! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2"

Transkrypt

1 !

2

3 ! "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0! +,1&%($',%,#"&2 ($',%,+."-(3456-"(758 ($',%,+."-(34561,$",95-/7*$+&4#(."&: ($',%,+."-(3456#$&*51,$,*+&-&."&%($1'&#/,'&$*+&;51'&#/: ($',%,+."-(345614#" ($',%,+."-(34569"()*#&$&9"(*$7&."&2 < ($',%,+."3456,+'-&=( ($',%,+."3, >',75;/#"&? ($',%,+."1,-/;()>:',75;/#"& > AB??!?

4 Opracowanie Bezrobocie w województwie pomorskim - rok 2005 jest roczn analiz stanu i struktury bezrobocia rejestrowanego i jego płynnoci, przygotowan przez Zespół Bada, Analiz i Informacji w Wojewódzkim Urzdzie Pracy w Gdasku. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie charakterystycznych cech bezrobocia w pomorskim oraz pokazanie wystpujcych trendów tego zjawiska. Analiza zawiera krótk charakterystyk województwa pomorskiego oraz obejmuje wybrane informacje dotyczce stanu i struktury bezrobocia, z uwzgldnieniem: - cech demograficzno społecznych, - miejsca zamieszkania, - kategorii bezrobotnych bdcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, - płynnoci bezrobocia. Opracowanie składa si z czci opisowej oraz tabelarycznej (aneks statystyczny), prezentujcej dane statystyczne według powiatów województwa pomorskiego. Przy sporzdzaniu opracowania opierano si przede wszystkim na danych zawartych w obligatoryjnej sprawozdawczoci o rynku pracy oraz o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujcych pracy nie pozostajcych w zatrudnieniu, sporzdzanej przez powiatowe urzdy pracy. Korzystano ponadto z informacji i opracowa Głównego Urzdu Statystycznego w Warszawie, Urzdu Statystycznego w Gdasku oraz odpowiedniego ministerstwa do spraw pracy. Ponadto, do obliczenia miar i wskaników potrzebnych do przeprowadzenia niniejszej analizy wykorzystano literatur z zakresu metod statystycznych. Kategorie osób bezrobotnych bdcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy s zdefiniowane w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. Nr 99, poz z pón. zm). W tekcie opracowania definicje osób bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych do 25 roku ycia i bezrobotnych powyej 50 roku ycia podano według stanu prawnego na 1 listopada 2005 r. Do 1 listopada 2005 r. kategorie tych osób definiowane były w sposób nastpujcy: Bezrobotny długotrwale oznacza bezrobotnego pozostajcego w rejestrze powiatowego urzdu pracy łcznie przez okres ponad 12 miesicy w okresie ostatnich 2 lat. Bezrobotny do 25 roku ycia oznacza bezrobotnego, który w roku kalendarzowym zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukoczył 25 roku ycia. Bezrobotny powyej 50 roku ycia oznacza bezrobotnego, który w roku kalendarzowym zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukoczył co najmniej 50 lat ycia. Zawarte w opracowaniu dane statystyczne dotyczce stopy bezrobocia dla grudnia 2005 r. nie uwzgldniaj korekty dokonanej przez Główny Urzd Statystyczny w padzierniku 2006 r. 1

5 Województwo pomorskie usytuowane jest w północnej czci Polski i zajmuje powierzchni ponad 18 tys. km 2, co stanowi około 6% powierzchni kraju. Region pomorski charakteryzuje si znacznym zrónicowaniem lokalnych rynków pracy zarówno pod wzgldem zajmowanego obszaru, liczby ludnoci, rozwoju gospodarczego, jak równie liczby bezrobotnych, natenia bezrobocia oraz jego struktury. Pod wzgldem administracyjnym województwo podzielone jest na 20 powiatów: - 16 powiatów ziemskich: bytowski, chojnicki, człuchowski, gdaski, gdyski, kartuski, kocierski, kwidzyski, lborski, malborski, nowodworski, pucki, słupski, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski; - 4 powiaty grodzkie: Gdask, Gdynia, Sopot, Słupsk. Najwikszy obszar wród powiatów ziemskich zajmuje powiat słupski oraz bytowski, najmniejszy malborski i pucki. Województwo zamieszkuje 2199 tys. mieszkaców (stan na 31.XII.2005 r.), tj. około 6% ludnoci Polski, z czego 67% przypada na skupiska miejskie, 33% yje na wsiach. Najwicej mieszkaców liczy miasto Gdask 459 tys. i Gdynia 253 tys. Najmniejsz liczb ludnoci charakteryzuj si powiaty nowodworski 35 tys. i sztumski 42 tys. oraz miasto Sopot 40 tys. osób. Ludno w wieku produkcyjnym (tzw. potencjalne zasoby pracy) liczyła w kocu 2005 roku 1415 tys. osób, tj. 64,3% mieszkaców województwa (w kraju 64,0%). Alokacja zasobów pracy wynosiła w tym okresie 70% w orodkach miejskich i 30% w orodkach wiejskich. Procentowy udział aktywnych zawodowo (ludnoci pracujcej i bezrobotnej) w liczbie ludnoci w wieku 15 lat i wicej województwa pomorskiego tzw. współczynnik aktywnoci zawodowej wg BAEL w IV kwartale 2005 roku ukształtował si na poziomie 53,6% (w kraju 55,2%). Natomiast udział pracujcych w liczbie ludnoci 15 lat i wicej tzw. wskanik zatrudnienia wynosił w tym okresie 45,4% (w kraju 45,9%). Struktura osób pracujcych w pomorskim w roku 2004 pokazuje, e 65,1% osób pracowało w usługach, 25,3% w przemyle i 9,5% w rolnictwie (dla porównania w Polsce wskaniki te kształtowały si odpowiednio 54,5%, 28,3% i 17,3%.). Potencjał gospodarczy województwa pomorskiego wie si z takimi dziedzinami jak przemysł stoczniowy, rafineryjny, spoywczy, maszynowy, meblowy, transport i usługi portowe. Szans na dynamiczny rozwój regionu upatruje si w aktywizowaniu i wspieraniu rozwoju małych i rednich przedsibiorstw. Dominujc rol sektora prywatnego na Pomorzu obrazuje liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w tym sektorze w kocu grudnia 2005 roku tys. firm, co stanowi ponad 95% wszystkich zarejestrowanych podmiotów. Jak podaje rocznik statystyczny w sektorze prywatnym najwiksz grup stanowi osoby fizyczne prowadzce działalno gospodarcz (169 tys.), co daje 75% ogólnej liczby podmiotów. Bezrobocie jest jednym z najwaniejszych problemów społeczno - gospodarczych regionu. Liczba bezrobotnych w kocu grudnia 2005 r. wynosiła 159,9 tys. osób, co stanowiło ok. 6% ogółu bezrobotnych w Polsce. Stopa bezrobocia w pomorskim naley do jednej z najwyszych w Polsce. Najnisze bezrobocie wystpuje w duych miastach oraz w powiatach połoonych w bezporednim ssiedztwie 2

6 aglomeracji trójmiejskiej. Najwysze odnotowywane jest natomiast w powiatach połoonych wzdłu granic regionu. S to przede wszystkim obszary zaniedbane, słabo zagospodarowane, czsto po byłych PGR-ach. Jednym z istotnych uwarunkowa dla kształtowania si poziomu zatrudnienia oraz bezrobocia w województwie pomorskim, podobnie jak w całym kraju, s zmiany demograficzne. Niekorzystnym zjawiskiem w pomorskim jest starzenie si zasobów pracy. W 2005 r. liczba ludnoci w wieku niemobilnym stanowiła 37,0% ogółu ludnoci w wieku produkcyjnym, do roku 2010 udział ten wzronie do 37,2%, a w perspektywie 2030 roku do 45,5%. Jednake mimo procesu starzenia si polskiego społeczestwa, w wietle prognoz demograficznych GUS, liczba ludnoci w wieku produkcyjnym w województwie pomorskim bdzie wzrasta przez najbliszych kilka lat. Proces zmniejszania si tej populacji rozpocznie si w roku 2010 i dotyczy bdzie tylko ludnoci w miastach, na wsi natomiast liczba ludnoci w wieku produkcyjnym bdzie cały czas wzrasta. 3

7 "#$%&$&'()(*+',-&./#0%($',%,+./#0 Rok 2005 w województwie pomorskim charakteryzował si kontynuacj korzystnych zmian na rynku pracy. Utrzymała si tendencja spadkowa liczby bezrobotnych, zapocztkowana w 2003 roku. Liczba bezrobotnych według stanu na dzie 31 grudnia 2005 r. wynosiła osób i była nisza o osób (o 11,0%) od stanu na koniec 2004 r., oraz o (o 16,5%) od stanu w kocu 2003 roku. Spadek liczby bezrobotnych w 2005 r. w pomorskim był najwyszym wzgldnym spadkiem liczby bezrobotnych w Polsce. Lata przyniosły zmian trendów w całym kraju. W kocu grudnia 2005 roku liczba bezrobotnych w Polsce wynosiła 2773,0 tys. osób i była nisza o 226,6 tys. osób (o 7,6%) w porównaniu do stanu na koniec 2004 roku i o 402,7 tys. osób (o 12,7%) w porównaniu z kocem 2003 roku. Przyczyn tych zmian naley upatrywa w oywieniu gospodarczym przejawiajcym si m. in. wzrostem zatrudnienia i wzrostem iloci wolnych miejsc pracy. Due znaczenie dla rynku pracy miała aktywno instytucji rynku pracy i dostpno do ich usług. W kocu 2005 r. na terenie województwa pomorskiego działało, oprócz publicznych słub zatrudnienia, 181 agencji zatrudnienia, 30 gminnych centrów informacji i 14 akademickich biur karier. W roku 2005 osoby bezrobotne mogły równie korzysta z działa, realizowanych przez powiatowe urzdy pracy, współfinansowanych ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego. tys. osób 220,0 Bezrobotni zarejestrowani w województwie pomorskim w latach stan na koniec miesica 200,0 180,0 160,0 140, XII 2003 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII liczba bezrobotnych 2004 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2005 I trend liniowy II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Bezrobocie rejestrowane w województwie pomorskim, podobnie jak w Polsce podlega sezonowoci. W pocztkowych miesicach roku z powodu sezonowoci liczba zarejestrowanych bezrobotnych jest wiksza od tej wyznaczonej trendem, natomiast od czerwca obserwowane jest mniejsze bezrobocie w odniesieniu do trendu. Zwikszenie liczby bezrobotnych jest spowodowane midzy innymi rejestracj osób, które straciły prac w zwizku z zakoczeniem prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie i turystyce. Ponadto, czsto wraz kocem roku wygasaj pracownikom okresowe umowy o prac, jak równie nastpuje powrót do rejestrów bezrobotnych po pracach interwencyjnych i robotach publicznych. 4

8 W latach najwiksze odchylenia od tendencji kształtowania si liczby bezrobotnych wystpiły w miesicu lutym i padzierniku. W lutym lat z powodu sezonowoci liczba bezrobotnych była wysza od tej wyznaczonej malejcym trendem liniowym rednio o 3,5%. Natomiast w padzierniku z powodu sezonowoci liczba bezrobotnych była mniejsza od tej wyznaczonej trendem rednio o 3,3%. 1 Miesiczne wskaniki sezonowoci bezrobotnych zarejestrowanych w latach w województwie pomorskim 104,0% 103,0% 102,0% 101,0% 100,0% 99,0% 98,0% 97,0% 96,0% 103,5% 103,1% 102,7% 101,5% 100,0% 99,9% 99,6% I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 98,8% 98,9% 98,1% 97,2% 96,7% ródło: obliczenia własne. W 2005 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła si we wszystkich 20 powiatach. Najwikszy spadek odnotowano w powiecie gdaskim o 22,4% (o 1172 osoby), wejherowskim o 20,3% (o 2310 osób) i nowodworskim o 19,0% (o 1118 osób), natomiast najmniejszy w puckim o 0,8% (o 40 osób), starogardzkim o 2,7% (o 368 osób) i chojnickim o 3,5% (o 355 osób). Spadek liczby bezrobotnych w 2005 r. w powiatach województwa pomorskiego 0 % ,1-3,5-13,7-22,4-7,8-4,7-13,8-7,9-11,6-19,0-0,8-5,2-2,7-8,9-11,0-20,3-17,2-15,2-14,5-16,1-30 Bytów Chojnice Człuchów Gdask Kartuzy Kocierzyna Kwidzyn Lbork Malbork Nowy Dwór Gd. Puck Słupsk Starogard.Gd. Sztum Tczew Wejherowo m. Gdask m. Gdynia m. Słupsk m. Sopot 1 Wskaniki sezonowoci miesicznej z uwzgldnieniem tendencji rozwojowej obliczone zostały zgodnie ze wzorami zawartymi w: Maka W. (1996), Podstawowe metody statystyczne w analizie rynku pracy, Krajowy Urzd Pracy,s

9 We wrzeniu 2005 r. malejca liczba bezrobotnych zarejestrowanych w województwie pomorskim zbliyła si po raz pierwszy do poziomu bezrobocia z wrzenia 2001 roku, a w padzierniku była ju zdecydowanie nisza i taka tendencja utrzymywała si do koca 2005 roku Porów nanie liczby zarejestrow anych bezrobotnych w województwie pomorskim w latach 2001 i 2005 liczba bezrobotnych marzec czerwiec wrzesie padziernik grudzie Rok 2001 Rok ,1&%($',%,#"& Województwo pomorskie naley do grupy województw w Polsce o wysokiej stopie bezrobocia. W kocu grudnia 2005 r. stopa bezrobocia dla województwa pomorskiego wyniosła 19,3%, a dla kraju 17,6%. W cigu dwóch ostatnich lat w województwie pomorskim utrzymywała si tendencja spadkowa tego wskanika. W roku 2005 stopa bezrobocia w pomorskim zmalała o 2,1 pkt proc. i o 3,1 pkt proc. w latach W Polsce wystpił podobny trend zmniejszania si stopy bezrobocia, jednake charakteryzował si nieco mniejsz dynamik ni w pomorskim. Spadki stopy bezrobocia wyniosły odpowiednio 1,4 pkt proc. i 2,4 pkt proc. Wiksza dynamika spadku stopy bezrobocia w województwie zblia jej wielko do krajowej. W grudniu 2003 rónica midzy stop bezrobocia dla województwa pomorskiego, a stop bezrobocia dla kraju wyniosła 2,4 pkt proc., a w grudniu 2005 r. 1,7 pkt proc. 30 Kształtowanie si stopy bezrobocia w województwie pomorskim i w kraju w latach % 22,3 19,7 22,4 20,0 22,1 19,4 21,4 19,0 18,0 20,6 19,3 17, czerwiec 03 grudzie 03 czerwiec 04 grudzie 04 czerwiec 05 grudzie 05 lata kraj pomorskie ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 6

10 Charakterystyczn cech bezrobocia w województwie pomorskim jest wystpowanie znacznego terytorialnego zrónicowania wysokoci stopy bezrobocia, wynikajcego z nierównomiernego rozwoju społeczno - gospodarczego powiatów. Najnisze bezrobocie wystpuje w duych miastach oraz powiatach połoonych w bezporednim ssiedztwie Trójmiasta. Najwysze bezrobocie odnotowywane jest natomiast w powiatach połoonych wzdłu granic regionu. S to przede wszystkim obszary byłych PGR-ów. Rónica pomidzy najwysz a najnisz stop bezrobocia w powiatach wyniosła w kocu 2005 r pkt proc. (powiat sztumski i nowodworski 37,1%, Sopot - 7,1%) i w odniesieniu do roku 2004 zmniejszyła si o 3 pkt proc. ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. Spadek stopy bezrobocia odnotowany w 2005 r. dotyczył wszystkich powiatów województwa. Najwyszy spadek stopy bezrobocia w roku 2005 wystpił w rejonie o najwikszym nateniu bezrobocia, czyli w powiecie nowodworskim o 5,3 pkt proc. oraz w powiatach gdaskim o 4,1 pkt proc. i wejherowskim o 4,0 pkt proc., natomiast najniszy w powiecie puckim o 0,4 pkt proc., chojnickim i starogardzkim o 0,9 pkt proc. 7

11 Stopa bezrobocia wg powiatów w województwie pomorskim w latach r. POWIAT Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia Spadek w okresie grudzie 2004 r. - grudzie 2005 BYTÓW 35,9 34,7-1,2 CHOJNICE 27,5 26,6-0,9 CZŁUCHÓW 34,3 30,8-3,5 GDASK 20,6 16,5-4,1 KARTUZY 20,9 19,4-1,5 KO CIERZYNA 24,7 23,6-1,1 KWIDZYN 24,7 21,8-2,9 LBORK 31,0 28,9-2,1 MALBORK 32,4 29,5-2,9 NOWY DWÓR GD. 42,4 37,1-5,3 PUCK 20,9 20,5-0,4 SŁUPSK 35,2 33,7-1,5 STAROGARD GD. 30,9 30,0-0,9 SZTUM 39,6 37,1-2,5 TCZEW 27,4 24,9-2,5 WEJHEROWO 23,1 19,1-4,0 Miasta na prawach powiatu GDASK 11,5 9,6-1,9 GDYNIA 9,4 8,0-1,4 SŁUPSK 22,4 19,5-2,9 SOPOT 8,5 7,1-1,4 WOJEWÓDZTWO 21,4 19,3-2,1 KRAJ 19,0 17,6-1,4 ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 8

12 ($',%,+."-(3456-"(75 W województwie pomorskim, według danych na koniec 2005 r., prawie 50% osób bezrobotnych stanowili młodzi ludzie poniej 34 roku ycia. Duy odsetek stanowiły równie osoby bezrobotne powyej 45 roku ycia (29,5%). W 2005 r. najwikszy spadek liczby bezrobotnych odnotowano w grupie osób młodych w wieku lata (o 6320 osób, tj. o 15,0%) i w wieku lata (o 6551 osób, tj. o 13,0%). Spadek bezrobotnych dotyczył równie osób bezrobotnych w wieku lata (o 4782 osoby, tj. o 12,6%). W grupie wiekowej lata odnotowano najmniejszy spadek liczby bezrobotnych (o 3100 osób, tj. o 7,4%). Najmniej liczn grup wród bezrobotnych stanowi osoby powyej 55 roku ycia, których liczba wynosiła w kocu 2005 r osób. Tylko w tej grupie wiekowej odnotowano wzrost liczby osób bezrobotnych (o 995 osób, tj. o 13,7%). Struktura bezrobotnych według wieku w województwie pomorskim w latach Wiek w latach Zarejestrowani bezrobotni wzrost / spadek w liczbach bezwzgldnych w % liczba osób % ,4% 22,3% ,0% ,0% 27,4% ,0% ,2% 20,8% ,6% ,4% 24,3% ,4% powyej ,0% 5,2% ,7% Ogółem ,0% 100,0% ,0% Odnotowane zmiany wpłynły na zwikszenie udziału w ogólnej liczbie bezrobotnych osób powyej 45 roku ycia i na zmniejszenie udziału młodszych kategorii wiekowych. Struktura bezrobotnych według wieku w województwie pomorskim w latach ,0% 23,4% 22,3% 28,0% 27,4% 23,4% 24,3% 25,0% 21,2% 20,8% 20,0% 15,0% 10,0% 4,0% 5,2% 5,0% 0,0% /64 lata 2004 r r. 9

13 ($',%,+."-(34561,$",95-/7*$+&4#(."& Osoby bezrobotne zarejestrowane w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego, to w wikszoci osoby słabo wykształcone. W kocu 2005 r osób bezrobotnych, tj. blisko 70% ogółu bezrobotnych stanowiły osoby posiadajce wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz gimnazjalne i ponisze. W rejestrach bezrobotnych odnotowano ponadto osób (19,8%) z wykształceniem policealnym i rednim zawodowym, osób (7,7%) z wykształceniem rednim ogólnokształccym oraz 7338 osób (4,6%) z wykształceniem wyszym. W roku 2005 spadek liczby bezrobotnych odnotowano wród bezrobotnych na wszystkich poziomach wykształcenia. Najwyszy spadek dotyczył grup o najniszych kwalifikacjach zawodowych. Liczba bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym zmniejszyła si o 8834 osoby (o 14,0%), z wykształceniem gimnazjalnymi i poniej o 6801 osób (o 11,1%). Najmniejsze spadki liczby bezrobotnych dotyczyły osób posiadajcych wykształcenie rednie i wysze. Liczba osób z wykształceniem wyszym zmniejszyła si o 395 osób (o 5,1%), rednim ogólnokształccym o 556 osób (o 4,3%) i policealnym i rednim zawodowym o 3172 (o 9,1%), co spowodowało wzrost udziału tych kategorii w ogólnej liczbie bezrobotnych. Struktura bezrobotnych według wykształcenia w województwie pomorskim w latach Wykształcenie Zarejestrowani bezrobotni wzrost / spadek w liczbach bezwzgldnych w % liczba osób % wysze ,3% 4,6% ,1% policealne i rednie zawodowe ,4% 19,8% ,1% rednie ogólnokształcce ,2% 7,7% ,3% zasadnicze zawodowe ,1% 34,0% ,0% gimnazjalne i poniej ,0% 33,9% ,1% Ogółem ,0% 100,0% ,0% ($',%,+."-(3456#$&*51,$,*+&-&."&%($1'&#/,'&$*+&;51'&#/ W ewidencji bezrobotnych w pomorskim w roku 2005, podobnie jak w 2004 r., dominowały osoby przebywajce bez pracy dłuej ni 12 miesicy. Osoby pozostajce bez pracy od 12 do 24 miesicy stanowiły 15,5% ogółu bezrobotnych (24706 osób), a pozostajce bez pracy powyej 24 miesicy 34,6% (55303 osoby). Oznacza to, e ponad połowa bezrobotnych to osoby długotrwale pozostajce bez pracy. Długotrwałe pozostawanie bez pracy zmniejsza szanse na znalezienie nowej pracy, wpływa na status materialny i społeczny tych osób oraz ich rodzin, i moe zagraa patologiami społecznymi. W porównaniu do roku 2004 liczba bezrobotnych pozostajcych bez pracy długotrwale wyranie zmniejszyła si - najwicej wród bezrobotnych od miesicy o 7991 osób (o 24,4%) oraz o 7694 osoby (o 12,2%) wród pozostajcych bez pracy powyej 24 miesicy. 10

14 Znacznie mniejsze spadki bezrobotnych odnotowano wród osób bezrobotnych pozostajcych bez pracy krócej ni 12 miesicy, a wród osób pozostajcych bez pracy od 1-3 miesicy odnotowano wzrost o 1211 osób (o 5,4%). Odnotowane zmniejszenie liczby bezrobotnych, szczególnie w grupie osób długotrwale pozostajcych bez pracy, wpłynło na zmian struktury osób bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy. Zmniejszeniu uległ przede wszystkim udział długotrwale bezrobotnych (z 53,3% w 2004 r. do 50,1% w 2005 r.), a zwikszył si udział osób pozostajcych bez pracy krócej ni 12 miesicy. Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w województwie pomorskim w latach Czas pozostawania Zarejestrowani bezrobotni wzrost / spadek bez pracy w miesicach w liczbach bezwzgldnych w % liczba osób % do ,2% 6,6% ,0% ,5% 14,7% ,4% ,8% 13,2% ,0% ,2% 15,4% ,5% ,2% 15,5% ,4% powyej ,1% 34,6% ,2% Ogółem ,0% 100,0% ,0% ródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych sprawozdania o rynku pracy MGiP-01. Sta pracy, a za tym zdobyte dowiadczenie zawodowe, jest generalnie elementem pomagajcym w znalezieniu pracy, nie jest jednak przesłank kluczow. Według danych na koniec grudnia 2005 r. blisko 30% zarejestrowanych bezrobotnych to osoby bez stau pracy oraz ze staem nie dłuszym ni rok. 21,7% stanowiły osoby ze staem od 1 do 5 lat. Jednoczenie niewiele ponad 46% nie mogcych znale zatrudnienia to osoby ze staem od 5 do 30 lat. W porównaniu do roku 2004 niewielki wzrost liczby bezrobotnych wystpił tylko wród osób ze staem 30 lat i wicej, w pozostałych kategoriach odnotowano spadek liczby bezrobotnych. Struktura bezrobotnych według stau pracy w województwie pomorskim w latach Sta pracy Zarejestrowani bezrobotni wzrost / spadek w liczbach bezwzgldnych w % liczba osób % do 1 roku ,0% 12,6% ,7% ,8% 21,7% ,0% ,7% 15,7% ,1% ,6% 18,6% ,3% ,5% 12,1% ,0% 30 lat i wicej ,7% 2,0% 59 1,9% bez stau ,6% 17,3% ,6% Ogółem ,0% 100,0% ,0% ródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych sprawozdania o rynku pracy MGiP

15 ($',%,+."-(345614#" Analizujc sytuacj na przestrzeni lat , gdzie wystpił trend malejcy liczby bezrobotnych ogółem, mona zauway, e spadała zarówno liczba bezrobotnych kobiet jak i mczyzn. Na koniec 2005 r. liczba bezrobotnych kobiet wynosiła osób i była nisza o 6214 osób (o 6,4%) od stanu na koniec 2004 r. oraz o 9518 osób (o 8,6%) od stanu w kocu 2003 r. Natomiast w kocu roku 2005 liczba bezrobotnych mczyzn wynosiła osób i była nisza o osoby (o 16,3%) od stanu w kocu roku 2004 oraz o osób (o 24,1%) w roku Tempo spadku liczby bezrobotnych kobiet (redniorocznie 4,9%) było wyranie słabsze ni mczyzn (redniorocznie 12,9%), co spowodowało, e udział kobiet w liczbie bezrobotnych ogółem rósł: z poziomu 52,2% w 2003 roku, do 53,8% w 2004 roku i do 56,5% w 2005 r. liczba bezrobotnych Kształtowanie si liczby bezrobotnych kobiet i mczyzn w województwie pomorskim w latach grudzie 2003 grudzie 2004 grudzie 2005 kobiety mczyni W kraju sytuacja bezrobotnych kobiet i mczyzn na przestrzeni lat wygldała podobnie jak w pomorskim. Liczba bezrobotnych kobiet zmniejszała si z roku na rok (rednio o 4,7%) i w grudniu 2005 roku wynosiła 1486,4 tys. osób. Liczba mczyzn zmniejszała si zdecydowanie szybciej ni kobiet (rednio o 8,6%) i w kocu 2005 r. wynosiła 1286,6 tys. osób. Równie udział kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wykazywał tendencj rosnc (w roku 2003 kobiety stanowiły 51,5%, w 2004 r. 52,3% i 53,6% w kocu 2005 roku). Bezrobocie dotyka przede wszystkim kobiety w wieku mobilnym (tzn. w wieku lata). W kocu 2005 r. bezrobotne kobiety w wieku mobilnym stanowiły 73,8% w ogólnej liczbie bezrobotnych kobiet. Analizujc struktur wiekow bezrobotnych kobiet w pomorskim widzimy, e w kocu roku 2005 dominowały kobiety w wieku lata osób, które stanowiły 29,9% ogółu bezrobotnych kobiet (w grudniu 2004 r osób, tj. 30,4%). Kolejn najliczniejsz grup były kobiety w wieku lata osób, tj. 23,1% (w grudniu 2004 r osób, tj. 22,1%) i w wieku lata osób, tj. 22,1% (w grudniu 2004 r osób, tj. 23,0%). Liczny był równie udział kobiet w wieku lata, tj. 21,8% ( w grudniu 2004 r. - 22,1%). 12

16 Odnotowane w 2005 r. zmniejszenie liczby bezrobotnych kobiet dotyczyło kobiet w wieku mobilnym (spadek o 6221 osób, tj. o 8,5%). Liczba bezrobotnych kobiet w wieku niemobilnym uległa w roku 2005 nieznacznemu zwikszeniu (o 7 osób). Wród bezrobotnych mczyzn w kocu grudnia 2005 roku dominowali bezrobotni mczyni w wieku lata osób, tj. 25,9% ogółu bezrobotnych mczyzn (w grudniu 2004 roku osób, tj. 29,7%), natomiast kolejn najliczniejsza grup stanowili bezrobotni mczyni w wieku lata osób, tj. 24,1% (w grudniu 2004r osób, tj. 30,1%). Zmniejszenie liczby bezrobotnych mczyzn, odnotowane w 2005 r., dotyczyło zarówno grupy osób w wieku mobilnym (spadek o osoby, tj. o 19,9%), jak i niemobilnym (spadek o 2112 osób, tj. o 8,3%). Struktura bezrobotnych kobiet i mczyzn wg wieku w województwie pomorskim stan na 31 grudnia 2005 r. 35,0 29,9 30,0 25,0 22,1 22,6 24,1 21,8 19,5 23,1 25,9 % 20,0 15,0 7,9 10,0 5,0 0,0 3, /64 lata kobiety mczyni Bezrobotne kobiety w województwie pomorskim s lepiej wykształcone ni mczyni. W kocu 2005 r. 39,3% ogółu bezrobotnych kobiet posiadało wykształcenie rednie i wysze, podczas gdy wród mczyzn wykształcenie rednie i wysze posiadało 22,9% ogółu bezrobotnych mczyzn. Bezrobotne kobiety z wykształceniem poniej redniego stanowiły w kocu grudnia 2005 r. 60,7% ogółu bezrobotnych kobiet. Odsetek bezrobotnych mczyzn z wykształceniem poniej redniego wynosił w kocu grudnia 2005 r. - 77,2%. Mczyni z wykształceniem niszym ni rednie przebywajcy bez pracy dłuej ni 12 miesicy stanowili 83,6% ogółu bezrobotnych mczyzn z tej grupy, zarówno w grudniu 2005 r., jak i 2004 r. (w przypadku kobiet odsetek ten wyniósł w 2005 r. - 70,4%, w 2004 r. 70,6%). Dane te wiadcz o tym, e osoby bezrobotne posiadajce niskie wykształcenie maj wiksze trudnoci ze znalezieniem pracy i znacznie czciej długotrwale pozostaj bez pracy. Najmniej liczn grup zarówno wród bezrobotnych kobiet, jak i mczyzn stanowiły osoby z wykształceniem wyszym: 5,5% kobiety, 3,4% mczyni (w roku 2004 odpowiednio: 5,2% i 3,3%). Wród tej kategorii osób 29,2% kobiet i 29,7% mczyzn pozostaje bez pracy dłuej ni 12 miesicy. 13

17 Struktura bezrobotnych kobiet i mczyzn według wykształcenia w województwie pomorskim stan na 31 grudnia 2005 r % ,5 wysze 3,4 23,7 14,8 policealne i rednie zawodowe 10,1 rednie ogólnokształcce 4,7 29,4 zasadnicze zawodowe 39,8 37,3 31,3 gimnazjalne i poniej kobiety mczyni W województwie pomorskim w kocu grudnia 2005 r. ponad połowa bezrobotnych kobiet (55,3%, tj osób) pozostawała bez pracy powyej 12 miesicy. W stosunku do roku 2004 ich udział zmniejszył si o 3,2 pkt proc. Wród mczyzn udział pozostajcych bez pracy powyej 12 miesicy był niszy ni u kobiet i wyniósł 43,1%, a w stosunku do roku poprzedniego zmniejszył o 4,1 pkt proc. Wród kobiet pozostajcych bez pracy powyej 12 miesicy, wikszo to kobiety, które nie pracowały ponad 2 lata osób i stanowiły 40,2% ogółu bezrobotnych kobiet. Mczyzn pozostajcych bez pracy powyej 2 lat było zdecydowanie mniej osób i stanowili 27,2% ogółu bezrobotnych mczyzn. % ,9 8,8 Struktura bezrobotnych kobiet i mczyzn według czasu pozostawania bez pracy w województwie pomorskim stan na 31 grudnia 2005 r. 13,1 17,0 12,5 14,0 14,2 17,1 15,1 15,9 do pow. 24 miesice 40,2 27,2 kobiety mzczyni W województwie pomorskim na koniec 2005 roku struktura bezrobotnych według stau pracy wskazuje, e najwicej bezrobotnych (zarówno wród kobiet jak i mczyzn) było ze staem pracy od 1-5 lat (kobiety osób, tj. 22,0% ogółu bezrobotnych kobiet, mczyni osób, tj. 21,3% ogółu bezrobotnych mczyzn). Najmniejsz grup bezrobotnych w obu kategoriach stanowiły osoby ze staem powyej 30 lat pracy. Kobiet w tej grupie było zaledwie 570 osób (0,6%), mczyzn 2603 osoby (3,8%), co zapewne wynika z rónicy wieku potencjalnej aktywnoci zawodowej i przysługujcych uprawnie emerytalnych. 14

18 Bezrobotne kobiety bez stau oraz ze staem bardzo krótkim, do 1 roku, stanowiły łcznie 33,8% (30558 osób) ogółu bezrobotnych kobiet. Udział ten był znacznie niszy u mczyzn i wynosił 24,8% (17253 osoby). Natomiast o połow wikszy ni u kobiet był udział bezrobotnych mczyzn ze staem pracy od lat - 16,4 % (11409 osób), kobiet - 8,8% (7978 osób). Struktura bezrobotnych kobiet i mczyzn według stau pracy w kocu 2005 była zbliona do struktury z koca roku Struktura bezrobotnych kobiet i mzczyzn według stau pracy w województwie pomorskim stan na 31 grudzie 2005 roku 25 22,0 21, % 10 14,6 10,0 16,0 15,5 18,8 18,2 8,8 16,4 19,2 14, ,8 0,6 do 1 roku lat i wicej bez stau lata kobiety mczyni 15

19 ($',%,+."-(34569"()*#&$&9"(*$7&."& Według danych Urzdu Statystycznego w Gdasku w kocu grudnia 2005 r. liczba mieszkaców wsi w województwie pomorskim wynosiła 718,9 tys. osób, co stanowiło 32,6% ogółu ludnoci województwa. W ewidencjach urzdów pracy województwa pomorskiego na koniec grudnia 2005 r. zarejestrowanych było bezrobotnych mieszkaców wsi, tj. 44,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. wiadczy to o nadreprezentacji mieszkaców wsi w liczbie bezrobotnych w województwie pomorskim. Sytuacja osób bezrobotnych zamieszkałych na terenach wiejskich w pomorskim jest trudniejsza ni sytuacja bezrobotnych mieszkaców miast. Bezrobotni mieszkacy wsi s młodsi, ale znacznie gorzej wykształceni i znacznie czciej pozostaj bez pracy dłuej ni mieszkacy miast. W latach , przy tendencji malejcego bezrobocia w regionie, zmniejszyła si zarówno liczba bezrobotnych mieszkaców miast jak i wsi. Na koniec 2005 r. liczba bezrobotnych mieszkaców miast w województwie pomorskim wynosiła osób i była nisza o osoby (o 13,1%) od stanu na koniec 2004 r. oraz o osoby (o 19,7%) od stanu na koniec 2003 r. W kocu roku 2005 liczba bezrobotnych mieszkaców wsi była nisza o 6475 osoby (8,3%) od stanu na koniec 2004 r. oraz o 9893 osoby (12,2%) od stanu na koniec 2003 r. Tempo spadku liczby bezrobotnych mieszkaców terenów wiejskich było znacznie słabsze (redniorocznie 6,3%) ni w miastach (redniorocznie 10,4%), co oznacza, e udział bezrobotnych mieszkaców wsi w ogólnej liczbie bezrobotnych sukcesywnie rósł: z poziomu 42,4% w grudniu 2003 r., do 43,3% w 2004 roku i 44,7% w 2005 r. Kształtowanie si liczby osób bezrobotnych zamieszkałych w miastach i na wsi województwo pomorskie lata liczba bezrobotnych mar-03 cze-03 wrz-03 gru-03 mar-04 cze-04 wrz-04 gru-04 mar-05 cze-05 wrz-05 gru-05 mieszkacy miast mieszkacy wsi W kraju sytuacja bezrobotnych mieszkaców miast i wsi przedstawiała si podobnie jak w pomorskim. Liczba bezrobotnych mieszkaców wsi zmniejszała si z roku na rok (rednio o 5,6%) i w grudniu 2005 r. wynosiła 1180,4 tys. osób. Liczba bezrobotnych mieszkaców miast natomiast zmniejszała si znacznie szybciej ni mieszkaców wsi (rednio o 7,2%) i w kocu 2005 r. wynosiła 1592,6 tys. osób. Udział bezrobotnych mieszkaców wsi w Polsce w ogólnej liczbie bezrobotnych rósł: z 41,7% w roku 2003, do 42,1% w 2004 roku i 42,6% w roku

20 W kocu grudnia 2005 r. najwikszy udział bezrobotnych zamieszkałych na wsi w liczbie bezrobotnych ogółem odnotowano w powiecie słupskim - 84,2% (9722 osób), a take w 3 powiatach połoonych w bezporednim ssiedztwie Gdaska, tzn. w powiecie kartuskim 82,6% (5566 osób), gdaskim 78,0% (3160 osób) oraz nowodworskim 71,0% (3389 osób). S to powiaty o przewadze ludnoci wiejskiej w ogólnej liczbie mieszkaców. Natomiast najniszy odsetek bezrobotnych mieszkaców wsi wystpił w powiecie malborskim 38,6% (2495 osób), tczewskim 41,0% (3928 osób) oraz lborskim 44,2% (3045 osób). W tych powiatach mieszkacy wsi stanowi mniejszo wród ogółu mieszkaców Kształtowanie si liczby osób bezrobotnych zamieszkałych w miastach i na wsiach według powiatów województwo pomorskie stan na 31 grudnia 2005 r. liczba bezrobotnych mieszkacy miast mieszkacy wsi Bytów Chojnice Człuchów Gdask Kartuzy Kocierzyna Kwidzyn Lbork Malbork Nowy Dwór Gd. Puck Słupsk Starogard.Gd. Sztum Tczew Wejherowo Analizujc struktur bezrobotnych według wieku w pomorskim mona zauway, e bezrobotni mieszkacy wsi, to głównie ludzie młodzi. 53,4% ogółu bezrobotnych mieszkaców wsi nie przekroczyła 35 roku ycia, podczas gdy w miastach 46,7% ogółu bezrobotnych mieszkaców miast. Najliczniejsz grup wiekow wród bezrobotnych mieszkaców wsi województwa pomorskiego stanowili bezrobotni w wieku lata osób, tj. 27,0% oraz w wieku lata osób, tj. 26,4% ogółu bezrobotnych mieszkaców wsi. Kategoria osób w wieku lata była równie najliczniejsza w miastach osoby, tj. 27,7%. W odrónieniu od wsi, drug kategori dominujc wród bezrobotnych mieszkaców miast byli bezrobotni w wieku lata. Rónice w tych strukturach wynikaj m.in. z uwarunkowa demograficznych dotyczcych potencjalnych zasobów pracy. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Struktura bezrobotnych mieszkaców miast i wsi według wieku w województwie pomorskim stan na 31 grudnia 2005 r. 19,0% 27,7% 20,5% 26,4% 27,0% 21,3% 26,6% 21,4% 6,2% 3,8% mieszkacy miast mieszkacy wsi lata /64 17

21 W porównaniu do roku 2004 liczba bezrobotnych mieszkaców wsi w wieku do 34 lat zmniejszyła si o 4478 osób, tj. o 10,5%, natomiast bezrobotnych mieszkaców miast o 8393 osoby, tj. o 16,9%. W zwizku z tym w kocu 2005 r. udział tej kategorii osób w ogólnej liczbie bezrobotnych mieszkaców wsi był mniejszy o 1,2 pkt proc. ni w roku 2004, a mieszkaców miast o 2,1 pkt proc. Struktura bezrobotnych mieszkaców wsi i miast według wieku w województwie pomorskim w latach Wiek w latach Bezrobotni mieszkacy wsi ogółem. Stan na 31 grudnia 2004 r. Bezrobotni mieszkacy wsi ogółem. Stan na 31 grudnia 2005 r. Wzrost/spadek w roku 2005 Bezrobotni mieszkacy miast ogółem. Stan na 31 grudnia 2004 r. Bezrobotni mieszkacy miast ogółem. Stan na 31 grudnia 2005 r. Wzrost/spadek w roku 2005 Liczba osób % Liczba osób % liczba osób % liczba osób % liczba osób % liczba osób % ,1% ,4% ,7% ,5% ,0% ,4% ,6% ,1% ,3% ,3% ,7% ,0% ,0% ,3% ,1% ,6% ,5% ,8% ,4% ,4% ,6% ,7% ,6% ,7% 55-59/ ,9% ,8% ,4% ,9% ,2% ,7% Ogółem ,0% ,0% ,3% ,0% ,0% ,1% Bezrobotni mieszkacy wsi s zdecydowanie gorzej wykształceni ni bezrobotni mieszkacy miast. Bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i poniej stanowili 77,3% (55182 osoby) ogółu bezrobotnych mieszkaców terenów wiejskich województwa pomorskiego, podczas gdy wród bezrobotnych mieszkaców miast stanowili 60,3% (53349 osób). Zarówno w miastach jak i na wsi najmniej wród bezrobotnych odnotowano osób z wykształceniem wyszym: na wsi 1,7% (1214 osoby), w miastach 6,9% (6124 osoby). Rónice w strukturze wykształcenia bezrobotnych mieszkaców miast i wsi potwierdza wielko wzgldnego wskanika podobiestwa struktur równego 0,71. W porównaniu do roku 2004 w pomorskim liczba bezrobotnych mieszkaców wsi z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i poniej zmniejszyła si (o 6479 osób, tj. o 10,5%), a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zamieszkałych na wsi był niszy o 1,9 pkt proc. Podobnie w miastach, liczba bezrobotnych w tych kategoriach wykształcenia zmniejszyła si (o 9156 osób, tj. o 14,6%), a ich udział był mniejszy o 1,1 pkt. proc. Zwikszyła si natomiast, zarówno na terenach wiejskich (o 40 osób, tj. o 3,4%); jak i w miastach (o 435 osób, tj. o 6,6%) liczba bezrobotnych z wykształceniem wyszym. W zwizku z tym w kocu 2005 r. udział bezrobotnych mieszkaców terenów wiejskich z wykształceniem wyszym w ogólnej liczbie bezrobotnych zamieszkałych na wsi zwikszył si o 0,2 pkt proc, a w miastach o 0,5 pkt proc. 18

22 Struktura bezrobotnych mieszkaców miast i wsi według wykształcenia w województwie pomorskim stan na 31 grudnia 2005 r. gimn. i poniej 100% 90% 80% 70% 28,9% 40,1% zasadnicze zaw. rednie ogóln. 60% 50% 40% 30% 20% 31,4% 9,7% 23,1% 37,2% 5,2% polic. i r. zaw. wysze 10% 0% 6,9% 15,8% 1,7% mieszkacy miast mieszkacy wsi Ponad połowa bezrobotnych mieszkaców wsi w województwie pomorskim długotrwale pozostaje bez pracy. W kocu grudnia 2005 roku osoby bezrobotne z terenów wiejskich, tj. 54,3% ogółu bezrobotnych mieszkaców wsi, pozostawały bez pracy powyej 12 miesicy. W stosunku do roku 2004 udział ich zmniejszył si o 3,1 pkt proc. W miastach natomiast udział osób bezrobotnych pozostajcych bez pracy powyej 12 miesicy był niszy i wynosił 46,4%, a w stosunku do roku poprzedniego zmniejszył si o 3,7 pkt proc. Wród osób bezrobotnych, na terenach wiejskich, jak i w miastach zdecydowan wikszo stanowili bezrobotni pozostajcy bez pracy powyej 2 lat (na wsi osób, tj. 38,9% ogółu bezrobotnych zamieszkałych na wsi, w miastach nieco mniej osób, tj. 31,1% ogółu bezrobotnych zamieszkałych w miastach). 100% Struktura bezrobotnych mieszkaców miast i wsi według czasu pozostawania bez pracy w województwie pomorskim stan na 31 grudnia 2005 r. 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 31,1% 38,9% 15,5% 15,3% 16,1% 14,6% 13,8% 12,4% 16,1% 13,1% 7,4% 5,7% mieszkacy miast mieszkacy wsi pow do 1 miesica 19

23 W województwie pomorskim, na koniec 2005 r., struktura bezrobotnych według stau pracy wskazuje e, zarówno wród bezrobotnych mieszkaców wsi, jak i miast, najwicej osób posiadało sta pracy od 1-5 lat (na wsi osoby, tj. 24,0% ogółu bezrobotnych zamieszkałych na wsi; w miastach odpowiednio osób, tj. 19,9% ogółu bezrobotnych zamieszkałych w miastach). Drug co do wielkoci kategori osób bezrobotnych zamieszkałych w miastach stanowili bezrobotni ze staem pracy od lat (17536 osób, tj. 19,8%), a wród bezrobotnych mieszkaców wsi bez stau pracy (13562 osoby, tj. 19,0%). Bezrobotni bez stau oraz ze staem bardzo krótkim, do 1 roku, stanowili wród bezrobotnych mieszkaców wsi 32,5% (23176 osób), a wród bezrobotnych mieszkaców miast - 27,8% (24635 osób). W roku 2005 zarówno na wsi, jak i w miastach, wzrost liczby bezrobotnych dotyczył jedynie osób ze staem pracy 30 lat i wicej (na wsi o 20 osób, tj. o 2,3%; w miastach o 39 osób, tj. o 1,7%). W pozostałych kategoriach odnotowano zmniejszenie liczby bezrobotnych zarówno na wsi, jak i w miastach. Struktura bezrobotnych mieszkaców wsi i miast według stau pracy w województwie pomorskim w latach Wyszczególnienie Bezrobotni mieszkacy wsi ogółem. Stan na 31 grudnia 2004 r. Bezrobotni mieszkacy wsi ogółem. Stan na 31 grudnia 2005 r. Wzrost/spadek w roku 2005 Bezrobotni mieszkacy miast ogółem. Stan na 31 grudnia 2004 r. Bezrobotni mieszkacy miast ogółem. Stan na 31 grudnia 2005 r. Wzrost/spadek w roku 2005 r. liczba osób liczba osób % liczba osób liczba osób % do 1 roku ,3% ,5% Sta pracy ogółem ,2% ,7% ,3% ,7% ,2% ,0% ,9% ,6% 30 lat i wicej ,3% ,7% bez stau ,4% ,9% Ogółem ,3% ,1% 20

24 < -/%'&.(7&+(6,'"( Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz z pón. zm.) okreliła w art. 49 kategori osób bdcych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, w stosunku do których mog by dodatkowo stosowane działania okrelone w art Do osób tych zaliczono: bezrobotnych długotrwale, bezrobotnych do 25 roku ycia, bezrobotnych powyej 50 roku ycia, bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych samotnie wychowujcych co najmniej jedno dziecko do 7 roku ycia, bezrobotnych niepełnosprawnych. Definiowanie tych kategorii osób wynika z art. 2 ust. 1 ustawy oraz objanie do formularza MPiPS 01 Sprawozdanie o rynku pracy (patrz: Uwagi do opracowania). ($',%,+."3456,+'-&=( Bezrobotny długotrwale oznacza bezrobotnego pozostajcego w rejestrze powiatowego urzdu pracy łcznie przez okres ponad 12 miesicy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłczeniem okresów odbywania stau i przygotowania zawodowego w miejscu pracy (zgodnie z definicj zawart w art. 2 ust.1 pkt 5 ww. ustawy). W kocu 2005 roku w województwie pomorskim zarejestrowanych było osób długotrwale bezrobotnych, tj. 64,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Wród długotrwale bezrobotnych 60,2% (62286 osób) stanowiły kobiety. Problem długotrwałego bezrobocia dotyczy wszystkich powiatów w województwie pomorskim. Najwicej osób długotrwale bezrobotnych odnotowano w rejonach o najwyszej stopie bezrobocia. W 11 powiatach udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych był wyszy ni 64,7% (tzn. przewyszał poziom województwa). Najwikszy udział osób długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych odnotowano w powiatach: nowodworskim 74,9% (tj osób), sztumskim - 70,8% (3718 osób) i bytowskim 69,6% (7481 osób). Najmniejszy udział wystpował: w powiecie puckim 57,0% (2998 osób), w Gdasku 57,3% (10716 osób) i Gdyni 57,9% (4828 osób). 129,4 Udział liczby długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 31 grudnia 2005 % 64,7 57,0 57,3 57,9 58,2 59,8 61,8 62,6 62,7 63,7 65,0 65,7 67,7 67,7 68,0 68,0 68,1 69,2 69,6 70,8 74,9 0,0 Puck m. Gdask m. Gdynia m. Sopot Gdask Kocierzyna m. Słupsk Wejherowo Kartuzy Tczew Chojnice Człuchów Kwidzyn Lbork Słupsk Malbork Starogard.Gd. Bytów Sztum Nowy Dwór Gd. 21

25 Osoby długotrwale bezrobotne w województwie pomorskim, to w duej czci osoby młode. Według danych na koniec 2005 r. 43,1% osób długotrwale bezrobotnych (44580 osób) stanowili ludzie młodzi do 34 lat. Duy odsetek stanowiły równie osoby w wieku lata - 27,9% (28882 osoby) oraz w wieku lata - 22,9% (23692 osoby). Najmniej liczn grup wród długotrwale bezrobotnych stanowiły osoby powyej 55 roku ycia, tj. 6,1% (6364 osoby). Jak pokazuj statystyki, osoby długotrwale bezrobotne w pomorskim to w wikszoci osoby charakteryzujce si niskim wykształceniem. Ponad 73% (75669 osób) pozostajcych długotrwale bez pracy to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i poniej. W rejestrach bezrobotnych odnotowano ponadto osób (17,4%) bezrobotnych z wykształceniem policealnym i rednim zawodowym. Najmniej liczne grupy stanowili bezrobotni legitymujcy si wykształceniem rednim ogólnokształccym osób (6,5%) oraz wykształceniem wyszym osób (3,1%). Analizujc struktur osób długotrwale bezrobotnych w województwie pomorskim według stau pracy mona stwierdzi, e posiadanie statusu długotrwale bezrobotnego nie jest w duym stopniu uzalenione od stau pracy bezrobotnego. Według danych na koniec 2005 r. prawie 30% zarejestrowanych osób długotrwale bezrobotnych to osoby bez stau pracy i ze staem nie dłuszym ni rok. Jednoczenie blisko 34% pozostajcych bez pracy długotrwale to osoby ze staem powyej 10 lat, a niewiele ponad 36% to osoby długotrwale bezrobotne ze staem od 1 do 10 lat. Struktura osób długotrwale bezrobotnych według stau pracy województwo pomorskie stan na 31 grudnia i wiecej lat 1,5% bez stau 15,7% do 1 roku 14,2% lat 12,2% 1-5 lat 21,2% lat 20,2% 5-10 lat 15,0% 22

26 ($',%,+."3, >',75;/#"& Bezrobotny do 25 roku ycia oznacza bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukoczył 25 roku ycia (zgodnie z definicj zawart w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy). Innymi słowy, przez osob do 25 roku ycia, bdc w szczególnej sytuacji na rynku pracy, naley rozumie bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukoczył 25 roku ycia. W zwizku z tym np. w przypadku urodzin w czerwcu danego roku, od czerwca tego roku bezrobotny nie moe by zaliczony do osób w tej grupie i nie moe podj form aktywizacji przeznaczonych dla tej grupy. W kocu 2005 roku w województwie pomorskim zarejestrowanych było osób bezrobotnych do 25 roku ycia, tj. 22,3% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Wród bezrobotnych do 25 roku ycia 56,0% (19973 osoby) stanowiły kobiety. Najwiksz liczb osób bezrobotnych w wieku do 25 lat zarejestrowano w Starogardzie Gdaskim osób, natomiast w Gdasku oraz w 6 innych powiatach województwa (słupskim, bytowskim, chojnickim, wejherowskim, tczewskim i kartuskim), liczba bezrobotnych tej kategorii wynosiła wicej ni 2 tysice osób. Najmniej bezrobotnych osób do 25 roku ycia zanotowano w Sopocie - 88 osób, w powiecie gdaskim osoby oraz w Gdyni osób m. Sopot 88 Gdask Liczba bezrobotnych do 25 roku ycia w powiatach województwo pomorskie stan na 31 grudnia 2005 r m. Gdynia Nowy Dwór Gd. Sztum Lbork Malbork Puck m. Słupsk Człuchów Kwidzyn Kocierzyna Kartuzy Tczew Wejherowo Chojnice Bytów Słupsk m. Gdask Starogard.Gd W 11 powiatach województwa pomorskiego udział osób bezrobotnych do 25 roku ycia w ogólnej liczbie bezrobotnych powiatu przewyszał redni województwa (22,3%). W powiatach kartuskim i kocierskim bezrobotni do 25 roku ycia stanowili ponad 30 procentowy udział w ogólnej liczbie bezrobotnych (kartuski 32,3%, kocierski 31,9%). 23

27 Udział liczby bezrobotnych do 25 roku ycia w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 31 grudnia 2005 r. 44,6 % 22,3 6,9 11,2 15,2 17,4 20,2 21,0 21,7 22,1 22,3 22,8 23,2 23,4 23,7 24,0 25,1 25,2 27,6 27,7 31,9 32,3 0,0 m. Sopot m. Gdynia m. Gdask m. Słupsk Lbork Nowy Dwór Gd. Malbork Słupsk Kwidzyn Gdask Człuchów Tczew Bytów Sztum Chojnice Wejherowo Starogard.Gd. Puck Kocierzyna Kartuzy Istotnym czynnikiem ułatwiajcym start zawodowy młodych ludzi jest wykształcenie. W kocu roku 2005 w pomorskim wród osób bezrobotnych do 25 roku ycia osób, (tj. 55,8%), legitymowało si wykształceniem zasadniczym, gimnazjalnym i poniej. W ewidencjach odnotowano ponadto 9577 osób, (tj. 26,8%), z wykształceniem policealnym i rednim zawodowym oraz 5067 osób, (tj. 14,2%), z wykształceniem rednim ogólnokształccym. Najmniej liczn grup wród osób bezrobotnych do 25 roku ycia stanowiły osoby z wykształcenie wyszym (1116 osób, tj. 3,1%). Wród młodych ludzi trudnoci z podjciem szczególnie pierwszej pracy wynikaj głównie z braku dowiadczenia zawodowego. W 2005 roku w województwie pomorskim osoby bezrobotne do 25 roku ycia bez stau pracy oraz ze staem do 1 roku stanowiły 62,5% ogółu bezrobotnych. 37,5% zarejestrowanych bezrobotnych do 25 roku ycia, to osoby posiadajce sta pracy od 1 do 10 lat. Struktura osób bezrobotnych do 25 roku ycia według stau pracy województwo pomorskie stan na 31 grudnia 2005 do 1 roku 16,4% bez stau 46,1% 5-10 lat 3,5% 1-5 lat 34,0% Sytuacja, w której ponad 50% bezrobotnych do 25 roku ycia to osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niszym, a blisko połowa nie posiadała adnego dowiadczenia zawodowego, mogła by powodem, e w kocu 2005 roku osób, tj. 30,5% tych młodych ludzi pozostawało bez pracy powyej 12 miesicy (w tym co druga osoba pozostawała bez pracy dłuej ni 2 lata). 24

28 ($',%,+."1,-/;()>:',75;/#"& Bezrobotny powyej 50 roku ycia oznacza bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukoczył co najmniej 50 rok ycia (zgodnie z definicj zawart w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ). Innymi słowy: przez osob powyej 50 roku ycia naley rozumie bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukoczył co najmniej 50 rok ycia. W zwizku z powyszym osoba, która w czerwcu danego roku koczy 50 lat, dopiero od czerwca tego roku moe podj kierowane do tej grupy formy aktywizacji. W województwie pomorskim w kocu 2005 roku w rejestrach bezrobotnych znajdowało si osób powyej 50 roku ycia, tj. 16,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych. Wród bezrobotnych powyej 50 roku ycia 46,1% (11947 osób) stanowiły kobiety. W 11 powiatach liczba bezrobotnych powyej 50 roku ycia była wiksza ni tysic osób. Najwiksz liczb osób bezrobotnych powyej 50 roku ycia odnotowano w Gdasku 4391 osób, najmniejsz w Sopocie osoby Liczba bezrobotnych powyej 50 roku ycia w powiatach województwo pomorskie stan na 31 grudnia 2005 r m. Sopot Kocierzyna Gdask Sztum Kartuzy Nowy Dwór Gd. Puck Malbork Człuchów Kwidzyn Lbork Chojnice Tczew Wejherowo Bytów Starogard.Gd. m. Słupsk m. Gdynia Słupsk m. Gdask W 7 powiatach województwa pomorskiego udział bezrobotnych osób powyej 50 roku ycia był wyszy od poziomu województwa (16,2%). Najwikszy udział tej grupy wiekowej wystpował w miastach na prawach powiatu: Sopocie 28,6%, Gdasku 23,5% i Gdyni 21,3%. Najniszy natomiast w powiecie: kartuskim - 10,9%, kocierskim - 11,5% i starogardzkim - 12,7%. 25

29 32,4 Udział bezrobotnych powyej 50 roku ycia w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiatach województwo pomorskie stan na 31 grudnia ,6 % 16,2 10,9 11,5 12,7 13,4 13,6 13,6 13,9 14,8 15,1 15,2 15,5 15,8 15,9 16,7 16,7 18,3 18,8 21,3 23,5 0,0 Kartuzy Kocierzyna Starogard.Gd. Chojnice Sztum Bytów Tczew Wejherowo Malbork Puck Człuchów Słupsk Nowy Dwór Gd. Gdask Kwidzyn Lbork m. Słupsk m. Gdynia m. Gdask m. Sopot Charakterystyczne jest, e powiaty, które wyróniały si najwikszym udziałem bezrobotnej młodziey do 25 roku ycia, odnotowały najmniejszy odsetek bezrobotnych w wieku powyej 50 roku ycia tzn. powiaty kartuski i kocierski. Natomiast w miastach na prawach powiatu, charakteryzujcych si najniszym odsetkiem bezrobotnych do 25 roku, udział kategorii powyej 50 roku ycia był najwyszy Sopot, Gdask, Gdynia. Charakterystyki te wynikaj z uwarunkowa demograficznych województwa pomorskiego. W województwie pomorskim bezrobotni powyej 50 roku ycia, to w wikszoci osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i poniej (19767 osób, tj. 76,3%). W ewidencjach odnotowano ponadto 3866 osób, tj. 15,0% z wykształceniem policealnym oraz rednim zawodowym oraz 1487 osób, tj. 5,7% z wykształceniem rednim ogólnokształccym. Najmniejsz grup stanowiły osoby bezrobotne powyej 50 lat z wykształceniem wyszym (790 osób, tj. 3,0%). W kocu 2005 r. w ewidencjach powiatowych urzdów pracy odnotowano osób, tj. 64,5 %, bezrobotnych powyej 50 roku ycia pozostajcych bez pracy powyej 12 miesicy, z tego trzy czwarte tj osoby pozostawały bez pracy dłuej ni 2 lata. % 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Struktura bezrobotnych powyej 50 roku ycia według czasu pozostawania bez pracy województwo pomorskie stan na 31 grudnia 2005 roku 4,2 9,8 8,2 13,3 15,9 do pow ,6 26

30 ($',%,+."."(1(4.,*1'&-." W szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy s osoby bezrobotne niepełnosprawne, gdy praca stanowi dla nich nie tylko ródło dochodów, ale take najskuteczniejszy sposób rehabilitacji społeczno - zawodowej. W powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego, w kocu 2005 roku zarejestrowanych było 4660 osób bezrobotnych niepełnosprawnych, w tym 2361 kobiet (56,5%). W roku 2005 odnotowano zmniejszenie liczby bezrobotnych niepełnosprawnych o 292 osoby, tj. o 5,9%. Jednake udział bezrobotnych niepełnosprawnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w stosunku do roku poprzedniego nieznacznie wzrósł (o 0,1 pkt proc.) i wyniósł 2,9%. Wikszo osób bezrobotnych niepełnosprawnych to mieszkacy miast osoby, tj. 67,3% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych. W ewidencjach powiatowych urzdów pracy województwa pomorskiego najwiksz liczb bezrobotnych niepełnosprawnych odnotowano w Słupsku (498 osób), Gdasku (475 osób) i powiecie starogardzkim, najmniejsz natomiast w powiecie sztumskim (52 osoby) i w Sopocie (63 osoby). Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 31 grudnia 2005 r Sztum m. Sopot Puck Gdask Nowy Dwór Gd. Kocierzyna Bytów Kartuzy Kwidzyn Wejherowo Człuchów Lbork Słupsk Chojnice Malbork ródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych sprawozdania o rynku pracy MPS-07. m. Gdynia Tczew Starogard.Gd. m. Gdask m. Słupsk W 9 powiatach województwa pomorskiego, udział osób bezrobotnych niepełnosprawnych w ogólnej liczbie bezrobotnych był wyszy od redniej województwa (2,9%). Najwikszy udział odnotowano w Słupsku tj. 5,6% (gdzie jednoczenie odnotowano najwiksz liczb bezrobotnych niepełnosprawnych) i w Sopocie - 5,0%. Najmniejszy natomiast w powiecie sztumskim (1,0%) i bytowskim (1,2%). 27

31 5,8 Udział bezrobotnych niepełnosprawnych w ogólnej liczbie bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego stan na 31 grudnia ,6 % 2,9 1,0 1,2 1,6 1,8 1,9 2,0 2,0 2,3 2,4 2,5 2,5 3,1 3,3 3,5 3,8 4,2 4,3 4,8 5,0 0,0 Sztum Bytów Puck Kocierzyna Wejherowo Nowy Dwór Gd. Kartuzy Gdask Kwidzyn Słupsk m. Gdask Chojnice Starogard.Gd. Człuchów Tczew Lbork m. Gdynia Malbork m. Sopot m. Słupsk ródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych sprawozdania o rynku pracy MPS-07. Bezrobotni niepełnosprawni w pomorskim to w wikszoci osoby z lekkim stopniem niepełnosprawnoci. W kocu 2005 roku liczba osób bezrobotnych z lekkim stopniem niepełnosprawnoci wynosiła 3741 osób (80,2% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych) i była nisza o 475 osób (o 11,3%) od stanu na koniec 2004 r. W zwizku z tym w roku 2005 udział osób z lekkim stopniem niepełnosprawnoci wród osób bezrobotnych niepełnosprawnych zmniejszył si o 4,8 pkt proc. Odwrotna tendencja wystpuje w grupie osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawnoci. W 2005 roku liczba osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawnoci wynosiła 879 osób i była o 184 osoby (o 26,5%) wysza ni w roku Dlatego te w roku 2005 udział osób bezrobotnych o umiarkowanym stopniu niepełnosprawnoci wynosił 18,9% ogółu niepełnosprawnych bezrobotnych i w stosunku do roku poprzedniego wzrósł o 4,9 pkt proc. Nieliczn grup zarówno w roku 2005 (40 osób) jak i w roku 2004 (41 osób) stanowiły osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawnoci, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych niepełnosprawnych utrzymywał si na poziomie 0,8 0,9%. Jedna czwarta niepełnosprawnych bezrobotnych w województwie pomorskim to osoby z upoledzeniem narzdu ruchu. W kocu 2005 roku liczba osób z tym rodzajem niepełnosprawnoci wynosiła 1190 osób i zmniejszyła si w porównaniu do roku 2004 o 68 osób (tj. o 5,4%). Drugim, najczstszym rodzajem niepełnosprawnoci wród bezrobotnych s choroby psychiczne 667 osób, liczba bezrobotnych w porównaniu do roku 2004 w tej grupie zmalała o 39 osób (tj. o 5,5%). Wzrost liczby bezrobotnych niepełnosprawnych odnotowano natomiast wród m.in. niepełnosprawnych z powodu: epilepsji o 39 osób (tj. o 58,2%), upoledze umysłowych o 23 osoby (tj. o 13,1%) oraz chorób neurologicznych o 26 osób (tj. o 6,7%). 28

32 liczba osób Struktura osób niepełnosprawnych bezrobotnych według rodzaju niepełnosprawnoci w latach stan na 31 grudnia województwo pomorskie r r Rodzaje niepełnosprawnoci: 1 upoledzenie umysłowe, 2 choroby psychiczne, 3 zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, 4 choroby narzdu wzroku, 5 upoledzenia narzdu ruchu, 6 epilepsja, 7- choroby układu oddechowego i układu krenia, 8- choroby układu pokarmowego i układu moczowo-płciowego, 9- choroby neurologiczne, 10- inne i nieustalone. ródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych sprawozdania o rynku pracy MPS-07. Analizujc struktur wiekow osób bezrobotnych niepełnosprawnych w województwie pomorskim odnotowano, e w kocu 2005 r. dominowały osoby w wieku lata 1746 osób, które stanowiły 37,5% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych oraz osoby młode od lat 1531 osób, tj. 32,9%. W kocu roku 2005 r., w województwie pomorskim, w porównaniu do roku 2004 wystpił spadek liczby bezrobotnych niepełnosprawnych we wszystkich grupach wiekowych, z wyjtkiem osób 55-59/60 lat. Najwiksze zmniejszenie liczby bezrobotnych niepełnosprawnych dotyczyło osób w wieku lata o 166 osób (o 8,7%), zwikszenie natomiast w grupie wiekowej 55 59/60 lat o 36 osób (o 7,7%). 100% Struktura niepełnosprawnych bezrobotnych według wieku w latach stan na 31 grudnia województwo pomorskie 9,4% 10,7% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 38,6% 37,5% 19,0% 18,9% 20,1% 20,4% 12,8% 12,5% 2004 r r / ródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych sprawozdania o rynku pracy MPS

33 Osoby bezrobotne niepełnosprawne w województwie pomorskim cechuje niski poziom wykształcenia. W kocu 2005 r. bezrobotni niepełnosprawni z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i poniej stanowili 76,4% (3560 osób) ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych, natomiast osoby z wykształceniem wyszym jedynie 2,2% (103 osoby) Liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych według wykształcenia w latach w województwie pomorskim stan na 31 grudnia 1800 liczba osób wysze poilicealne i rednie zawodowe rednie ogólnokształcce zasadnicze zawodowe gimnazjalne i ponizej 2004 r r ródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych sprawozdania o rynku pracy MPS-07. W porównaniu do roku 2004 liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i poniej zmniejszyła si (o 336 osób, tj. o 8,6%), a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych niepełnosprawnych był niszy o 2,3 pkt proc. Zwikszyła si natomiast liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych z wykształceniem wyszym (o 18 osób, tj. o 21,2%) oraz ich udział o 0,5 pkt proc. W kocu 2005 r. bezrobotni niepełnosprawni z wykształceniem rednim ogólnokształccym stanowili 6,5% ogółu bezrobotnych niepełnosprawnych, natomiast z wykształceniem policealnym i rednim zawodowym 14,9% (w 2004 r. odpowiednio 5,7% i 13,9%). 100% 80% Struktura niepełnosprawnych bezrobotnych według wykształcenia w latach stan na 31 grudnia województwo pomorskie 41,9% 39,9% gimnazjalne i poniej zasadnicze zawodowe 60% 40% 20% 0% 36,8% 36,5% 5,7% 6,5% 1,7% 13,9% 14,9% 2,2% 2004 r r. ródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych sprawozdania o rynku pracy MPS-07. rednie ogólnokształcce policealne i rednie zawodowe wysze 30

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i Informacji kwiecie 2006 r. Według stanu na dzie 31 marca 2006 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku nformacj opracowano w Zespole Bada, Analiz i nformacji czerwiec 2007 r. Według stanu na 31 maja 2007 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów wrzesie 200 r. !" #$ % % $,2,, $# $# $# $# "'(() %&&'"( 0)- &''("& -(+ )*%)"( '0. +%,%"+ -((

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku

Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Wojewódzki Urzd Pracy w Gdasku Informacj opracowano w Wydziale Bada, Analiz Rynku Pracy i Ewaluacji Programów lipiec 2005 r. Według stanu na dzie 30 czerwca 2005 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r.

Informacje biece. Liczba osób bezrobotnych w powiatach województwa pomorskiego - stan na 31 sierpnia 2009 r. 44 Informacje biece Według stanu na 31 sierpnia 2009 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzdach pracy województwa pomorskiego wyniosła 82 986 osób (w kraju 1 689,0 tys. osób). Liczba

Bardziej szczegółowo

Informacja miesiczna o rynku pracy

Informacja miesiczna o rynku pracy Informacja miesiczna o rynku pracy grudzie 2010 województwo pomorskie Opracowano w Zespole Bada i Analiz Gdask, stycze 2011 r. Informacje biece Według stanu na 31 grudnia 2010 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU = ORI-41/2/2004 adres strony internetowej http://www.pup.nowysacz.pl POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU O SKALI BEZROBOCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY NOWY SCZ 1 W obszarze bezrobocia w Nowym Sczu i Powiecie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU

WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU W O J E W Ó D Z K I U R ZĄ D P R A C Y w G D AŃ S K U WYDATKI Z FUNDUSZU PRACY NA AKTYWNE FORMY PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ ICH EFEKTYWNOŚĆ W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2005 ROKU Gdańsk, 2007 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Długotrwale bezrobotni. na wielkopolskim rynku pracy. 2005 rok

Długotrwale bezrobotni. na wielkopolskim rynku pracy. 2005 rok Długotrwale bezrobotni na wielkopolskim rynku pracy 2005 rok 2 SPIS TRECI Wstp...5 Długotrwale bezrobotni w województwie wielkopolskim w latach 2000-2004...7 Wiek długotrwale bezrobotnych...8 Wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,2% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Początek nowego roku nie przyniósł istotnych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na

Bardziej szczegółowo

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

2,3% o tyle wzrosła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Ostatni kwartał 2013 roku nie przyniósł większych zmian na metropolitalnym rynku pracy. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2011-2012 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni

8 430 o tyle osób spadła liczba zarejestrowanych bezrobotnych na terenie Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego i Gdyni WIELKOŚĆ I STOPA BEZROBOCIA w miastach i powiatach należących do GOM i w Gdyni Na metropolitalnym rynku pracy II kwartał 2014 roku okazał się niezwykle gorącym okresem. Na całym obszaże Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status

W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status W tym roku najbardziej rozpoznawalna konstrukcja Tczewa obchodzi już 156 urodziny. Gdy most nad Wisłą był oddawany do użytku posiadał status najdłuższego w Europie. Mierzył 1 052 metry WIELKOŚĆ I STOPA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

II kwartał 2012 r. Nr III

II kwartał 2012 r. Nr III Wielkość bezrobocia w miastach i powiatach znajdujących się na terenie GOM... str. 3 Stopa bezrobocia w miastach i powiatach znajdujących się na terenie GOM... str. 4 Oferty pracy zgłoszone do PUP znajdujących

Bardziej szczegółowo

Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r.

Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r. Zamek Krzyżacki, to zdecydowanie największa atrakcja Malborka. Budowa tej niesamowitej twierdzy ruszyła jeszcze pod koniec XIII w. Od 1309 r. zamek był siedzibą najwyższych władz Zakonu Krzyżackiego WIELKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak GMINA MSZANA DOLNA charakterystyka demograficzna opracowanie mgr Marek Nawieniak WSTP Celem scharakteryzowania przemian społeczno gospodarczych, na terenie omawianej gminy wykorzystano materiały statystyczne

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2015 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania kwiecień 2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2015 r. Województwo pomorskie maj 2015 r. czerwiec 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba osób

Bardziej szczegółowo

Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r.

Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r. Ospa wietrzna w województwie pomorskim w 2015 r. OPRACOWANIE ODDZIAŁ EPIDEMIOLOGII I STATYSTYKI WSSE W GDAŃSKU Spis treści Spis treści I. Dane ogólne 1 II. Dane dotyczące powiatów i gmin 3 III. Dane wg

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski

WYBRANE FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski WYBRANE FORMY WSPARCIA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Pomorski 1 Podstawowe cele działalności PFRON Gromadzenie środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU

BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE W I PÓŁROCZU 2004 ROKU BEZROBOCIE NA WSI W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2004 ROKU TORUŃ SIERPIEŃ 2004 SPIS TREŚCI strona: 1. Struktura bezrobocia na wsi... 1 2. Aktywizacja bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W RADOMIU W I PÓŁROCZU 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02 134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Data opracowania: sierpień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje marzec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy marzec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie luty 2013 r. marzec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU = ORI-41/29/2002 http://www.apraca.pl/krno POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU O SKALI BEZROBOCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY NOWY SCZ grudzie 2002 r. 1 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Nowy Scz wg

Bardziej szczegółowo

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych,

W pierwszym półroczu 2008 r., podobnie jak w latach. TABL. 1. Bezrobocie rejestrowane. poprzednich, większą część zbiorowości bezrobotnych, W ostatnim półroczu w województwie kujawsko-pomorskim, podobnie jak w całym kraju, nastąpiła poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r.

kujawsko-pomorskiego stanowili 7,1 % wszystkich zarejestrowanych w Stan w dniu 31 XII 2007 r. W województwie kujawsko-pomorskim, tak jak i w całym kraju, nastąpiła w ostatnim roku poprawa sytuacji na rynku pracy. Od kilku lat zmniejsza się liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie

Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena. kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 2009r. roku w rejonie Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w 29 r. W S T Ę P Głównym celem tego opracowania jest analiza i ocena kształtowania się stanu i struktury bezrobocia w 29r. roku w rejonie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2015 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie danych o wielkości i

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 30 czerwca 2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. J. Piłsudskiego 19, 32-8 Brzesko tel. 663-5-22, 663-5-46 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim

Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim Aktualna informacja o sytuacji na śląskim rynku pracy z uwzględnieniem sytuacji w podregionie rybnicko - jastrzębskim Województwo śląskie Od momentu powstania województwa śląskiego (styczeń 1999 r.) obserwowany

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. ***

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa BEZROBOCIE REJESTROWANE W PŁOCKU W 2014 R. *** URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania październik 2015 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje czerwiec tys. osób Informacja miesięczna o rynku pracy czerwiec 2013 r. Podstawowe informacje Województwo pomorskie maj 2013 r. czerwiec 2013 r. liczba zmiana % / pkt proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU

POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU = ORI-41/11/2005 adres strony internetowej http://www.pup.nowysacz.pl POWIATOWY URZD PRACY W NOWYM SCZU O SKALI BEZROBOCIA NA LOKALNYM RYNKU PRACY NOWY SCZ czerwiec 2005 r. Miesic czerwiec to kolejny miesic

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami ł Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2009 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2010 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2009r.

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu

BEZROBOCIE REJESTROWANE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. Stan w I półroczu URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, sierpień 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl BEZROBOCIE REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu czerwca 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-6/AW/13 Gostynin, dnia 11.07.2013r.

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie nyskim - stan na dzień 31 grudnia roku Stopa bezrobocia Polska woj. opolskie powiat nyski Listopad 13,2% 14,0% 20,4% Grudzień

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE POŻYCZKOWE. instytucje pozabankowe, działające w formie spółek prawa handlowego, najczęściej w formie stowarzyszeń

FUNDUSZE POŻYCZKOWE. instytucje pozabankowe, działające w formie spółek prawa handlowego, najczęściej w formie stowarzyszeń pomorski fundusz pożyczkowy FUNDUSZE POŻYCZKOWE instytucje pozabankowe, działające w formie spółek prawa handlowego, najczęściej w formie stowarzyszeń i fundacji udzielają pożyczek na rozpoczynanie lub

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2014 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2014 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie danych o wielkości i

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM. według stanu na koniec marca 2015 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W BIŁGORAJU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE BIŁGORAJSKIM według stanu na koniec marca 2015 r. Biłgoraj, kwiecień 2015r. 2. I. POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE -

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2011 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2011 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (58) 681-46-50, 681-46-50 fax (58) 681-42-19 www.pup.kartuzy.pl e-mail: sekretariat@pup.kartuzy.pl DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański

Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 2006 z załącznikami. Powiat Gdański Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za rok 26 z załącznikami Powiat Gdański Gdańsk, styczeń 27 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2012 r. - Lublin, sierpień 2012 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku

Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku Miejski Urząd Pracy w Płocku ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock Tel. (024) 367 18 30, Faks (024) 367 18 31 Ogólna sytuacja na rynku pracy w mieście Płocku w 2010 roku 1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Wojewódzki Program Wspierający Rozwój Gospodarczy i Tworzenie Miejsc Pracy w Oparciu o Wykorzystanie Tradycji i Zasobów Przyrodniczych Regionu GRYF Gdańsk, 200 Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 30.06.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 30.06. roku OŚWIĘCIM, LIPIEC Według stanu na dzień 30 czerwca roku w powiecie oświęcimskim zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA ROK 2007

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA ROK 2007 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 374/39/07 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 15 maja 2007 r. REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA ROK

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Mobilność i jej wpływ na zatrudnienie mieszkańców wsi

Mobilność i jej wpływ na zatrudnienie mieszkańców wsi Mobilność i jej wpływ na zatrudnienie mieszkańców wsi Joanna Michałowska kierownik sekcji badań rynku pracy, PBS DGA Sp. z o.o. Wdzydze Kiszewskie, 04.11.2011 Status na rynku pracy 2 100% 90% 27,7 32,7

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu grudnia2010r.

BEZROBOCIE NA TERENIE POWIATU GOSTYNIŃSKIEGO w końcu grudnia2010r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin tel. 024 269 71 59, 024 235 48 33, fax 024 269 71 79, e-mail wago@pup-gostynin.pl www.pup-gostynin.pl OR- 41-1/IG/11 Gostynin, dnia 17.01.2011r.

Bardziej szczegółowo

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie. Listopadowe dane dotyczące spadku bezrobocia w naszym regionie mile zaskakują. Ilość ofert pracy jakie wpłynęły do Urzędu, choć sporo mniejsza niż przed miesiącem, również utrzymuje się na dobrym poziomie.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r.

Informacja. o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku nformacja o stanie i strukturze bezrobocia na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku wg stanu na 31 styczeń r. Brzesko, luty r. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W WOJ. PODLASKIM W 2014 ROKU Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zalicza się osoby z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R. Powiatowy U Pracy w Kartuzach DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2013 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2013 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015

Lokalny. rynek pracy. Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Gorlice, marzec 2015 Lokalny 2014 rynek pracy Bezrobocie rejestrowane w gminach powiatu gorlickiego Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice, marzec 2015 Spis treści I. Skala bezrobocia rejestrowanego w gminach powiatu gorlickiego...

Bardziej szczegółowo

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm POWIAT NAZWA DANE TELEADRESOWE STRONA WWW ADRES E-MAIL ZAKRES DZIAŁALNOŚCI UWAGI bytowski w Bytowie ul. Wojska Polskiego 6 77-100 Bytów tel. (059)

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNO POWIATOWEGO URZDU PRACY W SIEDLCACH W 2002 R.

DZIAŁALNO POWIATOWEGO URZDU PRACY W SIEDLCACH W 2002 R. U R ZD P R AC Y P o w i a t o w y U r zd Pracy Siedlce, ul. K.Pułaskiego 19/21 Wydział Organizacji i Administracji DZIAŁALNO POWIATOWEGO URZDU PRACY W SIEDLCACH W 2002 R. Siedlce, marzec 2003 - 1 - S P

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE WADOWICKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice tel./fax 33 873 71 00, 33 873 50 20, 33 873 50 21 e-mail: upwadowice@gmail.com www.up.wadowice.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011 2014 za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W Y U R Z D P R A C Y

P O W I A T O W Y U R Z D P R A C Y P O W I A T O W Y U R Z D P R A C Y w Wodzisławiu lskim Sprawozdanie z działalnoci Powiatowego Urzdu Pracy w Wodzisławiu lskim za rok 2005 STYCZE 2006 Rok 2005 był drugim z kolei rokiem poprawy sytuacji

Bardziej szczegółowo

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Higiena i epidemiologia

Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Higiena i epidemiologia Liczba specjalistów i lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z uwzględnieniem podziału na lekarzy wykonujących i nie wykonujących zawodu Dziedzina specjalizacji: Rodzaj specjalizacji: Lek. i Dent.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Wrzesień 2015 Informacja miesięczna WRZESIEŃ 2015 r. Tczew, wrzesień 2015 Wrzesień 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2008.

REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2008. REALIZACJA PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ W ROKU 2008 Raport Gdańsk, 2009 0 Realizacja programów wojewódzkich na rzecz promocji

Bardziej szczegółowo

OSOBY STARSZE W WOJEWÓDZTWIE WARMISKO-MAZURSKIM

OSOBY STARSZE W WOJEWÓDZTWIE WARMISKO-MAZURSKIM OSOBY STARSZE W WOJEWÓDZTWIE WARMISKO-MAZURSKIM OLSZTYN 2007 Zespół autorski: Opracowanie: dr Marta Gwiadziska-Goraj Współpraca: mgr Mariola Dekaska Opracowanie komputerowe map: Czesława Pawlikowska Dyrektor

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W KONTEKŚCIE ROZWOJU KLUCZOWYCH BRANŻ REGIONU

POTENCJAŁ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W KONTEKŚCIE ROZWOJU KLUCZOWYCH BRANŻ REGIONU POTENCJAŁ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W KONTEKŚCIE ROZWOJU KLUCZOWYCH BRANŻ REGIONU Opracowanie: Magdalena Szmytkowska Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1

Biuletyn WUP. www.wup-krakow.pl 1 Biuletyn WUP 2015 III kwartał 2015 www.wup-krakow.pl 1 Bezrobocie w III kwartale 2015 roku Statystyka rynku pracy W trzecim kwartale b.r. obserwowano dalszą poprawę sytuacji na rynku pracy. Sukcesywnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM W 2008 ROKU

ANALIZA I OCENA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WI TOKRZYSKIM W 2008 ROKU WOJEWÓDZTWO WITOKRZYSKIE URZD PRACY Wojewódzki Urzd Pracy w Kielcach ANALIZA I OCENA SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE WITOKRZYSKIM W 2008 ROKU Kielce, maj 2009 WOJEWÓDZKI URZD PRACY W KIELCACH ul.

Bardziej szczegółowo

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU

OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU OSOBY BĘDĄCE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO - POMORSKIM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU TORUŃ, PAŹDZIERNIK 2005 ROK SPIS TREŚCI: Wstęp... 1 1. Sytuacja na wojewódzkim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje

Podstawowe informacje listopad Podstawowe informacje Informacja miesięczna o rynku pracy listopad 2015 r. Województwo pomorskie październik 2015 r. listopad 2015 r. liczba zmiana % / pkt. proc. Bezrobotni zarejestrowani liczba

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku

MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM. według stanu na dzień 29.02.2012 roku MIESIĘCZNA INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W POWIECIE OŚWIĘCIMSKIM według stanu na dzień 29.02.2012 roku OŚWIĘCIM, MARZEC 2012 Według stanu na dzień 29 lutego 2012 roku w powiecie oświęcimskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W IŁAWIE POWIAT IŁAWSKI 14 200 Iława, ul. 1 Maja 8B, tel. 89 649-55-02 mail: olil@praca.gov.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W IŁAWIE W 2014 ROKU Iława, 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W MARCU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec marca roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było 149

Bardziej szczegółowo

Forma przekazania danych

Forma przekazania danych 1.23. RYNEK PRACY 1. Symbol badania: 1.23.06(043) 2. Temat badania: Bezrobotni i poszukujący zarejestrowani w urzędach 3. Rodzaj badania: Badanie stałe 4. Prowadzący badanie: Minister właściwy do spraw

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu w 2008 roku Grudziądz, marzec 2009 roku Spis treści: Wprowadzenie... 3 1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy.... 4 1.1 Stopa bezrobocia....

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE www.pup.czestochowa.pl ========================== Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy w czerwcu 2015 roku Częstochowa, lipiec 2015 r. 13736 12232 10598 8633

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, Koszalin, tel , W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W KOSZALINIE ul. Racławicka 13, 75-620, tel. 34-55-750, 34-55-746 INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W KOSZALINIE I POWIECIE KOSZALIŃSKIM STAN NA 31 LIPCA 2014 1. STOPA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo