PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer"

Transkrypt

1 PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2 Red. Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Rozdział pierwszy. Spółka jawna 1. Uwagi ogólne 2. Powstanie spółki 3. Majątek, wkłady, udziały 4. Stosunki zewnętrzne spółki 1. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki 2. Reprezentacja spółki 5. Stosunki wewnętrzne spółki 1. Prowadzenie spraw spółki 2. Prawa i obowiązki wspólników 6. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika 1. Przyczyny rozwiązania spółki 2. Wystąpienie wspólnika 7. Likwidacja spółki Rozdział drugi. Spółka partnerska 1. Uwagi ogólne 2. Powstanie spółki partnerskiej 3. Majątek, wkłady, udziały 4. Stosunki zewnętrzne spółki 1. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki 2. Reprezentacja spółki, zarząd 5. Stosunki wewnętrzne spółki 1. Prowadzenie spraw spółki 2. Prawa i obowiązki partnerów 6. Rozwiązanie spółki i ustąpienie partnera 1. Rozwiązanie spółki 2. Ustąpienie partnera Rozdział trzeci. Spółka komandytowa 1. Uwagi ogólne 2. Zawiązanie spółki 3. Wkład, majątek, suma komandytowa 4. Stosunki zewnętrzne spółki 1. Odpowiedzialność komplementariuszy 2. Odpowiedzialność komandytariuszy 3. Zakres podmiotowy reprezentacji spółki 4. Zakres przedmiotowy reprezentacji przez komplementariusza 5. Stosunki wewnętrzne spółki 6. Rozwiązanie spółki komandytowej i ustąpienie wspólnika Rozdział czwarty. Spółka komandytowo-akcyjna

2 1. Uwagi ogólne 2. Utworzenie spółki 3. Majątek spółki, kapitał zakładowy, wkłady, udziały i akcje 4. Stosunki zewnętrzne spółki 1. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki 2. Reprezentacja spółki 5. Stosunki wewnętrzne spółki 1. Prowadzenie spraw spółki 2. Nadzór 3. Walne zgromadzenie 4. Prawa i obowiązki wspólników 6. Rozwiązanie spółki i ustąpienie wspólnika 1. Rozwiązanie spółki 2. Ustąpienie wspólnika Rozdział piąty. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Zawarcie umowy spółki 1.1. Firma i siedziba spółki 1.2. Przedmiot działalności spółki 1.3. Wysokość kapitału zakładowego 1.4. Udziały, ich liczba i wartość nominalna 1.5. Czas trwania spółki 2. Wniesienie wkładów i agio 3. Powołanie zarządu i ustanowienie rady nadzorczej 4. Wpis do rejestru 2. Kapitał zakładowy, udział 1. Pojęcie kapitału zakładowego 2. Zmiany wysokości kapitału zakładowego 2.1. Podwyższenie kapitału zakładowego 2.2. Obniżenie kapitału zakładowego 3. Udział jako część kapitału zakładowego 4. Udział jako kompleks praw 3. Prawa i obowiązki wspólnika 1. Pojęcie uczestnictwa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Prawa udziałowe wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2.1. Prawa majątkowe Prawo do udziału w zysku Prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Prawo do rozporządzania udziałem Prawo do kwoty likwidacyjnej Prawo do ekwiwalentu za udział 2.2. Prawa korporacyjne Prawo głosu Prawo do udziału w zgromadzeniu wspólników Prawo do wytoczenia powództwa podważającego uchwałę wspólników Prawo kontroli 3. Obowiązki wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 3.1. Obowiązek wniesienia wkładu 3.2. Obowiązek dopłat

3 3.3. Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych 3.4. Obowiązki korporacyjne 3.5. Inne obowiązki wspólnika 4. Prawa i obowiązki związane z osobą wspólnika 4.1. Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa 5. Prawa mniejszości 4. Umorzenie udziału 5. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1. Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.1. Powoływanie członków zarządu 1.2. Mandat i kadencja członków zarządu, czas trwania kadencji 1.3. Odwoływanie członków zarządu Inne wypadki wygaśnięcia mandatu członków zarządu 1.4. Kompetencje zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Prowadzenie spraw spółki przez zarząd Reprezentacja spółki przez zarząd 1.5. Funkcjonowanie zarządu 1.6. Odpowiedzialność członków zarządu Odpowiedzialność organizacyjna Odpowiedzialność cywilnoprawna Odpowiedzialność wobec spółki za szkody wyrządzone spółce przy jej tworzeniu Odpowiedzialność wobec spółki za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu Odpowiedzialność za bezprawną wypłatę z majątku spółki Posiłkowa odpowiedzialność za zobowiązania spółki związana ze złożeniem fałszywych oświadczeń Posiłkowa odpowiedzialność za zobowiązania spółki w razie niewypłacalności spółki Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe w razie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki Odpowiedzialność karnoprawna członków zarządu 2. Rada nadzorcza i komisja rewizyjna spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2.1. Powoływanie członków rady nadzorczej i komisji rewizyjnej 2.2. Mandat i kadencja członków organów nadzoru i kontroli 2.3. Odwoływanie członków rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej 2.4. Kompetencje rady nadzorczej Stały nadzór nad działalnością spółki Pozostałe kompetencje rady nadzorczej Dopuszczalność umownego rozszerzenia kompetencji rady nadzorczej 2.5. Kompetencje komisji rewizyjnej Coroczna ocena wniosków i sprawozdań Pozostałe uprawnienia komisji rewizyjnej Możliwość rozszerzenia kompetencji komisji rewizyjnej 2.6. Funkcjonowanie rady nadzorczej i komisji rewizyjnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Pozycja przewodniczącego rady nadzorczej i komisji rewizyjnej Posiedzenia rady nadzorczej i komisji rewizyjnej Uchwały rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) 2.7. Odpowiedzialność członków rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) Odpowiedzialność organizacyjna Odpowiedzialność cywilnoprawna

4 Odpowiedzialność karna 3. Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 3.1. Skład osobowy zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wspólnicy Inne osoby mające prawo głosu na zgromadzeniu Osoby mające prawo przebywać na zgromadzeniu podczas części lub całości obrad Kompetencje zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Funkcjonowanie zgromadzenia wspólników Otwarcie obrad Porządek obrad Zasady prowadzenia obrad Podejmowanie uchwał Przerwy w obradach Zamknięcie obrad Podejmowanie uchwał przez wspólników poza zgromadzeniem 6. Wyłączenie wspólnika 7. Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział szósty. Spółka akcyjna 1. Utworzenie spółki akcyjnej 1. Zawiązanie spółki 2. Podpisanie statutu 2.1. Firma i siedziba spółki 2.2. Przedmiot działalności spółki 2.3. Czas trwania spółki 2.4. Wysokość kapitału zakładowego 2.5. Określenie wartości nominalnej i liczby akcji 2.6. Określenie rodzajów akcji z podaniem liczby akcji poszczególnych rodzajów 2.7. Określenie założycieli 2.8. Skład i powołanie organów 2.9. Wskazanie dodatkowego pisma przeznaczonego dla ogłoszeń spółki, jeżeli ma być ustanowione 3. Wniesienie wkładów 3.1. Nabywanie mienia przed rejestracją spółki, wycena usług świadczonych przy powstaniu spółki 4. Powołanie zarządu 5. Wpis do rejestru 2. Kapitał zakładowy, akcje 1. Pojęcie kapitału zakładowego 2. Zmiany wysokości kapitału zakładowego 2.1. Podwyższenie kapitału zakładowego 2.2. Obniżenie kapitału zakładowego 3. Pojęcie i rodzaje akcji 3.1. Wydanie dokumentu akcyjnego 3.2. Inne papiery wartościowe i znaki legitymacyjne wydawane przez spółkę akcyjną 3. Prawa i obowiązki akcjonariusza 1. Pojęcie uczestnictwa w spółce akcyjnej 2. Prawa udziałowe akcjonariusza 2.1. Prawa majątkowe Prawo do udziału w zysku

5 Prawo do rozporządzania akcją Prawo poboru Prawo do kwoty likwidacyjnej Prawo do ekwiwalentu za akcje 2.2. Prawa korporacyjne Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu Prawo głosu Prawo do informacji Prawo do wytoczenia powództwa podważającego uchwałę walnego zgromadzenia Prawo do wykupienia akcji akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze out) 3. Obowiązki akcjonariusza w spółce akcyjnej 3.1. Obowiązek wniesienia wkładu 3.2. Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych 3.3. Dopuszczalność związania z akcją innych obowiązków 4. Prawa przyznane osobiście akcjonariuszowi 4.1. Szczególne uprawnienia Skarbu Państwa 5. Prawa mniejszości 5.1. Prawo do żądania wykupienia akcji (buy out) 4. Umorzenie akcji 5. Organy spółki akcyjnej 1. Zarząd spółki akcyjnej 1.1. Powoływanie członków zarządu spółki akcyjnej 1.2. Mandat i kadencja członków zarządu spółki akcyjnej 1.3. Zawieszanie członków zarządu spółki akcyjnej 1.4. Odwoływanie członków zarządu spółki akcyjnej Inne wypadki wygaśnięcia mandatu członka zarządu 1.5. Kompetencje zarządu spółki akcyjnej Prowadzenie spraw spółki przez zarząd Reprezentacja spółki przez zarząd 1.6. Funkcjonowanie zarządu spółki akcyjnej Zasady prowadzenia spraw spółki przez zarząd Zasady reprezentowania spółki przez zarząd Interesy konkurencyjne i zakazy konkurencji 1.7. Odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej Pojęcie odpowiedzialności Odpowiedzialność organizacyjna Odpowiedzialność cywilnoprawna Odpowiedzialność wobec spółki za szkodę wyrządzoną przy jej tworzeniu Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną spółce zawinionym, sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki działaniem lub zaniechaniem Odpowiedzialność za przyznanie nadmiernych korzyści Odpowiedzialność za podanie lub ogłoszenie fałszywych danych Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe w razie niewypłacalności spółki Odpowiedzialność karnoprawna członków zarządu spółki akcyjnej 2. Rada nadzorcza spółki akcyjnej 2.1. Powoływanie członków rady nadzorczej w spółce akcyjnej na zasadach ogólnych Powoływanie członków rad nadzorczych w trybie przewidzianym regulacjami przepisów szczególnych 2.2. Mandat i kadencja członków rady nadzorczej 2.3. Odwoływanie członków rady nadzorczej

6 2.4. Kompetencje rady nadzorczej Stały nadzór nad działalnością spółki Pozostałe kompetencje rady nadzorczej spółki akcyjnej 2.5. Funkcjonowanie rady nadzorczej Posiedzenia rady nadzorczej Wykonywanie kompetencji przez członków rady nadzorczej Pozycja przewodniczącego rady nadzorczej Uchwały rady nadzorczej 2.6. Odpowiedzialność członków rady nadzorczej Organizacyjna odpowiedzialność członków rady nadzorczej Cywilnoprawna odpowiedzialność członków rady nadzorczej 3. Walne zgromadzenie 3.1. Skład osobowy walnego zgromadzenia Akcjonariusze spółki Inne osoby mające prawo głosu na walnym zgromadzeniu Osoby mające prawo przebywać na walnym zgromadzeniu podczas części lub całości obrad 3.2. Kompetencje walnego zgromadzenia 3.3. Funkcjonowanie walnego zgromadzenia Zwoływanie walnych zgromadzeń Otwarcie obrad Porządek obrad Zasady prowadzenia obrad Przewodniczący walnego zgromadzenia Podejmowanie uchwał Przerwy w obradach Zamknięcie obrad 6. Likwidacja spółki akcyjnej Rozdział siódmy. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych 1. Cele tworzenia i procedura powstania EZIG 2. Podmiotowość prawna EZIG 3. Członkostwo, struktura organizacyjna i stosunki wewnętrzne w EZIG 1. Członkostwo w EZIG 1.1. Członkowie EZIG 1.2. Powstanie członkostwa w EZIG 1.3. Dopuszczalność przeniesienia udziału (części udziału) przez członka EZIG 1.4. Ustanie członkostwa w EZIG 2. "Organy" EZIG 2.1. Struktura "organów" EZIG 2.2. Zarządcy 2.3. Zebranie członków 3. Prowadzenie spraw EZIG 4. Uczestnictwo w zyskach i stratach 4. Stosunki zewnętrzne 1. Zasady reprezentowania EZIG 2. Odpowiedzialność za zobowiązania EZIG 5. Przeniesienie siedziby EZIG 6. Zakończenie działalności EZIG

7 Rozdział ósmy. Spółka europejska (Societas Europea) 1. Powstanie spółki europejskiej 1. Status spółki europejskiej 2. Zawiązanie spółki europejskiej przez połączenie spółek akcyjnych 2.1. Procedury wstępne 2.2. Faza właścicielska 2.3. Kontrola procedury w państwach pochodzenia łączących się spółek 2.4. Faza kontroli i rejestracji w państwie siedziby spółki europejskiej oraz dokonanie ogłoszeń 3. Zawiązanie spółki europejskiej przez stworzenie holdingowej spółki europejskiej (utworzenie grupy kapitałowej SE) 3.1. Zawiązanie spółki europejskiej przez utworzenie spółki zależnej 3.2. Zawiązanie spółki europejskiej przez przekształcenie spółki akcyjnej 4. Uzyskanie osobowości prawnej i występowanie w obrocie 4.1. Rejestracja spółki europejskiej w Polsce 4.2. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki europejskiej 4.3. Siedziba spółki europejskiej 4.4. Firma spółki europejskiej 2. Kapitał akcyjny i akcje 3. Organy (i inni reprezentanci) spółki europejskiej 1. System monistyczny 1.1. Rada administrująca (organ administrujący) 1.2. Komitety Rady Administrującej 1.3. Dyrektorzy wykonawczy 2. System dualistyczny 2.1. Zarząd (organ zarządzający) 2.2. Rada nadzorcza (organ nadzoru) 3. Walne zgromadzenie 3.1. Charakter organu 3.2. Kompetencje Walnego Zgromadzenia SE 3.3. Funkcjonowanie walnego zgromadzenia 4. Uprawnienia pracowników spółki europejskiej 1. Pojęcie uczestnictwa pracowników w spółce europejskiej 2. Standardowe zasady zaangażowania pracowników w strukturę spółki europejskiej z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 3. Procedury negocjacyjne 5. Przeniesienie siedziby Spółki Europejskiej za granicę 1. Dopuszczalność przenoszenia siedziby SE między Państwami Członkowskimi 2. Sporządzenie i publikacja planu przeniesienia 3. Dodatkowe sprawozdanie 4. Realizacja prawa akcjonariuszy do informacji 5. Uchwała walnego zgromadzenia 6. Możliwość żądania wykupu akcji 7. Możliwość zgłoszenia sprzeciwu przez organy administracji 8. Uprawnienia wierzycieli 9. Uzyskanie zaświadczeń i procedury rejestracyjne 10. Procedury ujednolicania siedziby Spółki Europejskiej 6. Zakończenie działalności spółki europejskiej Rozdział dziewiąty. Procesy transformacji spółek

8 1. Łączenie spółek 1. Pojęcie połączenia spółek krajowych 1.1. Pojęcie transgranicznego łączenia spółek 2. Zdolność połączeniowa w zakresie procesów krajowych 2.1. Zdolność połączeniowa w zakresie procesów połączenia transgranicznego 3. Rodzaje połączeń 3.1. Połączenie przez przejęcie 3.2. Połączenie przez zawiązanie nowej spółki 4. Przebieg połączenia krajowego 4.1. Faza menedżerska Przygotowanie procesu połączenia Sporządzenie dokumentacji wskazującej na zasadność łączenia spółek (due diligence) Przygotowanie i uzgodnienie planu połączenia Ogłoszenie planu połączenia Weryfikacja planu połączenia 4.2. Faza właścicielska Formalne zapoznanie wspólników z dokumentacją połączeniową Uchwała o połączeniu Uchwały połączeniowe w spółkach kapitałowych Uchwały połączeniowe w spółkach osobowych Treść uchwały połączeniowej Zaskarżanie uchwał o połączeniu 4.3. Faza sądowa Obowiązki rejestracyjne Obowiązki dotyczące ogłoszeń Wykreślenie rozwiązywanych spółek 4.4. Czynności po połączeniu 4.1. Przebieg procedury połączenia transgranicznego Faza menadżerska Czynności przygotowawcze Przygotowanie planu połączenia transgranicznego Ogłoszenie planu połączenia transgranicznego Weryfikacja dokumentacji połączenia transgranicznego Faza właścicielska Zawiadomienie wspólników Zapoznanie wspólników z dokumentacją połączenia transgranicznego Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia transgranicznego Ewentualne zaskarżenie uchwały w przedmiocie połączenia transgranicznego Uprawnienia wspólników przejmowanych spółek krajowych do żądania wykupienia przysługujących im jednostek uczestnictwa Faza kontrolno-rejestracyjna Wystąpienie z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zgodności procedury z polskim prawem Wystąpienie z wnioskiem o rejestrację połączenia, następcza kontrola i wpis do rejestru 5. Skutki połączenia 5.1. Skutki połączenia w stosunku do spółek uczestniczących w połączeniu Następstwo cywilnoprawne Następstwo administracyjnoprawne Rozwiązanie spółek

9 5.2. Skutki połączenia w stosunku do wspólników spółek uczestniczących w połączeniu Zasada równoważności uprawnień Subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółek osobowych Ograniczone prawo nieuczestniczenia w spółkach powstałych w wyniku połączenia 5.3. Skutki połączenia w stosunku do osób trzecich 2. Podział spółek 1. Pojęcie podziału spółki 2. Zdolność do podziału 3. Rodzaje podziałów spółek 3.1. Podział przez przejęcie 3.2. Podział przez zawiązanie nowych spółek 3.3. Podział przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki 3.4. Podział przez wydzielenie 4. Przebieg podziału 4.1. Faza menedżerska Przygotowanie procedury podziałowej Sporządzenie dokumentacji wskazującej na zasadność podziału spółek (due diligence) Przygotowanie i uzgodnienie planu podziału Ogłoszenie planu podziału Weryfikacja planu podziału Dodatkowe obowiązki związane z uczestnictwem spółki akcyjnej w procedurze podziałowej 4.2. Faza właścicielska Formalne zapoznanie wspólników z dokumentacją podziałową Uchwała o podziale 4.3. Faza sądowa Obowiązki rejestracyjne Obowiązki dotyczące ogłoszeń Wykreślenie spółki dzielonej 4.4. Czynności po podziale 5. Skutki podziału 5.1. Skutki podziału w stosunku do spółek uczestniczących w podziale Następstwo cywilnoprawne Następstwo administracyjnoprawne Odpowiedzialność za zobowiązania Rozwiązanie spółek 5.2. Skutki podziału w stosunku do wspólników spółek uczestniczących w podziale Zasada równoważności uprawnień Ograniczone prawo nieuczestniczenia w spółkach powstałych w wyniku podziału 5.3. Skutki podziału w stosunku do osób trzecich 3. Przekształcanie spółek 1. Pojęcie przekształcenia spółki 2. Zdolność przekształceniowa 3. Przebieg przekształcenia 3.1. Faza menedżerska Procedury przygotowawcze Sporządzenie dokumentacji wskazującej na zasadność podziału spółek (due diligence) Przygotowanie i uzgodnienie planu przekształcenia Weryfikacja planu przekształcenia 3.2. Faza właścicielska

10 Formalne zapoznanie wspólników spółki przekształcanej z dokumentacją przekształcenia Uchwała o przekształceniu Zawarcie umowy albo podpisanie statutu spółki przekształconej Powołanie członków organów spółki przekształconej albo określenie wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących spółkę 3.3. Faza sądowa Obowiązki rejestracyjne Obowiązki dotyczące ogłoszeń Wykreślenie spółki przekształcanej 3.4. Czynności po przekształceniu 4. Rodzaje przekształceń 4.1. Przekształcenia spółek osobowych w spółki kapitałowe 4.2. Przekształcenia spółek kapitałowych w osobowe 4.3. Przekształcenia spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe 4.4. Przekształcenia spółek osobowych w inne spółki osobowe 4.5. Przekształcenia spółki cywilnej 5. Skutki przekształcenia 5.1. Skutki przekształcenia w stosunku do spółki przekształcanej 5.2. Skutki przekształcenia w stosunku do spółki przekształconej 5.3. Skutki przekształcenia w stosunku do wspólników spółki przekształcanej Konieczność złożenia oświadczenia o uczestnictwie w przekształceniu Zasada równoważności uprawnień Zasady rozliczeń ze wspólnikiem, który nie złożył oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej 5.4. Skutki przekształcenia w stosunku do osób trzec

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Kapitałowy charakter spółki akcyjnej i rola kapitału zakładowego. 4 3. Zasada surowości statutu...

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XXI Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/11/5061/3390 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena netto

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A. Herbet KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, TOM II, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3 I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej................................

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 1.2. Umowa założycielska

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3.. 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3.. I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa Przedmowa... XXIX Wykaz skrótów... XXXI Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa... 3 Rozdział 2. Źródła prawa spółek handlowych... 5 2.1. Prawo stanowione

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! PRAWO handlowe w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/05/5061/16550 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII

Spis treści. Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII Rozdział I. Spółka cywilna... 1.. 1. Źródła prawa... 1.. 2. Charakter prawny spółki cywilnej... 2.. I. Model normatywny spółki cywilnej... 2.. II. Problem podmiotowości

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna a spółki handlowe

Spółka cywilna a spółki handlowe Spółka cywilna a handlowe Spółka cywilna Spółki handlowe Podstawa prawna art. 860 875 k.c. k.s.h. Podmiotowość prawna Sposób współdziałania Cel współdziałania brak podmiotowości prawnej jedynie stosunek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... xi XIII XV Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego... 1 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców... 1 Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy... 1

Bardziej szczegółowo

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane: Kancelaria Notarialna Anna Schodowska-Kalińska Ul. 17 Stycznia 2 06-400 Ciechanów Tel/fax 23 671 32 09, kom. 507 070 032 Mail: anna.schodowska-kalinska@notariusze.lodz.pl ZAŁOŻENIE dane Wspólników, to

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Informacje o autorach (redaktorach)

Informacje o autorach (redaktorach) opis Książka zawiera kompleksową analizę wszystkich spółek osobowych występujących w kodeksie spółek handlowych (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowoakcyjnej). W opracowaniu omówione

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15

Spis treści. Wykaz skrotów... 11. Wstęp... 13. I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające... 15 Wykaz skrotów.......................................................... 11 Wstęp.................................................................... 13 I. Restrukturyzacja spółek handlowych uwagi wprowadzające.........

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Spis treści Wykaz skrótów.................................. 27 Powoływane akty prawne........................... 31 Wprowadzenie.................................. 35 Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa... XIX

Spis treści Przedmowa... XIX Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury pomocniczej... XXVII Rozdział I. Źródła, zakres i systematyka prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Cechy prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do piętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo spółek polski Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV

Spis treści. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV Rozdział I. Źródła, zakres i systematyka prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Cechy prawa handlowego... 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 31 października 2018 roku

Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 31 października 2018 roku Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2018 Cz. I. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 października 2018 roku: Spółka podaje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Jakub Salwa, Katarzyna Bielat-Sadowska, Wioletta Januszczyk, Joanna Ostojska, Dominika Latawiec-Chara, Marta Mianowska Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część III. Ustawowe typy spółek handlowych. Spółki kapitałowe Rozdział 13. Spółka akcyjna

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część III. Ustawowe typy spółek handlowych. Spółki kapitałowe Rozdział 13. Spółka akcyjna Przedmowa... Wykaz skrótów... XVII Część III. Ustawowe typy spółek handlowych. Spółki kapitałowe... 1 Rozdział 13. Spółka akcyjna... 3 13.1. Zarys historyczny... 34 13.1.1. Rodowód spółki akcyjnej... 34

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy spółek 1 Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY EUROPEJSKIE

PODMIOTY EUROPEJSKIE PODMIOTY EUROPEJSKIE EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH (EZIG) Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG)

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja podmiotowa

Restrukturyzacja podmiotowa Restrukturyzacja podmiotowa. Restrukturyzacja podmiotowa Rodzaje restrukturyzacji Łączenie Podział Przekształcenie krajowe transgraniczne Łączenie się spółek Uczestnicy procesu łączenia z wyłączeniem a)

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r.

PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA AKCYJNA I. UTWORZENIE SPÓŁKI 1. forma umowy lub statutu i rejestracja forma aktu notarialnego albo rejestracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa Przedmowa... XXI Wykaz skrótów... XXIII Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa... 3 Rozdział 2. Źródła prawa spółek handlowych... 5 2.1. Prawo stanowione

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do osiemnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do osiemnastego wydania... V Spis treści Wstęp do osiemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY EUROPEJSKIE

PODMIOTY EUROPEJSKIE PODMIOTY EUROPEJSKIE EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH (EZIG) Rozporządzenie Rady (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego ugrupowania interesów gospodarczych (EUIG)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dwudziestego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dwudziestego wydania... V Spis treści Wstęp do dwudziestego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. pod firmą DOOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu tekst jednolity na dzień r. 2. [Siedziba spółki]

STATUT SPÓŁKI. pod firmą DOOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu tekst jednolity na dzień r. 2. [Siedziba spółki] I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI pod firmą DOOK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu tekst jednolity na dzień 14.06.2017r. 1. [Firma spółki] 1.Firma Spółki brzmi: DOOK Spółka Akcyjna. 2.Spółka może

Bardziej szczegółowo

Æwiczenia Becka. Prawo spó³ek handlowych C H BECK. tablice schematy. Autor Anna Koronkiewicz

Æwiczenia Becka. Prawo spó³ek handlowych C H BECK. tablice schematy. Autor Anna Koronkiewicz Æwiczenia Becka Prawo spó³ek handlowych tablice schematy Autor Anna Koronkiewicz C H BECK W sprzeda y: M. Litwiñska-Werner KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, wyd. 3 A. Szajkowski, M. Tarska PRAWO SPÓ

Bardziej szczegółowo

Adres Telefon kontaktowy:

Adres   Telefon kontaktowy: FORMULARZ do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołanym na dzień 02 kwietnia 2012 r. (imię i nazwisko/nazwa (firma)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: ABC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ABC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 4. Terenem działania spółki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Spółka cywilna umowy z ostatnich zajęć Brak zabezpieczenia w przypadku śmierci Eugeniusza Udziały w spółce cywilnej (w

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. --------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA EMMERSON Spółka Akcyjna w Warszawie Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa szczegółowy tryb działania Walnego Zgromadzenia spółki akcyjnej EMMERSON

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzień 31 października 2018 roku.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzień 31 października 2018 roku. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Vistula Group S.A. zwołane na dzień 31 października 2018 roku. Uchwała nr 01/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Vistula Group S.A. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 1. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: SV1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie

Bardziej szczegółowo

Dentons Litigation Day 2016

Dentons Litigation Day 2016 Dentons Litigation Day 2016 Wykonywanie praw korporacyjnych w spółce jako instrument w sporach z konkurentami Prof. UW Katarzyna Bilewska Partner Kieruje Praktyką Sporów Korporacyjnych Wprowadzenie Konkurent

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie - Organy Spółki Rada Nadzorcza

Ze Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie - Organy Spółki Rada Nadzorcza Ze Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie - Organy Spółki Rada Nadzorcza B. RADA NADZORCZA. 16. 1. Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. ze schematami. Łukasz Zamojski SCHEMATY. 2018ŕ2019. rok akademicki

Kodeks spółek handlowych. ze schematami. Łukasz Zamojski SCHEMATY. 2018ŕ2019. rok akademicki KSH Kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski SCHEMATY rok akademicki 2018ŕ2019 KSH Kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski Zamów książkę w księgarni internetowej 4. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO HANDLOWE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo finansowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

Statut. Cloud Technologies S.A.

Statut. Cloud Technologies S.A. Statut Cloud Technologies S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. 2. Siedziba Siedzibą Spółki

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE. Spółki Spółki prawa cywilnego Spółki prawa handlowego Spółka cywilna Spółka cicha osobowe jawna komandy towa partners ka Komandyto wo - akcyjna EZIG kapitałowe Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: Ackerman Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Ackerman SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych. Prezentacja. Joanna Żukowska-Kalita Monika Markisz

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych. Prezentacja. Joanna Żukowska-Kalita Monika Markisz Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych Prezentacja Joanna Żukowska-Kalita Monika Markisz Joanna Żukowska-Kalita Monika Markisz Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych Prezentacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A.

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A. 1 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy w Spółce. 2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK

PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK Warszawa, 3 czerwca 2014 roku PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK Projekt uchwały nr z dnia

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

STATUT. VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT VOICETEL COMMUNICATIONS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Założycielami Spółki są Dawid Michał Wójcicki i Krzysztof Bartłomiej Płachta. 1 1. Firma Spółki brzmi: VOICETEL

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 1. 1. Firma Spółki brzmi: Boomerang Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego

Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego Ewa Kowalska I Działalność lecznicza jako działalność regulowana Co to jest działalność regulowana? Działalność regulowana to działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) 1 Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA AILLERON SA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 STYCZNIA 2017 R. Zarząd spółki pod firmą Ailleron S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu

Ogłoszenie o zwołaniu Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień: 29 sierpnia 2019 r. 1) Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad (art. 402

Bardziej szczegółowo