BADANIE MASZYN PRDU STAŁEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE MASZYN PRDU STAŁEGO"

Transkrypt

1 OPISYWICZENIE 3 BADANIE MASZYN PRDU STAŁEGO WPROWADZENIE 1. Zasada działania maszyn prdu stałego. 2. Prdnice prdu stałego Prdnice samowzbudne Prdnica samowzbudna bocznikowa. 3. Silniki prdu stałego Rozruch silników prdu stałego Silnik bocznikowy. WYKONANIE WICZENIA 4.1. Badanie silnika bocznikowego Wyznaczenie zalenoci prdkoci obrotowej od prdu wzbudzenia Wyznaczenie zalenoci prdkoci obrotowej od napicia zasilania Wyznaczenie charakterystyki zewntrznej prdnicy. 1

2 WPROWADZENIE 1. Zasada działania maszyn prdu stałego. Kada maszyna elektryczna jest w zasadzie odwracalna tzn. moe pracowa w zakresie pracy prdnicowej przetwarzajc energi mechaniczn na elektryczn, lub w zakresie pracy silnikowej przetwarzajc energi elektryczn na mechaniczn. Maszyna elektryczna składa si z dwóch podstawowych czci. Cz maszyny, w której powstaje pole magnetyczne, nosi nazw magnenicy, natomiast ta cz, w której wytwarza si siła elektromotoryczna nosi nazw twornika. W maszynach prdu stałego magnenic jest nieruchoma cz maszyny stojan, natomiast twornikiem jest cz wirujca wirnik. Podstawowe czci maszyny przedstawione s na schemacie (rys.1.) Rys. 1 Podstawowe czci maszyny prdu stałego. Stojan (magnenica) maszyny prdu stałego składa si z jarzma stalowego lub eliwnego oraz biegunów, na których umocowane s cewki wzbudzajce. Prd magnesujcy I m, przepływajcy przez uzwojenia cewek wzbudzajcych, wytwarza strumie magnetyczny ø m, który zamyka si przez rdzenie biegunów jarzmo szczeliny powietrze rdze wirnika (twornika). Strumie ten dzieli si na dwa strumienie ø m /2, przebiegajce w dwóch równoległych obwodach magnetycznych. 2

3 Wirnik (twornik) składa si z osadzonego na wale maszyny rdzenia w kształcie walca wykonanego z krków tzw. Blachy twornikowej. Na zewntrznym obwodzie rdzenia wirnika wycite s łobki, równolegle do osi wirnika, w których umieszczone jest uzwojenie wykonane z miedzianych przewodów izolowanych. Przy wirowaniu wirnika w polu magnetycznym zachodz w maszynie prdu stałego dwa podstawowe zjawiska: 1. w przewodach twornika indukuje si siła elektromotoryczna (SEM) o wartoci okrelonej wzorem: E = k ø n gdzie: ø strumie magnetyczny n - prdko obrotowa k współczynnik ujmujcy stałe wielkoci zalene od konstrukcji maszyny (ilo par biegunów, wymiary uzwojenia twornika) Kierunek tej SEM mona okreli posługujc si reguł prawej rki. 2. przy przepływie prdu w przewodach twornika działa na nie siła mechaniczna o wartoci okrelonej wzorem: F = B I l gdzie: B indukcja magnetyczna I natenie prdu w przewodach twornika l długo przewodu Kierunek tej siły mechanicznej mona okreli posługujc si reguł lewej rki. Siły mechaniczne działajce na przewody wirnika powoduj powstanie momentu elektromagnetycznego, który przy pracy prdnicowej jest skierowany przeciwnie do kierunku wirowania. Dla pokonania tego mementu trzeba do wału prdnicy dostarczy energii mechanicznej od silnika napdowego, która w prdnicy jest zamieniona na energi elektryczn. Przy pracy silnikowej natomiast, moment elektromagnetyczny ma kierunek zgodny z kierunkiem wirowania, jest wic momentem napdowym, pod wpływem którego energia elektryczna jest zmieniona na energi mechaniczn, dostarczan przez silnik napdzanej maszyny roboczej. 3

4 Przy wirowaniu twornika w nieruchomym polu magnetycznym indukowana SEM jest funkcj połoenia przewodu. W kadym przewodzie uzwojenia twornika indukuje si wic SEM przemienna o przebiegu zblionym do trapezoidalnego i o czstotliwoci zalenej od prdkoci wirowania twornika. W celu przetworzenia SEM przemiennej indukowanej w przewodach wirnika na SEM jednokierunkow, stasuje si urzdzenie zwane komutatorem. Dla pojedynczej cewki jednozwojowej, złoonej z dwóch boków rozmieszczonych rednicowo w łobkach twornika, najprostszy komutator składa si z dwóch wycinków, stanowicych dwa półpiercienie odizolowane od siebie (rys.2) Ryz.2 Zasada działania komutatora. a) widok z przodu, b) widok perspektywistyczny Do komutatora przylegaj szczotki, oznaczone literami A i B, których zadaniem jest połczenie elektryczne wirujcego uzwojenia z nieruchomym obwodem zewntrznym. Dla zapewnienia dobrego styku o duej powierzchni, szczotki wykonane s z mikkiego wgla elektrotechnicznego, który łatwo dociera si do powierzni komutatora, nie niszczc przy tym tej powierzchni. Prosty układ twornika z jedn cewk i dwoma wycinkami komutatora daje due pulsacje prdu i z tego powodu nie jest w praktyce stosowany. Dla otrzymania prdu o bardziej wygładzonym przebiegu 4

5 stasuje si uzwojenia tworników o duej liczbie cewek rozmieszczonych w licznych łobkach na obwodzie twornika, połczonych z komutatorem o duej liczbie wycinków, rzdu kilkudziesiciu. Uzwojenia takie daj prd o niewielkich pulsacjach, zbliony do prdu otrzymanego ze ródł galwanicznych. 3. Prdnica prdu stałego. W zalenoci od sposobu zasilania uzwojenia wzbudzenia rozrónia si nastpujce rodzaje prdu stałego: - obcowzbudne - samowzbudne bocznikowe - samowzbudne szeregowe - samowzbudne szeregowo bocznikowe Prdnice obcowzbudne potrzebuj odrbnego ródła prdu stałego do ich wzbudzenia. W prdnicach samowzbudnych uzwojenie wzbudzenia zasilane jest prdem prdnicy. Jak wczenij wspomniano SEM indukowana w uzwojeniu twornika prdnicy jest proporcjonalna do strumienia magnetycznego ø i prdkoci obrotowej n. Mona wic zmieni SEM regulujc jedn z tych dwóch wielkoci. Jeeli twornik prdnicy bdzie napdzany ze stał prdkoci obrotow (n = const) to SEM mona zmienia regulujc wzbudzenie (prd magnesujcy I m ). W stanie nieobcionym prdnicy pracujcej (bieg jałowy) zaleno SEM (E 0 ) od prdu magnesujcego przy n = const nosi nazw charakterystyki biegu jałowego E = f (I m ) (rys.3). Rys. 3 Charakterystyka biegu jałowego prdnicy prdu stałego Na podstawie przebiegu takiej charakterystyki mona wycign szereg wniosków odnonie charakterystycznych właciwoci prdnicy. Mona wic okreli zakres zmiennoci prdu I m i odpowiadajce mu wartoci E 0 5

6 oraz wartoci wzbudzenia, przy którym w obwodzie magnetycznym zaczyna wystpowa nasycenie. Znamionowy punkt pracy ley na krzywej w pobliu zagicia charakterystyki. Po przekroczeniu znamionowej wartoci prdu wzbudzenia SEM zwiksza si tylko nieznacznie przy bardzo nawet duym zwikszeniu wzbudzenia Prdnice samowzbudne. W tych prdnicach obwód magnesujcy jest przyłczony do obwodu twornika. W rdzeniu biegunów prdnicy niepracujcej istnieje zazwyczaj strumie szcztkowy ø sz po poprzednich stanach magnesowania, indukujcy w uzwojeniu twornika wirujcego z prdkoci n niewielk sił elektromotoryczn. Wzbudzenie si prdnicy samowzbudnej polega na tym, e ta niewielka szcztkowa SEM wytwarza pocztkowo niewielki prd magnesujcy I m, który płync przez uzwojenie wzbudzenia powiksza strumie magnetyczny. Zwikszony strumie magnetyczny indukuje wiksz sił elektromotoryczn, a ta z kolei powiksza prd magnesujcy itd. WARUNKI SAMOWZBUDZENIA. Aby prdnica si wzbudziła, musz by spełnione nastpujce warunki: W obwodzie magnetycznym prdnicy musi istnie magnetyzm szcztkowy. Nowo wyprodukowan maszyn trzeba wstpnie namagnesowa, zasilajc jej wzbudzenie z obcego ródła. Jeeli obwód magnetyczny zostanie rozmagnesowany to take trzeba go namagnesowa z obcego ródła. Uzwojenie wzbudzenia musi by połczone z twornikiem maszyny w ten sposób, aby prd magnesujcy I m wytwarzał strumie magnetyczny o kierunku zgodnym z kierunkiem strumienia szcztkowego. Aby prdnica wzbudziła si opór obwodu magnesujcego musi mie warto mniejsz od wartoci krytycznej. Aby prdnica samowzbudna si wzbudziła wszystkie trzy wymienione wyej warunki samowzbudzenia musz by spełnione równoczenie. 6

7 Prdnica samowzbudna bocznikowa. Jest najczciej stosowanym rodzajem prdnicy prdu stałego. Uzwojenie wzbudzenia tej prdnicy jest przyłczone do twornika, równolegle do obwodu obcienia (rys. 4 ). Rys. 4 Schemat połcze prdnicy bocznikowej Wytworzony w tworniku prd I t rozdziela si na zaciskach prdnicy na dwa prdy: prd wzbudzenia I m i prd obcienia I, a zatem: I t = I + I m Napicie na zaciskach prdnicy równa si sile elektromotorycznej E zmniejszonej o spadek napicia na oporze wewntrznym: U = E R tc I t gdzie: R ct jest rezystancj całkowit obwodu twornika. Charakterystyk zewntrzn U = f (I) prdnicy bocznikowej wyznacza si przy stałej wartoci oporu regulacyjnego R reg = const i przy stałej prdkoci obrotowej n = const. Napicie na zaciskach prdnicy Malaje ze wzrostem prdu obcienia wskutek spadku napicia I t R tc. Wskutek zmniejszenia si napicia na szczotkach maleje równie prd wzbudzenia I m pobierany z prdnicy. Powoduje to dodatkowe zmniejszenie strumienia i SEM. Jeeli obcienie maszyny samowzbudnej zwiksza powyej prdu znamionowego, to dochodzi do stanu, w którym napicie prdnicy maleje tak znacznie, e dalsze zmniejszanie rezystancji opornika obciajcego nie powoduje ju wzrostu prdu nastpuje charakterystyczne dla prdnicy bocznikowej zagicie charakterystyki zewntrznej a przy zwarciu maszyny krzywa ta przecina o odcitych w punkcie odpowiadajcym prdowi zwarcia. 7

8 3. Silniki prdu stałego. Maszyna prdu stałego pracuje w zakresie pracy silnikowej, jeeli zarówno jej twornik jak i wzbudzenie zasilimy z zewntrz np. z sieci. Stojan (magnenica) wytwarza wówczas pole magnetyczne o indukcji B. Na przewody twornika, przez które przepływa prd I, znajdujce si w polu o indukcji B działa siła mechaniczna okrelona wzorem: F = B I l Pod wpływem wszystkich sił F działajcych na przewody wirnika, powstaje moment obrotowy M, powodujcy obracanie si wirnika z prdkoci obrotow n w kierunku działania tego momentu: M = r F gdzie: r jest promieniem wirnika Przy pracy silnikowej do nieruchomego twornika jest doprowadzone napicie U, wobec czego przez uzwojenie twornika płynie prd: I t = U / R tc który działajc na pole magnetyczne biegunów wytworzy moment obrotowy. Dziki temu wirnik zacznie si obraca a w jego uzwojeniu powstaje SEM wg równania: E = k ø n (współczynnik k ujmuje wszystkie stałe wielkoci zalene od konstrukcji maszyny). Ta SEM wzrasta ze wzrostem prdkoci obrotowej i przeciwdziała napiciu przyłoonemu do zacisków twornika. Poniewa spadek napicia w uzwojeniu R t I tc równie przeciwdziała napiciu, wic dla silnika obowizuje zaleno: U = E + R ct I t Uwzgldniajc dwa ostatnie wzory moemy okreli czynniki wpływajce na prdko obrotow silnika: n = (U-R ct I t )/(k ø) Ten ostatni wzór wyraa podstawow zaleno prdkoci obrotowej silników prdu stałego od napicia, strumienia magnetycznego i obcienia silnika okrelonego prdem twornika Rozruch silników prdu stałego. W chwili włczenia silnika do sieci wirnik jest nieruchomy, n=0, E=0 wobec tego twornik pobiera prd zwarcia I tz U = E + R tc I t I tz = U/R tc 8

9 Poniewa opór R tc jest bardzo mały, wic I tz jest bardzo duy, przecitnie ok.20 razy wikszy od prdu znamionowego. Tak wielki prd zwarcia, przy bezporednim włczeniu nieruchomego twornika bez adnych dodatkowych oporów na pełne napicie sieci mógłby spowodowa uszkodzenie uzwojenia twornika, komutatora i szczotek oraz zakłócenia w sieci zasilajcej. Aby tego unikn włcza si w obwód twornika przy rozruchu dodatkowe opory rozruchowe Rd, których warto dobiera si tak, aby prd rozruchowy Ir nie przekroczył 2-krotnej wartoci prdu znamionowego silnika I r = U / (R tc + R d ) 2 I n z chwil, gdy wirnik zaczyna si obraca, powstaje w nim SEM E i prd rozruchowy zaczyna si zmniejsza wg równania: I r = (U E) / (R tc + R d ) Opornik rozruchowy, włczony szeregowo z wornikiem silnika, zwany krótko rozrusznikiem ma zwykle kilka stopni rozruchowych (rys. 5). Rys. 5 Obwód wirnika silnika prdu stałego z włczonym opornikiem rozruchowym 3.2. Silnik bocznikowy. Najszersze, praktyczne zastosowanie ma silnik bocznikowy, w którym uzwojenie wzbudzenia (biegunów głównych) jest przyłczone do sieci równolegle do obwodu twornika (rys.6). 9

10 Rys. 6 Schemat połcze silnika bocznikowego Prd I pobierany z sieci o napiciu U jest sum prdu twornika I t i prdu wzbudzenia I m I = I t + I m W obwodzie wzbudzenia zaznaczony jest opornik regulacyjny R reg do regulacji prdu wzbudzenia (strumienia ø m ). Jednak zazwyczaj silniki te pracuj przy stałym wzbudzeniu I m = const. WYKONANIE WICZENIA 4.1. Badanie silnika bocznikowego. Celem badania silnika bocznikowego jest poznanie właciwoci ruchowych silnika oraz zdjcie jego waniejszych charakterystyk. Naley wyznaczy charakterystyki zalenoci prdkoci obrotowej od prdu wzbudzenia n = f (I m ), oraz zalenoci prdkoci obrotowej od napicia zasilania n = f (U) Wyznaczenie zalenoci prdkoci obrotowej od prdu wzbudzenia n = f (I m ). Zaleno prdkoci obrotowej od prdu wzbudzenia wyznaczamy dla silnika przy biegu jałowym. Układ połcze do wyznaczania charakterystyki n = f (I m ) przedstawiony jest na rys

11 Rys. 7 Schemat połcze przy badaniu silnika bocznikowego Przy biegu jałowym na silnik działa jedynie niewielki moment strat wic prd twornika I t jest niewielki i znacznie mniejszy od prdu znamionowego; spadek napicia na tworniku R tc I t mona pomin. Zakładajc dalej, e strumie jest proporcjonalny do prdu wzbudzenia, podstawow zaleno n = (U-R tc I t ) / (k ø) moemy sprowadzi do wzoru: n = U / (k I m ) co wskazuje na hiperboliczny charakter zalenoci. Zaleno prdkoci obrotowej silnika bocznikowego od prdu wzbudzenia wyznaczamy dla U = const i I t = const. Po uruchomieniu nieobcionego silnika, napicie zasilania nastawiamy na warto 9V. Nastpnie zmniejszamy prd wzbudzenia w zakresie od I m max (gdy opornik regulujcy jest zwarty) poprzez zwikszenie rezystancji w obwodzie wzbudzenia. Dla kadej wartoci I m wykonujemy pomiar prdkoci obrotowej silnika. W oparciu o wykonane pomiary naley wykreli charakterystyk n = f (I m ) dla biegu jałowego. Narysowa take przybliony wykres dla silnika obcionego i wyjani rónic w ich przebiegu. 11

12 Wyznaczanie zalenoci prdkoci obrotowej silnika bocznikowego od napicia zasilania n = f (U). Zaleno prdkoci obrotowej od napicia wyznaczamy dla silnika przy biegu jałowym przy: I m = const i I t = const. Układ połcze do wyznaczania zalenoci n = f (U) przedstawiono na rys.7. Ze wzgldu na mały prd pobierany przy biegu jałowym mona pomin wpływ oddziaływania twornika oraz spadek napicia R tc I t. std: n = U / (k ø) = k 1 U gdy w tych warunkach strumie nie ulega zmianie. Prdko obrotowa jest wic proporcjonalna do napicia. Przy pomiarze charakterystyki napicie na tworniku naley zmienia od 6V do napicia znamionowego. Przedtem jednak naley dobra taki prd wzbudzenia I m, aby przy znamionowym napiciu U = U N prdko obrotowa była równa znamionowej. Dla kadej wartoci napicia wykonujemy pomiar prdkoci obrotowej silnika. W oparciu o wykonane pomiary naley wykreli charakterystyk n = f(u) dla biegu jałowego. Narysowa take przybliony wykres dla silnika obcionego i wyjani rónice w ich przebiegu Badanie prdnicy samowzbudnej bocznikowej. W tej czci wiczenia naley zapozna si z czynnociami zwizanymi z uruchomieniem prdnicy bocznikowej prdu stałego a ponadto zbada jej zachowanie si przy zmianach obcienia. Jak wczeniej było podane, warunkiem samowzbudzenia prdnicy jest istnienie magnetyzmu szcztkowego i odpowiedni kierunek wirowania twornika. Jeli z jakiego powodu prdnica zastanie rozmagnesowana i nastpi zanik magnetyzmu szcztkowego naley przy pomocy obcego ródła prdu ponownie j namagnesowa. W tym celu do izolowanego zacisku wzbudzenia (nr 67) i masy prdnicy (nr 31) naley na chwil przyłczy ródło napicia stałego (np. akumulator) wg schematu rys. 8 12

13 Rys. 8 Sposób podłczenia ródła napicia przy magnesowaniu prdnic Prdnic stosowana w wiczeniu jest mechanicznie sprzgnita z silnikiem napdzajcym, którym jest silnik bocznikowy prdu stałego. Połczenie mechaniczne wykonane jest w postaci sprzgła ciernego Wyznaczanie charakterystyki zewntrznej prdnicy. Charakterystyka zewntrzna przedstawia zaleno napicia na zaciskach prdnicy od prdu pobieranego z prdnicy (przy stałej prdkoci obrotowej równej znamionowej): U = f (I) przy n = const oraz przy stałej rezystancji wzbudzenia: r m =const. Analiza tej charakterystyki przedstawiona została we wstpie niniejszego opracowania. Układ połcze do wyznaczenia charakterystyki zewntrznej prdnicy przedstawiony jest na rys

14 Rys. 9 Schemat przy badaniu prdnicy samowzbudnej bocznikowej Pomiary rozpoczyna si od uruchomienia prdnicy na biegu jałowym i nadaniu wirnikowi prdkoci znamionowej. Prdnic napdza si silnikiem bocznikowym prdu stałego. Utrzymujc stał warto prdkoci obrotowej oraz niezmienn rezystancj w obwodzie wzbudzenia obcia si prdnic włczajc kolejne arówki o mocy 40W. Naley zapisywa pr I oddawany przez maszyn, napicie na jej zaciskach, prd wzbudzenia oraz prdko obrotow. Zrobi wykres U = f (I) o omówi jego przebieg. 14

2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW

2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW 2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW Zastosowanie energii elektrycznej w pojedzie mechanicznym, ograniczone pocztkowo do zapłonu silnika, obejmuje obecnie wikszo elementów wyposaenia pojazdu.

Bardziej szczegółowo

Podstawy sterowania silnikami krokowymi

Podstawy sterowania silnikami krokowymi Podstawy sterowania silnikami krokowymi 1. WSTP Nowoczesne technologie w rónych gałziach narzucaj coraz wysze wymagania na urzdzenia wchodzce w skład linii technologicznych. Wymagania jakie si stawia przed

Bardziej szczegółowo

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji.

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji. Sprarki hermetyczne oraz agregaty skraplajce do urzdze chłodniczych i klimatyzacji. 1. Ogólna charakterystyka sprarek hermetycznych. Sprarka jest zasadniczym elementem składowym urzdzenia chłodniczego

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE DYNAMIKI MASZYN

KSZTAŁTOWANIE DYNAMIKI MASZYN ...dobre rzeczy zawsze janiej w mroku... ROZDZIAŁ VII KSZAŁOWANIE DYNAMIKI MASZYN. WSP. SAN DYNAMICZNY MASZYNY 3. SPOSOBY MINIMALIZACJI DRGA MASZYN 4. MODYFIKACJA SRUKURALNA WŁASNOCI DYNAMICZNYCH 5. DOSRAJANIE

Bardziej szczegółowo

Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne

Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne Dr hab. in. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AM C-350 Tel. 586901448 E-mail: gorecki@am.gdynia.pl www.am.gdynia.pl/~gorecki Wykład (6 h) 1. Cyfrowy pomiar czstotliwoci,

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Silniki wykonawcze prądu stałego i prądu przemiennego 4.1.1. Materiał nauczania Maszyna elektryczna Maszyną elektryczną nazywamy urządzenie elektromechaniczne słuŝące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego. materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki

Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego. materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki UWAGA!!! Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki wytwarzania. 1 PODSTAWOWE WIADOMO'CI DOTYCZ+CE PROCESU SKRAWANIA Obróbk skrawaniem

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU WSTP Elementy instalacji owietleniowej i sygnalizacyjnej wchodz w skład wyposaenia elektrycznego pojazdów. Podstawowe ich zadania polegaj na: - zapewnieniu bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

RUCH WIROWY PŁYNÓW W PRZYRODZIE ORAZ W MASZYNACH I URZDZENIACH. Zdjcia satelitarne, eksperymenty i symulacje komputerowe

RUCH WIROWY PŁYNÓW W PRZYRODZIE ORAZ W MASZYNACH I URZDZENIACH. Zdjcia satelitarne, eksperymenty i symulacje komputerowe POLITECHNIKA ŁÓDZKA ZBYSZKO KAZIMIERSKI RUCH WIROWY PŁYNÓW W PRZYRODZIE ORAZ W MASZYNACH I URZDZENIACH Zdjcia satelitarne, eksperymenty i symulacje komputerowe Łód 7 P O D RCZNIKI AKADEMICKIE Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY TYP MPP 04 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. PRZEZNACZENIE.... 2 3. ZAKRES STOSOWANIA.... 2 3.1 Przepływ cieczy.... 2 3.2. Przewodno elektryczna cieczy...

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Górecki Katedra Elektroniki Morskiej C-350 Tel. 58 6901448 E-mail: gorecki@am.gdynia.pl http://www.am.gdynia.pl/~gorecki

Krzysztof Górecki Katedra Elektroniki Morskiej C-350 Tel. 58 6901448 E-mail: gorecki@am.gdynia.pl http://www.am.gdynia.pl/~gorecki Krzysztof Górecki Katedra Elektroniki Morskiej C-350 Tel. 58 6901448 E-mail: gorecki@am.gdynia.pl http://www.am.gdynia.pl/~gorecki Konsultacje: roda 12-13 1 Wykład Projektowanie i konstrukcja urzdze 1.

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III: Stany nieustalone Temat 8 : Stan ustalony i nieustalony w obwodach elektrycznych.

ROZDZIAŁ III: Stany nieustalone Temat 8 : Stan ustalony i nieustalony w obwodach elektrycznych. OZDZIAŁ III: Stany niestalone Temat 8 : Stan stalony i niestalony w obwodach elektrycznych. Dotychczas rozpatrywane obwody elektryczne prd stałego i zmiennego rozpatrywane były w tzw. stanie stalonym.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE Jan SZADKOWSKI, Roman STRYCZEK, Grzegorz NIKIEL PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE Opiniodawcy: Dr hab. in. Józef Matuszek, Profesor PŁ Dr in. Jan Rafałowicz, Profesor

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe Tomasz Grbski Sieci komputerowe Kranik 2002 Sieci komputerowe 2 Od Autora: Przedstawiony przeze mnie referat stanowi ródło wiedzy dotyczcej zagadnie zwizanych z sieciami komputerowymi. Moim zamierzeniem

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Elektrotechnika okrętowa. Semestr V. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Elektrotechnika okrętowa. Semestr V. Wykłady Materiały dydaktyczne Elektrotechnika okrętowa Semestr V Wykłady 1 Temat I (16 h) Wytwarzanie energii elektrycznej na statku Zagadnienia : A. Wymagania ogólne i warunki zainstalowania na statkach głównych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW

DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW Podstawowy podział układów wtryskowych benzyny uwzgldnia sposób sterowania wtryskiwaczami: - systemy z wtryskiwaczami sterowanymi cinieniem (np. K-Jetronic, KE Jetronic);

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo

Vector and Scalar Network Analyser. Analizator Antenowy z Wobuloskopem

Vector and Scalar Network Analyser. Analizator Antenowy z Wobuloskopem Instrukcja obsługi Vector and Scalar Network Analyser Analizator Antenowy z Wobuloskopem na bazie rozwi zania IW3HEV i PA3CKR realizacja SP3SWJ & SP8NTH http://sp3swj.googlepages.com/ Jarek SP3SWJ Model

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika i elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) Wykład 7 i 8. Maszyny elektryczne prądu zmiennego

Elektrotechnika i elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) Wykład 7 i 8. Maszyny elektryczne prądu zmiennego Elektrotechnika i elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) www.pe.ifd.uni.wroc.pl Wykład 7 i 8. Maszyny elektryczne prądu zmiennego Układy trójfazowe Gdy umieścimy trzy uzwojenia

Bardziej szczegółowo

Badanie zmiennoci widm fluorescencyjnych powierzchniowych wód morskich metod lidarow

Badanie zmiennoci widm fluorescencyjnych powierzchniowych wód morskich metod lidarow mgr Violetta Drozdowska Badanie zmiennoci widm fluorescencyjnych powierzchniowych wód morskich metod lidarow Rozprawa doktorska Instytut Oceanologii PAN, w Sopocie Promotor: dr hab. Tadeusz Król Sopot

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie dostpu do Internetu w telefonii komórkowej

Zastosowanie dostpu do Internetu w telefonii komórkowej PASTWOWA WYSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ks. Bronisława Markiewicza w JAROSŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNO: INFORMATYKA STOSOWANA Dzienne studia inynierskie Łukasz Emanuel Tatys Nr albumu 12935 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dr inŝ. P. Zawadzki - MAŁE ELEKTROWNIE WODNE wykłady. 1. Wstęp

Dr inŝ. P. Zawadzki - MAŁE ELEKTROWNIE WODNE wykłady. 1. Wstęp 1. Wstęp Według Urzędu Regulacji Energetyki 1 w 2004 r.: Zapotrzebowanie na moc średnie roczne zapotrzebowanie na moc w 2004 r. wyniosło 19 512 MW maksymalne - 23 108 MW (wystąpiło 23 grudnia o godz. 17.00)

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE

1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE 1. MATERIAŁY INYNIERSKIE WPROWADZENIE 1.1. Klasyfikacja i charakterystyka materiałów inynierskich Materiałami nazywamy wszystkie stałe substancje o właciwociach umoliwiajcych ich stosowanie przez człowieka

Bardziej szczegółowo