Rzeszów Paweł Janusz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rzeszów 2005-01-23. Paweł Janusz"

Transkrypt

1 Rzeszów Paweł Janusz

2 ShoutCAST to technika stworzona przez firm Nullsoft. Jest to technika kompresji i dostarczania dwiku strumieniowo. Technika ta bardzo dobrze współdziała z oprogramowaniem Nullsoft Winamp. Do odsłuchiwania dwiku w tej technologii słuy : - w Windows Winamp - w Linux XMMS Maj one wbudowane mechanizmy do obsługi dostarczanego w ten sposób dwiku. Technologia strumieniowa moe zosta zastosowana zarówno w Internecie jak i w sieci lokalnej. Skupiajc si jednak nad rozwizaniem dostarczania dwiku strumieniowo, to aby to zrobi potrzebny jest system Linux lub Windows oraz dostp do sieci (Internet lub lokalnej, zalenie gdzie chcemy udostpni). W tym projekcie wykorzystana zostanie wersja dla systemu Linux, wic wersja Windows zostanie pominita. Aby uruchomi działajcy serwer Shoutcast w sieci naley uruchomi najpierw serwer, a nastpnie klienta (tzw. DJ a), który serwował bdzie odbiorcom muzyk. Dwik dostarczany do uytkownika moe by albo przez zdefiniowanie playlisty, albo z wejcia karty muzycznej. Oprogramowanie serwera i DJ a mona bez problemu i bez adnych ogranicze cign z oficjalnej strony tego rozwizania : Program nie posiada ogranicze licencyjnych czy czasowych. Moe zosta wykorzystany w celach komercyjnych bez ogranicze iloci połcze do serwera. Aby cign oprogramowanie naley wej na stron producenta i z działu Download wybra najpierw be a server. Nastpnie link PROCEED TO LICENSE AGREEMENT TO DOWNLOAD SHOUTCAST DNAS poprowadzi nas do pełnego tekstu licencji, który oczywicie po zaakceptowaniu potwierdzamy klikniciem na kolejny link : Proceed to Downloading. W oknie przegldarki pojawia si strona z wersjami oprogramowania serwera. Poniewa jest to rozwizanie dla wielu platform, moe by ono zainstalowane zarówno na Windowsie, jak i UNIXIE czy MAC OS. Teraz naley wybra wersj dla Linux, poniewa taka włanie bdzie potrzeba aby zainstalowa serwer na Linuxie. Niestety nie ma moliwoci samemu skompilowania oprogramowania, poniewa twórca udostpnia tylko i wyłcznie wersje binarne. Posiadajc ju plik na dysku zajmiemy si teraz drugim modułem, który bdzie nam potrzebny aby serwer po uruchomieniu zagrał muzyk. Jest to moduł DJ a. Ponownie ze strony głównej producenta naley wybra Download. Nastpnie be a d.j.. Po przesunici w dół strony,która pojawiła si w okienku przegldarki naley wybra oprogramowanie dla Linux (jest to, to samo oprogramowanie co dla Mac OS X i FreeBSD. Znajduje si ono w sekcji Download the SHOUTcast DSP Plug-In for Mac OS X, Linux and FreeBSD. Poniej tej sekcji znajduje si link To download these tools, please click here. Naley klikn na nie i wskaza, gdzie moduł D.J. ma by zapisany.

3 Wszelkie potrzebne oprogramowanie do uruchomienia działajcego serwera Shoutcast zostało ju cignite, teraz naley je odpowiednio zainstalowa i skonfigurowa. Aby zainstalowa serwer Shoutcast wystarczy po prostu rozpakowa archiwum tar.gz do danego katalogu. Mona to zrobi z linii polece terminala linuxowego, albo przy pomocy MidnightCommandera. z linii polece : gunzip sc_trans_posix_040.tgz, a nastpnie tar -xf sc_trans_posix_040.tar w MidnightCommanderze wchodzc do pliku jakby był katalogiem i kopiujc wszystkie pliki do odpowiedniego katalogu. Tak samo postpujemy z plikami modułu DJ'a. Oba te moduły wystarczaj do uruchomienia działajcej stacji. Naley jednak poprawnie skonfigurowa oba, aby dwik był słyszany w sieci i aby odbiorcy mogli go słucha.!" Za konfiguracj serwera odpowiada plik sc_serv.conf. W praktyce mona stworzy całkowicie własny plik konfiguracyjny, którego nazwa bdzie podawana jako parametr przy uruchomieniu serwera. Jednak teraz zostanie przedstawiony opis dostarczonego pliku konfiguracyjnego. W ustawieniach serwera trzy parametry s wymagane : MaxUser ustawia ilu uytkowników maksymalnie moe słucha radia w danym momencie (zaley od przepustowoci łcza wyjciowego i jakoci wysyłanego przez serwer dwiku). le ustawiony ten parametr spowoduje zapchanie łcza wyjciowego i problemy z odbiorem radia. Ilo uytkowników mona obliczy ze wzoru : Przepustowo łcza / Jako przesyłu dla pojedynczego uytkownika. Wynik zaokrglamy w dół. Password hasło. Aby słucha radia nie trzeba podawa hasła, natomiast aby móc nadawa hasło jest wymagane. W tym miejscu jest ono definiowane. Ze wzgldów bezpieczestwa hasło nie moe pozosta puste PortBase port przez który nadawane bdzie stworzone radio internetowe. Naley pamita, e port podany w tym ustawieniu musi by wolny, co wicej, numer portu o jeden wyszy równie musi by wolny. Porty poniej 1024 mog wymaga uprawnie root. Nastpna cz nastawie serwera to parametry opcjonalne. Mog wystpi, ale nie musz, poza tym jedne mog wystpi, a inne nie. Ustawienia logów : LogFile definiuje plik log, w którym zapisywany jest poprzedni stan serwera RealTime moliwe wartoci 0 lub 1. Jeeli ustawiono na jedynk, to co sekund odwieany jest w linii polece stan serwera. ScreenLog moliwe wartoci 0 lub 1. Gdy ustawione na 1 aktualny log serwera wywietlany jest na ekranie konsoli

4 ShowLastSongs moliwe wartoci od 1 do 20. Pokazuje w pliku played.html podan w tym parametrze list poprzednich piosenek. WebLog dziki temu ustawieniu mona dowiedzie si, kto loguje si na konto admin panelu administracyjnego radia. W3CEnable ustawienie tego parametru powoduje generowanie raportów dla aplikacji trzecich W3CLog definiuje plik, w którym zostan zapisane logi dla aplikacji trzecich Ustawienia sieciowe : SrcIP podaje ródłowe IP DJ a, który wysyła dwik do serwera. Moe zosta ustawiony na sztywno, lub ANY, w przypadku, gdy ródłem nie jest jeden numer IP. DestIP ustawia numer IP wyjciowy, dziki, któremu słuchacze bd mogli słucha radia Yport port słucy do połczenia z yp.shoutcast.com (lista stacji nadawanych w systemie Shoutcast w Internecie). Standardowo 80, w przypadku gdy si jest za proxy mona ustawi 666 NameLookups sprawdzanie nazwy serwera przez DNS. W przypadku słabego serwera DNS, lepiej ustawi warto 0. RelayPort Ustawienie numeru portu widzianego zewntrznie dla uytkownika jako port połczenia do serwera (nie trzeba ustawia tego parametru) RelayServer ustawienie numeru IP serwera widzianego przez uytkowników (nie trzeba ustawia tej opcji) Ustawienia serwera : AdminPassword hasło administratora, dziki któremu mona zalogowa si na panel administracyjny serwera poprzez przegldark internetow AutoDumpUsers parametr definiujcy czas po jakim uytkownicy serwera rozłczani s, gdy ródło nadajce zostanie wyłczone (0 gdy nigdy) IntroFile pik, który zostaje wyemitowany na pocztku, gdy zostaje włczony utkownik BackupFile definiuje plik, który bdzie emitowany uytkownikom, gdy ródło nadawania zostanie odłczone TitleFormat definiuje tytuł wywietlajcy si w programie klienckim URLFormat definiuje adres pokazujcy si klientowi w aplikacji odbiorczej PublicServer definiuje czy serwer jest serwerem publicznym (widzianym przez serwer listujcy serwery Shoutcast firmy Nullsoft) AllowRelay definiuje czy inne serwery listujce pokazuj nasz serwer Ustawienia dostpu : ListenerTime czas podany w minutach ile jeden uytkownik moe by podłczony do serwera BanFile plik definiujcy hosty, które nie mog podłczy si do danego serwera Shoutcast RipFile plik definiujcy nr IP klientów, którzy zawsze mog podłczy si do serwera Shoutcast (nawet gdy jest on dedykowany) RIPOnly definiuje czy podłczeni do serwera mog by tylko uytkownicy z listy

5 #!" $ %&' W przypadku klienta plik konfiguracyjny jest o wiele krótszy i definiuje podstawowe parametry programu. Cz z nich mona pomin gdy przeprowadzana bdzie retransmisja programu przez wejcie liniowe karty muzycznej. Jeeli jednak program ten bdzie miał za zadanie odgrywa muzyk z plików MP3 znajdujcych si na serwerze, ustawienia s wane i powinny by ustawione jak najlepiej. PlaylistFile ten parametr odpowiada za nazw playlisty, która bdzie emitowana w trakcie działania sc_trans. Jest to standardowy plik playlisty Winamp. ServerIP numer IP serwera, który bdzie emitował dwik wysyłany przez sc/-trans ServerPort port wejciowy dla przesyłania dwiku. Musi by tosamy z tym ustawionym na serwerze Password hasło dostpu do serwera Shoutcast StreamTitle tytuł jaki bdzie si pojawiał w programie emitujcym odbierany z serwera dwik StreamURL adres strony, gdzie dostpny bdzie link do odbioru uruchomionej stacji radiowej Genre Typ, jest to pole opisu LogFile definicja pliku logów programu sc_trans Shuffle 0 lub 1, gdy ustawione 1 elementy playlisty wybierane s losowo BitRate prdko strumienia odbiorczego SampleRate próbkowanie dwiku Channels ilo kanałów : 1 mono, 2 stereo Quality jako dwiku (od 1 do 10, 1 najlepsza) CrossfadeMode sposób płynnego przejcia pomidzy elementami playlisty (miksowanie) : 1 100/100 -> 0/100, 2 100/0 -> 0/100 CrossfadeLenght czas w milisekundach trwania płynnego przejcia pomidzy utworami UseID3 gdy 1 wtedy informacje ID3 plików MP3 wysyłane s do serwera Public decyduje o tym czy stacja jest widoczna jako publiczna ( ) *+, Zalenie od tego co zapiszemy w pliku playlisty, dostarczany do uytkownika dwik pochodzcy z plików MP3 lub z wejcia karty muzycznej. Jeeli chcemy aby retransmitowane były pliki MP3 wystarczy je po prostu zdefiniowa w pliku playlisty. Podajemy wtedy pełn ciek do pliku MP3. W przypadku retransmisji z wejcia karty muzycznej naley w pliku playlisty umieci 2 takie same linie : DSP:/dev/audio Spowoduje to pobieranie ródła dwiku z karty.

6 Po poprawnym skonfigurowaniu obu programów naley jest teraz z linii polece uruchomi. W przypadku serwera wystarczy tylko uruchomi plik sc_serv W przypadku klienta DJ sc_trans_linux Jeeli wszystko zostało skonfigurowane poprawnie serwer bdzie działał poprawnie i wysyłał sygnał do potencjalnych klientów. W celu odbioru sygnału naley : posiada podłczenie do serwera (w sieci lokalnej lub Internecie) posiada kart muzyczn i odpowiedni program do odbioru : w Windows np. Winamp, w Linux XMMS posiada przegldark internetow Aby rozpocz odsłuchiwanie nadawanego programu najłatwiej w przegldarce internetowej wpisa Adres_serwra to numer IP, lub symboliczna nazwa komputera w sieci Numer_portu definiowany jest w pliku konfiguracyjnym serwera Nastpnie naley klikn na Listen uruchamianie programu w Windows odbdzie si automatyczne, w Linuxie trzeba zaznaczy który program ma uruchomi ten plik (XMMS).

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.

1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2. 1 Spis treci 2 Instrukcje dotyczce bezpieczestwa 2.1 Przerwy w uytkowaniu 2.2 Wskazówki dotyczce utylizacji 2.3 Wane wskazówki dotyczce obsługi 2.4 Wana wskazówka dotyczca zabezpieczenia danych 3 Ilustracje

Bardziej szczegółowo

Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Podrcznik pocztkujcego uytkownika Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi

TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna. InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi Inkasenckimi TEL-STER Sp. z o. o. ul. Obornicka 229 60-650 Pozna tel. +48 (61) 6562105 fax +48 (61) 6562106 email: biuro@telwin.com.pl http: www.telwin.com.pl InWin System Automatycznego Przekazu i Zarzdzania Danymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409

Twoja instrukcja użytkownika TP-LINK TL-WR542 G http://pl.yourpdfguides.com/dref/2275409 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla TP-LINK TL-WR542 G. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla TP-LINK TL-WR542 G (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258

Twoja instrukcja użytkownika HP LASERJET 4250 http://pl.yourpdfguides.com/dref/902258 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP LASERJET 4250. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP LASERJET 4250 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/923988 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS D2D100 BACKUP SYSTEM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II http://pl.yourpdfguides.com/dref/3643191 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WORLD EDITION II. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227

Twoja instrukcja użytkownika WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE http://pl.yourpdfguides.com/dref/3594227 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla WESTERN DIGITAL WD SHARESPACE. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo komunikatorów

Bezpieczestwo komunikatorów Bezpieczestwo komunikatorów Sławomir Górniak, Przemysław Jaroszewski CERT Polska 1 Komunikatory w pigułce 1.1 Czym s komunikatory? Komunikator internetowy (ang. instant messenger; IM) to program umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778

Twoja instrukcja użytkownika SHARP SHARPDESK R3.1 http://pl.yourpdfguides.com/dref/3873778 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371

Twoja instrukcja użytkownika SONY KDL-40X4500 http://pl.yourpdfguides.com/dref/2161371 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010

Twoja instrukcja użytkownika HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP SYSTEM http://pl.yourpdfguides.com/dref/924010 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP STORAGEWORKS RDX REMOVABLE DISK BACKUP. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla

Bardziej szczegółowo

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI

TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI Broszura informacyjna dot. programu masystent 2007.160 Freeware PERSONAL INFORMATION MANAGER CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT TWOJE PRYWATNE CENTRUM INFORMACJI profesjonalne narzdzie do zarzdzania informacj

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

APACHE 2.0 + SSL Linux. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA APACHE 2.0 + SSL Linux Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.1 Spis treci 1. WSTP... 3 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 3 2.1. GENEROWANIE WNIOSKU O CERTYFIKAT

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695

Twoja instrukcja użytkownika SAMSUNG OMNIA II http://pl.yourpdfguides.com/dref/2597695 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

NNOVA SA, Warszawa 2005

NNOVA SA, Warszawa 2005 NNOVA SA, Warszawa 00 Uwagi dotyczce formy instrukcji, informacje o zauwaonych błdach prosz kierowa na adres dokumentacja@innova-sa.pl. Wersja instrukcji:.0 z dn. 0 maja 00 Wersja oprogramowania 7. Instrukcje

Bardziej szczegółowo

AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych. Dokumentacja techniczna

AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych. Dokumentacja techniczna AMAZIS obsługa wiadcze rodzinnych Dokumentacja techniczna INFO-R Usługi w zakresie informatyki - 2004 43-430 Skoczów ul. Objazdowa 22/33, tel. (033) 853 06 85, fax (033) 854 04 06 e-mail: amazis@info-r.skoczow.pl

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Przykłady. rozdział IV

Przykłady. rozdział IV rozdział IV Przykłady W tym rozdziale przedstawione jest kilka przykładów, które moesz krok po kroku zrealizowa. Wprowadz ci one w podstawowe zagadnienia z zakresu rysowania, szkicowania, AutoCusor a i

Bardziej szczegółowo