefonu,M Numery telefonów, który bdzie traktowany przez urzdzenie jako numer autoryzowany. Wszystkie przychodzce połczenia głosowe inne ni z tych numerów bd przez rejestrator automatycznie rozłczane. N. cyfra od 1 do 4. Rejesterator pozwala zapisa cztery róne numery telefonów. M. liczba dzwonków przed odebraniem od 0 do 9. SMS = numer_telefonu Numer telefonu, na który bd wysyłane SMSy, w przypadku braku transmisji GPRS. DT = YY/MM/DD,hh:mm Ustawia dat i godzin w urzdzeniu. Przykład SMS konfiguracyjnego: APN=.AGuard.gprs. UN=.AGuard. PW=.AGuard_pass. SERVER=.gprs.com. PORT=6670 3

4 DIAL=1, ,0 DIAL=2, ,3 DIAL=3, ,3 SMS= DT=05/12/15,13:04 Uwaga: Jeli zmieniasz konfiguracj pracujcego urzdzenia, restartuj je przy pomocy komendy KILL. 2 Uwagi ogólne i szybki start z KronosGuard LT 2.1 Uwagi ogólne KronosGuard LT (zwany dalej programem) przeznaczony jest do konfigurowania urzdze ActiveGuard (dalej zwanych urzdzeniami) zbierania sygnałów, reagowania na alarmy z urzdze lub alarmy generowane przez system, komunikowania si z osobami i urzdzeniami za pomoc modemów zewntrznych oraz przegldania sygnałów z urzdze oraz sygnałów systemowych (jak na przykład reakcji operatorów na sygnały). Program współpracuje z urzdzeniami i punktami kontrolnymi RF ID. Moliwe jest tworzenie tras patrolowych lub sekwencji wymaganych odczytów punktów kontrolnych. Program automatycznie dokonuje sprawdzenia zgodnoci odczytów punktów z zaplanowanymi schematami i powiadamia o odstpstwach. Udostpnia rónorodne informacje powizane z urzdzeniami jak: informacje kontaktowe, mapy obszarów i tym podobne. KronosGuard LT moe by take wykorzystywany do przegldania sygnałów i zdarze systemowych. Przeznaczony jest do pracy z do 20 urzdzeniami jednoczenie. W przypadku przekroczenia tego limitu system zgłosi błd i zaprzestanie przetwarzania funkcji cieek. Jeli wymagania uytkownika przekraczaj limit 20 urzdze lub konieczna jest integracja z systemem monitorowania prosimy o kontakt z dystrybutorem urzdze ActiveGuard w celu zapoznania si z naszymi zaawansowanymi rozwizaniami, które pozwol na obsług wikszej iloci urzdze. Rozwizania te integruj si z systemem monitoringu Kronos. Sterowniki do innych systemów jak SIMS, Patriot, A-traq,... mog by przygotowane na yczenie. Wicej informacji na stronach 2.2 Szybki start Aby rozpocz korzystanie z programu wczeniej naley ustawi podstawowe parametry sytemu, podłczy modemy zewntrzne. Prosimy o zapoznanie si z opcjami konfiguracji Podstawowej, Konfiguracji domylnego urzdzenia itp. Nastpnym krokiem jest dodanie urzdze do systemu (w tym celu prosimy zapoznanie si z instrukcj obsługi urzdze) i zarejestrowanie ich w systemie (sekcje oraz instrukcji). Prosz zauway, e prawidłowo przygotowane urzdzenie samoczynnie zgłosi si i zostanie rozpoznane przez system, po czym wystarczy zaakceptowa je i uzupełni dane. Prosimy pamita, e ustawienie w programie parametrów urzdzenia i ich zapis nie powoduj aktualizacji tych informacji w urzdzeniu! Dane te musz zosta przesłane do urzdzenia poprzez klinicie ikony! 4

5 Kolejnym krokiem jest wprowadzenie i zdefiniowanie punktów kontrolnych dla istniejcych w systemie urzdze (sekcja 5.5.4). Po zdefiniowaniu punktów mona przystpi do definicji cieek (tras i harmonogramów czasowych patroli), czyli planu według jakiego punkty musz by odczytywane przez urzdzenia i wyniki odczytów przesyłane do programu (sekcja 5.5.6) Zdefiniowanie cieek pozwala na okrelenie funkcji kontroli tyche cieek (sekcja 5.5.7) Teraz system skonfigurowany bdzie w podstawowym zakresie i gotowy do uytkowania. 3 Menu program Informacje: informacje o programie, licencji i prawach autorskich Rejestracja: logowanie do systemu - wymaga podania nazwy uytkownika i hasła. Po zainstalowaniu programu dostp do systemu zapewniony jest dla uytkownika: next Z hasłem: next Wyrejestrowanie: wylogowanie z sytemu nastpuje automatycznie po wybraniu tego polecenia z menu i nie wymaga potwierdzenia Koniec: wyjcie z programu - wymaga podania uytkownika uprawnionego do zamknicia programu i hasła 4 Menu Konfiguracja 4.1 Podstawowa Katalog programu: katalog danych programu Rozmiar czcionki: rozmiar czcionki aplikacji daj hasła przy zamykaniu programu: opcjonalny wymóg podawania hasła i uytkownika przy zamkniciu programu Dodawaj urzdzenia jako zablokowane: dodawane nowe urzdzenia bd rejestrowane w systemie jako zablokowane Odtwarzaj dwik alarmu: plik dwikowy alarmu Tryb bezobsługowy: włczenie trybu retransmisji alarmów Automatyczne odwieanie sygnałów: włcza automatyczne odwieanie list sygnałów Automatyczne pokazywanie alarmu: włcza automatyczne przejcie do obsługi alarmu po jego przejciu, 5

6 4.2 Uytkownicy Uytkownicy mog by dodawani lub usuwani z systemu przez kliknicie przycisków oraz. Uytkownikom przydzielane mog by prawa dostpu do wszystkich lub tylko wybranych zakładek. Po zaznaczeniu przez dwukrotne kliknicie nazwy uytkownika naley ustawi odpowiednie pola wyboru. Przykład poniej: 4.3 Komunikacja Ustawienia komunikacji programu i obsługiwanych modemów. Konfiguracja połcze z urzdzeniami Port nasłuchu: numer portu, przez który program komunikuje si z urzdzeniami Dodawaj nowy punkt: wybór tej opcji pozwala na automatyczne dołczanie do systemu nowych punktów 6

7 Dodawaj nowe urzdzenia: wybór tej opcji pozwala na automatyczne dołczanie do systemu nowych urzdze Zmiana czasu urzdzenia: zaznaczenie pola Automatycznie zmieniaj czas urzdzenia powoduje automatyczn synchronizacj zegarów urzdze w systemie. Okres :akceptowalna rónica czasu pomidzy zegarami urzdze i systemu Konfiguracja Do systemu mog by podłczone dwa modemy w celu odbioru połcze przychodzcych, nawizywania połcze wychodzcych oraz przyjmowania i wysyłania SMS Program ma wbudowan obsług modemów czterech typów: Microcom DeskPorte Voice (bez obsługi SMS) Wavecom Fastrack erider Wavecom dostpne u dystrybutora systemu ActiveGuard erider Simcom - dostpne u dystrybutora systemu ActiveGuard Po klikniciu przycisków Modem1 oraz Modem2 w oknie pokazanym poniej definiuje si ustawienia i przeznaczenie kadego z nich (przykład dla modemu 1) Uywaj modemu: ustawia modem 1 jako aktywny Typ modemu: wybór typu modemu 1 Parametry portu COM: Parametry portu dla modemu 1 Mona je zmieni po klikniciu przycisku - pojawi si wtedy nastpujce okno, w którym uytkownik moe zmieni poszczególne wartoci: PIN kod: kod PIN modemu 1 (jeli uywa karty SIM) 7

8 Prefiks: cyfry wybierane przez modem 1 przed numerem telefonu zapisanym w systemie Numer telefonu: numer telefonu modemu 1 Analogicznie dla modemu 2 po klikniciu przycisku Modem 2 Powysze suwaki pozwalaj na ustawienie głonoci słuchawek oraz czułoci mikrofonu modemu. - funkcja ta przydatna jest w przypadku problemu ze sprztem i pozwala na restartowanie modemu w przypadku jego zawieszenia. Opcje modemów Rozmowy wychodzce: wybór z rozwijalnej listy modemu dla rozmów wychodzcych. Rozmowy przychodzce: wybór z rozwijalnej listy modemu dla rozmów przychodzcych SMS: wybór modemu do wysyłania SMS Retransmisja Włcz retransmisj: zaznaczenie włcza retransmisj sygnałów alarmowych do systemu KRONOS NET Port nasłuchu: port nasłuchu dla retransmisji Rozwizanie połczenia: czas nieaktywnoci połczenia po jakim jest ono zrywane 8

9 4.4 Domylna konfiguracja urzdzenia Grupa tych ustawie pozwala na zdefiniowanie ustawie domylnych dla urzdze. Mona je potem szybko przypisa urzdzeniom zarejestrowanym w systemie lub wysła do urzdzenia Połczenie IP serwera: IP pod które urzdzenia bd przesyła sygnały Port: port połcze z urzdzeniami Okres testów: interwał wysyłania sygnałów testowych przez urzdzenia Wylij konfiguracj: numer telefonu (karty SIM zainstalowanej w urzdzeniu), pod który wiadomo SMS zawierajca konfiguracj urzdzenia moe by przesłana bezporednio z tego okna GPRS 9

10 Punkt dostpowy: punkt dostpowy APN dla transmisji GPRS u dostawcy usług GSM Nazwa uytkownika: uytkownik wymagany do autoryzacji w APN Hasło uytkownika: hasło uytkownika APN Komunikacja Telefon: Moliwe jest zdefiniowanie do 4 telefonów, z których połczenia bd przyjmowane. przez dane urzdzenie Aby doda telefon naley wybra pozycj i klikn przycisk.połczenia z innych telefonów bd przez urzdzenie odrzucane Numer telefonu: numer telefonu Ilo sygnałów: parametr ten okrela ilo dzwonków, jak urzdzenie sygnalizuje nadchodzce połczenie. Jeli ustawione jest zero, urzdzenie odbierze połczenie natychmiast, bez powiadomienia o tym fakcie uytkownika urzdzenia. Awaryjny numer dla SMS: Numer telefonu (modem obsługiwany przez program), na który urzdzenie wysyła zaszyfrowany SMS dla wysłania sygnału PANIC lub CALL ME w przypadku awarii połczenia GPRS 4.5 Dodaj urzdzenie DEMO Polecenie to dodaje demonstracyjne urzdzenie do systemu. 10

11 5 Zakładki 5.1 Stan (Zdarzenia z urzdze) lista ostatnich sygnałów z urzdze i innych zdarze zwizanych z urzdzeniami. Dwukrotne kliknicie na zdarzenie wywietla okno z pełn informacj. (Zdarzenia systemowe) - lista ostatnich sygnałów systemowych (zdarze technicznych, błdów, itp). Dwukrotne kliknicie na zdarzenie wywietla okno informacyjne. (Urzdzenia) lista urzdze zarejestrowanych w systemie i ich stan. Informacje mog by sortowane poprzez kliknicie w nagłówki kolumn. 5.2 Alarmy Praca z alarmami Po wygenerowaniu zdarzenia alarmowego belka Nowe zaczyna mruga i rozlega si uprzednio zdefiniowany sygnał dwikowy. Liczba na belce wskazuje ilo nie przejtych do obsługi nowych alarmów. Umieszczenie kursora nad alarmem powoduje wywietlenie nastpujcych informacji: Alarmy przejmowane s do obsługi przez operatora przez dwukrotne kliknicie w alarm w obszarze pod belk Nowe. Klikniecie prawym przyciskiem w alarm czyni dostpnymi nastpujce polecenia: W systemie wystpuj nastpujce typy alarmów: Napad: nacinity został przycisk PANIC na urzdzeniu Sabota: wykryto prób uszkodzenia urzdzenia Telefon: proba o telefon od uytkownika urzdzenia Obchód: naruszenie reimu czasowego cieki Techniczny: problem techniczny z urzdzeniem Zdefiniowany: alarm zdarzenia zdefiniowany za pomoc punktów Test: brak sygnału testowego (lub innego) z urzdzenia w wymaganym odstpie czasu 11

12 Po przejciu alarmu do obsługi zostaje on przeniesiony do obszaru pod belk Obsługiwane. W trakcie obsługi alarmu dostpne s nastpujce informacje (po klikniciu odpowiedniego przycisku): - informacje ogólne. Z poziomu tego ekranu mona take dokonywa połcze telefonicznych z urzdzeniami. Połczenia mog by wykonywane do urzdze, przycisk: lub do telefonów uprzednio zdefiniowanych przy urzdzeniu: - lista sygnałów do przegldania za dowolny wybrany okres - moe by filtrowana. Kryteria filtrowania, po zdefiniowaniu, mog by zastosowane do listy przez wybranie przycisku:. W filtrze mona uywa operatorów +, - oraz *. - mapy obszarów z pokazaniem lokalizacji naniesionych uprzednio punktów kontrolnych. - osoby ustalone do powiadomienia, informacje o hasłach i kontaktach z nimi, a take lista uytkowników urzdze (straników). Z poziomu tego ekranu mona nawizywa połczenia telefoniczne poprzez wybór osoby i kliknicie przycisku SMS mog by redagowane i wysyłane po klikniciu przycisku. - uwagi po wybraniu tytułu komentarza, wywietlenie treci komentarza utworzonego przez uytkownika.. Wiadomoci - informacje o zdefiniowanych funkcjach kontroli cieek. W trakcie obsługi zdarze moliwym jest ustawienie opónienia (np. w przypadku spónienia si stranika z odbiciem punktu, kiedy to nie chcemy, aby to spónienie miało wpływ na pozostałe punkty trasy) za pomoc ikony. Jeli opónienie nakłada si z czasem kontroli nastpnego punktu pojawi si na ten temat informacja ostrzegajca, i kontrola cieek moe przebiega nieprawidłowo.. Opónienie to jest wane do koca trasy. Operator systemu moe przełcza si midzy alarmami za pomoc podwójnego kliknicia w wybrany alarm wybór potwierdzany jest znacznikiem. W trakcie obsługi alarmu, operator moe rejestrowa w systemie swoje działania. Informacje te s przechowywane w bazie danych i mona je póniej przeszukiwa i wywietla w zakładce Zestawienia. Znaczenie poszczególnych przycisków: - powiadomienie uytkownika urzdzenia. - powiadomienie osoby. - alarm zasadny. - alarm fałszywy. - koniec obsługi alarmu. - inna informacja. 12

13 Po wykonaniu wszystkich wymaganych zada alarm moe by zamknity przez kliknicie w przycisk:. Do czasu zamknicia alarmu nowe zdarzenia tego same typu z danego urzdzenia nie powoduj utworzenia nowego alarmu, lecz s dopisywane do listy zdarze. Z tego powodu natychmiast po zakoczeniu obsługi alarmu dobrze jest go zamkn. 5.3 Dane urzdzenia W zakładce tej dostpne s dane urzdzenia wybranego przez uytkownika poprzez rczne wpisanie i zatwierdzenie numeru urzdzenia lub wybranie urzdzenia z listy przywołanej przyciskiem lupy. Dane s analogiczne do tych wystpujcych w zakładce alarmy. Dodatkowo w oknie sygnałów dostpnym po klikniciu przycisku wystpuj dodatkowe funkcjonalnoci: - rozszerzone filtrowanie pozwalajce na swobodny wybór okresu - moliwo drukowania listy sygnałów po klikniciu w przycisk. eksport do pliku CSV po klikniciu w przycisk. 5.4 Edytor danych Dane urzdzenia Ekran edycji danych urzdzenia przedstawia ogólne informacje o urzdzeniu i pozwala na ich edycj po klikniciu w przycisk - otwiera nastpujce okno: Urzdzenie nr: numer sprztowy urzdzenia. Zablokowane: znacznik czy urzdzenie jest zablokowane, to znaczy czy sygnały z niego pochodzce s zauwaane i przetwarzane przez system czy te nie. 13

14 Nazwa: nazwa urzdzenia nadana przez uytkownika. Nr telefonu: nr telefonu karty SIM zainstalowanej w urzdzeniu Właciciel: etykieta która moe łczy dwa lub wicej urzdze Traktuj jako alarm: zaznaczone sygnały wysłane z urzdzenia wywołaj w programie alarm Test urzdzenia : ustala czy program sprawdza obecno urzdzenia Czstotliwo kontroli: okrela okres nieobecnoci urzdzenia (brak sygnału testu lub innego sygnału od urzdzenia), po którym program generuje alarm typu TEST Uwagi Uwagi (komentarze) mog by redagowane przez uytkownika dla kadego urzdzenia osobno. Nadanie uwadze odpowiedniego tytułu umoliwi potem szybkie wyszukanie potrzebnej informacji. Tytuł: tytuł uwagi Tre: uwagi Osoby Do urzdzenia przypisana moe by dowolna ilo osób wyznaczonych do kontaktów. Z osob mog by zwizane ponisze informacje: 14

15 Priorytet: determinuje pozycje na licie kontaktów Nazwa: nazwa kontaktu (np. funkcja osoby) Hasło: hasło dla potwierdzenia tosamoci osoby przez operatora Opis : dodatkowe informacje na temat osoby Kontakt: lista kontaktów jak na przykład numery telefonów i ich opisy (kontakty mog by dodawane i usuwane przez wybór odnonych przycisków) Punkty Punkty s niezbdne do budowy cieek. Punkty mog by dodawane automatycznie, rcznie lub z listy ju istniejcych punktów przypisanych ju do innych urzdze. Rczne dodawanie punktów nastpuje po klikniciu w przycisk okno: co otworzy ponisze Nowy punkt: wybór Nowego punktu pozwala na rczne dodanie punktu poprzez podanie jego numeru w polu Numer Punkty z innych urzdze: punkty przypisane do innych urzdze mog by przypisane do biecego urzdzenia. Po dodaniu punkt moe by dalej definiowany przez kliknicie przycisku dwukrotne na nim kliknicie. lub Opis: opis punktu Połoenie: miejsce instalacji punktu (lokalizacja) 15

16 Typ: dostpne s nastpujce typy punktów: Punkt nieznany: punkt o nieokrelonym statusie Punkt cieki: punkt do umieszczenia na ciece Zdarzenie: punkt zdarzenia (nie przypisany do cieki) Punkt wejciowy: punkt oznaczajcy pocztek sekwencji Punkt wyjciowy: punkt oznaczajcy koniec sekwencji Punkt alarmowy: zaznaczenie pola spowoduje, e odczyt takiego punktu skutkował bdzie powstaniem alarmu typu Zdefiniowany. Automatyczne dodawanie punktów: Za kadym razem kiedy aktywne urzdzenie spotyka nowy punkt lub w systemie pojawia si nowe urzdzenie otworzy si ponisze okno: Aby doda punkt lub urzdzenie naley klikn przycisk, a punkt lub urzdzenie zostanie zapisane do bazy danych i usunite z powyszej listy. Punkt lub urzdzenie zostan usunite z listy bez dopisywania do bazy po klikniciu przycisku. Aby zamkn okno bez zapisu naley klikn przycisk. Okno ponownie pojawi si po 1 minucie lub po pojawieniu si nowego punktu lub urzdzenia, a lista jego elementów zostanie zachowana Plany Plany obszarów mog by przypisywane do urzdze, a nastpnie mona nanosi na nie wybrane punkty. Umieszczanie punktów odbywa si za pomoc metody przecignij i upu. Punkty usuwane s poprzez przeciganie ich na ikon Definicja cieki W tym obszarze definiowane s cieki wraz z czasem podstawowym w stosunku do pocztku cieki oraz tolerancj czasu odczytu. Faktycznie wymagane czasy startu poszczególnych cieek definiowane s w nastpnym kroku, w trakcie definicji funkcji kontroli cieek Kliknicie w przycisk otwiera okno definicji cieki. 16

17 W oknie definicji cieek kliknicie przycisku cieki. otwiera okno dodawania punktu do Okno definicji cieki Nazwa: nazwa cieki Czas odbicia: wyznaczony czas odczytu punktu (warto dla pierwszego punktu musi wynosi 0) Numer punktu: pobrany z definicji punktu Opis: pobrany z definicji punktu Połoenie: lokalizacja - pobrana z definicji punktu Okno dodawania punktu Punkt: wybór punktu (punkty wybierane by mog z listy punktów uprzednio przypisanych do danego urzdzenia) Czas odbicia: wymagany czas odczytu punktu liczony od pocztku cieki. Tolerancja +/- powinna by ustawiona tak, by zapewni elastyczno realizacji obchodu Funkcje kontroli cieek W obszarze tym definiowane s kalendarze kontroli cieek. Kady kalendarz obowizywa moe jedynie w wyznaczonym okresie co ustawiane jest indywidualnie dla kadego kalendarza w dolnej czci okna. Kalendarze funkcji mog by ustawione dla: 17

18 Data: cieka wana bdzie dla konkretnego dnia. Naley wybra nazw zdefiniowanej cieki i ustali dat czas startu cieki. Kady dzie: cieka wana bdzie kadego dnia. Naley wybra nazw zdefiniowanej cieki i ustali godzin startu cieki. 18

19 Poniedziałek - Pitek: cieka wana bdzie kadego dnia roboczego. Naley wybra nazw zdefiniowanej cieki i ustali godzin startu cieki. Sobota-Niedziela : dla cieek aktywnych w weekendy. Naley wybra nazw zdefiniowanej cieki i ustali godzin startu cieki. Tydzie: cieka bdzie aktywna w wybrany dzie tygodnia o podanej godzinie. Naley wybra nazw zdefiniowanej cieki i ustali dzie tygodnia i godzin startu cieki. 19

20 Miesic: cieka bdzie aktywna w wybrany dzie miesica. Jeli wybrany zostanie dzie nie wystpujcy w danym miesicu sprawdzenie cieki nie bdzie wykonane. Naley wybra nazw zdefiniowanej cieki i ustali dzie miesica i godzin startu cieki Konfiguracja urzdzenia Aby doda urzdzenie do systemu musi ono wpierw zosta prawidłowo skonfigurowane. Prawidłowo skonfigurowane urzdzenie automatycznie po podłczeniu zasilania loguje si do Serwera KronosGuard. Nie s wymagane adne inne czynnoci. Aby skonfigurowa prawidłowo rejestrator, musisz wysła do niego SMS-a o cile okrelonej treci. SMS składa si z poszczególnych parametrów, którym przypisuje si właciwe wartoci. Na pocztku kadego SMS-a koniecznie umie znak spacji. Jeli chcesz wysła wicej ni jeden parametr w jednym SMS-ie, równie rozdziel je spacjami. 20

21 Moesz skonfigurowa nastpujce parametry: SERVER =.adres serwera. Okrela numer IP lub nazw domenow komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Serwer KronosGuard PORT = port serwera Wpisz port serwera, na którym nasłuchuje przychodzcych danych oprogramowanie Serwer KronosGuard APN =.apn. Punkt dostpowy do sieci. Parametr ten uzyskasz od swojego operatora komórkowego UN =.nazwa_uytkownika_apn. Nazwa uytkownika APN. Parametr ten uzyskasz od swojego operatora komórkowego PW =.hasło_uytkownika_apn. Hasło uytkownika APN. Parametr ten uzyskasz od swojego operatora komórkowego DIAL = N,numer_telefonu,M Numery telefonów, który bdzie traktowany przez urzdzenie jako numer autoryzowany. Wszystkie przychodzce połczenia głosowe inne ni z tych numerów bd przez rejestrator automatycznie rozłczane. N. cyfra od 1 do 4. Rejesterator pozwala zapisa cztery róne numery telefonów. M. liczba dzwonków przed odebraniem od 0 do 9. SMS = numer_telefonu Numer telefonu, na który bd wysyłane SMSy, w przypadku braku transmisji GPRS. DT = YY/MM/DD,hh:mm Ustawia dat i godzin w urzdzeniu. Przykład SMSów konfiguracyjnych: KEY= APN=.AGuard.gprs. UN=.AGuard. PW=.AGuard_pass. SERVER=.gprs.com.PORT=6670 DIAL=1, ,0 DIAL=2, ,3 DIAL=3, ,3 SMS= DT=05/12/15,13:04 Jeli zmieniasz konfiguracj pracujcego urzdzenia, restartuj je przy pomocy komendy KILL. Za kadym razem kiedy aktywne urzdzenie spotyka nowy punkt lub w systemie pojawia si nowe urzdzenie otworzy si ponisze okno: Aby doda urzdzenie naley klikn przycisk, a urzdzenie zostanie zapisane do bazy danych i usunite z powyszej listy. Urzdzenie zostanie usunite z listy bez dopisywania do bazy po klikniciu przycisku. 21

22 Aby zamkn okno bez zapisu naley klikn przycisk. Okno ponownie pojawi si po 1 minucie lub po pojawieniu si nowego punktu lub urzdzenia, a lista jego elementów zostanie zachowana. W zalenoci od wyboru dokonanego w oknie menu konfiguracji Podstawowej urzdzenia mog pojawia si w systemie jako Nieaktywne i wtedy po zaakceptowaniu pojawi si w polu Urzdzenia nieaktywne. Po dokonaniu wyboru urzdzenia z listy aktywnych lub nieaktywnych albo po wyszukaniu urzdzenia narzdziem, mona przej do jego konfiguracji klikajc przycisk (Konfiguracja urzdzenia), a nastpnie przycisk (Edytuj). Aby ustawi wartoci domylne lub przywróci je urzdzeniu kliknij przycisk co ustawi wartoci konfiguracji zdefiniowane w elemencie menu Domylna konfiguracja urzdzenia. Jeli niezbdne s inne wartoci wykonaj czynnoci poniej: Połczenie IP serwera: IP pod które urzdzenia bd przesyła sygnały. Port: port połcze z urzdzeniami. Okres testów: interwał wysyłania sygnałów testowych przez urzdzenia. 22

23 GPRS Punkt dostpowy: punkt dostpowy APN dla transmisji GPRS u dostawcy usług GSM Nazwa uytkownika: uytkownik wymagany do autoryzacji w APN Hasło uytkownika: hasło uytkownika APN Komunikacja Telefon: Moliwe jest zdefiniowanie do 4 telefonów, z których połczenia bd przyjmowane. przez dane urzdzenie Aby doda telefon naley wybra pozycj i klikn przycisk.połczenia z innych telefonów bd przez urzdzenie odrzucane 23

24 Numer telefonu: numer telefonu Ilo sygnałów: parametr ten okrela ilo dzwonków, jak urzdzenie sygnalizuje nadchodzce połczenie. Jeli ustawione jest zero, urzdzenie odbierze połczenie natychmiast, bez powiadomienia o tym fakcie uytkownika urzdzenia. Awaryjny numer dla SMS: Numer telefonu (modem obsługiwany przez program), na który urzdzenie wysyła zaszyfrowany SMS dla wysłania sygnału PANIC lub CALL ME w przypadku awarii połczenia GPRS Po ustaleniu parametrów naley zapisa je w bazie danych przez kliknicie na przycisk. Nie oznacza to, i parametry zostały przesłane do urzdzenia! Aby zaktualizowa informacje w urzdzeniu musi zosta kliknity przycisk (Wylij). Po wybraniu parametrów do przesłania oraz drogi transmisji wysyłamy dane klikajc w Zalecane jest zsynchronizowanie zegarów przez kliknicie przycisku (Ustaw czas). Dostpne s take nastpujce działania: 24

25 (Pozycja) tam gdzie dostpna jest usługa pozycjonowania dostarczana przez operatora GSM urzdzenie moe by zlokalizowane. (Przeładuj) restart urzdzenia w celu uruchomienia z nowymi ustawieniami sieciowymi (Wersja) pobranie informacji o wersji firmware Kadorazowo przy wyborze powyszych działa uytkownik proszony jest o podanie metody komunikacji z urzdzeniem: Dostpny jest take wiersz do wysyłania komend do urzdzenia i komend AT do modemu. Wprowadzon komend wysyła si przez kliknicie przycisku. 6 Raporty 6.1 Filtrowanie Filtrowanie według kryterium czasu odnosi si za wyjtkiem zestawienia pitego do czasu odbioru sygnałów. Wszystkie filtry w systemie pozwalaj na filtrowanie wg. zadanego słowa kluczowego. Słowa kluczowe mog by łczone w cigi, w których wykorzystywane s operatory +, - oraz *. Po zdefiniowaniu filtra, wyszukiwanie uruchamiane jest za pomoc przycisku:. Przykłady zastosowania filtrów: punkt : wywietlone zostan jedynie zdarzenia zawierajce słowo kluczowe punkt punkt+alarm : wywietlone zostan jedynie zdarzenia zawierajce słowo punkt lub słowo alarm -punkt : wywietlone zostan jedynie informacje nie zawierajce słowa kluczowego punkt -punkt -alarm : wywietlone zostan jedynie informacje nie zawierajce słowa kluczowego punkt ani słowa alarm punkt*alarm : wywietlone zostan jedynie zdarzenia zawierajce słowo kluczowe punkt oraz jednoczenie słowo kluczowe alarm Klika słów łczonych moe by w wyraenie kluczowe za pomoc podwójnego cudzysłowu: alarm punkt - taki cig spowoduje wywietlenie tylko tych zdarze, które zawieraj w sobie wszystkie znaki (łcznie ze spacj) zawarte pomidzy cudzysłowami. 25

26 6.2 Zestawienia Generator raportów pozwala na dostp do nastpujcych zestawie: - (Zdarzenia z urzdze) dostpne s wszystkie zdarzenia z urzdze do podgldu i filtrowania. W raporcie tym mona ustawi kryteria takie jak numer sprztowy, nazwa oraz opis i połczy je za pomoc operatorów i oraz lub przełczajc opcj:. Moliwym jest take wybór okresu za jaki ma by wykonany raport. - (Zdarzenia systemowe) dostpne s wszystkie zdarzenia systemowe do podgldu i filtrowania. - (Liczba zdarze z urzdze) zestawienie to przedstawia zdarzenia alarmowe w ujciu ilociowym. - (Obliczenie czasu) zestawienie to zlicza czasy pomidzy odbiciami punktów oznaczonych na etapie konfiguracji jako punkt wejciowy oraz punkt wyjciowy. Czas pracy: okrela akceptowalny interwał pomidzy czasem odbicia punktu wejciowego oraz wyjciowego. Przekroczenie tego parametru jest wykazywane na zestawieniu. Tworzone mog by dwa typy zestawienia: - (Czas pracy z podsumowaniami) zestawienie to zlicza czasy pomidzy odbiciami punktów oznaczonych na etapie konfiguracji jako punkt wejciowy oraz punkt wyjciowy. Dostpne s take wydruki predefiniowanych raportów. Czas pracy: okrela akceptowalny interwał pomidzy czasem odbicia punktu wejciowego oraz wyjciowego. Przekroczenie tego parametru jest wykazywane na zestawieniu. Tworzone mog by dwa typy zestawienia: Ogólny: podsumowanie dzienne wraz z informacj według błdach Szczegółowy: podsumowanie wszystkich par punktów wejciowych według wyjciowych. 26

27 7 Inne 7.1 Narzdzie telefon Narzdzie to pozwala operatorowi zadzwoni pod dowolny numer z poziomu aplikacji po klikniciu przycisku. 7.2 Baza wiedzy Baza wiedzy- organizuje i dostarcza narzdzie do wyszukiwania dowolnej iloci tematów. Tematy mog by grupowane w kategorie, edytowane przeszukiwane w miar potrzeb. Zawiera mog procedury lub informacje nie zwizane bezporednio z konkretnymi urzdzeniami itp. 7.3 Stan systemu Ikona stanu systemu informuje operatora o stanie sprawnoci programu ActivGuard LT. Jeli kolor ikony zmienia si na czerwony to po klikniciu w ikon dostpna jest informacja o naturze problemu. Przycisk Usu czyci list i przywraca naturalny widok ikony. Nie oznacza to jednak, e problemy zostały rozwizane. 7.4 Monitor zdarze Monitor zdarze dostpny jest z poziomu menu. Po wyborze elementu Narzdzia naley klikn Monitor zdarze. Pojawi si okno monitora zdarze: 27

28 Zapisz zdarzenia: opcja ta pozwala na zapis zdarze. Zdarzenia zapisywane s do logu, którego lokalizacj mona wskaza w oknie poniej klikaj przycisk Ilo sesji: ilo aktywnych sesji z baz danych Ilo połcze: Ilo aktywnych połcze z urzdzeniami Okno monitora zamykane jest przyciskiem 7.5 Słownik poj Urzdzenie przez urzdzenie rozumie si czytnik Active Guard Rejestracja rejestracja do Active Guard to podanie prawidłowej nazwy uytkownika oraz hasła Punkt punkt to transponder RFID instalowany na trasie patrolowej lub zdefiniowany wpis do bazy danych odpowiadajcy dokładnie jednemu transponderowi Odbicie punktu prawidłowe odczytanie punktu przez urzdzenie wraz ze skuteczn transmisj do Kronos Guard LT Zarejestrowanie punktu wpisanie punktu w baz danych Kronos Guard LT Zarejestrowanie urzdzenia wpisanie urzdzenia w baz danych Kronos Guard LT Odłczenie urzdzenia zerwanie połczenie GPRS z systemem Kronos Guard 28

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW Poradnik korzystania z serwisu UNET: Dostp do poczty elektronicznej ze strony WWW W przypadku braku stosownego oprogramowania słucego do komunikacji z systemem pocztowym UNET uytkownik ma moliwo skorzystania

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika

System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller. Instrukcja uytkownika System Wspierania Pracy Przedstawicieli Handlowych Pocket Seller Instrukcja uytkownika 91-046 Łód, ul. Kołodziejska 15 tel./ fax +48 42 6532286 http://www.agade.net, agade@agade.net Spis treci: 1. Wstpna

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000

Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Instrukcja obsługi Konfigurator MLAN-1000 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Logowanie... 3 2. Diagnostyka... 4 3. Konfiguracja sterownika... 5 3.1 Konfiguracja sterownika aktualizacja oprogramowania... 5 4.

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N. Wersja elektroniczna na

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N. Wersja elektroniczna na Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu 1 Zawartość opakowania Urządzenie GT06N Przewód alarmowy i przycisk SOS Przekaźnik Mikrofon Przewód zasilający Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Connection Manager

Instrukcja obsługi Connection Manager Instrukcja obsługi Connection Manager Wydanie 1.0 2 Spis treści Informacje na temat aplikacji Menedżer połączeń 3 Pierwsze kroki 3 Otwieranie aplikacji Menedżer połączeń 3 Wyświetlanie statusu bieżącego

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Ateus - Helios. System domofonowy

Ateus - Helios. System domofonowy Ateus - Helios System domofonowy Klawiatura telefoniczna: Uywajc klawiatury mona wybra dowolny numer abonenta. Helios moe pracowa z wybieraniem DTMF lub impulsowym. Ograniczenia na dostp do sieci publicznej

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100. Wersja elektroniczna na

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100. Wersja elektroniczna na Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu 1 Zawartość opakowania Urządzenie GT100 Przekaźnik Przewód zasilający Instrukcja obsługi Instalacja karta SIM Karta

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392

Twoja instrukcja użytkownika HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER http://pl.yourpdfguides.com/dref/921392 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP SCANJET G3010 PHOTO SCANNER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP SCANJET

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88

MODUŁ PAMICI VIDEO. Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO Nr Ref. 1082/88 MODUŁ PAMICI VIDEO 1082/88 - Moduł pamici video nr ref. 1082/88 (w skrócie MPV) jest przeznaczony do cyfrowego systemu videodomofonowego 2GO! w celu nagrywania nieodebranych

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu Angel GTS Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS www.angelgts.eu 1 Urządzenie LK106 Ładowarka 220V Instrukcja obsługi Zawartość opakowania Parametry techniczne lokalizatora LK106 GPS Wymiary

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ELECTRO CARD

Instrukcja ELECTRO CARD Instrukcja ELECTRO CARD Spis treści 1. Wymagania sprzętowe.... 3 2. Instalacja.... 3 Krok 2 Akceptacja warunków Licencji Oprogramowania.... 4 Krok 3 Wybór katalogu instalacji.... 4 Krok 4 Wybór trybu instalacji....

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

V16 GPS Instrukcja użytkownika

V16 GPS Instrukcja użytkownika V16 GPS Instrukcja użytkownika 1 Funkcje lokalizatora szybkie pozycjonowanie, ciągłe pozycjonowanie - transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np. szkoła, dom, praca),

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w programie SysLoger

Wykaz zmian w programie SysLoger Wykaz zmian w programie SysLoger Pierwsza wersja programu 1.0.0.1 powstała we wrześniu 2011. Funkcjonalność pierwszej wersji programu: 1. Zapis logów do pliku tekstowego, 2. Powiadamianie e-mail tylko

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP

Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez. modem ED77 w systemie Windows XP Instrukcja ręcznej konfiguracji połączenia z Internetem przez UWAGA modem ED77 w systemie Windows XP wersja 1.0 Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu i przebiegu instalacji sterowników urządzenia. W

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS

Twoja instrukcja użytkownika ESET MOBILE ANTIVIRUS Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET MOBILE ANTIVIRUS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu:

Instalacja programu: Instrukcja programu Konwerter Lido Aktualizacja instrukcji : 2012/03/25 INSTALACJA PROGRAMU:... 1 OKNO PROGRAMU OPIS... 3 DODANIE MODUŁÓW KONWERSJI... 3 DODANIE LICENCJI... 5 DODANIE FIRMY... 7 DODAWANIE

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.2.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

KRONOS LT v 2.0. Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2. C. Dodawanie i edycja obiektów... 9

KRONOS LT v 2.0. Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2. C. Dodawanie i edycja obiektów... 9 KRONOS LT v 2.0 Instrukcja obsługi (v.01) A. Instalacja... 2 B. Ustawienia programu... 2 C. Dodawanie i edycja obiektów... 9 D. Obsługa alarmów (interfejs uproszczony)... 13 E. Obsługa alarmów (interfejs

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo