MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ"

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Jordanów, Rynek 1 oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Piłsudskiego 25, Jordanów, w dniach od 06 do 12 kwietnia 2011 r., przez Sylwię Dutkiewicz starszego inspektora wojewódzkiego pracownika Wydziału Nadzoru Prawnego i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie na podstawie upoważnienia Nr 58/11 z 28 marca 2011 r. do przeprowadzenia kontroli. Kontrolę przeprowadzono w zakresie wykorzystania środków przekazanych z budżetu Wojewody Małopolskiego na finansowanie zasiłków z pomocy społecznej. Kontrolą objęto okres od 01 stycznia do 31 grudnia W toku przeprowadzonej kontroli przyjęto wyrywkowy system badania urządzeń księgowo ewidencyjnych i dowodów źródłowych. W okresie objętym kontrolą: - Burmistrzem Jordanowa był i jest nadal Pan Zbigniew Kolecki wybrany na to stanowisko w wyniku bezpośrednich wyborów w dniu 20 września 2009 r. (zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie z 20 września 2009 r.) i złożeniu ślubowania na Sesji Rady Miasta Jordanowa w dniu 28 września 2009 r. (wyciąg z protokołu Nr XXVII/2009 z 28 września 2009 r.) oraz ponownie wybrany w wyniku bezpośrednich wyborów w dniu 21 listopada (zaświadczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Jordanowie z 22 listopada ) i złożeniu ślubowania na Sesji Rady Miasta Jordanowa w dniu 06 grudnia (wyciąg z protokołu Nr II/2010 z 06 grudnia ), - Skarbnikiem Miasta była i jest nadal Pani Grażyna Pałach powołana na to stanowisko z dniem podjęcia uchwały Nr XVII/102/2004 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie powołania Skarbnika Miasta Jordanowa. W trakcie kontroli informacji udzielali: - Pani Grażyna Pałach Skarbnik Miasta, - Pani Zofia Gospodarczyk Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie, - Pani Joanna Wójtowicz Główny Księgowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie oraz w miarę potrzeb inni zainteresowani pracownicy. Ustalenia kontroli zostały ujęte według tematyki: I. Wykorzystanie dotacji celowych przyznanych na realizację zadań własnych zasiłków okresowych. II. Wykorzystanie dotacji celowych przyznanych na realizację zadań własnych zasiłków stałych. 1

2 Ustalenia ogólne: Budżet Miasta na został przyjęty Uchwałą Nr XXX/261/2009 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2010 rok. Ustalono dochody w kwocie ,95 zł oraz wydatki w wysokości ,57 zł. Różnicę między dochodami a wydatkami budżetu na w kwocie ,38 zł stanowiła planowaną nadwyżkę budżetu, z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach poprzednich. W ciągu roku Rada Miasta oraz Burmistrz podejmowali uchwały i zarządzenia zmieniające ogólną kwotę planowanych dochodów na ,21 zł i wydatków na kwotę ,88 zł. Na koniec 2010 roku Miasto Jordanów osiągnęło dochody w kwocie ,39 zł i wydatki w wysokości ,27 zł. Dochody budżetu Gminy stanowiły subwencje, dochody własne oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne, dotacje z funduszy celowych oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Planowane dotacje na realizację zadań własnych bieżących gminy ( 2030) na finansowanie zasiłków z pomocy społecznej wynosiły kwotę ,00 zł (27.500,00 zł ,00 zł). Otrzymane dotacje w wysokości ,00 zł zostały zrealizowane na dzień 31 grudnia w kwocie ,00 w tym: w rozdziale Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie ,00 zł i w rozdziale Zasiłki stałe w kwocie ,00 zł. Plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej stanowi [dowód: akta kontroli str. od 3 do 4]. Rozliczenie przyznanych, otrzymanych i wykorzystanych dotacji stanowi [dowód: akta kontroli str. od 5 do 6]. I. Wykorzystanie dotacji celowych przyznanych na realizację zadań własnych zasiłków okresowych. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), który we własnym zakresie prowadzi obsługę finansowo księgową. ROZDZIAŁ ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja planowana Dotacja otrzymana ,00 zł ,00 zł 2

3 Pismem Wojewody Małopolskiego Nr FB.I z 22 października 2009 r. Miasto zostało poinformowane o kwotach planowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień w dziale 852, rozdziale 85214, 2030 w kwocie ,00 zł. Uchwałą Nr XXX/261/2009 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2010 rok i Zarządzeniem Nr 3/2010 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 15 stycznia w sprawie: przyjęcia planu wykonawczego Budżetu Miasta Jordanowa na 2010 rok dotację w kwocie ,00 zł wprowadzono do planu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Miasta Jordanowa w dziale 852, rozdziale po stronie dochodów w 2030 w kwocie ,00 zł oraz po stronie wydatków w 3110 Świadczenia społeczne w łącznej kwocie ,00 w tym dotacja na zasiłki okresowe w kwocie ,00 zł i środki własne w kwocie ,00 zł. W ciągu roku plan w dziale 852, rozdziale ulegał zmianom wprowadzonym Uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Burmistrza w budżecie i planie wykonawczym dochodów i wydatków i ostatecznie wyniósł na dzień 31 grudnia po stronie dochodów w 2030 kwotę ,00 zł oraz po stronie wydatków w 3110 Świadczenia społeczne łączną kwotę ,19 w tym: środki dotacji celowej w kwocie ,00 zł i środki własne w kwocie ,19 zł oraz w 3119 (POKL) w kwocie ,81 zł. W Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił zasiłki okresowe w łącznej wysokości ,47 w tym: ze środków dotacji celowej ,00 zł i ze środków własnych Miasta 6.039,47 zł. Rozliczenie zasiłków okresowych zawiera [dowód: akta kontroli str. od 7 do 8]. Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) zasiłek okresowy ustala się: 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie; 2) w przypadku rodziny do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny. Zgodnie z art. 147 ust. 7 ww. ustawy od 2008 r. gminy otrzymują dotację celową na pokrycie wydatków na zasiłki okresowe w części określonej w art. 38 ust. 3, w myśl którego: Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między: 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kontrolą objęto wybrane listy wypłat zasiłków okresowych porównując je z kwotami wynikającymi z wydanych decyzji, tj. następujące dowody księgowe nr: - dowód księgowy nr RP/1/2010 RK Nr 1 poz. 3 Lista wypłat nr MOPS-5011/I/10 (4 osoby) za miesiąc styczeń na łączną kwotę 1.186,46 zł wypłata 25 stycznia, w tym: ze środków dotacji celowej 1.138,50 zł i ze środków własnych 47,96 - dowód księgowy nr RP/2/2010 RK Nr 2 poz. 3 Lista wypłat nr MOPS-5011/I/09 (6 osób) za miesiąc styczeń na łączną kwotę 2.054,00 zł wypłata 29 stycznia, w tym: ze środków dotacji celowej 1.813,93 zł i ze środków własnych 240,07 3

4 - dowód księgowy nr RP/5/2010 RK Nr 4 poz. 9 Lista wypłat nr MOPS-5011/II/10 (9 osób) za miesiąc luty na łączną kwotę 2.670,46 zł wypłata 25 lutego, w tym: ze środków dotacji celowej 2.334,18 zł i ze środków własnych 336,28 - dowód księgowy nr RP/9/2010 RK Nr 6 poz. 8 Lista wypłat nr MOPS-5011/III/10 (4 osoby) za miesiąc marzec na łączną kwotę 864,96 zł wypłata 25 marca 2010 r., w tym: ze środków dotacji celowej 765,12 zł i ze środków własnych 99,84 - dowód księgowy nr RP/9/2010 RK Nr 6 poz. 4 Lista wypłat nr MOPS-5011/III/10 (1 osoba) za miesiąc marzec na kwotę 400,00 zł wypłata 25 marca, w tym: ze środków dotacji celowej 356,00 zł i ze środków własnych 44,00 - dowód księgowy nr RP/10/2010 RK Nr 7 poz. 6 Lista wypłat nr MOPS-5011/III/10 (1 osoba) za miesiąc marzec na kwotę 238,50 zł wypłata 31 marca w całości sfinansowana ze środków dotacji celowej, - dowód księgowy nr RP/14/2010 RK Nr 9 poz. 7 Lista wypłat nr MOPS-5011/IV/10 (5 osób) za miesiąc kwiecień na łączną kwotę 1.458,50 zł wypłata 26 kwietnia, w tym: ze środków dotacji celowej 1.337,14 zł i ze środków własnych 121,36 - dowód księgowy nr RP/14/2010 RK Nr 9 poz. 20 Lista wypłat nr MOPS-5011/IV/10 (1 osoba) za miesiąc kwiecień na łączną kwotę 450,00 zł wypłata 30 kwietnia, w tym: ze środków dotacji celowej 403,43 zł i ze środków własnych 46,57 - dowód księgowy nr RP/18/2010 RK Nr 10 poz. 7 Lista wypłat nr MOPS-5011/V/10 (4 osoby) za miesiąc maj na łączną kwotę 1.430,00 zł wypłata 25 maja, w tym: ze środków dotacji celowej 1.263,57 zł i ze środków własnych 166,43 - dowód księgowy nr RP/20/2010 RK Nr 12 poz. 9 Lista wypłat nr MOPS-5011/VI/10 (6 osób) za miesiąc czerwiec na łączną kwotę 2.137,80 zł wypłata 25 czerwca, w tym: ze środków dotacji celowej 1.985,73 zł i ze środków własnych 152,07 - dowód księgowy nr RP/24/2010 RK Nr 14 poz. 8 Lista wypłat nr MOPS-5011/VII/10 (6 osób) za miesiąc lipiec na łączną kwotę 1.764,80 zł wypłata 26 lipca, w tym: ze środków dotacji celowej 1.703,30 zł i ze środków własnych 61,50 - dowód księgowy nr RP/27/2010 RK Nr 16 poz. 2 Lista wypłat nr MOPS-5011/VIII/10 (6 osób) za miesiąc sierpień na łączną kwotę 1.521,00 zł wypłata 25 sierpnia, w tym: ze środków dotacji celowej 1.407,00 zł i ze środków własnych 114,00 - dowód księgowy nr RP/27/2010 RK Nr 16 poz. 7 Lista wypłat nr MOPS-5011/VIII/10 (1 osoba) za miesiąc sierpień na kwotę 418,00 zł wypłata 25 sierpnia, w tym: ze środków dotacji celowej 238,50 zł i ze środków własnych 179,50 - dowód księgowy nr RP/33/2010 RK Nr 19 poz. 3 Lista wypłat nr MOPS-5011/IX/10 (8 osób) za miesiąc wrzesień na łączną kwotę 2.435,50 zł wypłata 27 września, w tym: ze środków dotacji celowej 2.005,25 zł i ze środków własnych 430,25 - dowód księgowy nr RP/34/2010 RK Nr 20 poz. 3 Lista wypłat nr MOPS-5011/IX/10 (1 osoba) za miesiąc wrzesień na kwotę 418,00 zł świadczenie nie zostało podjęte (zgon świadczeniobiorcy) zwrot do banku w dniu 01 października, w tym: ze środków dotacji celowej 238,50 zł i ze środków własnych 179,50 - dowód księgowy nr RP/36/2010 RK Nr 21 poz. 6 Lista wypłat nr MOPS-5011/X/10 (6 osób) za miesiąc październik oraz wyrównanie za wrzesień na łączną kwotę 2.306,33 zł wypłata 15 października, w tym: ze środków dotacji celowej 1.534,09 zł i ze środków własnych 772,24 - dowód księgowy nr RK/246/2010 Lista wypłat nr MOPS-5011/X/10 (1 osoba) za miesiąc wrzesień na kwotę 400,00 zł przelew na rachunek Rabczańskiej 4

5 Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 15 października, w tym: ze środków dotacji celowej 257,59 zł i ze środków własnych 142,41 - dowód księgowy nr RK/254/2010 Lista wypłat nr MOPS-5011/X/10 (1 osoba) za miesiąc październik na kwotę 400,00 zł przelew na rachunek Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 25 października, w tym: ze środków dotacji celowej 257,59 zł i ze środków własnych 142,41 - dowód księgowy nr RP/37/2010 RK Nr 22 poz. 3 Lista wypłat nr MOPS-5011/X/10 (11 osób) za miesiąc październik na łączną kwotę 3.617,81 zł wypłata 25 października, w tym: ze środków dotacji celowej 2.725,08 zł i ze środków własnych 892,73 - dowód księgowy nr RP/39/2010 RK Nr 23 poz. 5 Lista wypłat nr MOPS-5011/XI/10 (3 osoby) za miesiąc listopad na łączną kwotę 1.220,00 zł wypłata 05 listopada, w tym: ze środków dotacji celowej 1.109,50 zł i ze środków własnych 110,50 - dowód księgowy nr RP/42/2010 RK Nr 24 poz. 5 Lista wypłat nr MOPS-5011/XI/10 (9 osób) za miesiąc listopad na łączną kwotę 2.926,33 zł wypłata 25 listopada, w tym: ze środków dotacji celowej 1.988,09 zł i ze środków własnych 938,24 - dowód księgowy nr RK/284/2010 Lista wypłat nr MOPS-5011/XI/10 (1 osoba) za miesiąc listopad na kwotę 400,00 zł przelew na rachunek Rabczańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 25 listopada, w tym: ze środków dotacji celowej 257,59 zł i ze środków własnych 142,41 - dowód księgowy nr RP/47/2010 RK Nr 27 poz. 5 Lista wypłat nr MOPS-5011/XII/10 (8 osób) za miesiąc grudzień i wyrównanie za listopad na łączną kwotę 2.939,02 zł wypłata 15 grudnia, w tym: ze środków dotacji celowej 2.263,80 zł i ze środków własnych 675,22 - dowód księgowy nr RP/52/2010 RK Nr 29 poz. 5 Lista wypłat nr MOPS-5011/XII/10 (1 osoba) za miesiąc grudzień na łączną kwotę 300,00 zł wypłata 29 grudnia, w tym: ze środków dotacji celowej 116,52 zł i ze środków własnych 183,48 zł. W toku kontroli stwierdzono, że na liście wypłat nr MOPS-5011/VI/10 za miesiąc czerwiec na łączną kwotę 2.137,80 pod poz. 2 na kwotę 560,80 zł (dowód księgowy nr RP/20/2010 RK Nr 12 poz. 9) widnieje imię mężczyzny, podczas gdy decyzją MOPS- 5011/14/10 z dnia 23 czerwca Pani ( ) przyznana została pomoc w formie zasiłku okresowego od dnia 01 czerwca do 31 lipca w kwocie 560,80 zł. Na okoliczność stwierdzonej rozbieżności w danych osobowych wyjaśnienie złożyła Pani Kierownik MOPS. W wyjaśnieniach podano, cyt. Decyzją znak: MOPS-5011/14/10 z dnia roku przyznano świadczenia Pani ( ) natomiast na liście wypłat figuruje nazwisko Pana ( ). Niezgodność wynika z generowania list wypłat w systemie komputerowym Helios w którym Pan ( ) figuruje jako świadczeniobiorca pobierający zasiłek stały. Zmiana ustawień komputerowych spowodowałaby błędne wygenerowanie świadczeniobiorcy w sytuacji wypłaty zasiłku stałego. Ponadto zasiłek okresowy przyznany został całej rodzinie Państwa (..) i naniesienie innego członka rodziny tj. męża na listę wypłat nie wpłynęło negatywnie na finanse rodziny, gdyż prowadzą oni wraz z dziećmi wspólne gospodarstwo domowe mając do dyspozycji wspólny budżet domowy. Powyższe wyjaśnienie wraz z dokumentacją w przedmiotowej sprawie stanowi [dowód: akta kontroli str. od 9 do 16]. 5

6 Dokumenty objęte kontrolą spełniały wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.) sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. Wszystkie objęte kontrolą dowody księgowe zostały ujęte w ewidencji księgowej. Według sprawozdania MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach za I XII MOPS wypłacił zasiłki okresowe na łączną kwotę ,00 w tym: - środki dotacji celowej ,00 - środki własne 6.039,00 zł. Wyciąg ze sprawozdania MIPS-03 stanowi [dowód: akta kontroli str. od 17 do 20]. Wykonanie według ewidencji księgowej wydatków prowadzonej do rozdziału 85214, 3110 Świadczenia społeczne wyniosło łącznie ,47 w tym: Zasiłki okresowe (dotacja) , Dopłata do zasiłków okresowych ze środków własnych zlecone 6.039,47 zł. Ewidencja księgowa prowadzona jest oddzielnie dla dowodów księgowych sfinansowanych ze środków dotacji celowej i ze środków własnych. Niemniej jednak stwierdzono, że w ewidencji księgowej oddzielnie wprowadzane były przelewy, natomiast listy dotyczące wypłat zasiłków okresowych w kasie były ewidencjonowane w kwocie łącznej z danego raportu. Ponadto w ramach realizacji Projektu POKL Wspólne działanie MOPS wydatkował środki własne na wypłatę zasiłków okresowych w łącznej wysokości ,81 dla których prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową na koncie W rocznym sprawozdaniu Rb 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 wykazano wykonanie w dziale 852, rozdziale 85214, 2030 w kwocie ,00 zł. Według sprawozdania rocznego Rb 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 wykonanie w dziale 852, rozdziale wyniosło łącznie kwotę ,63 w tym: ,82 zł i ,81 zł. Wyciąg ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28 S stanowi [dowód: akta kontroli str. od 21 do 32]. II. Wykorzystanie dotacji celowych przyznanych na realizację zadań własnych zasiłki stałe. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA ROZDZIAŁ ZASIŁKI STAŁE 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacja planowana ,00 zł Dotacja wykorzystana ,00 zł 6

7 Pismem Wojewody Małopolskiego Nr FB.I z 22 października 2009 r. Miasto zostało poinformowane o kwotach planowanych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz realizowanych na podstawie porozumień w dziale 852, rozdziale 85216, 2030 w kwocie ,00 zł. Uchwałą Nr XXX/261/2009 Rady Miasta Jordanowa z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Jordanowa na 2010 rok i Zarządzeniem Nr 3/2010 Burmistrza Miasta Jordanowa z dnia 15 stycznia w sprawie: przyjęcia planu wykonawczego Budżetu Miasta Jordanowa na 2010 rok dotację w kwocie ,00 zł wprowadzono do planu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Miasta Jordanów w dziale 852, rozdziale po stronie dochodów w 2030 w kwocie ,00 zł oraz po stronie wydatków w 3110 Świadczenia społeczne w kwocie ,00 zł. W ciągu roku plan w dziale 852, rozdziale ulegał zmianom wprowadzonym Uchwałami Rady oraz Zarządzeniami Burmistrza w budżecie i planie wykonawczym dochodów i wydatków i ostatecznie wyniósł na dzień 31 grudnia po stronie dochodów w 2030 kwotę ,00 zł oraz po stronie wydatków w 3110 Świadczenia społeczne łączną kwotę ,91 w tym: środki dotacji celowej w kwocie ,00 zł i środki własne w kwocie 1.698,91 zł. Na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 oraz Nr 99, poz. 826) z dniem 1 sierpnia 2009 roku do zadań własnych gmin o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych oraz opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w art. 66 ust. 1 pkt. 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił w zasiłki stałe w łącznej wysokości ,91 w tym ze środków dotacji kwotę ,00 zł i ze środków własnych kwotę 1.698,91 zł. Rozliczenie wypłaconych zasiłków stałych oraz odprowadzonych składek stanowi [dowód: akta kontroli str. od 33 do 34]. Kontrolą objęto wybrane listy wypłat zasiłków stałych porównując je z kwotami wynikającymi z wydanych decyzji, tj.: - dowód księgowy nr RP/1/2010 RK Nr 1 poz. 2 Lista wypłat nr MOPS-5010/I/10 (16 osób) za miesiąc styczeń na łączną kwotę 5.500,75 zł wypłata 25 stycznia 2010 r., - dowód księgowy nr RP/1/2010 RK Nr 1 poz. 5 Lista wypłat nr MOPS-5010/I/10 za miesiąc styczeń na kwotę 702,00 zł przekaz pocztowy 25 stycznia, - dowód księgowy nr RP/1/2010 RK Nr 1 poz. 8 Lista wypłat nr MOPS-5010/I/10 za miesiąc styczeń na kwotę 323,90 zł wypłata 25 stycznia, - dowód księgowy nr RK/12/2010 Lista wypłat nr MOPS-5010/I/10 za miesiąc styczeń na kwotę 324,00 zł przelew 25 stycznia, - dowód księgowy nr RP/5/2010 RK Nr 4 poz. 2 Lista wypłat nr MOPS-5010/II/10 za miesiąc luty na kwotę 323,90 zł przekaz pocztowy 25 luty, - dowód księgowy nr RP/5/2010 RK Nr 4 poz. 10 Lista wypłat nr MOPS-5010/II/10 (17 osób) za miesiąc luty na łączną kwotę 5.971,75 zł wypłata 25 lutego 7

8 - dowód księgowy nr RK/39/2010 Lista wypłat nr MOPS-5010/II/10 za miesiąc luty 2010 r. na kwotę 324,00 zł przelew 25 lutego, - dowód księgowy nr RP/9/2010 RK Nr 6 poz. 5 Lista wypłat nr MOPS-5010/III/10 za miesiąc marzec na kwotę 323,90 zł przekaz pocztowy 25 marca, - dowód księgowy nr RP/5/2010 RK Nr 6 poz. 10 Lista wypłat nr MOPS-5010/III/10 (19 osób) za miesiąc marzec na łączną kwotę 7.387,75 zł wypłata 25 marca 2010 r. - dowód księgowy nr RK/66/2010 Lista wypłat nr MOPS-5010/III/10 za miesiąc marzec na kwotę 324,00 zł przelew 25 marca, - dowód księgowy nr RP/14/2010 RK Nr 9 poz. 3 Lista wypłat nr MOPS-5010/IV/10 za miesiąc kwiecień na kwotę 323,90 zł przekaz pocztowy 26 kwietnia, - dowód księgowy nr RP/14/2010 RK Nr 9 poz. 4 Lista wypłat nr MOPS-5010/IV/10 (19 osób) za miesiąc kwiecień na łączną kwotę 7.063,75 zł wypłata 26 kwietnia - dowód księgowy nr RK/88/2010 Lista wypłat nr MOPS-5010/IV/10 za miesiąc kwiecień na kwotę 324,00 zł przelew 23 kwietnia, - dowód księgowy nr RP/18/2010 RK Nr 10 poz. 5 Lista wypłat nr MOPS-5010/V/10 za miesiąc maj na kwotę 323,90 zł przekaz pocztowy 25 maja, - dowód księgowy nr RP/18/2010 RK Nr 10 poz. 9 Lista wypłat nr MOPS-5010/V/10 (19 osób) za miesiąc maj na łączną kwotę 6.916,75 zł wypłata 25 maja - dowód księgowy nr RK/120/2010 Lista wypłat nr MOPS-5010/V/10 za miesiąc maj na kwotę 324,00 zł przelew 25 maja, - dowód księgowy nr RP/20/2010 RK Nr 12 poz. 8 Lista wypłat nr MOPS-5010/VI/10 (17 osób) za miesiąc czerwiec na łączną kwotę 5.824,75 zł wypłata 25 czerwca - dowód księgowy nr RP/20/2010 RK Nr 12 poz. 10 Lista wypłat nr MOPS-5010/VI/10 za miesiąc czerwiec na kwotę 323,90 zł przekaz pocztowy 25 czerwca, - dowód księgowy nr RK/149/2010 Lista wypłat nr MOPS-5010/VI/10 za miesiąc czerwiec na kwotę 324,00 zł przelew 25 czerwca, - dowód księgowy nr RP/24/2010 RK Nr 14 poz. 2 Lista wypłat nr MOPS-5010/VII/10 (13 osób) za miesiąc lipiec na łączną kwotę 4.305,35 zł wypłata 26 lipca - dowód księgowy nr RP/24/2010 RK Nr 14 poz. 4 Lista wypłat nr MOPS-5010/VII/10 za miesiąc lipiec na kwotę 323,90 zł przekaz pocztowy 26 lipca, - dowód księgowy nr RK/177/2010 Lista wypłat nr MOPS-5010/VII/10 za miesiąc lipiec na łączną kwotę 768,00 zł przelew 26 lipca, - dowód księgowy nr RP/27/2010 RK Nr 16 poz. 4 Lista wypłat nr MOPS-5010/VIII/10 (13 osób) za miesiąc sierpień na łączną kwotę 5.193,35 zł wypłata 25 sierpnia - dowód księgowy nr RP/27/2010 RK Nr 16 poz. 9 Lista wypłat nr MOPS-5010/VIII/10 za miesiąc sierpień na kwotę 323,90 zł przekaz pocztowy 25 sierpnia, - dowód księgowy nr RK/203/2010 Lista wypłat nr MOPS-5010/VIII/10 za miesiąc sierpień na łączną kwotę 768,00 zł przelew 25 sierpnia, - dowód księgowy nr RP/33/2010 RK Nr 19 poz. 4 Lista wypłat nr MOPS-5010/IX/10 (14 osób) za miesiąc wrzesień na łączną kwotę 4.749,35 zł wypłata 27 września - dowód księgowy nr RP/33/2010 RK Nr 19 poz. 6 Lista wypłat nr MOPS-5010/IX/10 (2 osoby) za miesiąc wrzesień na łączną kwotę 3.108,00 zł wypłata 27 września - dowód księgowy nr RP/33/2010 RK Nr 19 poz. 9 Lista wypłat nr MOPS-5010/IX/10 za miesiąc wrzesień na kwotę 323,90 zł przekaz pocztowy 27 września, 8

9 - dowód księgowy nr RK/221/2010 Lista wypłat nr MOPS-5010/IX/10 za miesiąc wrzesień na łączną kwotę 768,00 zł przelew 27 września, - dowód księgowy nr RP/37/2010 RK Nr 22 poz. 5 Lista wypłat nr MOPS-5010/X/10 (17 osób) za miesiąc październik na łączną kwotę 5.886,85 zł wypłata 25 października - dowód księgowy nr RP/37/2010 RK Nr 22 poz. 6 Lista wypłat nr MOPS-5010/X/10 za miesiąc październik na kwotę 323,90 zł przekaz pocztowy 25 października, - dowód księgowy nr RP/37/2010 RK Nr 22 poz. 13 Lista wypłat nr MOPS-5010/X/10 za miesiąc październik na kwotę 320,67 zł wypłata 28 października - dowód księgowy nr RK/253/2010 Lista wypłat nr MOPS-5010/X/10 za miesiąc październik na łączną kwotę 768,00 zł przelew 25 października, - dowód księgowy nr RP/42/2010 RK Nr 24 poz. 4 Lista wypłat nr MOPS-5010/XI/10 (19 osób) za miesiąc listopad na łączną kwotę 6.558,52 zł wypłata 25 listopada - dowód księgowy nr RP/42/2010 RK Nr 24 poz. 7 Lista wypłat nr MOPS-5010/XI/10 za miesiąc listopad na kwotę 323,90 zł przekaz pocztowy 25 listopada, - dowód księgowy nr RK/285/2010 Lista wypłat nr MOPS-5010/XI/10 za miesiąc listopad na łączną kwotę 768,00 zł przelew 25 listopada, - dowód księgowy nr RP/47/2010 RK Nr 27 poz. 6 Lista wypłat nr MOPS-5010/XII/10 za miesiąc grudzień na kwotę 323,90 zł przekaz pocztowy 15 grudnia, - dowód księgowy nr RP/47/2010 RK Nr 27 poz. 7 Lista wypłat nr MOPS-5010/XI/10 (19 osób) za miesiąc grudzień na łączną kwotę 6.658,52 zł wypłata 15 grudnia - dowód księgowy nr RP/48/2010 RK Nr 28 poz. 12 Lista wypłat nr MOPS- 5010/XII/10 za miesiąc grudzień na kwotę 324,00 zł wypłata 23 grudnia - dowód księgowy nr RK/316/2010 Lista wypłat nr MOPS-5010/XII/10 za miesiąc grudzień na łączną kwotę 768,00 zł przelew 15 grudnia W badanym zakresie nieprawidłowości nie stwierdzono. Dokumenty objęte kontrolą spełniały wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości sprawdzone były pod względem merytorycznym, formalno rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez osoby uprawnione. Wszystkie objęte kontrolą dowody księgowe zostały ujęte w ewidencji księgowej prowadzonej na koncie , niemniej jednak stwierdzono, że w ewidencji księgowej oddzielnie wprowadzane były przelewy, natomiast listy dotyczące wypłat zasiłków stałych w kasie były ewidencjonowane w kwocie łącznej z danego raportu. Wykonanie według ewidencji księgowej wydatków prowadzonej do rozdziału 85216, 3110 Świadczenia społeczne wyniosło ,91 zł. Według sprawozdania MPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej pieniężnych, w naturze i usługach za I XII MOPS wypłacił zasiłki stałe na łączną kwotę ,00 zł. Wyciąg ze sprawozdania MIPS-03 stanowi [dowód: akta kontroli str. od 17 do 20]. W rocznym sprawozdaniu Rb 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 wykazano wykonanie w dziale 852, rozdziale 85216, 2030 w kwocie ,00 zł. 9

10 Według sprawozdania rocznego Rb 28 S z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010 wykonanie w dziale 852, rozdziale wyniosło w 3110 kwotę ,91 zł. Wyciąg ze sprawozdań Rb-27S i Rb-28 S stanowi [dowód: akta kontroli str. od 21 do 32]. Na tym czynności kontrolne zakończono. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w książce kontroli pod poz. 2/2011. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń. Poinformowano kontrolowaną jednostkę o możliwości wniesienia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu pozostawiono w jednostce kontrolowanej. Protokół nie zawiera informacji podlegających wyłączeniu z jawności na podstawie przepisów o ochronie informacji niejawnych lub o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Jordanów, dnia 18 kwietnia 2011 r. Kontrolujący Skarbnik Burmistrz Starszy Inspektor Wojewódzki (-) mgr inż. Sylwia Dutkiewicz Skarbnik Miasta (-) mgr Grażyna Pałach BURMISTRZ (-) mgr Zbigniew Kolecki URZĄD MIASTA JORDANOWA Jordanów, Rynek 1 10

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna

Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna Łużna MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-30-11 Protokół kontroli w Urzędzie Gminy Łużna Łużna 634 38-322 Łużna z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. Pan Bartosz Kaliński Starosta Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2015 Kraków, 01.10.2015 r. Pan Dawid Chrobak Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn Rynek 32 32-840 Zakliczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Dolsku w zakresie wykorzystania dotacji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.8.2016 Kraków, 27.06.2016 r. Pan Marian Gamrat Starosta Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.9.2015 Opole, dnia 31 grudnia 2015 r. Pan Jerzy Wrębiak Burmistrz Miasta Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.69.2015 Kraków, 27.04.2016 r. Pan Adam Zielnik Burmistrz Wolbromia ul. Krakowska 1 32-340 Wolbrom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 28 września 2017 r. FB-IV.431.6.2017 Pan Włodzimierz Ciok Wójt Gminy Nowy Kawęczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.109.2015 Kraków, 18.02.2016 r. Pan Wacław Ligęza Burmistrz Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

z kontroli kompleksowej Gminy Babice, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

z kontroli kompleksowej Gminy Babice, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Kontroli i Audytu KA.I.0931-3-07 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej Gminy Babice, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta:

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta: ZARZĄDZENIE NR ON.0050.10.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 29 LISTOPADA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Wiśniowa siedziba: Wiśniowa 441

Urząd Gminy Wiśniowa siedziba: Wiśniowa 441 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Kontroli i Audytu KA.I.0931-9-07 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej Gminy Wiśniowa, zrealizowanej przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 99/15 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2015

ZARZĄDZENIE NR 99/15 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2015 ZARZĄDZENIE NR 99/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1, art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola w zakresie zasiłków stałych

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola w zakresie zasiłków stałych PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.45.2016 Kraków, 13 grudnia 2016r. Pan Krzysztof Faber ul. Bolesława Wstydliwego 14 34-400 Nowy Targ WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.67.2016 Kraków, dnia Pan Jan Morańda Wójt Gminy Ropa 38-312 Ropa 733 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI OK-III.431.102.2015 Kraków, 29.03.2016 r. Pan Dariusz Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 7 33-380 Krynica Zdrój WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Czarnkowie w zakresie wykorzystania dotacji przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków,

OK-III Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.15.2013 Kraków, 04.11.2013 Pan Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki. ul. 3 Maja 72, Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki. ul. 3 Maja 72, Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.12.2016 Kraków, dnia 20.07.2017 r. Pan Grzegorz Pióro Starosta Proszowicki ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,00

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,00 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2646.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2017 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.83.2015 Kraków, 19.02.2016 r. Pan Piotr Hajduk Zastępca Wójta Gminy Pcim 32-432 Pcim 563 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnid^ października 2016 r. ZP-ZS.431.1.2016.TZ Pan Igor Bandrowicz Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 25 września 2014 r. Projekt UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lędziny dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

SEPZ-II JA Kraków, dnia 06 kwietnia 2016 r.

SEPZ-II JA Kraków, dnia 06 kwietnia 2016 r. SEPZ-II.1611.1.2016.JA Kraków, dnia 06 kwietnia 2016 r. Pan Krzysztof Jan Klęczar Burmistrz Gminy Kęty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,87

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: RAZEM DOCHODY: , , ,87 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2609.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok ając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku

Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Protokół z kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości w Izbie Wytrzeźwień w Słupsku Działając na podstawie art. 35 a ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli kompleksowej zrealizowanej w Gminie Pcim przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

PROTOKÓŁ. z kontroli kompleksowej zrealizowanej w Gminie Pcim przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Kontroli i Audytu KA.I.0931-6-08 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej zrealizowanej w Gminie Pcim przez Zespół Kontrolny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w

Bardziej szczegółowo

ZFK WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

ZFK WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE ZFK.1611.1.2016.WŹ Kraków, dnia 29 kwietnia 2016 r. Pan Norbert Bień Wójt Gminy Klucze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.30.2015 Kraków, 13.01.2016 r. Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza 33-330 Nowy Sącz Rynek 1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli w Przedszkolu Niepublicznym SMERFUŚ przy ul. Grottgera 10A w Słupsku

PROTOKÓŁ z kontroli w Przedszkolu Niepublicznym SMERFUŚ przy ul. Grottgera 10A w Słupsku PROTOKÓŁ z kontroli w Przedszkolu Niepublicznym SMERFUŚ przy ul. Grottgera 10A w Słupsku Kontrolę przeprowadziła Pani Lidia Dębicka inspektor Biura Kontroli Zarządczej Urzędu Miejskiego w Słupsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI kj Wrocław, dnia 1 lutego 2017 r. ZP-ZS.431.2.2016.TZ Pan Wiesław Ziółkowski Burmistrz Miasta i Gminy Lubomierz Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 270/17. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 września 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 270/17. WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 września 2017 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 270/17 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 29 września 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta:

postanawiam Dokonać zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez: 1. zwiększenie dochodów budżetu miasta: ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2734.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 22 LISTOPADA 2017 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo Ul. Przasnyska Janowo

Szanowny Pan Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo Ul. Przasnyska Janowo WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Olsztyn, dnia 18 listopada 2014 rok Znak: PS-I.431.1.13.2014 Szanowny Pan Waldemar Szymański Wójt Gminy Janowo Ul. Przasnyska 14 13-113 Janowo W załączeniu

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Mm ftet? Poznań, dnia lipca 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.431-62/11 Pan Maciej Bieniek Burmistrz Miasta Obrzycko WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 31 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 31 stycznia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2019 BURMISTRZA BARCINA w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Barcinie Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 6 marca 2019 r. FB-IV.431.26.2018 Pan Krystian Krogulecki Burmistrz Warty WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.). 2 MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 28 sierpnia 2018 r. WK-I.431.1.64.2018 (WK-IV.431.1.24.2018)

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej. w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku.

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej. w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Banacha 5 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.1.2016 Opole, dnia 15 kwietnia 2016 r. Pani Sybila Zimerman Burmistrz Zdzieszowic WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące kontroli: 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 17 czerwca 2016 r. PS-ZS.431.2.2016.TZ Pan Marcin Fluder Starosta Lwówecki Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Starostwie Powiatowym w Lwówku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RGO WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE NR RGO WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. ZARZĄDZENIE NR RGO.0050.43.2016 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE 18 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.6.2013 Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33 100 Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2006 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2006 rok

Zarządzenie Nr 22/2006 Wójta Gminy Krasne z dnia 29 września 2006 roku. w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2006 rok Zarządzenie Nr 22/2006 z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Krasne na 2006 rok Na podstawie art. 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Czesław Wierzuk Wójt Gminy Dźwierzuty Urząd Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości Dźwierzuty

Szanowny Pan Czesław Wierzuk Wójt Gminy Dźwierzuty Urząd Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości Dźwierzuty Olsztyn, dnia 24 listopada 2014 roku WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Znak: PS-I.431.1.15.2014 Szanowny Pan Czesław Wierzuk Wójt Gminy Dźwierzuty Urząd Gminy w Dźwierzutach ul. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo Olsztyn, dnia 20 listopada 2014 roku WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Znak: PS-I.431.1.14.2014 Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124

Bardziej szczegółowo

postanawiam RAZEM DOCHODY: , , , Rolnictwo i łowiectwo 8 354, ,43

postanawiam RAZEM DOCHODY: , , , Rolnictwo i łowiectwo 8 354, ,43 ZARZĄDZENIE NR ON.0050.3512.2018.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2018 R. w sprawie zmian budżetu miasta Bielska-Białej na 2018 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB-IV.431.11.2019 Łódź, 4 października 2019 r. Pan Jacek Lipiński Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 3 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/343/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 25 lutego 2014 r.

Rzeszów, dnia 3 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLII/343/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 1906 UCHWAŁA NR XLII/343/2014 RADY GMINY GRODZISKO DOLNE z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.46.2015 Kraków, 30.10.2015 r. Pan Sławomir Paterek Wójt Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Tylko do użytku służbowego PROTOKÓŁ KONTROLI

Tylko do użytku służbowego PROTOKÓŁ KONTROLI Tylko do użytku służbowego PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w dniach od 2 do 4 marca 2005 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Koprzywnicy przez Piotra Gębkę - inspektora w Wydziale Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bycinie przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Rynek Nowy Sącz

Rynek Nowy Sącz WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.11.2013 Kraków, dnia 2014-02-18 Pan Ryszard Nowak Prezydent Miasta Nowego Sącza Rynek 1 33-300 Nowy Sącz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 07 grudnia 2017 r. FB-IV.431.10.2017 Pani Barbara Kaczmarek Wójt Gminy Zgierz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 6 przy ul. Wandy 3 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku

Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Protokół kontroli przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 7 w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Pan Tadeusz Ciak Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki ul. Moniuszki Maków Mazowiecki

Pan Tadeusz Ciak Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki ul. Moniuszki Maków Mazowiecki Warszawa, 21 sierpnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.6.2017.AJ Pan Tadeusz Ciak Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki ul. Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi.

P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi. P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wielowsi oraz w Urzędzie Gminy Wielowieś przez Grzegorza Nowak - inspektor ds. kontroli wewnętrznej na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 23 marca 2018 roku.

Uchwała Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 23 marca 2018 roku. Uchwała Nr XLVIII/522/18 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 23 marca 2018 roku. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na rok 2018. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.97.2015 Kraków, 22.03.2016 r. Pani Katarzyna Popek Klub Przedszkolaka,,Tęczowe Misie ul. Władysława Żeleńskiego 60A 31-353 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych Protokół z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem celowości, gospodarności i legalności w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Słupsku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 102/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 102/15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 102/15 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 Działając na podstawie upoważnienia nr 302/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23.05.2016

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV Łódź, 20 stycznia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FB - IV.1611.3.2016 Łódź, 20 stycznia 2017 r. Pani Ilona Podwysocka Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI t). Wrocław, dnia sierpnia 2016 r. PS-ZS.431.4.2015.TZ Pan Patryk Straus Wójt Gminy Kamienna Góra Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w trybie zwykłym w Gminie Kamienna

Bardziej szczegółowo

Pani Halina Nicewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych ul. Ostrołęcka 2, Łyse

Pani Halina Nicewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych ul. Ostrołęcka 2, Łyse Warszawa, 09 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.21.2017.AJ Pani Halina Nicewicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych ul. Ostrołęcka 2, 07 437 Łyse WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma

WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN. Lp. Opis operacji gospodarczej - zdarzenia Wn Ma Załącznik nr 3 do Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 07.06.2007 OR-0151/245/2007 WYKAZ TYPOWYCH OPERACJI GOSPODARCZYCH NA KONTACH I POWIĄZANIE Z INNYMI KONTAMI ORGAN Lp. Opis operacji gospodarczej -

Bardziej szczegółowo

Pani Wiesława Czerwińska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu

Pani Wiesława Czerwińska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu Warszawa, 17 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.6.2016.AB Pani Wiesława Czerwińska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku

Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Protokół kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla Zwierząt w Słupsku Działając na podstawie upoważnienia stałego wydanego przez Prezydenta Miasta Słupska, audytor wewnętrzny Joanna Kulikowska

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. PS.1.431-7-3/11-1 [Mś] PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chociwlu w dniu 28 lutego 2011 r. Jednostka kontrolowana: Adres: Podmiot prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Józef Markiewicz Wójt Gminy Budry Urząd Gminy w Budrach Ul. Al. Wojska Polskiego 27, Budry

Szanowny Pan Józef Markiewicz Wójt Gminy Budry Urząd Gminy w Budrach Ul. Al. Wojska Polskiego 27, Budry WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Wydział Polityki Społecznej Znak: PS-I.431.1.8.2015 Olsztyn, dnia 12 sierpnia 2015 roku Szanowny Pan Józef Markiewicz Wójt Gminy Budry Urząd Gminy w Budrach

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE WYDZIAŁ KONTROLI Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa tel. 22 695-72-00, fax 22 695-72-01 www.mazowieckie.pl Warszawa, 8 listopada 2018 r. WK-I.431.1.61.2018 (WK-IV.431.1.27.2018)

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.38.2018 Łódź, 5 września 2018 r. Pan Krzysztof Próchniewicz Wójt Gminy Świnice Warckie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 6 Umowy Nr /a/121/2017 zawartej w dniu 31 października

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku

Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku Warszawa, 31 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.17.2015 Pani Hanna Bęcławska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo