STUDIA PRAWNICZE. Prawo handlowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA PRAWNICZE. Prawo handlowe"

Transkrypt

1 STUDIA PRAWNICZE

2 STUDIA PRAWNICZE Prawo handlowe

3 Książkę tę dedykuję mojemu synowi Sebastianowi

4 Andrzej Kidyba profesor zwyczajny dr hab. nauk prawnych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Prawo handlowe 18. wydanie poprawione i uaktualnione WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016

5 Propozycja cytowania: A. Kidyba, Prawo handlowe, wyd. 18, Nb. 88, Warszawa 2016 Wydawca: Aneta Flisek Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Orthdruk, Białystok ISBN ISBN

6 Wstęp do osiemnastego wydania Kolejne, osiemnaste wydanie podręcznika uwzględnia szereg zmian dokonanych w obszarze prawa handlowego jakie nastąpiły od ukazania się poprzedniego wydania. Najistotniejsze z nich dotyczą działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, nowej regulacji w zakresie odsetek ustawowych, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz funduszy inwestycyjnych. Podręcznik zaktualizowano również o najnowsze orzecznictwo sądów oraz najnowsze publikacje. Przede wszystkim zmiany wynikały z wejścia w życie następujących ustaw: ustawy z dnia r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz ze zm.); ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634); ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz ze zm.); ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1339); ustawy z dnia r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz.U. z 2015 r. poz. 1595); ustawy z dnia r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1844); ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o rzemiośle (Dz.U. z 2015 r. poz. 1782); ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893); ustawy z dnia r. o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923); ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830);

7 VI Wstęp do osiemnastego wydania ustawy z dnia r. o zmianie ustawy Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz ze zm.); ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 615); ustawy z dnia r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 846); ustawy z dnia r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1079). Ponadto zostały przeredagowane niektóre rozdziały w stosunku do Wydania 17. Dotyczy to pominięcia ogólnej problematyki m.in. fundacji i stowarzyszeń na rzecz skoncentrowania się na prowadzeniu działalności gospodarczej przez podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pominięte też zostały zagadnienia podmiotów publicznych (Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego). Pragnę serdecznie podziękować mgr. Pawłowi Daszczukowi za pomoc w przygotowaniu tego wydania. Lublin, 15 sierpnia 2016 r. Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba

8 Spis treści Wstęp do osiemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego Przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, konsument I. Definicja przedsiębiorcy II. Przedsiębiorstwo w większym rozmiarze a mikro-, mały i średni przedsiębiorca III. Pojęcie przedsiębiorstwa Znaczenie podmiotowe Znaczenie funkcjonalne Znaczenie przedmiotowe IV. Zbycie przedsiębiorstwa V. Definicja konsumenta VI. Formy zorganizowania przedsiębiorców Wewnętrzne formy zorganizowania przedsiębiorców Zewnętrzne formy zorganizowania przedsiębiorców VII. Nowe instrumenty wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Uwagi ogólne Ventures capital Fundusze kapitałowe Uwagi ogólne Formy prawne funduszy kapitałowych Sposoby inwestowania przez fundusze kapitałowe Business Angels (Aniołowie Biznesu) Fundusze poręczeniowe Fundusze pożyczkowe Bezzwrotne dotacje Zasady rejestrowania przedsiębiorców i skutki wpisów I. Krajowy Rejestr Sądowy Uwagi ogólne Centralna Informacja Struktura Krajowego Rejestru Sądowego... 73

9 VIII Spis treści 4. Postępowanie rejestrowe Skutki wpisów i ogłoszenia wpisów II. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej III. Rejestry wolnych zawodów Dobra osobiste przedsiębiorcy I. Uwagi ogólne II. Nazwa i firma Nazwa Firma Firma osoby fizycznej Firma osoby prawnej i jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność prawną III. Ochrona prawa do nazwy i do firmy Zakres ochrony nazwy i firmy Ochrona prawa do firmy Ochrona oznaczenia przedsiębiorstwa Działanie przedsiębiorców I. Uwagi ogólne II. Zarządzanie (prowadzenie spraw, kierowanie) Pojęcie zarządzania Zasady podejmowania decyzji i uchwał Zwykła, bezwzględna, kwalifikowana większość głosów Głosy oddane, obecne, całego składu Kworum potrzebne do podjęcia uchwał Głosowanie tajne i jawne Głosowanie z jednoczesnym uczestnictwem i bez uczestnictwa III. Reprezentacja Zasady występowania przedsiębiorców w obrocie I. Osoby fizyczne Uwagi ogólne Przedstawicielstwo Pełnomocnictwo II. Osoby prawne Powstanie Organy Przedstawiciele ustawowi Pełnomocnicy Prokura Uwagi ogólne Ustanowienie i udzielenie prokury Zakres przedmiotowy prokury Ograniczenie prokury

10 Spis treści IX 5.5. Legitymacja podmiotowa prokurentów Prokura oddzielna (jednoosobowa) i prokura łączna Szczególni pomocnicy osób prawnych III. Podmioty ustawowe (jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym przepisy przyznają zdolność prawną) Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej I. Ograniczenia przedmiotowe Ograniczenia wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Ograniczenia ze względu na cel prowadzonej działalności Ograniczenie ze względu na skład osobowy Ograniczenie ze względu na minimum kapitałowe Ograniczenie ze względu na formę prawną II. Ograniczenia podmiotowe Uwagi ogólne Zakazy wynikające z ustawy o przedsiębiorstwach państwowych Zakazy wynikające z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Zakazy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym Zakazy wynikające z ustawy o samorządzie powiatowym Zakazy wynikające z ustawy o samorządzie województwa Zakazy wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Inne zakazy Zakazy wynikające z przepisów regulujących pozycję sędziów Zakazy odnoszące się do prokuratorów Zakazy odnoszące się do adwokatów Zakazy odnoszące się do radców prawnych Zakazy odnoszące się do notariuszy Konkurencja, nieuczciwa konkurencja, nieuczciwe praktyki rynkowe, zakaz konkurencji I. Konkurencja II. Nieuczciwa konkurencja i jej zwalczanie III. Nieuczciwe praktyki rynkowe IV. Zakaz konkurencji W Kodeksie spółek handlowych W Kodeksie pracy W ustawie Prawo spółdzielcze W ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

11 X Spis treści Rozdział 2. Przedsiębiorcy i instytucje not for profit Przedsiębiorca jednoosobowy I. Cechy przedsiębiorcy II. Rozpoczęcie działalności gospodarczej III. Specyfika przedsiębiorców jednoosobowych (osób fizycznych) IV. Zawieszenie i zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej Spółka cywilna umowa przedsiębiorców (wzmianka) I. Uwagi ogólne II. Wspólność łączna między wspólnikami III. Prowadzenie spraw spółki IV. Zasady reprezentacji w ramach spółki cywilnej V. Odpowiedzialność za zobowiązania VI. Możliwość przekształcenia w spółkę prawa handlowego Spółki handlowe przepisy ogólne I. Przepisy wspólne Uwagi ogólne Stosunki holdingowe Ogłoszenia II. Spółki osobowe Podmiotowość spółek Zmiana umowy spółki Przeniesienie praw i obowiązków III. Spółki kapitałowe Spółka w organizacji Aporty Problematyka organów Zasada równego traktowania Nieważność spółki Spółka jawna I. Uwagi ogólne II. Utworzenie spółki III. Majątek spółki jawnej, wkłady do spółki IV. Odpowiedzialność za zobowiązania V. Reprezentacja spółki VI. Prowadzenie spraw spółki VII. Udział w zysku i stratach VIII. Obowiązek lojalności i zakaz działalności konkurencyjnej IX. Wystąpienie wspólnika X. Rozwiązanie spółki XI. Likwidacja spółki Spółka partnerska I. Uwagi ogólne II. Utworzenie spółki III. Odpowiedzialność za zobowiązania

12 Spis treści XI IV. Reprezentacja spółki V. Prowadzenie spraw VI. Udział w zyskach i stratach VII. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki VIII. Likwidacja spółki Spółka komandytowa I. Uwagi ogólne II. Utworzenie spółki III. Majątek spółki, wkłady do spółki, udziały, suma komandytowa IV. Odpowiedzialność za zobowiązania V. Reprezentacja spółki VI. Prowadzenie spraw spółki VII. Udział w zyskach i stratach VIII. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki IX. Likwidacja spółki Spółka komandytowo-akcyjna I. Uwagi ogólne II. Utworzenie spółki III. Majątek spółki, kapitał zakładowy, wkłady do spółki IV. Odpowiedzialność za zobowiązania V. Reprezentacja spółki VI. Prowadzenie spraw, nadzór i podejmowanie uchwał Prowadzenie spraw Nadzór Podejmowanie uchwał VII. Udział w zysku i stratach VIII. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki IX. Likwidacja spółki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością I. Uwagi ogólne II. Utworzenie spółki Utworzenie spółki z o.o. w trybie zwykłym Zawiązanie spółki z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym ( szybka ścieżka ) Przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę z o.o. i przekształcenie spółki handlowej w spółkę z o.o III. Wkłady do spółki Rodzaje wkładów Zdolność aportowa Rodzaje aportów IV. Kapitał zakładowy Uwagi ogólne Podwyższenie kapitału zakładowego

13 XII Spis treści 3. Obniżenie kapitału zakładowego Umorzenie udziałów V. Udziały VI. Prawa wspólników Uwagi ogólne Prawo żądania wyłączenia wspólnika Prawo do dywidendy Prawo do zbywania udziałów Prawo zwrotu dopłat Prawa mniejszości VII. Obowiązki wspólników Uwagi ogólne Obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu Obowiązek dopłat Obowiązek świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki VIII. Organy spółki Zarząd Uwagi ogólne Powołanie zarządu Odwołanie zarządu Kompetencje zarządu Zakaz konkurencji Odpowiedzialność członków zarządu Rada nadzorcza i komisja rewizyjna Prawo indywidualnej kontroli Zakaz łączenia funkcji i stanowisk Powołanie i odwołanie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej Kompetencje rady nadzorczej i komisji rewizyjnej Sposób działania rady nadzorczej i komisji rewizyjnej Zgromadzenie wspólników Zgromadzenie wspólników jako organ spółki Zgromadzenie zwyczajne i nadzwyczajne Zasady zwoływania zgromadzeń Zasady podejmowania uchwał Zaskarżanie uchwał IX. Rozwiązanie spółki i jej likwidacja X. Zgłoszenie wniosku o wykreślenie spółki z rejestru Spółka akcyjna I. Uwagi ogólne II. Powstanie spółki Zawiązanie spółki Wniesienie przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie kapitału zakładowego Ustanowienie zarządu i rady nadzorczej Rejestracja spółki

14 Spis treści XIII III. Kapitał zakładowy Uwagi ogólne Podwyższenie kapitału zakładowego Zwykłe podwyższenie Subskrypcja akcji Zasady finansowania podwyższenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej Podwyższenie ze środków własnych spółki Podwyższenie w oparciu o kapitał docelowy Warunkowe podwyższenie Obniżenie kapitału zakładowego IV. Pojęcie akcji i ich rodzaje Pojęcie akcji Akcje uzyskane za gotówkę i akcje aportowe Akcje zwykłe i uprzywilejowane Akcje nieme Akcje imienne i na okaziciela Akcje własne Akcje związane ze szczególnymi obowiązkami Akcje objęte wspólnością Akcje gratisowe Akcje winkulowane Akcje mające postać dokumentu i akcje zdematerializowane Imienne świadectwa tymczasowe, imienne świadectwa założycielskie i świadectwa użytkowe Obowiązek prowadzenia księgi akcyjnej V. Prawa i obowiązki akcjonariuszy Uwagi ogólne Obowiązek zwrotu nieprawidłowo pobranych świadczeń Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych Prawo do dywidendy Prawo do zbycia akcji Prawo głosu i prawo do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Prawo poboru Prawo do informacji Prawo do pozbycia się akcjonariuszy mniejszościowych Prawo do żądania przymusowego odkupienia akcji i opuszczenia spółki VI. Organy spółki Zarząd Rada nadzorcza Walne zgromadzenie VII. Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółce akcyjnej VIII. Rozwiązanie i likwidacja spółki

15 XIV Spis treści 10. Procesy transformacyjne w spółkach I. Łączenie się spółek Cele i istota łączenia spółek Postępowanie przy łączeniu spółek kapitałowych Postępowanie przy łączeniu spółek z udziałem spółek osobowych Skutki połączenia spółek II. Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej Cele i istota łączenia Zasady minimalnego standardu łączenia transgranicznego Ochrona interesów wierzycieli spółek uczestniczących w transgranicznej fuzji Ochrona wspólników mniejszościowych Kontrola legalności łączenia transgranicznego Zakaz unieważnienia połączenia transgranicznego Uczestnictwo pracowników Zagadnienia szczególne Łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej III. Podział spółek Cele i istota podziału Postępowanie przy podziale spółek Skutki podziału spółek IV. Przekształcanie spółek (oraz przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę) Cele i istota przekształcania spółek Postępowanie przy przekształcaniu spółek Szczególne zasady związane z przekształcaniem Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową Przekształcenie spółki kapitałowej w kapitałową Przekształcenie spółki osobowej w osobową Skutki przekształcenia Przekształcenie formy prowadzenia działalności przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w kapitałową spółkę prawa handlowego Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych I. Uwagi ogólne II. Utworzenie EZIG III. Działanie EZIG IV. Odpowiedzialność za zobowiązania V. Udział w zyskach VI. Nabycie i ustanie członkostwa VII. Rozwiązanie i likwidacja EZIG Spółka europejska I. Uwagi ogólne

16 Spis treści XV II. Definicja SE i jej cechy charakterystyczne III. Utworzenie SE IV. Organy spółki europejskiej System dualistyczny i system monistyczny System dualistyczny System monistyczny Rada administrująca Dyrektorzy wykonawczy Komitety Uregulowania wspólne systemu dualistycznego i monistycznego Walne zgromadzenie V. Zaangażowanie pracowników w spółce europejskiej VI. Przeniesienie siedziby SE do innego państwa członkowskiego VII. Rozwiązanie i likwidacja SE Spółdzielnie I. Definicja spółdzielni II. Tworzenie spółdzielni III. Rodzaje spółdzielni IV. Nabycie i ustanie członkostwa w spółdzielni V. Zasady działania spółdzielni Uwagi ogólne Walne zgromadzenie Rada nadzorcza Zarząd Grupy członkowskie VI. Prowadzenie działalności gospodarczej przez spółdzielnię; majątek spółdzielni VII. Reorganizacja, przekształcenie, likwidacja i upadłość spółdzielni Łączenie Podział Przekształcenie spółdzielni pracy Likwidacja Upadłość VIII. Spółdzielnia europejska Uwagi ogólne Utworzenie spółdzielni europejskiej Nabycie i utrata członkostwa Stosunki majątkowe SCE Organy SCE Zaangażowanie pracowników w spółdzielni europejskiej Przedsiębiorstwa państwowe I. Definicja przedsiębiorstwa państwowego II. Rodzaje przedsiębiorstw państwowych

17 XVI Spis treści III. Zasady działania przedsiębiorstw państwowych Organy Przedstawiciele ustawowi Zastępca dyrektora Zarządca Zarządca komisaryczny Likwidator Tymczasowy kierownik Reprezentant upadłego Kurator Pełnomocnicy IV. Dysponowanie składnikami majątku przez przedsiębiorstwa Uwagi ogólne Dysponowanie w toku działalności przedsiębiorstwa państwowego Dysponowanie w procesie komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych Komercjalizacja zwykła Wniesienie przedsiębiorstwa do jednoosobowej spółki Skarbu Państwa Prywatyzacja pośrednia Prywatyzacja bezpośrednia Instytuty badawcze I. Cele instytutów badawczych II. Tworzenie instytutów badawczych i zasady ich działania III. Prowadzenie działalności gospodarczej i stosunki majątkowe IV. Procedury transformacyjne Łączenie, podział, reorganizacja lub likwidacja instytutów badawczych Komercjalizacja i prywatyzacja instytutów badawczych Przedsiębiorcy zagraniczni i oddziały przedsiębiorców zagranicznych I. Przedsiębiorcy zagraniczni II. Oddziały przedsiębiorców zagranicznych III. Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych i towarzystwa reasekuracji wzajemnej I. Istota towarzystw ubezpieczeń wzajemnych II. Istota towarzystw reasekuracji wzajemnej III. Rodzaje towarzystw ubezpieczeń wzajemnych IV. Tworzenie towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i towarzystw reasekuracji wzajemnej V. Organy towarzystw ubezpieczeń wzajemnych i towarzystw reasekuracji wzajemnej Zarząd

18 Spis treści XVII 2. Organy nadzoru Walne zgromadzenie członków VI. Majątek i prowadzenie działalności gospodarczej Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy, rezerwowy oraz rezerwa techniczno- -ubezpieczeniowa VII. Rozwiązanie i likwidacja towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Główne oddziały zagranicznego zakładu ubezpieczeń oraz główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji I. Uwagi ogólne II. Utworzenie głównego oddziału III. Działanie głównego oddziału IV. Rozwiązanie i likwidacja Instytucje gospodarki budżetowej I. Pojęcie instytucji gospodarki budżetowej II. Tworzenie instytucji gospodarki budżetowej III. Struktura i funkcjonowanie instytucji gospodarki budżetowej IV. Gospodarka finansowa instytucji gospodarki budżetowej V. Likwidacja instytucji gospodarki budżetowej Instytucje not for profit I. Uwagi ogólne II. Fundacje III. Stowarzyszenia IV. Podmioty lecznicze V. Społeczno-zawodowe organizacje rolników VI. Organizacje rzemiosła VII. Izby gospodarcze Rozdział 3. Umowy handlowe Część ogólna I. Pojęcie umowy handlowej II. Podział umów III. Cechy umów handlowych IV. Zasada wolności umów V. Zasada pacta sunt servanda VI. Klauzula rebus sic stantibus VII. Specyfika zawierania umów handlowych Czynności przygotowawcze pojęcie Listy intencyjne Ogłoszenia, cenniki, reklamy, inne informacje Wzorce umowne Inne czynności przygotowawcze Zawarcie umowy w wykonaniu umowy przedwstępnej Sposoby zawierania umów

19 XVIII Spis treści 4. Zawieranie umów z konsumentami Zawieranie umów poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy Szczególne zasady zawierania na odległość umów dotyczących usług finansowych Zawieranie umów przy wykorzystaniu podpisu elektronicznego Umowa sprzedaży na raty I. Definicja umowy II. Charakter umowy III. Strony umowy IV. Zawarcie umowy V. Zmiana i ustanie umowy VI. Wykonanie umowy VII. Prawa i obowiązki stron VIII. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IX. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości Umowa sprzedaży konsumenckiej I. Definicja umowy II. Charakter umowy III. Strony umowy IV. Przedmiot umowy V. Zawarcie umowy VI. Zmiana i ustanie umowy VII. Wykonanie umowy VIII. Prawa i obowiązki stron IX. Odpowiedzialność sprzedawcy za nienależytą jakość rzeczy Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Odpowiedzialność z tytułu gwarancji X. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy odesłanie Umowy budowlane I. Umowa o prace geologiczne Definicja umowy Przedmiot umowy Charakter umowy Strony umowy Zawarcie umowy Zmiana i ustanie umowy Wykonanie umowy Prawa i obowiązki stron

20 Spis treści XIX 9. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Odpowiedzialność z tytułu rękojmi II. Umowa o roboty geodezyjno-kartograficzne Definicja umowy Przedmiot umowy Charakter umowy Strony umowy Zawarcie umowy Zmiana i ustanie umowy Wykonanie umowy Prawa i obowiązki stron Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Odpowiedzialność z tytułu rękojmi III. Umowa o prace projektowe Definicja umowy Przedmiot umowy Charakter umowy Strony umowy Zawarcie umowy Zmiana i ustanie umowy Wykonanie umowy Prawa i obowiązki stron Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Odpowiedzialność z tytułu rękojmi IV. Umowa o roboty budowlane Definicja umowy Przedmiot umowy Rodzaje umów o roboty budowlane Charakter umowy Strony umowy Zawarcie umowy Zmiana i ustanie umowy Wykonanie umowy Prawa i obowiązki stron Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Odpowiedzialność z tytułu rękojmi Umowa leasingu I. Definicja umowy II. Charakter umowy III. Przedmiot umowy IV. Strony umowy V. Zawarcie umowy

Spis treści. Wstęp do osiemnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do osiemnastego wydania... V Spis treści Wstęp do osiemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dwudziestego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dwudziestego wydania... V Spis treści Wstęp do dwudziestego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do piętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo handlowe. Andrzej Kidyba. 15. wydanie

STUDIA PRAWNICZE. Prawo handlowe. Andrzej Kidyba. 15. wydanie STUDIA PRAWNICZE Prawo handlowe Andrzej Kidyba 15. wydanie C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo handlowe Książkę tę dedykuję mojemu synowi Sebastianowi Prawo handlowe Andrzej Kidyba profesor zwyczajny dr hab.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo handlowe

STUDIA PRAWNICZE. Prawo handlowe STUDIA PRAWNICZE Prawo handlowe Książkę tę dedykuję mojemu synowi Sebastianowi Prawo handlowe Andrzej Kidyba profesor zwyczajny dr hab. nauk prawnych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... xi XIII XV Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego... 1 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców... 1 Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy... 1

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! PRAWO handlowe w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3.. 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3.. I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3 I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XXI Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2 Red. Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Rozdział pierwszy. Spółka jawna 1. Uwagi ogólne 2. Powstanie spółki 3. Majątek, wkłady, udziały 4. Stosunki zewnętrzne spółki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Kapitałowy charakter spółki akcyjnej i rola kapitału zakładowego. 4 3. Zasada surowości statutu...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela

Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Prawo handlowe dla ekonomistów. Redakcja: Bogusława Gnela Rozdział I Zagadnienia ogólne 1.1.Podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego 1.1.1.Pojęcie prawa handlowego i jego źródła 1.1.2.Pojęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka Ewa Skibińska 3. wydanie C.H.Beck ZBIORY ORZECZNICTWA BECKA Kodeks spółek handlowych. Orzecznictwo Polecamy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 27 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 28 80 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO HANDLOWE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo finansowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Informacje o autorach (redaktorach)

Informacje o autorach (redaktorach) opis Książka zawiera kompleksową analizę wszystkich spółek osobowych występujących w kodeksie spółek handlowych (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowoakcyjnej). W opracowaniu omówione

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp redaktora naukowego... Wykaz skrótów... Bibliografia... XXIII

Spis treści. Wstęp redaktora naukowego... Wykaz skrótów... Bibliografia... XXIII Wstęp redaktora naukowego... Wstęp... Wykaz skrótów... XV XVII XIX Bibliografia... XXIII Część I. Spółki... 1 1. Spółka cywilna... 1 1.1. Ogólna charakterystyka... 1 1.2. Spółka cywilna w określonych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A. Herbet KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, TOM II, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Bardziej szczegółowo

kodeks spółek handlowych

kodeks spółek handlowych kodeks spółek handlowych TEKSTY USTAW 6. WYDANIE kodeks spółek handlowych TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 6. WYDANIE Stan prawny na 7 września 2017 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

kodeks spółek handlowych

kodeks spółek handlowych kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski SCHEMATY rok akademicki 2016 ŕ2017 kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 3. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Æwiczenia Becka. Prawo spó³ek handlowych C H BECK. tablice schematy. Autor Anna Koronkiewicz

Æwiczenia Becka. Prawo spó³ek handlowych C H BECK. tablice schematy. Autor Anna Koronkiewicz Æwiczenia Becka Prawo spó³ek handlowych tablice schematy Autor Anna Koronkiewicz C H BECK W sprzeda y: M. Litwiñska-Werner KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, wyd. 3 A. Szajkowski, M. Tarska PRAWO SPÓ

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/05/5061/16550 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/11/5061/3390 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena netto

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Spis treści Wykaz skrótów.................................. 27 Powoływane akty prawne........................... 31 Wprowadzenie.................................. 35 Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Rozdział

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. Kazusy. Dorota Bugajna-Sporczyk

Kodeks spółek handlowych. Kazusy. Dorota Bugajna-Sporczyk Kodeks spółek handlowych Kazusy Dorota Bugajna-Sporczyk Warszawa 2013 Schematy opracowane przez Łukasza Zamojskiego pochodzą z publikacji Kodeks spółek handlowych ze schematami, wydanie 4, Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. ze schematami. Łukasz Zamojski SCHEMATY. 2018ŕ2019. rok akademicki

Kodeks spółek handlowych. ze schematami. Łukasz Zamojski SCHEMATY. 2018ŕ2019. rok akademicki KSH Kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski SCHEMATY rok akademicki 2018ŕ2019 KSH Kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski Zamów książkę w księgarni internetowej 4. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. Stan prawny na 21 sierpnia 2018 r.

Kodeks spółek handlowych. Stan prawny na 21 sierpnia 2018 r. KSH Kodeks spółek handlowych Stan prawny na 21 sierpnia 2018 r. KSH Kodeks spółek handlowych Stan prawny na 21 sierpnia 2018 r. Zamów książkę w księgarni internetowej 7. WYDANIE WARSZAWA 2018 Stan prawny

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. Stan prawny na 15 sierpnia 2019 r.

Kodeks spółek handlowych. Stan prawny na 15 sierpnia 2019 r. KSH Kodeks spółek handlowych Stan prawny na 15 sierpnia 2019 r. KSH Kodeks spółek handlowych Stan prawny na 15 sierpnia 2019 r. Zamów książkę w księgarni internetowej 8. WYDANIE WARSZAWA 2019 Stan prawny

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. Podstawy działalności gospodarczej 1. Zasady Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 8 2. Wymogi ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 25 3. Obowiązki ustawowe Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA AKCYJNA I. UTWORZENIE SPÓŁKI 1. forma umowy lub statutu i rejestracja forma aktu notarialnego albo rejestracja

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 3. wydanie. Zawiera nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! w pigułce 3. wydanie. Zawiera nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! PRAWO handlowe w pigułce 3. wydanie Zawiera nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo Gdańsk, 13 grudnia 2018 r. PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo I Pula 1. Prawo gospodarcze i handlowe jako część prawa cywilnego. Zarys historii prawa handlowego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII

Spis treści. Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII Rozdział I. Spółka cywilna... 1.. 1. Źródła prawa... 1.. 2. Charakter prawny spółki cywilnej... 2.. I. Model normatywny spółki cywilnej... 2.. II. Problem podmiotowości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 1.2. Umowa założycielska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21) SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych... 9 Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)... 9 Dział I. Przepisy wspólne (Art. 1 7)... 9 Dział II. Spółki osobowe (Art. 8 10 1

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z hasłami i skorowidzem Stan prawny na 3 sierpnia 2009 r. Redakcja: Małgorzata Buczna Korekta: Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. Skład, łamanie: Faktoria Wyrazu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XXI Wstęp... 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym... 13

Bardziej szczegółowo

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa:

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: I. Pojęcie i przedmiot prawa handlowego oraz jego miejsce w systemie prawa:

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie do przedmiotu Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Przedmowa Wprowadzenie do przedmiotu Część I. Formy prowadzenia działalności gospodarczej SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XVII Przedmowa... XXI Wprowadzenie do przedmiotu... XXIII 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski... XXIII 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa... XIX

Spis treści Przedmowa... XIX Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury pomocniczej... XXVII Rozdział I. Źródła, zakres i systematyka prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Cechy prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa Przedmowa... XXI Wykaz skrótów... XXIII Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa... 3 Rozdział 2. Źródła prawa spółek handlowych... 5 2.1. Prawo stanowione

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV

Spis treści. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV Rozdział I. Źródła, zakres i systematyka prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Cechy prawa handlowego... 1

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:41:51 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:41:51 Numer KRS: Strona 1 z 8 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna a spółki handlowe

Spółka cywilna a spółki handlowe Spółka cywilna a handlowe Spółka cywilna Spółki handlowe Podstawa prawna art. 860 875 k.c. k.s.h. Podmiotowość prawna Sposób współdziałania Cel współdziałania brak podmiotowości prawnej jedynie stosunek

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. Kazusy. Dorota Bugajna-Sporczyk. Wydanie 2

Kodeks spółek handlowych. Kazusy. Dorota Bugajna-Sporczyk. Wydanie 2 Kodeks spółek handlowych Kazusy Dorota Bugajna-Sporczyk Wydanie 2 Warszawa 2014 Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów................................................. 9 Wstęp.........................................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy w obrocie gospodarczym 1 Umowa sprzedaŝy konsumenckiej 1.1 Charakterystyka umowy sprzedaŝy konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej Akcje, dopłaty wspólników, podwyższenie kapitału zakładowego

Finansowanie działalności gospodarczej Akcje, dopłaty wspólników, podwyższenie kapitału zakładowego Finansowanie działalności gospodarczej Akcje, dopłaty wspólników, podwyższenie kapitału zakładowego mgr Eryk Pietrusiński Katedra Prawa Finansowego UMCS w Lublinie Źródła prawa i literatura - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:20:20 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:20:20 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.06.2016 godz. 13:20:20 Numer KRS: 0000587219 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spó ki handlowe. w pytaniach i odpowiedziach. Jerzego Jacyszyna

Spó ki handlowe. w pytaniach i odpowiedziach. Jerzego Jacyszyna Spó ki handlowe w pytaniach i odpowiedziach Anna Koronkiewicz-Wiórek Bogusław Ksià ek Marta Piotrowska-Kłak Lidia Siwik Anna Âmigaj Łukasz Âwiderek pod redakcjà naukowà Jerzego Jacyszyna Wydanie 3 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa Przedmowa... XXIX Wykaz skrótów... XXXI Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa... 3 Rozdział 2. Źródła prawa spółek handlowych... 5 2.1. Prawo stanowione

Bardziej szczegółowo

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo handlowe, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:22:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 21:22:28 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.08.2016 godz. 21:22:28 Numer KRS: 0000053151 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej mgr Katarzyna Klimas Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.2017.827 t.j. z dnia 2017.04.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 25 kwietnia 2017 r. tekst jednolity USTAWA z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.05.2015 godz. 18:06:16 Numer KRS: 0000559010

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.05.2015 godz. 18:06:16 Numer KRS: 0000559010 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.05.2015 godz. 18:06:16 Numer KRS: 0000559010 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Prawo handlowe Prezentacja 1. Agnieszka Regiec

Prawo handlowe Prezentacja 1. Agnieszka Regiec Prawo handlowe Prezentacja 1 Agnieszka Regiec CEIDG CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:59:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:59:43 Numer KRS: Strona 1 z 8 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część III. Ustawowe typy spółek handlowych. Spółki kapitałowe Rozdział 13. Spółka akcyjna

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część III. Ustawowe typy spółek handlowych. Spółki kapitałowe Rozdział 13. Spółka akcyjna Przedmowa... Wykaz skrótów... XVII Część III. Ustawowe typy spółek handlowych. Spółki kapitałowe... 1 Rozdział 13. Spółka akcyjna... 3 13.1. Zarys historyczny... 34 13.1.1. Rodowód spółki akcyjnej... 34

Bardziej szczegółowo