Spis treści Przedmowa... XIX

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści Przedmowa... XIX"

Transkrypt

1 Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury pomocniczej... XXVII Rozdział I. Źródła, zakres i systematyka prawa handlowego Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Cechy prawa handlowego Prawo handlowe to normy mieszczące się w prawie prywatnym, a nie publicznym Prawo handlowe to zespół norm prawa prywatnego Prawo handlowe dotyczy stosunków prawnych z udziałem przedsiębiorców... 2 II. Zakres prawa handlowego Rys historyczny... 3 I. Tradycja dwudziestolecia międzywojennego... 3 II. Kodeks handlowy. W kierunku nowej kodyfikacji Kodeks spółek handlowych a Kodeks cywilny... 5 I. Zasada jednolitości prawa cywilnego... 5 II. Zasady stosowania prawa cywilnego w prawie handlowym (prawie spółek handlowych) Artykuł 2 KSH Przesłanki stosowania Kodeksu cywilnego wprost Stosowanie Kodeksu cywilnego odpowiednio Umowa spółki handlowej... 9 I. Znaczenie umowy spółki handlowej... 9 II. Cechy umowy spółki handlowej... 9 III. Treść umowy spółki handlowej i zakres swobody jej kształtowania Zakres obligatoryjnych postanowień umowy spółki handlowej Swoboda umowy spółki handlowej Umowa spółki handlowej a umowa spółki cywilnej Rozdział II. Przedsiębiorca i jego regulacja w prawie handlowym (firma, prokura, rejestr) Pojęcie przedsiębiorcy I. Wielość definicji przedsiębiorcy w prawie prywatnym i publicznym II. Pojęcie przedsiębiorcy w Kodeksie cywilnym Rys historyczny i systemowy Elementy konstytuujące przedsiębiorcę według art KC Przedsiębiorca a przedsiębiorstwo Firma... 16

2 VI Spis treści I. Pojęcie firmy II. Konstrukcja firmy Uwagi wstępne Zasady konstruowania firm poszczególnych przedsiębiorców Zasady prawa firmowego III. Korzystanie z firmy i ochrona prawa do firmy Korzystanie z firmy Ochrona firmy Prokura I. Pojęcie prokury Definicja prokury Rys historyczny II. Udzielenie prokury Podmioty uprawnione do udzielenia prokury Tryb i kompetencje do udzielenia prokury Zdolność do bycia prokurentem Forma ustanowienia prokury. Wpis do rejestru III. Zakres umocowania prokurenta Czynności mające związek z prowadzeniem przedsiębiorstwa Ograniczenie zakresu umocowania prokurenta Wyłączenia z zakresu umocowania prokurenta Sposób wykonywania prokury. Prokura łączna IV. Dopuszczalność dalszego umocowania. Zakaz przenoszenia prokury. 24 V. Zakończenie prokury Sposoby zakończenia prokury Odwołanie prokury Wygaśnięcie prokury Rejestry przedsiębiorców I. Informacje ogólne II. Struktura i funkcje Krajowego Rejestru Sądowego Struktura KRS Funkcje KRS III. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru przedsiębiorców IV. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru stowarzyszeń V. Podmioty podlegające wpisowi do rejestru dłużników niewypłacalnych VI. Prowadzenie Krajowego Rejestru Sądowego Sądy rejestrowe jako organy prowadzące KRS Dane podlegające ujawnieniu w KRS Akta rejestrowe VII. Jawność rejestru przedsiębiorców KRS Pojęcie jawności rejestru VIII. Domniemania związane z wpisem do rejestru Domniemanie powszechnej znajomości wpisu. Jawność materialna wpisu Domniemanie prawdziwości wpisu i nieistnienia danych niewpisanych... 33

3 VII Rozdział III. Spółki osobowe. Ogólna charakterystyka Typy spółek osobowych I. Spółki osobowe uregulowane w Kodeksie spółek handlowych II. EUIG jako spółka osobowa Cechy spółek osobowych I. Katalog cech spółek osobowych II. Podmiotowość prawna spółek osobowych Zdolność prawna i procesowa spółek osobowych Prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą Struktura organizacyjna i majątek spółki osobowej Reprezentacja spółki osobowej przez wspólników Subsydiarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania Jednomyślna zmiana umowy spółki. Wprowadzenie nowego wspólnika Obligatoryjny i konstytutywny wpis do rejestru Rozdział IV. Spółka jawna Pojęcie spółki jawnej I. Definicja spółki jawnej II. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej Powstanie spółki jawnej I. Sposoby powstania spółki jawnej II. Utworzenie spółki jawnej ab initio Uwagi wstępne Umowa spółki jawnej Forma umowy Treść umowy spółki jawnej Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS Złożenie wniosku Wpis do rejestru III. Utworzenie spółki jawnej przez przekształcenie spółki cywilnej Uwagi wstępne Tryb przekształcenia Sukcesja praw spółki cywilnej przez spółkę jawną IV. Utworzenie spółki jawnej w trybie elektronicznym Stosunki zewnętrzne spółki jawnej I. Reprezentacja spółki jawnej Reprezentacja a prowadzenie spraw Zasady reprezentacji spółki jawnej przez wspólników Zasada samodzielnej reprezentacji spółki przez wspólnika Zasada nieograniczonego zakresu reprezentacji spółki przez wspólnika Zmiana ustawowego sposobu reprezentacji Modyfikacja sposobu reprezentacji w umowie spółki Sądowe pozbawienie prawa do reprezentacji II. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej Zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki jawnej Odpowiedzialność spółki jawnej za jej zobowiązania... 47

4 VIII Spis treści 3. Odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za jej zobowiązania Stosunki wewnętrzne w spółce jawnej I. Prowadzenie i kontrola spraw spółki Uwagi ogólne Wspólnicy jako osoby uprawnione i zobowiązane do prowadzenia spraw spółki Zasady prowadzenia spraw spółki jawnej przez wspólników Prokura w spółce jawnej Podejmowanie działalności konkurencyjnej i jej sankcjonowanie II. Wkład, udział kapitałowy, uczestnictwo w zysku i stracie Pojęcie i rodzaje wkładu. Zasada równości wkładów Pojęcie udziału kapitałowego wspólnika spółki jawnej i jego znaczenie Udział w zysku i stracie Rozwiązanie, wystąpienie wspólnika i likwidacja spółki I. Rozwiązanie spółki i wystąpienie wspólnika Katalog przyczyn rozwiązania spółki Rozwiązanie spółki jawnej z mocy ustawy Jednomyślna uchwała wspólników Wypowiedzenie umowy przez wspólnika lub jego wierzyciela Wypowiedzenie przez wspólnika Wypowiedzenie przez wierzyciela Rozliczenie z ustępującym wspólnikiem Rozwiązanie spółki przez sąd lub orzeczenie wystąpienia wspólnika Rozwiązanie z przyczyn przewidzianych w umowie spółki II. Spółka jawna w likwidacji Likwidacja a inne sposoby zakończenia działalności spółki Organizacja spółki jawnej w likwidacji Likwidatorzy Postępowanie likwidacyjne Jawność postępowania likwidacyjnego Zasady, cele i przebieg postępowania likwidacyjnego Zakończenie likwidacji Rozdział V. Spółka partnerska Pojęcie spółki partnerskiej I. Definicja spółki partnerskiej Powstanie spółki partnerskiej I. Uwagi wstępne II. Umowa spółki partnerskiej Forma umowy Treść umowy spółki partnerskiej III. Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS Złożenie wniosku Wpis do rejestru Stosunki zewnętrzne spółki partnerskiej I. Reprezentacja spółki partnerskiej Modele reprezentacji spółki partnerskiej... 62

5 IX 2. Reprezentacja spółki przez partnerów Samodzielna reprezentacja spółki przez partnerów Modyfikacje ustawowego sposobu reprezentacji spółki przez partnerów Reprezentacja spółki partnerskiej przez zarząd II. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej Model podstawowy Model rozszerzonej odpowiedzialności Stosunki wewnętrzne spółki partnerskiej I. Prowadzenie spraw spółki partnerskiej II. Kontrola spraw spółki partnerskiej III. Stosunki majątkowe w spółce partnerskiej Rozwiązanie spółki, wystąpienie partnera i likwidacja spółki partnerskiej Rozdział VI. Spółka komandytowa Pojęcie spółki komandytowej I. Definicja spółki komandytowej Powstanie spółki komandytowej I. Uwagi wstępne II. Utworzenie spółki komandytowej Umowa spółki komandytowej Forma umowy Treść umowy spółki komandytowej Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS III. Utworzenie spółki komandytowej w trybie elektronicznym Stosunki zewnętrzne spółki komandytowej I. Reprezentacja spółki komandytowej Zasada reprezentacji spółki przez komplementariuszy Przypadki reprezentacji spółki przez komandytariusza II. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej Uwagi wstępne Odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki Uwagi wstępne Suma komandytowa Wkład a zakres odpowiedzialności komandytariusza Szczególne przypadki odpowiedzialności komandytariusza Stosunki wewnętrzne spółki komandytowej I. Prowadzenie i kontrola spraw spółki komandytowej Uwagi ogólne Prowadzenie spraw spółki komandytowej Kontrola spraw spółki komandytowej II. Stosunki majątkowe w spółce komandytowej (wkład, udział kapitałowy, udział w zysku i stracie) Uwagi ogólne Wkład komandytariusza Udział komandytariusza w zysku i pokryciu straty Zmiany osobowe, rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowej... 78

6 X Spis treści Rozdział VII. Spółka komandytowo-akcyjna Pojęcie spółki komandytowo-akcyjnej I. Specyfika i podstawowe cechy spółki komandytowo-akcyjnej II. Definicja spółki komandytowo-akcyjnej Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej I. Uwagi wstępne II. Umowa spółki komandytowo-akcyjnej Forma umowy spółki komandytowo-akcyjnej Treść umowy spółki komandytowo-akcyjnej III. Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS Stosunki zewnętrzne spółki komandytowo-akcyjnej I. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej Zasada reprezentacji spółki przez komplementariuszy Przypadki reprezentacji spółki przez akcjonariusza II. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej Stosunki wewnętrzne spółki komandytowo-akcyjnej I. Struktura organizacyjna spółki komandytowo-akcyjnej Uwagi ogólne Prowadzenie spraw spółki komandytowo-akcyjnej Kontrola i nadzór w spółce komandytowo-akcyjnej Uwagi wstępne Kontrola wspólników Rada nadzorcza Walne zgromadzenie II. Stosunki majątkowe w spółce komandytowo-akcyjnej (wkład, udział kapitałowy, udział w zysku i stracie) Uwagi ogólne Udział wspólników w zysku Zmiany osobowe, rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej I. Zmiany w składzie wspólników II. Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej Rozdział VIII. Europejskie Ugrupowanie Interesów Gospodarczych (wzmianka) Pojęcie Europejskiego Ugrupowania Interesów Gospodarczych (EUIG) I. EUIG jako europejski typ spółki II. Cele EUIG III. Charakter prawny EUIG Powstanie EUIG I. Członkowie EUIG II. Zawarcie umowy i rejestracja EUIG Stosunki zewnętrzne EUIG I. Reprezentacja EUIG wobec osób trzecich II. Odpowiedzialność za zobowiązania EUIG Stosunki wewnętrzne EUIG I. Struktura organizacyjna EUIG II. Stosunki majątkowe EUIG Zmiany osobowe, rozwiązanie i likwidacja EUIG... 98

7 XI Rozdział IX. Spółki kapitałowe. Ogólna charakterystyka Typy spółek kapitałowych I. Spółki kapitałowe uregulowane w Kodeksie spółek handlowych II. Spółki kapitałowe uregulowane w innych aktach prawnych Cechy spółek kapitałowych I. Uwagi wstępne II. Osobowość prawna spółek kapitałowych III. Kapitał zakładowy IV. Wyłączenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki V. Struktura organizacyjna i majątek spółki kapitałowej VI. Reprezentacja spółki kapitałowej VII. Zasada rządów większości VIII. Swoboda zmian w składzie wspólników i obrotu prawami udziałowymi (akcjami) Rozdział X. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pojęcie spółki z o.o I. Specyfika i definicja spółki z o.o Powstanie spółki z o.o I. Uwagi wstępne II. Sporządzenie umowy spółki z o.o Forma umowy spółki z o.o Treść umowy spółki z o.o Spółka z o.o. w organizacji III. Wniesienie wkładów na kapitał zakładowy IV. Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS Struktura kapitałowa i udziałowa I. Kapitał zakładowy i jego podział na udziały II. Udział jako ucieleśnienie praw i obowiązków wspólnika w spółce Wprowadzenie Ustalenie statusu wspólnika. Księga udziałów Treść prawa udziałowego wspólnika Równość udziału i jego uprzywilejowanie Katalog praw wspólników Prawo do udziału w zysku (dywidendy) Prawo do zysku a prawo do dywidendy Zasady wypłaty dywidendy Obowiązki wspólnika Wniesienie wkładu Powtarzające się świadczenia niepieniężne Dopłaty III. Obrót udziałami w spółce z o.o Uwagi wstępne Zbywanie udziału Winkulacja udziałów Szczególne przypadki zbycia/nabycia udziału Spadkobranie Nabycie przez małżonków

8 XII Spis treści 4.3. Egzekucyjne zbycie udziału Ustanowienie użytkowania/zastawu na udziale Nabycie własnych udziałów Skutki sprzedaży udziału Umorzenie udziału Organy spółki z o.o I. Wprowadzenie II. Zarząd Pozycja prawna zarządu Prowadzenie spraw spółki Reprezentowanie spółki Skład i powoływanie zarządu Zakaz konkurencji III. Nadzór w spółce z o.o Modele nadzoru w spółce z o.o Indywidualna kontrola wspólnika Nadzór instytucjonalny w spółce z o.o Rada nadzorcza Pozycja prawna i kompetencje Skład i organizacja rady nadzorczej Powoływanie rady nadzorczej Komisja rewizyjna Kontrola spraw spółki przez rewidenta powołanego przez sąd rejestrowy IV. Zgromadzenie wspólników Uwagi wstępne Kompetencje zgromadzenia wspólników Rodzaje zgromadzenia wspólników Przebieg i organizacja zgromadzenia wspólników Podmioty uprawnione do zwołania zgromadzenia Czynności konieczne do zwołania zgromadzenia Organizacja zgromadzenia Podejmowanie uchwał Zaskarżanie uchwał zgromadzenia Zmiana umowy, wyłączenie wspólnika i rozwiązanie spółki I. Zmiana umowy spółki Tryb zmiany umowy spółki Podwyższenie kapitału zakładowego Obniżenie kapitału zakładowego II. Wyłączenie wspólnika Podmiotowe i przedmiotowe przesłanki wyłączenia Procedura wyłączenia wspólnika III. Rozwiązanie i likwidacja spółki Rozwiązanie spółki Likwidacja Cele postępowania likwidacyjnego Przebieg procedury likwidacyjnej Skutki procedury likwidacyjnej

9 XIII Rozdział XI. Spółka akcyjna Uwagi ogólne Struktura władz spółki akcyjnej Podstawowe zasady rozdziału kompetencji w spółce akcyjnej Problem grup kapitałowych Cel spółki akcyjnej Powstanie spółki akcyjnej Spółka akcyjna w organizacji Kapitał spółki akcyjnej Prawa i obowiązki akcjonariuszy Akcja jako papier wartościowy Przypadki współwłasności lub wspólności akcji Zbywalność akcji Osobiste uprawnienia akcjonariusza a uprawnienia związane z akcją Umorzenie akcji Struktura władz spółki uwagi ogólne Walne zgromadzenie I. Zwoływanie II. Organizacja i przebieg walnego zgromadzenia III. Zakres uprawnień WZA IV. Squeeze out, sell-out V. Konflikty na walnym zgromadzeniu VI. Prawo do informacji akcjonariusza na WZA Zarząd Programy opcji menedżerskich i pracowniczych Rada nadzorcza Odpowiedzialność członków władz I. Uwagi ogólne II. Odpowiedzialność cywilnoprawna III. Odpowiedzialność karna Zmiana statutu spółki akcyjnej Pojęcie i sposoby podwyższenia kapitału akcyjnego Obniżenie kapitału zakładowego Likwidacja spółki akcyjnej Rozdział XII. Spółka publiczna Uwagi ogólne Definicja i pojęcie spółki publicznej Dematerializacja akcji I. Dematerializacja właściwa II. Dematerializacja przed dematerializacją konstrukcyjne przeniesienie posiadania i inne metody Oferowanie i zbywanie akcji spółki publicznej I. Oferowanie akcji, prospekt i memorandum informacyjne II. Due diligence III. Book building IV. Road show V. Subemisja (underwriting)

10 XIV Spis treści VI. Przydział akcji spółki publicznej VII. Green shoe option VIII. Stabilizacja ceny IX. Asymilacja X. Split XI. Escrow agreement Warranty subskrypcyjne i opcyjne Obowiązki informacyjne I. Uprawnienia informacyjne akcjonariuszy spółek publicznych II. Obowiązki informacyjne spółek publicznych III. Wezwania i obowiązki informacyjne akcjonariuszy spółek publicznych Walne zgromadzenie spółki publicznej specyfika Inne przejawy odrębnej regulacji spółki publicznej I. Uwaga ogólna II. Odmienna regulacja zastawu na akcjach III. Ograniczenie wydawania akcji uprzywilejowanych IV. Władze spółki i reprezentacja akcjonariusza V. Squeeze-out w spółce prywatnej i publicznej VI. Zwiększona ochrona pewności obrotu w spółce publicznej Utrata statusu spółki publicznej i spółki notowanej I. Uwagi ogólne II. Utrata (nieuzyskanie) statusu spółki notowanej i statusu spółki publicznej jako sankcja III. Zniesienie dematerializacji akcji Rewident do spraw szczególnych Publiczna spółka komandytowo-akcyjna wzmianka Rozdział XIII. Przekształcenia spółek Uwagi ogólne I. Zasada sukcesji uniwersalnej i zasada kontynuacji II. Zasada ochrony wierzycieli III. Plan połączenia Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych i spółki komandytowo-akcyjnej Łączenie się z udziałem spółek osobowych Podział spółek Przekształcenia spółek Rozdział XIV. Spółka europejska (Societas Europaea, SE) (wzmianka) Pojęcie i podstawowe cechy spółki europejskiej I. Spółka europejska jako europejski typ spółki II. Firma, siedziba, założyciele spółki europejskiej Firma SE Siedziba SE Założyciele SE III. Charakter prawny SE Powstanie SE

11 XV I. Sposoby zakładania spółki europejskiej II. Założenie SE przez fuzję transgraniczną III. Założenie SE jako spółki holdingowej (utworzenie grupy kapitałowej SE) IV. Założenie SE jako spółki zależnej V. Założenie SE przez przekształcenie krajowej spółki akcyjnej VI. Jednoosobowe założenie SE jako spółki zależnej Stosunki wewnętrzne w SE I. Struktura kapitałowa, akcje, prawa i obowiązki akcjonariuszy SE II. Struktura organizacyjna SE Wybór pomiędzy dualistyczną a monistyczną strukturą organów Dualistyczny model zarządzenia spółką europejską Monistyczny model zarządzania spółką europejską Walne zgromadzenie SE Przekształcenie SE, transfer siedziby, rozwiązanie i likwidacja SE I. Przekształcenie SE w krajową spółkę akcyjną II. Transgraniczne przeniesienie siedziby SE III. Rozwiązanie, likwidacja i upadłość SE Uczestnictwo pracowników w SE Rozdział XV. Wybrane instrumenty finansowe Uwagi ogólne Obligacje Skarbowe papiery wartościowe Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne Jednostki rozrachunkowe Listy zastawne i hipoteczne Rozdział XVI. Rynek kapitałowy Podstawowe pojęcia i zasady I. Pojęcie oferty publicznej II. Dematerializacja papierów wartościowych, rachunek papierów wartościowych, depozyt papierów wartościowych Przedmiot obrotu I. Definicje i podziały II. Transakcja terminowa (futures, forwards) III. Opcja (warrant) IV. Swap V. Instrument bazowy VI. Pozycja krótka (short position) i pozycja długa (long position) Infrastruktura i podstawowe zasady obrotu na rynku regulowanym I. Infrastruktura rynku kapitałowego II. Obrót na rynku regulowanym Proces przeprowadzenia publicznej oferty, prospekt i memorandum Obowiązki informacyjne na rynku kapitałowym Znaczne pakiety akcji Manipulacja cenowa

12 XVI Spis treści Rozdział XVII. Prawo Unii Europejskiej Uwagi ogólne Europejskie regulacje prawa spółek Europejskie regulacje prawa rynku kapitałowego Rozdział XVIII. Geneza, zasady i podstawowe instytucje prawa upadłościowego Geneza instytucji upadłości; źródła polskiego prawa upadłościowego Istota i cele (funkcje) upadłości Podmiotowe i przedmiotowe aspekty instytucji upadłości Podstawy ogłoszenia upadłości (pojęcia niewypłacalności i stanu nadmiernego zadłużenia) I. Ogłoszenie upadłości z powodu niewypłacalności dłużnika (art. 11 ust. 1 i 1a PrUpad) II. Ogłoszenie upadłości z powodu nadmiernego zadłużenia dłużnika (art. 11 ust. 2) Skutki ogłoszenia upadłości I. Powstanie i skład masy upadłości II. Nieważność i bezskuteczność czynności prawnych upadłego Dochodzenie w postępowaniu upadłościowym wierzytelności, praw osobistych i roszczeń oraz uprawnień kształtujących I. Wierzytelność i jej zgłoszenie Układ w postępowaniu upadłościowym Podział funduszów masy upadłości I. Zasady sporządzenia planu podziału II. Zaspokojenie wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości III. Zaspokojenie wierzytelności powstałych po ogłoszeniu upadłości IV. Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo oraz praw osobistych i roszczeń Podstawy i formy odpowiedzialności syndyka Zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego oraz ich skutki Rozdział XIX. Prawo restrukturyzacyjne Wprowadzenie Cele postępowań restrukturyzacyjnych (art. 3 PrRestr) i naczelne zasady prawa restrukturyzacyjnego Zdolność restrukturyzacyjna Wszczęcie postępowań restrukturyzacyjnych I. Podmioty legitymowane do złożenia wniosku restrukturyzacyjnego II. Podstawy otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych Organy i uczestnicy postępowania restrukturyzacyjnego Sąd i sędzia-komisarz I. Sąd Właściwość rzeczowa Właściwość miejscowa II. Sędzia-komisarz Nadzorca i zarządca Dłużnik

13 XVII 9. Wierzyciele I. Wprowadzenie II. Organy wierzycieli Zgromadzenie wierzycieli Rada wierzycieli Układ I. Definicja, rodzaje i treść układów II. Wierzytelności objęte układem III. Zawarcie układu Propozycje układowe Plan restrukturyzacyjny (art. 10 PrRestr) Głosowanie nad układem Zatwierdzenie układu Skutki układu IV. Zmiana układu V. Uchylenie i wygaśnięcie układu Postępowanie o zatwierdzenie układu Przyspieszone postępowanie układowe I. Uwagi wstępne II. Ograniczenia prawa zarządu dłużnika III. Ochrona dłużnika i masy układowej Postępowanie układowe Postępowanie sanacyjne I. Uwagi wstępne II. Ograniczenie prawa zarządu dłużnika III. Ochrona dłużnika i masy sanacyjnej IV. Inne skutki otwarcia postępowania V. Sprzedaż składników mienia dłużnika Indeks rzeczowy

Spis treści. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV

Spis treści. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV Rozdział I. Źródła, zakres i systematyka prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Cechy prawa handlowego... 1

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. K. Bilewska, A. Chłopecki Prawo handlowe

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. K. Bilewska, A. Chłopecki Prawo handlowe PODRĘCZNIKI PRAWNICZE K. Bilewska, A. Chłopecki Prawo handlowe W sprzedaży: A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 18 Studia Prawnicze I. Weiss, W. Pyzioł, A. Szumański PRAWO SPÓŁEK, wyd. 2 Studia Prawnicze J.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 27 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 28 80 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Kapitałowy charakter spółki akcyjnej i rola kapitału zakładowego. 4 3. Zasada surowości statutu...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2 Red. Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Rozdział pierwszy. Spółka jawna 1. Uwagi ogólne 2. Powstanie spółki 3. Majątek, wkłady, udziały 4. Stosunki zewnętrzne spółki

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Katarzyna Bilewska, Aleksander Chłopecki Prawo handlowe

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. Katarzyna Bilewska, Aleksander Chłopecki Prawo handlowe PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Katarzyna Bilewska, Aleksander Chłopecki Prawo handlowe W sprzedaży: A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 17 Studia Prawnicze W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss PRAWO SPÓŁEK Studia Prawnicze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 1.2. Umowa założycielska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! PRAWO handlowe w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa Przedmowa... XXI Wykaz skrótów... XXIII Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa... 3 Rozdział 2. Źródła prawa spółek handlowych... 5 2.1. Prawo stanowione

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XXI Wstęp... 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym... 13

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3.. 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3.. I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3 I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XXI Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Spis treści Wykaz skrótów.................................. 27 Powoływane akty prawne........................... 31 Wprowadzenie.................................. 35 Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/11/5061/3390 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena netto

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne

Spis treści. Wykaz skrótów. Słowo wstępne Spis treści Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1 Wprowadzenie 1.1. Znaczenie i zastosowanie cywilnej w obrocie gospodarczym 1.2. Charakter prawny cywilnej 1.3. Spółka cywilna a spółka cicha 1.4. Spółka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp redaktora naukowego... Wykaz skrótów... Bibliografia... XXIII

Spis treści. Wstęp redaktora naukowego... Wykaz skrótów... Bibliografia... XXIII Wstęp redaktora naukowego... Wstęp... Wykaz skrótów... XV XVII XIX Bibliografia... XXIII Część I. Spółki... 1 1. Spółka cywilna... 1 1.1. Ogólna charakterystyka... 1 1.2. Spółka cywilna w określonych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/05/5061/16550 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo Gdańsk, 13 grudnia 2018 r. PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo I Pula 1. Prawo gospodarcze i handlowe jako część prawa cywilnego. Zarys historii prawa handlowego.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna a spółki handlowe

Spółka cywilna a spółki handlowe Spółka cywilna a handlowe Spółka cywilna Spółki handlowe Podstawa prawna art. 860 875 k.c. k.s.h. Podmiotowość prawna Sposób współdziałania Cel współdziałania brak podmiotowości prawnej jedynie stosunek

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA AKCYJNA I. UTWORZENIE SPÓŁKI 1. forma umowy lub statutu i rejestracja forma aktu notarialnego albo rejestracja

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Źródła odpowiedzialności

Rozdział I. Źródła odpowiedzialności Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Wprowadzenie Rozdział I. Źródła odpowiedzialności Rozdział II. Historia odpowiedzialności ő 2. Powstanie zobowiązań - historia II. Kodeks zobowiązań III. Prawo upadłościowe

Bardziej szczegółowo

Sanacja i upadłość przedsiębiorców

Sanacja i upadłość przedsiębiorców Sanacja i upadłość przedsiębiorców ì Powtórzenie materiału mgr Adrian Borys Instytut Prawa Cywilnego Zakład Postępowania Cywilnego adrian.borys@uwr.edu.pl Pojęcie prawa insolwencyjnego Prawo dotyczące

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin: 90 Wykład: 45 Ćwiczenia: 45. Treści programowe Wykłady Tematyka zajęć. Liczba godzin 2

Liczba godzin: 90 Wykład: 45 Ćwiczenia: 45. Treści programowe Wykłady Tematyka zajęć. Liczba godzin 2 WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 008/009 Przedmiot: Prawo handlowe Punkty ECTS: 9 Wykładowca: prof. dr hab. M. Stec, dr E. Bieniek-Koronkiewicz Prowadzący ćwiczenia: mgr M. Skrodzka,

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 3. wydanie. Zawiera nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.

Na egzamin! w pigułce 3. wydanie. Zawiera nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H. Na egzamin! PRAWO handlowe w pigułce 3. wydanie Zawiera nowe prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Wykaz skrótów... XI Wykaz literatury... XV Wykaz orzecznictwa... XXIII Wstęp... XXV Rozdział I. Postępowanie upadłościowe a układ... 1 1. Zagadnienia wstępne... 1 2. Rodzaje postępowań... 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do piętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XVII Wykaz wykorzystanych aktów normatywnych... XXXVII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Prawa zastawnicze ogólna charakterystyka... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH rodzaj podmiotowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna) osoba prawna rodzaj aktu założycielskiego

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach......................... Tytuł

Bardziej szczegółowo

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie układu.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie układu. Elementarz prawa upadłościowego Postępowanie o zatwierdzenie układu ogólna charakterystyka Bartosz Nowicki Adwokat w Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy Cel postępowania restrukturyzacyjnego Celem postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do osiemnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do osiemnastego wydania... V Spis treści Wstęp do osiemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dwudziestego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dwudziestego wydania... V Spis treści Wstęp do dwudziestego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO TOM 2 PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH STANISŁAW WŁODYKA (red.) 2. WYDANIE C. H. BECK Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Autorami

Bardziej szczegółowo

Zamów książkę w księgarni internetowej

Zamów książkę w księgarni internetowej Stan prawny na 31 sierpnia 2015 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor prowadzący Kinga Zając Łamanie Faktoria Wyrazu Sp. z o.o. Zamów książkę w księgarni internetowej Copyright by Wolters Kluwer SA,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI

Przewodnik po biznesie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. Podstawy działalności gospodarczej 1. Zasady Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 8 2. Wymogi ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 25 3. Obowiązki ustawowe Przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

Emisja akcji i obligacji

Emisja akcji i obligacji Małgorzata Gach Joanna Mizińska Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki Spis treści Spis treści Wstęp......................................................... 11 Rozdziały 1 5:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień

Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień SSR Małgorzata Gajewska-Nowak Katowice 26.04.2017r. Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień Budowa, Istota i cele Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania

25.02.2015r. (godz. 15.00-18.45) prowadzący: adw. Marian Jagielski, adw. Magdalena Filipowicz KRS, Spółka zo.o- praktyczne aspekty funkcjonowania Plan na rok 2015 szkolenia aplikantów adwokackich III roku (Prawo gospodarczo handlowe, Prawo gospodarcze publiczne, Prawo Europejskie, Prawo administracyjne, Postępowanie administracyjne, Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów... XIX

Spis treści. s. Nb. Wykaz skrótów... XIX Wykaz skrótów....................................................... XIX Rozdział 1. Zagadnienia ogólne......................................... 1 1 1. Pojęcie prawa upadłościowego i naprawczego........................

Bardziej szczegółowo

s. 12 s. 19 tabela FORMA I RYGOR UMOWY SPÓŁKI WZORZEC UMOWY

s. 12 s. 19 tabela FORMA I RYGOR UMOWY SPÓŁKI WZORZEC UMOWY s. 12 Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego układu

Spis treści. 1. Zagadnienia wstępne Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego układu Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Orzecznictwo... Wprowadzenie... XI XV XXIII XXV Rozdział I. Charakter prawny układu... 1 1. Zagadnienia wstępne... 1 2. Poglądy doktryny dotyczące charakteru prawnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Zagadnienia wstępne

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Rozdział I. Zagadnienia wstępne Wstęp... XV Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury... XXIX Rozdział I. Zagadnienia wstępne... 1 1. Uwagi ogólne... 1 I. Terminologia... 1 II. Pojęcie i ogólna charakterystyka spółki cywilnej... 3 III. Regulacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej................................

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:00:10 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:00:10 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.12.2016 godz. 09:00:10 Numer KRS: 0000370501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Bibliografi a A. Tekst ustawy Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych Przedmowa... XV Wykaz skrótów... XVII Bibliografia... XIX A. Tekst ustawy... 1 Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz.U. Nr 86, poz. 959) tekst jednolity z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. ze schematami. Łukasz Zamojski SCHEMATY. 2018ŕ2019. rok akademicki

Kodeks spółek handlowych. ze schematami. Łukasz Zamojski SCHEMATY. 2018ŕ2019. rok akademicki KSH Kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski SCHEMATY rok akademicki 2018ŕ2019 KSH Kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski Zamów książkę w księgarni internetowej 4. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych

Spis treści: Rozdział 1. Rodzaje spółek osobowych Spółki osobowe. Prawo spółek. Prawo podatkowe i bilansowe. Sebastian Kuros, Monika Toczek, Anna Kuraś Spółki osobowe stają się coraz popularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej. Wynika to

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:46:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:46:50 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.01.2017 godz. 14:46:50 Numer KRS: 0000075508 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:54:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 22:54:19 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.09.2016 godz. 22:54:19 Numer KRS: 0000140382 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spó ki handlowe. w pytaniach i odpowiedziach. Jerzego Jacyszyna

Spó ki handlowe. w pytaniach i odpowiedziach. Jerzego Jacyszyna Spó ki handlowe w pytaniach i odpowiedziach Anna Koronkiewicz-Wiórek Bogusław Ksià ek Marta Piotrowska-Kłak Lidia Siwik Anna Âmigaj Łukasz Âwiderek pod redakcjà naukowà Jerzego Jacyszyna Wydanie 3 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Co grozi prezesowi czyli odpowiedzialność kadry menadżerskiej za doprowadzenie do stanu niewypłacalności. radca prawny Bartosz Sierakowski

Co grozi prezesowi czyli odpowiedzialność kadry menadżerskiej za doprowadzenie do stanu niewypłacalności. radca prawny Bartosz Sierakowski Co grozi prezesowi czyli odpowiedzialność kadry menadżerskiej za doprowadzenie do stanu niewypłacalności radca prawny Bartosz Sierakowski Czym jest niewypłacalność? Przesłanka płynnościowa Utrata zdolności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... XV XIX Wprowadzenie... XXVII Rozdział I. Instrumenty finansowe i środki pieniężne jako składniki majątku dłużnika, do których może być skierowana egzekucja z innych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:56:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:56:13 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.10.2017 godz. 13:56:13 Numer KRS: 0000358994 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2015 godz. 11:59:47 Numer KRS: 0000525241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A. Herbet KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, TOM II, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

Postępowanie sanacyjne w nowym prawie restrukturyzacyjnym. Regulacje prawne i praktyka

Postępowanie sanacyjne w nowym prawie restrukturyzacyjnym. Regulacje prawne i praktyka Postępowanie sanacyjne w nowym prawie restrukturyzacyjnym Regulacje prawne i praktyka Charakterystyka postępowań restrukturyzacyjnych Karol Pietras Cele postępowania restrukturyzacyjnego Postępowanie restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 21:41:11 Numer KRS: 0000200684

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 21:41:11 Numer KRS: 0000200684 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 21:41:11 Numer KRS: 0000200684 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:59:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:59:43 Numer KRS: Strona 1 z 8 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Spółka cywilna umowy z ostatnich zajęć Brak zabezpieczenia w przypadku śmierci Eugeniusza Udziały w spółce cywilnej (w

Bardziej szczegółowo