ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP"

Transkrypt

1 Elbieta CHLEBICKA Agnieszka GUZIK Wincenty LIWA Politechnika Wrocławska ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP siedzca, która jest przyjmowana najczciej podczas pracy moe by przyczyn schorze krgosłupa. Tradycyjne krzesło umoliwia zachowanie kta midzy tułowiem a udem zblionego do prostego, co wpływa negatywnie na kształt krgosłupa w płaszczynie strzałkowej. Analiza kształtu krgosłupa pozycji siedzcej na tradycyjnym krzele wykazała zmniejszenie lub zanik lordozy ldwiowej. Moe to powodowa nierównomierny nacisk na krki midzykrgowe i dolegliwoci bólowe krgosłupa [1, 5]. Wczeniejsze badania wykazały, e zachowanie lordozy ldwiowej wystpuje gdy kt tułów udo jest ktem wikszym ni 90 stopni, co mona uzyska na siedzisku z płyt siedzeniow pochylon ku przodowi [1-5]. Celem pracy jest analiza zmian kształtu krzywizn krgosłupa mczyzn i kobiet w pozycji siedzcej na zwykłym krzele oraz na siedzisku z pochylon płyt pod rónymi ktami ku przodowi ( balance chair ). Zmiany kształtu kifozy piersiowej i lordozy ldwiowej podczas siedzenia na rónych siedziskach przeprowadzono w zalenoci od typu postawy ciała tj. kifotycznego (K), równowanego (R) i lordotycznego (L). MATERIAL I METODA BADA Badania wykonano za pomoc posturometru - S u 217 mczyzn i 423 kobiet w wieku lat w kwietniu 2002 roku [6]. Łcznie zbadano 640 osób, u których uzyskano wykresy krzywizn krgosłupa od siódmego krgu szyjnego (C7) do pitego ldwiowego

2 (L5). Analizowano kształt kifozy piersiowej i lordozy ldwiowej w płaszczynie strzałkowej w nastpujcych pozycjach: 1 pozycja stojca 2 pozycja siedzca na zwykłym krzele 3 pozycja siedzca na krzele balance chair z płyt siedzeniow pochylon do przodu pod ktem pozycja siedzca na krzele balance chair z płyt siedzeniow pochylon do przodu pod ktem pozycja siedzca na krzele balance chair z płyt z płyt siedzeniow pochylon do przodu pod ktem Rys. 1. Krzesło typu balance chair W tych pozycjach obliczono kty α, β, γ opisujce krzywizny krgosłupa w płaszczynie strzałkowej. Kt α okrela nachylenie górnego odcinka krgosłupa piersiowego, kt β - nachylenie odcinka piersiowo - ldwiowego, kt γ - nachylenie odcinka ldwiowo - krzyowego. Zmiany któw w badanych pozycjach analizowano w zalenoci od typu postawy ciała: kifotyczny (K), równowany(r) i lordotyczny (L) [7]. Typ kifotyczny charakteryzuje si przewag kifozy piersiowej nad lordoz ldwiow. Typ równowany posiada przyblione wielkoci obu krzywizn, a w typie lordotycznym wystpuje przewaga krzywizny ldwiowej nad piersiow [7].

3 Aby lepiej wykaza zmiany w kształcie krgosłupa wartoci analizowanych któw α, β, γ we wszystkich pozycjach siedzcych znormalizowano rednia arytmetyczn i dyspersj pozycji stojcej. Zmierzone wartoci któw opracowano statystycznie, do badania istotnoci rónic zastosowano test t Studenta. Wyniki przedstawiono w tabelach 1 8 i na rysunku 2-5. WYNIKI BADA Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 i 2 mona stwierdzi, e mczyni w postawie stojcej oraz we wszystkich pozycjach siedzcych maj istotnie wiksz krzywizn górnego odcinka krgosłupa. Natomiast kobiety charakteryzuj si wiksz lordoz ldwiow. W porównaniu do pozycji stojcej siedzenie na tradycyjnym krzele mczyzn powoduje statystycznie istotne zmiany w ktach α, β, γ. Szczególnie zwikszyło si nachylenie górnego odcinka krgosłupa u mczyzn. Natomiast u kobiet siedzenie na tradycyjnym krzele nie powoduje istotnych zmian kta α, tj. w kształcie kifozy piersiowej. Siedzenie na siedzisku z płyt pochylon ku przodowi wpływa wyranie na zmniejszenie kifozy piersiowej mczyzn. siedzca na tradycyjnym krzele spowodowała u obu płci take istotne zmniejszenie lordozy ldwiowej. Zastosowanie specjalnego siedziska przyczyniło si do zwikszenia krzywizny ldwiowej krgosłupa głównie u kobiet ( tabela 1 i 2). Nastpnie zbadano jak zmieniaj si w pozycjach siedzcych krzywizny krgosłupa u mczyzn i kobiet charakteryzujcych si typem postawy ciała kifotycznym, równowanym i lordotycznym. Tabela 1. Charakterystyka któw α, β, γ w badanych pozycjach u mczyzn Mczyni 1 17,07 3,5 10,06 3,39 10,33 4, ,51 4,98 8,22 3,47 2,92 2, ,69 4,70 7,61 3,15 3,26 3, ,57 4,70 7,73 3,08 3,40 3, ,40 4,83 7,46 3,02 3,17 3,65

4 Tabela 2. Charakterystyka któw α, β, γ w badanych pozycjach u kobiet Kobiety 1 14,65 3,36 11,62 3,16 15,85 5, ,79 4,59 6,98 2,95 4,74 3, ,47 4,41 6,76 2,84 6,01 5, ,88 4,27 6,99 3,01 5,98 5, ,26 4,27 7,24 2,97 6,02 5,20 Tabela 3. Charakterystyka któw u mczyzn typu kifotycznego Mczyni typu kifotycznego (Km) 1 18,038 3,129 10,044 3,608 8,701 3, ,204 4,821 8,242 3,396 2,809 2, ,268 4,58 7,701 7,718 3,07 3, ,127 4,68 7,93 3,183 3,159 3, ,006 5,036 7,624 3,159 2,955 3,428 Tabela 4. Charakterystyka któw u kobiet typu kifotycznego Kobiety typu kifotycznego (Kk) 1 17,354 2,934 10,688 10,621 10,521 3, ,948 4,596 7,052 2,903 3,792 3, ,274 4,456 6,632 2,836 3,942 4, ,162 6,558 3,024 3,953 3, ,453 4,181 6,842 2,86 4,295 4,128

5 Tabela 5. Charakterystyka któw u mczyzn typu równowanego Mczyni typu równowanego (Rm) 1 14,942 3, ,89 14,154 3, ,904 5,096 8,115 3,756 3,038 3, ,353 4,664 7,51 2,708 3,902 4, ,288 4,381 7,096 2,659 4,288 4, ,712 3,957 7,096 2,681 3,808 4,22 Tabela 6. Charakterystyka któw u kobiet typu równowanego Kobiety typu równowanego (Rk) 1 14,8 2,877 11,503 3,164 14,868 3, ,028 4,609 7,206 3,15 4,526 3, ,414 4,214 6,759 2,77 5,609 4, ,954 4,341 7,202 2,945 5,462 5, ,087 4,179 7,445 3,122 5,705 5,105 U mczyzn typu kifotycznego (Km) siedzenie na krzele spowodowało, istotne nachylenie górnego odcinka krgosłupa. Natomiast zastosowanie siedziska z pochylon płyt ku przodowi wpłynło istotne na zmniejszenie kta α, co jest zjawiskiem pozytywnym. U kobiet nie zaobserwowano istotnych zmian w kifozie piersiowej podczas siedzenia na siedzisku balance chair. Natomiast istotne spłaszczenie krzywizny dolnego odcinka krgosłupa wystpuje we wszystkich analizowanych pozycjach siedzcych. Siedzenie na specjalnym siedzisku powoduje jedynie niewielki wzrost kta γ u mczyzn i kobiet typu kifotycznego (Kk) (tab. 3, 4). U mczyzn typu równowanego (Rm) siedzenie na specjalnym siedzisku take wpływa na zmniejszenie kifozy piersiowej, która istotnie zwikszyła podczas siedzenia na

6 tradycyjnym krzele. Wykazano take wikszy wzrost kta γ u kobiet ni u mczyzn typu równowanego (tab. 5, 6). Tendencja duego nachylenia górnego odcinka krgosłupa podczas siedzenia na krzele i zmniejszenie kifozy piersiowej na siedzisku balance chair równie wystpuje u mczyzn typu lordotycznego (Lm). Zarówno u mczyzn jak i u kobiet stwierdzono istotne zmniejszenie lordozy ldwiowej podczas siedzenia na zwykłym krzele. Natomiast wyraniejsze powikszanie lordozy ldwiowej wystpuje u kobiet w czasie stosowania siedziska z pochylon ku przodowi płyt siedzeniow (tab. 7, 8). Tabela 7. Charakterystyka któw u mczyzn typu lordotycznego Mczyni typu lordotycznego (Lm) 1 12,00 0,93 10,75 1,67 17,37 1, ,25 4,17 8,50 3,50 2,37 2, ,87 5,22 6,50 3,16 2,87 3, ,87 5,03 7,87 3,48 2,5 2, ,50 3,31 6,63 2,26 3,25 4,10 Tabela 8. Charakterystyka któw u kobiet typu lordotycznego Kobiety typu lordotycznego (Lk) 1 12,778 2,889 12,32 3,126 20,235 3, ,791 4,384 6,712 2,731 5,562 3, ,725 4,3 7,301 2,907 7,732 5, ,118 4,11 7,065 3,101 7,843 5, ,039 4,546 6,882 2,938 7,923 5,295

7 [%] Km Kk Rm Rk Lm Lk -100 pozycja Rys. 2. Zmiany kta α w pozycjach siedzcych na podstawie wartoci znormalizowanych w stosunku do pozycji stojcej [%] Km Kk Rm Rk Lm Lk pozycja Rys. 3. Zmiany kta β w pozycjach siedzcych na podstawie wartoci znormalizowanych w stosunku do pozycji stojcej.

8 [%] Km Kk Rm Rk Lm Lk pozycja Rys. 4. Zmiany kta γ w pozycjach siedzcych na podstawie wartoci znormalizowanych w stosunku do pozycji stojcej. Mona wic stwierdzi, e pozycja siedzca powoduje zmiany w wielkoci kta α zalene od typu postawy ciała i od płci. U mczyzn podczas siedzenia na zwykłym krzele obserwuje si powikszenie kifozy piersiowej najwyraniej w typie lordotycznym. Siedzenie na siedzisku balance chair spowodowało zmniejszenie pochylenia pleców najwiksze w u mczyzn typu kifotycznego. U kobiet z wyjtkiem typu lordotycznego zaobserwowano we wszystkich pozycjach siedzcych zmniejszenie kta α. Siedzisko balance chair nie powoduje u kobiet zmniejszenia kifozy piersiowej w porównaniu do siedzenia na krzele. Analiza zmian kta γ wykazała, e przyjcie pozycji siedzcej powoduje zmniejszenie krzywizny ldwiowego odcinka krgosłupa. Zmiany te zale wyranie od typu postawy ciała. Najwiksze zmiany wystpiły u mczyzn i kobiet typu lordotycznego a najmniejsze u obu płci typu kifotycznego. Specjalne siedzisko spowodowało powikszenie lordozy ldwiowej najwyraniej u kobiet typu lordotycznego. Wartoci znormalizowane wszystkich trzech któw wykazały, e najwiksze zmiany w kształcie krzywizn krgosłupa podczas siedzenia na tradycyjnym krzele wystpuj u mczyzn i kobiet typu lordotycznego (rys. 5). Natomiast najmniejsze zmiany stwierdzono u obu płci typu kifotycznego. Siedzenie na specjalnym siedzisku spowodowało najwiksz

9 popraw kształtu krzywizn krgosłupa tj. zmniejszenie kifozy piersiowej u kobiet typu kifotycznego i powikszenie lordozy ldwiowej u kobiet typu lordotycznego [%] Km Kk Rm Rk Lm Lk pozycja Rys. 5. Zmiany w kształcie krgosłupa w badanych pozycjach siedzcych na podstawie wartoci znormalizowanych w stosunku do pozycji stojcej. WNIOSKI 1. Przeprowadzone badania wykazały statystycznie istotne rónice midzy pozycj stojc a siedzc na tradycyjnym krzele w kształcie kifozy piersiowej i lordozy ldwiowej analizowanej w płaszczynie strzałkowej. Zmiany te zale od płci i od typu postawy ciała badanych. 2. Praca siedzca na tradycyjnym krzele powoduje statystycznie istotny wzrost nachylenia górnego odcinka krgosłupa mczyzn a u kobiet oraz nieznaczne zmiany kta α. U obu płci wykazano take statystycznie istotne spłycenie lordozy ldwiowej. 3. Analiza zmian kształtu krzywizn krgosłupa podczas siedzenia na krzele w zalenoci od typu postawy ciała w płaszczynie strzałkowej pokazała najwikszy wzrost krzywizny piersiowej krgosłupa u mczyzn typu lordotycznego. U kobiet typu kifotycznego zaobserwowano zmniejszenie krzywizny piersiowej a u kobiet typu lordotycznego zwikszenie krzywizny piersiowej. siedzca na krzele powoduje statystycznie istotne spłycenie odcinka ldwiowo krzyowego

10 krgosłupa, najwyraniej u mczyzn i kobiet typu lordotycznego a najmniej typu kifotycznego. 4. Zastosowanie siedziska z płyt pochylon do przodu pod rónymi ktami przyczyniło si do istotnego zmniejszenia nachylenia górnego odcinka krgosłupa mczyzn, najbardziej typu lordotycznego i równowanego. Natomiast siedzisko balance chair nie wpłynło na zmian kształtu krzywizny piersiowej krgosłupa kobiet. 5. Siedzenie na specjalnym siedzisku spowodowało zwikszenie kształtu lordozy ldwiowej, które wyraniej zaznaczyło si u kobiet. Najwikszy wzrost krzywizny ldwiowej krgosłupa obserwuje si u kobiet typu lordotycznego. LITERATURA 1. Chlebicka E., liwa W., Zmiany w krzywiznach krgosłupa mczyzn i kobiet w pozycji siedzcej, Zastosowania Ergonomii, nr 3/4, (43/44), Zielona Góra, 2001, s Dziak A.., Bóle krzya, PZWL, Warszawa Mandal A. C., Work chair with tilting seat, Ergonomics, vol. 19, s Paluch R., siedzca i siedzisko, Materiały II Krajowego Seminarium Obcienie układu ruchu przyczyny i skutki pod red. R. Palucha, Wrocław 1995, s Paluch R., Dolegliwoci miniowo szkieletowe operatorów terminali komputerowych, Ergonomia, t. 12, nr 2, 1989, s liwa W., Urzdzenie diagnostyczno - pomiarowe posturometr - S, I Sympozjum Inynieria Ortopedyczna i Protetyczna - IOP'97, Białystok, 1997, s Zeyland Malawka E., wiczenia korekcyjne, AWF, Gdask 1993.

WPŁYW SIEDZISKA BALANCE CHAIR NA KRZYWIZNY KRGOSŁUPA OSÓB O PRAWIDŁOWEJ I NIEPRAWIDŁOWEJ POSTAWIE CIAŁA

WPŁYW SIEDZISKA BALANCE CHAIR NA KRZYWIZNY KRGOSŁUPA OSÓB O PRAWIDŁOWEJ I NIEPRAWIDŁOWEJ POSTAWIE CIAŁA Elbieta Chlebicka WPŁYW SIEDZISKA BALANCE CHAIR NA KRZYWIZNY KRGOSŁUPA OSÓB O PRAWIDŁOWEJ I NIEPRAWIDŁOWEJ POSTAWIE CIAŁA Słowa kluczowe: balance chair, prawidłowa i nieprawidłowa postawa ciała Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Ocena kształtu wydziele grafitu w eliwie sferoidalnym metod ATD

Ocena kształtu wydziele grafitu w eliwie sferoidalnym metod ATD AMME 2003 12th Ocena kształtu wydziele grafitu w eliwie sferoidalnym metod ATD M. Stawarz, J. Szajnar Zakład Odlewnictwa, Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych Wydział Mechaniczny Technologiczny,

Bardziej szczegółowo

Koślawość kolan (KK) płaskostopie( PP)

Koślawość kolan (KK) płaskostopie( PP) Koślawość kolan (KK), występuje wtedy gdy wewnętrzna powierzchnia kolan delikatnie się styka powodując oddalenie stóp ( kostek wewnętrznych) od siebie : 3-4 cm KK nieznaczna. 5-7 cm KK wyraźna, 7-więcej

Bardziej szczegółowo

Wady postawy. Podział i przyczyna powstawania wad postawy u dziecka. Najczęściej spotykamy podział wad postawy i budowy ciała na dwie grupy:

Wady postawy. Podział i przyczyna powstawania wad postawy u dziecka. Najczęściej spotykamy podział wad postawy i budowy ciała na dwie grupy: Wady postawy Wada postawy jest pojęciem zbiorczym i niedostatecznie sprecyzowanym. Obejmuje szereg osobniczych odchyleń postawy ciała od wzorców uznawanych za normę stosowną do wieku, płci, typów budowy,

Bardziej szczegółowo

Statyczna próba skrcania

Statyczna próba skrcania Laboratorium z Wytrzymałoci Materiałów Statyczna próba skrcania Instrukcja uzupełniajca Opracował: Łukasz Blacha Politechnika Opolska Katedra Mechaniki i PKM Opole, 2011 2 Wprowadzenie Do celów wiczenia

Bardziej szczegółowo

Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych

Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Instytut Technologii Mechanicznej Maszyny i urządzenia technologiczne laboratorium Pomiar i nastawianie luzu w osiach posuwowych obrotowych Cykl II Ćwiczenie 1 1. CEL

Bardziej szczegółowo

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ

BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ BUDOWA LUNETY CELOWNICZEJ Luneta celownicza składa si z nastpujcych sekcji (liczc od obiektywu): - soczewek obiektywu - układu regulacji paralaxy (dotyczy lunet sportowych) - mechanizmu regulacji krzya

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA BUDOWA KRĘGOSŁUPA

OGÓLNA BUDOWA KRĘGOSŁUPA OGÓLNA BUDOWA KRĘGOSŁUPA KRĘGOSŁUP (columna vertebralis) Kręgosłup jest ruchomym słupem kostnym składa się z kręgów zrośniętych ze sobą w odcinkach krzyżowym i guzicznym oraz ruchomych połączeo w części

Bardziej szczegółowo

RODZAJE WAD POSTAWY. - zapadniętą lub spłaszczoną klatkę piersiową (bardzo często funkcja oddechowa klatki piersiowej jest upośledzona),

RODZAJE WAD POSTAWY. - zapadniętą lub spłaszczoną klatkę piersiową (bardzo często funkcja oddechowa klatki piersiowej jest upośledzona), RODZAJE WAD POSTAWY WADY KRĘGOSŁUPA PLECY OKRĄGŁE. Plecy okrągłe to nadmierne uwypuklenie fizjologicznej krzywizny piersiowej. Nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym skompensowane jest w odcinku

Bardziej szczegółowo

Elementy pneumatyczne

Elementy pneumatyczne POLITECHNIKA LSKA W GLIWICACH WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA i ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN i URZDZE ENERGETYCZNYCH Elementy pneumatyczne Laboratorium automatyki (A 3) Opracował: dr in. Jacek Łyczko Sprawdził:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu. Szkoła Podstawowa NR 79 w Gdańsku

Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu. Szkoła Podstawowa NR 79 w Gdańsku Sprawozdanie z wyników badań prowadzonych w ramach programu Szkoła Podstawowa NR 79 w Gdańsku 2012 Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka 80-397 Gdańsk ul. Kołobrzeska 61 tel. 058 553 43 11 fax.058

Bardziej szczegółowo

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe

Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe Izolacja Anteny szerokopasmowe i wskopasmowe W literaturze technicznej mona znale róne opinie, na temat okrelenia, kiedy antena moe zosta nazwana szerokopasmow. Niektórzy producenci nazywaj anten szerokopasmow

Bardziej szczegółowo

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14)

Laboratorium elektryczne. Falowniki i przekształtniki - I (E 14) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH Laboratorium elektryczne Falowniki i przekształtniki - I (E 14) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Rezonans szeregowy (E 4)

Rezonans szeregowy (E 4) POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁINYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTT MASZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH Rezonans szeregowy (E 4) Opracował: mgr in. Janusz MDRYCH Zatwierdził: W.O. . Cel wiczenia. Celem wiczenia

Bardziej szczegółowo

Agata Zgódka, Andrzej Lenart Wydział Technologii ywnoci, Katedra Inynierii ywnoci i Organizacji Produkcji SGGW, Warszawa

Agata Zgódka, Andrzej Lenart Wydział Technologii ywnoci, Katedra Inynierii ywnoci i Organizacji Produkcji SGGW, Warszawa Agata Zgódka, Andrzej Lenart Wydział Technologii ywnoci, Katedra Inynierii ywnoci i Organizacji Produkcji SGGW, Warszawa Wpływ składu surowcowego na właciwoci mechaniczne kawy palonej mielonej Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Ocena obciążenia uczniów tornistrami/plecakami

Ocena obciążenia uczniów tornistrami/plecakami Ocena obciążenia uczniów tornistrami/plecakami Zbyt duży ciężar tornistra lub pochylenie ciała wymuszone przez ten ciężar, powoduje zwiększenie obciążenia kręgosłupa oraz mięśni tułowia i może doprowadzić

Bardziej szczegółowo

TŁOCZNO BLACH O PODWYSZONEJ WYTRZYMAŁOCI

TŁOCZNO BLACH O PODWYSZONEJ WYTRZYMAŁOCI Obróbka Plastyczna Metali Nr 1, 2005 Materiałoznawstwo i obróbka cieplna mgr in. Henryk Łobza, in. Marian Stefaniak, mgr in. Sławomir Sosnowski Instytut Obróbki Plastycznej, Pozna TŁOCZNO BLACH O PODWYSZONEJ

Bardziej szczegółowo

Dr Jawny System. System aktywnego siedzenia

Dr Jawny System. System aktywnego siedzenia Dr Jawny System System aktywnego siedzenia Dr Jawny System jest zwieńczeniem koncepcji Systemu Aktywnego Leczenia Kręgosłupa SALK oraz wieloletnich prac konstruktorskich Jarosława Jawnego. Wszystkie części

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Pytka ¹. 1. Wstęp

Krzysztof Pytka ¹. 1. Wstęp Krzysztof Pytka ¹ Ocena wpływu mobilizacji łopatki na zachowanie się krzywizn kręgosłupa studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy użyciu urządzenia MORA 4 Generacji. ¹) Uniwersytet Medyczny w

Bardziej szczegółowo

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak GMINA MSZANA DOLNA charakterystyka demograficzna opracowanie mgr Marek Nawieniak WSTP Celem scharakteryzowania przemian społeczno gospodarczych, na terenie omawianej gminy wykorzystano materiały statystyczne

Bardziej szczegółowo

Ocena obcienia prac fizyczn dynamiczn na stanowisku pracy

Ocena obcienia prac fizyczn dynamiczn na stanowisku pracy Ocena obcienia prac fizyczn dynamiczn na stanowisku pracy dr med. Joanna Bugajska - Centralny Instytut Ochrony Pracy (artykuł z pakietu edukacyjnego Nauka o pracy - bezpieczestwo, higiena, ergonomia CIOP)

Bardziej szczegółowo

Prdnica prdu zmiennego.

Prdnica prdu zmiennego. POLITECHNIK LSK YDZIŁ INYNIERII RODOISK I ENERGETYKI INSTYTT MSZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH LBORTORIM ELEKTRYCZNE Prdnica prdu zmiennego. (E 16) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował: Dr in. łodzimierz

Bardziej szczegółowo

PLECY WKLĘSŁE. Slajd 1. (Dorsum concavum) Slajd 2. Slajd 3 OPIS WADY

PLECY WKLĘSŁE. Slajd 1. (Dorsum concavum) Slajd 2. Slajd 3 OPIS WADY Slajd 1 Slajd 2 Slajd 3 PLECY WKLĘSŁE (Dorsum concavum) OPIS WADY W większości przypadków istotą wady jest pogłębienie fizjologicznej lordozy lędźwiowej połączone ze zmianami w jej zasięgu i kształcie.

Bardziej szczegółowo

Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy

Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy Prawidłowa postawa ciała a ergonomia pracy Współczesny człowiek jest szczególnie narażony na wady postawy ciała. Siedzący tryb życia coraz mniejsza aktywność ruchowa, złe nawyki żywieniowe a w konsekwencji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KTA RKOJECI MŁOTKA I LOKALIZACJI PRACY W PRZESTRZENI NA ZGICIE NADGARSTKA

WPŁYW KTA RKOJECI MŁOTKA I LOKALIZACJI PRACY W PRZESTRZENI NA ZGICIE NADGARSTKA WPŁYW KTA RKOJECI MŁOTKA I LOKALIZACJI PRACY W PRZESTRZENI NA ZGICIE NADGARSTKA Artur Wandycz Instytut Biotechnologii i Ochrony rodowiska Uniwersytet Zielonogórski Ryszard Paluch Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA

DZIEŃ PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA DZIEŃ PRAWIDŁOWEJ POSTAWY CIAŁA Postawa ciała to indywidualny układ ciała jaki przyjmuje człowiek w swobodnej, nawykowej pozycji stojącej. Postawa ciała zmienia się w ciągu całego życia. Zmiany te zależą

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1*

Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1* AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1* S. Tkaczyk, M. Kciuk Zakład Zarzdzania Jakoci, Instytut Materiałów Inynierskich i

Bardziej szczegółowo

Ankieta Połykanie i gryzienie a stan funkcjonalny w rdzeniowym zaniku mięśni. Data urodzenia.. Telefon.. Mail. Liczba kopii genu SMN2..

Ankieta Połykanie i gryzienie a stan funkcjonalny w rdzeniowym zaniku mięśni. Data urodzenia.. Telefon.. Mail. Liczba kopii genu SMN2.. Szanowni Państwo, Po raz kolejny zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety. Tym razem zawiera ona pytania dotyczące połykania, gryzienia, oddychania i mówienia. Funkcje te w znacznym stopniu

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Podstawy ergonomii. Nie dotyczy. Pierwszy. Seminaria 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

I nforma c j e ogólne. Podstawy ergonomii. Nie dotyczy. Pierwszy. Seminaria 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska S YL AB US MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Podstawy ergonomii Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Kinematyka"

Ćwiczenie: Kinematyka Ćwiczenie: "Kinematyka" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: 1. Ruch punktu

Bardziej szczegółowo

Geometria stanowisk pracy siedzcej, stanowiska do pracy z komputerem

Geometria stanowisk pracy siedzcej, stanowiska do pracy z komputerem Geometria stanowisk pracy siedzcej, stanowiska do pracy z komputerem dr med. Joanna Bugajska - Centralny Instytut Ochrony Pracy (artykuł z pakietu edukacyjnego Nauka o pracy - bezpieczestwo, higiena, ergonomia

Bardziej szczegółowo

Skierowanie na zajęcia do Ośrodka wydają lekarze pierwszego kontaktu i lekarze ortopedzi. MOGKiK jest jednym z nielicznych Ośrodków Gimnastyki

Skierowanie na zajęcia do Ośrodka wydają lekarze pierwszego kontaktu i lekarze ortopedzi. MOGKiK jest jednym z nielicznych Ośrodków Gimnastyki Raport z badań przesiewowych uczniów klas III starachowickich szkół podstawowych przeprowadzonych przez nauczycieli MOGKiK w Starachowicach w miesiącach maj czerwiec 2016 r. Podsumowując wyniki badań przesiewowych

Bardziej szczegółowo

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 1 Ważnym elementem dla ucznia jest zapewnienie mu stanowiska pracy dostosowanego do wymagań ergonomii. Ma to odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawnych,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA

ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 4/2014 (104) 167 Zygfryd Głowacz, Henryk Krawiec AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków ANALIZA PRACY SILNIKA INDUKCYJNEGO W WARUNKACH ZAPADU NAPICIA ANALYSIS

Bardziej szczegółowo

PLECY OKRĄGŁE choroba kręgosłupa

PLECY OKRĄGŁE choroba kręgosłupa PLECY OKRĄGŁE To choroba kręgosłupa, której cechą charakterystyczną jest nadmierne wygięcie kręgosłupa ku tyłowi w odcinku piersiowym i krzyżowym. Nieleczona kifoza może nie tylko się pogłębić i doprowadzić

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD DLA KLASY I Technikum Informatycznego

WYKŁAD DLA KLASY I Technikum Informatycznego ERGONOMIA STANOWISKA KOMPUTEROWEGO WYKŁAD DLA KLASY I Technikum Informatycznego PRACA PRZY KOMPUTERZE Praca przy komputerze, wykonywana codziennie dłużej niż 4 godziny, może być uciążliwa, gdyż: - intensywna

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SWORZNIOWEGO PRZETWORNIKA SIŁY DO POMIARU CIARU NA URAWIU Z10

ZASTOSOWANIE SWORZNIOWEGO PRZETWORNIKA SIŁY DO POMIARU CIARU NA URAWIU Z10 Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (41) nr 3, 2016 Tomasz MAKOWSKI Szymon PAWŁOWSKI Błaej BARASKI ZASTOSOWANIE SWORZNIOWEGO PRZETWORNIKA SIŁY DO POMIARU CIARU NA URAWIU Z10 Streszczenie. W publikacji opisano

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków konwekcyjnego suszenia i sposobu przygotowania papryki na przebieg zmian chromatycznych współrzdnych barwy

Wpływ warunków konwekcyjnego suszenia i sposobu przygotowania papryki na przebieg zmian chromatycznych współrzdnych barwy Stanisław Rudy, Renata Polak Katedra Techniki Cieplnej Akademia Rolnicza w Lublinie Wpływ warunków konwekcyjnego suszenia i sposobu przygotowania papryki na przebieg zmian chromatycznych współrzdnych barwy

Bardziej szczegółowo

wiczenie nr 3 z przedmiotu Metody prognozowania kwiecie«2015 r. Metodyka bada«do±wiadczalnych dr hab. in». Sebastian Skoczypiec Cel wiczenia Zaªo»enia

wiczenie nr 3 z przedmiotu Metody prognozowania kwiecie«2015 r. Metodyka bada«do±wiadczalnych dr hab. in». Sebastian Skoczypiec Cel wiczenia Zaªo»enia wiczenie nr 3 z przedmiotu Metody prognozowania kwiecie«2015 r. wiczenia 1 2 do wiczenia 3 4 Badanie do±wiadczalne 5 pomiarów 6 7 Cel Celem wiczenia jest zapoznanie studentów z etapami przygotowania i

Bardziej szczegółowo

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 2013-09-18 ODDZIAŁ EDUKACJI ZDROWOTNEJ I HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 2013-09-18 ODDZIAŁ EDUKACJI ZDROWOTNEJ I HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY JAK ZADBAĆ O STANOWISKO PRACY UCZNIA 1 Ważnym elementem dla ucznia jest zapewnienie mu stanowiska pracy dostosowanego do wymagań ergonomii. Ma to odzwierciedlenie w obowiązujących przepisach prawnych,

Bardziej szczegółowo

! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2

! #$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#&2 ! ! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2 ($',%,+."-(3456-"(758 ($',%,+."-(34561,$",95-/7*$+&4#(."&: ($',%,+."-(3456#$&*51,$,*+&-&."&%($1'&#/,'&$*+&;51'&#/: ($',%,+."-(345614#" ($',%,+."-(34569"()*#&$&9"(*$7&."&2

Bardziej szczegółowo

dr IRENEUSZ STEFANIUK

dr IRENEUSZ STEFANIUK dr IRENEUSZ STEFANIUK E-mail istef@univ.rzeszow.pl Wykonywanie wicze w laboratorium wie si z koniecznoci pracy z urzdzeniami elektrycznymi, laserami oraz specjalistycznymi urzdzeniami pomiarowymi. Pomimo,

Bardziej szczegółowo

W wyglądzie dziecka z plecami okrągłymi obserwuje się:

W wyglądzie dziecka z plecami okrągłymi obserwuje się: Plecy okrągłe to nadmierne uwypuklenie fizjologicznej krzywizny piersiowej. Nadmierne wygięcie kręgosłupa w odcinku piersiowym skompensowane jest w odcinku szyjnym zwiększoną lordozą szyjną i pochyleniem

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Równania kinetyczne prostych reakcji.

Równania kinetyczne prostych reakcji. Szybko reakcji chemicznej definiowana jest jako ubytek stenia substratu lub przyrost stenia produktu w jednostce czasu. W definicjach szybkoci innych zjawisk wana jest wielko okrelajca kinetyk w danej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE WADY POSTAWY CIAŁA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU.

PODSTAWOWE WADY POSTAWY CIAŁA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU. PODSTAWOWE WADY POSTAWY CIAŁA W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU. Wadą postawy nazywamy zmiany w wyprostowanej swobodnej pozycji ciała, zdecydowanie różniącej się od ukształtowania typowych dla danej płci,

Bardziej szczegółowo

Układ ruchu Zadanie 1. (1 pkt) Schemat przedstawia fragment szkieletu człowieka.

Układ ruchu Zadanie 1. (1 pkt) Schemat przedstawia fragment szkieletu człowieka. Układ ruchu Zadanie 1. (1 pkt) Schemat przedstawia fragment szkieletu człowieka. Podaj nazwy odcinków kręgosłupa oznaczonych na schemacie literami A, B, C i D. Zadanie 2. (1 pkt) Na rysunku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B)

Rys1 Rys 2 1. metoda analityczna. Rys 3 Oznaczamy prdy i spadki napi jak na powyszym rysunku. Moemy zapisa: (dla wzłów A i B) Zadanie Obliczy warto prdu I oraz napicie U na rezystancji nieliniowej R(I), której charakterystyka napiciowo-prdowa jest wyraona wzorem a) U=0.5I. Dane: E=0V R =Ω R =Ω Rys Rys. metoda analityczna Rys

Bardziej szczegółowo

Gimnastyka korekcyjna. w/ćw Zajęcia zorganizowane: 15/30 h 9/16 h 1,5 Praca własna studenta: 30 h 50 h 1. udział w wykładach 3*3 h

Gimnastyka korekcyjna. w/ćw Zajęcia zorganizowane: 15/30 h 9/16 h 1,5 Praca własna studenta: 30 h 50 h 1. udział w wykładach 3*3 h Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Koordynator, osoby

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE

ELEKTRYCZNE SYSTEMY GRZEWCZE RURKOWE TYP G Elementy grzejne rurkowe typ rurkowe s w urzdzeniach do podgrzewania powietrza, wody, oleju, form i bloków metalowych rednica elementu: ø 8,5 mm napicie zasilania: 230 V, 400 V lub inne na

Bardziej szczegółowo

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych

Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych Kupony rabatowe jako forma promocji w rodowisku studenckim na przykładzie kursów jzykowych rodowisko studenckie stanowi specyficzn grup młodych konsumentów, którzy s otwarci na nowe dowiadczenia. Ci młodzi

Bardziej szczegółowo

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny

Wzór Załcznik nr 3. Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Wzór Załcznik nr 3 INF D R Podstawa prawna: Termin składania: Rozliczenie miesicznego dofinansowania do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych za okres roczny Art. 26c ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Zalenoci funkcyjne. Wykład 4: Relacyjny model danych - zalenoci funkcyjne. SQL - podzapytania A B

Bazy danych. Plan wykładu. Zalenoci funkcyjne. Wykład 4: Relacyjny model danych - zalenoci funkcyjne. SQL - podzapytania A B Plan wykładu Bazy danych Wykład 4: Relacyjny model danych - zalenoci funkcyjne. SQL - podzapytania Definicja zalenoci funkcyjnych Klucze relacji Reguły dotyczce zalenoci funkcyjnych Domknicie zbioru atrybutów

Bardziej szczegółowo

OPIS CHROMATOGRAMÓW GC/ECD. sporz dzony na podstawie informacji zawartych

OPIS CHROMATOGRAMÓW GC/ECD. sporz dzony na podstawie informacji zawartych ZAŁCZNIK E OPIS CHROMATOGRAMÓW GC/ECD sporzdzony na podstawie informacji zawartych w Opinii CLKP w Warszawie nr E-che 90/12 Jest to załcznik do OPINII w przedmiocie poprawnoci metodologicznej wykonanych

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

BADAWCZE WYZNACZENIE ELEMENTÓW MACIERZY SZTYWNO CI MANIPULATORA SZEREGOWEGO

BADAWCZE WYZNACZENIE ELEMENTÓW MACIERZY SZTYWNO CI MANIPULATORA SZEREGOWEGO dr in. Marta Góra mgr in. Ryszard Trela Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydzia Mechaniczny, Politechnika Krakowska BADAWCZE WYZNACZENIE ELEMENTÓW MACIERZY SZTYWNOCI MANIPULATORA SZEREGOWEGO

Bardziej szczegółowo

PL 204656 B1. Domagalska Małgorzata,Sosnowiec,PL Szopa Andrzej,Wilkowice,PL 05.04.2004 BUP 07/04 29.01.2010 WUP 01/10

PL 204656 B1. Domagalska Małgorzata,Sosnowiec,PL Szopa Andrzej,Wilkowice,PL 05.04.2004 BUP 07/04 29.01.2010 WUP 01/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204656 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 356374 (22) Data zgłoszenia: 30.09.2002 (51) Int.Cl. A63B 19/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Dyskretyzacja sygnałów cigłych.

Dyskretyzacja sygnałów cigłych. POLITECHNIKA LSKA WYDZIAŁ INYNIERII RODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZDZE ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM METROLOGII Dyskretyzacja sygnałów cigłych. (M 15) www.imiue.polsl.pl/~wwwzmiape Opracował:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA TEODOLITÓW. SYSTEMY ODCZYTOWE

BUDOWA TEODOLITÓW. SYSTEMY ODCZYTOWE BUDOWA TEODOLITÓW. SYSTEMY ODCZYTOWE Teodolity to instrumenty geodezyjne wykorzystywane do pomiarów któw poziomych i pionowych. Obecnie najczciej wykorzystuje si w pomiarach teodolity (tachimetry Total

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

WADY POSTAWY CIAŁA PRZECIWWSKAZANIA DO ĆWICZEŃ PRZY OKREŚLONYCH WADACH

WADY POSTAWY CIAŁA PRZECIWWSKAZANIA DO ĆWICZEŃ PRZY OKREŚLONYCH WADACH WADY POSTAWY CIAŁA PRZECIWWSKAZANIA DO ĆWICZEŃ PRZY OKREŚLONYCH WADACH Wady postawy stanowią w czasach współczesnych problem zdrowotny naszego społeczeństwa. Gwałtowne zmiany zachodzące w środowisku otaczającego

Bardziej szczegółowo

ERGONOMIA. Cz. 5 ZASADY ORGANIZACJI PRACY I STANOWISK PRACY

ERGONOMIA. Cz. 5 ZASADY ORGANIZACJI PRACY I STANOWISK PRACY ERGONOMIA Cz. 5 ZASADY ORGANIZACJI PRACY I STANOWISK PRACY 1 OGÓLNE ZASADY KSZTAŁTOWANIA STANOWISK PRACY Zapobiegać lub redukować konsekwencje związane z przeciążeniami można poprzez: 1. Unikanie pochylania

Bardziej szczegółowo

Metodyka bada układu hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej

Metodyka bada układu hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej Dr in. Włodzimierz Madejczyk Instytut Techniki Górniczej KOMAG Metodyka bada układu hydraulicznego sekcji obudowy zmechanizowanej S t r e s z c z e n i e Z dowiadcze ruchowych pracy układu hydraulicznego

Bardziej szczegółowo

mgr Tomasz Gr bski Scenariusz do lekcji matematyki w klasie 1a liceum ogólnokształc cego Czas trwania Miejsce przeprowadzenia lekcji Cele lekcji:

mgr Tomasz Gr bski Scenariusz do lekcji matematyki w klasie 1a liceum ogólnokształc cego Czas trwania Miejsce przeprowadzenia lekcji Cele lekcji: mgr Tomasz Grbski Scenariusz do lekcji matematyki w klasie 1a liceum ogólnokształccego Temat: Powtórzenie wiadomoci o własnociach funkcji i zastosowanie ich do opisu zjawisk w yciu codziennym Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

Badanie wpływu któw ostrza i przystawienia na opory krojenia produktów spoywczych

Badanie wpływu któw ostrza i przystawienia na opory krojenia produktów spoywczych Barbara Sykut, Konrad Kowalik, Marek Opielak Katedra Inynierii Procesowej, Spoywczej i Ekotechniki Wydział Mechaniczny Politechniki Lubelskiej Badanie wpływu któw ostrza i przystawienia na opory krojenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

I nforma c j e ogólne. Ergonomia. Nie dotyczy. Wykłady 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska

I nforma c j e ogólne. Ergonomia. Nie dotyczy. Wykłady 40 godz. Dr hab. n. zdr. Anna Lubkowska S YL AB US MODUŁ U (PRZDMIOTU) I nforma c j e ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu rgonomia Przedmiot do wyboru

Bardziej szczegółowo

Biomechanika. dr n.med. Robert Santorek 2 ECTS F-1-P-B-18 studia

Biomechanika. dr n.med. Robert Santorek 2 ECTS F-1-P-B-18 studia Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Źródła zagrożeń oraz ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy

Źródła zagrożeń oraz ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy Źródła zagrożeń oraz ergonomiczne czynniki ryzyka na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy Wymagania minimalne [Dz.U.1998.148.973] Minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii

Bardziej szczegółowo

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych

Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998. D1.1. Wzory obliczeniowe dopuszczalnych momentów obrotowych Praca domowa nr 3. Dodatek Strona 1 z 23 Dodatek 1. Czopy kocowe walcowe wałów wg PN-M-85000:1998 Norm PN-M-85000 objto wymiary czopów kocowych walcowych wałów (długich i krótkich) oraz czopów stokowych

Bardziej szczegółowo

FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

FIRMOWI UYTKOWNICY INTERNETU W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Zakład Problemów Regulacyjnych i Ekonomicznych National Institute of Telecommunications ul. Szachowa 1 PL 4-894 Warszawa T: [+48 22] 512 81 F: [+48 22] 512 86 25 E-mail: info@itl.waw.pl www.itl.waw.pl

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Depresja inbredowa vs. Heterozja

Depresja inbredowa vs. Heterozja Depresja inbredowa vs. Heterozja Depresja inbredowa Depresja inbredowa moe pojawi si w populacji, w której zachodz kojarzenia w pokrewiestwie i jest konsekwencj wzrostu homozygotycznoci wynikajcego z tego

Bardziej szczegółowo

II to. Praca zbiorowa: MSZ II Technik Ortopeda pod kierunkiem mgr Bożeny Belcar

II to. Praca zbiorowa: MSZ II Technik Ortopeda pod kierunkiem mgr Bożeny Belcar MAŁY PRZEWODNIK PROFILAKTYKI ORTOPEDYCZNEJ Praca zbiorowa: MSZ II Technik Ortopeda pod kierunkiem mgr Bożeny Belcar II to Łańcut 2002 SPIS TREŚCI Anatomia..3 Rodzaje zniekształceń...4 Kifoza i lordoza...5

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKA. I. Scalony, trzykońcówkowy stabilizator napięcia II. Odprowadzanie ciepła z elementów półprzewodnikowych

LABORATORIUM ELEKTRONIKA. I. Scalony, trzykońcówkowy stabilizator napięcia II. Odprowadzanie ciepła z elementów półprzewodnikowych LABORATORIUM ELEKTRONIKA I. Scalony, trzykońcówkowy stabilizator napięcia II. Odprowadzanie ciepła z elementów półprzewodnikowych Opracował: dr inż. Jerzy Sawicki Wymagania, znajomość zagadnień (I): 1.

Bardziej szczegółowo

DOLEGLIWOCI UKŁADU RUCHU I NARZDU WZROKU WRÓD PROJEKTANTÓW PRACUJCYCH PRZY STOŁACH KRELARSKICH I KOMPUTERACH

DOLEGLIWOCI UKŁADU RUCHU I NARZDU WZROKU WRÓD PROJEKTANTÓW PRACUJCYCH PRZY STOŁACH KRELARSKICH I KOMPUTERACH Ryszard Paluch, Drapiska Katarzyna DOLEGLIWOCI UKŁADU RUCHU I NARZDU WZROKU WRÓD PROJEKTANTÓW PRACUJCYCH PRZY STOŁACH KRELARSKICH I KOMPUTERACH MOTOR SYSTEM AND VISION ORGAN AILMENTS AMONG DESIGNERS WORKING

Bardziej szczegółowo

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A

A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A A N N A L E S U N I V E R S I T A T I S M A R I A E C U R I E - S K Ł O D O W S K A L U B L I N P O L O N I A VOL. XXIV, 34 SECTIO EE 2006 Zakład Produkcji Zwierzcej, Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Metoda Dobosiewicz. Physiotherapy & Medicine www.pandm.org

Metoda Dobosiewicz. Physiotherapy & Medicine www.pandm.org Metoda Dobosiewicz Physiotherapy & Medicine Znajduje zastosowanie w zachowawczym leczeniu dziecięcych i młodzieńczych skolioz idiopatycznych. Według tej metody czynnikiem powstawania i progresji wady są

Bardziej szczegółowo

Organizacja stanowiska pracy z komputerem:

Organizacja stanowiska pracy z komputerem: Organizacja stanowiska pracy z komputerem: Materiały szkoleniowe Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do algorytmów. START

Wprowadzenie do algorytmów. START 1 / 15 ALGORYMIKA 2 / 15 ALGORYMIKA Wprowadzenie do algorytmów. SAR 1. Podstawowe okrelenia. Algorytmika dział informatyki, zajmujcy si rónymi aspektami tworzenia i analizowania algorytmów. we: a,b,c delta:=b

Bardziej szczegółowo

Wpływ technicznych parametrów opon cignikowych i sztywnoci podłoa na wielko powierzchni podparcia koła

Wpływ technicznych parametrów opon cignikowych i sztywnoci podłoa na wielko powierzchni podparcia koła Małgorzata Powałka, Jerzy Buliski* Katedra Organizacji i Inynierii Produkcji *Katedra Maszyn Rolniczych i Lenych 2/ Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wpływ technicznych parametrów opon cignikowych

Bardziej szczegółowo

źle METODYKA ERGONOMICZNEGO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ SIŁOWYCH

źle METODYKA ERGONOMICZNEGO WYKONYWANIA ĆWICZEŃ SIŁOWYCH Podnoszenie jest bezpieczne wówczas, gdy rzut środka ciężkości układu, osoba podnosząca i obiekt podnoszony mieści się wewnątrz powierzchni ograniczonej stopami (czworobok podparcia). Stopy powinny być

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY CZŁOWIEKA W POZYCJI STOJĄCEJ

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY CZŁOWIEKA W POZYCJI STOJĄCEJ ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY CZŁOWIEKA W POZYCJI STOJĄCEJ Pozycja stojąca jest częsta w zawodach, w których praca związana jest z koniecznością użycia większej siły i większej przestrzeni. Nie jest ona

Bardziej szczegółowo

Politechnika lska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urzdze Energetycznych Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych

Politechnika lska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urzdze Energetycznych Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych Politechnika lska w Gliwicach Instytut Maszyn i Urzdze Energetycznych Zakład Podstaw Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Energetycznych wiczenie laboratoryjne z wytrzymałoci materiałów Temat wiczenia: Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Układ ruchu, skóra Zadanie 1. (1 pkt) Schemat przedstawia fragment szkieletu człowieka.

Układ ruchu, skóra Zadanie 1. (1 pkt) Schemat przedstawia fragment szkieletu człowieka. Układ ruchu, skóra Zadanie 1. (1 pkt) Schemat przedstawia fragment szkieletu człowieka. Podaj nazwy odcinków kręgosłupa oznaczonych na schemacie literami A, B, C i D. Zadanie 2. (1 pkt) Na rysunku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

KOLIZJE DROGOWE Z UDZIAŁEM ZWIERZ T NA GŁÓWNYCH SZLAKACH DROGOWYCH W ASPEKCIE NAT ENIA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

KOLIZJE DROGOWE Z UDZIAŁEM ZWIERZ T NA GŁÓWNYCH SZLAKACH DROGOWYCH W ASPEKCIE NAT ENIA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Bartosz BUKAŁA, Krzysztof TERESZKIEWICZ KOLIZJE DROGOWE Z UDZIAŁEM ZWIERZT NA GŁÓWNYCH SZLAKACH DROGOWYCH W ASPEKCIE NATENIA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM Streszczenie Natenie ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod cyfrowej analizy obrazu w badaniach niskoktowych granic ziaren

Zastosowanie metod cyfrowej analizy obrazu w badaniach niskoktowych granic ziaren AMME 001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Zastosowanie metod cyfrowej analizy obrazu w badaniach niskoktowych granic ziaren A. Kruk, W. Osuch Wydział Metalurgii i Inynierii Materiałowej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW. 3. Przeprowadzajc wewntrzn kontrol produkcji, producent sporzdza dokumentacj techniczn umoliwiajc dokonanie oceny zgodnoci.

DZIENNIK USTAW. 3. Przeprowadzajc wewntrzn kontrol produkcji, producent sporzdza dokumentacj techniczn umoliwiajc dokonanie oceny zgodnoci. DZIENNIK USTAW ROZPORZDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymaga w zakresie zuycia energii elektrycznej przez sprzt chłodniczy 2) (Dz.

Bardziej szczegółowo

www.pandm.prv.pl METODA KLAPPA Charakterystyka :

www.pandm.prv.pl METODA KLAPPA Charakterystyka : METODA KLAPPA Charakterystyka : Metoda ta polega na zastosowaniu odpowiednich pozycji izolowanych oraz schematu ruchu jakim jest sterowanie oddolne ( obręczą biodrową ) oraz sterowanie odgórne ( obręczą

Bardziej szczegółowo

PL 215409 B3. BORCZYK MONIKA, Bielsko-Biała, PL 22.06.2009 BUP 13/09. MONIKA BORCZYK, Bielsko-Biała, PL 31.12.2013 WUP 12/13 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 215409 B3. BORCZYK MONIKA, Bielsko-Biała, PL 22.06.2009 BUP 13/09. MONIKA BORCZYK, Bielsko-Biała, PL 31.12.2013 WUP 12/13 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 215409 B3 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215409 (21) Numer zgłoszenia: 384078 (22) Data zgłoszenia: 17.12.2007 (61) Patent dodatkowy

Bardziej szczegółowo

Badanie ABC-one 2010 Miejscowe spalanie tłuszczu

Badanie ABC-one 2010 Miejscowe spalanie tłuszczu Badanie ABC-one 2010 Miejscowe spalanie tłuszczu 1. Wprowadzenie Celem babania było sprawdzenie działania sprzętu Slim Belly oraz Slim Back&Legs na miejscowe spalanie tłuszczu oraz ocena skuteczności obydwu

Bardziej szczegółowo

Wady Postawy Cia ł a

Wady Postawy Cia ł a Wady Postawy Ciała Wada postawy - okresowe lub trwałe zaburzenie prawidłowej postawy ciała, związane z niewydolnością układu mięśniowego, kostnego i więzadłowego kręgosłupa, z zaburzeniami funkcji innych

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 51: Współczynnik załamania światła dla ciał stałych

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 51: Współczynnik załamania światła dla ciał stałych Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 5: Współczynnik załamania światła dla ciał stałych Cel ćwiczenia: Wyznaczenie współczynnika załamania światła dla szkła i pleksiglasu metodą pomiaru grubości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KOSZTÓW PRZEWOZOWYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM

ANALIZA KOSZTÓW PRZEWOZOWYCH W TRANSPORCIE SAMOCHODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 70 Transport 2009 Andrzej B. CHOJNACKI 1, Jerzy MARKOW 2 1 Wojskowa Akademia Techniczna ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa Wysza Warszawska Szkoła

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj! także podczas pracy! Czy wiesz, jaka jest prawidłowa posta ciała podczas pracy przy komputerze

Pamiętaj! także podczas pracy! Czy wiesz, jaka jest prawidłowa posta ciała podczas pracy przy komputerze Dbaj o zdrowie także podczas pracy! Usiądź na krześle. Ustaw jego wysokość tak, aby blat biurka znajdował się mniej więcej na wysokości łokcia. Kąt pomiędzy łokciem a przedramieniem powinien wynosić 90

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P

Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Makroekonomia WZ Zarzdzanie i Inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Makroekonomia Kod przedmiotu ZIP 1 S 01 03-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy: Jzyk

Bardziej szczegółowo

1. Zaznacz w poniższych zdaniach określenia charakteryzujące układ ruchu. (0 1)

1. Zaznacz w poniższych zdaniach określenia charakteryzujące układ ruchu. (0 1) Sprawdzian a Imię i nazwisko Klasa Liczba punktów Ocena Test podsumowujący dział X Ruch Masz przed sobą test składający się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwych do uzyskania.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Fotele obrotowe biurowe na wyposażenie Działu Farmacji, Izby Przyjęć, Bloku Operacyjnego, Ośrodka Dziennej Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych.

Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych. UMOWY O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW Zapisów 17 ust. 4-6 nie stosuje si do przesuni midzy kategoriami wydatków, które s wynikiem przeprowadzenia procedury zamówie publicznych. Przyjmuje si nastpujc interpretacj:

Bardziej szczegółowo