SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 1.2. Umowa założycielska spółki handlowej. 2. Źródła prawa spółek 2.1. Kodeks spółek handlowych 2.2. Stosowanie kodeksu cywilnego 2.3. Inne ustawy regulujące materię prawa spółek 2.4. Zwyczaje i dobre obyczaje 3. Spółki osobowe 3.1. Wprowadzenie 3.2. Podmiotowość prawna spółek osobowych 3.3. Zmiana umowy spółki osobowej 3.4. Przeniesienie członkostwa w spółce osobowej Wprowadzenie Przesłanki przeniesienia członkostwa w spółce osobowej Odpowiedzialność za zobowiązania występującego wspólnika 4. Spółki kapitałowe 4.1. Wprowadzenie 4.2. Spółka kapitałowa w organizacji Powstanie spółki w organizacji Status prawny spółki w organizacji Rozwiązanie spółki kapitałowej w organizacji Wpis do rejestru 4.3. Wkłady do spółki kapitałowej Wkłady jako źródło pokrycia kapitału zakładowego spółki Wkłady niepieniężne do spółek kapitałowych Kryteria zdolności aportowej Ochrona interesów wierzycieli 4.4. Zgoda innego organu spółki jako przesłanka skuteczności czynności prawnej dokonanej przez zarząd Wymóg zgody innego organu jako ograniczenie wykonywania mandatu przez członka zarządu Zarząd jako organ spółki kapitałowej Ograniczenia wykonywania mandatu przez członka zarządu Dokonanie przez zarząd czynności prawnej bez zgody innego organu Ustawowy wymóg zgody Wymóg zgody wynikający z umowy albo statutu spółki Zasada równego traktowania wspólników i akcjonariuszy Rozwiązanie spółki przez sąd rejestrowy 4.7. Ujawnianie dokumentów i informacji 5. Szczególne postaci spółek handlowych Spółka jednoosobowa Status spółki Forma czynności prawnych Spółka publiczna Uwagi wstępne Definicja spółki publicznej Dematerializacja akcji Oferta publiczna Obrót akcjami na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu 5.3. Spółka dominująca Spółka powiązana 6. Spółki handlowe jako przedsiębiorcy 6.1. Pojęcie przedsiębiorcy 6.2. Rachunkowość przedsiębiorców.

2 6.3. Status prawny przedsiębiorców zagranicznych Upadłość spółki jako przedsiębiorcy Uwagi wprowadzające Uwagi ogólne o sposobach regulacji prawnej niewypłacalność w poszczególnych systemach prawnych Podmioty objęte regulacją niewypłacalności Charakter prawny postępowań wobec podmiotów niewypłacalnych Wpływ przeprowadzenia postępowania w sprawie niewypłacalności na zobowiązania dłużnika Zagadnienia terminologiczne Zagadnienia ogólne międzynarodowego postępowanie upadłościowego Regulacja międzynarodowego postępowania upadłościowego w prawie Unii Europejskiej Polskie prawo upadłościowe i naprawcze Uwagi ogólne o prawie upadłościowym i naprawczym Podmioty objęte postępowaniem upadłościowym i naprawczym Przebieg postępowania upadłościowego 7. Zgrupowania spółek. Zarys problematyki prawa holdingowego 7.1. Wprowadzenie Struktura organizacyjna i typowe cechy zgrupowania spółek 7.3. Przegląd charakterystycznych problemów prawnych występujących w procesie tworzenia i zarządzania zgrupowaniami spółek Charakter prawny zgrupowania (grupy spółek) Obowiązki spółek dominujących i członków ich organów zarządzających wobec spółek zależnych, ich akcjonariuszy (udziałowców) i wierzycieli Konsekwencje przystąpienia lub utworzenia zgrupowania dla wspólników (akcjonariuszy) spółki dominującej i zależnej Regulacja stosunków między spółką zależną a spółką dominującą w kodeksie spółek handlowych (art. 6, 7 oraz ) Bankowa grupa kapitałowa jako przykład szczególnej regulacji zgrupowania spółek Literatura. Rozdział drugi Rejestracja spółek w rejestrze przedsiębiorców 1. Uwagi wprowadzające 2. Regulacja dotycząca rejestru spółek w prawie europejskim 3. Rozwój regulacji prawnej dotyczącej rejestru spółek w prawie polskim 4. Ogólne uwagi o Krajowym Rejestrze Sądowym 4.1. Budowa Krajowego Rejestru Sądowego 4.2. Sposób prowadzenia 4.3. Funkcje 4.4. Domniemania prawne związane z wpisem Domniemanie prawdziwości wpisu i nieistnienia danych niewpisanych Domniemanie powszechnej znajomości wpisu Obowiązek zgłaszania danych do rejestru Podmioty podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców Podmioty podlegające wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Rejestr dłużników niewypłacalnych. 5. Treść wpisów do rejestrów przedsiębiorców 5.1. Uwagi wprowadzające 5.2. Wpisy w dziale Wpisy w dziale Wpisy w dziale Wpisy w dziale Wpisy w dziale Wpisy w dziale 6

3 6. Postępowanie związane z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego 6.1. Regulacja prawna dotycząca postępowania w sprawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 6.2. Wszczęcie postępowania Zakres badania sprawy 6.4. Orzeczenie. 7. Środki przymuszające 7.1. Uwagi wprowadzające 7.2. Grzywna 7.3. Rozwiązanie spółki osobowej 7.4. Kurator z art. 26 u.k.r.s. Literatura Rozdział trzeci Firma 1. Podstawy prawne ochrony firmy 2. Określenie firmy 3. Budowa firmy Spółki osobowe Spółka jawna (sp.j.) Spółka partnerska (sp.p.) Spółka komandytowa (sp.k.) Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.) Spółki kapitałowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) Spółka akcyjna (S.A.). 4. Przepisy wspólne dla rozmaitych typów spółek Spółka w organizacji Spółka w likwidacji 4.3. Oddziały i przedstawicielstwa. 5. Ogólne zasady budowy firmy Zasada prawdziwości firmy Zasada jedności firmy Zasada wyłączności firmy Zasada jawności firmy Zasada kontynuacji firmy 6. Charakter prawny firmy 7. Ochrona firmy 8. Firma a oznaczenie przedsiębiorstwa. 9. Firma a znak towarowy lub usługowy 10. Zagraniczne nazwy handlowe Literatura.. Rozdział czwarty Prokura. 1. Geneza prokury 2. Regulacja prokury w Polsce 3. Istota prokury 4. Udzielenie prokury. 5. Zakres prokury. 6. Nieograniczalność prokury wobec osób trzecich 7. Wygaśnięcie prokury. 8. Zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców 9. Podpis prokurenta. Literatura. Rozdział piąty Spółka jawna 1. Rys historyczny. 2. Regulacja spółki jawnej w Polsce. 3. Pojęcie spółki jawnej.

4 4. Powstanie spółki Wprowadzenie Umowa spółki Obligatoryjne postanowienia umowy Wpis do rejestru. 5. Stosunek do osób trzecich Reprezentacja spółki Odpowiedzialność wspólnika za zobowiązania spółki 6. Stosunki wewnętrzne spółki Uwagi wstępne Prowadzenie spraw spółki 6.3. Majątek spółki Pojęcie udziału 6.5. Obowiązek lojalności 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki 7.1. Przyczyny rozwiązania spółki 7.2. Skutki wystąpienia przyczyny rozwiązania spółki Kontynuacja działalności spółki Kontynuacja działalności spółki w dotychczasowym składzie Kontynuacja działalności spółki w zmienionym składzie Przekształcenie spółki jawnej Przejęcie majątku przez jednego wspólnika spółki dwuosobowej Zakończenie działalności spółki Uzgodnienie sposobu zakończenia działalności spółki Likwidacja spółki Procedura likwidacji spółki Wprowadzenie Likwidatorzy Czynności likwidacyjne Zakończenie likwidacji. Literatura.. Rozdział szósty Spółka partnerska. 1. Charakterystyka ogólna 2. Definicja i reżim prawny spółki partnerskiej 3. Wolne zawody 4. Przesłanki materialnoprawne utworzenia spółki partnerskiej 5. Przesłanki formalne powstania spółki partnerskiej. 6. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej. 7. Reprezentacja i prowadzenie spraw spółki partnerskiej Prowadzenie spraw oraz reprezentacja 7.2. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki przez zarząd Prowadzenie spraw spółki, w której nie powołano zarządu Reprezentacja spółki, w której nie powołano zarządu 8. Pozostałe prawa i obowiązki partnera 9. Rozwiązanie spółki i jej likwidacja. Literatura. Rozdział siódmy Spółka komandytowa Rys historyczny Regulacja spółki komandytowej w Polsce Pojęcie spółki komandytowej Powstanie spółki Status prawny komplementariusza. 6. Status prawny komandytariusza 6.1. Uwagi wstępne Odpowiedzialność za zobowiązania spółki...

5 6.3. Odpowiedzialność nieograniczona Reprezentowanie spółki Prowadzenie spraw spółki Uprawnienia kontrolne Udział w zyskach i stratach.. 7. Rozwiązanie i likwidacja spółki... Literatura... Rozdział ósmy Spółka komandytowo-akcyjna.. 1. Charakterystyka ogólna Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej Pojęcie spółki komandytowo-akcyjnej Założyciele spółki 2.3. Powstanie spółki. 3. Prowadzenie spraw spółki.. 4. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej Funkcjonowanie organów spółki. 6. Status prawny komplementariusza i akcjonariusza Rozwiązanie i likwidacja spółki.. Literatura... Rozdział dziewiąty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konstrukcja prawna i charakterystyka ogólna Znaczenie i geneza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Definicja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako postać spółki kapitałowej Elementy osobowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Cele i wykorzystanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przesłanki powstania Umowa spółki Obligatoryjne postanowienia umowy Fakultatywne postanowienia umowy 2.5. Znaczenie pierwotnej umowy założycielskiej i możliwość jej zmiany Zgromadzenie kapitału zakładowego Kontrola wniesienia wkładów Zgłoszenie i wpis spółki do rejestru sądowego Następstwa naruszeń prawa przy zakładaniu spółki Kapitał zakładowy Pojęcie i funkcje Wielkość kapitału zakładowego Ochrona stałości kapitału zakładowego Podwyższenie kapitału zakładowego Cele i sposoby podwyższenia Pokrycie powiększonego kapitału Objęcie udziałów przez nowego wspólnika Objęcie udziałów przez wspólników dotychczasowych Wpis podwyższenia do rejestru sądowego Obniżenie kapitału zakładowego Przyczyny obniżenia Sposoby obniżenia kapitału Tryb obniżenia (wymogi formalne) Pozycja prawna wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Udziały w spółce Równość i nierówność praw i obowiązków Uprzywilejowanie udziałów Rodzaje praw i obowiązków...

6 4.5. Prawa korporacyjne Prawa majątkowe Prawo do udziału w zysku (do dywidendy) Obowiązki wspólnika Utrata członkostwa i zmiany osobowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 5.1. Uwagi ogólne Zbycie udziałów Inne rozporządzenia udziałami Wyłączenie wspólnika orzeczeniem sądowym Umorzenie udziałów Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Charakterystyka ogólna Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Funkcje Powołanie i odwołanie zarządu Kompetencje i obowiązki zarządu Obowiązek prowadzenia spraw i reprezentacji spółki Sposób prowadzenia spraw i reprezentowania spółki przez zarząd Ograniczenia reprezentacji spółki wykonywanej przez zarząd Szczególna kontrola reprezentacji spółki jednoosobowej Konflikt interesów członka zarządu i spółki Odpowiedzialność osobista członków zarządu Zgromadzenie wspólników Pojęcie i charakterystyka ogólna Kompetencje uchwałodawcze wspólników (zgromadzenia wspólników) Zwoływanie zgromadzenia wspólników Przebieg zgromadzenia i podejmowanie uchwał Możliwość podważenia uchwał wspólników Organy nadzoru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Fakultatywny i obowiązkowy nadzór Kompetencje organów nadzoru Sposób funkcjonowania rady nadzorczej i komisji rewizyjnej Powoływanie i odwoływanie organów nadzoru i ich członków Rozwiązanie i likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Rozwiązanie i czynności poprzedzające Przyczyny uzasadniające rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 7.3. Postępowanie likwidacyjne Likwidatorzy Utrata bytu prawnego... Literatura... Rozdział dziesiąty Spółka akcyjna Wiadomości ogólne o spółce akcyjnej Charakterystyczne cechy spółki akcyjnej Rys historyczny Wpływ systemu corporate governance na ustrój spółek akcyjnych Pojęcie systemu corporate governance Otwarty system corporate governance Zamknięty system corporate governance Polska jako przykład zamkniętego systemu corporate governance Powstanie spółki akcyjnej Czynności podejmowane przy zakładaniu spółki Podstawowe czynności założycielskie Dodatkowe czynności założycielskie Zawiązanie spółki Umowa założycielska Charakter prawny umowy założycielskiej...

7 Akt założycielski jednoosobowej spółki akcyjnej Statut spółki Charakter prawny Treść statutu Zawiązanie spółki, której statut określa minimalną lub maksymalną wysokość kapitału zakładowego Skutek zawiązania spółki Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego Ustanowienie zarządu i rady nadzorczej Wpis do rejestru Akcja Wprowadzenie Akcja jako ułamek kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe spółki Akcja jako prawo podmiotowe Wprowadzenie Charakterystyka praw udziałowych (korporacyjnych) w spółce Akcje zwykłe i uprzywilejowane Uprawnienia udziałowe Prawo do udziału w zysku Prawo do udziału w zysku a prawo do wypłaty dywidendy Przesłanki prawa do wypłaty dywidendy Sposób podziału zysku Zaliczka na poczet dywidendy Uprzywilejowanie akcji w zakresie dywidendy Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym Przesłanki udziału w majątku likwidacyjnym Reguły (zasady) podziału majątku likwidacyjnego Prawo poboru akcji Rola (funkcja) prawa poboru akcji Wyłączenie prawa poboru Prawo poboru obligacji zamiennych na akcje oraz obligacji z prawem pierwszeństwa Prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Prawo głosu na walnym zgromadzeniu Zakres Umowy akcjonariuszy co do sposobu wykonywania prawa głosu Wykonywanie prawa głosu Akcja uprzywilejowana co do głosu Prawo weta Skarbu Państwa Prawo zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia Wprowadzenie Osoby legitymowane do wytoczenia powództwa Przesłanki Skutki wniesienia powództwa Skutki wyroku Prawo do informacji Prawo do wniesienia powództwa o odszkodowanie na rzecz spółki 3.4. Akcja jako papier wartościowy Wprowadzenie Dokument akcji Akcje zdematerializowane Powstanie akcji jako deklaratywnego papieru wartościowego Akcje imienne i na okaziciela Akcje imienne Akcje na okaziciela Papiery wartościowe odnoszące się do akcji w obrocie zorganizowanym

8 Prawo do akcji Kwity depozytowe Obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa Prawo poboru Prawa pochodne Wykonywanie praw z akcji Wykonywanie praw z akcji imiennych (świadectw tymczasowych) Wykonywanie praw z akcji na okaziciela Wykonywanie praw z akcji w obrocie zorganizowanym Wykonywanie praw z kuponu dywidendowego Wykonywanie praw z akcji imiennych należących do wspólności majątkowej małżeńskiej Rozporządzanie akcją Przeniesienie akcji Zastaw i użytkowanie akcji Ograniczenia rozporządzania akcją Umorzenie akcji Uwagi wstępne Sposoby umorzenia akcji Umorzenie dobrowolne Umorzenie przymusowe Przesłanki umorzenia Postanowienie statutu Uchwała walnego zgromadzenia Obniżenie kapitału zakładowego Ustawowe umorzenie akcji Moment dojścia umorzenia akcji do skutku Nabywanie (obejmowanie) przez spółkę własnych akcji Wprowadzenie Wyjątki od zakazu nabywania własnych akcji Skutki nabycia własnych akcji Obowiązki informacyjne Ważność rozporządzenia Los praw udziałowych Obowiązek zbycia albo umorzenia akcji własnych Odpowiedzialność członków organów spółki Organy spółki akcyjnej Wprowadzenie Zarząd spółki akcyjnej Skład zarządu Powoływanie i zatrudnianie członków zarządu Wewnętrzny i zewnętrzny stosunek prawny Powołanie do zarządu i zmiany w składzie zarządu Zatrudnienie Skutek powołania Kadencja członka zarządu Mandat członka zarządu Prowadzenie spraw spółki Reprezentacja spółki Wygaśnięcie mandatu Rada nadzorcza Wprowadzenie Członkowie rady nadzorczej Powoływanie Wybór rady nadzorczej grupami Wynagrodzenie Kadencja i mandat...

9 Kadencja Kompetencje rady nadzorczej Zasada kolegialności Delegowanie członków rady nadzorczej Walne zgromadzenie Wprowadzenie Kompetencje walnego zgromadzenia Zwołanie walnego zgromadzenia Obrady walnego zgromadzenia Lista uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Otwarcie obrad Podejmowanie uchwał Uchwały wymagające kwalifikowanej większości Uchwały wymagające większości 2/3 głosów Uchwały wymagające 3/4 głosów Uchwały wymagające 4/5 głosów Uchwała wymagająca 95/100 głosów usuwanie akcjonariuszy mniejszościowych (squeeze out) Uchwały wymagające zgody wszystkich akcjonariuszy, których one dotyczą Uchwały wymagające jednomyślności Podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Podwyższenie kapitału zakładowego Zwyczajne podwyższenie kapitału zakładowego Wprowadzenie Zmiana statutu Podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji Emisja akcji Przebieg subskrypcji akcji Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Wprowadzenie Statutowe upoważnienie zarządu Uchwały zarządu Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Wprowadzenie Cele warunkowego podwyższenia Procedura Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki Obniżenie kapitału zakładowego Uchwała o obniżeniu kapitału Ochrona interesów wierzycieli Postępowanie konwokacyjne Uproszczone obniżenie kapitału zakładowego Wpis do rejestru Likwidacja i rozwiązanie spółki akcyjnej Uwaga terminologiczna Przyczyny otwarcia likwidacji Zaistnienie przyczyny przewidzianej w statucie Powzięcie przez walne zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby za granicę Ogłoszenie upadłości spółki Inne przyczyny przewidziane prawem Rozwiązanie na mocy orzeczenia sądu rejestrowego Rozwiązanie z mocy decyzji administracyjnej Skutki otwarcia likwidacji Likwidacja Status likwidatora...

10 Czynności przygotowawcze Zgłoszenie otwarcia likwidacji Ogłoszenie o otwarciu likwidacji i wezwanie wierzycieli Bilans otwarcia likwidacji Czynności likwidacyjne Zakończenie interesów bieżących spółki Ściągnięcie wierzytelności oraz należności w stosunku do akcjonariuszy Upłynnienie majątku Wypełnienie zobowiązań Uchylenie likwidacji Zakończenie likwidacji i rozwiązanie spółki... Literatura... Rozdział jedenasty Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Systematyka przepisów Łączenie się spółek Zagadnienia ogólne Uwagi wstępne Zakres podmiotowy Sposoby łączenia się spółek Wydanie udziałów (akcji). Dopłaty Wydanie udziałów (akcji) Dopłaty Charakter prawny akcji obejmowanych przez wspólników spółki przejmowanej Dzień połączenia Stosunek wymiany udziałów (akcji) Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących powstania spółki Uchylenie połączenia z powodu braków, o których mowa w art. 21 k.s.h Skutki połączenia Ustanie bytu prawnego spółki przejmowanej (spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki) Sukcesja uniwersalna Sytuacja prawna wspólników spółki przejmowanej (spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki) Oddzielne zarządzanie majątkiem Łączenie się spółek kapitałowych Postępowanie w sprawie łączenia się spółek kapitałowych Etap pierwszy: czynności przygotowawcze Etap drugi: powzięcie uchwał o połączeniu Etap trzeci: rejestracja i ogłoszenie o połączeniu Charakter prawny planu połączenia. Dopuszczalność wprowadzania zmian przez wspólników Zaskarżanie uchwał o połączeniu Sytuacja prawna osób o szczególnych uprawnieniach i posiadaczy papierów wartościowych innych niż akcje Odpowiedzialność odszkodowawcza Zakaz obejmowania udziałów (akcji) własnych Połączenie spółek bez podwyższenia kapitału zakładowego Szczególne przypadki łączenia się spółek Przejęcie przez spółkę przejmującą posiadającą co najmniej 90% udziałów (akcji) w kapitale zakładowym spółki przejmowanej Łączenie się spółek z o.o., których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej we wszystkich łączących się spółkach dziesięciu osób Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo akcyjnej (zarys regulacji prawnej) Łączenie się z udziałem spółek osobowych Uwagi ogólne Postępowanie w sprawie połączenia...

11 Sporządzenie planu połączenia Treść planu połączenia Zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego Badanie planu połączenia Zawiadomienie wspólników. Prawo wspólników do informacji Uchwała o połączeniu Zgłoszenie połączenia do sądu rejestrowego Ogłoszenie o połączeniu Odpowiedzialność za zobowiązania spółki osobowej Odpowiedzialność odszkodowawcza Podział spółek Uwagi wstępne Zakres podmiotowy Sposoby podziału Skutki podziału Rozwiązanie spółki dzielonej Wydanie udziałów (akcji) spółek przejmujących (spółek nowo zawiązanych). Dopłaty Dopłaty na rzecz wspólników spółki dzielonej Dopłaty na rzecz spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej Sukcesja uniwersalna Sytuacja prawna wspólników spółki dzielonej Postępowanie w sprawie podziału spółek Etap pierwszy: czynności przygotowawcze Sporządzenie planu podziału wraz z załącznikami Zgłoszenie planu podziału do sądu rejestrowego Ogłoszenie planu podziału Sporządzenie sprawozdań zarządów Badanie wkładów niepieniężnych Badanie planu podziału. Opinia biegłego Zawiadomienie wspólników Etap drugi: powzięcie uchwały o podziale Etap trzeci: rejestracja podziału, ogłoszenie o podziale Wpis wzmianki o uchwale Wykreślenie spółki dzielonej. Inne wpisy Ogłoszenie o podziale Zastrzeżenia do planu podziału. Żądanie wykupienia udziałów (akcji) Zaskarżanie uchwał o podziale Ochrona wierzycieli spółki dzielonej Inne elementy regulacji prawnej podziału spółek Podział jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (wzmianka) Przekształcenia spółek Uwagi wstępne Zagadnienia ogólne Zakres podmiotowy Dzień przekształcenia Istota i skutki przekształcenia Skutki w zakresie praw i obowiązków spółki przekształcanej Skutki w zakresie składu osobowego wspólników Skutki w zakresie brzmienia firmy Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących powstania spółki przekształconej Postępowanie w sprawie przekształcenia Sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami Badanie planu przekształcenia. Wyznaczenie biegłego rewidenta Zawiadomienie wspólników Uchwała o przekształceniu Wpis przekształcenia do rejestru Ogłoszenie o przekształceniu...

12 Uczestnictwo wspólników w spółce przekształconej Uwagi ogólne Roszczenie wspólnika o wypłatę kwoty pieniężnej Roszczenie o zwrot przedmiotu wkładu niepieniężnego Zaskarżenie uchwały o przekształceniu Odpowiedzialność odszkodowawcza Odpowiedzialność osób działających za spółkę Odpowiedzialność biegłego rewidenta Zagadnienia szczególne Przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową Przekształcenie spółki kapitałowej w spółkę osobową Przekształcenie spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową Przekształcenie spółki osobowej w inną spółkę osobową Przekształcenie spółki cywilnej... Literatura... Rozdział dwunasty Prawo kolizyjne spółek prawa handlowego Wprowadzenie Łącznik siedziby spółki Statut personalny spółki handlowej. Uwagi ogólne Zakres podmiotowy zastosowania statutu personalnego osoby prawnej do spółek handlowych. 5. Zakres spraw podlegających statutowi personalnemu spółki handlowej Typologia (kwalifikacja) spółek Tworzenie i rozwiązanie (likwidacja) spółki Organizacja spółki i stosunki między organami spółki a wspólnikami Treść i wykonywanie praw oraz obowiązków w spółkach handlowych Pozostałe zagadnienia Oddziały spółek zagranicznych w Polsce Umowy modyfikujące odpowiedzialność spółki, wspólników lub członków jej organów Skutki transgranicznej sukcesji uniwersalnej Umowy między jednym wspólnikiem (akcjonariuszem) a spółką... Rozdział trzynasty Europejskie prawo spółek Wprowadzenie Swoboda przedsiębiorczości Podstawy prawne Spółka w rozumieniu art. 54 TFUE Korzystanie przez spółki ze swobody przedsiębiorczości Zakaz ograniczania swobody przedsiębiorczości Transgraniczne przeniesienie siedziby spółki Imigracja spółki Emigracja spółki Zakładanie oddziału Wyrok ETS w sprawie Segers Wyrok ETS w sprawie Centros Wyrok ETS w sprawie Inspire Art Transgraniczna fuzja spółek Dyrektywy i rozporządzenia jako instrument integracji krajowego prawa spółek Zasady integracji prawa spółek Zasada pomocniczości Zasada proporcjonalności Zasada szczególnego umocowania Dyrektywa jako środek harmonizacji prawa spółek Obowiązek implementacji dyrektywy Dyrektywy europejskiego prawa spółek Rozporządzenia europejskiego prawa spółek Wprowadzenie...

13 Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych Spółka europejska Wprowadzenie Tworzenie spółki europejskiej Elementy procedury tworzenia spółki europejskiej Siedziba spółki europejskiej System organów spółki europejskiej Współdziałanie pracowników spółki europejskiej Spółdzielnia europejska Spółki ponadgraniczne z siedzibą w Polsce Wprowadzenie Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych Spółka europejska Założenie spółki europejskiej (art u.e.z.i.g.) Organy spółki europejskiej w systemie dualistycznym i systemie monistycznym Przeniesienie siedziby statutowej spółki europejskiej Zaangażowanie pracowników Spółdzielnia europejska Plany modernizacji europejskiego prawa spółek... Literatura...

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Kapitałowy charakter spółki akcyjnej i rola kapitału zakładowego. 4 3. Zasada surowości statutu...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2 Red. Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Rozdział pierwszy. Spółka jawna 1. Uwagi ogólne 2. Powstanie spółki 3. Majątek, wkłady, udziały 4. Stosunki zewnętrzne spółki

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3 I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3.. 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3.. I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/11/5061/3390 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena netto

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XXI Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/05/5061/16550 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa... XIX

Spis treści Przedmowa... XIX Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury pomocniczej... XXVII Rozdział I. Źródła, zakres i systematyka prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Cechy prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV

Spis treści. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV Rozdział I. Źródła, zakres i systematyka prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Cechy prawa handlowego... 1

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA AKCYJNA I. UTWORZENIE SPÓŁKI 1. forma umowy lub statutu i rejestracja forma aktu notarialnego albo rejestracja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Bibliografia...

Spis treści. Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wprowadzenie............................................... Wykaz skrótów.............................................. Bibliografia................................................. XI XIII XXI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa Przedmowa... XXIX Wykaz skrótów... XXXI Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa... 3 Rozdział 2. Źródła prawa spółek handlowych... 5 2.1. Prawo stanowione

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa Przedmowa... XXI Wykaz skrótów... XXIII Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa... 3 Rozdział 2. Źródła prawa spółek handlowych... 5 2.1. Prawo stanowione

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

Emisja akcji i obligacji

Emisja akcji i obligacji Małgorzata Gach Joanna Mizińska Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki Spis treści Spis treści Wstęp......................................................... 11 Rozdziały 1 5:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej................................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 27 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 28 80 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII

Spis treści. Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII Rozdział I. Spółka cywilna... 1.. 1. Źródła prawa... 1.. 2. Charakter prawny spółki cywilnej... 2.. I. Model normatywny spółki cywilnej... 2.. II. Problem podmiotowości

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna a spółki handlowe

Spółka cywilna a spółki handlowe Spółka cywilna a handlowe Spółka cywilna Spółki handlowe Podstawa prawna art. 860 875 k.c. k.s.h. Podmiotowość prawna Sposób współdziałania Cel współdziałania brak podmiotowości prawnej jedynie stosunek

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień

Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień SSR Małgorzata Gajewska-Nowak Katowice 26.04.2017r. Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień Budowa, Istota i cele Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Spis treści Wykaz skrótów.................................. 27 Powoływane akty prawne........................... 31 Wprowadzenie.................................. 35 Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Rozdział

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do piętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do osiemnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do osiemnastego wydania... V Spis treści Wstęp do osiemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A. Herbet KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, TOM II, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dwudziestego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dwudziestego wydania... V Spis treści Wstęp do dwudziestego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! PRAWO handlowe w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Jakub Salwa, Katarzyna Bielat-Sadowska, Wioletta Januszczyk, Joanna Ostojska, Dominika Latawiec-Chara, Marta Mianowska Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. ze schematami. Łukasz Zamojski SCHEMATY. 2018ŕ2019. rok akademicki

Kodeks spółek handlowych. ze schematami. Łukasz Zamojski SCHEMATY. 2018ŕ2019. rok akademicki KSH Kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski SCHEMATY rok akademicki 2018ŕ2019 KSH Kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski Zamów książkę w księgarni internetowej 4. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część III. Ustawowe typy spółek handlowych. Spółki kapitałowe Rozdział 13. Spółka akcyjna

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część III. Ustawowe typy spółek handlowych. Spółki kapitałowe Rozdział 13. Spółka akcyjna Przedmowa... Wykaz skrótów... XVII Część III. Ustawowe typy spółek handlowych. Spółki kapitałowe... 1 Rozdział 13. Spółka akcyjna... 3 13.1. Zarys historyczny... 34 13.1.1. Rodowód spółki akcyjnej... 34

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo Gdańsk, 13 grudnia 2018 r. PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo I Pula 1. Prawo gospodarcze i handlowe jako część prawa cywilnego. Zarys historii prawa handlowego.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie:dz.u. z 2008 r. Nr 118, poz. 747. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia].

Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]. Treść uchwał, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (akt notarialny sporządzony przez Notariusza

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO TOM 2 PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH STANISŁAW WŁODYKA (red.) 2. WYDANIE C. H. BECK Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Autorami

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane: Kancelaria Notarialna Anna Schodowska-Kalińska Ul. 17 Stycznia 2 06-400 Ciechanów Tel/fax 23 671 32 09, kom. 507 070 032 Mail: anna.schodowska-kalinska@notariusze.lodz.pl ZAŁOŻENIE dane Wspólników, to

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

kodeks spółek handlowych

kodeks spółek handlowych kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski SCHEMATY rok akademicki 2016 ŕ2017 kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 3. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XXI Wstęp... 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym... 13

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dr Tomasz Cicirko, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr Piotr Russel

Wpisany przez prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dr Tomasz Cicirko, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr Piotr Russel Podwyższenie kapitału zakładowego może odbywać się jako podwyższenie zwykłe i podwyższenie warunkowe, z subskrypcją akcji (prywatną, zamkniętą, otwartą) i zapisami na akcje. Jedne z najpoważniejszych zmian

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH PODRĘCZNIK AKADEMICKI 3. WYDANIE redakcja Andrzej Koch Jacek Napierała Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 23 Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych... 27

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki

Tekst jednolity Statutu Spółki Tekst jednolity Statutu Spółki DTP S.A. (dalej Spółka ) 1 Założyciel Założycielem Spółki jest spółka Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych U S T A W A z dnia 15 września 2000 r. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja podmiotowa

Restrukturyzacja podmiotowa Restrukturyzacja podmiotowa. Restrukturyzacja podmiotowa Rodzaje restrukturyzacji Łączenie Podział Przekształcenie krajowe transgraniczne Łączenie się spółek Uczestnicy procesu łączenia z wyłączeniem a)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:59:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:59:43 Numer KRS: Strona 1 z 8 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Spółka: Biomaxima Spółka Akcyjna Numer: 24/2018 Data: :52:37 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW Tytuł:

Raport Bieżący. Spółka: Biomaxima Spółka Akcyjna Numer: 24/2018 Data: :52:37 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW Tytuł: Raport Bieżący Spółka: Biomaxima Spółka Akcyjna Numer: 24/2018 Data: 28-06-2018 13:52:37 Typy rynków: NewConnect - Rynek Akcji GPW Tytuł: Zmiany w Statucie BioMaxima S.A. uchwalone na WZA 27 czerwca 2018

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:56:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:56:13 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.10.2017 godz. 13:56:13 Numer KRS: 0000358994 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów... Bibliografia... Wprowadzenie... XV XIX XXXIII Rozdział I. Ochrona wierzycieli łączących się spółek kapitałowych w wybrany

Spis treści Wykaz skrótów... Bibliografia... Wprowadzenie... XV XIX XXXIII Rozdział I. Ochrona wierzycieli łączących się spółek kapitałowych w wybrany Wykaz skrótów... Bibliografia... Wprowadzenie... XV XIX XXXIII Rozdział I. Ochrona wierzycieli łączących się spółek kapitałowych w wybranych systemach prawnych państw europejskich... 1 1. Regulacja prawa

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych. Prezentacja. Joanna Żukowska-Kalita Monika Markisz

Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych. Prezentacja. Joanna Żukowska-Kalita Monika Markisz Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych Prezentacja Joanna Żukowska-Kalita Monika Markisz Joanna Żukowska-Kalita Monika Markisz Kodeks spółek handlowych dla biegłych i księgowych Prezentacja

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo handlowe

STUDIA PRAWNICZE. Prawo handlowe STUDIA PRAWNICZE Prawo handlowe Książkę tę dedykuję mojemu synowi Sebastianowi Prawo handlowe Andrzej Kidyba profesor zwyczajny dr hab. nauk prawnych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. XI XIII Część I. Przepisy ogólne KSH..................................... 1

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011

Bardziej szczegółowo

STATUT Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie KRS tekst jednolity wpisany w KRS dn r.

STATUT Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie KRS tekst jednolity wpisany w KRS dn r. STATUT Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie KRS 0000377322 tekst jednolity wpisany w KRS dn. 20.02.2019 r. 1 1. Spółka działa pod firmą Setanta Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 31 października 2018 roku

Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2018 z dnia 31 października 2018 roku Załącznik do raportu bieżącego nr 56/2018 Cz. I. Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 października 2018 roku: Spółka podaje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK

PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK Warszawa, 3 czerwca 2014 roku PROJEKT UCHWAŁY O KTÓREJ ZAMIESZCZENIE W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MARVIPOL S.A. WNOSI WIĘKSZOŚCIOWY AKCJONARIUSZ MARIUSZ WOJCIECH KSIĄŻEK Projekt uchwały nr z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego ABC Data nr 40/ Zmiany w treści Statutu

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego ABC Data nr 40/ Zmiany w treści Statutu Załącznik nr 1 do raportu bieżącego ABC Data nr 40/2017 - Zmiany w treści Statutu W Statucie ABC Data S.A. ( Spółka ), którego tekst jednolity został przyjęty Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 1. 1. Firma Spółki brzmi: Boomerang Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 15 GRUDNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 15 GRUDNIA 2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 15 GRUDNIA 2015 R. W BYDGOSZCZY Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo