STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek"

Transkrypt

1 STUDIA PRAWNICZE

2 STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek

3 W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A. Herbet KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, TOM II, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMENTARZ DO ART , wyd. 3 Duże Komentarze Becka A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 18 Studia Prawnicze KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ USTAWY TOWARZYSZĄCE Teksty Ustaw Becka KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY. PRAWO UPADŁOŚCIOWE, wyd. 24 Edycja Sądowa J. Witas KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. ORZECZNICTWO APLIKANTA, wyd. 4 Orzecznictwo Aplikanta

4 Autorzy prof. zw. dr hab. Wojciech Pyzioł prof. zw. dr hab. Andrzej Szumański prof. zw. dr hab. Ireneusz Weiss Prawo spółek 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016

5 Propozycja cytowania: W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Prawo spółek, wyd. 2, Warszawa 2016 Poszczególne rozdziały opracowali: Wojciech Pyzioł: Rozdział I III Andrzej Szumański: Rozdział IV VIII Ireneusz Weiss: Rozdział VI Wydawca: Aneta Flisek Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN ISBN

6 Spis treści Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII Rozdział I. Spółka cywilna Źródła prawa Charakter prawny spółki cywilnej I. Model normatywny spółki cywilnej II. Problem podmiotowości prawnej spółki cywilnej III. Spółka cywilna a niektóre instytucje pokrewne Tak zwana spółka wewnętrzna Problem kwalifikacji prawnej tzw. spółki cichej IV. Zastosowanie spółki cywilnej Powstanie stosunku spółki cywilnej I. Wspólnicy II. Treść umowy spółki III. Forma umowy spółki IV. Pozostałe zagadnienia Majątek spółki cywilnej I. Pojęcie, struktura i charakter prawny majątku spółki II. Umowne określenie udziałów wspólników w majątku spółki III. Podział majątku wspólnego w czasie trwania spółki IV. Ochrona majątku wspólnego przed ingerencją ze strony. wierzycieli osobistych wspólnika Prawa i obowiązki wspólników I. Uwagi ogólne II. Prawa i obowiązki o charakterze majątkowym Obowiązek wniesienia wkładu Obowiązek wykonywania innych oznaczonych działań. na rzecz spółki Prawo żądania podziału i wypłaty zysku Uprawnienie do części majątku spółki w razie wystąpienia wspólnika Uprawnienie do części majątku spółki w razie jej. rozwiązania III. Prawa i obowiązki o charakterze korporacyjnym... 27

7 VI Spis treści.. 1. Prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki Uprawnienie do reprezentowania spółki Odpowiedzialność za zobowiązania spółki Zmiana treści stosunku prawnego spółki Rozwiązanie stosunku prawnego spółki Rozdział II. Spółka jawna Źródła prawa Ogólna charakterystyka spółki jawnej I. Definicja ustawowa spółki jawnej II. Podmiotowość prawna spółki jawnej III. Firma spółki jawnej IV. Spółka jawna jako osobowa spółka handlowa V. Zastosowanie spółki jawnej Tworzenie spółki jawnej I. Uwagi ogólne II. Wspólnicy III. Umowa o utworzenie spółki jawnej (umowa spółki jawnej) IV. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną V. Wpis do rejestru przedsiębiorców VI. Zmiana składu osobowego spółki jawnej Majątek spółki jawnej I. Charakter prawny II. Udział kapitałowy wspólnika Prawa i obowiązki wspólników I. Uwagi ogólne II. Prawa i obowiązki o charakterze korporacyjnym Prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki Prawo do reprezentowania spółki Prawo wspólnika do informacji Obowiązek lojalności wspólnika wobec spółki Uprawnienie do wypowiedzenia umowy spółki Prawo żądania rozwiązania spółki III. Prawa i obowiązki o charakterze majątkowym Obowiązek (ciężar) partycypacji w stratach spółki Prawo do podziału i wypłaty zysku Prawo do odsetek od udziału kapitałowego Prawo do wypłaty udziału w majątku spółki w razie. ustąpienia wspólnika ze spółki Prawo do wypłaty udziału w majątku spółki w razie jej. likwidacji Prawo wspólnika do zwrotu rzeczy wniesionych do spółki. tytułem wkładu do używania Rozwiązanie spółki i jej likwidacja I. Przyczyny rozwiązania spółki II. Skutki rozwiązania spółki... 78

8 Spis treści VII Odpowiedzialność spółki i wspólników I. Odpowiedzialność spółki i wspólników wobec osób trzecich II. Uprawnienia wierzyciela osobistego wspólnika Rozdział III. Spółka partnerska Źródła prawa Ogólna charakterystyka spółki partnerskiej I. Definicja ustawowa spółki partnerskiej II. Firma spółki partnerskiej III. Zastosowanie spółki partnerskiej Tworzenie spółki partnerskiej I. Wspólnicy II. Umowa spółki partnerskiej III. Wpis do rejestru przedsiębiorców Prowadzenie spraw spółki partnerskiej i jej reprezentacja I. Prowadzenie spraw spółki II. Reprezentacja spółki partnerskiej Rozwiązanie spółki partnerskiej Odpowiedzialność spółki partnerskiej i partnerów za. zobowiązania spółki Rozdział IV. Spółka komandytowa Zagadnienia ogólne I. Źródła prawa II. Charakter prawny III. Odmiany (podtypy) spółki komandytowej IV. Internetowy podtyp spółki komandytowej V. Zastosowanie spółki komandytowej w praktyce Powstanie spółki komandytowej I. Wspólnicy II. Sposoby powstania spółki komandytowej Sposób podstawowy Inne sposoby III. Umowa spółki komandytowej Forma umowy Forma aktu notarialnego Wzorzec umowy udostępniany w systemie teleinformatycznym Treść umowy Treść umowy spółki komandytowej zawieranej. w formie aktu notarialnego Treść umowy spółki komandytowej zawieranej przy pomocy wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym IV. Rejestracja spółki komandytowej V. Spółka komandytowa w stadium organizacji

9 VIII Spis treści Majątek spółki komandytowej I. Pojęcie i charakter prawny majątku spółki komandytowej II. Udział wspólnika w spółce komandytowej III. Wkład wspólnika do spółki komandytowej Prawa i obowiązki wspólników I. Zakres stosowania przepisów o prawach i obowiązkach. wspólników spółki jawnej do spółki komandytowej II. Obowiązek wniesienia wkładu do spółki komandytowej III. Prowadzenie spraw spółki komandytowej Pojęcie prowadzenia spraw spółki Wspólnicy uprawnieni i zobowiązani do prowadzenia. spraw spółki Wielość osób uprawnionych do prowadzenia spraw spółki IV. Prawo kontroli spółki komandytowej V. Reprezentacja spółki komandytowej Pojęcie reprezentacji spółki Obowiązki komplementariuszy reprezentacji spółki Zakres prawa komandytariuszy do reprezentacji spółki Odpowiedzialność spółki i wspólników spółki komandytowej I. Problem odpowiedzialności spółki komandytowej wobec. osób trzecich II. Odpowiedzialność komandytariusza wobec osób trzecich za zobowiązania spółki III. Odpowiedzialność komplementariusza wobec osób trzecich. za zobowiązania spółki Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowej Rozdział V. Spółka komandytowo-akcyjna Zagadnienia ogólne I. Źródła prawa Uwagi ogólne Odesłanie do przepisów o spółce jawnej Odesłanie do przepisów o spółce akcyjnej II. Charakter prawny III. Zastosowanie spółki komandytowo-akcyjnej w praktyce Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej I. Wspólnicy II. Sposoby powstania spółki komandytowo-akcyjnej Sposób podstawowy a inne sposoby Realizacja sposobu podstawowego III. Statut spółki komandytowo-akcyjnej Forma statutu Treść statutu IV. Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej V. Spółka komandytowo-akcyjna w organizacji

10 Spis treści IX Majątek spółki komandytowo-akcyjnej I. Pojęcie i charakter prawny majątku spółki komandytowo-. -akcyjnej II. Udział wspólnika w spółce komandytowo-akcyjnej III. Wkład wspólnika do spółki komandytowo-akcyjnej Wkłady wnoszone do spółki poza kapitałem zakładowym Wkłady wnoszone do spółki w ramach kapitału. zakładowego Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej I. Zagadnienia wprowadzające II. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej Reprezentacja spółki przez komplementariuszy (reguła) Reprezentacja spółki przez akcjonariusza na zasadzie pełnomocnictwa (wyjątek) III. Prowadzenie spraw spółki komandytowo-akcyjnej przez komplementariuszy Prawo i obowiązek komplementariuszy prowadzenia. spraw spółki Powierzenie prowadzenia spraw spółki wybranym komplementariuszom Pozbawienie wybranych komplementariuszy prawa. prowadzenia spraw spółki Sposób prowadzenia spraw spółki przez kilku komplemen-. tariuszy IV. Rada nadzorcza i czynności nadzorcze w spółce komandy-. towo-akcyjnej Charakter prawny i kompetencje rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej Powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej Wykonywanie czynności nadzorczych w braku powołania. rady nadzorczej Problem dopuszczalności prawa do wykonywania. indywidualnego nadzoru nad spółką komandytowo-akcyjną. przez akcjonariusza V. Walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej Charakter prawny i kompetencje walnego zgromadzenia. spółki komandytowo-akcyjnej Zwoływanie i odbywanie walnego zgromadzenia Udział komplementariusza w walnym zgromadzeniu Zakres prawa głosu w walnym zgromadzeniu Wyrażanie zgody przez komplementariuszy na uchwałę. walnego zgromadzenia Odpowiedzialność spółki i wspólników spółki komandytowo-. -akcyjnej I. Problem odpowiedzialności spółki komandytowo-akcyjnej. wobec osób trzecich

11 X Spis treści.. II. Odpowiedzialność komplementariusza wobec osób trzecich. za zobowiązania spółki III. Odpowiedzialność akcjonariusza wobec osób trzecich za zobowiązania spółki IV. Odpowiedzialność wspólnika (akcjonariusza i komplemen-. tariusza) wobec spółki V. Odpowiedzialność osób działających w imieniu spółki. w organizacji VI. Odpowiedzialność za niedojście do skutku spółki komandy-. towo-akcyjnej Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowo-akcyjnej I. Wystąpienie komplementariusza ze spółki II. Wystąpienie akcjonariusza ze spółki Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej I. Rozwiązanie spółki komandytowo-akcyjnej II. Likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej Rozdział VI. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zagadnienia ogólne I. Źródła prawa Geneza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przepisy Kodeksu spółek handlowych Przepisy poza Kodeksem spółek handlowych Prawo umowne Problem stosowania przepisów europejskiego prawa. spółek II. Charakter prawny spółki z o.o Cechy spółki z o.o Elementy osobowe spółki z o.o Problem reformy spółki z o.o Internetowy podtyp spółki z o.o Specyfika jednoosobowej spółki z o.o III. Zastosowanie spółki z o.o Cel utworzenia spółki z o.o Ograniczenia zakresu stosowania spółki z o.o Problem wyboru formy spółki z o.o Powstanie spółki z o.o I. Założyciele II. Sposoby tworzenia spółki z o.o Tworzenie spółki z o.o. metodą tradycyjną przy. zastosowaniu formy aktu notarialnego dla umowy spółki Tworzenie spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy. tej spółki udostępnianego w systemie teleinformatycznym III. Spółka z o.o. w organizacji Charakter prawny spółki z o.o. w organizacji Reprezentacja spółki z o.o. w organizacji

12 Spis treści XI.. 3. Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte w imieniu spółki z o.o. w organizacji Odpowiedzialność za niedojście do skutku spółki z o.o Wady oświadczeń woli osób działających w imieniu. spółki z o.o. w organizacji Problem potrzeby wyróżnienia spółki z o.o. w organizacji. dla jej internetowego podtypu IV. Przegląd czynności niezbędnych do utworzenia. spółki z o.o V. Umowa założycielska Forma Forma aktu notarialnego Wzorzec umowy udostępniony w systemie teleinformatycznym Treść umowy Treść umowy spółki z o.o. zawieranej w formie aktu notarialnego Treść umowy spółki z o.o. zawieranej przy pomocy. wzorca udostępnionego w systemie teleinforma-. tycznym VI. Zebranie kapitału zakładowego VII. Ustanowienie organów Powołanie zarządu Ustanowienie organów nadzoru Ukonstytuowanie się zgromadzenia wspólników VIII. Rejestracja spółki z o.o Zgłoszenie spółki do rejestru przedsiębiorców Zakres kognicji sądu rejestrowego Wpis spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców Prawne skutki wadliwego wpisu spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców IX. Dodatkowe czynności prawne związane z powstaniem. spółki z o.o Kapitał zakładowy i majątek spółki I. Pojęcie kapitału zakładowego spółki II. Cechy kapitału zakładowego Pojęcie i rodzaje Określenie wartości kapitału zakładowego w kwocie. pieniężnej Jednoczesne wniesienie wkładów przez wszystkich. wspólników i realne ich pokrycie Stałość kapitału zakładowego Jednolitość kapitału zakładowego III. Funkcje kapitału zakładowego Pojęcie i rodzaje Funkcja prawna kapitału zakładowego

13 XII Spis treści.. 3. Funkcja ekonomiczna (gospodarcza) kapitału zakładowego Funkcja gwarancyjna kapitału zakładowego IV. Sposoby pokrycia kapitału zakładowego Rodzaje wkładów Wkłady pieniężne Wkłady niepieniężne Odpowiedzialność wspólnika z tytułu wkładu V. Podwyższenie kapitału zakładowego Pojęcie i cele Zmiany strukturalne Tryb i podstawa prawna podwyższenia kapitału. zakładowego Pojęcie i rodzaje trybów podwyższenia kapitału. zakładowego Tryb podwyższenia kapitału zakładowego. dokonywany bez zmiany umowy spółki Tryb podwyższenia kapitału zakładowego opierający. się na zmianie umowy spółki Tryb podwyższenia kapitału zakładowego. dokonywany na podstawie przepisów ustawy. Prawo restrukturyzacyjne Wspólne wymagania dotyczące podwyższenia. kapitału zakładowego we wszystkich trzech trybach podwyższenia Źródła pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Pojęcie i rodzaje Podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów pochodzących od dotychczasowych lub nowych. wspólników Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków. własnych spółki Podwyższenie kapitału zakładowego przez konwersję wierzytelności przysługujących innym podmiotom. wobec spółki na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego VI. Obniżenie kapitału zakładowego Pojęcie i cele Zmiany strukturalne Podstawa prawna i tryb Sposoby obniżenia kapitału zakładowego Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego VII. Kapitał zakładowy a inne kapitały własne spółki. (zapasowy, rezerwowy, inne fundusze celowe) Udziały i wspólnicy I. Udziały

14 Spis treści XIII.. 1. Pojęcie udziału Objęcie oraz nabycie udziału Treść udziału Wartość udziału Rodzaje udziałów Obciążenie udziału Umorzenie udziału Pojęcie, przyczyny i zakres umorzenia udziału Klasyfikacje umorzenia udziału Postępowanie związane z umorzeniem udziału Skutki umorzenia udziału Księga udziałów II. Status prawny wspólnika Nabycie i utrata uczestnictwa w spółce Prawne konsekwencje uzyskania statusu wspólnika Zmiana statusu wspólnika III. Prawa wspólników Klasyfikacja praw wspólników Prawa majątkowe Prawo do dywidendy Prawo pierwszeństwa do objęcia przez wspólnika. nowych udziałów w podwyższonym kapitale. zakładowym Prawo do uzyskania częściowej lub całkowitej. wypłaty udziału Prawo do rozporządzenia udziałem Prawo do wynagrodzenia za powtarzające się. świadczenia niepieniężne Prawo uzyskania zwrotu dopłat Prawo do udziału w podziale masy likwidacyjnej. spółki Prawa korporacyjne Prawo do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników. i prawo głosu Prawo wspólnika do zaskarżenia uchwał wspólników Prawo do indywidualnej kontroli spółki przez. wspólnika Prawo żądania rozwiązania spółki Bierne prawo wyboru do organów spółki Prawo do wytoczenia powództwa na rzecz spółki. (actio pro socio) Prawa mniejszości i większości Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego. zgromadzenia wspólników oraz żądania umieszczenia. w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. wspólników poszczególnych spraw

15 XIV Spis treści.4.2. Prawo żądania wyznaczenia przez sąd rejestrowy. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań. finansowych Prawo żądania wyłączenia wspólnika ze spółki IV. Obowiązki wspólników Klasyfikacja obowiązków wspólników Obowiązki majątkowe Obowiązek wspólnika wniesienia wkładu na pokrycie. udziału Obowiązek wyrównania spółce brakującej wartości. wkładu niepieniężnego Obowiązek objęcia nowych udziałów Obowiązek wyrównania ubytku w kapitale. zakładowym Obowiązek dokonywania powtarzających się. świadczeń niepieniężnych Obowiązek dokonywania dopłat na rzecz spółki Obowiązki korporacyjne Obowiązek lojalnego wykonywania praw wspólnika Obowiązek podejmowania określonych funkcji. przez wspólnika na rzecz spółki Obowiązek powstrzymania się przez wspólnika. od działań konkurencyjnych V. Zmiana składu osobowego spółki z o.o VI. Rozstrzyganie konfliktów między spółką a wspólnikami Organy spółki z o.o I. Zagadnienia ogólne Pojęcie i rola organów spółki z o.o Miejsce, zakres i charakter prawny regulacji organów. spółki z o.o Przepisy Kodeksu spółek handlowych Postanowienia umowy spółki Regulaminy Ustawodawstwo szczególne Klasyfikacja organów spółki z o.o Rodzaje organów (system dualistyczny) Organy właścicielskie oraz menedżerskie. (zasady corporate governance) Obligatoryjny czy fakultatywny charakter organów Kolegialny czy jednoosobowy charakter organów Zasady podziału kompetencji pomiędzy organami. spółki z o.o Zasada ogólna Zasada wyłączności kompetencji określonego organu. spółki oraz wyjątki od tej zasady

16 Spis treści XV.4.3. Zasada podziału kompetencji organów spółki. w zakresie prowadzenia jej spraw Zakaz dawania zarządowi przez radę nadzorczą. wiążących poleceń w zakresie prowadzenia spraw. spółki Problem dopuszczalności dawania zarządowi. wiążących poleceń w zakresie prowadzenia spraw. spółki przez wspólników (zgromadzenie wspólników) Problem tzw. kadłubowych organów spółki z o.o Pojęcie tzw. kadłubowego organu spółki z o.o Skutki prawne wystąpienia w spółce tzw. kadłubowego. zarządu bądź rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej Ochrona spółki z o.o. przed negatywną praktyką. korporacyjną pojawienia się w spółce tzw. kadłubo-. wego organu Tak zwane niepełne czynności prawne spółki z o.o Klasyfikacje Czynności prawne spółki podjęte przez zarząd bez. zgody rady nadzorczej albo zgromadzenia wspólników Czynności prawne spółki podjęte bez zgody osoby. trzeciej Czynności prawne podjęte przez spółkę wadliwie reprezentowaną Zakaz powoływania określonych osób do organów. spółki z o.o Pojęcie i klasyfikacje Zakazy z mocy Kodeksu spółek handlowych Zakazy z mocy przepisów szczególnych (odesłanie) Pozostałe zagadnienia ogólne Osoba prawna jako członek organów spółki z o.o Uczestnictwo pracowników w organach spółki z o.o II. Zarząd Powołanie i odwołanie członków zarządu Powołanie członków zarządu Kadencja i mandat członka zarządu Powołanie członka zarządu w trakcie kadencji Odwołanie członka zarządu Rezygnacja członka zarządu Kompetencje Prowadzenie spraw spółki Reprezentacja spółki Sposób działania Sposób prowadzenia spraw spółki przez członków. zarządu Sposób reprezentacji spółki przez członków zarządu Obowiązek lojalności członka zarządu względem spółki

17 XVI Spis treści.. III. Rada nadzorcza Powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej Zasady ogólne Kadencja i mandat członka rady nadzorczej. (odesłanie) Kompetencje Uwagi ogólne Kompetencje kontrolne Udział w prowadzeniu spraw spółki (kompetencje. nadzorcze sensu stricto) Kompetencje organizacyjne Wyjątkowe kompetencje w zakresie reprezentacji. spółki Sposób działania Zasada indywidualnego działania członków rady. nadzorczej Zwoływanie, odbywanie posiedzeń rady nadzorczej i podejmowanie uchwał Problem zaskarżania uchwał rady nadzorczej Problem obowiązku lojalności członka rady. nadzorczej względem spółki IV. Komisja rewizyjna Powołanie i odwołanie członków komisji rewizyjnej Zasady ogólne Powołanie członka komisji rewizyjnej Odwołanie członka komisji rewizyjnej Kompetencje Kompetencje kontrolne Problem rozszerzenia kompetencji komisji. rewizyjnej Zagadnienia pozostałe Sposób działania Zakaz dawania wiążących poleceń zarządowi przez. komisję rewizyjną Problem obowiązku lojalności członka komisji. rewizyjnej względem spółki V. Zgromadzenie wspólników Zwołanie Zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenie. wspólników Organy bądź podmioty uprawnione do zwołania. zgromadzenia wspólników Postępowanie związane ze zwołaniem zgromadzenia wspólników Kompetencje Podejmowanie uchwał w kluczowych sprawach spółki

18 Spis treści XVII.2.2. Kompetencje nominacyjne Inne klasyfikacje kompetencji zgromadzenia. wspólników Sposób działania Miejsce odbycia zgromadzenia wspólników Uczestnictwo w zgromadzeniu wspólników Porządek obrad zgromadzenia wspólników Sposób podejmowania uchwał na zgromadzeniu. wspólników Podjęcie uchwały wspólników poza zgromadzeniem. wspólników Podjęcie uchwały wspólników w internetowym podtypie. spółki z o.o Rodzaje uchwał zgromadzenia wspólników Klasyfikacje uchwał zgromadzenia wspólników Uchwały wymagające uchylenia bądź stwierdzenia nieważności (odesłanie) Problem tzw. uchwały nieistniejącej zgromadzenia wspólników Problem tzw. uchwały negatywnej zgromadzenia. wspólników Odpowiedzialność spółki, członków zarządu, członków organów. nadzoru, likwidatorów i wspólników I. Rodzaje odpowiedzialności II. Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność członków zarządu wobec wierzycieli. spółki za podanie fałszywych danych Odpowiedzialność wobec spółki osób biorących udział. przy jej tworzeniu Odpowiedzialność odszkodowawcza członków organów. spółki i likwidatorów wobec spółki Szczególne postępowanie dochodzenia odpowiedzialności. cywilnej za szkodę wyrządzoną spółce Posiłkowa odpowiedzialność członków zarządu za. zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli (art. 299 KSH) Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wspólnikom lub. osobom trzecim Inne podstawy odpowiedzialności wobec spółki Odpowiedzialność spółki wobec wspólników i innych. podmiotów Ograniczenie lub wyłączenie albo przejęcie odpowiedzial-. ności spółki Uprawnienia osobistego wierzyciela wspólnika III. Odpowiedzialność karna IV. Odpowiedzialność organizacyjna

19 XVIII Spis treści Ustanie spółki z o.o I. Pojęcie i ogólna charakterystyka II. Przyczyny rozwiązania spółki z o.o Pojęcie i rodzaje Przyczyny rozwiązania spółki przewidziane w umowie. spółki Uchwała wspólników o rozwiązaniu albo o przeniesieniu. siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem. sporządzonym przez notariusza Ogłoszenie upadłości spółki Inne przyczyny rozwiązania spółki przewidziane prawem Przyczyny określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych Przyczyny określone w przepisach pozakodeksowych III. Likwidacja spółki z o.o. i jej rozwiązanie Pojęcie likwidacji Cel likwidacji Sposób unormowania likwidacji Postępowanie likwidacyjne Otwarcie likwidacji i czynności wstępne Czynności likwidacyjne Podział kwoty likwidacyjnej Czynności końcowe Rozwiązanie spółki z o.o Rozdział VII. Spółka akcyjna Zagadnienia ogólne I. Źródła prawa Przepisy Kodeksu spółek handlowych Przepisy szczególne Przepisy prawa giełdowego Problem stosowania przepisów europejskiego prawa. spółek II. Charakter prawny spółki akcyjnej III. Zastosowanie spółki akcyjnej IV. Spółka akcyjna publiczna a spółka akcyjna prywatna Spółka akcyjna publiczna Spółka akcyjna prywatna (niepubliczna) Problem ustalenia modelowego typu spółki akcyjnej. (publiczna czy prywatna) V. Jednoosobowa spółka akcyjna VI. Spółka akcyjna dominująca, zależna i powiązana Powstanie spółki akcyjnej I. Założyciele spółki akcyjnej II. Spółka akcyjna w organizacji

20 Spis treści XIX.. 1. Pojęcie spółki akcyjnej w organizacji i przed-spółki. akcyjnej w organizacji Charakter prawny spółki akcyjnej w organizacji Odpowiedzialność spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy za. czynności podjęte przed rejestracją spółki Odpowiedzialność osób działających w imieniu spółki. akcyjnej w organizacji Niedojście do skutku spółki akcyjnej, likwidacja spółki. akcyjnej w organizacji III. Przegląd czynności niezbędnych do utworzenia spółki. akcyjnej Klasyfikacja czynności Czynności podstawowe Umowa założycielska spółki akcyjnej (zagadnienia. ogólne) Zebranie kapitału zakładowego (odesłanie) Ustanowienie pierwszych organów spółki akcyjnej Rejestracja spółki akcyjnej (zagadnienia ogólne) Dodatkowe czynności prawne poprzedzające zawiązanie. spółki akcyjnej Sprawozdanie założycieli Opinia biegłego rewidenta Zezwolenie właściwego organu władzy publicznej. na powstanie spółki akcyjnej Wpływ na powstanie spółki akcyjnej koncesji oraz. zezwolenia organu administracji na prowadzenie. przez spółkę działalności gospodarczej w określonym kierunku IV. Umowa założycielska spółki akcyjnej (zagadnienia. szczegółowe) Treść aktu zawiązania spółki akcyjnej Treść statutu spółki akcyjnej Klasyfikacje postanowień statutu Struktura treści statutu Charakter prawny aktu zawiązania i statutu spółki akcyjnej Zakres autonomii woli stron w tworzeniu treści statutu. spółki akcyjnej Problem umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy przyszłymi akcjonariuszami na etapie tworzenia spółki. akcyjnej V. Rejestracja spółki akcyjnej (zagadnienia szczegółowe) Wniosek o wpis spółki akcyjnej do rejestru przedsię-. biorców Zakres badania dokumentów spółki akcyjnej przez sąd. rejestrowy

Spis treści. Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII

Spis treści. Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII Rozdział I. Spółka cywilna... 1.. 1. Źródła prawa... 1.. 2. Charakter prawny spółki cywilnej... 2.. I. Model normatywny spółki cywilnej... 2.. II. Problem podmiotowości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2 Red. Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Rozdział pierwszy. Spółka jawna 1. Uwagi ogólne 2. Powstanie spółki 3. Majątek, wkłady, udziały 4. Stosunki zewnętrzne spółki

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! PRAWO handlowe w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3 I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Kapitałowy charakter spółki akcyjnej i rola kapitału zakładowego. 4 3. Zasada surowości statutu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3.. 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3.. I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XXI Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Informacje o autorach (redaktorach)

Informacje o autorach (redaktorach) opis Książka zawiera kompleksową analizę wszystkich spółek osobowych występujących w kodeksie spółek handlowych (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowoakcyjnej). W opracowaniu omówione

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA AKCYJNA I. UTWORZENIE SPÓŁKI 1. forma umowy lub statutu i rejestracja forma aktu notarialnego albo rejestracja

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH rodzaj podmiotowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna) osoba prawna rodzaj aktu założycielskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie ROZDZIAŁ 2. Pojęcie wkładu w Kodeksie spó łek hand lowych

Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie ROZDZIAŁ 2. Pojęcie wkładu w Kodeksie spó łek hand lowych Wykaz skrótów................................. 11 Przedmowa (Wojciech Popiołek)........................ 17 ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie (Piotr Pinior)................. 21 1.1. Obowiązek wniesienia wkładu......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 27 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 28 80 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna a spółki handlowe

Spółka cywilna a spółki handlowe Spółka cywilna a handlowe Spółka cywilna Spółki handlowe Podstawa prawna art. 860 875 k.c. k.s.h. Podmiotowość prawna Sposób współdziałania Cel współdziałania brak podmiotowości prawnej jedynie stosunek

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa Przedmowa... XXI Wykaz skrótów... XXIII Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa... 3 Rozdział 2. Źródła prawa spółek handlowych... 5 2.1. Prawo stanowione

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XXI Wstęp... 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym... 13

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/05/5061/16550 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 1.2. Umowa założycielska

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/11/5061/3390 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena netto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 3. wydanie. Zawiera nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! w pigułce 3. wydanie. Zawiera nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! PRAWO handlowe w pigułce 3. wydanie Zawiera nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku Uchwała Nr 1/II/2012 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) 1 Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck

Na egzamin! HANDLOWE w pigułce. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Beck Na egzamin! PRAWO HANDLOWE w pigułce szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H. Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo finansowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów Wstęp... 15 Wykaz najważniejszych skrótów... 13 Wstęp... 15 Rozdział I Kapitał zakładowy... 17 1. Pojęcie kapitału zakładowego... 17 2. Charakter prawny kapitału zakładowego... 20 3. Struktura kapitału zakładowego...

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Spółka cywilna umowy z ostatnich zajęć Brak zabezpieczenia w przypadku śmierci Eugeniusza Udziały w spółce cywilnej (w

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane: Kancelaria Notarialna Anna Schodowska-Kalińska Ul. 17 Stycznia 2 06-400 Ciechanów Tel/fax 23 671 32 09, kom. 507 070 032 Mail: anna.schodowska-kalinska@notariusze.lodz.pl ZAŁOŻENIE dane Wspólników, to

Bardziej szczegółowo

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 1. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: SV1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA JAWNA. Umowa może ponadto regulować szereg innych kwestii, np. zasady prowadzenia spraw i reprezentacji spółki, udział w zyskach i stratach

SPÓŁKA JAWNA. Umowa może ponadto regulować szereg innych kwestii, np. zasady prowadzenia spraw i reprezentacji spółki, udział w zyskach i stratach SPÓŁKA JAWNA Informacje ogólne najprostsza i najbardziej przystępna z form prowadzenia działalności gospodarczej, wśród uregulowanych w ustawie z dnia 15 września 200 roku Kodeks spółek handlowych, dalej

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo Gdańsk, 13 grudnia 2018 r. PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo I Pula 1. Prawo gospodarcze i handlowe jako część prawa cywilnego. Zarys historii prawa handlowego.

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 1. Stawający, zwany dalej Wspólnikiem, oświadcza, że zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Firma spółki brzmi:...

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia].

Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]. Treść uchwał, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (akt notarialny sporządzony przez Notariusza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp redaktora naukowego... Wykaz skrótów... Bibliografia... XXIII

Spis treści. Wstęp redaktora naukowego... Wykaz skrótów... Bibliografia... XXIII Wstęp redaktora naukowego... Wstęp... Wykaz skrótów... XV XVII XIX Bibliografia... XXIII Część I. Spółki... 1 1. Spółka cywilna... 1 1.1. Ogólna charakterystyka... 1 1.2. Spółka cywilna w określonych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

kodeks spółek handlowych

kodeks spółek handlowych kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski SCHEMATY rok akademicki 2016 ŕ2017 kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 3. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO TOM 2 PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH STANISŁAW WŁODYKA (red.) 2. WYDANIE C. H. BECK Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Autorami

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 15 GRUDNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 15 GRUDNIA 2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 15 GRUDNIA 2015 R. W BYDGOSZCZY Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa... XIX

Spis treści Przedmowa... XIX Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury pomocniczej... XXVII Rozdział I. Źródła, zakres i systematyka prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Cechy prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV

Spis treści. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV Rozdział I. Źródła, zakres i systematyka prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Cechy prawa handlowego... 1

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. ze schematami. Łukasz Zamojski SCHEMATY. 2018ŕ2019. rok akademicki

Kodeks spółek handlowych. ze schematami. Łukasz Zamojski SCHEMATY. 2018ŕ2019. rok akademicki KSH Kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski SCHEMATY rok akademicki 2018ŕ2019 KSH Kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski Zamów książkę w księgarni internetowej 4. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem

Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem Bogus³aw Nowakowski Renata Mroczkowska Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem 209 wzorów uchwa³, umów, pozwów, wniosków, og³oszeñ i innych pism Wydanie trzecie poszerzone Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A.

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA spółki pod firmą Inter Cars S.A. 1 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy w Spółce. 2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej

Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej MARIOLA PELCZAR Kompetencje i zadania członków spółki akcyjnej I. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej Istnieją różne formy prowadzenia działalności gospodarczej. Jedną z takich form, moim zdaniem najciekawszą,

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy spółek 1 Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: ABC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ABC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 4. Terenem działania spółki

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL.

Dnia r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w. legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. Dnia.. 20.. r ( dnia dwa tysiące ) w Kancelarii Notarialnej w.. stawili się : 1... syn zam. PESEL legitymujący się dowodem osobistym seria, 2..., córka. Zam... PESEL. legitymująca się dowodem osobistym

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Spółka będzie działać pod firmą: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

Emisja akcji i obligacji

Emisja akcji i obligacji Małgorzata Gach Joanna Mizińska Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki Spis treści Spis treści Wstęp......................................................... 11 Rozdziały 1 5:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Spis treści Wykaz skrótów.................................. 27 Powoływane akty prawne........................... 31 Wprowadzenie.................................. 35 Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

PYTANIA PRZYKŁADOWE CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ORGANÓW NADZORCZYCH

PYTANIA PRZYKŁADOWE CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ORGANÓW NADZORCZYCH 1 1. Kodeks spółek handlowych reguluje: a) tworzenie spółek handlowych, b) upadłość spółek handlowych, c) organizację i funkcjonowanie spółek handlowych, d) rozwiązywanie spółek handlowych. 2. Spółkami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK

PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK Warszawa, 3 czerwca 2014 roku PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK Projekt uchwały nr z dnia

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie - Organy Spółki Rada Nadzorcza

Ze Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie - Organy Spółki Rada Nadzorcza Ze Statutu KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie - Organy Spółki Rada Nadzorcza B. RADA NADZORCZA. 16. 1. Rada Nadzorcza składa się z 7 do 10 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art k.s.h. postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia [_].

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art k.s.h. postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia [_]. Uchwała nr 1 w przedmiocie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 k.s.h. postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia [_]. Uchwała

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza Materiał do zajęć - opracowanie na potrzeby przedmiotu ZW2: przedsiębiorczość: własna firma na rynku, w ramach projektu STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów wydziału

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

11. PRAWO SPÓŁEK cywilne handlowe osobowe kapitałowe ułomnej osobowości prawnej.

11. PRAWO SPÓŁEK  cywilne handlowe osobowe kapitałowe ułomnej osobowości prawnej. 11. PRAWO SPÓŁEK Problematyka ogólnej regulacji prowadzenia działalności gospodarczej objęta ustawą z 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej należy do prawa gospodarczego publicznego 1. Prawo

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

KSH KRSU. PrUpadNapr SEU C H BECK. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe i naprawcze

KSH KRSU. PrUpadNapr SEU C H BECK. Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Prawo upadłościowe i naprawcze KSH Kodeks spółek handlowych KRSU Krajowy Rejestr Sądowy PrUpadNapr Prawo upadłościowe i naprawcze SEU Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej 12. wydanie C H BECK

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zasady zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kompetencje i zasady zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Kompetencje i zasady zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wstęp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) ma duże zastosowanie w stosunkach krajowego obrotu gospodarczego, jak i w

Bardziej szczegółowo