Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER. INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4"

Transkrypt

1 Moduł pomiarowo-sterujcy z funkcj rejestrowania danych MPS-LOGGER INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 2.4

2 PROGSTAR Zakład Elektroniki, Automatyki i Informatyki ul. Lipowa Starachowice tel./fax (0-41) Chocia podjto wszelkie działania, aby informacje zawarte w tej instrukcji były dokładne i kompletne, to jednoczenie ani producent ani dostawca urzdzenia nie przyjmuj odpowiedzialnoci za pominicia i błdy. Producent i dostawca urzdzenia nie przyjmuj adnej odpowiedzialnoci za szkody wynikłe z nieprawidłowego działania lub uszkodze urzdzenia, jego oprogramowania bd akcesorii. Firma PROGSTAR zastrzega sobie prawo zmiany specyfikacji sprztu i oprogramowania opisanego w instrukcji w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Copyright PROGSTAR Wszelkie prawa zastrzeone Wersja 2.4 Starachowice, stycze 2013

3 Spis treci 1. Opis ogólny Wymagania i ograniczenia sprztowe KOMPLETACJA NIEZBDNE POŁCZENIA KONFIGURACJA I PODSTAWOWE FUNKCJE MODUŁU MPS OBSŁUGA CZUJNIKÓW ANALOGOWYCH I CYFROWYCH WYBÓR PRDKOCI TRANSMISJI PRZEŁCZNIKIEM DIP Funkcja rejestracji danych ORGANIZACJA PAMICI DANYCH POMIAROWYCH POJEMNO PAMICI SPRZTOWE WSTRZYMYWANIE REJESTRACJI SYGNALIZACJA WŁCZENIA REJESTRACJI WYJCIEM O Oprogramowanie MPS-Logger URUCHOMIENIE PROGRAMU ZNACZENIE PÓL INFORMACYJNYCH USTAWIENIA REJESTRACJI POMIARÓW ODCZYT I FORMAT ZAPISYWANIA DANYCH KASOWANIE PAMICI USTAWIANIE ZEGARA Opcja wymiany karty pamici FLASH Komunikacja przez sie LAN (TCP/IP) KONFIGURACJA KONWERTERA LAN/RS USTAWIENIA MODUŁU MPS-LOGGER USTAWIENIA PROGRAMÓW MONITOR MPS-1, MPS-LOGGER, KONFIGURACJA MPS Opis ogólny Moduł MPS-LOGGER jest urzdzeniem przeznaczonym do wielopunktowego pomiaru oraz monitoringu temperatury, napicia, czstotliwoci impulsów oraz innych wielkoci. Wyniki pomiarów mog by zapisywane w wewntrznej pamici urzdzenia, a tak e przesyłane do komputera PC w celu dalszej obróbki lub wywietlane na wbudowanym wywietlaczu LCD. Moduł MPS-1 umo liwia tak e sterowanie urzdzeniami zewntrznymi za pomoc wyj sterujcych. Nowe cechy urzdzenia MPS-Logger: mo liwo rejestracji pomiarów z wybranych kanałów (od 1 do 40 rejestrów) mo liwo pracy w trybie połówkowym 8 czujników cyfrowych i 8 analogowych okres rejestracji od 1 s do 18 godzin (65535 s) wbudowana pami FLASH 10MB na dane pomiarowe liczba zapamitywanych pomiarów zale na od ustawie rejestracji wbudowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) z podtrzymaniem bateryjnym Dotychczasowe cechy urzdzenia MPS-1: 16 wej analogowych do pomiaru temperatury oraz napicia 4 wejcia licznikowe do pomiaru czstotliwoci i zliczania impulsów 10 wyj do sterowania dowolnymi urzdzeniami mo liwo autonomicznego sterowania wyjciami mo liwo wywietlania wyników pomiarów na wbudowanym wywietlaczu LCD połczenie przez interfejs RS-232 lub RS-485 transmisja danych w standardzie Modbus ASCII lub RTU - 3 -

4 2. Wymagania i ograniczenia sprztowe Do celów rejestracji danych pomiarowych wymagany jest moduł MPS-1 z oprogramowaniem Firmware w wersji min. V2.2, wyposa ony w wewntrzn kart pamici FLASH. Odczyt zarejestrowanych danych oraz zmiana ustawie rejestracji odbywa si za pomoc aplikacji MPS-Logger uruchomionej na komputerze PC w rodowisku Windows. Komunikacja z komputerem PC mo e odbywa si z wykorzystaniem interfejsu RS-232, RS-485, lub sieci LAN (Ethernet). W przypadku połczenia przez RS-485 zaleca si wykorzystanie konwertera RS-232/RS-485 z uwagi na wiksz prdko transmisji (brak opónie wprowadzanych przez konwerter USB). Jeeli stosowany bdzie konwerter RS-232/RS-485, to naley w nim wybra tryb pracy z włczaniem nadajnika za pomoc linii RTS. UWAGA! W module MPS-Logger wyłczono obsług linii wyjciowej O9 i O10 nie ma moliwoci sterowania tymi wyjciami przez Uytkownika. Zwizane jest to z obsług karty pamici FLASH. Podczas pracy programu MPS-Logger (rozdz. 4) wejcie licznikowe C1 moe działa nieprawidłowo. Zaleca si w takim wypadku korzystanie z pozostałych liczników: C2, C3, C Kompletacja Do uruchomienia modułu MPS-Logger niezbdne s nastpujce elementy: 1. moduł MPS-Logger 2. niniejsza Instrukcja obsługi oraz Instrukcja obsługi modułu MPS-1 3. płyta CD-ROM z oprogramowaniem, lub oprogramowanie pobrane z Internetu, 4. ródło zasilania zasilacz sieciowy prdu stałego lub akumulator (nabywane oddzielnie), 5. kabel RS-232 do połczenia z komputerem lub konwerter LAN albo RS-485 (nabywane oddzielnie). 2.2 Niezbdne połczenia Przed przyłczeniem zasilania nale y podłczy moduł MPS do komputera PC. Mo liwe jest połczenie bezporednie przez interfejs RS-232 lub RS-485, z wykorzystaniem konwertera USB/RS-485 lub RS-232/RS Nastpnie do modułu mo na przyłczy czujniki, sterowane urzdzenia oraz włczy zasilanie. Szczegóły tych połcze opisano w Instrukcji obsługi modułu MPS Konfiguracja i podstawowe funkcje modułu MPS Moduł MPS-Logger udostpnia takie same funkcje, jak moduł MPS-1, jak np. mo liwo kalibracji linii pomiarowych, automatyczne sterowanie wyjciami, obsługa wywietlacza LCD. Szczegóły tych funkcji s opisane w Instrukcji obsługi modułu MPS-1. UWAGA! Aby moliwa była współpraca z programem MPS-Logger, moduł MPS musi pracowa w trybie Modbus-ASCII z adresem 01. Tryb RTU musi by wyłczony - przełcznik DIP musi by w pozycji ^ lub ^ ^_. Podczas pracy z programem MPS-Logger nie naley zmienia ustawie przełcznika DIP! - 4 -

5 2.4 Obsługa czujników analogowych i cyfrowych Moduł MPS-Logger mo e pracowa w trzech trybach pomiarów, wybieranych za pomoc Ustawie ogólnych w programie Konfiguracja MPS-1: Obsługa czujników analogowych (tryb domylny) pomiar napicia, temperatury (czujniki TS-1) lub wilgotnoci (czujniki RHTS-2) na liniach L1...L16 (wyłczona opcja Czujniki cyfrowe). Wyniki pomiarów aktualizowane s co 1 sekund. Obsługa czujników cyfrowych pomiar temperatury (czujniki TS-2D lub RHTS-2D) na liniach L1...L16 (włczona opcja Czujniki cyfrowe). Wyniki pomiarów aktualizowane s co 16 sekund. Obsługa czujników cyfrowych i analogowych tryb połówkowy; pomiar temperatury (czujniki TS-2D lub RHTS-2D) na liniach L1...L8 i pomiar napicia, temperatury (czujniki TS-1) lub wilgotnoci RH na liniach L9...L16 (włczone obie opcje: Czujniki cyfrowe, 8 czujn. cyfrowych + 8 analogowych). Wyniki pomiarów aktualizowane s co 9 sekund. 2.5 Wybór prdkoci transmisji przełcznikiem DIP Poczwszy od wersji oprogramowania V2.4 moduł MPS-Logger mo e komunikowa si ze stał prdkoci bps. Ten tryb pracy jest niezbdny do poprawnej komunikacji z wykorzystaniem konwertera LAN / RS 232. Prdko transmisji wybierana jest za pomoc przełcznika DIP5, który mo e znajdowa si w 2 pozycjach: DIP5 w poz. OFF komunikacja z przełczan prdkoci 9600/ bps (tryb zgodnoci z poprzednimi wersjami oprogramowania), DIP5 w poz. ON komunikacja ze stał prdkoci bps (wymagana przez konwerter LAN). UWAGA! Aby moliwa była współpraca z programem MPS-Logger i konwerterem LAN / RS 232, moduł MPS musi pracowa w trybie Modbus-ASCII ze stał prdkoci bps i adresem 01. Tryb RTU musi by wyłczony przełcznik DIP musi by w pozycji ^ ^_. 3. Funkcja rejestracji danych Dane pomiarowe zapisywane s z ustawionym okresem logowania (od 1 do s) w na karcie pamici FLASH w postaci tzw. rekordów. Ka dy rekord zawiera wyniki pomiarów na wskazanych kanałach modułu MPS (patrz p. 4.3), stempel czasowy okrelajcy chwil wykonania pomiarów oraz sum kontroln CRC-16 wykorzystywan do sprawdzania poprawnoci danych. W przypadku wyłczenia zasilania modułu dane pomiarowe nadal s przechowywane w pamici, z wyjtkiem kilku do kilkunastu ostatnich rekordów, które jeszcze nie zd yły by przepisane z pamici tymczasowej RAM do pamici nieulotnej FLASH. Przy wyłczonym zasilaniu wbudowany zegar czasu rzeczywistego (RTC) nadal poprawnie zlicza dat i godzin. Po ponownym włczeniu zasilania rejestracja danych jest kontynuowana zgodnie z wczeniejszymi ustawieniami. Nowe wyniki pomiarów zapisywane s od adresu pamici, w którym przerwano rejestracj. 3.1 Organizacja pamici danych pomiarowych Wbudowana pami FLASH mo e by adresowana w dwóch trybach: - 5 -

6 1. W trybie bufora cyklicznego po zapełnieniu całej pamici najstarsze dane nadpisywane s nowymi wynikami. W ten sposób w buforze przechowywane s zawsze najnowsze wyniki pomiarów. 2. W trybie bufora liniowego po zapełnieniu całej pamici rejestracja jest automatycznie wyłczana. W pamici przechowywane s tylko najstarsze wyniki pomiarów. Aby ponownie włczy rejestracj nale y odczyta dane, skasowa pami i wprowadzi ustawienia z włczonym logowaniem (patrz p. 4.3). 3.2 Pojemno pamici Na pojemno wbudowanej pamici FLASH, wyra on w godzinach, wpływaj trzy czynniki: rozmiar pamici FLASH (w wersji V2.2 modułu wynosi on zawsze 10 MB), liczba zapisywanych rejestrów (od 1 do 48), okres rejestracji (od 1 do sekund). W poni szej tabeli zestawiono pojemno pamici obliczon dla kilku ró nych konfiguracji: Ustawienia rejestracji Okres przechowywania danych (pami FLASH: 10 MB) 2 rejestry co 1 sekund 204 h (8 dni) 8 rejestrów co 1 sekund 108 h (4 dni) 16 rejestrów co 10 sekund 682 h (28 dni) 24 rejestry co 1 minut 2730 h (113 dni) 4 rejestry co 1 minut 398 dni 8 rejestrów co 5 minut 1351 dni 20 rejestrów co 15 minut 2133 dni Na podstawie danych z powy szej tabeli mo na łatwo wyznaczy pojemno pamici dla dowolnego okresu rejestracji, majc na uwadze, e wpływa on wprost proporcjonalnie na pojemno. Przykładowo, pojemno pamici FLASH przy zapisie 20 rejestrów co 3 minuty wystarczy na przechowywanie danych z okresu: 2133 dni 3 min / 15 min = 426,6 dni Powy sze obliczenia wykonano na podstawie ostatniego wiersza tabeli. 3.3 Sprztowe wstrzymywanie rejestracji Moduł MPS-Logger posiada funkcj wstrzymywania rejestracji za pomoc wejcia licznikowego C1. Je eli w konfiguracji modułu (program Konfiguracja MPS-1) w Ustawieniach ogólnych zaznaczono opcj Blokowanie logowania wejciem C1 i wejcie C1 jest połczone z mas (GND), to wyniki pomiarów nie s rejestrowane do pamici. Je eli wejcie C1 jest w natomiast stanie wysokim (odłczone od masy), to rejestracja odbywa si w normalnym trybie. Funkcja ta uniemo liwia prawidłowe działanie licznika impulsów C1. W celu wstrzymywania rejestracji mo na tak e odłcza zasilanie modułu MPS-Logger. 3.4 Sygnalizacja włczenia rejestracji wyjciem O10 Wyjcie O10 sygnalizuje stanem aktywnym (niskim) włczon rejestracj, tzn. włczone logowanie, poprawn komunikacj z kart pamici FLASH i brak blokowania logowania wejciem C1. Je eli który z tych czynników nie jest spełniony, to wyjcie O10 bdzie w stanie wysokim (nieaktywnym). Oznacza to, e wyniki pomiarów nie s rejestrowane. Do wyjcia O10 mo na dołczy kontrolk sygnalizujc poprawno rejestracji pomiarów (drugi przewód kontrolki nale y wtedy dołczy do napicia zasilania Z+)

7 4. Oprogramowanie MPS-Logger Program MPS-Logger słu y do konfigurowania funkcji rejestracji danych pomiarowych w module MPS oraz do odczytywania danych zgromadzonych w jego pamici FLASH. 4.1 Uruchomienie programu Na komputerze PC, który jest połczony z modułem MPS-1, nale y uruchomi program MPS-Logger.exe. Po uruchomieniu pokazuje si główne okno aplikacji, pokazane na rys. 1. W polu Port COM nale y wpisa nr portu szeregowego COM w komputerze PC, do którego podłczony jest moduł MPS. W polu Prdko nale y wpisa prdko komunikacji, z jak pracuje urzdzenie (patrz p. 2.5): 9600 (przełcznik DIP5 w poz. OFF ) lub (przełcznik DIP5 w poz. ON ). Jeli zamiast przez port COM, urzdzenie jest połczone za porednictwem konwertera LAN/RS-232 i sieci komputerowej LAN, wtedy nale y wybra opcj Połczenie TCP/IP i wpisa Adres IP konwertera LAN, jak równie Numer portu TCP, z którym nawizywane bdzie połczenie (patrz p. 6.1). Ustawienia portu COM s wtedy nieistotne. Po wpisaniu powy szych parametrów połczenia nale y klikn na przycisku Połcz. Po nawizaniu połczenia z modułem zostan wypełnione pola informacyjne (patrz rys. 2) obrazujce status modułu MPS oraz udostpnione zostan pozostałe funkcje oprogramowania, uruchamiane przyciskami: - Odczytaj status odwie enie zawartoci pól informacyjnych - Odczytaj dane odczytanie danych zgromadzonych w pamici modułu - Zmie ustawienia zmiana ustawie rejestracji danych - Skasuj pami skasowanie danych zgromadzonych w pamici modułu - Ustaw zegar ustawienie zegara RTC w module zgodnie z czasem systemowym komputera PC - Koniec pracy wyjcie z programu Rys. 1. Główne okno programu - 7 -

8 4.2 Znaczenie pól informacyjnych W głównym oknie programu (patrz rys. 2) wywietlane s nastpujce informacje: Logowanie włczone informuje o uruchomionej funkcji rejestracji danych pomiarowych wyniki pomiarów s na bie co zapisywane do wbudowanej pamici, Bufor cykliczny informuje o pracy modułu MPS w trybie bufora kołowego, w którym pamitane s wyniki ostatnich pomiarów. Je eli ta opcja jest wyłczona, to pami pracuje w trybie bufora liniowego. Wersja modułu numer wersji oprogramowania Firmware w module MPS Rozmiar pamici [MB] rozmiar pamici FLASH przeznaczonej na zapisywanie wyników pomiarów (w zale noci od długoci rekordu, wskazywany rozmiar mo e w niewielkim stopniu odbiega od pełnej pojemnoci 10.0 MB, poniewa w ka dym sektorze pamici gromadzona jest zawsze całkowita liczba rekordów i w pewnych konfiguracjach kocówki sektorów nie s wykorzystywane) Liczba rekordów w pamici liczba pomiarów aktualnie zapisanych w pamici FLASH urzdzenia Max. liczba rekordów pokazuje, ile rekordów mo e zmieci si w pamici urzdzenia Długo rekordu pokazuje, ile bajtów pamici FLASH zajmuje ka dy rekord Zajto pamici obrazuje procentowo stan wykorzystania pamici urzdzenia Okres logowania wskazuje, co ile sekund wyniki pomiarów (jeden rekord) s zapisywane w pamici Pojemno pamici pokazuje na ile godzin pomiarów wystarcza pami urzdzenia Ustawienie zegara pokazuje dat i czas odczytan ostatnio z zegara RTC urzdzenia Czas odczytu danych pokazuje orientacyjny czas potrzebny na odczytanie całej zawartoci pamici FLASH urzdzenia (odczyt za porednictwem konwertera USB/RS-485 lub USB/RS-232 zazwyczaj trwa o 30% dłu ej ni przez fizyczny port RS-232, ze wzgldu na opónienia w konwerterze). Zawarto pól informacyjnych jest aktualizowana po naciniciu przycisku Odczytaj status. Rys. 2. Główne okno programu dostpne funkcje - 8 -

9 4.3 Ustawienia rejestracji pomiarów Przed rozpoczciem rejestracji nale y wybra tryb pracy urzdzenia, okres rejestracji pomiarów oraz okreli, z których kanałów rejestrowane bd wyniki pomiarów. Słu y do tego opcja Zmie ustawienia. Po naciniciu tego przycisku otwiera si okno pokazane na rys. 3. W oknie tym mo na zmienia nastpujce ustawienia: Rys. 2. Okno ustawie rejestracji Logowanie włczone główny włcznik rejestracji pomiarów Okres zapisu co ile sekund rejestrowane bd pomiary, Bufor cykliczny włcznik trybu bufora cyklicznego, w którym najstarsze wyniki pomiarów nadpisywane s nowymi danymi (patrz p. 3.2) Wybór zapisywanych rejestrów zaznaczone s kanały, z których bd rejestrowane wyniki: L1...L16 analogowe linie wejciowe L1...L16 [mv], po ew. uwzgldnieniu poprawek kalibracyjnych C1...C4 liczniki czstotliwoci lub impulsów C1...C4 O1...O12 napicia zmierzone na wyjciach O1...O12 [V] Uzas, Vcc napicia zasilania modułu [V] FLASH% procentowa zajto pamici modułu Okres rejestracji okres zapisu danych pomiarowych Stan wyj bitowo zapisany stan wyj O1...O12 PWM1, PWM2 ustawienia generatorów impulsów PWM ( ) Po zaznaczeniu odpowiednich funkcji nale y wcisn przycisk Wprowad, aby przesła nowe ustawienia do modułu. Ustawienia te zaczynaj obowizywa natychmiast po ich przesłaniu. UWAGA! Jeeli wprowadzono zmiany w Wyborze zapisywanych rejestrów, mogło to wpłyn na długo rekordu i sposób adresowania pamici danych pomiarowych. W takim przypadku wyniki zapisane do tej pory przestan by czytelne. Po zmianie listy zapisywanych rejestrów naley skasowa zawarto pamici modułu! - 9 -

10 4.4 Odczyt i format zapisywania danych Dane pomiarowe zapisane w pamici modułu mog zosta w ka dej chwili pobrane do komputera PC i zapisane w pliku tekstowym CSV z polami rozdzielonymi znakiem rednika. Plik ten mo na nastpnie otworzy oraz edytowa w dowolnym arkuszu kalkulacyjnym, np. MS Excel. W przypadku zgromadzonej liczby rekordów wikszej ni zaleca si włczy opcj Dzielenie pliku CSV na mniejsze pliki. W tym trybie odczytywane dane bd zapisywane w kilku kolejnych plikach, przy czym w ka dym pliku bdzie zapisane do pomiarów. Taki podział spowodowany jest ograniczeniami arkuszy kalkulacyjnych, które mog zaadresowa tylko wierszy. Nazwy plików rozró niane bd kocówkami _n, gdzie n jest kolejnym numerem pliku. Jeeli w pamici urzdzenia rejestrowano wyłcznie wyniki pomiarów temperatury z czujników TS 1 lub TS 2D, to przed odczytem naley zaznaczy opcj Odczytaj jako temperatury. Je eli w pamici urzdzenia były gromadzone dane pomiarowe z czujników ró nego typu (np. temperatura, wilgotno, napicie), to przed uruchomieniem programu MPS-Logger nale y przygotowa plik konfiguracji linii: MPS-Logger.cfg. W tym celu uruchamiamy program Monitor MPS-1 i klikamy na przycisku Wejcia. Nastpnie dla ka dej z rejestrowanych linii L1 L16 (oraz ew. C1 C4) wpisujemy krótk nazw linii oraz typ rejestrowanego pomiaru (temperatura T[ C], napicie U[V] lub warto numeryczna NUM). Po wprowadzeniu ustawie zamykamy okno przyciskiem OK i klikamy na przycisku Zapisz CFG. Ustawienia nale y zapisa do pliku o nazwie... w tym samym katalogu, w którym znajduje si program MPS-Logger. Po zapisaniu pliku CFG zamykamy program Monitor MPS-1 i uruchamiamy program MPS-Logger. Zaraz po uruchomieniu program MPS-Logger szuka pliku MPS-Logger.cfg i próbuje odczyta z niego ustawienia linii pomiarowych. Jeli ustawienia zostan odczytane, zniknie mo liwo zaznaczenia opcji Odczytaj jako temperatury. Po odczytaniu danych nagłówek pliku CSV bdzie zawierał wprowadzone przez nas nazwy linii, za dane z ka dej linii bd przeliczone do wybranego dla niej formatu (T[ C], U[V], NUM). Po wciniciu przycisku Odczytaj dane nale y wskaza nazw pliku CSV, do którego zapisane bd wyniki. Nastpnie rozpoczyna si proces odczytywania danych z pamici modułu, którego zaawansowanie jest pokazywane na poziomym wskaniku postpu umieszczonym poni ej przycisku. Czas transmisji, w zale noci od stopnia zajtoci pamici, mo e wynosi do kilku lub kilkunastu minut. Przykładowo, odczyt 20% pamici (24570 rekordów o długoci 88 bajtów) przez port RS-232 zajmuje 4,5 minuty (prdko: 110 rekordów na sekund). Odczyt całej pamici 10 MB z połczeniem RS-232 trwa ok. 16 minut. Podczas transmisji czerwona kontrolka LED modułu MPS-1 wieci w sposób cigły. Ewentualne krótkie przerwy wiecenia kontrolki oznaczaj chwilowe przerwy w komunikacji. Po zapisaniu plik CSV mo na otworzy w arkuszu kalkulacyjnym, jak pokazano na rys. 3. W ka dym wierszu tabeli zapisany jest kolejny rekord z danymi pomiarowymi uzyskanymi w kolejnych okresach rejestracji. W kolumnach zapisane s kolejno: Lp unikalny numer pomiaru zliczany od pocztku rejestracji (od momentu skasowania pamici) Czas RTC data i godzina przeprowadzenia pomiarów (stempel czasowy) Dalsze kolumny wyniki pomiarów z linii (kanałów) wskazanych do rejestracji (patrz p. 4.3) Poprawno wskazuje integralno danych całego rekordu (zgodno sumy kontrolnej CRC): 1 dane s poprawne, 0 wystpiło przekłamanie w pamici lub podczas transmisji. 4.5 Kasowanie pamici Po naciniciu przycisku Skasuj pami i po wprowadzeniu potwierdzenia zerowane s nastpujce wskaniki: adres zapisu rekordów do pamici modułu, numer pomiaru oraz liczba zgromadzonych pomiarów

11 4.6 Ustawianie zegara Po naciniciu przycisku Ustaw zegar i po wprowadzeniu potwierdzenia stan zegara czasu rzeczywistego w module (data i godzina) zostan zsynchronizowane z zegarem systemowym komputera PC. Zaleca si uruchamianie tej funkcji na pocztku ka dej serii pomiarów np. po kasowaniu pamici. 5. Opcja wymiany karty pamici FLASH W niektórych wersjach modułu MPS-Logger istnieje mo liwo wymiany karty pamici FLASH przez U ytkownika. Mo e to by u yteczne, jeli np. urzdzenie pracuje w terenie i pami została ju w 100% zapełniona wynikami pomiarów. W takiej sytuacji U ytkownik mo e szybko wymieni kart na now (pust), tak aby umo liwi dalsz rejestracj. Przy wymianie karty SD nale y przestrzega nastpujcych zasad: Podczas wymiany karty zasilanie modułu powinno by wyłczone. Moduł obsługuje karty SD, TransFlash lub microsd o pojemnoci do 1 GB. Karty SDHC (o pojemnoci powy ej 2 GB) nie s obsługiwane. Moduł testowano z kartami o pojemnociach: 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB. Instalowana karta powinna by sformatowana, a nastpnie jako pierwszy na niej powinien by zapisany plik MPS-LOG.BIN utworzony programem logstart.exe na komputerze PC. Plik ten ma rozmiar B i jest przeznaczony do rejestracji wyników pomiarów. Na pocztku pliku znajduje si tzw. nagłówek HDR, w którym zdefiniowane s wszystkie ustawienia rejestracji (patrz p. 4.3), tzn. okres zapisu, tryb pracy bufora cyklicznego i wybór zapisywanych rejestrów. Po wymianie karty SD nale y włczy zasilanie modułu MPS-Logger. W tym momencie urzdzenie odczytuje nagłówek HDR i sprawdza jego poprawno. Jeli komunikacja z kart przebiega prawidłowo i dane w nagłówku s poprawne, to uruchamiana jest rejestracja od pocztku dostpnej pamici, zgodnie z ustawieniami zakodowanymi w nagłówku HDR (niezale nie od poprzednich ustawie rejestracji zapamitanych w module MPS-Logger). Po wymianie karty i włczeniu zasilania powinno zosta uaktywnione wyjcie O10 (kontrolka dołczona do tego wyjcia powinna si zawieci). Oznacza to, e nowa karta została poprawnie rozpoznana i rejestracja wyników pomiarów została wznowiona. 6. Komunikacja przez sie LAN (TCP/IP) 6.1 Konfiguracja konwertera LAN/RS-232 Konwerter LAN/RS-232 nale y skonfigurowa według nastpujcej procedury: 1. Włczy zasilanie modułu MPS-Logger i konwertera LAN/RS Przyłczy port RS-232 modułu do portu szeregowego konwertera. 3. Przyłczy konwerter LAN do sieci komputerowej Ethernet. 4. Ustawi adres IP komputera (w ustawieniach połcze sieciowych) na adres z tej samej puli, w której jest obecny adres konwertera. Pocztkowy adres konwertera mo na odczyta z jego opakowania, typowo jest to: Połczy si z poziomu przegldarki internetowej z adresem IP konwertera LAN (patrz rys. 3, 4). Domylne parametry logowania to: u ytkownik: admin, hasło: system

12 Rys. 3. Wprowadzanie adresu IP konwertera w przegldarce WWW Rys. 4. Strona logowania do ustawie konwertera (ID = admin, Password = system) 6. Ustawi konfiguracj konwertera (pola: IP Address, Subnet Mask, Gateway) zgodnie z parametrami sieci LAN w miejscu instalacji i z Instrukcj obsługi konwertera LAN/RS W zakładce TCP Mode nale y wybra: tryb pracy: Server, mo na zaktualizowa numer portu TCP (Port Number; pocztkowo wybrany jest port nr 23)b ostatnie dwa pola (Client mode inactive timeout, Server mode protect timeout) powinny by ustawione na okres 1 minuty, ustawienie adresu Remote Server IP Address jest bez znaczenia. 8. Komunikacja przez RS-232 (UART Control) powinna by ustawiona na prdko bps, 8 bitów znaku, bez kontroli parzystoci (patrz rys. 5): Rys. 5. Strona ustawie parametrów transmisji RS Po zaktualizowaniu ustawie nale y wykona restart konwertera (opcja Reset Device). 10. Adres IP komputera w ustawieniach połcze sieciowych nale y przywróci na właciw warto. 6.2 Ustawienia modułu MPS-Logger Moduł MPS-Logger musi by ustawiony na komunikacj ze stał prdkoci bps (patrz p. 2.5). Prawidłowe ustawienia przełczników konfiguracyjnych DIP w module to ^ ^_, czyli: przełczniki 1,5 włczone (poz. ON), pozostałe (2,3,4,6) wyłczone (poz. OFF)

13 6.3 Ustawienia programów Monitor MPS-1, MPS-Logger, Konfiguracja MPS-1 Aby nawiza połczenie przez sie LAN, w programie Monitor MPS-1 nale y: 1. Klikn na przycisku Komunikacja otworzy si okno ustawie pokazane na rys. 6. Rys. 6. Ustawienia transmisji w programie Monitor MPS-1 2. Zaznaczy opcj Połczenie LAN (TCP/IP). 3. Wprowadzi właciwe ustawienia sieciowe. Pola Adres IP oraz Numer portu TCP nale y wypełni zgodnie z konfiguracj konwertera ustawion w p Ustawienia w polach: Numer portu COM, Prdko s nieistotne w przypadku połczenia LAN. 5. Zamkn okno przyciskiem OK 6. Wprowadzi pozostałe ustawienia programu (nazwy linii, nazw pliku itp.) 7. Zapisa konfiguracj programu na dysk do póniejszego wykorzystania. 8. Rozpocz podgld pomiarów przyciskiem START. W identyczny sposób wprowadza si ustawienia sieciowe w programach: Konfiguracja MPS-1 (patrz rys. 7) oraz MPS-Logger (patrz rys. 1, p. 4.1). Do poprawnej komunikacji z urzdzeniem wymagany jest program MPS-Logger w wersji min. 1.6A. Rys. 7. Ustawienia transmisji w programie Konfiguracja MPS-1 UWAGA! W danej chwili z urzdzeniem moe by połczony tylko jeden program! Nie naley uruchamia połczenia jednoczenie z programów Monitor MPS-1 i MPS-Logger. Ponadto dostp przez sie LAN moliwy jest w tylko z jednego komputera w danej chwili

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ POSNET THERMAL INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKI FISKALNEJ THERMAL 02-281 Warszawa, ul. Municypalna 33 INFOLINIA: 0-800 120 322 http://www.posnet.com.pl 2006 Instrukcja dotyczy drukarki z wersj oprogramowania oznaczon symbolem

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI APARAT INTERNETOWY PeerCall 100B wersja 1.0 Wstp PeerCall 100B jest urzdzeniem umoliwiajcym połczenie telefoniczne przez Internet. W ramach sieci PeerCall mona komunikowa si z ludmi

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Vector and Scalar Network Analyser. Analizator Antenowy z Wobuloskopem

Vector and Scalar Network Analyser. Analizator Antenowy z Wobuloskopem Instrukcja obsługi Vector and Scalar Network Analyser Analizator Antenowy z Wobuloskopem na bazie rozwi zania IW3HEV i PA3CKR realizacja SP3SWJ & SP8NTH http://sp3swj.googlepages.com/ Jarek SP3SWJ Model

Bardziej szczegółowo

1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP.

1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Podstawowa konfiguracja modułu Scalance W788-1PRO 1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Pierwszym krokiem w konfiguracji modułu Scalance W788-1PRO jest przypisanie adresu IP, poniewa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 1160 http://pl.yourpdfguides.com/dref/900800 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 1160. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 1160 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/861173 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928

Twoja instrukcja użytkownika HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC http://pl.yourpdfguides.com/dref/859928 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP COMPAQ DC7800 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8

Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dzia anie 8 Spis treci Redakcja: 1.3 Charakterystyka kasy ELZAB Jota E 7 Zawarto opakowania 7 Rozdzia 1 - Budowa i dziaanie 8 1 Opis ogólny 8 1.1 Opcje wykonania i budowa kasy 8 1.2 Rozmieszczenie elementów obsugi

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A)

Opracowane Stanowisko Wspólnoty Europejskiej (Klasa A) Uwaga dotyczca FCC (Klasa A) To urzdzenie spenia warunki zawarte w Rozdziale 15 Regulaminu FCC. Do procesu odnosz si nastpujce dwa warunki ; (1) urzdzenie nie powoduje adnych szkodliwych zakóce, oraz (2)

Bardziej szczegółowo