Ks. An drzej Ko by liƒ ski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ks. An drzej Ko by liƒ ski"

Transkrypt

1 111 Studia P ockie tom XXXi/2003 Ks. An drzej Ko by liƒ ski PY TA NIE O EPO Kę POST SE KU LAR Ną W 2001 ro ku z oka zji otrzy ma nia Na gro dy Po ko jo wej Nie miec kich ksi ga rzy Jürgen Ha ber mas wy g o si sze ro ko ko men to wa ne prze mó wie nie Wie rzyç i wie - dzieç. W swo im wy stà pie niu nie miec ki fi lo zof po sta wi py ta nie o miej sce re li gii i dzie dzic twa re li gij ne go w dzi siej szych cza sach. Ha ber mas okre Êla si mia nem cz o - wie ka po zba wio ne go re li gij ne go s u chu. Przez wie le lat pre zen to wa ne ga tyw ne po dej Êcie do re li gii. uwa a, e po wszech na so li dar noêç mi dzy ludê mi mo li wa jest dzi ki ro zu mo wi ko mu ni ka cyj ne mu dzia a jà ce mu w mo ral nych dys kur sach. do nie daw na nie miec ki fi lo zof g o si te z, e w dzi siej szym Êwie cie funk cje re li gii po - win na prze jàç mo ral noêç ugrun to wa na i zra cjo na li zo wa na przez dia lo g 1. Prze mó wie nie Ha ber ma sa za sko czy o wie lu s u cha czy, po nie wa przed sta wi w nim swo je ra dy kal nie zmie nio ne po dej Êcie do re li gii. W prze mó wie niu Wie rzyç i wie dzieç nie miec ki fi lo zof stwier dzi, e nie mo na nie spra wie dli wie wy klu czaç re li gii ze sfe ry pu blicz nej. Gdy grzech zmie ni si w wi n mó wi Ha ber mas a wy kro cze nie prze ciw ko Bo skim przy ka za niom w uchy bie nie pra wom ludz kim coê zo sta o utra co ne 2. W per spek ty wie nie miec kie go fi lo zo fa wspó cze sne spo e - czeƒ stwa de mo kra cji li be ral nej nie sà zu pe nie Êwiec kie, lecz sà spo e czeƒ stwa mi post se ku lar ny mi, czy li ta ki mi, gdzie w oto cze niu wcià pod le ga jà cym se ku la ry - za cji na dal ist nie jà wspól no ty re li gij ne 3. W spo e czeƒ stwach post se ku lar nych drga re li gij na stru na. eli mi no wa nie re li gii z y cia spo ecz ne go jest zja wi skiem ne ga tyw nym. Ha ber mas pod kre Êla, e bez za cho wa nia tre Êci wia ry nie mo na za - cho waç na szej kul tu ry. Me an dry wia ry Na wià za niem do s ów Ha ber ma sa o spo e czeƒ stwie post se ku lar nym by o ha s o XXV sym po zjum ko a Na uko we go WSd w P oc ku Me an dry wia ry. y cie du cho we w epo ce post se ku lar nej. W dniach 7-9 li sto pa da 2002 ro ku spo tka nie 1 Por. Z. kra sno d b ski, Spo e czeƒ stwo post se ku lar ne, Znak 2002 nr 3, s J. Ha ber mas, Wie rzyç i wie dzieç, Znak 2002 nr 9, s tam e, s. 11.

2 112 PY TA NIE O EPO Kę POST SE KU LAR Ną zgro ma dzi o wie lu wy bit nych przed sta wi cie li ko Êcio a, kul tu ry i Êwia ta me diów, któ rzy pod j li re flek sj nad per spek ty wa mi y cia du cho we go w na szej epo ce. o se ku la ry za cji re li gii i spo e czeƒ stwie post se ku lar nym mó wi w swo im re fe ra cie ks. prof. Ja nusz Ma riaƒ ski. Zda niem so cjo lo ga z kul ma my dzi siaj do czy nie nia ze zmierz chem pa ra dyg ma tu, zgod nie z któ rym no wo cze snoêç jest sprzecz na z re - li già. Na na szych oczach wy czer pa a si glo bal na teo ria se ku la ry za cji, g o szo na w la tach 70. ubie g e go wie ku przez znacz nà cz Êç za chod nich. in te lek tu ali stów. oka za o si, e pro ces mo der ni za cji spo e czeƒstw Za cho du nie mu si iêç w pa rze z za ni kiem re li gij no Êci. W tym kon tek Êcie naj bar dziej wy mow nym przy k a dem jest g bo ka re li gij noêç miesz kaƒ ców usa. Na po czàt ku trze cie go ty siàc le cia co - raz trud niej spo tkaç in te lek tu ali st, któ ry uczci wie pod pi sa by si pod stwier dze - niem, e nie mo na po go dziç no wo cze sno Êci z re li gij no Êcià. Âmierç teo rii glo bal nej se ku la ry za cji nie ozna cza jed nak za ni ku pro ce sów se - ku la ry za cyj nych. Se ku la ry za cja re li gii jest dzi siaj cz sto za st po wa na plu ra li - zmem re li gij nym i skraj nie in dy wi du al nym po dej Êciem do re li gij no Êci. Re li gia sta - je si co raz bar dziej spra wà wy bo rów in dy wi du al nych. W wie lu kra jach ma my do czy nie nia z g bo kà trans for ma cjà ko Êcio ów i re li gii. co raz wi cej lu dzi na Za - cho dzie mó wi: re li gia tak, Bóg oso bo wy nie. W kon se kwen cji re li gie y jà, a ko - Êcio y umie ra jà. We wspó cze snym Êwie cie mo e my zna leêç wie le prze ja wów tzw. od ko Êciel nie nia re li gij no Êci, zw asz cza w m o dym po ko le niu. M o dzie wy ka zu je te wy szà sk on noêç do te go, co mo na by na zwaç trans cen dent nà bez dom no - Êcià, czy li bra kiem iden ty fi ka cji z ja kà kol wiek gru pà re li gij nà. ks. prof. Ja nusz Ma riaƒ ski ma na dzie j, e Pol ska po zo sta nie w zse ku la ry zo - wa nej eu ro pie kra jem o g bo kiej re li gij no Êci, e za cho wa si u nas du e zna cze - nie re li gii i ko Êcio a w y ciu spo ecz nym. ow szem, ma my nad Wi s à do czy nie nia z po st pu jà cà se ku la ry za cjà, ale nie jest ona tak g bo ka, jak w wi k szo Êci paƒstw unii eu ro pej skiej. aby obro niç si przed zgub ny mi skut ka mi pro ce sów se ku la ry - za cyj nych, ko Êció w Pol sce po trze bu je ak tyw ne go dusz pa ster stwa i ja sne go g o - su w spra wach mo ral nych, np. w kwe stii abor cji, eu ta na zji, ma eƒstw ho mo sek - su al nych. Bla ski i cie nie Jak jest kon dy cja ko Êcio a w Pol sce prze o mu ty siàc le ci? Na to py ta nie pró bo - wa od po wie dzieç ks. abp Jó zef Mi cha lik w re fe ra cie Wia ra i du cho woêç. Bla ski i cie nie pol skie go ka to li cy zmu. ksiàdz ar cy bi skup pod kre Êli, e du cho woêç jest spo so bem prze y wa nia i po g bia nia wia ry. W ko Êcie le ka to lic kim ist nie je wie le szkó du cho wo Êci: fran cisz kaƒ ska, kar me li taƒ ska, igna cjaƒ ska, do mi ni kaƒ ska, cha ry zma tycz na. Zda niem Me tro po li ty Prze my skie go isto tà du cho wo Êci chrze - Êci jaƒ skiej po zo sta nie za wsze po zna nie chry stu sa i pój Êcie za Nim, na Êla do wa nie Go ca ym so bà w mi o Êci do Bo ga i cz o wie ka. kon takt ze s o wem Bo ym i y cie sa kra men tal ne, czy li od kry wa nie Je zu sa w ewan ge lii i Je zu sa w ko Êcie le b dà za - wsze za sad ni czym spraw dzia nem po praw nej du cho wo Êci chrze Êci jaƒ skiej 4.

3 KS. AN drzej KO by LIńSKI 113 W opi nii ksi dza ar cy bi sku pa bla skiem pol skie go ka to li cy zmu, Êwiad czà cym o y wej wie rze, sà Êwi ci i m czen ni cy. Jak e wie lu ar li wych Êwiad ków wia ry na na szej zie mi prze la o krew dla chry stu sa w dwu dzie stym stu le ciu! Bla skiem ko - Êcio a w Pol sce jest Jan Pa we ii, któ ry wzy wa do au ten tycz nej wier no Êci ewan ge - lii i bro ni god no Êci y cia cz o wie ka od mo men tu po cz cia a do na tu ral nej Êmier - ci. Bla skiem na sze go ka to li cy zmu sà licz ne po wo a nia, mi sjo na rze, re gu lar na ka te che za w szko ach, dusz pa ster stwo aka de mic kie. Wiel kim bla skiem ko Êcio a w Pol sce jest szcze ra mo dli twa jak e wie lu lu dzi, któ ra jest naj pi k niej szym wy ra - zem mi o Êci nad przy ro dzo nej. Pol ski ka to li cyzm to tak e je go cie nie. Jed nym z nich jest z a kon dy cja in te li - gen cji ka to lic kiej. ko Êció w Pol sce cier pi na brak ka to lic kich elit, któ re by y by w sta nie wcie laç w y cie spo ecz ny wy miar ewan ge lii. Me tro po li ta Prze my ski ne - ga tyw nie oce ni po sta w elit ka to lic kich zwià za nych ze Êro do wi skiem ty go dni ka Po wszech ne go. Je go zda niem jest to ka to li cyzm mar twy, pa syw ny, mil czà cy spo - ecz nie. Szcze gól nà uwa g zwra ca sym bio za ide owa ty go dni ka Po wszech ne go i Ga ze ty Wy bor czej. Ga ze ty te za uwa a abp Jó zef Mi cha lik bar dzo jed no - myêl nie nie po ko jà si o in ter pre ta cj hi sto rii, np. Po wsta nia War szaw skie go, ar - mii kra jo wej i o to, czy aby Po la cy nie ze chcà po zo staç zbyt pa trio tycz ni. ( ) Zna czà ce jest te przy j cie po zy cji wo bec eku me ni zmu i re ak cja na prze Êla do wa - nie ka to li ków przez ro syj skie pra wo s a wie 5. cie niem pol skie go ka to li cy zmu jest tak e in dy wi du alizm w dzia al no Êci dusz pa ster skiej oraz nie umie j t noêç two rze - nia me diów ka to lic kich. W ko Êcie le w Pol sce cià gle trud nym pro ble mem po zo sta jà fi nan se. Brak ja snych za sad w tej dzie dzi nie sta no wi po wa nà prze szko d w bu do - wa niu za ufa nia i zdro wych re la cji mi dzy ludz kich. Ne ga tyw nà stro nà pol skie go ka to li cy zmu jest tak e brak jed no Êci ka to li ków w ró nych spra wach spo ecz no - po li tycz nych oraz brak pro fe ty zmu w kwe stii ro dzi ny. Na dzie ja Wiel kà na dzie jà ko Êcio a w Pol sce sà ru chy i sto wa rzy sze nia ka to lic kie. Pod - czas p oc kie go Sym po zjum o. adam Schulz przy po mnia, e po ma ga jà one wie lu wie rzà cym prze o yç za sa dy ewan ge lii na prak ty k y cia co dzien ne go. W ru - chach i sto wa rzy sze niach mo na od na leêç po à da ny kszta t du cho wo Êci chrze Êci - jaƒ skiej. Wspól no ty te sta no wià nie oce nio nà po moc w roz wo ju y cia du cho we go i pod trzy ma niu y wej wi zi z Bo giem. dzi siaj pre sja Êwiec kie go sty lu y cia jest tak sil na, e w wie lu przy pad kach za ko rze nie nie we wspól no cie jest je dy nà szan sà oca le nia wia ry i y cia du cho we go. Rzecz nik epi sko pa tu przy po mnia, e w Pol sce dzia a po nad 150 wi k szych ru chów i sto wa rzy szeƒ, do któ rych na le y ok cz on ków. Wspól no ty te da jà ko Êcio o wi po nad 70% po wo aƒ ka p aƒ - skich i za kon nych. 4 J. Mi cha lik, Wia ra i du cho woêç. Bla ski i cie nie pol skie go ka to li cy zmu, Wia do mo Êci kai 24 li sto pa da 2002, s tam e, s. 17.

4 114 PY TA NIE O EPO Kę POST SE KU LAR Ną W per spek ty wie o. ada ma Schul za y cie du cho we wie rzà cych w chry stu sa mu si kon cen tro waç si na kon tem pla cji, apo stol stwie i god no Êci cz o wie ka. dziê trze ba byç w pew nym sen sie mi sty kiem, aby praw dzi wie prze y waç swo jà wia r i Êwiad czyç o niej na co dzieƒ. Nie ma du cho wo Êci bez apo stol stwa. dla te go chrze Êci ja nie mu szà in te gro waç roz wój du cho wy z roz wo jem mo ral nym oraz w à - czaç si w kon kret nà dzia al noêç w wy mia rze spo ecz nym. Bez apo stol stwa nie ma praw dzi we go ko Êcio a, któ ry po win ni Êmy ro zu mieç ja ko wspól no t wspól not w mi sji. W tym wszyst kim nie wol no za po mi naç o nie na ru szal nej god no Êci wszyst kich lu dzi ja ko pod sta wie sza cun ku i wza jem nej mi o Êci. Nie ma wia ry w Bo ga bez za ufa nia do cz o wie czeƒ stwa. Bar dzo cie ka wym ry sem wspó cze snej du cho wo Êci jest po now ne od kry cie ro li anio ów. Za gad nie nia zwià za ne ze Êwia - tem anio ów po ja wia jà si co raz cz Êciej na re ko lek cjach i sà przed mio tem za in te - re so wa nia wie lu wie rzà cych. Przy jaêƒ z anio a mi jest wa nà ce chà du cho wo Êci po czàt ku trze cie go ty siàc le cia. Wia ra i kul tu ra y cie du cho we mo e ist nieç bez kul tu ry. co wi cej, kul tu ra nie jest do zba wie - nia ko niecz nie po trzeb na. ale to nie zna czy, e chrze Êci ja nie po win ni re zy gno waç z kul tu ry. Wprost prze ciw nie. Zda niem krzysz to fa Za nus sie go kul tu ra mo e prze ka zy waç war to Êci du cho we. Jest ona nie zwy kle cen nym na rz dziem, dzi ki któ re mu mo na mó wiç o Bo gu w spe cy ficz ny spo sób, nie do st p ny dla in nych Êrod ków wy ra zu. Sztu ka prze ma wia sze rzej i g biej ni teo lo gicz ne wy wo dy, b - dàc no Êni kiem tre Êci, któ rych nie mo na ujàç w s o wa. Jak e cz sto j zyk po ezji czy ob raz fil mo wy wy ra a jà g biej praw dy y cia du cho we go ni s o wa ka zno dziei czy re flek sji teo lo gicz nej. dla te go nie po koi fakt, e ko Êció w Pol sce sta je si co - raz bar dziej ko Êcio em lu do wym, tzn. w dzia al no Êci dusz pa ster skiej co raz rza - dziej jest wy ko rzy sty wa na i pro mo wa na kul tu ra chrze Êci jaƒ ska. Wspó cze sny Êwiat przy po mi na cza sy pierw szych chrze Êci jan, oto czo nych ze - wszàd wro gà kul tu rà po gaƒ skie go Rzy mu. Sy tu acja ta nie po win na jed nak znie - ch caç lu dzi wie rzà cych. We wspó cze snej sztu ce po gaƒ skiej wi dzi my ogrom ne po k a dy du cho wo Êci. Wy da je si, e naj wi k szà tra ge dià nie jest kul tu ra po gaƒ - ska, ale to tal na nie wra li woêç na wy miar re li gij ny. dla te go Har ry Pot ter jest o wie le mniej nie bez piecz ny ni np. for ma cja Play boya. klu czo wà spra wà jest w tym kon tek Êcie obec noêç war to Êci chrze Êci jaƒ skich w me diach. W prze ko na niu Za nus sie go wy co fy wa nie si z me diów jest po sta wà tchórz li wà. Mass me dia sà wiel kim na rz dziem g o sze nia ewan ge lii. Jest swo istym ku rio zum, e w ka to lic - kim spo e czeƒ stwie nie ma my np. ka to lic kie go dzien ni ka. Jak za tem prze ka zy waç do brà No wi n Êwia tu? Po wa nym za gro e niem dla y cia du cho we go sà dzi siaj ta siem co we se ria le. W per spek ty wie twór cy fil mu y cie za y cie na szà cy wi li za cj ukszta to wa a tra ge dia grec ka, po ka zu jà ca n dz kon dy cji cz o wie ka i jed no cze Ênie eks po nu jà - ca wa ne ele men ty y cia ludz kie go, jak Êmierç, oso bi sty dra mat czy cier pie nie. W te le wi zyj nych ta siem co wych se ria lach wszyst ko jest rów nie wa ne, a na do da -

5 KS. AN drzej KO by LIńSKI 115 tek sp asz czo ne w prze ci wieƒ stwie do tra ge dii grec kiej. Lo sem cz o wie ka jest praw da o je go wiecz nym za gro e niu. te le no we le po mi ja jà ten wy miar na szej eg - zy sten cji, pro mu jàc wi zj y cia to tal nie ze Êwiec czo ne go. ob co wa nie z ta kà kul tu - rà za bi ja y cie du cho we. Nie ma wàt pli wo Êci, e oglà da nie ch a mu zo sta wia g - bo kie Êla dy. Za nus si pod kre Êli, e nie zdro wa yw noêç du cho wa jest bar dziej szko dli wa ni co ca -co la, od któ rej wy pa da jà z by. Du cho woêç upo rzàd ko wa nych pra gnieƒ Wspó cze sny Êwiat stwa rza wy jàt ko wo nie ko rzyst ne wa run ki do roz wo ju du - cho we go ko biet. Zja wi sko to jest bar dzo groê ne, po nie wa ko bie ty od gry wa jà nie - zwy kle wa nà ro l w prze ka zie wia ry i w wy cho wa niu re li gij nym dzie ci. Szcze gól - ne nie bez pie czeƒ stwo sta no wi mit sa mo re ali za cji i suk ce su, kre owa ny przez wie lo mi lio no we na k a dy pra sy ko bie cej. Zda niem ali ny Pe tro wej -Wa si le wicz z kai si a ra e nia tej pra sy jest ogrom na i nie ma spo so bu, by nie od dzia y wa a ona na Êwia do moêç i wi dze nie Êwia ta u ko biet. tra dy cyj ne ko bie ce za j cia uzna - ne zo sta y za prze kleƒ stwo, wa ne jest tyl ko to, co si dzie je w Êwie cie ju pi te rów. W prze sz o Êci owe ko bie ce za j cia da wa y prze strzeƒ do roz wo ju y cia du cho - we go jak e wie lu nie wiast. co dzien na pra ca stwa rza a rytm dla mo dli twy i kon - tem pla cji. ko bie ty mo g y mo dliç si, nie prze ry wa jàc pra cy. dzien ni kar ka z kai pod kre Êli a ro l zwy czaj nych ko biet, któ re przez co dzien nà pra c osià gn y Êwi toêç, na Êla du jàc y cie Êw. te re sy z Li sieux, Êw. anie li Sa la wy czy Êw. Fau sty - ny. dla te go nie ma wàt pli wo Êci, e nie bo wy pe nia jà mi lio ny ku cha rek, on i ma - tek. tak e dzi siaj ma cie rzyƒ ska du cho woêç ko biet po win na prze nik nàç Êwiat. W per spek ty wie ks. prof. Hen ry ka Se we ry nia ka naj pil niej szym za da niem dzi - siaj jest wy pra co wa nie mo de lu Êwiec kiej du cho wo Êci, od któ re go za le y, czy tkan - ka ka to li cy zmu nie tyl ko zo sta nie prze cho wa na, ale czy b dzie pro mie nio waç na na sze pol skie y cie. dziê bar dzo wa na jest od po wiedê na py ta nie, jak du cho woêç ka p aƒ ska ma spo tkaç si z du cho wo Êcià Êwiec kà, jak te du cho wo Êci ma jà si na - wza jem wa run ko waç, aby wy da wa y owoc g bo kie go ka to lic kie go y cia 6. Zda niem wy k a dow cy uksw po trze bu je my dzi siaj du cho wo Êci: upo rzàd ko - wa nych pra gnieƒ, ewan ge licz nej nie po praw no Êci, go Êcin no Êci, kon tem pla cji i dys - cy pli ny mi o Êci. W Êwie cie kul tu ry ma so wej nie ma y cia du cho we go bez upo rzàd - ko wa nia pra gnieƒ. Je ste Êmy cià gle ku sze ni re kla mà, no wo cze snym sty lem y cia, mo dà. Ma ni pu lu je si pra gnie nia mi, ce la mi y cia, prze s a nia jàc na miast ka mi te naj wa niej sze od no szà ce si do Bo ga. du cho woêç upo rzàd ko wa nych pra gnieƒ za - czy na si w du szy cz o wie ka, koƒ czy zaê na czy nach mi o sier dzia. W Pol sce bar - dzo wa na jest tak e ewan ge licz na nie po praw noêç, tzn. nie zgo da na lan so wa nie po gaƒ skie go sty lu y cia oraz po b a li woêç wo bec lu dzi nie mo ral nych i od po wie - dzial nych za nik czem no Êci ko mu ni zmu. Na to miast du cho woêç go Êcin no Êci to po - stu lat wi k szej otwar to Êci na szych wspól not i pa ra fii. Pa ra fie i ple ba nie po win ny 6 H. Se we ry niak, ka p an Êwiad kiem po li tycz nej nie po praw no Êci ewan ge lii, Wia do mo Êci kai 1 grud nia 2002, s. 20.

6 116 PY TA NIE O EPO Kę POST SE KU LAR Ną sta waç si miej sca mi i sym bo la mi pod sta wo wej uf no Êci i za ko rze nie nia. Go Êcin - noêç to tak e kon tem pla cja. dzi siaj bar dziej ni kie dy kol wiek po trze ba du cha mo dli twy. Na sze pa ra fie i wspól no ty po win ny sta waç si szko a mi mo dli twy. W kon tek Êcie spra wy ame ry kaƒ skiej ks. prof. Hen ryk Se we ry niak od rzu ci po stu lat nie któ rych teo lo gów li be ral nych, aby uno wo cze Êniç tra dy cyj nà ety k ka to lic kà. ist nie je dzi siaj wiel ka ko niecz noêç po o e nia na ci sku na du cho woêç dys cy pli ny mi o Êci. dys cy pli ny, któ ra sta no wi a i sta no wi moc ko Êcio a. Na dal trze ba k aêç na cisk na ide ubó stwa, jed no Êci, ce li ba tu, a je Êli cho dzi o du cho woêç mi o Êci, trze ba pa mi taç, e jest nià mi oêç do ko Êcio a, do oj ca Âwi te go, do ka de go cz o wie ka, któ re go na dro dze sta wia Bóg 7. * * * y cie du cho we po le ga na g bi. kszta to wa nie w a snej du cho wo Êci to przede wszyst kim po g bia nie wi zi z Bo giem oraz roz wi ja nie w so bie zdol no Êci, aby od - naj dy waç Êla dy Je go obec no Êci w ta jem ni cy stwo rze nia. dla wie rzà cych w chry - stu sa nie jest tak wa ne, czy y je my ju w epo ce post se ku lar nej czy jesz cze se ku - lar nej. ow szem, dia gno za tren dów kul tu ro wych po ma ga zro zu mieç Êwiat i od na leêç w a snà dro g wia ry. Jed nak rzecz naj wa niej szà sta no wi y we prze ko - na nie, e ce lem y cia du cho we go jest Êwi toêç. a bez wia ry, y cia du cho we go i Êwi to Êci y cie ludz kie nie ma ani ko rze nia, ani sen su. SOM MA RIO Nel suo or mai fa mo so di scor so Cre de re e sa pe re Jürgen Ha ber mas ha par la to del si gni - fi ca to del la re li gio ne nel la so cie t li be ra le di og gi. Nel la sua pro spet ti va le so cie t con tem - po ra nee dell oc ci den te so no gi post se co la ri, cio si ri sco pre di nu ovo il va lo re del la re li - gio ne. L in tu izio ne del pen sa to re te de sco sta ta se gu ita dal co nve gno svol to si a P ock dal 7 al 9 di no vem bre il co nve gno ha mes so in evi den za il ru olo del la re li gio ne nell epo - ca post se co la re e il ca rat te re del la spi ri tu ali t del la gen te di og gi. 7 tam e, s. 22.

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę Ryszard Sadlik Rozwiązywanie umów o pracę instruktaż, wzory, przykłady Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Wstęp...7 Rozdział I Wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na

Bardziej szczegółowo

Rewolucja dziewczyn na informatyce

Rewolucja dziewczyn na informatyce Rewolucja dziewczyn na informatyce Wro ku aka de mic kim 2017/18 od no to wa no w Pol sce naj więk szy w hi sto rii przy rost licz by stu den tek kie run ków in for ma tycz nych o 1179 w ska li kra ju

Bardziej szczegółowo

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE:

I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: 44 Scenariusz 10 I. TE MAT LEK CJI: W a dza usta wo daw cza, czy li kto two rzy pra wo II. ZA O E NIA ME TO DYCZ NE: Te ma ty ka lek cji do ty czy pod r cz ni ka Wie dza o spo e czeƒ stwie, cz Êç I. Pod

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna # Modlitwa nad darami " # # K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. lub... Któ

Bardziej szczegółowo

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ

Liturgia eucharystyczna. Modlitwa nad darami œ Msza święta Liturgia eucharystyczna K. Pa - nie, nasz Bo - że, niech ta O - fia - ra, któ - rą skła - da - my...... Przez Chry - stu - sa, Pa - na na - sze - go. Modlitwa nad darami... Któ - ry ży - e

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

MA TRIX I ARE OPAG. Mo ral ne i du cho we wy zwa nia świa ta me diów

MA TRIX I ARE OPAG. Mo ral ne i du cho we wy zwa nia świa ta me diów 7 Ks. An drzej KobyLi ski MA TRIX I ARE OPAG Mo ral ne i du cho we wy zwa nia świa ta me diów Zda niem w o skie go fi lo zo fa, An to nio Gram scie go (1891-1937), w a dz nad ludê mi zdo by wa si przez

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Zalety i korzyści Ochro na praw na klu cze sys te mo we pro du ko wa ne są wy łącz nie w fir mie WIL KA. Ponad to WIL KA chro ni je przed nie upraw nio ną pro duk cją, umiesz - cza jąc na nich

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Pasterski Płocki (1999) nr 5. Ks. An drzej Ko by liƒ ski

Miesięcznik Pasterski Płocki (1999) nr 5. Ks. An drzej Ko by liƒ ski Ks. An drzej Ko by liƒ ski Miesięcznik Pasterski Płocki (1999) nr 5 L KI WSPÓ CZESNEGO POLAKA PRZED WEJÂCIEM DO UNII EUROPEJSKIEJ* Te ma ty zwià za ne z in te gra cjà eu ro pej skà sà przed mio tem de

Bardziej szczegółowo

NA TU RA I MI SJA RO DZI NY CHRZE ÂCI JA SKIEJ

NA TU RA I MI SJA RO DZI NY CHRZE ÂCI JA SKIEJ Miesięcznik Pasterski Płocki (2001) nr 9 Ks. An drzej Kobyliƒski NA TU RA I MI SJA RO DZI NY CHRZE ÂCI JA SKIEJ Wiel ki Ju bi le usz Ro ku 2000 by nie wàt pli wie cza sem a ski *. W Ro ku Âwi tym jak e

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Li sto pad 2009 Cz Êç I ro zu mie nie czy ta ne go tek stu Stare, nowe, kultowe Mo del za wie ra prze

Bardziej szczegółowo

O zasadniczym przes aniu Encykliki Fides et ratio *

O zasadniczym przes aniu Encykliki Fides et ratio * Miesięcznik Pasterski Płocki (1999) nr 5 Ks. An drzej Ko by liƒ ski «CÓ PO FILOZOFII W CZASIE MARNYM?» O zasadniczym przes aniu Encykliki Fides et ratio * Og o sze nie en cy kli ki Fi des et ra tio zbie

Bardziej szczegółowo

w umowach dotyczących

w umowach dotyczących Niezbędne postanowienia w umowach dotyczących utworów audiowizualnych Produkcja utworu audiowizualnego wymaga nie tylko sporych nakładów finansowych i organizacyjnych, ale również współpracy wielu podmiotów

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM J zyk polski Po ziom rozszerzony Li sto pad 2009 Te mat 1: Ro la na wià zaƒ do twór czo Êci Le opol da Staf fa w Kwia tach pol skich Ju

Bardziej szczegółowo

BIO ETY KA I BIO TECH NO LO GIE

BIO ETY KA I BIO TECH NO LO GIE 7 KS. An DRzEj KobyLi SKi BIO ETY KA I BIO TECH NO LO GIE jed nym z naj bar dziej cha rak te ry stycz nych ele men tów na szej epo - ki jest re wo lu cja bio tech no lo gicz na, któ ra do ty czy po szu

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

WIA RA I WOL NOść. Ks. An drzej Kobyli ski. Dzie dzic two Sierp nia i ety ka so li dar no ści*

WIA RA I WOL NOść. Ks. An drzej Kobyli ski. Dzie dzic two Sierp nia i ety ka so li dar no ści* 9 Ks. An drzej Kobyli ski WIA RA I WOL NOść Dzie dzic two Sierp nia i ety ka so li dar no ści* 3 li sto pa da 1984 ro ku na po grze bie ks. je rze go Po pie usz ki lech Wa sa po wie dzia : spo czy waj

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

WDZI CZNOÂå INADZIEJA

WDZI CZNOÂå INADZIEJA 7 Ks. An drzej Kobyli ski WDZI CZNOÂå INADZIEJA Chy ba naj bar dziej traf nie od da jà stan du cha pol skich ka to li ków prze o mu ty siàc le ci dwa pro ste s o wa: wdzi cz noêç i na dzie ja. * Wdzi cz

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku

Wpro wa dze nie dzie ci w tym wie ku DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Europejski Dzień Wiosny Eu ro pej ski Dzień Wio sny w Szko le Pod sta wo wej nr 59 im. Ja na Ma tej ki w kla sach na ucza nia zin te gro wa ne go za ini cjo wa li na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego. J zyk pol ski

Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego. J zyk pol ski Mo de le od po wie dzi do przyk adowego ar ku sza egzaminacyjnego J zyk pol ski Po ziom pod sta wo wy Cz Êç I Za da nie spraw dza jà ce ro zu mie nie czy ta ne go tek stu Ca a praw da o blon dyn kach Mo

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM J zyk polski Po ziom rozszerzony Li sto pad 28 Cz Êç I Za da nie spraw dza jà ce ro zu mie nie czy ta ne go tek stu Od form abs trak cyj

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny

Wy daw ca - GREMI MEDIA Sp. z o.o. z sie dzi bą w War sza wie przy ul. Pro sta 51, płat nik VAT za re je stro wa ny Ogól ne za sa dy za miesz cza nia ogło szeń wy mia ro wych i re klam w Par kie cie i je go do dat kach oraz wkład ko wa nia I. PO STA NO WIE NIA OGÓL NE 1 Ile kroć w ni niej szych za sa dach ogól nych

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Do SpraW. i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego. Rozpoznawajcie. Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych

Do SpraW. i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego. Rozpoznawajcie. Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych kongregacja Do SpraW instytutów życia konsekrowanego i SToWarZySZeŃ życia apostolskiego Rozpoznawajcie Do osób kon se kro wa nych podążających szlakiem zna ków Bo żych rok życia konsekrowanego Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 994 969 09 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 07 SZPITAL WOJSKOWY Z PRZYCHODNI SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK AD OPIEKI ZDROWOTNEJ 78-600 Wa³cz, ul. Ko³obrzeska 44 tel. 67 50-8-09; fax 50-8-0 REGON

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Ks. An drzej Kobyliƒski

Ks. An drzej Kobyliƒski 201 Studia P ockie tom XXiX/2001 Ks. An drzej Kobyliƒski ETY KA DE KA LO GU A POL SCY ZWO LEN NI CY PRO GRA MU OÂWIE CE NIO WE GO Jan Pa we ii jest oj cem na szej nie pod le g o Êci. to za sad ni czo po

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Jolanta Loritz-Dobrowolska Zyta Sendecka El bieta Szedzianis Ewa Wierbi owicz BIOLOGIA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM

Jolanta Loritz-Dobrowolska Zyta Sendecka El bieta Szedzianis Ewa Wierbi owicz BIOLOGIA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Jolanta Loritz-Dobrowolska Zyta Sendecka El bieta Szedzianis Ewa Wierbi owicz BIOLOGIA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Gdynia 2009 Projekt ok adki: Artur Tarasiewicz Redaktor prowadzàcy: Sylwia Urbaƒska

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego

W p r o w a d z e n i e. do sprawozdania finansowego Monitor Polski B Nr 4 956 787 SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRZEDSIÊBIORSTWO WODOCI GÓW I KANALIZACJI WODNIK Spó³ka z o.o. w Jeleniej Górze 58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski tel. 75 755-0-9; fax 755-0-9 REGON

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Bóg I Z o Krótki wyk ad o wielkiej tajemnicy *

Bóg I Z o Krótki wyk ad o wielkiej tajemnicy * Miesięcznik Pasterski Płocki (2002) nr 6 Ks. An drzej Ko by liƒ ski Bóg I Z o Krótki wyk ad o wielkiej tajemnicy * W o ski pio sen karz An drea Boc cel li Êpie wa w jed nej ze swo ich pio se nek o ra do

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we.

Plan wynikowy. Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie. kom pu te ro we. Plan wynikowy Klasa Dzia I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Hi gie na pra cy z kom pu te rem oraz pod sta wo we ele - men ty kom pute ra Twoje biur ko Pod sta wo we wia

Bardziej szczegółowo

Ks. An drzej Ko by liƒ ski

Ks. An drzej Ko by liƒ ski 179 Studia P ockie tom XXX/2002 Ks. An drzej Ko by liƒ ski ETYCZ NE WY MIA RY WOL NO ści RE LI GIJ NEJ Wol noêç re li gij na jest êró d em i szczy tem wszyst kich praw cz o wie ka. Nie ste ty, w wie lu

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN

Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN Rok założenia 1924 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA ROW Pod Wspólnym Dachem Numer 1 (54) Rok XVII Kwiecień 2012, ISSN 1505-7704 Gazeta Spółdzielni Mieszkaniowej ROW w Wodzisławiu Śląskim Zaszczytne wyróżnienie

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie

Opis tech nicz ny. Prze zna cze nie Nie jed no krot nie chęć po sia da nia ko min ka w dom ku let ni sko wym wy mu sza zna le zie nie ta kie go roz wią za nia, aby by ło spraw ne i bez piecz - ne, a jak to uczy nić je śli w samym dom ku

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Kon flik ty ju rys dyk cyj ne w spra wach kar nych: pro po zy cja roz wià za nia w Unii Eu ro pej skiej

Kon flik ty ju rys dyk cyj ne w spra wach kar nych: pro po zy cja roz wià za nia w Unii Eu ro pej skiej Mi chał Płach ta* Kon flik ty ju rys dyk cyj ne w spra wach kar nych: pro po zy cja roz wià za nia w Unii Eu ro pej skiej èró dło i kon se kwen cje kon flik tów ju rys dyk cyj nych Nor my pra wa mi dzy

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN

Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN Numer 3 (64) Rok XIX Lipiec 2014, ISSN 1505-7704 Pre zes Za rzą du Spół dziel ni Miesz ka nio wej ROW Jan Gra bo wiec ki wy róż nio ny ty tu łem Me ne dżer -Spół dziel ca No wo cze sne za rzą dza nie jest

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA

o przetargach nieograniczonych na sprzedaż zespołów składników majątku Stoczni Gdynia SA w po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w STOCZ NI GDYNIA S.A., pro wa dzo nym na pod sta wie prze pi sów usta wy z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze gól

Bardziej szczegółowo

Urszula Bia ka ZAJ CIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM

Urszula Bia ka ZAJ CIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Urszula Bia ka ZAJ CIA TECHNICZNE PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Gdynia 2012 Projekt ok adki: Artur Tarasiewicz Redaktor prowadzàcy: Sebastian Przybyszewski Redakcja j zykowa: Zespół Redakcja graficzna

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Wniosek o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk 1. DANE UBEZPIECZAJĄCEGO WNIOSEK STANOWI INTEGRALNÀ CZĘŚĆ POLISY TYP 09802 Nr jednostka organizacyjna WYPE NIĆ GRANATOWYM LUB CZARNYM D UGOPISEM, DRUKOWANYMI

Bardziej szczegółowo

Krystyna Serwaƒska MUZYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM

Krystyna Serwaƒska MUZYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Krystyna Serwaƒska MUZYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Gdynia 2009 Projekt ok adki: Artur Tarasiewicz Redaktor prowadzàcy: Monika Balcerowicz Redakcja j zykowa: Monika Tura a Redakcja graficzna i sk

Bardziej szczegółowo

2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii

2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii Magia swiatla_1-338:layout 1 19-03-09 17:04 Page 27 2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii Pod pew ny mi wzgl da mi fo to gra fo wie bar dziej przy po mi na jà mu zy ków ni ma la rzy, rzeê bia rzy czy in

Bardziej szczegółowo

kro cze nie przy ka za nia Bo e go lub ko Êciel ne go. Grzech po le ga wi c na nie po s u szeƒ stwie i wy no sze niu w a snej wo li nad wo l Bo à.

kro cze nie przy ka za nia Bo e go lub ko Êciel ne go. Grzech po le ga wi c na nie po s u szeƒ stwie i wy no sze niu w a snej wo li nad wo l Bo à. RACHUNEK SUMIENIA PRZED RACHUNKIEM SUMIENIA Co to jest grzech? Grzech jest to do bro wol ne i Êwia do me prze - kro cze nie przy ka za nia Bo e go lub ko Êciel ne go. Grzech po le ga wi c na nie po s u

Bardziej szczegółowo

l skiego Dnia Budowlanych

l skiego Dnia Budowlanych WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 Konferencja III l skie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomo ci wraz z obchodami l skiego Dnia Budowlanych - 2011 Katowice, 28 wrze nia 2011 r. Sala Sejmu l skiego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA dysleksja Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD ROK 2008 Instrukcja dla zdajàcego Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU

ZA CHRYSTUSEM HYMN V SYNODU EIN ZYMŃKI Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Z CHRYUEM HYMN V YNODU DIECEZJI RNOWKIEJ Wielbimy Ciebie, rójco Przenajśiętsza: Ojcze i ynu i Duchu Miłości! Otorzyć chcemy serc i sumień nętrza na

Bardziej szczegółowo