(21) Numer zgłoszenia:

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(21) Numer zgłoszenia:"

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl5: C07C 7/08 C07C 11/167 (54) Sposób wydzielania butadienu z frakcji węglowodorów C4 (43) Zgłoszenie ogłoszono: BUP 19/90 (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: WUP 05/94 (73) Uprawniony z patentu: Mazowieckie Zakłady Rafineryjne i Petrochemiczne - Spółka Akcyjna, Płock, PL (72) Twórcy wynalazku: Andrzej Bańkowski, Płock, PL Grzegorz Mackiewicz, Płock, PL Jerzy Pacałowski, Płock, PL Leon Markowski, Płock, PL Wiesław Żylik, Płock, PL (74) Pełnomocnik: Jabłonowska Krystyna PL B1 (57) Sposób wydzielania butadienu z frakcji węglowodorów C4 w procesie destylacji ekstrakcyjnej z użyciem rozpuszczalnika polarnego, zwłaszcza dwumetyloformamidu, następnego odpędzenia rozpuszczalnika i końcowego oczyszczania przez zwykłą destylację w przypadku stosowania węglowodorów C4 nie zawierających acetylenów lub destylację i wcześniejsze usunięcie acetylenów, znam ienny tym, że do kolumny destylacji ekstrakcyjnej wprowadza się rozpuszczalnik oraz frakcję węglowodorów C4 w stosunku 3,5-5,5 kg/kg i ewentualnie do dołu kolumny zawraca się surowy butadien ze strefy odpędzania w ilości do 3 kg/m g rozpuszczalnika, natomiast z dołu kolumny ekstrakcyjnej, utrzymywanej w temperaturze C, wyprowadza się rozpuszczalnik zawierający butadien, buten-2 cis, pochodzący z wprowadzanej frakcji C4 i ewentualnie acetyleny, przy czym stężenie butenu-2 cis w stosunku do butadienu zawartego w tym strumieniu utrzymuje się w zakresie 8-12 % wagowych.

2 SPOSÓB WYDZIELANIA BUTADIENU Z FRAKCJI W ĘGLOWODORÓW C4 Z a s t r z e ż e n i e p a t e n t o w e Sposób wydzielania butadienu z frakcji węglowodorów C 4 w procesie destylacji ekstrakcyjnej z użyciem rozpuszczalnika polarnego, zwłaszcza d i m e t yloformamidu, następnego odpę dza nia rozpuszczalnika i końcowego oczyszczania przez zwykłą destylację w przypadku stoso wania węglowodorów C 4 nie zawierających acetylenów lub destylację i wcześniejsze usunięcie acetylenów, z n a m i e n n y tym, ż e do kolumny destylacji ekstrakcyjnej wprowadza się rozpuszczalnik oraz frakcję węglowodorów C4 w stosunku 3,5-5,5 kg/kg, i ewentualnie do dołu kolumny zawraca s ię surowy butadien ze strefy odpędzania w ilości do 3 kg/mg rozpuszczalnika, natomiast z dołu kolumny ekstrakcyjnej, utrzymywanej w temperaturze C, wyprowadza się rozpuszczalnik zawierający butadien, buten-2 cis, pochodzący z wprowadzanej frakcji C 4 i ewentualnie acetyleny, przy czym stężenie butenu-2 cis w stosunku do butadienu zawartego w tym strumieniu utrzymuje się w zakresie 8-12% wagowych. * * * Przedmiotem wynalazku jest sposób wydzielania butadienu z frakcji węglowodorów C4, polegający na oddzieleniu węglowodorów o lotności zbliżonej do lotności butadienu na drodze destylacji ekstrakcyjnej z użyciem selektywnego rozpuszczalnika oraz końcowym oczyszczaniu na drodze zwykłej rektyfikacji. Butadien na skalę przemysłową otrzymywany jest przez wydzielanie z mieszanin z innymi związkami o zawartości 4 atomów węgla, otrzymanych w procesach parowego krakingu termicznego lub odwodorn ienie n-butanu i n-butylenów, których lotność względna j est zbliżona, co uniemożliwia ich rozdzielenie przez zwykłą destylację. Wydzielanie butadienu z tych mieszanin jest znana. Polega ono na destylacji ekstrakcyjnej mieszaniny z użyciem rozpuszczalnika polarnego. W sposobach znanych z polskich opisów patentowych nr nr 62779, i rozpuszczalniki stosowane w destylacji ekstrakcyjnej węglowodorów C 4, to związki takie, jak acetonitryl, dwumetyloformamid, N-metylo-morfolina. Znane jest także użycie jako rozpuszczalników furfurolu, N-metylopirolidonu i innych. W destylacji ekstrakcyjnej mieszaniny zawierającej oprócz butadienu inne węglowodory C4, zarówno nasycone, jak i nienasycone olefiny i acetyleny, w obecności rozpuszczalnika ulegają zmianie lotności względne składników mieszaniny, co pozwala na ich rozdzielenie. Lotność względna składników mieszaniny węglowodorów C4 w stosunku do butadienu zwiększa się wraz z obniżeniem stopnia nienasycenia. I tak dla parafin i monoolefin lotność względem butadienu wzrasta, natomiast dla związków acetylenowych maleje. Różnica lotności jest tym większa, im wyż sze jest stężenie rozpuszczalnika w fazie ciekłej w procesie destylacji ekstrakcyjnej. W typowym układzie destylacji ekstrakcyjnej butadienu z użyciem rozpuszczalnika polarnego, węglowodory parafinowe i olefinowe j ako bardziej lotne odzyskiwane są ze szczytu strefy destylacji ekstrakcyjnej. Mniej lotne składniki, to jest dwuolefiny, acetyleny i niewielkie ilości węglowodorów C 5, praktycznie występujące zawsze w mieszaninie, oddzielane są razem z rozpuszczalnikiem polarnym z dołu strefy destylacji ekstrakcyjnej, skąd kierowane są do strefy desorpcji, pracującej w podwyższonej temperaturze. Obecne

3 ewentualnie węglowodory acetylenowe oddziela się bezpośrednio w strefie desorpcji albo w drugim stopniu destylacji ekstrakcyjnej z użyciem tego samego rozpuszczalnika polarnego. We wszystkich sposobach destylację ekstrakcyjną prowadzi się pod ciśnieniem powyżej 0, 3 M P a, zapewniającym możliwość skroplenia oparów przy użyciu technicznej wody chłodzącej. Natomiast desorpcję butadienu, ewentualnie z acetylenami, prowadzi się pod niskim lub pod wyższym ciśnieniem. W przypadku desorpcji pod niskim ciśnieniem do skroplenia oparów konieczna j est sprężarka lub układ chłodniczy. Wyższe ciśnienie umożliwia skroplenie butadienu przy użyciu wody chłodzącej. W typowych warunkach destylacji ekstrakcyjnej stosunkowo wysokie temperatury w dole strefy destylacji ekstrakcyjnej /np polski opis patentowy nr 62779/, powodują znaczną polimeryzację związków acetylenowych i dwuolefin. Tworzący się osad zanieczyszcza urządzenie i ogranicza wydajność procesu. Wiadomo, że temperatura pracy zależy od ciśnienia. J ednak obniżenie temperatury poprzez obniżenie ciśnienia strefy destylacji ekstrakcyjnej nie j est ekonomiczne i praktycznie nie jest stosowane. Znany jest sposób obniżenia temperatury pracy dolnej części strefy destylacji ekstrakc y j n e j, przy tym samym ciśnieniu roboczym, poprzez wprowadzenie /dostrzyk/ do tej strefy strumienia pary bogatej w usuwany z dołu tej strefy węglowodór lub jego mieszaninę z rozpuszczalnikiem /np. polski opis patentowy nr 83372/. Realizowane jest to przez zawrócenie do obiegu części butadienu uzyskanego jako produkt ze strefy odpędowej. Wymaga to zawracania kg/mg rozpuszczalnika dla obniżenia temperatury o około C lub zawracania butadienu z rozpuszczalnikiem z wstępnej strefy odpędowej, w której pomimo znacznego obniżenie temperatury stosowane jest ba rdzo duże zawracanie. Ten sam efekt bywa osiągany także przez dodanie wody do rozpuszczalnika polarnego. Stosowanie znacznego zawracania powoduje występowanie nieekonomicznej cyrkulacji i konieczność użycia urządzeń i aparatów o dużych objętościach. Dodanie natomiast wody do rozpuszczalników polarnych powoduje znaczne straty rozpuszczalnika z powodu jego hydrolizy i zanieczyszczanie osadami w wyniku wtórnych reakcji kondensacji. Nieoczekiwanie stwierdzono, ze butadien może być wydzielony z mieszaniny z innymi w ę g - lowodorami sposobem, który zapewnia uzyskanie stosunkowo niskiej temperatury w dolnej części strefy destylacji ekstrakcyjnej przy stosowaniu minimalnego zawracania produktu uzyskanego w strefie odpędzania lub przy całkowitym jego braku oraz umożliwia stosowanie aparatów i urządzeń o małych objętościach, oraz bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń chłodniczych i sprężających. Sposób wydzielania butadienu z frakcji węglowodorów C 4 za pomocą destylacji ekstrakcyjnej w obecności rozpuszczalnika polarnego, zwłaszcza dwumetyloformamidu, następnego odpędzenia rozpuszczalnika polarnego i końcowego oczyszcza nia przez zwykłą destylację w przypadku stosowania węglowodorów C 4 nie zawierających acetylenów lub destylację i wcześniejsze usunięcie acetylenów polega na tym, ze do kolumny destylacji ekstrakcyjnej wprowadza się rozpuszczalnik oraz frakcję węglowodorów C 4 w stosunku 3,5-5,5 kg/kg i ewentualnie do dołu kolumny zawraca się surowy butadien ze strefy odpędzania w ilości do 3 kg/mg rozpuszczalnika. Dołem kolumny ekstrakcyjnej, utrzymywanej w temperaturze l C, wyprowadza się rozpuszczalnik zawierający butadien, buten-2 cis, pochodzący z wprowadzanej frakcji C4 i ewentualnie acetyleny. Stężenie odprowadzanego dołem butenu-2 cis w stosunku do butadienu zawartego w tym strumieniu wynosi 8-12% wagowych. Uzyskany strumień kierowany Jest do strefy odpędzania, gdzie z dołu strefy odbierany Jest rozpuszczalnik pozbawiony węglowodorów, natomiast z góry strefy odpędzania wyprowadzony Jest w postaci oparów butadien, zawierający buten-2 cis, butadien 1,2 i węglowodory C 5. W przypadku stosowania frakcji węglowodorów C4 nie zawierających acetylenów butadien kierowany j est do końcowego oczyszczenia za pomocą zwykłej destylacji. Strefa odpędzania pracować może zarówno przy ciśnieniu zapewniającym skroplenie produktu, jak i przy obniżonym ciśnieniu z zastosowaniem sprężarki. W przypadku stosowania frakcji węglowodorów C4 zawierających acetyleny, strefa odpędzania pracuje przy obniżonym ciśnieniu, a końcowa destylacja mająca na celu uzyskanie

4 czystego butadienu poprzedzona jest usunięciem zwią zków acetylenowych, a zwłaszcza winyloacetylenu, przy czym winyloacetylen usuwa się znanymi sposobami: w drugim stopniu destylacji, bądź poprzez odbiór boczny ze strefy odpędzenia. Wyjaśniając istotę wynalazku należy podkreślić, złożoność procesu destylacji ekstrakcyjnej i wpływ na j ej przebieg ilości rozpuszczalnika oraz wpływ zawracanego do dołu strefy destylacji ekstrakcyjnej butadienu, produktu uzyskanego w strefie odpędzania. W znanych sposobach wydzielania butadienu ze strumienia węglowodorów C 4 górę strefy destylacji ekstrakcyjnej wyprowadza się parafiny i wszystkie olefiny, w tym buteny-2 trans i cis. J est to podstawowy parametr decydujący o j akości wydzielonego butadienu mimo, że buten-2 cis w odróżnieniu od butenu-2 trans łatwo oddzielić drogę zwykłej destylacji. Stwierdzono, że proces destylacji ekstrakcyjnej można przeprowadzić w taki sposób, że rozpuszczalnik wyprowadzany z dołu strefy destylacji ekstrakcyjnej zawiera praktycznie tylko buten-2 cis, natomiast butenu-2 trana jest praktycznie w całości odprowadzany z rafinatem. Stwierdzono ponadto, że obecny w dole strefy destylacji ekstrakcyjnej buten-2 cis, przy zachowaniu odpowiedniego stężenia powoduje ta ki sam efekt obniżenia temperatury dołu strefy destylacji ekstrakcyjnej, jak zawracanie butadienu do tej strefy. Uzyskanie takiego rozkładu stężeń w strefie destylacji ekstrakcyjnej wymaga stosowania niższych ilości rozpuszczalnika niż przy stosowaniu zawracania butadienu ze strefy odpędzania do dołu strefy ekstrakcyjnej, gdzie dla uniknięcia strat butadienu w strumieniu odbieranym z góry tej strefy wymagana jest odpowiednia ilość rozpuszczalnika. Powoduje to, że do uzyskania obniżenia temperatury dołu strefy konieczna jest znacznie mniejsza ilość butenu-2 cis niż niezbędne zawracanie butadienu ze strefy odpędzania. Dało to nieoczekiwanie możliwość praktycznego zastosowania wynalazku w przypadku konieczności zwiększenia wydajności istniejącej już instalacji. W przypadku instalacji pracującej w układzie dwustopniowej destylacji ekstrakcyjnej przy użyciu dwumetyloformamidu jako rozpuszczalnika polarnego uzyskano 30-40% wzrost wydajności instalacji bez jakichkolwiek zmian wielkości aparatów i bez zmian wydajności sprężarki butadienu. W klasycznym układzie pracy znane próby zwiększenia wydajności tego układu wymagają znacznych zmian aparaturowych i zwiększenia wydajności sprężarki. Sposób według wynalazku jest bliżej wyjaśniony w przykładach wykonania i na rysunku, który przedstawia schemat przebiegu procesu. P r z y k ł a d I. Proces prowadzono na instalacji, której schemat przedstawiono na r y sunku. Kolumnę destylacji ekstrakcyjnej 1 zasila się w pośrednim punkcie przewodem 3 frakcję węglowodorów C4 w ilości 1500 kg/h. Mieszanina zawiera 44,6% wagowych butadienu 1.3, 34,9% wagowych buta nu-1 i izobutylenu, 6,1% wagowych butenu-2 trans., 4,80% wagowych bute nu-2 cis, 9,0% wagowych butanów oraz mniejsze ilości węglowodorów C3, butadienu 1,2, węglowodorów C 5. J ako rozpuszczalnik polarny wprowadzono przewodem kg/h dwumetyloformamidu w pobliżu górnej części kolumny. Kolumna pracowała pod ciśnieniem w głowicy 0,42 NPa i w temperaturze dna 129 C. Z głowicy kolumny 1 przewodem 4 odprowadza się strumień węglowodorów zwany rafinatem w ilości 757 kg/godzinę i o składzie podanym w tabeli 1. Z dennej części kolumny destylacji ekstrakcyjnej 1 przewodem 5 odbiera się produkt denny, przesyłany do kolumny odpędzającej 2 pracującej w następujących warunkach: ciśnienie w głowicy 0,0 15 MPa i temperaturze w dennej części 163 C. Z głowicy kolumny odpędzającej 2 przewodem 7 odbierany jest przez sprężarkę 8 produkt gazowy zwany ekstraktem o składzie podanym w tabeli 1 i podawany przewodem 10 do środkowej części kolumny destylacyjnej 11. Ilość węglowodorów C 4 : butadienu- 1,3, bute nów 2 cis i trans zawarta w surowcu podawanym do kolumny destylacji ekstrakcyjnej jest wystarczająca do wysycenia 7400 kg/h rozpuszczalnika polarnego dwumetyloformamidu /DMF/ 1 dlatego nie stosuje się zawracanie ekstraktu gazowego ze sprężarki 8 do dennej części kolumny destylacji ekstrakcyjnej 1. Z głowicy kolumny destylacyjnej 11 przewodem 12 otrzymuje się gotowy produkt, 671 kg/h butadien-1,3 o stężeniu 99,4% w agowych.

5 T a b e l a 1 Składy w procentach wagowych Składnik Surowiec Rafinat Ekstrakt Węglowodory C 3 2, O 0,4 0,0 butany 9,0 17,8 0,0 izobuten i buten-1 34,9 69,2 0,0 buten-2 trans 6,1 11,4 0,7 buten-2 cis 4,8 1,1 8,6 b utadien-1,3 44,6 0,1 89,9 butadien-1,2 i C 5 0,4 0,0 0,8 P r z y k ł a d II. Proces prowadzono na instalacji, której schemat przedstawiono na rysunku. Kolumnę destylacji ekstrakcyjnej 1 zasila się w pośrednim punkcie przewodem 3 frakcję C 4 w ilości 1500 kg/h. Mieszanina zawiera 43,0% wagowych butadienu-1,3, 36,20% wagowych butenu-1 i izobutenu, 4,90% wagowych butenu-2 trans, 3,90%, wagowych butenu-2 cis, 11,4% wagowych butanów oraz mniejsze ilości węglowodorów C 3, butadienu 1,2, węglowodorów C 5. Jako rozpuszczalnik polarny wprowadzono przewodem kg/h dwumetyloformamidu w pobliżu górnej części kolumny. Kolumna pracowała pod ciśnieniem w głowicy 0,39 MPa i w temperaturze dna 129 C. Z głowicy kolumny 1 przewodem 4 odprowadza się strumień węglowodorów zwany rafinatem w ilości 794 kg/h i o składzie podanym w tabeli 2. Z dennej części kolumny destylacji ekstrakcyjnej 1 przewodem 5 odbiera się produkt denny, przesyłany do kolumny odpędzającej 2 pracującej w następujących warunkach: ciśnienie w głowicy 0,115 MPa i temperaturze w dennej części 163 C. Z głowicy kolumny odpędzającej 2 przewodem 7 odbierany jest przez sprężarkę 6 produkt gazowy zwany ekstraktem w ilości 706 kg/h o składzie podanym w tabeli 2. Ilość węglowodorów C4 : butadienu 1,3, butenów 2 cis i trans zawarta w surowcu wejściowym podawanym do kolumny destylacji ekstrakcyjnej nie jest wystarczająca do wysycenia 7300 kg/h rozpuszczalnika dwumetyloformemidu i dlatego stosuje się zawracanie surowego butadienu, zwanego ekstraktem w ilości 21 kg/h /2,88 kg/mg rozpuszczalnika/ ze sprężarki 8 do dennej części kolumny destylacji ekstrakcyjnej 1 przewodem 9. Pozostałą ilość ekstraktu ze sprężarki 8 przewodem 10 podaje się do środkowej części kolumny destylacyjnej 11. Z głowicy kolumny destylacyjnej 11 przewodem 12 otrzymuje się gotowy produkt 645 kg/h butadienu 1,3 o stężeniu 99,6% wagowych. T a b e l a 2 Składy w procentach wagowych Składnik Surowiec Rafinat Ekstrakt węglowodory C 3 0,1 0,2 0,0 butany 1 1,4 21,5 0,0 izobuten i buten-1 36,2 68,4 0,0 buten-2 trans 4,9 8,7 0,6 buten-2 cis 3,9 0,9 7,3 butadien-1,3 4 3,0 0,2 9 1,1 butadien-1,2 i C5 0,5 0,0 1,0 P r z y k ł a d rysunek. III. Proces prowadzono na instalacji, której schemat przedstawia Proces wydzielania butadienu z frakcji węglowodorów C 4, zawierającej acetyleny musi być uzupełniony o węzeł ich usuwania przed końcową kolumną destylacyjną 11 np. o drugi

6 stopień destylacji ekstra kcyjnej. Kolumnę destylacji ekstrakcyjnej 1 zasila się w pośrednim punkcie przewodem 3 frakcję C 4 w ilości 1500 kg/h. Mieszanina zawiera 45,50% wagowych butadienu 1,3, 34, 8O% wagowych butenów, 5,9% wagowych butenu-2 trans. 4,70%, wagowych bute nu-2 cis, 7,6%, wagowych butanów, 1,2% wagowych winyloacetylenu oraz mniejsze ilości butadienu 1,2, węglowodorów C 5 i innych. Jako rozpuszczalnik polarny wprowadzono przewodem kg/h dwumetyloformamidu w pobliżu górnej części kolumny. Kolumna pracowała pod ciśnieniem w głowicy 0,39 M Pa i w temperaturze dna 129 C. Z głowicy kolumny 1 przewodem 4 odprowadza się strumień węglowodorów, zwany rafinatem w ilości 729 kg/h i o składzie podanym w tabeli 3. Z dennej części kolumny destylacji ekstrakcyjnej 1 przewodem 5 odbiera się produkt denny, przesyłany do kolumny odpędzającej 2, z której przewodem 6 odprowadza się odpędzony rozpuszczalnik do kolumny ekstrakcyjnej 1. 2 głowicy kolumny odpędzają cej 2 przewodem 7 przez sprężarkę 8 odbierany jest produkt gazowy zwany ekstraktem w ilości 771 kg/h i o składzie podanym w tabeli 3. Ilość węglowodorów C 4 : butadienu-1,3, butenów 2 cis i trans oraz wlnyloacetylenu i etyloacetylenu, zawarta w surowcu wejściowym podawana do kolumny destylacji ekstrakcyjnej j est wystarczają ca do wysycenia 7600 kg/h rozpuszczalnika dwumetyloformamidu i dlatego nie stosuje się zawracania węglowodorów C 4 do dennej części kolumny destylacji ekstrakcyjnej 1. Ekstrakt z głowicy kolumny odpędzającej 2 przewodem 7 podaje s ię na sprężarkę 8, skąd przewodem 10 podaje się do środkowej części kolumny destylacyjnej 11, po wcześniejszym usunięciu acetylenów. Z głowicy kolumny destylacyjnej 11 przewodem 12 otrzymywany jest gotowy produkt, 684 kg/h butadienu 1,3 o stężeniu 99,4% wagowych. T a b e l a 3 Składy w procentach wagowych Składnik Surowiec Rafinat Ekstrakt butany 7,6 15,6 0,0 izobuten i buten 1 34,8 71,6 0,0 outen-2 trans 5,9 1 1,7 0,5 buten-2 cis 4,7 1,0 8,2 butadien- 1,3 45,5 0,1 88,4 winyloacetylen 1,2 0,0 2,3 inne 0,3 0,0 0,6

7

8 Departament Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz. Cena zł

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/EP03/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206533 (21) Numer zgłoszenia: 373663 (22) Data zgłoszenia: 23.07.2003 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody

(54) Sposób wydzielania zanieczyszczeń organicznych z wody RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175992 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 305151 (22) Data zgłoszenia: 23.09.1994 (51) IntCl6: C02F 1/26 (54)

Bardziej szczegółowo

(21) Numer zgłoszenia:

(21) Numer zgłoszenia: RZECZPOSPOLITA PO LSK A (12) O PIS PATENTOW Y (19) PL (11) 157425 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 275319 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 1 4.1 0.1 9 8 8 Rzeczypospolitej Polskiej (51)Int.Cl.5: C07C

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (61) Patent dodatkowy do patentu:

(12) OPIS PATENTOWY. (21) Numer zgłoszenia: (22) Data zgłoszenia: (61) Patent dodatkowy do patentu: R ZECZPO SPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 306329 (22) Data zgłoszenia: 16.12.1994 (61) Patent dodatkowy do patentu: 175504 04.11.1994

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości

(54) Sposób otrzymywania cykloheksanonu o wysokiej czystości RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)165518 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292935 (22) Data zgłoszenia: 23.12.1991 (51) IntCL5: C07C 49/403 C07C

Bardziej szczegółowo

PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. C10G 7/06 (2006.

PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) Int.Cl. C10G 7/06 (2006. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208835 (21) Numer zgłoszenia: 382147 (22) Data zgłoszenia: 02.04.2007 (13) B1 (51) Int.Cl. C10G 7/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu

(54) Sposób przerobu zasolonych wód odpadowych z procesu syntezy tlenku etylenu RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186722 (21) Numer zgłoszenia: 327212 (22) Data zgłoszenia: 03.07.1998 (13) B1 (51) IntCl7 C07C 31/20 C07C

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170091 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 298652 (5 1) IntCl6: C10G7/06 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Data zgłoszenia: 21.04.1993 (54) Sposób

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób wydzielania toluilenodiizocyjanianu z mieszaniny poreakcyjnej w procesie fosgenowania toluilenodiaminy w fazie gazowej

PL B1. Sposób wydzielania toluilenodiizocyjanianu z mieszaniny poreakcyjnej w procesie fosgenowania toluilenodiaminy w fazie gazowej PL 214499 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214499 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 393214 (51) Int.Cl. C07C 263/10 (2006.01) C07C 265/14 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób selektywnego uwodornienia związków dienowych w surowcu węglowodorowym stosowanym do wytwarzania III-rzędowych eterów amylowych

PL B1. Sposób selektywnego uwodornienia związków dienowych w surowcu węglowodorowym stosowanym do wytwarzania III-rzędowych eterów amylowych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 209608 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 381514 (22) Data zgłoszenia: 11.01.2007 (51) Int.Cl. C07C 4/06 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG BUP 20/ WUP 11/01 RZECZPOSPOLITA POLSKA

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 FIG BUP 20/ WUP 11/01 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 313466 (22) Data zgłoszenia: 23.03.1996 (19) PL (11) 182162 (13) B1 (51) IntCl7 B01J 10/00 C07B

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 190161 (21) Numer zgłoszenia: 329994 (22) Data zgłoszenia: 30.11.1998 (13) B1 (51 ) IntCl7 C01B 15/023 (54)

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/JP02/ (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205828 (21) Numer zgłoszenia: 370226 (22) Data zgłoszenia: 20.06.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

o skondensowanych pierścieniach.

o skondensowanych pierścieniach. Tabela F Wykaz złożonych ropopochodnych znajdujących się w wykazie substancji niebezpiecznych wraz z ich opisem, uporządkowany wg wzrastających mumerów indeksowych nr indeksowy: 649-001-00-3 nr WE: 265-102-1

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY PL B1 (19) PL (11) (51) IntCl7 B65D 88/34 B65D 88/06 E04H 7/16 F17C 3/00. (22) Data zgłoszenia:

(12) OPIS PATENTOWY PL B1 (19) PL (11) (51) IntCl7 B65D 88/34 B65D 88/06 E04H 7/16 F17C 3/00. (22) Data zgłoszenia: R Z E C Z P O S P O L IT A P O L S K A (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 181737 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia 319358 (22) Data zgłoszenia: 08.04.1997 (51) IntCl7 B65D 88/34

Bardziej szczegółowo

Układ siłowni z organicznymi czynnikami roboczymi i sposób zwiększania wykorzystania energii nośnika ciepła zasilającego siłownię jednobiegową

Układ siłowni z organicznymi czynnikami roboczymi i sposób zwiększania wykorzystania energii nośnika ciepła zasilającego siłownię jednobiegową PL 217365 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 217365 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 395879 (51) Int.Cl. F01K 23/04 (2006.01) F01K 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu

PL B1. Sposób epoksydacji (1Z,5E,9E)-1,5,9-cyklododekatrienu do 1,2-epoksy-(5Z,9E)-5,9-cyklododekadienu PL 212327 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212327 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383638 (22) Data zgłoszenia: 29.10.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: PCT/IB96/00083

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: PCT/IB96/00083 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 189579 (21) Numer zgłoszenia: 321241 (22) Data zgłoszenia: 31.01.1996 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165272 (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165272 (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165272 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 288785 (22) Data zgłoszenia: 21.01.1991 (51) IntCl5: B01D 53/04 (5

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 293378 (2)Data zgłoszenia: 03.02.1992 (61) Patent dodatkowy do patentu: 167066 28.01.1991

Bardziej szczegółowo

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik:

Biopaliwo do silników z zapłonem samoczynnym i sposób otrzymywania biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym. (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197375 (21) Numer zgłoszenia: 356573 (22) Data zgłoszenia: 10.10.2002 (13) B1 (51) Int.Cl. C10L 1/14 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych,

(2)Data zgłoszenia: (57) Układ do obniżania temperatury spalin wylotowych oraz podgrzewania powietrza kotłów energetycznych, RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173096 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 302418 (2)Data zgłoszenia: 28.02.1994 (51) IntCl6: F23L 15/00 F23J

Bardziej szczegółowo

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik:

(73) Uprawniony z patentu: (72) (74) Pełnomocnik: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 165947 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 292707 (22) Data zgłoszenia: 09.12.1991 (51) IntCl5: B01D 53/04 (54)

Bardziej szczegółowo

(57) 1. Sposób wymywania krochmalu z (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162707 (13) B1 PL 162707 B1. (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: C08B 30/04

(57) 1. Sposób wymywania krochmalu z (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162707 (13) B1 PL 162707 B1. (45) O udzieleniu patentu ogłoszono: C08B 30/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 162707 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 284695 (51) IntCl5: C08B 30/04 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 07.04.1990 Sposób

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179299 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (2 1) Numer zgłoszenia. 313568 (2 2) Data zgłoszenia: 29.03.1996 (51) IntCl7 F04D 29/08 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. BIURO PROJEKTÓW "KOKSOPROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL BUP 24/04

PL B1. BIURO PROJEKTÓW KOKSOPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zabrze, PL BUP 24/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 208766 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 360187 (51) Int.Cl. C10B 57/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 16.05.2003

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 182127 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 321896 (22) Data zgłoszenia: 14.02.1996 (86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A., Bydgoszcz,PL Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.i.mościckiego,warszawa,pl

PL B1. Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A., Bydgoszcz,PL Instytut Chemii Przemysłowej im.prof.i.mościckiego,warszawa,pl RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 200638 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 364071 (22) Data zgłoszenia: 15.12.2003 (51) Int.Cl. C07C 211/50 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(19) PL (1) (13) B1

(19) PL (1) (13) B1 RZECZPOSPOLITA P O L S K A ( 12) OPIS PATENTOWY (19) PL (1) 157436 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 275901 22) Data zgłoszenia: 18.11.1988 (51) IntCl5: C02F 3/12

Bardziej szczegółowo

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu

Sposób otrzymywania dwutlenku tytanu oraz tytanianów litu i baru z czterochlorku tytanu RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198039 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 350109 (51) Int.Cl. C01G 23/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 12.10.2001

Bardziej szczegółowo

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia

PL B1. GULAK JAN, Kielce, PL BUP 13/07. JAN GULAK, Kielce, PL WUP 12/10. rzecz. pat. Fietko-Basa Sylwia RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 207344 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378514 (51) Int.Cl. F02M 25/022 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 22.12.2005

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób i reaktor do oczyszczania gazów, zwłaszcza spalinowych, z zanieczyszczeń gazowych, zwłaszcza kwaśnych

PL B1. Sposób i reaktor do oczyszczania gazów, zwłaszcza spalinowych, z zanieczyszczeń gazowych, zwłaszcza kwaśnych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204324 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 376908 (51) Int.Cl. B01D 53/34 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.09.2005

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań, PL BUP 24/17

PL B1. UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU, Poznań, PL BUP 24/17 RZECZPOSPOLITA POLSKA (2) OPIS PATENTOWY (9) PL () 229709 (3) B (2) Numer zgłoszenia: 49663 (5) Int.Cl. C07F 7/30 (2006.0) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 05.2.206 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL

PL B1. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU, Poznań, PL BUP 21/09. DARIA WIECZOREK, Poznań, PL RYSZARD ZIELIŃSKI, Poznań, PL PL 215965 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215965 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384841 (51) Int.Cl. C07D 265/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1. (54) Sposób katalitycznego krakowania surowców węglowodorowych

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 PL B1. (54) Sposób katalitycznego krakowania surowców węglowodorowych RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 188639 (21) Numer zgłoszenia: 328009 (22) Data zgłoszenia 12.08.1998 (13) B1 (51) Int.Cl.7 C10G 11/14 (54)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175297 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ( 2 1) Numer zgłoszenia: 304605 Data zgłoszenia: 08.08.1994 (51) IntCl6: B01J 19/26 B01F7/16

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2373400 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 04.11.09 09748714.4 (13) (1) T3 Int.Cl. B01D 3/14 (06.01) Urząd

Bardziej szczegółowo

PL B1. FLUID SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL BUP 11/18

PL B1. FLUID SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL BUP 11/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230197 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 419501 (22) Data zgłoszenia: 17.11.2016 (51) Int.Cl. F17D 1/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170477 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 298926 (51) IntCl6: C22B 1/24 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.05.1993 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do prowadzenia termolizy odpadowych tworzyw sztucznych oraz sposób prowadzenia termolizy w sposób ciągły

PL B1. Układ do prowadzenia termolizy odpadowych tworzyw sztucznych oraz sposób prowadzenia termolizy w sposób ciągły RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211917 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386410 (51) Int.Cl. C10G 1/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 31.10.2008

Bardziej szczegółowo

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14

PL B1. ECOFUEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Jelenia Góra, PL BUP 09/14 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 230654 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 401275 (22) Data zgłoszenia: 18.10.2012 (51) Int.Cl. C10L 5/04 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób rozdziału produktów procesu hydroodsiarczania ciężkiej pozostałości po próżniowej destylacji ropy naftowej

PL B1. Sposób rozdziału produktów procesu hydroodsiarczania ciężkiej pozostałości po próżniowej destylacji ropy naftowej RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213453 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387247 (51) Int.Cl. C10G 7/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 10.02.2009

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 B01D 63/00

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 B01D 63/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175490 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306490 (22) Data zgłoszenia: 21.12.1994 (51) IntCl6: B01D 61/36 B01D

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170065 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 298957 (22) Data zgłoszenia: 12.05.1993 (51) IntCl6: F04B 37/20 E21F

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (73) Uprawniony z patentu:

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (73) Uprawniony z patentu: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 170433 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 290/52 (22) Data zgłoszenia: 30.04.1993 (51) IntCl6: F01N3/10 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym

PL B1. Układ do zasilania silnika elektrycznego w pojazdach i urządzeniach z napędem hybrydowym spalinowo-elektrycznym RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211702 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382097 (51) Int.Cl. B60K 6/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 30.03.2007

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180869 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314540 (51) IntCl7 C01B 13/10 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 3 0.05.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (54)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Sposób sterowania zespołem pomp BUP 02/

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1. (54) Sposób sterowania zespołem pomp BUP 02/ RZECZPOSPOLITA PO LSK A Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 180536 (13) B1 (21 ) Numer zgłoszenia: 315275 (22) Data zgłoszenia: 12.07.1996 (51) IntCl7 F04B 49/02

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Dokument z posiedzenia 2009 C6-0267/2006 2003/0256(COD) PL 06/09/2006 Wspólne stanowisko Wspólne stanowisko przyjęte przez Radę w dniu 27 czerwca 2006 r. w celu przyjęcia rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL PL 214177 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214177 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 394360 (51) Int.Cl. B22C 1/02 (2006.01) C08L 91/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/17

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 12/17 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 227914 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 414972 (51) Int.Cl. G01R 15/04 (2006.01) G01R 1/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób usuwania i odzyskiwania kwasu azotowego, kwasu siarkowego i tlenków azotu i

(54) Sposób usuwania i odzyskiwania kwasu azotowego, kwasu siarkowego i tlenków azotu i RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 313631 (22) Data zgłoszenia: 04.04.1996 (19) PL (11) 187688 (13) B1 (51) IntCl7 C07C 201/08 C07C

Bardziej szczegółowo

PL B1. B & P ENGINEERING Spółka z o.o. Spółka Komandytowa,Przeworsk,PL BUP 18/08

PL B1. B & P ENGINEERING Spółka z o.o. Spółka Komandytowa,Przeworsk,PL BUP 18/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202012 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 382712 (22) Data zgłoszenia: 21.06.2007 (51) Int.Cl. A23N 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 19/13

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 19/13 PL 219618 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219618 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398455 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL

PL B1. INSTYTUT METALURGII I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ IM. ALEKSANDRA KRUPKOWSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK, Kraków, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211075 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 382853 (51) Int.Cl. C22C 5/08 (2006.01) B21D 26/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób chłodzenia obwodów form odlewniczych i układ technologiczny urządzenia do chłodzenia obwodów form odlewniczych

PL B1. Sposób chłodzenia obwodów form odlewniczych i układ technologiczny urządzenia do chłodzenia obwodów form odlewniczych PL 221794 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 221794 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 404233 (22) Data zgłoszenia: 06.06.2013 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(54)Układ stopniowego podgrzewania zanieczyszczonej wody technologicznej, zwłaszcza

(54)Układ stopniowego podgrzewania zanieczyszczonej wody technologicznej, zwłaszcza RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)166860 (13) B3 (21) Numer zgłoszenia: 292887 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 20.12.1991 (61) Patent dodatkowy do patentu:

Bardziej szczegółowo

PL B1. KROPIŃSKI RYSZARD, Przeźmierowo, PL BUP 21/10. RYSZARD KROPIŃSKI, Przeźmierowo, PL WUP 03/13

PL B1. KROPIŃSKI RYSZARD, Przeźmierowo, PL BUP 21/10. RYSZARD KROPIŃSKI, Przeźmierowo, PL WUP 03/13 PL 213460 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213460 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 387660 (51) Int.Cl. A01J 5/04 (2006.01) A01J 5/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 C07C 273/04

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl7 C07C 273/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 331162 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1999 (19) PL (11) 188569 (13) B1 (51) IntCl7 C07C 273/04 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 C02F 3/ BUP 13/ WUP 07/00

PL B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 C02F 3/ BUP 13/ WUP 07/00 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 179112 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306429 (22) Data zgłoszenia 19.12.1994 (51) IntCl7. C 0 2 F 3/12 C02F

Bardziej szczegółowo

PL B1. Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej BUP 16/05

PL B1. Gąsienica dwurzędowa zwłaszcza do czołgu w wersji bezstopniowej, dwustopniowej i trzystopniowej BUP 16/05 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205162 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 364785 (51) Int.Cl. F41H 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 04.02.2004

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITAPOLSKA(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173969 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 303477 (22) Data zgłoszenia: 16.05.1994 (51) IntCl6 E04B 1/38 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 23198 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 21.. 1884.2 (97) O udzieleniu

Bardziej szczegółowo

PL B1. OLESZKIEWICZ BŁAŻEJ, Wrocław, PL BUP 09/ WUP 12/16. BŁAŻEJ OLESZKIEWICZ, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. OLESZKIEWICZ BŁAŻEJ, Wrocław, PL BUP 09/ WUP 12/16. BŁAŻEJ OLESZKIEWICZ, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 224444 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224444 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 389256 (22) Data zgłoszenia: 12.10.2009 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, Tokyo, JP , JP, ONO YASUNORI, Tokyo, JP BUP 05/

PL B1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, Tokyo, JP , JP, ONO YASUNORI, Tokyo, JP BUP 05/ PL 216230 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216230 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 383172 (22) Data zgłoszenia: 20.08.2007 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL

PL B1. Sposób zasilania silników wysokoprężnych mieszanką paliwa gazowego z olejem napędowym. KARŁYK ROMUALD, Tarnowo Podgórne, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 212194 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 378146 (51) Int.Cl. F02B 7/06 (2006.01) F02M 21/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL

PL B1. DYNAXO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Popowo, PL BUP 01/11. STANISŁAW SZYLING, Dzierżoniów, PL PL 215062 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215062 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388397 (51) Int.Cl. F24C 3/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(57) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1

(57) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 R Z E C Z PO SPO L IT A POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 176612 (13) B1 U rząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 309855 (22) Data zgłoszenia: 31.07.1995 (51) IntCl6: B63J

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 02/14. PIOTR OSIŃSKI, Wrocław, PL WUP 10/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 02/14. PIOTR OSIŃSKI, Wrocław, PL WUP 10/16. rzecz. pat. PL 223648 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223648 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 404800 (51) Int.Cl. F04C 2/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (54) Sposób i układ do spalania niskokalorycznych gazów o odpadowych

(12) OPIS PATENTOWY. (54) Sposób i układ do spalania niskokalorycznych gazów o odpadowych R Z E C Z P O SP O L IT A P O L SK A Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21) Numer zgłoszenia: 275975 (22) D ata zgłoszenia: 23.11.1988 (19) PL (11) 158755 (13) B1 (51) Int.C

Bardziej szczegółowo

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994

PL 175488 B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1. (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 175488 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306167 (22) Data zgłoszenia: 08.12.1994 (51) IntCl6: G01K 13/00 G01C

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 02/ WUP 04/08

PL B BUP 02/ WUP 04/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 197532 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 341450 (22) Data zgłoszenia: 12.07.2000 (51) Int.Cl. C07C 69/16 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Operacje wymiany masy oraz wymiany ciepła i masy

Operacje wymiany masy oraz wymiany ciepła i masy Operacje wymiany masy oraz wymiany ciepła i masy WPROWADZENIE + Destylacja - różniczkowa / równowagowa / z parą wodną prof. M. Kamioski Gdaosk, 2017 INŻYNIERIA CHEMICZNA i BIO-PROCESOWA OPERACJE WYMIANY

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 A23G 9/12 ( ) A23G 9/20 ( ) Bartkowski Tomasz, Sieraków, PL BUP 16/06

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 A23G 9/12 ( ) A23G 9/20 ( ) Bartkowski Tomasz, Sieraków, PL BUP 16/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 115273 (22) Data zgłoszenia: 24.01.2005 (19) PL (11) 63568 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/NO98/00100

(12) OPIS PATENTOWY. (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego , PCT/NO98/00100 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (2 1 ) Numer zgłoszenia: 336151 (22) Data zgłoszenia. 01.04.1998 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego 01.04.1998,

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL ZAWADA MARCIN, Siemianowice Śląskie, PL BUP 09/13 PL 223028 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223028 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 396751 (51) Int.Cl. F24J 2/04 (2006.01) F03B 13/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

@ Numer zgłoszenia: Uprawniony z patentu: Politechnika Lubelska, Lublin, PL

@ Numer zgłoszenia: Uprawniony z patentu: Politechnika Lubelska, Lublin, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA @OPIS PATENTOWY @PL @ 178600 @S1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Numer zgłoszenia: 311350 @ Data zgłoszenia: 10.11.1995 @ IntC{ F24D 3/14 F24D 13/02 Bezdylatacyjna konstrukcja

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 178553 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 306278 (2 2 ) Data zgłoszenia: 13.12.1994 (51) IntCl6: B01D 29/03

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 19/15

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL BUP 19/15 PL 225827 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 225827 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 407381 (51) Int.Cl. G01L 7/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159324 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 277320 (22) Data zgłoszenia: 23.01.1989 (51) Int.Cl.5: C23C 14/24

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159138 (13) B1 PL 159138 B1. (54)Sposób i oczyszczalnia do wspólnego oczyszczania ścieków miejskich i cukrowniczych

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159138 (13) B1 PL 159138 B1. (54)Sposób i oczyszczalnia do wspólnego oczyszczania ścieków miejskich i cukrowniczych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 159138 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 279226 (22) Data zgłoszenia: 02.05.1989 (51) IntCl5: C02F 3/30 (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

(57) (13) B1 PL B1. The BOC Group plc, Windlesham, GB. John D. Oakey, Godalming, GB Paul Higginbotham, Guilford, GB

(57) (13) B1 PL B1. The BOC Group plc, Windlesham, GB. John D. Oakey, Godalming, GB Paul Higginbotham, Guilford, GB RZECZPOSPOLITA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 183332 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 313370 (5 1) IntCl7 F25J 3/04 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 20.03.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (54)Sposób

Bardziej szczegółowo

PL B1. WOJTAŚ JAN, Kaźmierz, PL BUP 25/15. JAN WOJTAŚ, Kaźmierz, PL WUP 01/17 RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL B1. WOJTAŚ JAN, Kaźmierz, PL BUP 25/15. JAN WOJTAŚ, Kaźmierz, PL WUP 01/17 RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 224525 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224525 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 411168 (51) Int.Cl. F24D 3/10 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 E 21F 5/00 E21C 35/04

(19) PL (11) (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY PL B1 E 21F 5/00 E21C 35/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 317824 (22) Data zgłoszenia: 03.01.1997 (19) PL (11) 180994 (13) B1 (51) IntCl7 E 21F 5/00 E21C

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (21) Numer zgłoszenia: 323031 (22) Data zgłoszenia: 07.11.1997 (11) 185976 (13) B1 (51) IntCl7 F25B 39/00 F25D

Bardziej szczegółowo

Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów

Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów Kaskadowe urządzenia do skraplania gazów Damian Siupka-Mróz IMM sem.9 1. Kaskadowe skraplanie gazów: Metoda skraplania, wykorzystująca coraz niższe temperatury skraplania kolejnych gazów. Metodę tę stosuje

Bardziej szczegółowo

PL B1. Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice,PL

PL B1. Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204322 (21) Numer zgłoszenia: 358652 (22) Data zgłoszenia: 10.02.2003 (13) B1 (51) Int.Cl. F23K 3/02 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

PL B1. Odbieralnik gazu w komorze koksowniczej i sposób regulacji ciśnienia w komorze koksowniczej

PL B1. Odbieralnik gazu w komorze koksowniczej i sposób regulacji ciśnienia w komorze koksowniczej PL 226620 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 226620 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 407082 (51) Int.Cl. C10B 27/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA ( 12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) POLSKA (13) B1

RZECZPOSPOLITA ( 12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) POLSKA (13) B1 RZECZPOSPOLITA ( 12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 184654 POLSKA (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 314974 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 26.06.1996 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl7 E04B 2/96 (54)

Bardziej szczegółowo

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1 WZÓR 1. (57) 1. Sposób wytwarzania nowych N-(triaryloraetylo)-1-amino-2-nitroalkanów

(13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1 WZÓR 1. (57) 1. Sposób wytwarzania nowych N-(triaryloraetylo)-1-amino-2-nitroalkanów RZECZPOSPOLITA PO LSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)188455 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 324913 (22) Data zgłoszenia: 17.02.1998 (51 ) IntCl7 C07C 211/56 (54)

Bardziej szczegółowo

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL

PL B1. ZAWADA HENRYK, Siemianowice Śląskie, PL BUP 13/13. HENRYK ZAWADA, Siemianowice Śląskie, PL PL 218098 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 218098 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 397353 (22) Data zgłoszenia: 13.12.2011 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

PL B1. AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL BUP 19/09. JANUSZ JANKIEWICZ, Warszawa, PL

PL B1. AQUAEL JANUSZ JANKIEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL BUP 19/09. JANUSZ JANKIEWICZ, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 213240 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 384692 (51) Int.Cl. A01K 63/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 13.03.2008

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY PL B1. (21 ) Numer zgłoszenia: BUP 06/ WUP 07/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (19) PL (11)

(12) OPIS PATENTOWY PL B1. (21 ) Numer zgłoszenia: BUP 06/ WUP 07/04 RZECZPOSPOLITA POLSKA (19) PL (11) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (21 ) Numer zgłoszenia: 335590 (22) Data zgłoszenia: 22.09.1999 (19) PL (11) 187478 (13) B1 (51) IntCl7 A01K 69/00 (54)

Bardziej szczegółowo

OPIS PATENTOWY. Patent dodatkowy do patentu «. Zgłoszono: (P ) Pierwszeństwo: Zgłoszenie ogłoszono:

OPIS PATENTOWY. Patent dodatkowy do patentu «. Zgłoszono: (P ) Pierwszeństwo: Zgłoszenie ogłoszono: POLSKA IZECZPOSPOIIU LUDOWA OPIS PATENTOWY 101434 Patent dodatkowy do patentu «. Zgłoszono: 13.09.74 (P. 174076) Int.Cl2. C07C 57/04 Pierwszeństwo: O O ZĄB PATERTOtn PRL Zgłoszenie ogłoszono: 24.04.76

Bardziej szczegółowo

Węglowodory poziom podstawowy

Węglowodory poziom podstawowy Węglowodory poziom podstawowy Zadanie 1. (2 pkt) Źródło: CKE 2010 (PP), zad. 19. W wyniku całkowitego spalenia 1 mola cząsteczek węglowodoru X powstały 2 mole cząsteczek wody i 3 mole cząsteczek tlenku

Bardziej szczegółowo

( 5 7 ). Układ hydrauliczny stanowiska do badania (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1 G01M3/28 RZECZPOSPOLITA POLSKA

( 5 7 ). Układ hydrauliczny stanowiska do badania (13)B1 (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) PL B1 G01M3/28 RZECZPOSPOLITA POLSKA RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11) 173796 (13)B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 304755 (22) Data zgłoszenia: 18.08.1994 (51) IntCl6: F15B 19/00 G01M3/28

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173831 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 304562 Urząd Patentowy (22) Data zgłoszenia: 03.08.1994 Rzeczypospolitej Polskiej (51) IntCl6: G01R 31/26 (54)

Bardziej szczegółowo

... ...J CD CD. N "f"'" Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09

... ...J CD CD. N f' Sposób i filtr do usuwania amoniaku z powietrza. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 09.11.2009 BUP 23/09 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)212766 (13) 81 (21) Numer zgłoszenia 385072 (51) Int.CI 801D 53/04 (2006.01) C01C 1/12 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06

PL B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA, Kraków, PL BUP 03/06 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205845 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 369320 (22) Data zgłoszenia: 28.07.2004 (51) Int.Cl. C25B 1/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Para pozostająca w równowadze z roztworem jest bogatsza w ten składnik, którego dodanie do roztworu zwiększa sumaryczną prężność pary nad nim.

Para pozostająca w równowadze z roztworem jest bogatsza w ten składnik, którego dodanie do roztworu zwiększa sumaryczną prężność pary nad nim. RÓWNOWAGA CIECZ-PARA DLA UKŁADÓW DWUSKŁADNIKOWYCH: 1) Zgodnie z regułą faz Gibbsa układ dwuskładnikowy osiąga największą liczbę stopni swobody (f max ), gdy znajduje się w nim najmniejsza możliwa liczba

Bardziej szczegółowo