KronosGuard LT v 1.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KronosGuard LT v 1.0"

Transkrypt

1 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno z tytułu gwarancji, rkojmi czy te jakichkolwiek roszcze, jakie mog powsta w zwizku z uywaniem lub wskutek braku moliwoci uywania tego oprogramowania lub instrukcji. Uytkownik instaluje i uywa niniejszego oprogramowania i instrukcji na własne ryzyko. 1

2 1 INSTALACJA I WYMAGANIA SPRZTOWE UWAGI OGÓLNE I SZYBKI START Z KRONOSGUARD LT UWAGI OGÓLNE SZYBKI START MENU PROGRAM MENU KONFIGURACJA PODSTAWOWA UYTKOWNICY KOMUNIKACJA DOMYLNA KONFIGURACJA URZ DZENIA DODAJ URZ DZENIE DEMO ZAKŁADKI STAN ALARMY DANE URZ DZENIA EDYTOR DANYCH RAPORTY FILTROWANIE ZESTAWIENIA INNE NARZDZIE TELEFON BAZA WIEDZY STAN SYSTEMU MONITOR ZDARZE SŁOWNIK POJ

3 1 Instalacja i wymagania sprztowe Aby zainstalowa Kronos Guard LT naley zalogowa si do systemu Windows jako administrator lub nada na czas instalacji uprawnienia administratora dla uytkownika docelowego. Nastpnie uruchamiamy program instalacyjny Kronos Guard i postpujemy zgodnie z instrukcjami na ekranie. Jeli program instalacyjny uruchomiono jako uytkownik docelowy z tymczasowymi prawami administratora po instalacji Kronos Guard naley załogowa si jako administrator systemu Windows i odebra mu te prawa. Po załogowaniu si jako uytkownik docelowy mona rozpocz prac z systemem. Wymagania systemowe dla KronosGuard LT: System operacyjny: Windows 2000, Windows 2000 Server, Windows 2003 Server lub Windows XP. Sprzt: 512MB RAM, procesor 1GHz i 20 GB dostpnego miejsca na dysku. Prawidłowo skonfigurowane urzdzenie automatycznie po podłczeniu zasilania loguje si do Serwera KronosGuard. Nie s wymagane adne inne czynnoci. Aby skonfigurowa prawidłowo rejestrator, musisz wysła do niego SMS-a o cile okrelonej treci. SMS składa si z poszczególnych parametrów, którym przypisuje si właciwe wartoci. Na pocztku kadego SMS-a koniecznie umie znak spacji. Jeli chcesz wysła wicej ni jeden parametr w jednym SMS-ie, równie rozdziel je spacjami. Moesz skonfigurowa nastpujce parametry: SERVER =.adres serwera. Okrela numer IP lub nazw domenow komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Serwer KronosGuard PORT = port serwera Wpisz port serwera, na którym nasłuchuje przychodzcych danych oprogramowanie Serwer KronosGuard APN =.apn. Punkt dostpowy do sieci. Parametr ten uzyskasz od swojego operatora komórkowego UN =.nazwa_uytkownika_apn. Nazwa uytkownika APN. Parametr ten uzyskasz od swojego operatora komórkowego PW =.hasło_uytkownika_apn. Hasło uytkownika APN. Parametr ten uzyskasz od swojego operatora komórkowego DIAL = N,numer_telefonu,M Numery telefonów, który bdzie traktowany przez urzdzenie jako numer autoryzowany. Wszystkie przychodzce połczenia głosowe inne ni z tych numerów bd przez rejestrator automatycznie rozłczane. N. cyfra od 1 do 4. Rejesterator pozwala zapisa cztery róne numery telefonów. M. liczba dzwonków przed odebraniem od 0 do 9. SMS = numer_telefonu Numer telefonu, na który bd wysyłane SMSy, w przypadku braku transmisji GPRS. DT = YY/MM/DD,hh:mm Ustawia dat i godzin w urzdzeniu. Przykład SMS konfiguracyjnego: APN=.AGuard.gprs. UN=.AGuard. PW=.AGuard_pass. SERVER=.gprs.com. PORT=6670 3

4 DIAL=1, ,0 DIAL=2, ,3 DIAL=3, ,3 SMS= DT=05/12/15,13:04 Uwaga: Jeli zmieniasz konfiguracj pracujcego urzdzenia, restartuj je przy pomocy komendy KILL. 2 Uwagi ogólne i szybki start z KronosGuard LT 2.1 Uwagi ogólne KronosGuard LT (zwany dalej programem) przeznaczony jest do konfigurowania urzdze ActiveGuard (dalej zwanych urzdzeniami) zbierania sygnałów, reagowania na alarmy z urzdze lub alarmy generowane przez system, komunikowania si z osobami i urzdzeniami za pomoc modemów zewntrznych oraz przegldania sygnałów z urzdze oraz sygnałów systemowych (jak na przykład reakcji operatorów na sygnały). Program współpracuje z urzdzeniami i punktami kontrolnymi RF ID. Moliwe jest tworzenie tras patrolowych lub sekwencji wymaganych odczytów punktów kontrolnych. Program automatycznie dokonuje sprawdzenia zgodnoci odczytów punktów z zaplanowanymi schematami i powiadamia o odstpstwach. Udostpnia rónorodne informacje powizane z urzdzeniami jak: informacje kontaktowe, mapy obszarów i tym podobne. KronosGuard LT moe by take wykorzystywany do przegldania sygnałów i zdarze systemowych. Przeznaczony jest do pracy z do 20 urzdzeniami jednoczenie. W przypadku przekroczenia tego limitu system zgłosi błd i zaprzestanie przetwarzania funkcji cieek. Jeli wymagania uytkownika przekraczaj limit 20 urzdze lub konieczna jest integracja z systemem monitorowania prosimy o kontakt z dystrybutorem urzdze ActiveGuard w celu zapoznania si z naszymi zaawansowanymi rozwizaniami, które pozwol na obsług wikszej iloci urzdze. Rozwizania te integruj si z systemem monitoringu Kronos. Sterowniki do innych systemów jak SIMS, Patriot, A-traq,... mog by przygotowane na yczenie. Wicej informacji na stronach 2.2 Szybki start Aby rozpocz korzystanie z programu wczeniej naley ustawi podstawowe parametry sytemu, podłczy modemy zewntrzne. Prosimy o zapoznanie si z opcjami konfiguracji Podstawowej, Konfiguracji domylnego urzdzenia itp. Nastpnym krokiem jest dodanie urzdze do systemu (w tym celu prosimy zapoznanie si z instrukcj obsługi urzdze) i zarejestrowanie ich w systemie (sekcje oraz instrukcji). Prosz zauway, e prawidłowo przygotowane urzdzenie samoczynnie zgłosi si i zostanie rozpoznane przez system, po czym wystarczy zaakceptowa je i uzupełni dane. Prosimy pamita, e ustawienie w programie parametrów urzdzenia i ich zapis nie powoduj aktualizacji tych informacji w urzdzeniu! Dane te musz zosta przesłane do urzdzenia poprzez klinicie ikony! 4

5 Kolejnym krokiem jest wprowadzenie i zdefiniowanie punktów kontrolnych dla istniejcych w systemie urzdze (sekcja 5.5.4). Po zdefiniowaniu punktów mona przystpi do definicji cieek (tras i harmonogramów czasowych patroli), czyli planu według jakiego punkty musz by odczytywane przez urzdzenia i wyniki odczytów przesyłane do programu (sekcja 5.5.6) Zdefiniowanie cieek pozwala na okrelenie funkcji kontroli tyche cieek (sekcja 5.5.7) Teraz system skonfigurowany bdzie w podstawowym zakresie i gotowy do uytkowania. 3 Menu program Informacje: informacje o programie, licencji i prawach autorskich Rejestracja: logowanie do systemu - wymaga podania nazwy uytkownika i hasła. Po zainstalowaniu programu dostp do systemu zapewniony jest dla uytkownika: next Z hasłem: next Wyrejestrowanie: wylogowanie z sytemu nastpuje automatycznie po wybraniu tego polecenia z menu i nie wymaga potwierdzenia Koniec: wyjcie z programu - wymaga podania uytkownika uprawnionego do zamknicia programu i hasła 4 Menu Konfiguracja 4.1 Podstawowa Katalog programu: katalog danych programu Rozmiar czcionki: rozmiar czcionki aplikacji daj hasła przy zamykaniu programu: opcjonalny wymóg podawania hasła i uytkownika przy zamkniciu programu Dodawaj urzdzenia jako zablokowane: dodawane nowe urzdzenia bd rejestrowane w systemie jako zablokowane Odtwarzaj dwik alarmu: plik dwikowy alarmu Tryb bezobsługowy: włczenie trybu retransmisji alarmów Automatyczne odwieanie sygnałów: włcza automatyczne odwieanie list sygnałów Automatyczne pokazywanie alarmu: włcza automatyczne przejcie do obsługi alarmu po jego przejciu, 5

6 4.2 Uytkownicy Uytkownicy mog by dodawani lub usuwani z systemu przez kliknicie przycisków oraz. Uytkownikom przydzielane mog by prawa dostpu do wszystkich lub tylko wybranych zakładek. Po zaznaczeniu przez dwukrotne kliknicie nazwy uytkownika naley ustawi odpowiednie pola wyboru. Przykład poniej: 4.3 Komunikacja Ustawienia komunikacji programu i obsługiwanych modemów. Konfiguracja połcze z urzdzeniami Port nasłuchu: numer portu, przez który program komunikuje si z urzdzeniami Dodawaj nowy punkt: wybór tej opcji pozwala na automatyczne dołczanie do systemu nowych punktów 6

7 Dodawaj nowe urzdzenia: wybór tej opcji pozwala na automatyczne dołczanie do systemu nowych urzdze Zmiana czasu urzdzenia: zaznaczenie pola Automatycznie zmieniaj czas urzdzenia powoduje automatyczn synchronizacj zegarów urzdze w systemie. Okres :akceptowalna rónica czasu pomidzy zegarami urzdze i systemu Konfiguracja Do systemu mog by podłczone dwa modemy w celu odbioru połcze przychodzcych, nawizywania połcze wychodzcych oraz przyjmowania i wysyłania SMS Program ma wbudowan obsług modemów czterech typów: Microcom DeskPorte Voice (bez obsługi SMS) Wavecom Fastrack erider Wavecom dostpne u dystrybutora systemu ActiveGuard erider Simcom - dostpne u dystrybutora systemu ActiveGuard Po klikniciu przycisków Modem1 oraz Modem2 w oknie pokazanym poniej definiuje si ustawienia i przeznaczenie kadego z nich (przykład dla modemu 1) Uywaj modemu: ustawia modem 1 jako aktywny Typ modemu: wybór typu modemu 1 Parametry portu COM: Parametry portu dla modemu 1 Mona je zmieni po klikniciu przycisku - pojawi si wtedy nastpujce okno, w którym uytkownik moe zmieni poszczególne wartoci: PIN kod: kod PIN modemu 1 (jeli uywa karty SIM) 7

8 Prefiks: cyfry wybierane przez modem 1 przed numerem telefonu zapisanym w systemie Numer telefonu: numer telefonu modemu 1 Analogicznie dla modemu 2 po klikniciu przycisku Modem 2 Powysze suwaki pozwalaj na ustawienie głonoci słuchawek oraz czułoci mikrofonu modemu. - funkcja ta przydatna jest w przypadku problemu ze sprztem i pozwala na restartowanie modemu w przypadku jego zawieszenia. Opcje modemów Rozmowy wychodzce: wybór z rozwijalnej listy modemu dla rozmów wychodzcych. Rozmowy przychodzce: wybór z rozwijalnej listy modemu dla rozmów przychodzcych SMS: wybór modemu do wysyłania SMS Retransmisja Włcz retransmisj: zaznaczenie włcza retransmisj sygnałów alarmowych do systemu KRONOS NET Port nasłuchu: port nasłuchu dla retransmisji Rozwizanie połczenia: czas nieaktywnoci połczenia po jakim jest ono zrywane 8

9 4.4 Domylna konfiguracja urzdzenia Grupa tych ustawie pozwala na zdefiniowanie ustawie domylnych dla urzdze. Mona je potem szybko przypisa urzdzeniom zarejestrowanym w systemie lub wysła do urzdzenia Połczenie IP serwera: IP pod które urzdzenia bd przesyła sygnały Port: port połcze z urzdzeniami Okres testów: interwał wysyłania sygnałów testowych przez urzdzenia Wylij konfiguracj: numer telefonu (karty SIM zainstalowanej w urzdzeniu), pod który wiadomo SMS zawierajca konfiguracj urzdzenia moe by przesłana bezporednio z tego okna GPRS 9

10 Punkt dostpowy: punkt dostpowy APN dla transmisji GPRS u dostawcy usług GSM Nazwa uytkownika: uytkownik wymagany do autoryzacji w APN Hasło uytkownika: hasło uytkownika APN Komunikacja Telefon: Moliwe jest zdefiniowanie do 4 telefonów, z których połczenia bd przyjmowane. przez dane urzdzenie Aby doda telefon naley wybra pozycj i klikn przycisk.połczenia z innych telefonów bd przez urzdzenie odrzucane Numer telefonu: numer telefonu Ilo sygnałów: parametr ten okrela ilo dzwonków, jak urzdzenie sygnalizuje nadchodzce połczenie. Jeli ustawione jest zero, urzdzenie odbierze połczenie natychmiast, bez powiadomienia o tym fakcie uytkownika urzdzenia. Awaryjny numer dla SMS: Numer telefonu (modem obsługiwany przez program), na który urzdzenie wysyła zaszyfrowany SMS dla wysłania sygnału PANIC lub CALL ME w przypadku awarii połczenia GPRS 4.5 Dodaj urzdzenie DEMO Polecenie to dodaje demonstracyjne urzdzenie do systemu. 10

11 5 Zakładki 5.1 Stan (Zdarzenia z urzdze) lista ostatnich sygnałów z urzdze i innych zdarze zwizanych z urzdzeniami. Dwukrotne kliknicie na zdarzenie wywietla okno z pełn informacj. (Zdarzenia systemowe) - lista ostatnich sygnałów systemowych (zdarze technicznych, błdów, itp). Dwukrotne kliknicie na zdarzenie wywietla okno informacyjne. (Urzdzenia) lista urzdze zarejestrowanych w systemie i ich stan. Informacje mog by sortowane poprzez kliknicie w nagłówki kolumn. 5.2 Alarmy Praca z alarmami Po wygenerowaniu zdarzenia alarmowego belka Nowe zaczyna mruga i rozlega si uprzednio zdefiniowany sygnał dwikowy. Liczba na belce wskazuje ilo nie przejtych do obsługi nowych alarmów. Umieszczenie kursora nad alarmem powoduje wywietlenie nastpujcych informacji: Alarmy przejmowane s do obsługi przez operatora przez dwukrotne kliknicie w alarm w obszarze pod belk Nowe. Klikniecie prawym przyciskiem w alarm czyni dostpnymi nastpujce polecenia: W systemie wystpuj nastpujce typy alarmów: Napad: nacinity został przycisk PANIC na urzdzeniu Sabota: wykryto prób uszkodzenia urzdzenia Telefon: proba o telefon od uytkownika urzdzenia Obchód: naruszenie reimu czasowego cieki Techniczny: problem techniczny z urzdzeniem Zdefiniowany: alarm zdarzenia zdefiniowany za pomoc punktów Test: brak sygnału testowego (lub innego) z urzdzenia w wymaganym odstpie czasu 11

12 Po przejciu alarmu do obsługi zostaje on przeniesiony do obszaru pod belk Obsługiwane. W trakcie obsługi alarmu dostpne s nastpujce informacje (po klikniciu odpowiedniego przycisku): - informacje ogólne. Z poziomu tego ekranu mona take dokonywa połcze telefonicznych z urzdzeniami. Połczenia mog by wykonywane do urzdze, przycisk: lub do telefonów uprzednio zdefiniowanych przy urzdzeniu: - lista sygnałów do przegldania za dowolny wybrany okres - moe by filtrowana. Kryteria filtrowania, po zdefiniowaniu, mog by zastosowane do listy przez wybranie przycisku:. W filtrze mona uywa operatorów +, - oraz *. - mapy obszarów z pokazaniem lokalizacji naniesionych uprzednio punktów kontrolnych. - osoby ustalone do powiadomienia, informacje o hasłach i kontaktach z nimi, a take lista uytkowników urzdze (straników). Z poziomu tego ekranu mona nawizywa połczenia telefoniczne poprzez wybór osoby i kliknicie przycisku SMS mog by redagowane i wysyłane po klikniciu przycisku. - uwagi po wybraniu tytułu komentarza, wywietlenie treci komentarza utworzonego przez uytkownika.. Wiadomoci - informacje o zdefiniowanych funkcjach kontroli cieek. W trakcie obsługi zdarze moliwym jest ustawienie opónienia (np. w przypadku spónienia si stranika z odbiciem punktu, kiedy to nie chcemy, aby to spónienie miało wpływ na pozostałe punkty trasy) za pomoc ikony. Jeli opónienie nakłada si z czasem kontroli nastpnego punktu pojawi si na ten temat informacja ostrzegajca, i kontrola cieek moe przebiega nieprawidłowo.. Opónienie to jest wane do koca trasy. Operator systemu moe przełcza si midzy alarmami za pomoc podwójnego kliknicia w wybrany alarm wybór potwierdzany jest znacznikiem. W trakcie obsługi alarmu, operator moe rejestrowa w systemie swoje działania. Informacje te s przechowywane w bazie danych i mona je póniej przeszukiwa i wywietla w zakładce Zestawienia. Znaczenie poszczególnych przycisków: - powiadomienie uytkownika urzdzenia. - powiadomienie osoby. - alarm zasadny. - alarm fałszywy. - koniec obsługi alarmu. - inna informacja. 12

13 Po wykonaniu wszystkich wymaganych zada alarm moe by zamknity przez kliknicie w przycisk:. Do czasu zamknicia alarmu nowe zdarzenia tego same typu z danego urzdzenia nie powoduj utworzenia nowego alarmu, lecz s dopisywane do listy zdarze. Z tego powodu natychmiast po zakoczeniu obsługi alarmu dobrze jest go zamkn. 5.3 Dane urzdzenia W zakładce tej dostpne s dane urzdzenia wybranego przez uytkownika poprzez rczne wpisanie i zatwierdzenie numeru urzdzenia lub wybranie urzdzenia z listy przywołanej przyciskiem lupy. Dane s analogiczne do tych wystpujcych w zakładce alarmy. Dodatkowo w oknie sygnałów dostpnym po klikniciu przycisku wystpuj dodatkowe funkcjonalnoci: - rozszerzone filtrowanie pozwalajce na swobodny wybór okresu - moliwo drukowania listy sygnałów po klikniciu w przycisk. eksport do pliku CSV po klikniciu w przycisk. 5.4 Edytor danych Dane urzdzenia Ekran edycji danych urzdzenia przedstawia ogólne informacje o urzdzeniu i pozwala na ich edycj po klikniciu w przycisk - otwiera nastpujce okno: Urzdzenie nr: numer sprztowy urzdzenia. Zablokowane: znacznik czy urzdzenie jest zablokowane, to znaczy czy sygnały z niego pochodzce s zauwaane i przetwarzane przez system czy te nie. 13

14 Nazwa: nazwa urzdzenia nadana przez uytkownika. Nr telefonu: nr telefonu karty SIM zainstalowanej w urzdzeniu Właciciel: etykieta która moe łczy dwa lub wicej urzdze Traktuj jako alarm: zaznaczone sygnały wysłane z urzdzenia wywołaj w programie alarm Test urzdzenia : ustala czy program sprawdza obecno urzdzenia Czstotliwo kontroli: okrela okres nieobecnoci urzdzenia (brak sygnału testu lub innego sygnału od urzdzenia), po którym program generuje alarm typu TEST Uwagi Uwagi (komentarze) mog by redagowane przez uytkownika dla kadego urzdzenia osobno. Nadanie uwadze odpowiedniego tytułu umoliwi potem szybkie wyszukanie potrzebnej informacji. Tytuł: tytuł uwagi Tre: uwagi Osoby Do urzdzenia przypisana moe by dowolna ilo osób wyznaczonych do kontaktów. Z osob mog by zwizane ponisze informacje: 14

15 Priorytet: determinuje pozycje na licie kontaktów Nazwa: nazwa kontaktu (np. funkcja osoby) Hasło: hasło dla potwierdzenia tosamoci osoby przez operatora Opis : dodatkowe informacje na temat osoby Kontakt: lista kontaktów jak na przykład numery telefonów i ich opisy (kontakty mog by dodawane i usuwane przez wybór odnonych przycisków) Punkty Punkty s niezbdne do budowy cieek. Punkty mog by dodawane automatycznie, rcznie lub z listy ju istniejcych punktów przypisanych ju do innych urzdze. Rczne dodawanie punktów nastpuje po klikniciu w przycisk okno: co otworzy ponisze Nowy punkt: wybór Nowego punktu pozwala na rczne dodanie punktu poprzez podanie jego numeru w polu Numer Punkty z innych urzdze: punkty przypisane do innych urzdze mog by przypisane do biecego urzdzenia. Po dodaniu punkt moe by dalej definiowany przez kliknicie przycisku dwukrotne na nim kliknicie. lub Opis: opis punktu Połoenie: miejsce instalacji punktu (lokalizacja) 15

16 Typ: dostpne s nastpujce typy punktów: Punkt nieznany: punkt o nieokrelonym statusie Punkt cieki: punkt do umieszczenia na ciece Zdarzenie: punkt zdarzenia (nie przypisany do cieki) Punkt wejciowy: punkt oznaczajcy pocztek sekwencji Punkt wyjciowy: punkt oznaczajcy koniec sekwencji Punkt alarmowy: zaznaczenie pola spowoduje, e odczyt takiego punktu skutkował bdzie powstaniem alarmu typu Zdefiniowany. Automatyczne dodawanie punktów: Za kadym razem kiedy aktywne urzdzenie spotyka nowy punkt lub w systemie pojawia si nowe urzdzenie otworzy si ponisze okno: Aby doda punkt lub urzdzenie naley klikn przycisk, a punkt lub urzdzenie zostanie zapisane do bazy danych i usunite z powyszej listy. Punkt lub urzdzenie zostan usunite z listy bez dopisywania do bazy po klikniciu przycisku. Aby zamkn okno bez zapisu naley klikn przycisk. Okno ponownie pojawi si po 1 minucie lub po pojawieniu si nowego punktu lub urzdzenia, a lista jego elementów zostanie zachowana Plany Plany obszarów mog by przypisywane do urzdze, a nastpnie mona nanosi na nie wybrane punkty. Umieszczanie punktów odbywa si za pomoc metody przecignij i upu. Punkty usuwane s poprzez przeciganie ich na ikon Definicja cieki W tym obszarze definiowane s cieki wraz z czasem podstawowym w stosunku do pocztku cieki oraz tolerancj czasu odczytu. Faktycznie wymagane czasy startu poszczególnych cieek definiowane s w nastpnym kroku, w trakcie definicji funkcji kontroli cieek Kliknicie w przycisk otwiera okno definicji cieki. 16

17 W oknie definicji cieek kliknicie przycisku cieki. otwiera okno dodawania punktu do Okno definicji cieki Nazwa: nazwa cieki Czas odbicia: wyznaczony czas odczytu punktu (warto dla pierwszego punktu musi wynosi 0) Numer punktu: pobrany z definicji punktu Opis: pobrany z definicji punktu Połoenie: lokalizacja - pobrana z definicji punktu Okno dodawania punktu Punkt: wybór punktu (punkty wybierane by mog z listy punktów uprzednio przypisanych do danego urzdzenia) Czas odbicia: wymagany czas odczytu punktu liczony od pocztku cieki. Tolerancja +/- powinna by ustawiona tak, by zapewni elastyczno realizacji obchodu Funkcje kontroli cieek W obszarze tym definiowane s kalendarze kontroli cieek. Kady kalendarz obowizywa moe jedynie w wyznaczonym okresie co ustawiane jest indywidualnie dla kadego kalendarza w dolnej czci okna. Kalendarze funkcji mog by ustawione dla: 17

18 Data: cieka wana bdzie dla konkretnego dnia. Naley wybra nazw zdefiniowanej cieki i ustali dat czas startu cieki. Kady dzie: cieka wana bdzie kadego dnia. Naley wybra nazw zdefiniowanej cieki i ustali godzin startu cieki. 18

19 Poniedziałek - Pitek: cieka wana bdzie kadego dnia roboczego. Naley wybra nazw zdefiniowanej cieki i ustali godzin startu cieki. Sobota-Niedziela : dla cieek aktywnych w weekendy. Naley wybra nazw zdefiniowanej cieki i ustali godzin startu cieki. Tydzie: cieka bdzie aktywna w wybrany dzie tygodnia o podanej godzinie. Naley wybra nazw zdefiniowanej cieki i ustali dzie tygodnia i godzin startu cieki. 19

20 Miesic: cieka bdzie aktywna w wybrany dzie miesica. Jeli wybrany zostanie dzie nie wystpujcy w danym miesicu sprawdzenie cieki nie bdzie wykonane. Naley wybra nazw zdefiniowanej cieki i ustali dzie miesica i godzin startu cieki Konfiguracja urzdzenia Aby doda urzdzenie do systemu musi ono wpierw zosta prawidłowo skonfigurowane. Prawidłowo skonfigurowane urzdzenie automatycznie po podłczeniu zasilania loguje si do Serwera KronosGuard. Nie s wymagane adne inne czynnoci. Aby skonfigurowa prawidłowo rejestrator, musisz wysła do niego SMS-a o cile okrelonej treci. SMS składa si z poszczególnych parametrów, którym przypisuje si właciwe wartoci. Na pocztku kadego SMS-a koniecznie umie znak spacji. Jeli chcesz wysła wicej ni jeden parametr w jednym SMS-ie, równie rozdziel je spacjami. 20

21 Moesz skonfigurowa nastpujce parametry: SERVER =.adres serwera. Okrela numer IP lub nazw domenow komputera, na którym zainstalowane jest oprogramowanie Serwer KronosGuard PORT = port serwera Wpisz port serwera, na którym nasłuchuje przychodzcych danych oprogramowanie Serwer KronosGuard APN =.apn. Punkt dostpowy do sieci. Parametr ten uzyskasz od swojego operatora komórkowego UN =.nazwa_uytkownika_apn. Nazwa uytkownika APN. Parametr ten uzyskasz od swojego operatora komórkowego PW =.hasło_uytkownika_apn. Hasło uytkownika APN. Parametr ten uzyskasz od swojego operatora komórkowego DIAL = N,numer_telefonu,M Numery telefonów, który bdzie traktowany przez urzdzenie jako numer autoryzowany. Wszystkie przychodzce połczenia głosowe inne ni z tych numerów bd przez rejestrator automatycznie rozłczane. N. cyfra od 1 do 4. Rejesterator pozwala zapisa cztery róne numery telefonów. M. liczba dzwonków przed odebraniem od 0 do 9. SMS = numer_telefonu Numer telefonu, na który bd wysyłane SMSy, w przypadku braku transmisji GPRS. DT = YY/MM/DD,hh:mm Ustawia dat i godzin w urzdzeniu. Przykład SMSów konfiguracyjnych: KEY= APN=.AGuard.gprs. UN=.AGuard. PW=.AGuard_pass. SERVER=.gprs.com.PORT=6670 DIAL=1, ,0 DIAL=2, ,3 DIAL=3, ,3 SMS= DT=05/12/15,13:04 Jeli zmieniasz konfiguracj pracujcego urzdzenia, restartuj je przy pomocy komendy KILL. Za kadym razem kiedy aktywne urzdzenie spotyka nowy punkt lub w systemie pojawia si nowe urzdzenie otworzy si ponisze okno: Aby doda urzdzenie naley klikn przycisk, a urzdzenie zostanie zapisane do bazy danych i usunite z powyszej listy. Urzdzenie zostanie usunite z listy bez dopisywania do bazy po klikniciu przycisku. 21

22 Aby zamkn okno bez zapisu naley klikn przycisk. Okno ponownie pojawi si po 1 minucie lub po pojawieniu si nowego punktu lub urzdzenia, a lista jego elementów zostanie zachowana. W zalenoci od wyboru dokonanego w oknie menu konfiguracji Podstawowej urzdzenia mog pojawia si w systemie jako Nieaktywne i wtedy po zaakceptowaniu pojawi si w polu Urzdzenia nieaktywne. Po dokonaniu wyboru urzdzenia z listy aktywnych lub nieaktywnych albo po wyszukaniu urzdzenia narzdziem, mona przej do jego konfiguracji klikajc przycisk (Konfiguracja urzdzenia), a nastpnie przycisk (Edytuj). Aby ustawi wartoci domylne lub przywróci je urzdzeniu kliknij przycisk co ustawi wartoci konfiguracji zdefiniowane w elemencie menu Domylna konfiguracja urzdzenia. Jeli niezbdne s inne wartoci wykonaj czynnoci poniej: Połczenie IP serwera: IP pod które urzdzenia bd przesyła sygnały. Port: port połcze z urzdzeniami. Okres testów: interwał wysyłania sygnałów testowych przez urzdzenia. 22

23 GPRS Punkt dostpowy: punkt dostpowy APN dla transmisji GPRS u dostawcy usług GSM Nazwa uytkownika: uytkownik wymagany do autoryzacji w APN Hasło uytkownika: hasło uytkownika APN Komunikacja Telefon: Moliwe jest zdefiniowanie do 4 telefonów, z których połczenia bd przyjmowane. przez dane urzdzenie Aby doda telefon naley wybra pozycj i klikn przycisk.połczenia z innych telefonów bd przez urzdzenie odrzucane 23

24 Numer telefonu: numer telefonu Ilo sygnałów: parametr ten okrela ilo dzwonków, jak urzdzenie sygnalizuje nadchodzce połczenie. Jeli ustawione jest zero, urzdzenie odbierze połczenie natychmiast, bez powiadomienia o tym fakcie uytkownika urzdzenia. Awaryjny numer dla SMS: Numer telefonu (modem obsługiwany przez program), na który urzdzenie wysyła zaszyfrowany SMS dla wysłania sygnału PANIC lub CALL ME w przypadku awarii połczenia GPRS Po ustaleniu parametrów naley zapisa je w bazie danych przez kliknicie na przycisk. Nie oznacza to, i parametry zostały przesłane do urzdzenia! Aby zaktualizowa informacje w urzdzeniu musi zosta kliknity przycisk (Wylij). Po wybraniu parametrów do przesłania oraz drogi transmisji wysyłamy dane klikajc w Zalecane jest zsynchronizowanie zegarów przez kliknicie przycisku (Ustaw czas). Dostpne s take nastpujce działania: 24

25 (Pozycja) tam gdzie dostpna jest usługa pozycjonowania dostarczana przez operatora GSM urzdzenie moe by zlokalizowane. (Przeładuj) restart urzdzenia w celu uruchomienia z nowymi ustawieniami sieciowymi (Wersja) pobranie informacji o wersji firmware Kadorazowo przy wyborze powyszych działa uytkownik proszony jest o podanie metody komunikacji z urzdzeniem: Dostpny jest take wiersz do wysyłania komend do urzdzenia i komend AT do modemu. Wprowadzon komend wysyła si przez kliknicie przycisku. 6 Raporty 6.1 Filtrowanie Filtrowanie według kryterium czasu odnosi si za wyjtkiem zestawienia pitego do czasu odbioru sygnałów. Wszystkie filtry w systemie pozwalaj na filtrowanie wg. zadanego słowa kluczowego. Słowa kluczowe mog by łczone w cigi, w których wykorzystywane s operatory +, - oraz *. Po zdefiniowaniu filtra, wyszukiwanie uruchamiane jest za pomoc przycisku:. Przykłady zastosowania filtrów: punkt : wywietlone zostan jedynie zdarzenia zawierajce słowo kluczowe punkt punkt+alarm : wywietlone zostan jedynie zdarzenia zawierajce słowo punkt lub słowo alarm -punkt : wywietlone zostan jedynie informacje nie zawierajce słowa kluczowego punkt -punkt -alarm : wywietlone zostan jedynie informacje nie zawierajce słowa kluczowego punkt ani słowa alarm punkt*alarm : wywietlone zostan jedynie zdarzenia zawierajce słowo kluczowe punkt oraz jednoczenie słowo kluczowe alarm Klika słów łczonych moe by w wyraenie kluczowe za pomoc podwójnego cudzysłowu: alarm punkt - taki cig spowoduje wywietlenie tylko tych zdarze, które zawieraj w sobie wszystkie znaki (łcznie ze spacj) zawarte pomidzy cudzysłowami. 25

26 6.2 Zestawienia Generator raportów pozwala na dostp do nastpujcych zestawie: - (Zdarzenia z urzdze) dostpne s wszystkie zdarzenia z urzdze do podgldu i filtrowania. W raporcie tym mona ustawi kryteria takie jak numer sprztowy, nazwa oraz opis i połczy je za pomoc operatorów i oraz lub przełczajc opcj:. Moliwym jest take wybór okresu za jaki ma by wykonany raport. - (Zdarzenia systemowe) dostpne s wszystkie zdarzenia systemowe do podgldu i filtrowania. - (Liczba zdarze z urzdze) zestawienie to przedstawia zdarzenia alarmowe w ujciu ilociowym. - (Obliczenie czasu) zestawienie to zlicza czasy pomidzy odbiciami punktów oznaczonych na etapie konfiguracji jako punkt wejciowy oraz punkt wyjciowy. Czas pracy: okrela akceptowalny interwał pomidzy czasem odbicia punktu wejciowego oraz wyjciowego. Przekroczenie tego parametru jest wykazywane na zestawieniu. Tworzone mog by dwa typy zestawienia: - (Czas pracy z podsumowaniami) zestawienie to zlicza czasy pomidzy odbiciami punktów oznaczonych na etapie konfiguracji jako punkt wejciowy oraz punkt wyjciowy. Dostpne s take wydruki predefiniowanych raportów. Czas pracy: okrela akceptowalny interwał pomidzy czasem odbicia punktu wejciowego oraz wyjciowego. Przekroczenie tego parametru jest wykazywane na zestawieniu. Tworzone mog by dwa typy zestawienia: Ogólny: podsumowanie dzienne wraz z informacj według błdach Szczegółowy: podsumowanie wszystkich par punktów wejciowych według wyjciowych. 26

27 7 Inne 7.1 Narzdzie telefon Narzdzie to pozwala operatorowi zadzwoni pod dowolny numer z poziomu aplikacji po klikniciu przycisku. 7.2 Baza wiedzy Baza wiedzy- organizuje i dostarcza narzdzie do wyszukiwania dowolnej iloci tematów. Tematy mog by grupowane w kategorie, edytowane przeszukiwane w miar potrzeb. Zawiera mog procedury lub informacje nie zwizane bezporednio z konkretnymi urzdzeniami itp. 7.3 Stan systemu Ikona stanu systemu informuje operatora o stanie sprawnoci programu ActivGuard LT. Jeli kolor ikony zmienia si na czerwony to po klikniciu w ikon dostpna jest informacja o naturze problemu. Przycisk Usu czyci list i przywraca naturalny widok ikony. Nie oznacza to jednak, e problemy zostały rozwizane. 7.4 Monitor zdarze Monitor zdarze dostpny jest z poziomu menu. Po wyborze elementu Narzdzia naley klikn Monitor zdarze. Pojawi si okno monitora zdarze: 27

28 Zapisz zdarzenia: opcja ta pozwala na zapis zdarze. Zdarzenia zapisywane s do logu, którego lokalizacj mona wskaza w oknie poniej klikaj przycisk Ilo sesji: ilo aktywnych sesji z baz danych Ilo połcze: Ilo aktywnych połcze z urzdzeniami Okno monitora zamykane jest przyciskiem 7.5 Słownik poj Urzdzenie przez urzdzenie rozumie si czytnik Active Guard Rejestracja rejestracja do Active Guard to podanie prawidłowej nazwy uytkownika oraz hasła Punkt punkt to transponder RFID instalowany na trasie patrolowej lub zdefiniowany wpis do bazy danych odpowiadajcy dokładnie jednemu transponderowi Odbicie punktu prawidłowe odczytanie punktu przez urzdzenie wraz ze skuteczn transmisj do Kronos Guard LT Zarejestrowanie punktu wpisanie punktu w baz danych Kronos Guard LT Zarejestrowanie urzdzenia wpisanie urzdzenia w baz danych Kronos Guard LT Odłczenie urzdzenia zerwanie połczenie GPRS z systemem Kronos Guard 28

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691

Twoja instrukcja użytkownika ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION http://pl.yourpdfguides.com/dref/3810691 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla ESET NOD32 ANTIVIRUS 4 BUSINESS EDITION. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG SGH-I200 http://pl.yourpdfguides.com/dref/789272 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11

Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5. 3. Konfiguracja programu ExpressShipper 11 Przewodnik Uytkownika Spis Treci 1. Minimalna konfiguracja 4 SYSTEM OPERACYJNY 4 2. Instalacja 5 2.1 Instalacja jednostanowiskowa 5 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 7 2.2 Instalacja wielostanowiskowa 8

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG GT-I5500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3380359 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY PeerCall 100B wersja 1.0 Wstp PeerCall 100B jest urzdzeniem umoliwiajcym połczenie telefoniczne przez Internet. W ramach sieci PeerCall mona komunikowa si z ludmi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495

Twoja instrukcja użytkownika FLYBOOK DIALOGUE http://pl.yourpdfguides.com/dref/708495 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla FLYBOOK DIALOGUE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla FLYBOOK DIALOGUE (informacje,

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695

Twoja instrukcja użytkownika F-SECURE PSB http://pl.yourpdfguides.com/dref/2859695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu:

Podr cznik u»ytkownika. Wersja programu: Podr cznik u»ytkownika Wersja programu: Data wydania: 3.03 23 lutego 2012 Strona 1 z 131 Spis tre±ci 1 Wst p 10 1.1 Czym jest program STOCK?............................... 10 1.2 Do czego sªu»y program

Bardziej szczegółowo

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku.

Beniamin. Ponisza instrukcja dotyczy programu do wersji 1.4.180 włcznie. Nowe funkcjonalnoci kolejnych wersji, bd uwzgldniane w formie dodatku. Beniamin Beniamin jest programem zapewniajcym bezpieczny dostp do zasobów sieci Internet. Blokuje dostp do stron, zgodnie z ustawieniami ustalonymi przez osob nadzorujc komputer oraz ogranicza dostp do

Bardziej szczegółowo