{Opracowała Małgorzata Roguska} Tematy lekcji:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "{Opracowała Małgorzata Roguska} Tematy lekcji:"

Transkrypt

1 Pascal {Opracowała Małgorzata Roguska} Tematy lekcji: c) Ogólne omówienie Pascala, d) rodowisko Borland Pascala 7.0 (BP 7.0), e) Struktura programu w Pascalu, a. identyfikatory b. słowa kluczowe c. literały d. program główny e. zmienne f) Instrukcje wejcia/ wyjcia, a. write i writeln b. read i readln g) Instrukcje: a. instrukcja złoona b. instrukcja warunkowa c. instrukcja przypisania 1. Ogólne omówienie Pascala. Jzyk programowania Pascal stworzył profesor Niklaus Wirth. Pierwszy opis jzyka opublikowano w roku Pascal jest bardzo starannie zaprojektowanym jzykiem, o przejrzystej składni i jasnej semantyce. Standard jzyka ma jedynie 11 instrukcji (wliczajc w to instrukcj pust). Inn zalet Pascala jest wygodny i elastyczny zestaw typów danych. Pascal jest z załoenia jzykiem kompilowanym, to znaczy, e programy napisane w tym jzyku naley najpierw skompilowa, a dopiero potem mona je uruchamia. Takie rozwizanie ma dwie wane zalety. Po pierwsze, w czasie kompilacji mona wykry duo błdów, które w jzyku interpretowanym mogłyby pozosta ukryte. Po drugie, skompilowane programy wykonuj si znacznie szybciej ni programy interpretowane. Proces kompilacji jest wykonywany przez kompilator (a wic automatycznie). Pascal mimo tego, e stworzono go jako jzyk dla celów akademickich, szybko zdobył sobie bardzo du popularno i jest obecnie jednym z powszechnie stosowanych jzyków. Powstało bardzo duo implementacji Pascala dla praktycznie wszystkich komputerów i systemów operacyjnych. My bdziemy uywa zintegrowanego rodowiska firmy Borland (wersja 7.0). Pascal jest jzykiem starym - wier wieku w informatyce to niemale wieczno. Jednak okazało si, e zwycisko przeszedł prób czasu. Współczesne realizacje tego jzyka róni si od standardu w zasadzie tylko rozszerzeniami. Najwaniejsze z tych rozszerze to: - moduły, - pliki o dostpie bezporednim, - napisy, - elementy programowania obiektowego, 1

2 - elementy programowania wizualnego. Poniewa bdziemy uywa Pascala firmy Borland (wersja 7.0), to od tego miejsca wszystkie uwagi dotyczce Pascala bd si odnosi do tej włanie realizacji (o ile nie zostanie specjalnie zaznaczone, e jest inaczej). Borland Pascal 7.0 to nie tylko kompilator jzyka Pascal. Jest tu dodatkowo midzy innymi edytor, debugger i system podpowiedzi. Co wicej s tu a trzy kompilatory Pascala: - dwa dla systemu DOS (z punktu widzenia tego wykładu jednakowe): turbo.exe i bp.exe (o wikszych moliwociach). - dla systemu Windows: bpw.exe. My bdziemy uywa wersji DOSowej. Uruchomienie Pascala polega po prostu na wywołaniu odpowiedniego pliku (np. turbo.exe). Cały czas pracujc w rodowisku BP jestemy w edytorze. Wykonywanie programów nie wymaga wychodzenia z edytora. Oto najkrótszy poprawny program w Pascalu: end. Mona go skompilowa i uruchomi. Niestety ten program nic nie robi. Oto najkrótszy program w Pascalu, który co robi: writeln('cze!'); end. Zanim zajmiemy si dokładniej Pascalem, omówimy edytor. 2. rodowisko BP 7.0 Edycja tekstu programów. Tekst programu edytujemy w oknie. Mona otwiera naraz wiele okien. Kade okno (precyzyjniej: pierwsze 9 okien) ma numer. Przechodzenie midzy oknami: klawisz F6 (nastpne okno) lub klawisze Alt i jednocyfrowy numer okna. Kade okno ma: - ikon słuc do zamykania (na górze po lewej), - nazw edytowanego pliku, - numer okna (pierwsze 9 okien), - ikon powikszania/pomniejszania, - suwaki: pionowy i poziomy, - numer biecego wiersza i kolumny, - znacznik informujcy o tym, czy bieca wersja tekstu programu jest zapisana na dysku. 2

3 Takie operacje jak zmiana rozmiaru, przesuwanie i zamykanie okien oraz przewijanie w nich tekstu mona wykonywa przy pomocy myszy (czyli tak jak w Windows). Najwaniejsze komendy edytora: - strza³ki kursorów, PgUp, PgDown, Home, End, Delete, Bkspace, Insert, - Ctrl/ PgUp (Ctrl/ PgDn): pocztek (koniec) tekstu programu, - Ctrl/Y: usuwa cały wiersz, - Ctrl/T: usuwa od kursora do koca słowa (jeli nie w słowie, to do pocztku słowa), - F2: zapisanie edytowanego tekstu na plik, - F3: wczytanie z pliku, - Operacje blokowe: Ctrl/KB: zaznaczenie pocztku bloku, Ctrl/KK: zaznaczenie koca bloku, Ctlr/KC: skopiowanie zaznaczonego bloku w miejsce kursora, Ctrl/KV: przeniesienie zaznaczonego bloku w miejsce kursora, Ctrl/KH: ukrycie/pokazanie podwietlenia zaznaczonego bloku, Ctrl/KY: usunicie całego bloku, Ctlr/KI: przesunicie całego bloku o jedn kolumn w prawo, Ctlr/KU: przesunicie całego bloku o jedn kolumn w lewo, Kopiowanie i przenoszenie bloków mona te wykonywa inaczej: Shift/strzałki kursorów, PgUp, PgDn: zaznaczanie, Wcinity lewy przycisk myszy/ruch mysz: zaznaczanie, Shift/Delete : wytnij, Ctrl/Insert : kopiuj, Shift/Insert : wklej. Lub jeszcze inaczej (p. menu Edit). - F1: wywołanie systemu podpowiedzi, - Ctrl/F1: wywołanie opisu identyfikatora wskazanego kursorem, - Alt/F1: przypomnienie ostatnio ogldanego ekranu podpowiedzi. - F9: kompilowanie programu, - Ctrl/F9: uruchomienie programu (i skompilowanie, jeli to konieczne), - Alt/F5: ogldanie ekranu z wynikami pracy naszego programu, - F10 (lub mysz): przejcie do menu, - Alt/X: zakoczenie pracy w rodowisku. 3. Struktura programu w Pascalu Kady program w Pascalu składa si z: 1) Nagłówka (nieobowizkowego), 2) Deklaracji (stałych, zmiennych, typów, procedur i funkcji), 3) Programu głównego. a) Identyfikatory: Do nazywania rónych obiektów w programie Pascalowym uywamy identyfikatorów. Kady identyfikator to cig liter, cyfr i znaków podkrelenia, zaczynajcy si od litery lub znaku podkrelenia. 3

4 Np. Licznik i J_23 s identyfikatorami, ale 1xyz nie jest, za xy z to dwa identyfikatory (xy i z). Identyfikator moe by dowolnie długi, ale znaczenie maj tylko pierwsze 63 znaki. Uwaga: Pascal nie rozrónia w identyfikatorach wielkich i małych liter. b) Słowa kluczowe: Niektóre identyfikatory w jzyku Pascal s zastrzeone. Nazywamy je słowami kluczowymi. Takich identyfikatorów nie mona samemu definiowa. Przykładem słowa kluczowego jest identyfikator, który widzielimy w naszym pierwszym programie. c) Literały: W programie Pascalowym moemy uywa liczb. Np. -12, 345, 0 s przykładami liczb całkowitych, za 12.34, -12e67 s liczbami rzeczywistymi (Pascal wyrónia wród liczb rzeczywistych liczby całkowite, bdziemy jeszcze o tym mówi). Moemy take uywa napisów (tekstów), otaczajc je apostrofami, np. 'to jest jeden długi napis'. (Inne rodzaje literałów poznamy póniej). d)program główny: Program główny składa si z cigu instrukcji otoczonych z przodu słowem kluczowym, za z tyłu słowem kluczowym end i znakiem kropki. Poszczególne instrukcje s oddzielone od siebie znakiem ;. Wykonanie całego programu polega na wykonaniu jedna po drugiej wszystkich instrukcji programu głównego (zgodnie z ich semantyk). e) Zmienne: Istot programów napisanych w jzykach takich jak Pascal jest zmienianie wartoci zmiennych. Zmienna jest par: identyfikator i warto. Przez identyfikator moemy si odwoływa do wartoci zmiennej. Jak sama nazwa wskazuje, zmienne mog zmienia swoj warto podczas wykonywania programu. Bardzo wane jest zapamitanie, e kada zmienna zawsze podczas wykonywania programu ma jak warto. W szczególnoci na samym pocztku wykonywania programu zmienne maj jakie wartoci, których my nie znamy. Takie zmienne nazywamy nie zainicjalizowanymi. Fizycznie zmienne s pamitane w pamici operacyjnej komputera, a kada zmiana ich wartoci polega na zmianie zawartoci odpowiednich komórek pamici operacyjnej. W Pascalu z kad zmienn zwizany jest jej typ. Typ zmiennej okrela jakie operacje mona na niej wykonywa. Zmienna nie moe zmieni swojego typu podczas wykonywania programu. Typ zmiennej definiujemy przy jej deklarowaniu. W Pascalu kada zmienna musi by zadeklarowana. Deklaracja zmiennej musi tekstowo poprzedza wszystkie uycia tej zmiennej. Deklaracje zmiennych poprzedzamy słowem kluczowym var, potem wypisujemy zmienne i, po dwukropku, ich typy. Kad deklaracj koczymy rednikiem. Na przykład: var i: integer; j: integer; r: real; 4

5 s: string; Typ integer to typ liczb całkowitych, real to typ liczb rzeczywistych, string to typ tekstu. (Wicej o tych i innych typach póniej.) Pierwsze dwie deklaracje mona zapisa krócej: var i, j: integer; r: real; s: string; 4. Instrukcje wejcia/wyjcia: c) Write i writeln Kady sensowny program musi w jaki sposób wypisywa swoje wyniki, zwykle te musi wczytywa dane z wejcia. Wypisywanie wyników realizuje w Pascalu operacja Write. Jej działanie polega na wypisywaniu na ekran wartoci jej argumentów. Oto kilka przykładów: Write( 12 ); wypisze: 12 Write( 'ala' ); wypisze: ala Write( i ); wypisze (o ile i jest zmienn typu integer o wartoci 13): 13 Write( 3*i + 2); wypisze (przy załoeniu jak wyej): 41 Write( 'i = ',i); wypisze (przy załoeniu jak wyej.): i = 13 Jeli chcemy, aby wyniki znalazły si w rónych wierszach, moemy uy operacji writeln. Powoduje ona przejcie do nowego wiersza wydruku. Ponadto mona stosowa nastpujcy skrót, zamiast: Write( <argumenty> ); Writeln; mona pisa: Writeln( <argumenty> ); gdzie <argumenty> to lista wypisywanych wyrae. Writeln; Writeln('Czeœæ!); Writeln('Czy wiesz, e 2 * 2 = ', 2*2, '?'); end. Moemy poda szeroko pola na którym ma by wypisana liczba. Załómy, e zmienna całkowita i ma warto 13. Wówczas: Writeln('*', i, '*'); wypisze: *13* Writeln('*', i:5, '*'); wypisze: * 13* Dla liczb rzeczywistych mona ponadto poda liczb miejsc po przecinku. Załómy, e zmienna rzeczywista r ma warto Wówczas: Writeln('*', r, '*'); wypisze: * E+01* 5

6 Writeln('*', r:8, '*'); wypisze: * 1.2E+01* Writeln('*', r:5:2, '*'); wypisze: *12.35* b) Read i readln Do czytania słuy operacja Read. Jej działanie polega na wczytaniu z klawiatury wartoci i przypisaniu ich zmiennym wymienionym jako argumenty. (Przypomnijmy, e argumentami Write mog by dowolne wyraenia, a nie tylko zmienne, tak jak przy Read.) Oto kilka przykładów: Read(j); Wczyta z wejcia warto całkowit i przypisze j na zmienn j (o ile j jest zadeklarowane jako zmienna typu integer). Read(r,j); Wczyta najpierw warto rzeczywist, potem warto całkowit i przypisze te wartoci zmiennym r oraz j (przy załoeniu, e r jest zmienn typu real, za j typu integer). Czasami chcemy czyta nastpne dane z nowego (a nie biecego) wiersza. Do przejcia do nastpnego wiersza słuy operacja Readln. Znów mona uywa skrótu i zamiast: Read(<argumenty>); Readln; pisa: Readln(<argumenty>); gdzie <argumenty> to lista zmiennych. var i1, i2: integer; Imie: string; Writeln('Pocztek programu'); Write('Podaj swoje imi: '); Readln(Imie); Writeln('Cze ', Imie); Write('Podaj pierwsz liczb : '); Readln(i1); Write('Podaj drug liczb : '); Readln(i2); Writeln('Suma liczb ', i1, ' i ', i2, ' wynosi: ', i1+i2, '.'); end. 5. Instrukcje: a) Instrukcja złoona: Składa si ze słowa kluczowego, cigu instrukcji rozdzielonych rednikami i słowa kluczowego end (zatem program główny jest instrukcj złoon, po której nastpuje kropka). Write('Podaj liczb:'); Readln(i); end Wykonanie tej instrukcji polega na kolejnym wykonywaniu poszczególnych instrukcji (zgodnie z ich semantyk). 6

7 b) Instrukcja warunkowa: Składa si ze słowa kluczowego if, warunku (czyli wyraenia, które daje warto prawda lub fałsz), słowa kluczowego then i pojedynczej instrukcji: if <warunek> then <instrukcja> Wykonanie tej instrukcji polega na wyliczeniu warunku i, jeli jest prawdziwy, wykonaniu instrukcji, w przeciwnym wypadku nic si nie dzieje. Write('Podaj dzielnik: '); Readln(i); if i = 0 then Writeln('Dzielnik nie moe by zerem!'); Ta instrukcja moe te mie drug posta, w której okrelamy, co ma si dzia, gdy warunek bdzie fałszywy. Oto schemat tej drugiej postaci: if <warunek> then <instrukcja> else <instrukcja> Write('Podaj liczb dodatni: '); Readln(i); if i > 0 then Writeln('Podałe poprawn liczb: ', i) else Writeln('Podałe błdn liczb (', i, '<= 0)'); c) Instrukcja przypisania: Zmiennym mona nadawa wartoci nie tylko przy pomocy operacji Read. Zamiast wczytywa now warto zmiennej z wejcia, mona j poda bezporednio w programie. Instrukcja przypisania składa si z identyfikatora zmiennej, znaku przypisania (:=) oraz wyraenia, którego warto ma by przypisana na zmienn. Oto schemat tej instrukcji: <zmienna> := <wyraenie> Wykonanie polega na wyliczeniu wartoci wyraenia z prawej strony i przypisaniu jej na zmienn podan po lewej stronie. Oto przykłady: i := 7; Na zmienn i przypisujemy warto 7 7

8 j := i*5 + 2; Na zmienn j przypisujemy warto wyraenia i*5 + 2, czyli (jeli i ma warto 7) 37. Uwaga: Typ wyraenia po prawej stronie musi by zgodny z typem zmiennej wystpujcej po lewej stronie. 8

9 Zadania przykładowe do omówionych tematów lekcji z Paccala: Zad 1. Napisz program wypisujcy: Cze to ja Pascal. Zad 2. Napisz program pytajcy uytkownika o imi i wypisujcy tekst: <wczytane imi>, czy lubisz Pascala? Zad 3. Napisz program wczytujcy po kolei: imi, nazwisko i dat urodzenia (za kadym razem program ma prosi o podanie danych), a nastpnie wypisujcy wszystkie wczytane dane. Zad 4. Napisz program rozwizujcy równanie liniowe. Dialog z uytkownikiem winien wyglda nastpujco: Program rozwizujcy równania liniowe a*x + b = 0. Podaj współczynnik a: 2 Podaj współczynnik b: 4 Rozwizaniem jest x = -2.0 Program powinien sygnalizowa błd, gdy a ma warto 0. Zad 5. Napisz program rozwizujcy równania kwadratowe. Program powinien: - przedstawi si, - zapyta uytkownika po kolei o wszystkie współczynniki, - rozwiza równanie i poinformowa: - czy w ogóle s rozwizania, - czy nie podano równania liniowego, - czy znaleziono jeden czy dwa pierwiastki, - poda wyniki (jeli udało si je policzy). 9

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu

Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu Temat 7 program Zapisywanie algorytmów w języku programowania wysokiego poziomu 1. Język programowania 1.1. Klasyfikacja języków programowania 2. Struktura programu w języku Pascal 3. Etapy programowania

Bardziej szczegółowo

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty

Wsteczna inynieria oprogramowania Wybrane aspekty Wybrane aspekty 1. WSTP... 3 2. PODSTAWOWE DEFINICJE... 3 3. KLASYFIKACJA TYPÓW ZABEZPIECZE STOSOWANYCH W OPROGRAMOWANIU... 4 4. PODSTAWY PROGRAMOWANIA W SYSTEMIE MICROSOFT WINDOWS... 4 4.1. FUNKCJE API

Bardziej szczegółowo

Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece.

Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. !"! " #$%& $$'()*+'$%,)-#! #$!$ $!!%&" -$$!.$$&%$! /0 /10!2$ Czcionka o stałej szerokoci Nazwy programów, polece, katalogów, wyniki działania wydawanych polece. Czcionka o stałej szerokoci pogrubiona Podaje

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Podstawy. Uruchomienie programu C++ Builder

Podstawy. Uruchomienie programu C++ Builder Podstawy Jzyk C wyłonił si z jzyka B, który powstał z kolei z jzyka BCPL (Basic Combined Programming Language). BCPL został stworzony przez Martina Richardsa w roku 1967. Był to jzyk beztypowy, który działał

Bardziej szczegółowo

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU

CZ I I FUNKCJE PROGRAMU CZ I I FUNKCJE PROGRAMU 10.10.2003 1 OPERACJE KSIGOWE Zamknicie miesica Za pomoc tej opcji moemy zamyka miesice ksigowe. Zgodnie z zasadami sztuki ksigowej po wprowadzeniu kompletnych danych za dany miesic

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe informacje o WSH

1. Podstawowe informacje o WSH 1. Podstawowe informacje o WSH 1 Do pisania skryptów nie jest potrzebny aden specjalizowany edytor. Mona wykorzysta dowolny edytor tekstowy /np. Notatnik/ a nastpnie zapisywa pliki z odpowiednim rozszerzeniem

Bardziej szczegółowo

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0

wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 wiadectwa Copyright 2006 ProgMan Software ProgMan Software ul. Pułaskiego 6 81-368 Gdynia Dokumentacja wersji 6.0 Spis treci WSTP...3 WYMAGANIA SPRZTOWE...4 POMOC TECHNICZNA...4 INSTALACJA PROGRAMU...5

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego

Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Instrukcja obsługi Panelu Kontrolnego Spis Treci Wstp... 4 Podstawy Panelu Kontrolnego... 4 Do czego słuy Panel?... 4 Wymagania... 4 Adresy Internetowe... 5 Strona Główna... 7 Ramka Statystyk... 8 Ramka

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Znaczna cz serwerów sieciowych ma obecnie zainstalowany moduł do obsługi PHP. Jest to spowodowane wielk popularnoci tego jzyka wród twórców serwisów internetowych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNEJ PROGRAMOWANIE W EXCELU W JĘZYKU VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS mgr Tadeusz Ziębakowski Szczecin 2009 T.Ziębakowski PROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

C++ i Pascal kurs podstawowy

C++ i Pascal kurs podstawowy C++ i Pascal kurs podstawowy Wykład: program, algorytm, kompilator, interpreter, debugger, linker, zmienne, typy danych, komentarze, instrukcje wejścia, wyjścia, operatory, instrukcja warunkowa if, pętla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz dla uytkownika ód 2004 Spis treci 1. Rozpoczynanie pracy z programem... 3 1.1 Jak uruchomi program?... 3 1.2 Szybka zmiana aktualnego uytkownika

Bardziej szczegółowo

Praca z SQL Plus Agenda Dlaczego SQL*Plus Wersje SQL*Plus w Oracle na systemie operacyjnym Windows Uruchamianie SQL*Plus i łczenie si z baz danych Rozwizywanie problemu ORA-01034 ORACLE not available Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet

Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet rozdział 5 Outlook Express ABC grup dyskusyjnych Usenet Kolejne strony ksiki przedstawiaj opis korzystania w programie Outlook Express z grup dyskusyjnych drugiej (obok poczty elektronicznej) wanej usługi

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Skrypty do opracowania: 1. WSH: napisać skrypt automatyzujący program PDFCreator w taki sposób, aby skonwertował

Bardziej szczegółowo

Java w Internecie 1. Gosling J., Joy B, Steele G., The Java Language Specification. Addison-Wesley, 1996, (specyfikacja jzyka)

Java w Internecie 1. Gosling J., Joy B, Steele G., The Java Language Specification. Addison-Wesley, 1996, (specyfikacja jzyka) Java w Internecie 1 Krótka historia Javy JAVA W INTERNECIE 1990 - Bill Joy w raporcie Further sugeruje firmie SUN stworzenie rodowiska obiektowego na bazie C++, 1991 - W ramach projektu Green powstaje

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Modu 1 rodowisko programistyczne

Modu 1 rodowisko programistyczne MODU 1 RODOWISKO PROGRAMISTYCZNE 2 Modu 1 rodowisko programistyczne Zawarto jednostki Po zrealizowaniu jednostki bdziesz w stanie: uruchomi prost aplikacj z wykorzystaniem konsoli lub rodowiska programistycznego

Bardziej szczegółowo

Wstęp do programowania w C#

Wstęp do programowania w C# Anna Kempa Tomasz Staś Wstęp do programowania w C# Łatwy podręcznik dla początkujących Aktualna wersja podręcznika na stronie http://c-sharp.ue.katowice.pl Katowice, kwiecień 2014 Wersja 1.1 Anna Kempa,

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

KronosGuard LT v 1.0

KronosGuard LT v 1.0 KronosGuard LT v 1.0 Instrukcja obsługi v. 10/2006 Oprogramowanie oraz instrukcja obsługi KronosGuard LT dostarczane jest bezpłatnie bez jakiejkolwiek gwarancji. Next! s.c. wyłcza wszelk odpowiedzialno

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS

Serwery FTP. Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Serwery FTP Autorzy: Mariusz Guz ukasz Sala IV FDS Rzeszów 15-01-2003 STRESZCZENIE 2 Jedn z palety usug wiadczonych przez firmy specjalizujce si w hostingu jest udostpnianie swym klientom wirtualnych serwerów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo