wiczenie nr 3 z przedmiotu Metody prognozowania kwiecie«2015 r. Metodyka bada«do±wiadczalnych dr hab. in». Sebastian Skoczypiec Cel wiczenia Zaªo»enia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "wiczenie nr 3 z przedmiotu Metody prognozowania kwiecie«2015 r. Metodyka bada«do±wiadczalnych dr hab. in». Sebastian Skoczypiec Cel wiczenia Zaªo»enia"

Transkrypt

1 wiczenie nr 3 z przedmiotu Metody prognozowania kwiecie«2015 r.

2 wiczenia 1 2 do wiczenia 3 4 Badanie do±wiadczalne 5 pomiarów 6 7

3 Cel Celem wiczenia jest zapoznanie studentów z etapami przygotowania i realizacji zgodnie z teori i technik eksperymentu.

4 Charakterystyka Obiektu Zakªada si,»e na podstawie analizy merytorycznej obiektu przyj to nast puj c charakterystyk obiektu : liczba wielko±ci wej±ciowych:i = 3; zakresy wielko±ci wej±ciowych: < x 1min, x 1max >, < x 2min, x 2max >, < x 3min, x 3max > jedn wielko± wyj±ciow : z; zbiór wielko±ci staªych i zbiór wielko±ci zakªócaj cych; Zakresy zmienno±ci oraz dane wyj±ciowe podane zostan w instrukcji do wiczenia.

5 Cel Celem jest wyznaczenie funkcji obiektu o postaci: z = b 0 + b 1 x 1 + b 2 x 2 + b 3 x 3 (1)

6 Na podstawie charakterystyki obiektu i zaªo»onego celu jako plan wybrano plan Hartleya PS/DS - P:Ha3(hK) o nast puj cej charakterystyce: rami gwiezdne planu α = , liczba ukªadów planu n = 11, liczba ró»nych warto±ci ka»dej wielko±ci wej±ciowej n x = 5, Przyj to,»e w ka»dym ukªadzie planu liczba powtórze«r u = r = 3

7 dla warto±ci unormowanych Ukªad PD x k u x 1 x 2 x α α α α α α Tablica : plan Hartleya PS/DS - P:Ha3(hK)

8 Zadanie 1 Utworzy plan do±wiadczenia dla warto±ci rzeczywistych wielo±ci wej±ciowych x k (przedziaªy zmienno±ci zadane indywidualnie dla ka»dego zespoªu). Zwi zek pomi dzy warto±ciami rzeczywistymi x k a warto±ciami normowanymi ˆx k okre±la tzw. relacja normowania: ˆx k = x k x k x k (2) gdzie: x k = (x kmin + x kmax )/2 - ±rednia arytmetyczna, x k = (x kmax x k )/α) - jednostka zmienno±ci

9 Realizacja - pomiarów Pomiary okre±lone przez wybrany plan do±wiadczenia, ª cznie z przyj tym sposobem i liczb powtórze«realizowane s na odpowiednio przygotowanym stanowisku badawczym. Dla celów dydaktycznych (brak czasu) nie wykonujemy pomiarów. Wyniki - symulowane komputerowo - zostan przekazane dla ka»dego zespoªu w trakcie zaj.

10 dla warto±ci rzeczywistych UkadPD Wyniki pomiarów (r = 3) u ,53 34,12 34, ,22 47,95 47, ,50 41,80 41, ,55 59,16 59, ,53 30,28 31, ,89 49,01 50, ,00 37,45 38, ,34 56,11 54, ,01 41,95 41, ,29 56,75 57, ,38 57,85 60,50 Tablica : Przykªadowe wyniki pomiarów z uwzgl dnieniem 3 powtórze«w ka»dym ukªadzie planu

11 Oszacowanie zakªóce«losowych Kolejnym krokiem jest oszacowanie zakªóce«losowych obiektu Wykonano trzy powtórzenia w ka»dym ukªadzie planu, dlatego te» dla ka»dego ukªadu planu nale»y obliczy parametry statystyczne tj. ±rednia arytmetyczna, warto± minimalna, maksymalna, rozst p, wariancja próbki, wariancja skorygowana, odchylenie standardowe skorygowane itp.

12 Zadanie 2 Obliczy dla ka»dego ukªadu planu nast puj ce parametry statystyczne: ±rednia arytmetyczna z, rozst p R = z max z min, r odchylenie standardowe próbki s(z) u i=1 = (z i z) 2, r wariancja próbki s 2 (z) u = [s(z) u ] 2, odchylenie standardowe skorygowane S(z) u = r i=1 (z i z) 2 r 1 wariancja skorygowana S 2 (z) u = [S(z) u ] 2.

13 Zadanie 2 wariancj niedokªadno±ci dla planu S 2 (z) (±rednia arytmetyczna z wariancji skorygowanych w ukªadach planu). Wariancja niedokªadno±ci stanowi reprezentatywn dla obiektu miar rozproszon wielko±ci wyj±ciowej z.

14 Zadanie 3 Zakªadamy nast puj c posta funkcji obiektu : z = b 0 + b 1 x 1 + b 2 x 2 + b 3 x 3 (3) Celem jest znalezienie wspóªczynników b 0, b 1, b 2, b 3 funkcji obiektu. W tym celu nale»y u»y np. pakietu OpenOce i wykorzysta funkcj REGLINP.

15 Zadanie 3 Obliczy bª dy aproksymacji w ukªadach planu (bª d aproksymacji w ukªadzie dz = z za, wzgl dny bª d aproksymacji (%), z - ±rednia arytmetyczna w ukªadzie, za - warto± funkcji w ukªadzie,

16 1 2 do wiczenia 3 4 Badanie do±wiadczalne 5 pomiarów Werykacja adekwatno±ci i istotno±ci 9 Przedstawienie graczne otrzymanej zale»no±ci funkcyjnej

17 Adekwatno± funkcji, werykacja istotno±ci W kolejnych krokach nale»y przeprowadzi : werykacj adekwatno±ci funkcji (test F), czyli uznanie (lub nie) funkcji jako zgodnej z wynikami pomiarów. werykacj istotno±ci wspóªczynników funkcji obiektu (test t Studenta).

18 Adekwatno± funkcji Jako miar adekwatno±ci nale»y przyj bª d ±redniokwadratowy aproksymacji: u n=1 ( z za)2 M = (4) n Proponuje arbitralnie przyj dopuszczaln warto± tego bª du e max = 0.05z max. W przypadku gdy speªniony jest warunek: M < e max (5) otrzyman funkcj nale»y uzna za adekwatn. UWAGA: ze wzgl du na brak mo»liwo±ci technicznych nie przeprowadzamy werykacji istotno±ci wspóªczynników.

19 1 2 do wiczenia 3 4 Badanie do±wiadczalne 5 pomiarów Werykacja adekwatno±ci i istotno±ci 9 Przedstawienie graczne otrzymanej zale»no±ci funkcyjnej

20 Przedstawienie otrzymanej zale»no±ci funkcyjnej na wykresach powierzchniowych Nale»y narysowa nast puj ce wykresy powierzchniowe: z = f (x 1, x 2 ) przy x 3 = const, z = f (x 2, x 3 ) przy x 1 = const, z = f (x 1, x 3 ) przy x 2 = const. nale»y przygotowa w dowolnym programie matematcznym.

21 Opracowano na podstawie: Roma Górecka Teoria i technika eksperymentu Wydawnictwo PK, Kraków, 1995 r.

Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia

Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia Uniwersytet Warszawski Wydziaª Matematyki, Informatyki i Mechaniki Program studiów stacjonarnych drugiego stopnia dla studentów rozpoczynaj cych studia w roku 2012/13 oraz latach pó¹niejszych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych

1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1 Podstawowe wªasno±ci arytmetyczne liczb caªkowitych 1.1 Oznaczenia W caªym skrypcie b dziemy u»ywali nast puj cych oznacze«: N = {0, 1, 2,... } jest zbiorem liczb naturalnych (z zerem), Z jest zbiorem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE za okres od 1 kwietnia do 30 wrze±nia 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro

SPRAWOZDANIE za okres od 1 kwietnia do 30 wrze±nia 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro Peªnomocnik Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolit Polsk SPRAWOZDANIE za okres od 1 kwietnia do 30 wrze±nia 2014 r. z dziaªalno±ci Peªnomocnika Rz du do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolit

Bardziej szczegółowo

Wybrane poj cia i twierdzenia z wykªadu z teorii liczb

Wybrane poj cia i twierdzenia z wykªadu z teorii liczb Wybrane poj cia i twierdzenia z wykªadu z teorii liczb 1. Podzielno± Przedmiotem bada«teorii liczb s wªasno±ci liczb caªkowitych. Zbiór liczb caªkowitych oznacza b dziemy symbolem Z. Zbiór liczb naturalnych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

2. Teoria informacji. Kodowanie danych.

2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2. Teoria informacji. Kodowanie danych. 2.1 Elementy teorii informacji 1) Ilo informacji Twierdzenie Shannona (Claude Shannon, 1948). Wiadomo (znak, zdarzenie) zawiera tym wicej informacji, im mniejsze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM

Jolanta Królczyk PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM PROCES MIESZANIA WIELOSKŁADNIKOWYCH MATERIAŁÓW ZIARNISTYCH W MIESZALNIKU ŚLIMAKOWYM Jolanta Królczyk Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska 1 WPROWADZENIE Proces mieszania jest szczególną

Bardziej szczegółowo

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie

Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe. dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Metrologia: definicje i pojęcia podstawowe dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Pojęcia podstawowe: Metrologia jest nauką zajmująca się sposobami dokonywania pomiarów oraz zasadami interpretacji

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli

Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile woli Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 1 (16) 49 66 ISSN 1896-1800 Subiektywna ocena post pu w realizacji celów. Wp yw implementacji intencji oraz ró nic indywidualnych w sposobie formu owania celów i w sile

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu

Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Zasady pisania prac dyplomowych w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu Instytut Techniczny PWSZ ul. Zamenhofa 1a, 33-300 Nowy Sącz tel. 018 547-32-36; pwsz-ns.edu.pl/it Spis treści CZĘŚĆ IV: STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75)

Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75) Załącznik do zarządzenia Nr 26/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2005 r. Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75) Tekst ujednolicony uwzględniający:

Bardziej szczegółowo

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii

Brunon R. Górecki. Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii Brunon R. Górecki Podstawowy kurs nowoczesnej ekonometrii SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I. KLASYCZNY MODEL REGRESJI LINIOWEJ.Wprowadzenie.. Czym jest ekonometria?.. Pojęcie modelu ekonometrycznego.3. Dane statystyczne.4.

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe

Maciej Sydor. Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Maciej Sydor Wskazówki dla piszących prace dyplomowe Poznań 2014 Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego prof. dr hab. Waldemar Uchman Redaktor Działu dr hab. Andrzej Krauss Konsultacja naukowa prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH

REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademia Marynarki Wojennej REGULAMIN REALIZACJI PRAC DYPLOMOWYCH STUDIA STACJONARNE i NIESTACJONARNE I i II STOPNIA Niniejszy regulamin jest stosowany wraz z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA

SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA SYSTEM OCENY STANU POBOCZY I ODWODNIENIA DRÓG /SOPO/ WYTYCZNE STOSOWANIA ZAŁ CZNIK A Katalog najcz ciej wyst puj cych uszkodze poboczy nieutwardzonych oraz elementów systemu odwodnienia dróg 1. Wst p...2

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ MOŻLIWOŚĆ CZY KONIECZNOŚĆ

PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ MOŻLIWOŚĆ CZY KONIECZNOŚĆ PLANOWANIE DOŚWIADCZEŃ MOŻLIWOŚĆ CZY KONIECZNOŚĆ Jacek Pietraszek Politechnika Krakowska, Instytut Informatyki Stosowanej Prezentowany artykuł poświęcony jest wybranym zagadnieniom planowania doświadczeń.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE SPRZEDAWCA SYMBOL CYFROWY 522[01] I. ZAŁOENIA PROGRAMOWO ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia w zawodzie

Bardziej szczegółowo