Prdnica prdu zmiennego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prdnica prdu zmiennego."

Transkrypt

1 POLITECHNIK LSK YDZIŁ INYNIERII RODOISK I ENERGETYKI INSTYTT MSZYN I RZDZE ENERGETYCZNYCH LBORTORIM ELEKTRYCZNE Prdnica prdu zmiennego. (E 16) Opracował: Dr in. łodzimierz OGLEICZ Sprawdził: Dr in. łodzimierz OGLEICZ Zatwierdził: Dr hab. in. Janusz KOTOICZ

2 1. Cel wiczenia. Celem wiczenia jest wyznaczenie charakterystyk biegu jałowego i zwarcia trójfazowej synchronicznej prdnicy prdu zmiennego oraz jej synchronizacja z sieci elektroenergetyczn. 2. prowadzenie Rodzaje maszyn synchronicznych. Maszyny synchroniczne (prdnice, silniki lub kompensatory) charakteryzuj si stał niezalen od obcienia i równ prdkoci synchronicznej, prdkoci obrotow wirników. n = n S = const. irnik maszyny synchronicznej stanowi elektromagnes zasilany prdem stałym. zalenoci od budowy rozrónia si maszyny synchroniczne z biegunami jawnymi rys.2. lub z biegunami utajonymi rys.1. czasie rozruch doprowadza si prdko obrotow wirnika do prdkoci synchronicznej i synchronizuje maszyn z sieci. 1 1 w w u u Rys.1. Maszyna cylindryczna (z biegunami utajonymi). v Rys.2. Maszyna jawnobiegunowa. v prdnicach (generatorach) wał maszyny napdzany jest przez turbin a pole magnetyczne wirnika (stałe w czasie i wirujce w przestrzeni) indukuje w nieruchomych uzwojeniach stojana siły elektromotoryczne umoliwiajc oddawanie mocy elektrycznej do odbiorników sieci. silnikach stałe pole magnetyczne wirnika poda za wirujcym polem magnetycznym wytwarzanym przez uzwojenia stojana umoliwiajc oddawanie mocy mechanicznej na wale maszyny. Zwikszajc prd wzbudzenia silnika synchronicznego (przy stałym lub zerowym) obcieniu mona doprowadzi do stanu w którym silnik zacznie pobiera z sieci moc biern pojemnociow (czyli oddawa moc biern indukcyjn) kompensator synchroniczny.

3 2.2. Budowa i układ połcze prdnicy synchronicznej. Prdnice synchroniczne prdu zmiennego budowane s zazwyczaj jako trójfazowe (wyjtkowo rzadko jako małe maszyny jednofazowe). zwojenie twornika umieszczone jest z reguły w stojanie a uzwojenie wzbudzenia w wirniku. zwojenie wzbudzenia zasilane jest przez piercienie lizgowe z prdnicy prdu stałego zwanej wzbudnic lub przez układ prostownika półprzewodnikowego umieszczonego w wale maszyny (układ alternatora). Prd stały, płyncy w wirujcym uzwojeniu wzbudzenia wytwarza kołowe wzgldem stojana pole magnetyczne. Pole to powoduje indukowanie sinusoidalnie zmiennych napi twornika o czstotliwoci ( f ) cile zalenej od prdkoci obrotowej ( n ) wirnika (f = k n). L1 L2 L3 twornik stojan 2 1 N n 2 uzwojenie twornika uzwojenie wzbudzenia 1 S 2 1 wirnik piercienie lizgowe szczotki zbudnica regulator prdu wzbudzenia Rys.3. Schemat maszyny synchronicznej trójfazowej z obwodem wzbudzenia zasilanym przez wzbudnic. Prdnice synchroniczne rzadko pracuj indywidualnie. Przewaajca wikszo prdnic współpracuje ze sob w ramach pastwowych a czsto midzypastwowych układów elektroenergetycznych (tzw. praca na sie sztywn).

4 2.3. Przyłczenie prdnicy do sieci (sztywnej). Przyłczenie prdnicy synchronicznej do sieci odbywa si przewanie poprzez jej synchronizacj. by osign stan synchronizmu naley regulowa pr dko obrotow (n) maszyny napdzajcej (co umoliwia zrównanie czstotliwoci) oraz prd wzbudzenia (I w ) prdnicy (co umoliwia zrównanie wartoci skutecznych napi). arunki synchronizacji mona uj nastpujco: jednakowa kolejno faz prdnicy i sieci, jednakowe wartoci skuteczne napi prdnicy i sieci, jednakowe cz stotliwoci napi prdnicy i sieci, zgodno któw fazowych napi prdnicy i sieci. Po przeprowadzeniu synchronizacji i przyłczeniu prdnicy do sieci, zmiana mocy maszyny nap dzajcej powoduje zmian mocy czynnej (P) oddawanej do sieci (n = const), a zmiana prdu wzbudzenia - zmian mocy biernej (Q). 3. Badania i pomiary Okrelenie wielkoci mierzonych. Prac kadej prdnicy prdu zmiennego okrelaj nastpujce wielkoci (wielkoci mierzone): n - prdko obrotowa lub f - czstotliwo indukowanego napicia, I f - prd wzbudzenia, I - prd obcienia prdnicy, - napicie prdnicy, P - moc czynna, Q - moc bierna, cosϕ - współczynnik mocy. łasnoci ruchowe prdnic mona okreli za pomoc charakterystyk, podajcych zwizki pomidzy wymienionymi wielkociami. Prdnice pracuj z reguły przy stałej (lub praktycznie stałej) prdkoci obrotowej zadanej z zewntrz, lub wymuszanej przez sie sztywn n = const (f = const). Rozrónia si nastpujce charakterystyki prdnic: 1. Charakterystyka biegu jałowego 0 = f (I w ) przy n = const. 2. Charakterystyka zwarcia (zwarcie symetryczne) I Z = f (I w ) przy n = const. 3. Charakterystyki obcienia = f (I ); przy I = const, f = k n = const, cosϕ = const., charakterystyk obcienia przedstawia si przy rónych wartociach prdu obcienia (I) lub rónych współczynnikach mocy (cosϕ). 4. Charakterystyki zewn trzne = f (I) ; przy I w = const, f = k n = const, cosϕ = const., charakterystyk zewntrzn przedstawia si przy rónych wartociach prdu wzbudzenia (I w ) lub rónych współczynnikach mocy (cosϕ).

5 5. Charakterystyki regulacji I = f (I) ; przy = const, f = k n = const, cosϕ = const., charakterystyk regulacji przedstawia si przy rónych wartociach napicia prdnicy () lub rónych współczynnikach mocy (cosϕ), lub I w = f (P) przy = const, f = k* n = const, Q = const. 6. Krzywe (krzywe Mordey'a). I = f (I w ) przy = const, f = k* n = const, P = const. krzywe przedstawia si przy rónych wartociach mocy czynnej (P). 7. Ktowe charakterystyki momentu lub mocy. M = c * P = f (θ) przy = const, n = const, I w = const. ktow charakterystyk momentu (mocy) przedstawia si przy rónych wartociach prdu wzbudzenia (I w ) Schemat układu pomiarowego. celu wyznaczenia charakterystyk prdnicy zestawiono układ pomiarowy zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 4. Sie sztywna L1 L2 L3 Tr kład do synchronizacji z przełcznikiem rodzaju pracy f SYN- -CHRO- -NO- -SKOP ϕ ał elektryczny M ~ kład nap dowy Leonarda G = G = M = G ~ Prdnica badana (synchroniczna maszyna prdu trójfazowego). Rys.4. Schemat układu pomiarowego prdnicy.

6 Objanienia: kład nap dowy Leonarda układ umoliwiajcy płynna regulacj prdkoci obrotowej urzdzenia napdzanego (omówiony w wiczeniu E 19). ał elektryczny bezporednie połczenie elektryczne ("na sztywno") twornika prdnicy prdu stałego z wirnikiem silnika prdu stałego (w. E 19) 3.3. Przebieg wiczenia. 1. Odczyta i zapisa dane znamionowe badanej prdnicy prdu zmiennego. 2. ykona pomiary charakterystyk biegu jałowego i zwarcia przy stałej synchronicznej wartoci prdkoci obrotowej prdnicy n = const. yniki pomiarów naley sukcesywnie notowa w tabelach pomiarowych (dane poniej). 3. Dokona synchronizacji prdnicy z sieci elektroenergetyczn. Lp. I w n Lp. I z I w n [ ] [ ] [obr/min] [ ] [ ] [obr/min] charakterystyka biegu jałowego charakterystyka zwarcia itd. itd. Tabele naley pobra z ZŁCZNIK do instrukcji. 4. Opracowanie wyników pomiarów. 1. Sporzdzi wykresy zalenoci: 0 = f(i ) (dwie krzywe dla wartoci prdu wzbudzenia narastajcego i malejcego na jednym wykresie), I Z = f(i ) (dwie krzywe dla wartoci prdu wzbudzenia narastajcego i malejcego na jednym wykresie). 2. Okreli wpływ zmian wartoci prdu wzbudzenia prdnicy i momentu napdzajcego na wale prdnicy na wartoci: napicia prdnicy; obrotów prdnicy: natenia prdu: mocy czynnej i biernej, zarówno przed jak i po synchronizacji prdnicy z sieci sztywn. 5. Sprawozdanie. Sprawozdanie powinno zawiera: 1. Stron tytułow (nazw wiczenia, numer sekcji, nazwiska i imiona wiczcych oraz dat wykonania wiczenia). 2. Dane znamionowe maszyn (moc, napicie, prd, obroty, współczynnik mocy). 3. Schemat układu pomiarowego. 4. Tabele wyników pomiarowych. 5. ykresy podanych (w pkt 4) zalenoci. 6. ypisane warunki synchronizacji. (z podaniem w [%] ewentualnych moliwych odstpstw). 7. wagi i wnioski (dotyczce przebiegu charakterystyk, ich odstpstw od przebiegów teoretycznych, poprawnoci metod pomiaru itp.). szelkie prawa zastrzeone

2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW

2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW 2. CHARAKTERYSTYKA OSPRZTU ELEKTRYCZNEGO POJAZDÓW Zastosowanie energii elektrycznej w pojedzie mechanicznym, ograniczone pocztkowo do zapłonu silnika, obejmuje obecnie wikszo elementów wyposaenia pojazdu.

Bardziej szczegółowo

Podstawy sterowania silnikami krokowymi

Podstawy sterowania silnikami krokowymi Podstawy sterowania silnikami krokowymi 1. WSTP Nowoczesne technologie w rónych gałziach narzucaj coraz wysze wymagania na urzdzenia wchodzce w skład linii technologicznych. Wymagania jakie si stawia przed

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Maszyny synchroniczne 1 Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Maszyny elektryczne. Maszyny synchroniczne 1 Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski Maszyny elektryczne Maszyny synchroniczne 1 Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski Prądnica synchroniczna Bieguny magnetyczne Obracają się z wałem Uzwojenie, umieszczone w statorze. Droga dla strumienia

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Elektrotechnika okrętowa. Semestr V. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Elektrotechnika okrętowa. Semestr V. Wykłady Materiały dydaktyczne Elektrotechnika okrętowa Semestr V Wykłady 1 Temat I (16 h) Wytwarzanie energii elektrycznej na statku Zagadnienia : A. Wymagania ogólne i warunki zainstalowania na statkach głównych

Bardziej szczegółowo

4. MATERIAŁ NAUCZANIA

4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Silniki wykonawcze prądu stałego i prądu przemiennego 4.1.1. Materiał nauczania Maszyna elektryczna Maszyną elektryczną nazywamy urządzenie elektromechaniczne słuŝące do przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji.

Sprarki hermetyczne oraz agregaty. skraplajce do urzdze chłodniczych i. klimatyzacji. Sprarki hermetyczne oraz agregaty skraplajce do urzdze chłodniczych i klimatyzacji. 1. Ogólna charakterystyka sprarek hermetycznych. Sprarka jest zasadniczym elementem składowym urzdzenia chłodniczego

Bardziej szczegółowo

SILNIK SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POMPY DUŻEJ MOCY

SILNIK SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POMPY DUŻEJ MOCY Maszyny Elektryczne - Zeszyty Problemowe Nr 2/2015 (106) 247 Tomasz Zawilak Politechnika Wrocławska, Wrocław SILNIK SYNCHRONICZNY WZBUDZANY MAGNESAMI TRWAŁYMI W NAPĘDZIE POMPY DUŻEJ MOCY LINE START PERMANENT

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW

DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW DIAGNOZOWANIE ZA POMOC CZYTNIKÓW KODÓW Podstawowy podział układów wtryskowych benzyny uwzgldnia sposób sterowania wtryskiwaczami: - systemy z wtryskiwaczami sterowanymi cinieniem (np. K-Jetronic, KE Jetronic);

Bardziej szczegółowo

Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne

Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne Program przedmiotu Miernictwo elektroniczne Dr hab. in. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AM C-350 Tel. 586901448 E-mail: gorecki@am.gdynia.pl www.am.gdynia.pl/~gorecki Wykład (6 h) 1. Cyfrowy pomiar czstotliwoci,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE Jan SZADKOWSKI, Roman STRYCZEK, Grzegorz NIKIEL PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE Opiniodawcy: Dr hab. in. Józef Matuszek, Profesor PŁ Dr in. Jan Rafałowicz, Profesor

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU

DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU DIAGNOZOWANIE OWIETLENIA POJAZDU WSTP Elementy instalacji owietleniowej i sygnalizacyjnej wchodz w skład wyposaenia elektrycznego pojazdów. Podstawowe ich zadania polegaj na: - zapewnieniu bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO

WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 8/2 Adam Rogalski Politechnika Warszawska, Warszawa WPŁYW PRZEKSZTAŁTNIKA NA MOC ZNAMIONOWĄ TRÓJFAZOWEGO SILNIKA INDUKCYJNEGO POWER CONVERTER INFLUENCE ON THE

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika i elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) Wykład 7 i 8. Maszyny elektryczne prądu zmiennego

Elektrotechnika i elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) Wykład 7 i 8. Maszyny elektryczne prądu zmiennego Elektrotechnika i elektronika (konspekt) Franciszek Gołek (golek@ifd.uni.wroc.pl) www.pe.ifd.uni.wroc.pl Wykład 7 i 8. Maszyny elektryczne prądu zmiennego Układy trójfazowe Gdy umieścimy trzy uzwojenia

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA

MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA MODERNIZACJA OWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA PROJEKT MODERNIZACJI UKŁADÓW STEROWANIA OWIETLENIEM ULICZNYM NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEA Nazwa zamówienia: Modernizacja układów sterowania owietlenia

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

I. Moliwe uszkodzenia układu zawieszenia

I. Moliwe uszkodzenia układu zawieszenia DIAGNOZOWANIE UKŁADU ZAWIESZENIA Zawieszenie samochodu jest tym układem, od którego poprawnego działania zaley: bezpieczestwo jazdy, trwało, niezawodno innych zespołów, komfort jazdy pasaerów i stan przewoonych

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych

Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych Diagnostyka układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych Grzegorz Dyga Grzegorz Trawiński Podręcznik do nauki zawodów TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY TYP MPP 04 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TRECI 1. WSTP... 2 2. PRZEZNACZENIE.... 2 3. ZAKRES STOSOWANIA.... 2 3.1 Przepływ cieczy.... 2 3.2. Przewodno elektryczna cieczy...

Bardziej szczegółowo

Vector and Scalar Network Analyser. Analizator Antenowy z Wobuloskopem

Vector and Scalar Network Analyser. Analizator Antenowy z Wobuloskopem Instrukcja obsługi Vector and Scalar Network Analyser Analizator Antenowy z Wobuloskopem na bazie rozwi zania IW3HEV i PA3CKR realizacja SP3SWJ & SP8NTH http://sp3swj.googlepages.com/ Jarek SP3SWJ Model

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA PROJEKTU BADAWCZEGO. N N510 512440, pt.: Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi o cewkach skupionych

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA PROJEKTU BADAWCZEGO. N N510 512440, pt.: Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi o cewkach skupionych Branżowy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Maszyn Elektrycznych KOMEL al. Roździeńskiego 188 40-203 Katowice SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z WYKONANIA PROJEKTU BADAWCZEGO N N510 512440, pt.: Silnik synchroniczny

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1a. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Pomiar momentu obrotowego i prędkości obrotowej CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE

Ćwiczenie 1a. Silnik prądu stałego jako element wykonawczy Pomiar momentu obrotowego i prędkości obrotowej CZUJNIKI POMIAROWE I ELEMENTY WYKONAWCZE Politechnika Łódzka Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych 90-924 Łódź, ul. Wólczańska 221/223, bud. B18 tel. 42 631 26 28 faks 42 636 03 27 e-mail secretary@dmcs.p.lodz.pl http://www.dmcs.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Dr inŝ. P. Zawadzki - MAŁE ELEKTROWNIE WODNE wykłady. 1. Wstęp

Dr inŝ. P. Zawadzki - MAŁE ELEKTROWNIE WODNE wykłady. 1. Wstęp 1. Wstęp Według Urzędu Regulacji Energetyki 1 w 2004 r.: Zapotrzebowanie na moc średnie roczne zapotrzebowanie na moc w 2004 r. wyniosło 19 512 MW maksymalne - 23 108 MW (wystąpiło 23 grudnia o godz. 17.00)

Bardziej szczegółowo

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000

WIROWYCH. Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI. Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO. Warszawa 2000 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ KATEDRA TECHNIKI POŻARNICZEJ ZAKŁ AD ELEKTROENERGETYKI Ćwiczenie: ĆWICZENIE BADANIE PRĄDÓW WIROWYCH Opracował: mgr inż. Edward SKIEPKO Warszawa 000 Wersja 1.0 www.labenergetyki.prv.pl

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE DYNAMIKI MASZYN

KSZTAŁTOWANIE DYNAMIKI MASZYN ...dobre rzeczy zawsze janiej w mroku... ROZDZIAŁ VII KSZAŁOWANIE DYNAMIKI MASZYN. WSP. SAN DYNAMICZNY MASZYNY 3. SPOSOBY MINIMALIZACJI DRGA MASZYN 4. MODYFIKACJA SRUKURALNA WŁASNOCI DYNAMICZNYCH 5. DOSRAJANIE

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ

OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ ! OBIEKTY ELEKTROWNI WODNEJ RÓWNANIE BERNOULLIEGO Równanie Bernoulliego opisuje ruch płynu i ma trzy składowe: - składow prdkoci - (energia kinetyczna ruchu), - składow połoenia (wysokoci) - (energia potencjalna),

Bardziej szczegółowo

SILNIK PMSM MAŁEJ MOCY PRZEZNACZONY DO ROZRUCHU SYNCHRONICZNEGO

SILNIK PMSM MAŁEJ MOCY PRZEZNACZONY DO ROZRUCHU SYNCHRONICZNEGO Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 3/2012 (96) 125 Paweł Zalas, Ludwik Antal Politechnika Wrocławska, Wrocław SILNIK PMSM MAŁEJ MOCY PRZEZNACZONY DO ROZRUCHU SYNCHRONICZNEGO LOW POWER PERMANENT

Bardziej szczegółowo

S K R Y P T Y D L A S Z K Ó Ł W Y Ź S Z Y C H MICHAŁ JABŁOŃSKI PRZEKSZTAŁTNIKI ZAGADNIĘTA TEORII OBWODU. Część! BIBLIOTEKA GtOWNA POLITECHNIKA bodzka

S K R Y P T Y D L A S Z K Ó Ł W Y Ź S Z Y C H MICHAŁ JABŁOŃSKI PRZEKSZTAŁTNIKI ZAGADNIĘTA TEORII OBWODU. Część! BIBLIOTEKA GtOWNA POLITECHNIKA bodzka S K R Y P T Y D L A S Z K Ó Ł W Y Ź S Z Y C H POLITECHNIKA ŁÓDZKA MICHAŁ JABŁOŃSKI PRZEKSZTAŁTNIKI ZAGADNIĘTA TEORII OBWODU Część! BIBLIOTEKA GtOWNA POLITECHNIKA bodzka 000-038927-01-0 ŁÓDŹ 1976 N A K

Bardziej szczegółowo

1. ZARYS WIADOMOŚCI Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI

1. ZARYS WIADOMOŚCI Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI 1 1. ZARYS WIADOMOŚCI Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI 1. 1. Obwód elektryczny oraz podstawowe prawa 1.1.1. Obwód elektryczny Obwód elektryczny jest to zespół elementów tworzących przynajmniej jedną zamkniętą

Bardziej szczegółowo

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI

VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI pl VOGEL-Pomp wielostopniowych Model: MP, MPA, MPAI Instrukcja obsługi i konserwacji Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi pl Zachowaj na przyszło! Naley posługiwa si niniejsz instrukcj obsługi przy

Bardziej szczegółowo