Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4"

Transkrypt

1 Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4

2 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa Starachowice tel./fax (0-41) Chocia podjto wszelkie działania, aby informacje zawarte w tej instrukcji były dokładne i kompletne, to jednoczenie ani producent ani dostawca urzdzenia nie przyjmuj odpowiedzialnoci za pominicia i błdy. Producent i dostawca urzdzenia nie przyjmuj adnej odpowiedzialnoci za szkody wynikłe z nieprawidłowego działania lub uszkodze urzdzenia, jego oprogramowania bd akcesorii. Firma PROGSTAR zastrzega sobie prawo zmiany specyfikacji sprztu i oprogramowania opisanego w instrukcji w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Copyright PROGSTAR Wszelkie prawa zastrzeone Wersja 2.4 Starachowice, stycze 2013

3 Spis treci 1. Opis ogólny Wymagania i ograniczenia sprztowe KOMPLETACJA NIEZBDNE POŁCZENIA KONFIGURACJA I PODSTAWOWE FUNKCJE MODUŁU MPS OBSŁUGA CZUJNIKÓW ANALOGOWYCH I CYFROWYCH WYBÓR PRDKOCI TRANSMISJI PRZEŁCZNIKIEM DIP Funkcja rejestracji danych ORGANIZACJA PAMICI DANYCH POMIAROWYCH POJEMNO PAMICI SPRZTOWE WSTRZYMYWANIE REJESTRACJI SYGNALIZACJA WŁCZENIA REJESTRACJI WYJCIEM O Oprogramowanie MPS-Logger URUCHOMIENIE PROGRAMU ZNACZENIE PÓL INFORMACYJNYCH USTAWIENIA REJESTRACJI POMIARÓW ODCZYT I FORMAT ZAPISYWANIA DANYCH KASOWANIE PAMICI USTAWIANIE ZEGARA Opcja wymiany karty pamici FLASH Komunikacja przez sie LAN (TCP/IP) KONFIGURACJA KONWERTERA LAN/RS USTAWIENIA MODUŁU MPS-LOGGER USTAWIENIA PROGRAMÓW MONITOR MPS-1, MPS-LOGGER, KONFIGURACJA MPS Opis ogólny Moduł MPS-LOGGER jest urzdzeniem przeznaczonym do wielopunktowego pomiaru oraz monitoringu temperatury, napicia, czstotliwoci impulsów oraz innych wielkoci. Wyniki pomiarów mog by zapisywane w wewntrznej pamici urzdzenia, a tak e przesyłane do komputera PC w celu dalszej obróbki lub wywietlane na wbudowanym wywietlaczu LCD. Moduł MPS-1 umo liwia tak e sterowanie urzdzeniami zewntrznymi za pomoc wyj sterujcych. Nowe cechy urzdzenia MPS-Logger: mo liwo rejestracji pomiarów z wybranych kanałów (od 1 do 40 rejestrów) mo liwo pracy w trybie połówkowym 8 czujników cyfrowych i 8 analogowych okres rejestracji od 1 s do 18 godzin (65535 s) wbudowana pami FLASH 10MB na dane pomiarowe liczba zapamitywanych pomiarów zale na od ustawie rejestracji wbudowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) z podtrzymaniem bateryjnym Dotychczasowe cechy urzdzenia MPS-1: 16 wej analogowych do pomiaru temperatury oraz napicia 4 wejcia licznikowe do pomiaru czstotliwoci i zliczania impulsów 10 wyj do sterowania dowolnymi urzdzeniami mo liwo autonomicznego sterowania wyjciami mo liwo wywietlania wyników pomiarów na wbudowanym wywietlaczu LCD połczenie przez interfejs RS-232 lub RS-485 transmisja danych w standardzie Modbus ASCII lub RTU - 3 -

4 2. Wymagania i ograniczenia sprztowe Do celów rejestracji danych pomiarowych wymagany jest moduł MPS-1 z oprogramowaniem Firmware w wersji min. V2.2, wyposa ony w wewntrzn kart pamici FLASH. Odczyt zarejestrowanych danych oraz zmiana ustawie rejestracji odbywa si za pomoc aplikacji MPS-Logger uruchomionej na komputerze PC w rodowisku Windows. Komunikacja z komputerem PC mo e odbywa si z wykorzystaniem interfejsu RS-232, RS-485, lub sieci LAN (Ethernet). W przypadku połczenia przez RS-485 zaleca si wykorzystanie konwertera RS-232/RS-485 z uwagi na wiksz prdko transmisji (brak opónie wprowadzanych przez konwerter USB). Jeeli stosowany bdzie konwerter RS-232/RS-485, to naley w nim wybra tryb pracy z włczaniem nadajnika za pomoc linii RTS. UWAGA! W module MPS-Logger wyłczono obsług linii wyjciowej O9 i O10 nie ma moliwoci sterowania tymi wyjciami przez Uytkownika. Zwizane jest to z obsług karty pamici FLASH. Podczas pracy programu MPS-Logger (rozdz. 4) wejcie licznikowe C1 moe działa nieprawidłowo. Zaleca si w takim wypadku korzystanie z pozostałych liczników: C2, C3, C Kompletacja Do uruchomienia modułu MPS-Logger niezbdne s nastpujce elementy: 1. moduł MPS-Logger 2. niniejsza Instrukcja obsługi oraz Instrukcja obsługi modułu MPS-1 3. płyta CD-ROM z oprogramowaniem, lub oprogramowanie pobrane z Internetu, 4. ródło zasilania zasilacz sieciowy prdu stałego lub akumulator (nabywane oddzielnie), 5. kabel RS-232 do połczenia z komputerem lub konwerter LAN albo RS-485 (nabywane oddzielnie). 2.2 Niezbdne połczenia Przed przyłczeniem zasilania nale y podłczy moduł MPS do komputera PC. Mo liwe jest połczenie bezporednie przez interfejs RS-232 lub RS-485, z wykorzystaniem konwertera USB/RS-485 lub RS-232/RS Nastpnie do modułu mo na przyłczy czujniki, sterowane urzdzenia oraz włczy zasilanie. Szczegóły tych połcze opisano w Instrukcji obsługi modułu MPS Konfiguracja i podstawowe funkcje modułu MPS Moduł MPS-Logger udostpnia takie same funkcje, jak moduł MPS-1, jak np. mo liwo kalibracji linii pomiarowych, automatyczne sterowanie wyjciami, obsługa wywietlacza LCD. Szczegóły tych funkcji s opisane w Instrukcji obsługi modułu MPS-1. UWAGA! Aby moliwa była współpraca z programem MPS-Logger, moduł MPS musi pracowa w trybie Modbus-ASCII z adresem 01. Tryb RTU musi by wyłczony - przełcznik DIP musi by w pozycji ^ lub ^ ^_. Podczas pracy z programem MPS-Logger nie naley zmienia ustawie przełcznika DIP! - 4 -

5 2.4 Obsługa czujników analogowych i cyfrowych Moduł MPS-Logger mo e pracowa w trzech trybach pomiarów, wybieranych za pomoc Ustawie ogólnych w programie Konfiguracja MPS-1: Obsługa czujników analogowych (tryb domylny) pomiar napicia, temperatury (czujniki TS-1) lub wilgotnoci (czujniki RHTS-2) na liniach L1...L16 (wyłczona opcja Czujniki cyfrowe). Wyniki pomiarów aktualizowane s co 1 sekund. Obsługa czujników cyfrowych pomiar temperatury (czujniki TS-2D lub RHTS-2D) na liniach L1...L16 (włczona opcja Czujniki cyfrowe). Wyniki pomiarów aktualizowane s co 16 sekund. Obsługa czujników cyfrowych i analogowych tryb połówkowy; pomiar temperatury (czujniki TS-2D lub RHTS-2D) na liniach L1...L8 i pomiar napicia, temperatury (czujniki TS-1) lub wilgotnoci RH na liniach L9...L16 (włczone obie opcje: Czujniki cyfrowe, 8 czujn. cyfrowych + 8 analogowych). Wyniki pomiarów aktualizowane s co 9 sekund. 2.5 Wybór prdkoci transmisji przełcznikiem DIP Poczwszy od wersji oprogramowania V2.4 moduł MPS-Logger mo e komunikowa si ze stał prdkoci bps. Ten tryb pracy jest niezbdny do poprawnej komunikacji z wykorzystaniem konwertera LAN / RS 232. Prdko transmisji wybierana jest za pomoc przełcznika DIP5, który mo e znajdowa si w 2 pozycjach: DIP5 w poz. OFF komunikacja z przełczan prdkoci 9600/ bps (tryb zgodnoci z poprzednimi wersjami oprogramowania), DIP5 w poz. ON komunikacja ze stał prdkoci bps (wymagana przez konwerter LAN). UWAGA! Aby moliwa była współpraca z programem MPS-Logger i konwerterem LAN / RS 232, moduł MPS musi pracowa w trybie Modbus-ASCII ze stał prdkoci bps i adresem 01. Tryb RTU musi by wyłczony przełcznik DIP musi by w pozycji ^ ^_. 3. Funkcja rejestracji danych Dane pomiarowe zapisywane s z ustawionym okresem logowania (od 1 do s) w na karcie pamici FLASH w postaci tzw. rekordów. Ka dy rekord zawiera wyniki pomiarów na wskazanych kanałach modułu MPS (patrz p. 4.3), stempel czasowy okrelajcy chwil wykonania pomiarów oraz sum kontroln CRC-16 wykorzystywan do sprawdzania poprawnoci danych. W przypadku wyłczenia zasilania modułu dane pomiarowe nadal s przechowywane w pamici, z wyjtkiem kilku do kilkunastu ostatnich rekordów, które jeszcze nie zd yły by przepisane z pamici tymczasowej RAM do pamici nieulotnej FLASH. Przy wyłczonym zasilaniu wbudowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) nadal poprawnie zlicza dat i godzin. Po ponownym włczeniu zasilania rejestracja danych jest kontynuowana zgodnie z wczeniejszymi ustawieniami. Nowe wyniki pomiarów zapisywane s od adresu pamici, w którym przerwano rejestracj. 3.1 Organizacja pamici danych pomiarowych Wbudowana pami FLASH mo e by adresowana w dwóch trybach: - 5 -

6 1. W trybie bufora cyklicznego po zapełnieniu całej pamici najstarsze dane nadpisywane s nowymi wynikami. W ten sposób w buforze przechowywane s zawsze najnowsze wyniki pomiarów. 2. W trybie bufora liniowego po zapełnieniu całej pamici rejestracja jest automatycznie wyłczana. W pamici przechowywane s tylko najstarsze wyniki pomiarów. Aby ponownie włczy rejestracj nale y odczyta dane, skasowa pami i wprowadzi ustawienia z włczonym logowaniem (patrz p. 4.3). 3.2 Pojemno pamici Na pojemno wbudowanej pamici FLASH, wyra on w godzinach, wpływaj trzy czynniki: rozmiar pamici FLASH (w wersji V2.2 modułu wynosi on zawsze 10 MB), liczba zapisywanych rejestrów (od 1 do 48), okres rejestracji (od 1 do sekund). W poni szej tabeli zestawiono pojemno pamici obliczon dla kilku ró nych konfiguracji: Ustawienia rejestracji Okres przechowywania danych (pami FLASH: 10 MB) 2 rejestry co 1 sekund 204 h (8 dni) 8 rejestrów co 1 sekund 108 h (4 dni) 16 rejestrów co 10 sekund 682 h (28 dni) 24 rejestry co 1 minut 2730 h (113 dni) 4 rejestry co 1 minut 398 dni 8 rejestrów co 5 minut 1351 dni 20 rejestrów co 15 minut 2133 dni Na podstawie danych z powy szej tabeli mo na łatwo wyznaczy pojemno pamici dla dowolnego okresu rejestracji, majc na uwadze, e wpływa on wprost proporcjonalnie na pojemno. Przykładowo, pojemno pamici FLASH przy zapisie 20 rejestrów co 3 minuty wystarczy na przechowywanie danych z okresu: 2133 dni 3 min / 15 min = 426,6 dni Powy sze obliczenia wykonano na podstawie ostatniego wiersza tabeli. 3.3 Sprztowe wstrzymywanie rejestracji Moduł MPS-Logger posiada funkcj wstrzymywania rejestracji za pomoc wejcia licznikowego C1. Je eli w konfiguracji modułu (program Konfiguracja MPS-1) w Ustawieniach ogólnych zaznaczono opcj Blokowanie logowania wejciem C1 i wejcie C1 jest połczone z mas (GND), to wyniki pomiarów nie s rejestrowane do pamici. Je eli wejcie C1 jest w natomiast stanie wysokim (odłczone od masy), to rejestracja odbywa si w normalnym trybie. Funkcja ta uniemo liwia prawidłowe działanie licznika impulsów C1. W celu wstrzymywania rejestracji mo na tak e odłcza zasilanie modułu MPS-Logger. 3.4 Sygnalizacja włczenia rejestracji wyjciem O10 Wyjcie O10 sygnalizuje stanem aktywnym (niskim) włczon rejestracj, tzn. włczone logowanie, poprawn komunikacj z kart pamici FLASH i brak blokowania logowania wejciem C1. Je eli który z tych czynników nie jest spełniony, to wyjcie O10 bdzie w stanie wysokim (nieaktywnym). Oznacza to, e wyniki pomiarów nie s rejestrowane. Do wyjcia O10 mo na dołczy kontrolk sygnalizujc poprawno rejestracji pomiarów (drugi przewód kontrolki nale y wtedy dołczy do napicia zasilania Z+)

7 4. Oprogramowanie MPS-Logger Program MPS-Logger słu y do konfigurowania funkcji rejestracji danych pomiarowych w module MPS oraz do odczytywania danych zgromadzonych w jego pamici FLASH. 4.1 Uruchomienie programu Na komputerze PC, który jest połczony z modułem MPS-1, nale y uruchomi program MPS-Logger.exe. Po uruchomieniu pokazuje si główne okno aplikacji, pokazane na rys. 1. W polu Port COM nale y wpisa nr portu szeregowego COM w komputerze PC, do którego podłczony jest moduł MPS. W polu Prdko nale y wpisa prdko komunikacji, z jak pracuje urzdzenie (patrz p. 2.5): 9600 (przełcznik DIP5 w poz. OFF ) lub (przełcznik DIP5 w poz. ON ). Jeli zamiast przez port COM, urzdzenie jest połczone za porednictwem konwertera LAN/RS-232 i sieci komputerowej LAN, wtedy nale y wybra opcj Połczenie TCP/IP i wpisa Adres IP konwertera LAN, jak równie Numer portu TCP, z którym nawizywane bdzie połczenie (patrz p. 6.1). Ustawienia portu COM s wtedy nieistotne. Po wpisaniu powy szych parametrów połczenia nale y klikn na przycisku Połcz. Po nawizaniu połczenia z modułem zostan wypełnione pola informacyjne (patrz rys. 2) obrazujce status modułu MPS oraz udostpnione zostan pozostałe funkcje oprogramowania, uruchamiane przyciskami: - Odczytaj status odwie enie zawartoci pól informacyjnych - Odczytaj dane odczytanie danych zgromadzonych w pamici modułu - Zmie ustawienia zmiana ustawie rejestracji danych - Skasuj pami skasowanie danych zgromadzonych w pamici modułu - Ustaw zegar ustawienie zegara RTC w module zgodnie z czasem systemowym komputera PC - Koniec pracy wyjcie z programu Rys. 1. Główne okno programu - 7 -

8 4.2 Znaczenie pól informacyjnych W głównym oknie programu (patrz rys. 2) wywietlane s nastpujce informacje: Logowanie włczone informuje o uruchomionej funkcji rejestracji danych pomiarowych wyniki pomiarów s na bie co zapisywane do wbudowanej pamici, Bufor cykliczny informuje o pracy modułu MPS w trybie bufora kołowego, w którym pamitane s wyniki ostatnich pomiarów. Je eli ta opcja jest wyłczona, to pami pracuje w trybie bufora liniowego. Wersja modułu numer wersji oprogramowania Firmware w module MPS Rozmiar pamici [MB] rozmiar pamici FLASH przeznaczonej na zapisywanie wyników pomiarów (w zale noci od długoci rekordu, wskazywany rozmiar mo e w niewielkim stopniu odbiega od pełnej pojemnoci 10.0 MB, poniewa w ka dym sektorze pamici gromadzona jest zawsze całkowita liczba rekordów i w pewnych konfiguracjach kocówki sektorów nie s wykorzystywane) Liczba rekordów w pamici liczba pomiarów aktualnie zapisanych w pamici FLASH urzdzenia Max. liczba rekordów pokazuje, ile rekordów mo e zmieci si w pamici urzdzenia Długo rekordu pokazuje, ile bajtów pamici FLASH zajmuje ka dy rekord Zajto pamici obrazuje procentowo stan wykorzystania pamici urzdzenia Okres logowania wskazuje, co ile sekund wyniki pomiarów (jeden rekord) s zapisywane w pamici Pojemno pamici pokazuje na ile godzin pomiarów wystarcza pami urzdzenia Ustawienie zegara pokazuje dat i czas odczytan ostatnio z zegara RTC urzdzenia Czas odczytu danych pokazuje orientacyjny czas potrzebny na odczytanie całej zawartoci pamici FLASH urzdzenia (odczyt za porednictwem konwertera USB/RS-485 lub USB/RS-232 zazwyczaj trwa o 30% dłu ej ni przez fizyczny port RS-232, ze wzgldu na opónienia w konwerterze). Zawarto pól informacyjnych jest aktualizowana po naciniciu przycisku Odczytaj status. Rys. 2. Główne okno programu dostpne funkcje - 8 -

9 4.3 Ustawienia rejestracji pomiarów Przed rozpoczciem rejestracji nale y wybra tryb pracy urzdzenia, okres rejestracji pomiarów oraz okreli, z których kanałów rejestrowane bd wyniki pomiarów. Słu y do tego opcja Zmie ustawienia. Po naciniciu tego przycisku otwiera si okno pokazane na rys. 3. W oknie tym mo na zmienia nastpujce ustawienia: Rys. 2. Okno ustawie rejestracji Logowanie włczone główny włcznik rejestracji pomiarów Okres zapisu co ile sekund rejestrowane bd pomiary, Bufor cykliczny włcznik trybu bufora cyklicznego, w którym najstarsze wyniki pomiarów nadpisywane s nowymi danymi (patrz p. 3.2) Wybór zapisywanych rejestrów zaznaczone s kanały, z których bd rejestrowane wyniki: L1...L16 analogowe linie wejciowe L1...L16 [mv], po ew. uwzgldnieniu poprawek kalibracyjnych C1...C4 liczniki czstotliwoci lub impulsów C1...C4 O1...O12 napicia zmierzone na wyjciach O1...O12 [V] Uzas, Vcc napicia zasilania modułu [V] FLASH% procentowa zajto pamici modułu Okres rejestracji okres zapisu danych pomiarowych Stan wyj bitowo zapisany stan wyj O1...O12 PWM1, PWM2 ustawienia generatorów impulsów PWM ( ) Po zaznaczeniu odpowiednich funkcji nale y wcisn przycisk Wprowad, aby przesła nowe ustawienia do modułu. Ustawienia te zaczynaj obowizywa natychmiast po ich przesłaniu. UWAGA! Jeeli wprowadzono zmiany w Wyborze zapisywanych rejestrów, mogło to wpłyn na długo rekordu i sposób adresowania pamici danych pomiarowych. W takim przypadku wyniki zapisane do tej pory przestan by czytelne. Po zmianie listy zapisywanych rejestrów naley skasowa zawarto pamici modułu! - 9 -

10 4.4 Odczyt i format zapisywania danych Dane pomiarowe zapisane w pamici modułu mog zosta w ka dej chwili pobrane do komputera PC i zapisane w pliku tekstowym CSV z polami rozdzielonymi znakiem rednika. Plik ten mo na nastpnie otworzy oraz edytowa w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym, np. MS Excel. W przypadku zgromadzonej liczby rekordów wikszej ni zaleca si włczy opcj Dzielenie pliku CSV na mniejsze pliki. W tym trybie odczytywane dane bd zapisywane w kilku kolejnych plikach, przy czym w ka dym pliku bdzie zapisane do pomiarów. Taki podział spowodowany jest ograniczeniami arkuszy kalkulacyjnych, które mog zaadresowa tylko wierszy. Nazwy plików rozró niane bd kocówkami _n, gdzie n jest kolejnym numerem pliku. Jeeli w pamici urzdzenia rejestrowano wyłcznie wyniki pomiarów temperatury z czujników TS 1 lub TS 2D, to przed odczytem naley zaznaczy opcj Odczytaj jako temperatury. Je eli w pamici urzdzenia były gromadzone dane pomiarowe z czujników ró nego typu (np. temperatura, wilgotno, napicie), to przed uruchomieniem programu MPS-Logger nale y przygotowa plik konfiguracji linii: MPS-Logger.cfg. W tym celu uruchamiamy program Monitor MPS-1 i klikamy na przycisku Wejcia. Nastpnie dla ka dej z rejestrowanych linii L1 L16 (oraz ew. C1 C4) wpisujemy krótk nazw linii oraz typ rejestrowanego pomiaru (temperatura T[ C], napicie U[V] lub warto numeryczna NUM). Po wprowadzeniu ustawie zamykamy okno przyciskiem OK i klikamy na przycisku Zapisz CFG. Ustawienia nale y zapisa do pliku o nazwie... w tym samym katalogu, w którym znajduje si program MPS-Logger. Po zapisaniu pliku CFG zamykamy program Monitor MPS-1 i uruchamiamy program MPS-Logger. Zaraz po uruchomieniu program MPS-Logger szuka pliku MPS-Logger.cfg i próbuje odczyta z niego ustawienia linii pomiarowych. Jeli ustawienia zostan odczytane, zniknie mo liwo zaznaczenia opcji Odczytaj jako temperatury. Po odczytaniu danych nagłówek pliku CSV bdzie zawierał wprowadzone przez nas nazwy linii, za dane z ka dej linii bd przeliczone do wybranego dla niej formatu (T[ C], U[V], NUM). Po wciniciu przycisku Odczytaj dane nale y wskaza nazw pliku CSV, do którego zapisane bd wyniki. Nastpnie rozpoczyna si proces odczytywania danych z pamici modułu, którego zaawansowanie jest pokazywane na poziomym wskaniku postpu umieszczonym poni ej przycisku. Czas transmisji, w zale noci od stopnia zajtoci pamici, mo e wynosi do kilku lub kilkunastu minut. Przykładowo, odczyt 20% pamici (24570 rekordów o długoci 88 bajtów) przez port RS-232 zajmuje 4,5 minuty (prdko: 110 rekordów na sekund). Odczyt całej pamici 10 MB z połczeniem RS-232 trwa ok. 16 minut. Podczas transmisji czerwona kontrolka LED modułu MPS-1 wieci w sposób cigły. Ewentualne krótkie przerwy wiecenia kontrolki oznaczaj chwilowe przerwy w komunikacji. Po zapisaniu plik CSV mo na otworzy w arkuszu kalkulacyjnym, jak pokazano na rys. 3. W ka dym wierszu tabeli zapisany jest kolejny rekord z danymi pomiarowymi uzyskanymi w kolejnych okresach rejestracji. W kolumnach zapisane s kolejno: Lp unikalny numer pomiaru zliczany od pocztku rejestracji (od momentu skasowania pamici) Czas RTC data i godzina przeprowadzenia pomiarów (stempel czasowy) Dalsze kolumny wyniki pomiarów z linii (kanałów) wskazanych do rejestracji (patrz p. 4.3) Poprawno wskazuje integralno danych całego rekordu (zgodno sumy kontrolnej CRC): 1 dane s poprawne, 0 wystpiło przekłamanie w pamici lub podczas transmisji. 4.5 Kasowanie pamici Po naciniciu przycisku Skasuj pami i po wprowadzeniu potwierdzenia zerowane s nastpujce wskaniki: adres zapisu rekordów do pamici modułu, numer pomiaru oraz liczba zgromadzonych pomiarów

11 4.6 Ustawianie zegara Po naciniciu przycisku Ustaw zegar i po wprowadzeniu potwierdzenia stan zegara czasu rzeczywistego w module (data i godzina) zostan zsynchronizowane z zegarem systemowym komputera PC. Zaleca si uruchamianie tej funkcji na pocztku ka dej serii pomiarów np. po kasowaniu pamici. 5. Opcja wymiany karty pamici FLASH W niektórych wersjach modułu MPS-Logger istnieje mo liwo wymiany karty pamici FLASH przez U ytkownika. Mo e to by u yteczne, jeli np. urzdzenie pracuje w terenie i pami została ju w 100% zapełniona wynikami pomiarów. W takiej sytuacji U ytkownik mo e szybko wymieni kart na now (pust), tak aby umo liwi dalsz rejestracj. Przy wymianie karty SD nale y przestrzega nastpujcych zasad: Podczas wymiany karty zasilanie modułu powinno by wyłczone. Moduł obsługuje karty SD, TransFlash lub microsd o pojemnoci do 1 GB. Karty SDHC (o pojemnoci powy ej 2 GB) nie s obsługiwane. Moduł testowano z kartami o pojemnociach: 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB. Instalowana karta powinna by sformatowana, a nastpnie jako pierwszy na niej powinien by zapisany plik MPS-LOG.BIN utworzony programem logstart.exe na komputerze PC. Plik ten ma rozmiar B i jest przeznaczony do rejestracji wyników pomiarów. Na pocztku pliku znajduje si tzw. nagłówek HDR, w którym zdefiniowane s wszystkie ustawienia rejestracji (patrz p. 4.3), tzn. okres zapisu, tryb pracy bufora cyklicznego i wybór zapisywanych rejestrów. Po wymianie karty SD nale y włczy zasilanie modułu MPS-Logger. W tym momencie urzdzenie odczytuje nagłówek HDR i sprawdza jego poprawno. Jeli komunikacja z kart przebiega prawidłowo i dane w nagłówku s poprawne, to uruchamiana jest rejestracja od pocztku dostpnej pamici, zgodnie z ustawieniami zakodowanymi w nagłówku HDR (niezale nie od poprzednich ustawie rejestracji zapamitanych w module MPS-Logger). Po wymianie karty i włczeniu zasilania powinno zosta uaktywnione wyjcie O10 (kontrolka dołczona do tego wyjcia powinna si zawieci). Oznacza to, e nowa karta została poprawnie rozpoznana i rejestracja wyników pomiarów została wznowiona. 6. Komunikacja przez sie LAN (TCP/IP) 6.1 Konfiguracja konwertera LAN/RS-232 Konwerter LAN/RS-232 nale y skonfigurowa według nastpujcej procedury: 1. Włczy zasilanie modułu MPS-Logger i konwertera LAN/RS Przyłczy port RS-232 modułu do portu szeregowego konwertera. 3. Przyłczy konwerter LAN do sieci komputerowej Ethernet. 4. Ustawi adres IP komputera (w ustawieniach połcze sieciowych) na adres z tej samej puli, w której jest obecny adres konwertera. Pocztkowy adres konwertera mo na odczyta z jego opakowania, typowo jest to: Połczy si z poziomu przegldarki internetowej z adresem IP konwertera LAN (patrz rys. 3, 4). Domylne parametry logowania to: u ytkownik: admin, hasło: system

12 Rys. 3. Wprowadzanie adresu IP konwertera w przegldarce WWW Rys. 4. Strona logowania do ustawie konwertera (ID = admin, Password = system) 6. Ustawi konfiguracj konwertera (pola: IP Address, Subnet Mask, Gateway) zgodnie z parametrami sieci LAN w miejscu instalacji i z Instrukcj obsługi konwertera LAN/RS W zakładce TCP Mode nale y wybra: tryb pracy: Server, mo na zaktualizowa numer portu TCP (Port Number; pocztkowo wybrany jest port nr 23)b ostatnie dwa pola (Client mode inactive timeout, Server mode protect timeout) powinny by ustawione na okres 1 minuty, ustawienie adresu Remote Server IP Address jest bez znaczenia. 8. Komunikacja przez RS-232 (UART Control) powinna by ustawiona na prdko bps, 8 bitów znaku, bez kontroli parzystoci (patrz rys. 5): Rys. 5. Strona ustawie parametrów transmisji RS Po zaktualizowaniu ustawie nale y wykona restart konwertera (opcja Reset Device). 10. Adres IP komputera w ustawieniach połcze sieciowych nale y przywróci na właciw warto. 6.2 Ustawienia modułu MPS-Logger Moduł MPS-Logger musi by ustawiony na komunikacj ze stał prdkoci bps (patrz p. 2.5). Prawidłowe ustawienia przełczników konfiguracyjnych DIP w module to ^ ^_, czyli: przełczniki 1,5 włczone (poz. ON), pozostałe (2,3,4,6) wyłczone (poz. OFF)

13 6.3 Ustawienia programów Monitor MPS-1, MPS-Logger, Konfiguracja MPS-1 Aby nawiza połczenie przez sie LAN, w programie Monitor MPS-1 nale y: 1. Klikn na przycisku Komunikacja otworzy si okno ustawie pokazane na rys. 6. Rys. 6. Ustawienia transmisji w programie Monitor MPS-1 2. Zaznaczy opcj Połczenie LAN (TCP/IP). 3. Wprowadzi właciwe ustawienia sieciowe. Pola Adres IP oraz Numer portu TCP nale y wypełni zgodnie z konfiguracj konwertera ustawion w p Ustawienia w polach: Numer portu COM, Prdko s nieistotne w przypadku połczenia LAN. 5. Zamkn okno przyciskiem OK 6. Wprowadzi pozostałe ustawienia programu (nazwy linii, nazw pliku itp.) 7. Zapisa konfiguracj programu na dysk do póniejszego wykorzystania. 8. Rozpocz podgld pomiarów przyciskiem START. W identyczny sposób wprowadza si ustawienia sieciowe w programach: Konfiguracja MPS-1 (patrz rys. 7) oraz MPS-Logger (patrz rys. 1, p. 4.1). Do poprawnej komunikacji z urzdzeniem wymagany jest program MPS-Logger w wersji min. 1.6A. Rys. 7. Ustawienia transmisji w programie Konfiguracja MPS-1 UWAGA! W danej chwili z urzdzeniem moe by połczony tylko jeden program! Nie naley uruchamia połczenia jednoczenie z programów Monitor MPS-1 i MPS-Logger. Ponadto dostp przez sie LAN moliwy jest w tylko z jednego komputera w danej chwili

Program SMS4 Monitor

Program SMS4 Monitor Program SMS4 Monitor INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0 Spis treci 1. Opis ogólny... 2 2. Instalacja i wymagania programu... 2 3. Ustawienia programu... 2 4. Opis wskaników w oknie aplikacji... 3 5. Opcje uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji

System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji System TELE-Power (wersja STD) Instrukcja instalacji 1) Zasilacz sieciowy naley dołczy do sieci 230 V. Słuy on do zasilania modułu sterujcego oraz cewek przekaników. 2) Przewód oznaczony jako P1 naley

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 -

micro Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Wspó³praca z programami Podstawowe w³aœciwoœci - 1 - STK500v2 Programator ISP mikrokontrolerów AVR zgodny z STK500v2 Opis Obs³ugiwane mikrokontrolery Programator STK500v2 jest programatorem ISP 8-bitowych mikrokontrolerów AVR firmy Atmel. Pod³¹czany do portu

Bardziej szczegółowo

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48

Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Licznik prędkości LP100 rev. 2.48 Instrukcja obsługi programu PPH WObit mgr inż. Witold Ober 61-474 Poznań, ul. Gruszkowa 4 tel.061/8350-620, -800 fax. 061/8350704 e-mail: wobit@wobit.com.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla

Konfigurator Modbus. Instrukcja obsługi programu Konfigurator Modbus. wyprodukowano dla Wersja 1.1 29.04.2013 wyprodukowano dla 1. Instalacja oprogramowania 1.1. Wymagania systemowe Wspierane systemy operacyjne (zarówno w wersji 32 i 64 bitowej): Windows XP Windows Vista Windows 7 Windows

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania

THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania THP-100 su Obsługa oprogramowania oraz instrukcja wzorcowania Spis treści Konfiguracja programu...3 Odczyt pomiarów...4 Wzorcowanie...6 Edycja ręczna...7 Edycja automatyczna...7 Konfiguracja...10 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ1 wersja 3.x 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ1 umożliwia konfigurację i

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-2000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych

Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych Strona 0 z 16 Instrukcja obsługi systemu przywoławczego pomidzy kabin LF a laboratorium analiz chemicznych ZARMEN Sp. z o.o. 45-641 Opole ul. Owicimska 121 ZRM Warszawa 01-949 Warszawa ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Integracja programu RcpAccess Net+ z systemem kontroli dostêpu PR MASTER firmy Roger

Integracja programu RcpAccess Net+ z systemem kontroli dostêpu PR MASTER firmy Roger RcpAccess Net+ Integracja programu RcpAccess Net+ z systemem kontroli dostêpu PR MASTER firmy Roger System kontroli dostêpu PR Master jest zalecanym systemem kontroli dostêpu umo liwiaj¹cym jednoczesn¹

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy:

Urzdzenie SINAUT MD720-3 posiada dwa róne tryby pracy: Wprowadzenie 1 Urzdzenie posiada dwa róne tryby pracy: Tryb terminala Tryb OPC Zakres funkcjonalny i funkcjonalno urzdzenia s róne w obu trybach. Zmiana trybu pomidzy trybami OPC i trybem terminala (patrz

Bardziej szczegółowo

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1

OPTIMA PC v2.2.1. Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 2011 ELFON. Instrukcja obsługi. Rev 1 OPTIMA PC v2.2.1 Program konfiguracyjny dla cyfrowych paneli domofonowy serii OPTIMA 255 Instrukcja obsługi Rev 1 2011 ELFON Wprowadzenie OPTIMA PC jest programem, który w wygodny sposób umożliwia konfigurację

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.

WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground. WXEth (firmware v1.03) Interfejs sieciowy dla stacji pogodowych Obsługa serwerów APRS-IS Obsługa serwisu www.weatherunderground.com Podręcznik użytkownika Instrukcja oprogramowania konfiguracyjnego Producent:

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów

Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów Instrukcja obsługi Rejestrator Parametrów ( instrukcja dostępna także w programie diagnostycznym oraz na www.ac.com.pl) ver. 1.1 2012-06-20 Producent: AC Spółka Akcyjna. 15-182 Białystok, ul. 27 Lipca

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program:

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program: Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów poprzez protokół komunikacji Modbus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MPCC V1.0.0 (10.14.2015) 1 (7) INSTALACJA UWAGA: Produkt działa jako urządzenie nadrzędne Modbus. Dlatego w przypadku podłączania narzędzia do istniejącej sieci Modbus konieczne może okazać się odłączenie innego

Bardziej szczegółowo

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0 1. Cechy Umożliwia obsługę 16 jednoczesnych połączeń ethernetowych jednego dla konfiguracji web modułu i 15 dla komunikacji ethernetowych z magistralą HAPCAN. Wybór podstawowych parametrów konfiguracyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE

INSTRUKCJA PROGRAMU DO REJESTRATORÓW SERII RTS-05 ORAZ RTC-06. wyposażonych w komunikację. Bluetooth lub USB PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE Program RTC_RTS dostarczany jest na płycie CD do rejestratorów wyposażonych w w systemy transmisji danych do komputera PC metodą bezprzewodową Bluetooth lub przewodową

Bardziej szczegółowo

Termometr TKP-202m/302 wersja Android

Termometr TKP-202m/302 wersja Android KRAKÓW Rok za³o enia 1990 Pomiar i rejestracja temperatury ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków 601/51 11 98, fax:12/647 61 74 Konto Google Termometr TKP-202m/302 wersja Android LOGIN... Has³o... www.geneza.eu

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Konwerter G.703 / FastEthernet TAHOE 284 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Konwerter G.703 / FastEthernet TAHOE 284 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Konwerter G.703 / FastEthernet TAHOE 284 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 2 3. Konfiguracja i zarz¹dzanie... 4 3.1. Konfiguracja przy u yciu

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) II Instalacja urzdze S7 (wersja 0807) Kurs Diagnostyka Zaawansowana S7

Spis treci. Dzie 1. I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) II Instalacja urzdze S7 (wersja 0807) Kurs Diagnostyka Zaawansowana S7 Spis treci Dzie 1 I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) I-3 Sterowniki programowalne - podział I-4 Elementy systemu sterownika S7-300 I-5 S7-300 Jednostki centralne CPU I-6 S7-300 Jednostki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a. Bufor zasilania BZS-1

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a. Bufor zasilania BZS-1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.0a Bufor zasilania BZS-1 Spis treci 1. Opis ogólny... 3 2. Rozmieszczenie wyprowadze... 3 3. Przykładowe połczenia... 4 4. Parametry techniczne... 6 5. Informacje o bezpieczestwie...

Bardziej szczegółowo

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Opis ogólny AL154SAV5.HT8 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1. OPIS INTERFEJSU POMIAROWEGO AL154SAV5.HT8 Przyrząd umożliwia pomiar, przesłanie do komputera oraz zapamiętanie w wewnętrznej pamięci interfejsu wartości chwilowych lub średnich pomierzonych z wybraną

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F.

Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe. Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Instrukcja programu użytkownika OmegaUW.Exe Program obsługuje następujące drukarki fiskalne: ELZAB OMEGA II generacji ELZAB OMEGA F, MERA, MERA F. Program nie obsługuje drukarek ELZAB OMEGA I generacji

Bardziej szczegółowo

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie

Multipro GbE. Testy RFC2544. Wszystko na jednej platformie Multipro GbE Testy RFC2544 Wszystko na jednej platformie Interlab Sp z o.o, ul.kosiarzy 37 paw.20, 02-953 Warszawa tel: (022) 840-81-70; fax: 022 651 83 71; mail: interlab@interlab.pl www.interlab.pl Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść

Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Zawartość opakowania... 3 2. Opis urządzenia... 3 2.1. Wyświetlacz licznika... 4 2.2. Kasowanie wyniku... 4 2.3. Wygaszanie

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1. Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 Konwerter RS-232 na RS-485 / RS-422 Spis treci 1. Opis ogólny... 3 2. Rozmieszczenie wyprowadze... 4 3. Instalacja konwertera... 4 4. Przyłczenie magistrali RS-485... 4 5.

Bardziej szczegółowo

STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion

STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion STHR-2810, 2811, 2812 Przetwornik temperatury i wilgotności z czujnikiem Sensirion AN-STHR-2810_2811_2812v1_01 Data aktualizacji: 08/2011r. 08/2011 AN-STHR-2810_2811_2812v1_01 1 Spis treści Symbole i oznaczenia...

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U

Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Konfiguracja parametrów sondy cyfrowo analogowej typu CS-26/RS/U Ostrów Wielkopolski, 25.02.2011 1 Sonda typu CS-26/RS/U posiada wyjście analogowe napięciowe (0...10V, lub 0...5V, lub 0...4,5V, lub 0...2,5V)

Bardziej szczegółowo

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy

wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy wiczenie 5 Woltomierz jednokanaowy IMiO PW, LPTM, wiczenie 5, Woltomierz jednokanaowy -2- Celem wiczenia jest zapoznanie si# z programow% obsug% prostego przetwornika analogowo-cyfrowego na przykadzie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO. Firmware 2.00.191

INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO. Firmware 2.00.191 INSTRUKCJA OBSŁUGI TACHOTERMINAL PRO Firmware 2.00.191 Akcesoria w opakowaniu kabel miniusb - USB (długość 1,8 m) wymienna karta pamięci 2GB (w gnieździe kart pamięci) program TTConfigurator (na karcie

Bardziej szczegółowo

Konwerter LAN / RS-232

Konwerter LAN / RS-232 Konwerter LAN / RS-232 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1.1 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie wyprowadzeń...3 3. Sygnalizacja działania... 4 4. Konfiguracja za pomocą przeglądarki WWW...4 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania

Instrukcja programowania Instrukcja programowania Panel zewnętrzny C5 C9E21L-C Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel. +48 (24)

Bardziej szczegółowo

m e d i a s e r v i c e Moduł kamery JPEG z komunikacją szeregową CJ0706A

m e d i a s e r v i c e Moduł kamery JPEG z komunikacją szeregową CJ0706A 1. Opis ogólny: /XXX/YYY (XXX przyjmować może wartości 232, 485 lub TTL, zaś YYY, to 090 lub 120) jest wysokozintegrowaną płytką, stanowiącą bazę do budowy systemów współpracujących z urządzeniami PDA,

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11)

Podłczenie HMI do LOGO!..0BA7 (WinCC Basic V11) (WinCC Basic V11) Problem Program monitorowania poziomu napełnienia, temperatury i sterowania pompami napisany dla sterownika LOGO!..0BA6 naley uruchomi na sterowniku LOGO!..0BA7, a aktualne wartoci poziomu

Bardziej szczegółowo

OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKA DISOCONT >> DISOCONT MASTER RAPORTY <<

OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKA DISOCONT >> DISOCONT MASTER RAPORTY << OPIS PROGRAMU OBSŁUGI STEROWNIKA DISOCONT >> DISOCONT MASTER RAPORTY

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

FlowSoft02. Przeznaczenie programu

FlowSoft02. Przeznaczenie programu FlowSoft02 Przeznaczenie programu FlowSoft02 jest programem przeznaczonym do obsługi systemu zdalnych odczytów w systemach opartych o magistralę MBUS. Program jest przygotowany dla systemu Windows. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp

VComNet Podręcznik użytkownika. VComNet. Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet Podręcznik użytkownika Wstęp VComNet przeznaczony jest do wdrażania aplikacji komunikacyjnych uruchomionych na komputerze PC z systemem Windows z urządzeniami połączonymi poprzez RS485 (RS422/RS232)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS PROGRAM TESTOWY LCWIN.EXE OPIS DZIAŁANIA I INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA EGMONT INSTRUMENTS tel. (0-22) 823-30-17, 668-69-75 02-304 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 141/90 fax (0-22) 659-26-11

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet.

FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA 33-100 Tarnów ul. Krzyska 15 tel: 608465631 tel/faks: 0146210029, 0146360117 mail: elbit@resnet.pl www.elbit.resnet. FIRMA INNOWACYJNO-WDRO ENIOWA CIO1 elementów przeciw przepi:ciowych chroni;cych go od przepi diod? LED sygnalizuj@ca podanie

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container

Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container Only for internal use! Interfejs IO-LINK, FDT/DTM, ifm Container P.Wienzek / KN1 ifm electronic gmbh updated: 17.01.2007 1/36 Konsorcjum IO-Link FDT/DTM - oprogramowanie do zdalnej parametryzacji FDT (Field

Bardziej szczegółowo