Szkoła dla innowatora Opis skrócony projektu zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju RP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkoła dla innowatora Opis skrócony projektu zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju RP"

Transkrypt

1 Szkoła dla innowatora Opis skrócony projektu zrealizowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju RP Jan Fazlagić 2017 Wprowadzenie Wszyscy, choć trochę znają historię i literaturę znają obraz XIX wiecznej Anglii opisywanej przez Charlesa Dickensa. W książce pt. Ciężkie czasy (wyd r.) występuje postać dyrektora szkoły Thomasa Gradgrind a, który tak widzi edukację: Wszystko, czego oczekuję od was, to fakt. Nie uczcie tych chłopców i dziewczynek niczego więcej niż tylko faktów. Do życia wystarczą fakty. Sadźcie w ich umysłach jedynie fakty i wypleniajcie wszystko inne. Umysły rozumnych zwierząt można kształtować jedynie, na podstawie faktów, nic innego się im nie przyda w życiu. Tę zasadę wykorzystuję wychowując moje własne dzieci i na tej zasadzie będę wychowywał uczniów. Niech pan się trzyma faktów, Sir! Tak właśnie kształtował się obraz szkoły, który nadal jest silnie zakorzeniony w strukturach systemów edukacji i mentalności nauczycieli w większości krajów świata także tych, będących obiektem niniejszej analizy (szczególnie bliski tego modelu jest model z Korei Pd.). Trzeba także w tym momencie zaznaczyć, że w XIX wieku tak opisana wyżej koncepcja była bardzo nowoczesna. Pruski model szkoły, który upowszechnił się na zachodzie Europy, w tym także Wiktoriańskiej Wielkiej Brytanii był przedmiotem eksperymentu na cały świat. Gdy pod koniec XIX wieku reformować zaczęła się Japonia, także zapożyczyła pruski model edukacji. Kraje azjatyckie takie, jak Chiny, Korea Południowa, czy Singapur nie tworzyły własnych modeli edukacji. Importowały go od lokalnego lidera, jakim była Japonia. Tak więc analizując 1

2 systemy edukacji, szczególnie w krajach azjatyckich i w nowym świecie, warto pamiętać o historycznych korzeniach, a także sekwencji transferu rozwiązań instytucjonalnych w systemach edukacji (Prusy Francja - Japonia - Korea Pd. itd.). W XIX wiecznym modelu szkoły korzystanie z wyobraźni nie było oczekiwane od uczniów. W wiktoriańskiej Anglii nie prowadzono badań nad kreatywnością dzieci. Możemy jedynie krytykować ówczesny system edukacji z perspektywy XXI wieku. Jednak kształtowanie się osobowości dziecka nie odbywa się jedynie w szkole. Jest to ważna uwaga, ponieważ jak wiemy w XIX wieku Wielka Brytania była najbardziej innowacyjnym krajem na świecie. Czy wiktoriańskie szkoły zabijały WTEDY kreatywność? Z pewnością nie w grę wchodzić musiały inne czynniki odpowiedzialne za innowacyjność. W Wielkiej Brytanii był już wtedy dojrzały system demokratyczny, względny dobrobyt na tle innych krajów europejskich pozwalał na awans społeczny osobom z niższych warstw społecznych. Rozległe imperium dawało szanse kariery niepokornym. Silna była wówczas także rola kościoła, jako instytucji kształtującej normy moralne i etyczne. Duże wielopokoleniowe rodziny zapewniały bezpieczeństwo socjalne i emocjonalne itd. Lecz wszystkie te czynniki uległy radykalnym zmianom w XIX wieku - poza modelem szkoły. Opis badania W pierwszym kwartale 2017 roku na zlecenie Ministerstwa Rozwoju RP zrealizowałem (w charakterze głównego eksperta i kierownika projektu) ekspertyzę badawczą pt.,,szkoła dla innowatora. Realizacja ekspertyzy odbywała się z udziałem ponad 20 ekspertów zewnętrznych, w tym także w ramach struktur firmy badawczej Oxford Research Polska. Zakres geograficzny ekspertyzy dotyczył następujących krajów: Polska, Izrael, Stany Zjednoczone, Niemcy, Finlandia, Korea Płd., Japonia, Wielka Brytania, Irlandia, Dania. 2

3 Spis treści ekspertyzy Ekspertyza skałą się z 530 stron a jej tekst stanowi około 1,25 mln znaków ze spacjami. Znajduje się w niej kilkadziesiąt schematów i rysunków a także kilkadziesiąt tabel. Poniżej przedstawiono spis treści ekspertyzy: Spis treści Podziękowania Wprowadzenie 1. Charakterystyka kompetencji proinnowacyjnych i ich determinanty 1.1. Ustalenia definicyjne 1.2. Identyfikacja kluczowych kompetencji 1.3. Czynniki warunkujące rozwój kreatywności Bariery w nauczaniu kreatywności w europejskich systemach edukacji 1.5. Znaczenie kultury narodowej 1.6. Rola przywództwa w kształtowaniu postaw proinnowacyjnych 2. Treści programowe i metody ich nauczania a kompetencje proinnowacyjne 2.1 Analiza sytuacji w Polsce 2.2. Przegląd programów kształcenia w wybranych krajach 3. Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 3.1. Ogólne uwarunkowania systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Polsce 3.2. Przegląd i ocena rozwiązań w innych krajach związanych z kształceniem nauczycieli, w tym warunki wejścia do zawodu 3.3. Profil benchmarkingowy wejścia do zawodu nauczyciela w Polsce i badanych krajach 3.4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ścieżki rozwoju i awansu zawodowego Funkcjonowanie Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Polsce Aktywność polskich nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego Doskonalenie zawodowe nauczycieli w wybranych krajach 4.Warunki organizacyjne i instytucjonalne do wdrażania rozwiązań sprzyjających innowacjom i rozwojowi kompetencji proinnowacyjnych 4.1.Współpraca międzyresortowa MEN 4.2. Działalność innowacyjna i eksperymentalna w szkołach 4.3. Warunki w polskich szkołach do wdrażania rozwiązań sprzyjających innowacjom, w tym sposobów zarządzania szkołą 4.4. Kształtowanie kompetencji proinnowacyjnych w polskiej oświacie - wyniki ogólnopolskiego badania z użyciem kwestionariusza on-line 4.5. Wyniki wywiadów pogłębionych z polskimi przedsiębiorcami i menedżerami 4.6. Przegląd i ocena rozwiązań sprzyjających kształtowaniu kompetencji proinnowacyjnych uczniów zagranicą 5. Wykorzystanie zasobów cyfrowych 5.1. Wykorzystanie zasobów cyfrowych do realizacji podstawy programowej w Polsce 5.2. Wykorzystanie zasobów cyfrowych do realizacji podstawy programowej w wybranych krajach 6. Wnioski i rekomendacje 6.1. Podstawa programowa, treści programowe i metody nauczania 6.2. Rozwiązania organizacyjne sprzyjające kształtowaniu kompetencji proinnowacyjnych (w tym zarządzanie szkołą, organizacja pracy klasy, wykorzystanie technologii IT i zasobów cyfrowych) 6.3. Ewaluacja stopnia rozwoju kompetencji proinnowacyjnych, system oceny i egzaminowania uczniów 6.4. System kształcenia i doskonalenia nauczycieli Zmiany instytucjonalne w zakresie zarządzania procesem kształcenia i doskonalenia nauczycieli Kryteria wejścia do zawodu nauczyciela (w tym rekrutacja na studia pedagogiczne, kształcenie przyszłych nauczycieli, egzaminy końcowe uzyskanie certyfikacji, rekrutacja do pracy w szkole) System doskonalenia nauczycieli i budowania ścieżki rozwoju zawodowego (w tym oceny okresowe i awans zawodowy) Spis wykresów Spis schematów Spis tabel Bibliografia 3

4 Elementy składowe W ramach projektu zrealizowano badania literaturowe dotyczące: Czynników warunkujących rozwój kreatywności. Barier w nauczaniu kreatywności w Europejskich Systemach Edukacji. Znaczenia kultury narodowej i jej wpływu na innowacyjność w danym kraju. Roli przywództwa w kształtowaniu postaw proinnowacyjnych. W ekspertyzie poddano analizie treści programowe i metody ich nauczania w kontekście rozwoju kompetencji proinnowacyjnych. Dokonano przeglądu sytuacji w Polsce oraz w w/w krajach. Opis sytuacji w każdym kraju został stworzony przez lokalnego eksperta specjalnie na potrzeby niniejszej ekspertyzy. Analizie poddano system doskonalenia nauczycieli w Polsce pod kątem jego wpływu na zdolność do kształtowania kompetencji proinnowacyjnych w polskim systemie edukacji. Przeglądowi i ocenie poddano także warunki wejścia do zawodu nauczyciela w badanych krajach. Opracowano profil benchmarkingowy wejścia do zawodu nauczyciela w Polsce i badanych krajach. Poniżej przedstawiono fragment tej części opracowania. Kryteria Znaczenie wyników edukacji na poziomie średnim (matura) - czy dobre wyniki matury zwiększają szanse na przyjęcie do zawodu a słabe zmniejszają? Tabela 1. Opis benchmarkingowy Danii Wy Komentarz nik Wyniki egzaminów kończących szkołę mają całkiem istotne znaczenie przy wejściu do zawodu nauczyciela w Danii, ponieważ ułatwiają dostanie się na studia dające uprawnienie do wykonywania zawodu w przypadku nauczycieli w szkołach podstawowych. Elastyczność systemu rekrutacji - wielorakość ścieżek (routes) otrzymania kwalifikacji nauczycielskiej. Łatwość wejścia do zawodu nauczyciela dla osób bez formalnego wykształcenia nauczycielskiego, np. praktyków z doświadczeniem, w tym dla osób powracających do zawodu nauczyciela. Znaczenie wieku (seniority) jako kryterium ułatwiającego awans. Hierarchia stopni nauczycielskich (czy istnieje duży dystans formalny między osobą, która niedawno zdobyła kwalifikację nauczycielską, a osobą z dużym stażem) 4 Nauczyciele szkół podstawowych muszą mieć albo ukończone studia uprawniające do wykonywania zawodu albo posiadać inne kwalifikacje nauczycielskie zatwierdzone przez ministerstwo; nauczyciele szkół średnich muszą mieć skończone co najmniej 25 lat, skończone studia inne niż nauczycielskie, związane z przedmiotem nauczanym w szkole średniej i 2 lata praktyki w wyuczonym zawodzie, oraz odbyć roczne kształcenie teoretyczno-praktyczne zwane pædagogikum. 8 Praktycy z doświadczeniem, którzy chcą uczyć w szkołach podstawowych, muszą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne zatwierdzone przez ministerstwo edukacji. Osoba, która takich kwalifikacji nie posiada a jest w stanie udokumentować, że posiadane prze nią kwalifikacje odpowiadają kwalifikacjom jakie zdobywa przyszły nauczyciel w toku przygotowania do zawodu, może ubiegać się o pozwolenie na wykonywanie zawodu w Krajowej Radzie Szkolnictwa Wyższego. Rozpoczęcie pracy w zawodzie nauczyciela w szkole średniej wymaga od kandydata co najmniej 2 lat praktyki w zawodzie związanym z przedmiotem, który będzie przez niego nauczany i do tego zdobycia uprawnień pedagogicznych. 7 Wiek ma znaczenie, ale inicjatywa własna i stale powiększane kwalifikacje też ułatwiają zdobycie awansu. Większość dyrektorów szkół to byli nauczyciele z dużym stażem pracy. 4 Hierarchia w szkołach jest bardzo płaska, istnieją różnice w płacach, dość nieznaczne, na poziomie maksymalnie koron miesięcznie. 4

5 Tabela 1. Opis benchmarkingowy Danii, c.d. Wysoki status społeczny i reputacja zawodu nauczyciela w społeczeństwie. Atrakcyjność finansowa na początku kariery - płace nauczycieli wchodzących do zawodu. Perspektywa otrzymywania wyższego wynagrodzenia w miarę wzrostu stażu pracy. 6 W społeczeństwie duńskim pokutuje ciągle przekonanie, że do zawodu nauczyciela może wejść każdy, ale też powszechnym jest przekonanie, że praca nauczyciela jest ważna i trudna, choć nieopłacalna. Poza tym następuje pozytywna zmiana w postrzeganiu zawodu nauczyciela dzięki reformom kształcenia nauczycieli i zasad wejścia do zawodu. 6 Początkujący nauczyciele zarabiają poniżej średniej krajowej, zarówno w szkołach średnich jak i w podstawowych. 8 Po mniej więcej 4, 8 i 12 latach, w zależności od rodzaju szkoły, od zakończenia edukacji i rozpoczęcia pracy w zawodzie, następuje podniesienie płac, choć nie jest ono znaczne. Nauczyciele w szkołach średnich mogą oczekiwać nieznacznie większego wzrostu wynagrodzenia w ramach stażu pracy. Zwiększanie kompetencji i dokształcanie daje nauczycielom większe korzyści niż staż pracy. Bezpieczeństwo zatrudnienia. 9 Mniej więcej 2/3 absolwentów studiów nauczycielskich od razu znajduje pracę w szkołach publicznych, reszta nie ma problemu ze znalezieniem pracy w szkołach prywatnych. W ostatnich latach niektóre gminy mają trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych nauczycieli na wolne stanowiska, co daje więcej możliwości wejścia do zawodu. Zaangażowanie nauczyciela w program nauczania, rozwój systemu oceniania i podejmowanie decyzji. Źródło: opracowanie własne. 9 Nauczyciele mają dużą dowolność w organizowaniu i przeprowadzaniu kształcenia, wyborze metod i narzędzi, tak długo jak wypełniają dość ogólne ustalenia odgórne. Silna pozycja związków zawodowych w Danii daje im możliwość realnego wpływu na prawodawstwo związane ze szkolnictwem. Wykres 1. Benchmarking profil radarowy dla analizowanych krajów Źródło: opracowanie własne 5

6 W ekspertyzie poddano analizie warunki organizacyjne i instytucjonalne do wdrażania rozwiązań w sprzyjających innowacjom i rozwojowi kompetencji proinnowacyjnych. Na potrzeby ekspertyzy zrealizowano w okresie luty-marzec 2017 roku ogólnopolskie badanie wśród nauczycieli na próbie ponad 12 tysięcy respondentów (pod względem liczby uzyskanych odpowiedzi jest to prawdopodobnie największe z dotychczasowych badanie społeczne tej grupy zawodowej w Polsce). Poniżej przedstawiono fragment tej części opracowania: Z przeprowadzonych badań wynika, że w szkołach w największym stopniu kształtowana jest umiejętność rozwiązywania problemów i przezwyciężania przeszkód. Ta kompetencja uzyskała średnią ocenę 4,58 punktu w pięciopunktowej skali ocen 1. Z opinią, że szkoła w dużym stopniu rozwija tę kompetencję zgadza się blisko ¾ nauczycieli. Drugie miejsce w rankingu kształconych w szkole umiejętności zajmuje rozwijanie zainteresowań i wskazywanie, że posiadanie hobby jest zasobem (4,57), a trzecią - bycie wytrwałym i nie poddawanie się zbyt łatwo (4,52). Kompetencjami dobrze rozwijanymi przez szkołę są także współpraca, rozumiana jako umiejętność osiągania synergii, słuchania sugestii innych i próbowania nowych pomysłów (4,49) oraz umiejętność podejmowania decyzji, wyrażająca się w terminowości i braniu na siebie odpowiedzialności (4,44). W porównaniu umiejętnością rozwijania zainteresowań, która w opinii ponad 70% nauczycieli jest dobrze kształtowana przez szkołę, nieco słabiej wypracowywana jest kompetencja realizowania przez uczniów pomysłów własnych i innych osób (4,38). W tym przypadku tylko połowa nauczycieli uważa, że jest ona dobrze rozwijana w szkołach. Szkoła, jak wynika z opinii nauczycieli, mogłaby także lepiej uczyć myślenia analitycznego (4,35) oraz w ogóle umiejętności uczenia się (4,34). Tylko co drugi z nich zgadza się z opinią, że szkoła w dużym stopniu kształtuje te umiejętności. Nauczyciele zauważają także występowanie luki w kształtowaniu postawy, którą można by określić jako otwartość na świat. Przejawia się ona w ciekawości i odkrywaniu możliwości (4,32), umiejętności patrzeć na problem z różnych stron (4,28) oraz odwadze i podejmowaniu ryzyka (4,24). Opinię, że szkoła w dużym stopniu kształtuje wymienione kompetencje wyraża co drugi badany (wykres 2). Jak wynika z przeprowadzonego badania, szkoła nie kształtuje w uczniach w wystarczającym stopniu kompetencji wychodzenia poza schematy, co jest domeną zachowań proinnowacyjnych. Opinie wyrażane przez nauczycieli wskazują, że w szkole większy nacisk powinien być położony na kształtowanie umiejętności myślenia w niestandardowy sposób nawet, jeśli czasami oznacza to niezgodność z powszechną opinią (3,94). Tylko co trzeci nauczyciel jest zdania, że szkoła w dużym stopniu kształtuje tę kompetencję. Natomiast zaledwie co czwarty z nich uważa, że dobrze uczy ona zarządzania zmianą i improwizacji - ta kompetencja uzyskała najniższą ocenę spośród wszystkich ocenianych (3,66). W szkołach występuje również problem z kształtowaniem motywacji 1 Wariantom zastosowanej pięciostopniowej skali porządkowej odpowiedzi przypisano następujące wartości: 1- zdecydowanie nie kształtuje się tej kompetencji, 2- raczej nie kształtuje się tej kompetencji, 3 - nie wiem/ nie mam zdania, 4- w pewnym stopniu kształtuje się tę kompetencję, 5 - w dużym stopniu kształtuje się tę kompetencję. Na podstawie tych wartości wyznaczono wartość średnią. Im jest ona wyższa, tym większy jest stopień realizacji danej kompetencji. 6

7 uczniów, co przejawia się w niskich ocenach takich umiejętności, jak: zdolność do oparcia się pokusie natychmiastowej nagrody i oczekiwania na późniejsze wynagrodzenie (3,91) i zdolność pracy nad kilkoma pomysłami jednocześnie bez przedwczesnego wybierania właściwych (3,81). Opinię, że szkoła w dużym stopniu kształtuje takie kompetencje wyraża odpowiednio: 35,9% i 29,5% badanych. Wykres 2. Realizacja kompetencji proinnowacyjnych w szkołach Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań Ponadto przeprowadzono serię wywiadów pogłębionych z polskimi przedsiębiorcami. W ramach ekspertyzy osobny rozdział poświęcono wykorzystaniu zasobów cyfrowych w polskiej oświacie. Także tutaj posiłkowano się badaniem ankietowym na próbie 70 nauczycieli 7

8 dotyczącym wykorzystania zasobów cyfrowych. Poniżej przedstawiono fragment tej części opracowania: Na wykresie 3. przedstawiono wykorzystanie zasobów cyfrowych w polskich ze względu na rodzaj szkoły. Wykres 3. Wykorzystanie zasobów cyfrowych w polskich ze względu na rodzaj szkoły. Źródło: opracowanie własne. Najwyżej oceniono wykorzystanie zasobów cyfrowych, jeśli chodzi o następujące kompetencje proinnowacyjne: wykorzystanie ZC do nauki ciekawości i odkrywania możliwości, wykorzystanie ZC do rozwijania pomysłów, wykorzystanie ZC do kształtowania odwagi i umiejętności podejmowania ryzyka, wykorzystanie ZC do nauki, jak wyjaśniać i nadawać sens światu, wykorzystanie ZC do nauki podejmowania decyzji, wykorzystanie ZC do nauki do rozwijania zainteresowań i nauczania, że posiadanie hobby jest zasobem, wykorzystanie ZC do nauki współpracy, wykorzystanie ZC do nauki orientacji na przyszłość. Najsłabiej oceniono wykorzystanie ZC: do nauki niestandardowego myślenia, nauki tworzenia wymiernych ram dla abstrakcyjnych pojęć, do nauki, jak pracować nad kilkoma pomysłami jednocześnie, do nauki tego, jak się uczyć. Nauczyciele zostali poproszeni o ocenę w skali od 0-10, stopnia w jakim wykorzystują oni dostępne w sieci cyfrowe zasoby do realizacji podstawy programowej. Najwyższą ocenę stopnia wykorzystania uzyskały zasoby cyfrowe w gimnazjach i liceach, a najniższą w przedszkolach. Nie wszyscy respondenci podjęli się ocenienia stopnia wykorzystania we wszystkich rodzajach szkół. Na 70 respondentów najwięcej ocen (56) udzielono w odniesieniu do gimnazjów, a najmniej (13) dla innych rodzajów szkół. Respondenci zostali poproszeni o uzasadnienie swojej oceny, ewentualnie podać przykład pozytywny lub negatywny ilustrujący stan zjawiska. Poniżej przedstawiono najczęściej pojawiające się uzasadnienia pogrupowane ze względu na rodzaj szkoły, której dotyczyła ocena. W ostatnim pytaniu respondenci zostali poproszeni o wyrażenie ogólnych opinii nt. wykorzystania zasobów cyfrowych w szkole. Respondenci mogli w szczególności wyrazić 8

9 swoją opinię nt. tego, dlaczego ZC nie są wykorzystywane i wskazać czy jest to wina niskiej jakości zasobów, specyfiki kompetencji (trudno je kształcić przy pomocy ICT), braku chęci wśród nauczycieli, czy wynika z innych przyczyn (wykresy 19/1, 19/2 i 19/3) (Wykres 4). Wykres 4. Wykorzystanie zasobów cyfrowych do nauczania kompetencji proinnowacyjnych w polskich szkołach Źródło: opracowanie własne. Ostatnią cześć ekspertyzy stanowi zestaw wniosków i rekomendacji które są (lipiec 2017 roku) wnikliwe analizowane przez Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Poniżej przedstawiono fragment tej części opracowania: 1) Należy dawać uczniom możliwość określenia, jaki jest ich preferowany rodzaj aktywności twórczej (meta-cognition). Uczniowie powinni być samoświadomi swoich kompetencji w zakresie innowacyjności. Należy więc zadbać o to, aby w szkole nauczyciele dawali uczniom informację zwrotną na temat obszarów kreatywności, w których uczeń jest silny. Można to osiągnąć poprzez stworzenie kwestionariusza oceny silnych stron kreatywności. Była to ocena formatywna, pozbawiona elementu stygmatyzacji ucznia. Szczegółowe kryteria oceny powinny odpowiadać zidentyfikowanym w literaturze obszarom kreatywności (np. werbalna 9

10 vs. niewerbalna itp.). Nauczyciele powinni poświęcać czas na dyskusje z uczniami o ich silnych stronach, jeśli chodzi o kreatywność a dyskusje te należy traktować jako formę oceny formatywnej. 2) Należy stworzyć zapis na świadectwie opisujący mocne strony ucznia w obszarze twórczości, kreatywności, innowacyjności (np. autor uczniowskiej publikacji, twórca rozwiązania organizacyjnego, naukowego w szkole/klasie/środowisku, itp.). Adnotacja taka/będzie formą oceny summatywnej. 3) Nauczyciele przedmiotów ścisłych takich, jak matematyka i fizyka powinni brać pod uwagę w ocenianiu ucznia zdolności ucznia do kreatywnego rozumowania (creative reasoning), a nie odtwarzania z pamięci wyuczonych schematów i wzorów. Innymi słowy należy oceniać proces rozwiązywania zadań przez ucznia, pytać o tok rozumowania - i to także powinno być obiektem oceny. 4) Nauczyciele powinni omawiać z uczniami ich błędy i porażki oraz możliwości ich naprawy i doskonalenia. Wyznaczyć/określić przestrzeń na indywidualne/grupowe sesje coachingowe, grupy/koła naukowe, itp. Aktywność ucznia w tego typu zajęciach powinna być obiektem oceny. 5) Należy wzbogacić i znacząco zmodyfikować system oceniania uczniów i ich prac tak, aby przynajmniej część ze sprawdzianów, kartkówek i egzaminów w polskim systemie edukacji miała komponent związany z kreatywnością. W praktyce oznacza to wykorzystanie na egzaminach,,źle zdefiniowanych problemów (ill-defined problems). Aby to nastąpiło, należy przeszkolić nauczycieli w odpowiednim ocenianiu produktów pracy kreatywnej. Istnieje już bogata literatura dotycząca pomiaru kreatywności produktów i zoperacjonalizowanie pomiaru kreatywności na potrzeby systemu edukacji nie jest zadaniem zbyt skomplikowanym. Udział prac kreatywnych w całkowitej puli ocenianych w systemie edukacji wyników może być zróżnicowany ze względu na grupę wiekową, nauczany przedmiot, profil szkoły, decyzję ucznia lub rodzica, np. w Chinach obowiązuje system edukacji, w którym ścieżka edukacyjna nauk ścisłych oraz humanistyczna są od siebie ściśle oddzielone. Ma to wiele wad, ale zaletą jest to, że uczestnicy systemu edukacji dokonują świadomego wyboru, jaką ścieżkę edukacyjną chcą obrać. Podobnie więc można sobie wyobrazić w Polsce świadectwo maturalne, w którym osobno wyszczególniono zagregowany wynik kreatywności absolwenta szkoły średniej skorygowany o wagę poszczególnych komponentów kreatywności (np. kreatywność werbalna, kreatywność niewerbalna ; płynność ; oryginalność, zdolność do precyzyjnego opisu rozwiązań, wytrwałość w poszukiwaniu nowych rozwiązań, zdolność do myślenia dywergencyjnego itp.). Dzięki niniejszej ekspertyzie stworzono jedno z pierwszych na świecie opracowań na potrzeby reformy systemu edukacji, które w sposób kompleksowy przedstawia przegląd literatury, wyniki badań własnych oraz rozbudowany zestaw szczegółowych zaleceń i wniosków dla reformy systemu edukacji. Założenia koncepcji były prezentowane na konferencji pod nazwą,,2nd Global Teacher Education Knowledge Mobilisation Summit, która była organizowana przy współudziale Izby Wyższej brytyjskiego parlamentu oraz UNESCO. 10

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego

Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego Doradztwo zawodowe w kontekście wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego dr Izabella Kust 1 Regulacje prawne systemu doradztwa w Polsce 2 Podstawowym dokumentem w tym zakresie jest

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Typy szkół ponadgimnazjalnych Do wyboru są trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: 1. liceum ogólnokształcące (LO) 2. technikum (T) 3. zasadnicza szkoła zawodowa (ZSZ) Każdy typ szkoły

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE SPIS TREŚCI: I. Cele II. Podstawa prawna III. Podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym IV. Zadania

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28.11.2013r.

Kraków, 28.11.2013r. Programy rozwoju szkół i placówek na rzecz stosowania metod nauczania i wychowania oraz form organizacyjnych, sprzyjających kształtowaniu u uczniów kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej. Kraków,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA

Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA Koncepcja pracy i rozwoju ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W PUŁAWACH NA LATA 2016-2021 Spis treści: Wprowadzenie... 3 Misja... 3 Wizja... 4 Diagnoza... 4 Zadania, działania do zrealizowania i planowane efekty w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 1 SZKOŁA PODSTWOWA IM. FROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 W OBSZARZE I,, Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W JAWORZNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W JAWORZNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W JAWORZNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Jaworzno sierpień 2015 Spis treści I. Wstęp II. Cele ewaluacji III. Problematyka ewaluacji IV.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja opisowa osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych z matematyki i z języka polskiego

Ewaluacja opisowa osiągnięć uczniów szkół ponadgimnazjalnych z matematyki i z języka polskiego 298 XVII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Kraków 2011 Elżbieta Ostaficzuk Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Alina Komorowska Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania szkoły wobec pracodawców w świetle wprowadzanych zmian w szkolnictwie zawodowym. Alicja Bieńczyk

Oczekiwania szkoły wobec pracodawców w świetle wprowadzanych zmian w szkolnictwie zawodowym. Alicja Bieńczyk Oczekiwania szkoły wobec pracodawców w świetle wprowadzanych zmian w szkolnictwie zawodowym Alicja Bieńczyk Możliwości rozwoju kształcenia zawodowego w kontekście wprowadzanych zmian w szkolnictwie zawodowym

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ex-ante

Raport z ewaluacji ex-ante Strona1 Raport z ewaluacji ex-ante Projektu Profesjonalny nauczyciel zawodu Projekt pt. Profesjonalny nauczyciel zawodu realizowany przez Grupę Kapitałową Business Consulting Group sp. z o.o. Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

OPINIE O PODSTAWIE PROGRAMOWEJ

OPINIE O PODSTAWIE PROGRAMOWEJ OPINIE O PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Uchwała Nr 333/2008 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2008 roku w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Lekcje z PISA Maciej Jakubowski Evidence Institute Uniwersytet Warszawski

Lekcje z PISA Maciej Jakubowski Evidence Institute Uniwersytet Warszawski Lekcje z PISA 2015 Maciej Jakubowski Evidence Institute Uniwersytet Warszawski Grudzień 2016 Po co nam PISA? To największe badanie umiejętności uczniów na świecie Dostarcza nie tylko rankingów Przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH dr Anna Wawrzonek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Szkoły zawodowe Zasadnicze szkoły zawodowe Technika

Bardziej szczegółowo

Opinia programu nauczania

Opinia programu nauczania mgr Anna Kulpa nauczyciel dyplomowany; doradca metodyczny z zakresu matematyki w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Włocławku Włocławek, dn. 11.05.2015 r. Opinia programu nauczania Tytuł: Matematyka na

Bardziej szczegółowo

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA

REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA REFORMA EDUKACJI DOBRA SZKOŁA 2016 OBECNY USTRÓJ SZKOLNY 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum, 3-letnie liceum ogólnokształcące, 4-letnie technikum, 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa, szkoły

Bardziej szczegółowo

Luty 2016 ogłoszenie ogólnopolskiej debaty o edukacji Uczeń. Rodzic. Nauczyciel Dobra Zmiana Marzec Czerwiec 2016 debaty, spotkania w całym kraju

Luty 2016 ogłoszenie ogólnopolskiej debaty o edukacji Uczeń. Rodzic. Nauczyciel Dobra Zmiana Marzec Czerwiec 2016 debaty, spotkania w całym kraju Luty 2016 ogłoszenie ogólnopolskiej debaty o edukacji Uczeń. Rodzic. Nauczyciel Dobra Zmiana Marzec Czerwiec 2016 debaty, spotkania w całym kraju 27.06.2016 podsumowanie debat, spotkań, ogłoszenie kierunków

Bardziej szczegółowo

Wyzwania demograficzne:

Wyzwania demograficzne: Uratowanie potencjału polskiej edukacji, ponowne wprowadzenie cykliczności etapów szkolnych, dokonanie zmian programowych, tak, aby stworzyć system oświatowy na miarę XXI wieku to cele reformy edukacji

Bardziej szczegółowo

REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KREATYWNOŚC I TWÓRCZOŚĆ WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNEJ SZKOŁY 16. 09. 2011 R. GODZ.11.00 MIELEC, BUDYNEK FILII AGH UL. M. SKŁODOWSKIEJ 4 REFORMA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Opracowano w oparciu o prezentacje

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej

RAPORT Z EWALUACJI. Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej RAPORT Z EWALUACJI Cel ewaluacji: Zebranie informacji na temat efektywności wykorzystania wyników analiz sprawdzianu po klasie szóstej Przedmiot ewaluacji: Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 1. Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

BIAŁE BŁOTA, 4 STYCZNIA 2017R.

BIAŁE BŁOTA, 4 STYCZNIA 2017R. BIAŁE BŁOTA, 4 STYCZNIA 2017R. Zmiana ustroju szkolnego REFORMA EDUKACJI Planowane zmiany w oparciu o uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 32. posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2016 r. ustawy:

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian i egzamin na tle zmian w szkole podstawowej i gimnazjum. Krzysztof Konarzewski kris@medianet.pl

Sprawdzian i egzamin na tle zmian w szkole podstawowej i gimnazjum. Krzysztof Konarzewski kris@medianet.pl Sprawdzian i egzamin na tle zmian w szkole podstawowej i gimnazjum Krzysztof Konarzewski kris@medianet.pl Pytania badawcze 1. W jakim stopniu szkoły zapobiegająściąganiu na sprawdzianie i egzaminie? 2.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły

Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK. Warsztat doskonalenia pracy szkoły Doskonalenie metod nauczania i oceniania SUS-OK Warsztat doskonalenia pracy szkoły 1 Cele prezentacji 1. Dlaczego przystępujemy do rocznego programu? 2. Dlaczego warto przystąpić do programu? Jakie korzyści

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim.

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim. Predyspozycje zawodowe życiowym drogowskazem dla młodzieży 1. Podstawowe przepisy prawa polskiego i unijnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH NA LEKCJACH MATEMATYKI

PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH NA LEKCJACH MATEMATYKI PROGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH NA LEKCJACH MATEMATYKI Autor Wojciech Janeczek Celem nauczania każdego przedmiotu jest nie tylko kształcić, ale również wychowywać. Dotyczy to oczywiście także matematyki.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM.

SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. SZKOLNY OŚRODEK KARIER PRZY I LO IM. 14 PUŁKU POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM. Oferta warsztatów grupowego poradnictwa zawodowego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego.

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach r r.

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach r r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach 1. 09. 2013 r. 30.12. 2013 r. Ewaluacje problemowe 12 Badane wymagania: 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w Gimnazjum

Doradztwo zawodowe w Gimnazjum Doradztwo zawodowe w Gimnazjum W ramach pomocy psychologiczno-icznej dla uczniów, w naszym Gimnazjum prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego. Celem tych zajęd jest pomoc uczniom w rozpoznaniu swoich

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO Opracowała: Monika Grobelna pedagog, doradca zawodowy 1 ZAŁOŻENIA Zmiany na rynku pracy, pojawianie się nowych zawodów oraz istniejące bezrobocie wymaga od dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 W listopadzie 2013 roku odbyła się konferencja poświęcona tematyce coachingu w edukacji, popularnego zwłaszcza w Anglii, a cieszącego się rosnącym

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017 I. PRIORYTETY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017: 1. Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM nr 2 IM. JACKA KURONIA W ZESPOLE SZKÓŁ W DZIEKANOWIE LEŚNYM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM nr 2 IM. JACKA KURONIA W ZESPOLE SZKÓŁ W DZIEKANOWIE LEŚNYM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM nr 2 IM. JACKA KURONIA W ZESPOLE SZKÓŁ W DZIEKANOWIE LEŚNYM 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Memorandum dotyczące kształcenia ustawicznego, uchwalone przez Komisję

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości edukacji jest prowadzone m.in. poprzez: 1) egzaminy zewnętrzne; 2) nadzór pedagogiczny. Egzaminy zewnętrzne

Badanie jakości edukacji jest prowadzone m.in. poprzez: 1) egzaminy zewnętrzne; 2) nadzór pedagogiczny. Egzaminy zewnętrzne Na posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało informację na temat badanie jakości edukacji. Badanie jakości edukacji jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczycieli PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SZKOLE

Ankieta dla nauczycieli PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SZKOLE Ankieta dla nauczycieli PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SZKOLE Celem tej anonimowej ankiety dla nauczycieli jest pozna opinii nauczycieli dotyczących programu PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SZKOLE. *Obrigatório 1. 1. Proszę

Bardziej szczegółowo

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE

SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE SZKOLNICTWO PONADGIMNAZJALNE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO 180 LAT DOŚWIADCZENIA - NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA 180 LAT DOŚWIADCZENIA NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA STRUKTURA,

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PAPOWIE BISKUPIM Podstawy prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego: Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR I EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY LUB

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie Geografia, II stopień... pieczęć wydziału PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 21.09.2016. kod modułu Nazwa modułu specjalność Geografia z wiedzą o społeczeństwie Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Przygotowanie pedagogiczne WSB Poznań we współpracy z NODN EURO CREATOR w Pile- Studia podyplomowe Opis kierunku Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe w NODN EURO CREATOR Studia 3-semestralne,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ SZKOLNY PROGRAM ZAJĘĆ Z DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA W ZESPOLE SZKÓŁ OGRODNICZYCH W BIELSKU-BIAŁEJ OPRACOWAŁA: Alicja Nowak Doradca zawodowy Bielsko-Biała 2017 Cele programu Celem

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia!

Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia! Dalsza przyszłość? Nie wiesz co dalej po gimnazjum? Wszystko zależy od tego, jaką szkołę wybierzesz! Przed tobą trudny wybór. Powodzenia! Możesz wybrać: liceum ogólnokształcące liceum profilowane technikum

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy

Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami organów prowadzących powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wnioski z nadzoru pedagogicznego w szkołach/placówkach kształcących w zawodach w województwie pomorskim Spotkanie z dyrektorami szkół/placówek kształcących w zawodach, przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku 19 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kontekst: szkolnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W JAWORZNIE NA LATA

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W JAWORZNIE NA LATA KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 14 W JAWORZNIE NA LATA 2017-2020 Koncepcję pracy Szkoły tworzył zespół w składzie. 1. Anna Bańkowska 2. Agnieszka Bazarnicka 3. Gabriela Kozakiewicz 4. Jolanta Pazdan

Bardziej szczegółowo

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18

KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 KRÓTKA INFORMACJA O POLSKIM SYSTEMIE EDUKACJI 2017/18 REFORMA POLSKIEGO SYSTEMU EDUKACJI Od początku 2017 r. wprowadzana jest reforma oświaty, której głównym celem jest lepsze przygotowanie uczniów kończących

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI

KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI KWALIFIKACJE NAUCZYCIELI A REFORMA EDUKACJI Zgodnie z zapisem art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) dyrektor szkoły lub placówki jest

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

z zakresu doradztwa zawodowego

z zakresu doradztwa zawodowego Program do zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkole podstawowej (klasy VII i VIII) opracowany przez doradcę zawodowego Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu Ewę Musiał 1 Współczesny

Bardziej szczegółowo

Program Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej w Czerniejewie

Program Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej w Czerniejewie Szkoła Podstawowa im. Onufrego Kopczyńskiego w Czerniejewie Program Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej w Czerniejewie Rok szkolny 2017/2018 1 Podstawy prawne Programu Doradztwa Zawodowego: Ustawa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI

WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI Etnologia WYDZIAŁ ETNOLOGII I NAUK O EDUKACJI studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości pod uwagę brane są wyniki z części pisemnej egzaminu

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Większość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców, następnie kolegów i

Większość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców, następnie kolegów i Rodzic jako doradca zawodowy Większość młodych ludzi pytanych o to kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców, następnie kolegów i nauczycieli. Od czego zacząć?

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I SZTUKI SYSTEM EDUKACJI W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ SYSTEM EDUKACJI I JEGO PODSTAWY PRAWNE SZKOŁY PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE OBOWIĄZEK SZKOLNY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Edukacja w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 W związku z programowaniem nowej perspektywy finansowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje by skoncentrować wsparcie na czterech określonych obszarach:

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

ZałoŜenia kształtu systemu egzaminów końcowych dostosowanych zakresowo do nowej podstawy programowej

ZałoŜenia kształtu systemu egzaminów końcowych dostosowanych zakresowo do nowej podstawy programowej ZałoŜenia kształtu systemu egzaminów końcowych dostosowanych zakresowo do nowej podstawy programowej Wprowadzanie (z moŝliwością wcześniejszego wprowadzania niektórych elementów): - rok 2012 egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

Reforma edukacji - informacja o zmianach. Projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

Reforma edukacji - informacja o zmianach. Projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Reforma edukacji - informacja o zmianach Warszawa, 9 listopada 2016 r. Projekt ustawy Prawo oświatowe wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe Rada Ministrów przyjęła projekt

Bardziej szczegółowo

Rok Szkoły Zawodowców

Rok Szkoły Zawodowców PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA w roku szkolnym 2014/15 Rok Szkoły Zawodowców 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem

Bardziej szczegółowo

Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna)

Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna) Anna Rappe Analiza wyników Gimnazjum AA Próba łączenia analiz ilościowych (EWD) i jakościowych (ewaluacja zewnętrzna) Gimnazjum AA jest dużą, w jednym roczniku 4-5 oddziałów, szkołą wielkomiejską. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA JAKO JEDNA Z MIAR JAKOŚCI NAUCZANIA Zasoby na wejściu Szkoła Jakość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie PRZEDMIOTOWY ZESTAW OCENIANIA z przedmiotów zawodowych ekonomicznych Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie Przedmiotowy zestaw oceniania z przedmiotów zawodowych ekonomicznych został opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące Ocenianie kształtujące ( OK ) częste ocenianie ucznia i uzyskanego przez niego zrozumienia materiału. Dla rodziców jest to dawanie informacji zwrotnej z czym uczeń daje sobie radę

Bardziej szczegółowo

Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym. Monika Włudyka doradca zawodowy

Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym. Monika Włudyka doradca zawodowy Elementy procesu bolońskiego w doradztwie zawodowym Monika Włudyka doradca zawodowy Plan prezentacji Czym jest proces boloński? Cele procesu bolońskiego kształtowanie społeczeństwa opartego na wiedzy (społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

System potwierdzania kwalifikacji w kontekście staży zagranicznych realizowanych ze środków UE

System potwierdzania kwalifikacji w kontekście staży zagranicznych realizowanych ze środków UE System potwierdzania kwalifikacji w kontekście staży zagranicznych realizowanych ze środków UE I Wiceprezes Halina Kasznia Koordynator projektów Dagmara Wodnicka Tychy, 18 listopada 2015 Co podlega certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, września 2015

Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, września 2015 Co wynika z pilotażu nowego systemu wspomagania szkół? Toruń, 21-22 września 2015 Doskonalenie nauczycieli jako element rozwoju całej szkoły Szkoła jest odpowiedzialna za własny rozwój Rozwój szkoły może

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych

Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych Wykorzystanie wyników maturalnych do organizacji procesów edukacyjnych Opracowanie: Olga Cupiał na podstawie materiałów ORE JAK WYKORZYSTAĆ WYNIKI SPRAWDZIANU, EGZAMINU ZEWNĘTRZNEGO DO ROZWOJU PRACY SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zajęcia warsztatowe Cele szkolenia: wykorzystanie dotychczasowych dobrych praktyk w pracy z metodą projektu; zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed

Bardziej szczegółowo