Pani Anna Szpakowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Płocka 18, Staroźreby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pani Anna Szpakowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Płocka 18, Staroźreby"

Transkrypt

1 Warszawa, 28 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P AG Pani Anna Szpakowicz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Płocka 18, Staroźreby WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525, z późn. zm.), w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), w dniach od 22 do 23 maja 2017 r. pracownicy Oddziału Polityki Społecznej w Delegaturze Placówce Zamiejscowej w Płocku Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: pani Anna Gościniak starszy inspektor i pan Krzysztof Ogieniewski inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staroźrebach. Przedmiot kontroli obejmował organizację i sposób realizacji przez samorząd gminny zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2015 r. poz. 1518) w przedmiocie rzetelności sporządzanych sprawozdań rzeczowo - finansowych oraz sposobu szacowania wysokości dotacji niezbędnej do wypłaty świadczeń wychowawczych. Kontrolą objęto okres od 17 lutego 2016 r. do dnia kontroli. Niniejszym przekazuję pani wystąpienie pokontrolne. Wojewoda mazowiecki pozytywnie ocenił sposób wykonywania przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikający z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa 1

2 w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, w zakresie organizacji realizacji zadania, rzetelności sporządzanej sprawozdawczości oraz szacowania wysokości dotacji niezbędnej do wypłaty świadczeń wychowawczych. 1. Organizacja zadania. W okresie objętym kontrolą Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Staroźrebach kierowała pani, natomiast głównym księgowym ww. jednostki była pani X X. Zarządzeniem Nr 15/2016 z dnia 15 marca 2016 r. wójt gminy Staroźreby wyznaczył Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach jako jednostkę organizacyjną właściwą do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego, natomiast wykonanie ww. zarządzenia powierzył kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach. Zatem spełnione zostały wymogi, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy. W wyniku kontroli ustalono, że podstawę prawną działania GOPS w Staroźrebach stanowił statut przyjęty uchwałą Nr 169/XXXII/2005 Rady Gminy w Staroźrebach z 9 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach. Uchwałą Nr 97/XVIII/2016 Rada Gminy Staroźreby w dniu 12 sierpnia 2016 r. nadała nowy statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Staroźrebach. W 7 pkt IV tego dokumentu uwzględniono realizację zadań wynikających z ustawy. Wewnętrzne zasady działania oraz organizację kontrolowanej jednostki określał regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach wprowadzony pani zarządzeniem Nr 3/2015 z dnia 5 maja 2015 r. Zarządzeniem Nr 2/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. wprowadziła pani nowy regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Staroźrebach, w którym do prowadzenia zadań z zakresu świadczeń wychowawczych wyznaczono referenta ds. świadczenia wychowawczego. W okresie objętym kontrolą zadania określone w ustawie realizowały cztery osoby: pani kierownik (od 1 kwietnia 2016 r. do dnia kontroli), pani Karolina X X referent ds. świadczenia wychowawczego (od 1 kwietnia 2016 r. do dnia kontroli) oraz pani X X pomoc biurowa, zatrudniona przez Wójta Gminy Staroźreby na czas określony od 1 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r. Z przedłożonej umowy o pracę wynika, że miejscem wykonywania pracy pani X X jest Urząd Gminy w Staroźrebach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach. Realizacją zadań z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci zajmowała się również główna księgowa pani X X, która za wykonywanie tej pracy, w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 r. otrzymywała dodatek zadaniowy finansowany z rozdziału (budżet 2

3 państwa). Z tego samego rozdziału, w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do dnia kontroli, finansowane było wynagrodzenie za wykonywanie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, które otrzymywała pani X X. Ustalono, że zarządzeniem Nr 19/2016 z dnia 29 marca 2016 r. Wójt Gminy Staroźreby upoważnił panią do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. Na pani wniosek z dnia 29 marca 2016 r., Wójt Gminy Staroźreby, zarządzeniem nr 18/2016 z dnia 29 marca 2016 r. upoważnił panią X X do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczenia wychowawczego podczas pani nieobecności. Poza tym zarządzeniem Nr 22/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. Wójt Gminy Staroźreby udzielił pani X X upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego. Upoważnienie zostało wydane na czas trwania stosunku pracy. Po przeanalizowaniu treści zakresów obowiązków pracowników zaangażowanych w realizację zadania stwierdzono, że zawierają one zapisy w sprawie realizacji zadań dotyczących świadczeń wychowawczych. Jak ustalono, w zakresie obsługi świadczeń wychowawczych Gminny Ośrodek Pomocy w Staroźrebach korzystał z oprogramowania Świadczenia Wychowawcze (SW) na podstawie umowy zawartej w dniu 1 kwietnia 2016 r. z firmą Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. F. Klimczaka 1. Umowę zawarto na prawo użytkowania oprogramowania do obsługi świadczeń wychowawczych na okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 r. lub do dnia rozwiązania niniejszej umowy. W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) przedłożyła pani zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staroźrebach. Na ww. administratora powołała pani X X, co potwierdza wydruk z ogólnokrajowego, jawnego Rejestru Administratorów Bezpieczeństwa Informacji prowadzonego przez GIODO, z dnia 22 maja 2017 r. 2. Rzetelność sporządzanej sprawozdawczości. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staroźrebach prowadzono, w formie papierowej, dwa rejestry dotyczące realizacji zadań 3

4 określonych w ustawie: rejestr decyzji oraz rejestr wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Sprawozdanie Realizacja Programu Rodzina 500+ w 2016 r. (stan na koniec grudnia) W dniu 4 stycznia 2017 r. GOPS w Staroźrebach przekazał do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie sprawozdanie Realizacja Programu Rodzina 500+ w 2016 r. (stan na koniec grudnia) opublikowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Centralnej Aplikacji Statystycznej. Analizie poddano następujące części sprawozdania A 1., A 1.1., A 3., A 3.1., kolumna 10 wiersz B 1.i B 1.1., kolumna 9 wiersz B 2. i B 3., kolumna 9 i kolumna 10 wiersz B 4., C cała tabela oraz D 3., D 3.1., D , D , D , D 3.2., D 4., D 4.1., D , D , D , D 4.2. W części A sprawozdania - Informacja o złożonych wnioskach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz o wydanych decyzjach w sprawie - wiersz A 1. Liczba złożonych unikatowych (tj. niepowtarzających się) wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego podano w sumie liczbę 656, z tego złożonych w formie papierowej 631 oraz w wierszu A 1.1. złożonych drogą elektroniczną 25. Natomiast w rejestrze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego odnotowano 664 wnioski. W związku ze stwierdzoną różnicą w liczbie złożonych wniosków pomiędzy sprawozdaniem a rejestrem wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego wyjaśniła pani, że w sprawozdaniu nie uwzględniono 8 wniosków z następujących powodów: złożenie korekty wniosków w 3 przypadkach, zgon wnioskodawcy w 2 przypadkach, pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia (brak dokumentów) w 2 przypadkach, odesłanie do realizacji zgodnie z właściwością w 1 przypadku. W wierszu A 3. Liczba wydanych (na podstawie wniosków złożonych w formie papierowej i drogą elektroniczną) decyzji w sprawach dotyczących świadczenia wychowawczego wykazano 649 decyzji a w wierszu 3.1. w tym liczba decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego decyzje. Liczba decyzji uwzględnionych w prowadzonym przez jednostkę rejestrze decyzji wynosiła 668. W związku ze stwierdzoną różnicą w liczbie decyzji wyjaśniła pani, że liczba decyzji w sprawozdaniu była niższa od liczby wynikającej z rejestru, ponieważ w sprawozdaniu nie uwzględniono ogółem 19 decyzji, z tego 17 decyzji uchylających prawo do świadczenia oraz 2 decyzji zmieniających prawo do świadczenia w zakresie formy wypłaty świadczenia w pierwszym przypadku oraz okresu na jaki przyznano świadczenie w drugim przypadku. 4

5 W części B sprawozdania - Informacja o należnych i wypłaconych świadczeniach wychowawczych, poniesionych na ten cel wydatkach z budżetu państwa oraz liczbie rodzin z ustalonym prawem do świadczenia wychowawczego, w wierszu B 1. Liczba świadczeń wychowawczych (przyznanych decyzją) należnych (przysługujących) za miesiąc w kolumnie 9 (miesiąc grudzień) wykazano 986 świadczeń. Poinformowała pani, że liczbę świadczeń wychowawczych za miesiąc grudzień 2016 r. obliczono na podstawie danych z miesiąca listopada 2016 r., gdzie liczba świadczeń należnych wyniosła 973. Od tej liczby odjęto 7 świadczeń ostatni raz wypłaconych w listopadzie, a następnie dodano 13 nowych świadczeń należnych od grudnia 2016 r. Na podstawie analizy odpowiednich decyzji administracyjnych dotyczących świadczeń wychowawczych, których wypłata zakończyła się w listopadzie 2016 r. i decyzji administracyjnych, które dotyczyły świadczeń wypłacanych od grudnia 2016 r., że liczba świadczeń należnych za grudzień została podana prawidłowo. W kolumnie 10, w wierszu B 1. - Liczba świadczeń wychowawczych (przyznanych decyzją) należnych (przysługujących) za miesiąc podano w sumie 8919 świadczeń oraz w wierszu B 1.1. w tym na pierwsze dziecko świadczeń. Wyjaśniła pani, że liczbę świadczeń w poszczególnych miesiącach obliczano w ten sam sposób, jak liczbę świadczeń należnych za grudzień 2016 r. oraz, że sprawozdanie w tej części sporządzono bazując na wcześniejszych sprawozdaniach miesięcznych. Na podstawie analizy danych zawartych w sprawozdaniach z okresu od kwietnia do grudnia 2016 r. stwierdzono, że liczba świadczeń wychowawczych za rok 2016 została podana prawidłowo. W części B 4. - Poniesione z budżetu państwa wydatki na świadczenie wychowawcze (bez środków na koszty obsługi i na wdrożenie) kolumna 9., w grudniu 2016 r. podano kwotę zł oraz w kolumnie 10. suma zł. Ustalono, że kwota wynikająca z poddanych badaniu list wypłat świadczeń wychowawczych za okres od r. do r. jest zgodna z kwotą podaną w sprawozdaniu. Natomiast podana w sprawozdaniu suma poniesionych z budżetu państwa wydatków na świadczenia wychowawcze (bez środków na obsługę i wdrożenie) była zgodna z kwotą wydatków podaną w sprawozdaniu Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2016 r. sporządzanym na podstawie rozporządzenia ministra finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz j.t.). 5

6 W części C sprawozdania - Informacja na temat liczby osób zajmujących się realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w wierszu C 1. Liczba osób realizujących ustawę o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wykazano 4 osoby, a w wierszach C zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełne etaty) - 1,00 etatu, C zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej 0 (zero) osób, C innych 3 osoby, oraz C otrzymujących dodatek za realizację zadań związanych ze świadczeniami wychowawczymi - 1 osobę. Powyższe informacje potwierdzała przedstawiona kontrolerom umowa o pracę z pracownikiem realizującym zadania określone w ustawie oraz pisma dotyczące przyznania głównej księgowej dodatku specjalnego związanego z realizacją dodatkowych zadań. W części D sprawozdania - Informacja na temat finansowania w 2016 r. ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w tym środków na wdrożenie tej ustawy oraz koszty obsługi świadczeń wychowawczych, w wierszu D 3. Poniesione w 2016 r. z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wykazano kwotę zł, w wierszu na wydatki bieżące zł, a w pozostałych podwierszach D 3.1.1, D oraz D podano 0 (zero) zł. Na podstawie analizy danych zawartych na wydruku zestawienia Stany Klasyfikacji Wydatków pochodzącego z wykorzystywanego przez GOPS w Staroźrebach informatycznego systemu finansowo-księgowego stwierdzono, że gmina w całości wykorzystała środki na wdrożenie ustawy i w sprawozdaniu prawidłowo wykazała wysokość wydatków na ten cel. W wierszu D 4. Poniesione w 2016 r. z dotacji celowej z budżetu państwa wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych podano kwotę zł, w wierszu D na wydatki bieżące zł, w tym w wierszu D na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zł, w D na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej zł, w D na dodatki za realizację zadań związanych ze świadczeniami wychowawczymi zł a w D 4.2. na wydatki inwestycyjne 0 (zero) zł. Z przedstawionej przez panią informacji oraz załączonych stanów klasyfikacji za 2016 r. wynika, że w części D powinna być kwota ,19 zł (w 4010, , 4440) a w części D powinno być 5135,42 zł (w 4010, 4110, 4120). Wyjaśniła pani, że różnica wynika z faktu, że dla dodatków za realizację ustawy nie prowadzono odrębnej ewidencji (zaksięgowane są w paragrafach razem z wynagrodzeniami) i dlatego część składek odprowadzanych od dodatków zostało błędnie przyporządkowanych do punktu

7 Stwierdzono, że wykazana w sprawozdaniu kwota wydatków poniesionych w 2016 r. z dotacji celowej z budżetu państwa na wdrożenie ustawy i obsługę świadczeń wynosząca zł była zgodna z łączną kwotą wykonania wydatków związanych z zatrudnieniem i pozostałymi wydatkami bieżącymi za okres od r r. wykazaną w tabeli 3. Rozdział Świadczenia wychowawcze. Wydatki poniesione w okresie od r. do r. w zatwierdzonym w Centralnej Aplikacji Statystycznej sprawozdaniu z wykonania wydatków poniesionych w okresie od do roku w działach: 710, 801, 852, 853, przekazanym w dniu r. do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Jednocześnie na podstawie porównania sprawozdań ustalono, że ww. kwota wydatków na wdrożenie i obsługę świadczeń była zgodna z kwotą wykonania wydatków podaną w sprawozdaniu Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2016 r Sprawozdanie Miesięczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za marzec 2017 r. Analizie poddano dane zawarte w ostatnio zatwierdzonym sprawozdaniu pn. Miesięczne zbiorcze sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego za miesiąc marzec 2017 r. Ustalono, że kwota zł wykazana w wierszu A.1., kolumna 3 - Świadczenia wychowawcze przekazane w formie pieniężnej była zgodna z łączną kwotą wynikającą z zatwierdzonych przez panią list wypłat świadczeń wychowawczych w formie przelewu z 23 marca 2017 r. i 29 marca 2017 r. oraz listy wypłat w formie gotówki z dnia 23 marca 2017 r. Na podstawie listy wypłat w formie gotówki, gdzie asystent rodziny potwierdził odbiór kwoty 1500 zł stwierdzono, że kwota podana w wierszach A.2, kolumna 3.- Świadczenie wychowawcze przekazane w formie rzeczowej lub formie opłacania usług w związku wystąpieniem co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w art. 9 ustawy i A.2.1., kolumna 3. przekazane w formie rzeczowej była prawidłowa. Jednocześnie poinformowała pani, że świadczenia wychowawcze wypłacane były gotówką do rąk upoważnionego asystenta rodziny, który zobowiązany był do rozliczania się z pobranej gotówki i przedkładania faktur za zakupione artykuły. W sprawozdaniu, w części C.- Informacja o realizacji świadczeń wychowawczych, liczba wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego (wiersz C.1., kolumna 3.) była zgodna 7

8 z liczbą wniosków odnotowanych w marcu 2017 r. w prowadzonym przez jednostkę rejestrze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. W części D. - Informacje o rodzinach pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, w wierszach D.1. i D.2., kolumna 3. podano liczby rodzin bez dziecka niepełnosprawnego i rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym pobierających świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, które odpowiednio wynosiły 427 i 38. Dane potwierdzono wydrukami za marzec 2017 r. z systemu dziedzinowego Signity. W części E. - Informacje o liczbie rodzin pobierających świadczenie wychowawcze w wierszu E.1, kolumna 3. podano liczbę rodzin pobierających świadczenie wychowawcze wynoszącą 596. Dane w częściach D. i E. były zgodne z danymi na wydruku raportu do sprawozdania za miesiąc marzec 2017 r. z systemu informatycznego Sygnity. Jednocześnie poinformowała pani, że w sprawozdaniu w częściach D. i E. wprowadzono do sprawozdania dane automatycznie wygenerowane za pomocą programu do obsługi świadczeń wychowawczych Sygnity. W części F.- Informacje na temat finansowania świadczeń wychowawczych i kosztów obsługi w wierszu F.2., kolumna 3 wykazano kwotę otrzymanej z budżetu państwa dotacji w wysokości zł. Podana kwota była zgodna z kwotą na przedstawionym kontrolującym i pochodzącym z systemu finansowo-księgowego ośrodka wydruku Obroty Na Klasyfikacji Dochodów w rozdziale W wierszu F.4., kolumna 3. - Wydatki na obsługę świadczeń wychowawczych sfinansowane z dotacji z budżetu państwa podano kwotę zł. Na podstawie wydruku pochodzącego z informatycznego systemu finansowo-księgowego ośrodka stwierdzono, że podana w sprawozdaniu kwota odpowiadała wysokości wydatków zapisanych w stanie klasyfikacji wydatków w rozdziale , 4040, 4110 i Proces szacowania wysokości dotacji i jego rzetelność W przekazanym wojewodzie mazowieckiemu sprawozdaniu z wykonania wydatków poniesionych w okresie od r. w działach: 710, 801, 852, 853 w rozdziale na dzień r. wykazano plan dotacji na 2016 r. oraz kwotę dotacji otrzymanej w wysokości zł. Podano również kwotę wykorzystanej dotacji w wysokości zł. Podane kwoty były zgodne z kwotami planu oraz wykonania wykazanymi w sprawozdaniu Rb-50 Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji 8

9 rządowych oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2016 r. oraz Rb28S - sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej okres sprawozdawczy: od początku roku do 31 grudnia Według sprawozdania kwota wydatków na świadczenia wychowawcze wyniosła ,50 zł i stanowiła 97,98% planu wydatków. Natomiast kwota wydatków na obsługę świadczeń wychowawczych wyniosła ,50 zł, co stanowi około 2% (1,99%) planu wydatków. Ustalono, że gmina otrzymała dotację na realizację zadań związanych z wypłatą i obsługą świadczeń wychowawczych w wysokości zł, która była zgodna ze sprawozdaniem Przewidywane niedobory środków finansowych w rozdziale świadczenia wychowawcze przekazanym w dniu r. za pomocą Centralnej Aplikacji Statystycznej. Wyjaśniła pani, że w miesiącu grudniu 2016 r. kwota zapotrzebowania na środki finansowe z budżetu wojewody była wyliczana na podstawie kwoty wynikającej z wygenerowanych list wypłat i kwoty potrzebnej na realizację wniosków złożonych do dziesiątego dnia bieżącego miesiąca oraz kwoty niezbędnej na obsługę świadczeń wychowawczych. Na podstawie analizy list wypłat świadczeń wychowawczych oraz informacji załączonej do sprawozdania Realizacja Programu Rodzina 500+ w 2016 r. (stan na koniec grudnia) ustalono, że GOPS w Staroźrebach z otrzymanej dotacji w rozdziale świadczenia wychowawcze, w wysokości zł wydatkował kwotę zł. Niewykorzystana kwota zł została zwrócona na konto MUW w Warszawie. Na dzień kontroli gmina Staroźreby na realizację zadań określonych w ustawie otrzymała plan dotacji na 2017 r. w wysokości zł. Z analizy sprawozdania Dodatkowe zapotrzebowanie na marzec 2017 r. wynika, że na koniec lutego 2017 r. jednostka nie wykorzystała zł. przekazanej dotacji. Przedstawione w trakcie kontroli wydruki Obroty Na Klasyfikacjach Dochodów w rozdziale wskazywały, że w marcu 2017 r. wojewoda mazowiecki przekazał gminie zł dotacji na realizację wypłat i obsługę świadczeń wychowawczych. Na podstawie list wypłat oraz przedstawionych kontrolerom stanów klasyfikacji wydatków stwierdzono, że z łącznej kwoty pozostającej do dyspozycji ośrodka zł w marcu 2017 r. wykorzystano zł na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz zł na obsługę świadczeń. Na podstawie powyższych ustaleń stwierdzono, że w grudniu 2016 r. oraz marcu 2017 r. prawidłowo określono zapotrzebowanie na środki z budżetu wojewody na realizację zadań określonych w ustawie. Wysokość środków, o które wnioskowała gmina była zgodna z potrzebami w tym zakresie. 9

10 Wobec przedstawionej oceny dotyczącej realizacji zadań w zakresie objętym kontrolą, zalecenia pokontrolne nie zostaną wydane. z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Wioletta Kucharska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej 10

Pan Tadeusz Ciak Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki ul. Moniuszki Maków Mazowiecki

Pan Tadeusz Ciak Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki ul. Moniuszki Maków Mazowiecki Warszawa, 21 sierpnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.6.2017.AJ Pan Tadeusz Ciak Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki ul. Moniuszki 6 06-200 Maków Mazowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno

Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a Słupno Warszawa, 12 września 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.14.2017.AG Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie ul. Warszawska 26a 09-472 Słupno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

al. 3 Maja Legionowo

al. 3 Maja Legionowo Warszawa, 13 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.1.2017.EO Pani Anna Brzezińska Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie al. 3 Maja 28 05-120 Legionowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 13 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.2.2017.EO Pan Jakub Brzeziński Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie ul. Partyzantów 3 05-155 Leoncin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pan Zdzisław Lis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki Piaseczno

Pan Zdzisław Lis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki Piaseczno Warszawa, 07 sierpnia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.3.2017 Pan Zdzisław Lis Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5 05-500 Piaseczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.23.2015 Bydgoszcz, 31 lipca 2015 r. Pan Wojciech Rakowski Wójt Gminy Zbiczno Urząd Gminy Zbiczno Zbiczno 140 87-305 Zbiczno WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Węgier Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu ul. Ciechanowska Ojrzeń

Pani Małgorzata Węgier Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu ul. Ciechanowska Ojrzeń Warszawa, 17 października 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-VII.431.2.2.2017.AB Pani Małgorzata Węgier Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ojrzeniu ul. Ciechanowska 19 06-456 Ojrzeń WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r.

WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 23 sierpnia 2017 r. FB-IV.431.2.2017 Pan Robert Jarzębak Wójt Gminy Dobroń WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice

Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 01 Znak sprawy: FN-IV.431.6.2014 Pani Elżbieta Frejowska Wójt Gminy Nagłowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie

Bardziej szczegółowo

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r.

FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.5.2015 Opole, 22 grudnia 2015 r. Pan Arkadiusz Wiśniewski Prezydent Miasta Opola WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności Gielniów

Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności Gielniów Warszawa, 24 listopada 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.13.2015.AK Pani Małgorzata Woźniak Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Pl. Wolności 75 26-434 Gielniów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Anna Tarkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie ul. Dworcowa Platerów

Pani Anna Tarkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie ul. Dworcowa Platerów WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 17 listopada 2016 r. WPS-S.431.2.7.2016.JS Pani Anna Tarkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie ul. Dworcowa 21 08-210 Platerów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Warszawa, 23 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.4.10.2016.EO Pan Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka Urząd Miasta Płocka Stary Rynek 1 09-400 Płock SPRAWOZDANIE Z KONTROLI przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2017

Zarządzenie Nr 66/2017 Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie zmian Uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na rok 2017 Na podstawie art.247 ust. 1, art. 257 Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Pani Monika Wilk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy ul. Latowicka Siennica

Pani Monika Wilk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy ul. Latowicka Siennica Warszawa, 14 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.7.2015.EST Pani Monika Wilk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siennicy ul. Latowicka 9 005-332 Siennica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.83.2015 Kraków, 19.02.2016 r. Pan Piotr Hajduk Zastępca Wójta Gminy Pcim 32-432 Pcim 563 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Pani Aniela Kopaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo

Pani Aniela Kopaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo Warszawa, 27 kwietnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.5.2016.KO Pani Aniela Kopaczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie ul. Szkolna 1 09-454 Bulkowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck

Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska Łąck Warszawa, 20 lutego 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.24.2016.JP. Pan Jarosław Tyburski Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łącku ul. Gostynińska 2 09-520 Łąck WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na

Bardziej szczegółowo

Pani Urszula Karolewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie ul. Płocka Iłów

Pani Urszula Karolewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie ul. Płocka Iłów Warszawa, 29.12.2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.16.2015.EST Pani Urszula Karolewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie ul. Płocka 2 96-520 Iłów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała ul. Jana Kazimierza Biała

Pani Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała ul. Jana Kazimierza Biała Warszawa, 8 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.17.2015.KO Pani Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1 09-411 Biała

Bardziej szczegółowo

Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, Czernice Borowe

Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, Czernice Borowe Warszawa, 23 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.15.2016.AJ Pani Urszula Maćkowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia r. PS-I Pan

Poznań, dnia r. PS-I Pan Poznań, dnia 13.06.2012 r. PS-I.431.12.2012.8 Pan Józef Chudy Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, dnia 18 stycznia 2016 r. WPS-IX.431.2.17.2015.EST Pani Bożena Kaźmierczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pani Maria Magdalena Jarzębowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej

Pani Maria Magdalena Jarzębowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej Warszawa, 06 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.6.2017.AB Pani Maria Magdalena Jarzębowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieczfni Kościelnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 14 lutego 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-R.431.2.7.2016.AK Pani Ewa Gomuła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Zachęta 57 26-650 Przytyk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków,

OK-III Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.15.2013 Kraków, 04.11.2013 Pan Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.15.2015 Bydgoszcz, 10 czerwca 2015 r. Pan Kazimierz Wolfram Wójt Gminy Osiek Urząd Gminy Osiek Osiek 85 87-340 Osiek WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10. Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, 16 marca 2010 r. PS.I-3.0932-2/10 Pan Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Warszawa, 23 stycznia 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.4.8.2016.AS Pan Radosław Witkowski Prezydent Miasta Radomia Urząd Miasta Radom ul. Jana Kilińskiego 30 26-600 Radom SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.10.2015 Bydgoszcz, 25 maja 2015 r. Pan Dariusz Górski Wójt Gminy Wąpielsk Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-1/09 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Dolsku w zakresie wykorzystania dotacji

Bardziej szczegółowo

Pani Halina Szuflińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie ul. Zastawska 13, Wąsewo

Pani Halina Szuflińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie ul. Zastawska 13, Wąsewo Warszawa, 18 stycznia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.32.2015 Pani Halina Szuflińska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąsewie ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Piotrowska Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie ul. Rębowska Wyszogród

Pani Grażyna Piotrowska Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie ul. Rębowska Wyszogród Warszawa, 15 listopada 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.18.2016.JP Pani Grażyna Piotrowska Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyszogrodzie ul. Rębowska 42 09-450 Wyszogród WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.19.2015 Bydgoszcz, 6 lipca 2015 r. Pan Stanisław Szarowski Wójt Gminy Dębowa Łąka Urząd Gminy Dębowa Łąka Dębowa Łąka 38 87 207 Dębowa Łąka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli

KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Poznań, dnia 1 kwietnia 2011 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB.Y-l.0932-15/11 KANCELARIA GŁÓWNA i [ WStMG WStMO \ 1 n j/ W, 7H11? OWA om I 3. KWI, tuli Pan Bolesław Chwarścianek Wójt Gminy Czarnków WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.3.2014 Bydgoszcz, dnia 19 grudnia 2014 r. Pan Dariusz Kolczyński Wójt Skrwilna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Dane organu sporządzającego sprawozdanie. (nazwa i adres) Wojewoda/Gmina 1)...

Dane organu sporządzającego sprawozdanie. (nazwa i adres) Wojewoda/Gmina 1)... Dane organu sporządzającego sprawozdanie.. (nazwa i adres) Wojewoda/Gmina 1)... MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE/MIESIĘCZNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ŚWIADCZENIA

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Dołęga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. Parkowa 32, Gostynin

Pani Magdalena Dołęga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. Parkowa 32, Gostynin Warszawa, 11 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-P.431.9.2017.JP Pani Magdalena Dołęga Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie ul. Parkowa 32, 09-500 Gostynin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 5289 UCHWAŁA NR XIV/88/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp., dnia czerwca 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński FB-III.431.10.2012.AJaś Pan Ryszard Klisowski Wójt Gminy Przewóz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 36 ust. ustawy z dnia 15

Bardziej szczegółowo

Pani Danuta Graszka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie

Pani Danuta Graszka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Warszawa, 17 września 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.2.12.2015.EST Pani Danuta Graszka Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 20 kwietnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-C.431.10.14.2014 Pan Adam Dariusz Rachuba Wójt Gminy Pokrzywnica Urząd Gminy Pokrzywnica al. Jana Pawła II 1 06-121 Pokrzywnica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2015 09 28 Znak sprawy: FN.IV.431.2.23.2015 Pan Paweł Zagaja Wójt Gminy Nowy Korczyn WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Zakres Okres objęty kontrolą: Zespół kontrolerów: Termin przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.24.2014 Bydgoszcz, 18 listopada 2014 r. Pan Mieczysław Jętczak Wójt Gminy Brzozie Urząd Gminy Brzozie Brzozie 50 87-313 Brzozie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dwa miesiące kwartału razem w tym: w ramach koordynacji

Dwa miesiące kwartału razem w tym: w ramach koordynacji Dane organu sporządzającego sprawozdanie.. (nazwa i adres) Załączniki do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia... (poz....) Załącznik nr 1 WZÓR Wojewoda/Gmina 1)... KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOSLĄSKI k Wrocław, dnia stycznia 2017 r. N RS-RS.431.17.2016.EJ w y s ł a n o Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 0 5-81- 201? k a n c e l a r ia Sposób doręgzenia:... Pani Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Pani Daniela Romańczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej ul. Kubusia Puchatka Jabłonna Lacka

Pani Daniela Romańczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej ul. Kubusia Puchatka Jabłonna Lacka WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 25 maja 2017 r. WPS-S.431.2.2.2017.JS Pani Daniela Romańczuk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie Lackiej ul. Kubusia Puchatka 1 08-304 Jabłonna Lacka

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Gorzów Wlkp. dnia kwietnia 2013 r. WOJEWODA LUBUSKI FB-III.431.5.2013.AJaś Pan Wadim Tyszkiewicz Prezydent Nowej Soli WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Pani Barbara Markowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej ul. Biegańskiego Małkinia Górna

Pani Barbara Markowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej ul. Biegańskiego Małkinia Górna Warszawa, 20 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.13.2015 Pani Barbara Markowska Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Małkini Górnej ul. Biegańskiego 3 07-320 Małkinia Górna WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8.

Pow. użytków rolnych zgłoszona we wniosku (ha) Łączna ilość oleju napędowego wynikająca z faktur (l) marzec /wrzesień 757, ,00 8. X PROTOKÓŁ problemowej kontroli finansowej przeprowadzonej w URZĘDZIE GMINY W DAMNICY w dniach od 14 do 25 lutego 2008 roku, przez Bożenę Kniaź starszego inspektora wojewódzkiego Oddziału Kontroli Finansowej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4528 UCHWAŁA NR XXXVIII/102/2013 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 10 grudnia 2013 r.

Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4528 UCHWAŁA NR XXXVIII/102/2013 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 10 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4528 UCHWAŁA NR XXXVIII/102/2013 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie trybu, sposobu i terminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Pani Grażyna Wisiecka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach

Pani Grażyna Wisiecka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach Warszawa, 12 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.9.2015 Pani Grażyna Wisiecka Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Zatorach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r.

Uchwała Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r. Uchwała Nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie trybu, sposobu i terminu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.17.2015 Bydgoszcz, 17 czerwca 2015 r. Pan Jerzy Dutkiewicz Wójt Gminy Książki Urząd Gminy w Książkach ul. Bankowa 4 87 222 Książki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 17 listopada 2014 r. PS-V.431.6.2014.JKas Pani Danuta Zabłocka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI FB-KF.431.13.2015.KW Wrocław, dnia ^3 maja 2015 r. Pan Tadeusz Krzakowski Prezydent Miasta Legnica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniach od 20.04.2015 r. do 28.04.2015 r. na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Wiesława Czerwińska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu

Pani Wiesława Czerwińska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu Warszawa, 17 sierpnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.6.2016.AB Pani Wiesława Czerwińska Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust.

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WSRRW.III.431.1.2014 Bydgoszcz, dnia 29 sierpnia 2014 r. Pan Wojciech Sypniewski Wójt Osielska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

l i r! 1 3. 03. 2014 T

l i r! 1 3. 03. 2014 T Poznań, dnia12.marca 2014 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.431.2.2014.1 j Wielkopolski Urząd Wojewódzki" w Poznaniu i KAHCCLARLA GS.ÓWNA l i r! 1 3. 03. 2014 T Za dcwc jr ^ w), ę.- Pan Brunon Wolski Wójt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.97.2015 Kraków, 22.03.2016 r. Pani Katarzyna Popek Klub Przedszkolaka,,Tęczowe Misie ul. Władysława Żeleńskiego 60A 31-353 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 10 07 Znak sprawy: FN-IV.431.27.2014 Pan Józef Bryk Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły

PROTOKÓŁ. Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników szkoły PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Chechle przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 18 grudnia 2015 r. W SPRAWIE TRYBU UDZIELANIA I ROZLICZANIA DOTACJI DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz energii PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bycinie przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Si-KiniAKiAT PREZYDENTA MIASTA 1 6-08- 2012 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce 2012-08-13 BiZK.V.6610.32,2012 UR; Wvdi 3 u- 1? L.* odpił. LĄD MIASTA KIELCE a! Audytu Wewnętrznego i Kontroli 1 6-08- 2012 lisiiksi!

Bardziej szczegółowo

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

FBC.V ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.8.2016.ZG Opole, dnia 28 września 2016 r. Pan Andrzej Gosławski Wójt Gminy Świerczów ul. Brzeska 48 46-112 Świerczów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09

PROTOKÓŁ. WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09 WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Poznaniu WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁCZNEJ PS.I-8.0932-9/09 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Czarnkowie w zakresie wykorzystania dotacji przeznaczonej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 4399 UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 18 grudnia 2015 r.

Gdańsk, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 4399 UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI. z dnia 18 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 21 grudnia 2015 r. Poz. 4399 UCHWAŁA NR XV/123/2015 RADY GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.8.2016 Kraków, 27.06.2016 r. Pan Marian Gamrat Starosta Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna Czernice Borowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna Czernice Borowe Warszawa, 06 grudnia 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-O.431.13.2016.MBT Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicach Borowych ul. Dolna 2 06-415 Czernice Borowe WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pani Dorota Kaczorek-Magdalińska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

Pani Dorota Kaczorek-Magdalińska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie Warszawa, 05 lipca 2017 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-C.431.2.4.2017.AB Pani Dorota Kaczorek-Magdalińska Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r.

FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.MH.0932-4/6/2010 Szczecin, dnia marca 2010 r. Pan Zdzisław Lech Twardowski Wójt Gminy Bielice Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X /50/ 2015 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 31 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR X /50/ 2015 RADY GMINY W CZARNOCINIE. z dnia 31 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR X /50/ 2015 RADY GMINY W CZARNOCINIE z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form

Bardziej szczegółowo

WPS-I AK Pani Beata Wąsowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WPS-I AK Pani Beata Wąsowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Warszawa, 28 września 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-I.431.2.14.2016.AK Pani Beata Wąsowska Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 127 ust.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN 2)

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE O ZADANIACH Z ZAKRESU ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH ZREALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ BUDŻETÓW GMIN 2) Wojewoda/Gmina ) Powiat m.st. Warszawa (kwartał) A. Wydatki na świadczenia rodzinne finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczba świadczeń... 4. 4.. 4. 5. trzy e 2 4 5 6 7 8 9 24 544 47

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo

Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo Olsztyn, dnia 20 listopada 2014 roku WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Znak: PS-I.431.1.14.2014 Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124

Bardziej szczegółowo

MOPS Bielsk Podlaski Bielsk Podlaski Kazimierzowska 18 Tel Fax Gmina -

MOPS Bielsk Podlaski Bielsk Podlaski Kazimierzowska 18 Tel Fax Gmina - MOPS Bielsk Podlaski 17-100 Bielsk Podlaski Kazimierzowska 18 Tel. 85 7303230 Fax 85 7302006 Gmina - KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

https://cas.mpips.gov.pl:8443/cas/sjd/sprawozdania/przegladaj.do?idlisty=sj0001&idtypu=html&idwywolania=sj0001&wiersz=0&kontekst=jedno 1/13

https://cas.mpips.gov.pl:8443/cas/sjd/sprawozdania/przegladaj.do?idlisty=sj0001&idtypu=html&idwywolania=sj0001&wiersz=0&kontekst=jedno 1/13 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Wodzisław Śląski, Kubsza 28/- Tel. 324556200 Fax 324556200 Gmina KWARTALNE SPRAWOZDANIE/KWARTALNE ZBIORCZE SPRAWOZDANIE 1) RZECZOWO-FINANSOWE Z WYKONYWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r.

P R O T O K Ó Ł. z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Egzemplarz Nr 1 K-PS.1.DK/0932/ /09 P R O T O K Ó Ł Jednostka kontrolowana: Adres: z kontroli problemowej przeprowadzonej W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W MALECHOWIE w dniu 27 listopada 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo