Spis treści. Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII"

Transkrypt

1 Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII Rozdział I. Spółka cywilna Źródła prawa Charakter prawny spółki cywilnej I. Model normatywny spółki cywilnej II. Problem podmiotowości prawnej spółki cywilnej III. Spółka cywilna a niektóre instytucje pokrewne Tak zwana spółka wewnętrzna Problem kwalifikacji prawnej tzw. spółki cichej IV. Zastosowanie spółki cywilnej Powstanie stosunku spółki cywilnej I. Wspólnicy II. Treść umowy spółki III. Forma umowy spółki IV. Pozostałe zagadnienia Majątek spółki cywilnej I. Pojęcie, struktura i charakter prawny majątku spółki II. Umowne określenie udziałów wspólników w majątku spółki III. Podział majątku wspólnego w czasie trwania spółki IV. Ochrona majątku wspólnego przed ingerencją ze strony. wierzycieli osobistych wspólnika Prawa i obowiązki wspólników I. Uwagi ogólne II. Prawa i obowiązki o charakterze majątkowym Obowiązek wniesienia wkładu Obowiązek wykonywania innych oznaczonych działań. na rzecz spółki Prawo żądania podziału i wypłaty zysku Uprawnienie do części majątku spółki w razie wystąpienia wspólnika Uprawnienie do części majątku spółki w razie jej. rozwiązania III. Prawa i obowiązki o charakterze korporacyjnym... 27

2 VI Spis treści.. 1. Prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki Uprawnienie do reprezentowania spółki Odpowiedzialność za zobowiązania spółki Zmiana treści stosunku prawnego spółki Rozwiązanie stosunku prawnego spółki Rozdział II. Spółka jawna Źródła prawa Ogólna charakterystyka spółki jawnej I. Definicja ustawowa spółki jawnej II. Podmiotowość prawna spółki jawnej III. Firma spółki jawnej IV. Spółka jawna jako osobowa spółka handlowa V. Zastosowanie spółki jawnej Tworzenie spółki jawnej I. Uwagi ogólne II. Wspólnicy III. Umowa o utworzenie spółki jawnej (umowa spółki jawnej) IV. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną V. Wpis do rejestru przedsiębiorców VI. Zmiana składu osobowego spółki jawnej Majątek spółki jawnej I. Charakter prawny II. Udział kapitałowy wspólnika Prawa i obowiązki wspólników I. Uwagi ogólne II. Prawa i obowiązki o charakterze korporacyjnym Prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki Prawo do reprezentowania spółki Prawo wspólnika do informacji Obowiązek lojalności wspólnika wobec spółki Uprawnienie do wypowiedzenia umowy spółki Prawo żądania rozwiązania spółki III. Prawa i obowiązki o charakterze majątkowym Obowiązek (ciężar) partycypacji w stratach spółki Prawo do podziału i wypłaty zysku Prawo do odsetek od udziału kapitałowego Prawo do wypłaty udziału w majątku spółki w razie. ustąpienia wspólnika ze spółki Prawo do wypłaty udziału w majątku spółki w razie jej. likwidacji Prawo wspólnika do zwrotu rzeczy wniesionych do spółki. tytułem wkładu do używania Rozwiązanie spółki i jej likwidacja I. Przyczyny rozwiązania spółki II. Skutki rozwiązania spółki... 78

3 VII Odpowiedzialność spółki i wspólników I. Odpowiedzialność spółki i wspólników wobec osób trzecich II. Uprawnienia wierzyciela osobistego wspólnika Rozdział III. Spółka partnerska Źródła prawa Ogólna charakterystyka spółki partnerskiej I. Definicja ustawowa spółki partnerskiej II. Firma spółki partnerskiej III. Zastosowanie spółki partnerskiej Tworzenie spółki partnerskiej I. Wspólnicy II. Umowa spółki partnerskiej III. Wpis do rejestru przedsiębiorców Prowadzenie spraw spółki partnerskiej i jej reprezentacja I. Prowadzenie spraw spółki II. Reprezentacja spółki partnerskiej Rozwiązanie spółki partnerskiej Odpowiedzialność spółki partnerskiej i partnerów za. zobowiązania spółki Rozdział IV. Spółka komandytowa Zagadnienia ogólne I. Źródła prawa II. Charakter prawny III. Odmiany (podtypy) spółki komandytowej IV. Internetowy podtyp spółki komandytowej V. Zastosowanie spółki komandytowej w praktyce Powstanie spółki komandytowej I. Wspólnicy II. Sposoby powstania spółki komandytowej Sposób podstawowy Inne sposoby III. Umowa spółki komandytowej Forma umowy Forma aktu notarialnego Wzorzec umowy udostępniany w systemie teleinformatycznym Treść umowy Treść umowy spółki komandytowej zawieranej. w formie aktu notarialnego Treść umowy spółki komandytowej zawieranej przy pomocy wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym IV. Rejestracja spółki komandytowej V. Spółka komandytowa w stadium organizacji

4 VIII Spis treści Majątek spółki komandytowej I. Pojęcie i charakter prawny majątku spółki komandytowej II. Udział wspólnika w spółce komandytowej III. Wkład wspólnika do spółki komandytowej Prawa i obowiązki wspólników I. Zakres stosowania przepisów o prawach i obowiązkach. wspólników spółki jawnej do spółki komandytowej II. Obowiązek wniesienia wkładu do spółki komandytowej III. Prowadzenie spraw spółki komandytowej Pojęcie prowadzenia spraw spółki Wspólnicy uprawnieni i zobowiązani do prowadzenia. spraw spółki Wielość osób uprawnionych do prowadzenia spraw spółki IV. Prawo kontroli spółki komandytowej V. Reprezentacja spółki komandytowej Pojęcie reprezentacji spółki Obowiązki komplementariuszy reprezentacji spółki Zakres prawa komandytariuszy do reprezentacji spółki Odpowiedzialność spółki i wspólników spółki komandytowej I. Problem odpowiedzialności spółki komandytowej wobec. osób trzecich II. Odpowiedzialność komandytariusza wobec osób trzecich za zobowiązania spółki III. Odpowiedzialność komplementariusza wobec osób trzecich. za zobowiązania spółki Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowej Rozdział V. Spółka komandytowo-akcyjna Zagadnienia ogólne I. Źródła prawa Uwagi ogólne Odesłanie do przepisów o spółce jawnej Odesłanie do przepisów o spółce akcyjnej II. Charakter prawny III. Zastosowanie spółki komandytowo-akcyjnej w praktyce Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej I. Wspólnicy II. Sposoby powstania spółki komandytowo-akcyjnej Sposób podstawowy a inne sposoby Realizacja sposobu podstawowego III. Statut spółki komandytowo-akcyjnej Forma statutu Treść statutu IV. Rejestracja spółki komandytowo-akcyjnej V. Spółka komandytowo-akcyjna w organizacji

5 IX Majątek spółki komandytowo-akcyjnej I. Pojęcie i charakter prawny majątku spółki komandytowo-. -akcyjnej II. Udział wspólnika w spółce komandytowo-akcyjnej III. Wkład wspólnika do spółki komandytowo-akcyjnej Wkłady wnoszone do spółki poza kapitałem zakładowym Wkłady wnoszone do spółki w ramach kapitału. zakładowego Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej I. Zagadnienia wprowadzające II. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej Reprezentacja spółki przez komplementariuszy (reguła) Reprezentacja spółki przez akcjonariusza na zasadzie pełnomocnictwa (wyjątek) III. Prowadzenie spraw spółki komandytowo-akcyjnej przez komplementariuszy Prawo i obowiązek komplementariuszy prowadzenia. spraw spółki Powierzenie prowadzenia spraw spółki wybranym komplementariuszom Pozbawienie wybranych komplementariuszy prawa. prowadzenia spraw spółki Sposób prowadzenia spraw spółki przez kilku komplemen-. tariuszy IV. Rada nadzorcza i czynności nadzorcze w spółce komandy-. towo-akcyjnej Charakter prawny i kompetencje rady nadzorczej spółki komandytowo-akcyjnej Powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej Wykonywanie czynności nadzorczych w braku powołania. rady nadzorczej Problem dopuszczalności prawa do wykonywania. indywidualnego nadzoru nad spółką komandytowo-akcyjną. przez akcjonariusza V. Walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej Charakter prawny i kompetencje walnego zgromadzenia. spółki komandytowo-akcyjnej Zwoływanie i odbywanie walnego zgromadzenia Udział komplementariusza w walnym zgromadzeniu Zakres prawa głosu w walnym zgromadzeniu Wyrażanie zgody przez komplementariuszy na uchwałę. walnego zgromadzenia Odpowiedzialność spółki i wspólników spółki komandytowo-. -akcyjnej I. Problem odpowiedzialności spółki komandytowo-akcyjnej. wobec osób trzecich

6 X Spis treści.. II. Odpowiedzialność komplementariusza wobec osób trzecich. za zobowiązania spółki III. Odpowiedzialność akcjonariusza wobec osób trzecich za zobowiązania spółki IV. Odpowiedzialność wspólnika (akcjonariusza i komplemen-. tariusza) wobec spółki V. Odpowiedzialność osób działających w imieniu spółki. w organizacji VI. Odpowiedzialność za niedojście do skutku spółki komandy-. towo-akcyjnej Wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowo-akcyjnej I. Wystąpienie komplementariusza ze spółki II. Wystąpienie akcjonariusza ze spółki Rozwiązanie i likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej I. Rozwiązanie spółki komandytowo-akcyjnej II. Likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej Rozdział VI. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zagadnienia ogólne I. Źródła prawa Geneza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przepisy Kodeksu spółek handlowych Przepisy poza Kodeksem spółek handlowych Prawo umowne Problem stosowania przepisów europejskiego prawa. spółek II. Charakter prawny spółki z o.o Cechy spółki z o.o Elementy osobowe spółki z o.o Problem reformy spółki z o.o Internetowy podtyp spółki z o.o Specyfika jednoosobowej spółki z o.o III. Zastosowanie spółki z o.o Cel utworzenia spółki z o.o Ograniczenia zakresu stosowania spółki z o.o Problem wyboru formy spółki z o.o Powstanie spółki z o.o I. Założyciele II. Sposoby tworzenia spółki z o.o Tworzenie spółki z o.o. metodą tradycyjną przy. zastosowaniu formy aktu notarialnego dla umowy spółki Tworzenie spółki z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy. tej spółki udostępnianego w systemie teleinformatycznym III. Spółka z o.o. w organizacji Charakter prawny spółki z o.o. w organizacji Reprezentacja spółki z o.o. w organizacji

7 XI.. 3. Odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte w imieniu spółki z o.o. w organizacji Odpowiedzialność za niedojście do skutku spółki z o.o Wady oświadczeń woli osób działających w imieniu. spółki z o.o. w organizacji Problem potrzeby wyróżnienia spółki z o.o. w organizacji. dla jej internetowego podtypu IV. Przegląd czynności niezbędnych do utworzenia. spółki z o.o V. Umowa założycielska Forma Forma aktu notarialnego Wzorzec umowy udostępniony w systemie teleinformatycznym Treść umowy Treść umowy spółki z o.o. zawieranej w formie aktu notarialnego Treść umowy spółki z o.o. zawieranej przy pomocy. wzorca udostępnionego w systemie teleinforma-. tycznym VI. Zebranie kapitału zakładowego VII. Ustanowienie organów Powołanie zarządu Ustanowienie organów nadzoru Ukonstytuowanie się zgromadzenia wspólników VIII. Rejestracja spółki z o.o Zgłoszenie spółki do rejestru przedsiębiorców Zakres kognicji sądu rejestrowego Wpis spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców Prawne skutki wadliwego wpisu spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców IX. Dodatkowe czynności prawne związane z powstaniem. spółki z o.o Kapitał zakładowy i majątek spółki I. Pojęcie kapitału zakładowego spółki II. Cechy kapitału zakładowego Pojęcie i rodzaje Określenie wartości kapitału zakładowego w kwocie. pieniężnej Jednoczesne wniesienie wkładów przez wszystkich. wspólników i realne ich pokrycie Stałość kapitału zakładowego Jednolitość kapitału zakładowego III. Funkcje kapitału zakładowego Pojęcie i rodzaje Funkcja prawna kapitału zakładowego

8 XII Spis treści.. 3. Funkcja ekonomiczna (gospodarcza) kapitału zakładowego Funkcja gwarancyjna kapitału zakładowego IV. Sposoby pokrycia kapitału zakładowego Rodzaje wkładów Wkłady pieniężne Wkłady niepieniężne Odpowiedzialność wspólnika z tytułu wkładu V. Podwyższenie kapitału zakładowego Pojęcie i cele Zmiany strukturalne Tryb i podstawa prawna podwyższenia kapitału. zakładowego Pojęcie i rodzaje trybów podwyższenia kapitału. zakładowego Tryb podwyższenia kapitału zakładowego. dokonywany bez zmiany umowy spółki Tryb podwyższenia kapitału zakładowego opierający. się na zmianie umowy spółki Tryb podwyższenia kapitału zakładowego. dokonywany na podstawie przepisów ustawy. Prawo restrukturyzacyjne Wspólne wymagania dotyczące podwyższenia. kapitału zakładowego we wszystkich trzech trybach podwyższenia Źródła pokrycia podwyższenia kapitału zakładowego Pojęcie i rodzaje Podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów pochodzących od dotychczasowych lub nowych. wspólników Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków. własnych spółki Podwyższenie kapitału zakładowego przez konwersję wierzytelności przysługujących innym podmiotom. wobec spółki na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego VI. Obniżenie kapitału zakładowego Pojęcie i cele Zmiany strukturalne Podstawa prawna i tryb Sposoby obniżenia kapitału zakładowego Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego VII. Kapitał zakładowy a inne kapitały własne spółki. (zapasowy, rezerwowy, inne fundusze celowe) Udziały i wspólnicy I. Udziały

9 XIII.. 1. Pojęcie udziału Objęcie oraz nabycie udziału Treść udziału Wartość udziału Rodzaje udziałów Obciążenie udziału Umorzenie udziału Pojęcie, przyczyny i zakres umorzenia udziału Klasyfikacje umorzenia udziału Postępowanie związane z umorzeniem udziału Skutki umorzenia udziału Księga udziałów II. Status prawny wspólnika Nabycie i utrata uczestnictwa w spółce Prawne konsekwencje uzyskania statusu wspólnika Zmiana statusu wspólnika III. Prawa wspólników Klasyfikacja praw wspólników Prawa majątkowe Prawo do dywidendy Prawo pierwszeństwa do objęcia przez wspólnika. nowych udziałów w podwyższonym kapitale. zakładowym Prawo do uzyskania częściowej lub całkowitej. wypłaty udziału Prawo do rozporządzenia udziałem Prawo do wynagrodzenia za powtarzające się. świadczenia niepieniężne Prawo uzyskania zwrotu dopłat Prawo do udziału w podziale masy likwidacyjnej. spółki Prawa korporacyjne Prawo do uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników. i prawo głosu Prawo wspólnika do zaskarżenia uchwał wspólników Prawo do indywidualnej kontroli spółki przez. wspólnika Prawo żądania rozwiązania spółki Bierne prawo wyboru do organów spółki Prawo do wytoczenia powództwa na rzecz spółki. (actio pro socio) Prawa mniejszości i większości Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego. zgromadzenia wspólników oraz żądania umieszczenia. w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. wspólników poszczególnych spraw

10 XIV Spis treści.4.2. Prawo żądania wyznaczenia przez sąd rejestrowy. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań. finansowych Prawo żądania wyłączenia wspólnika ze spółki IV. Obowiązki wspólników Klasyfikacja obowiązków wspólników Obowiązki majątkowe Obowiązek wspólnika wniesienia wkładu na pokrycie. udziału Obowiązek wyrównania spółce brakującej wartości. wkładu niepieniężnego Obowiązek objęcia nowych udziałów Obowiązek wyrównania ubytku w kapitale. zakładowym Obowiązek dokonywania powtarzających się. świadczeń niepieniężnych Obowiązek dokonywania dopłat na rzecz spółki Obowiązki korporacyjne Obowiązek lojalnego wykonywania praw wspólnika Obowiązek podejmowania określonych funkcji. przez wspólnika na rzecz spółki Obowiązek powstrzymania się przez wspólnika. od działań konkurencyjnych V. Zmiana składu osobowego spółki z o.o VI. Rozstrzyganie konfliktów między spółką a wspólnikami Organy spółki z o.o I. Zagadnienia ogólne Pojęcie i rola organów spółki z o.o Miejsce, zakres i charakter prawny regulacji organów. spółki z o.o Przepisy Kodeksu spółek handlowych Postanowienia umowy spółki Regulaminy Ustawodawstwo szczególne Klasyfikacja organów spółki z o.o Rodzaje organów (system dualistyczny) Organy właścicielskie oraz menedżerskie. (zasady corporate governance) Obligatoryjny czy fakultatywny charakter organów Kolegialny czy jednoosobowy charakter organów Zasady podziału kompetencji pomiędzy organami. spółki z o.o Zasada ogólna Zasada wyłączności kompetencji określonego organu. spółki oraz wyjątki od tej zasady

11 XV.4.3. Zasada podziału kompetencji organów spółki. w zakresie prowadzenia jej spraw Zakaz dawania zarządowi przez radę nadzorczą. wiążących poleceń w zakresie prowadzenia spraw. spółki Problem dopuszczalności dawania zarządowi. wiążących poleceń w zakresie prowadzenia spraw. spółki przez wspólników (zgromadzenie wspólników) Problem tzw. kadłubowych organów spółki z o.o Pojęcie tzw. kadłubowego organu spółki z o.o Skutki prawne wystąpienia w spółce tzw. kadłubowego. zarządu bądź rady nadzorczej czy komisji rewizyjnej Ochrona spółki z o.o. przed negatywną praktyką. korporacyjną pojawienia się w spółce tzw. kadłubo-. wego organu Tak zwane niepełne czynności prawne spółki z o.o Klasyfikacje Czynności prawne spółki podjęte przez zarząd bez. zgody rady nadzorczej albo zgromadzenia wspólników Czynności prawne spółki podjęte bez zgody osoby. trzeciej Czynności prawne podjęte przez spółkę wadliwie reprezentowaną Zakaz powoływania określonych osób do organów. spółki z o.o Pojęcie i klasyfikacje Zakazy z mocy Kodeksu spółek handlowych Zakazy z mocy przepisów szczególnych (odesłanie) Pozostałe zagadnienia ogólne Osoba prawna jako członek organów spółki z o.o Uczestnictwo pracowników w organach spółki z o.o II. Zarząd Powołanie i odwołanie członków zarządu Powołanie członków zarządu Kadencja i mandat członka zarządu Powołanie członka zarządu w trakcie kadencji Odwołanie członka zarządu Rezygnacja członka zarządu Kompetencje Prowadzenie spraw spółki Reprezentacja spółki Sposób działania Sposób prowadzenia spraw spółki przez członków. zarządu Sposób reprezentacji spółki przez członków zarządu Obowiązek lojalności członka zarządu względem spółki

12 XVI Spis treści.. III. Rada nadzorcza Powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej Zasady ogólne Kadencja i mandat członka rady nadzorczej. (odesłanie) Kompetencje Uwagi ogólne Kompetencje kontrolne Udział w prowadzeniu spraw spółki (kompetencje. nadzorcze sensu stricto) Kompetencje organizacyjne Wyjątkowe kompetencje w zakresie reprezentacji. spółki Sposób działania Zasada indywidualnego działania członków rady. nadzorczej Zwoływanie, odbywanie posiedzeń rady nadzorczej i podejmowanie uchwał Problem zaskarżania uchwał rady nadzorczej Problem obowiązku lojalności członka rady. nadzorczej względem spółki IV. Komisja rewizyjna Powołanie i odwołanie członków komisji rewizyjnej Zasady ogólne Powołanie członka komisji rewizyjnej Odwołanie członka komisji rewizyjnej Kompetencje Kompetencje kontrolne Problem rozszerzenia kompetencji komisji. rewizyjnej Zagadnienia pozostałe Sposób działania Zakaz dawania wiążących poleceń zarządowi przez. komisję rewizyjną Problem obowiązku lojalności członka komisji. rewizyjnej względem spółki V. Zgromadzenie wspólników Zwołanie Zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenie. wspólników Organy bądź podmioty uprawnione do zwołania. zgromadzenia wspólników Postępowanie związane ze zwołaniem zgromadzenia wspólników Kompetencje Podejmowanie uchwał w kluczowych sprawach spółki

13 XVII.2.2. Kompetencje nominacyjne Inne klasyfikacje kompetencji zgromadzenia. wspólników Sposób działania Miejsce odbycia zgromadzenia wspólników Uczestnictwo w zgromadzeniu wspólników Porządek obrad zgromadzenia wspólników Sposób podejmowania uchwał na zgromadzeniu. wspólników Podjęcie uchwały wspólników poza zgromadzeniem. wspólników Podjęcie uchwały wspólników w internetowym podtypie. spółki z o.o Rodzaje uchwał zgromadzenia wspólników Klasyfikacje uchwał zgromadzenia wspólników Uchwały wymagające uchylenia bądź stwierdzenia nieważności (odesłanie) Problem tzw. uchwały nieistniejącej zgromadzenia wspólników Problem tzw. uchwały negatywnej zgromadzenia. wspólników Odpowiedzialność spółki, członków zarządu, członków organów. nadzoru, likwidatorów i wspólników I. Rodzaje odpowiedzialności II. Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność członków zarządu wobec wierzycieli. spółki za podanie fałszywych danych Odpowiedzialność wobec spółki osób biorących udział. przy jej tworzeniu Odpowiedzialność odszkodowawcza członków organów. spółki i likwidatorów wobec spółki Szczególne postępowanie dochodzenia odpowiedzialności. cywilnej za szkodę wyrządzoną spółce Posiłkowa odpowiedzialność członków zarządu za. zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli (art. 299 KSH) Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną wspólnikom lub. osobom trzecim Inne podstawy odpowiedzialności wobec spółki Odpowiedzialność spółki wobec wspólników i innych. podmiotów Ograniczenie lub wyłączenie albo przejęcie odpowiedzial-. ności spółki Uprawnienia osobistego wierzyciela wspólnika III. Odpowiedzialność karna IV. Odpowiedzialność organizacyjna

14 XVIII Spis treści Ustanie spółki z o.o I. Pojęcie i ogólna charakterystyka II. Przyczyny rozwiązania spółki z o.o Pojęcie i rodzaje Przyczyny rozwiązania spółki przewidziane w umowie. spółki Uchwała wspólników o rozwiązaniu albo o przeniesieniu. siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem. sporządzonym przez notariusza Ogłoszenie upadłości spółki Inne przyczyny rozwiązania spółki przewidziane prawem Przyczyny określone w przepisach Kodeksu spółek handlowych Przyczyny określone w przepisach pozakodeksowych III. Likwidacja spółki z o.o. i jej rozwiązanie Pojęcie likwidacji Cel likwidacji Sposób unormowania likwidacji Postępowanie likwidacyjne Otwarcie likwidacji i czynności wstępne Czynności likwidacyjne Podział kwoty likwidacyjnej Czynności końcowe Rozwiązanie spółki z o.o Rozdział VII. Spółka akcyjna Zagadnienia ogólne I. Źródła prawa Przepisy Kodeksu spółek handlowych Przepisy szczególne Przepisy prawa giełdowego Problem stosowania przepisów europejskiego prawa. spółek II. Charakter prawny spółki akcyjnej III. Zastosowanie spółki akcyjnej IV. Spółka akcyjna publiczna a spółka akcyjna prywatna Spółka akcyjna publiczna Spółka akcyjna prywatna (niepubliczna) Problem ustalenia modelowego typu spółki akcyjnej. (publiczna czy prywatna) V. Jednoosobowa spółka akcyjna VI. Spółka akcyjna dominująca, zależna i powiązana Powstanie spółki akcyjnej I. Założyciele spółki akcyjnej II. Spółka akcyjna w organizacji

15 XIX.. 1. Pojęcie spółki akcyjnej w organizacji i przed-spółki. akcyjnej w organizacji Charakter prawny spółki akcyjnej w organizacji Odpowiedzialność spółki akcyjnej i jej akcjonariuszy za. czynności podjęte przed rejestracją spółki Odpowiedzialność osób działających w imieniu spółki. akcyjnej w organizacji Niedojście do skutku spółki akcyjnej, likwidacja spółki. akcyjnej w organizacji III. Przegląd czynności niezbędnych do utworzenia spółki. akcyjnej Klasyfikacja czynności Czynności podstawowe Umowa założycielska spółki akcyjnej (zagadnienia. ogólne) Zebranie kapitału zakładowego (odesłanie) Ustanowienie pierwszych organów spółki akcyjnej Rejestracja spółki akcyjnej (zagadnienia ogólne) Dodatkowe czynności prawne poprzedzające zawiązanie. spółki akcyjnej Sprawozdanie założycieli Opinia biegłego rewidenta Zezwolenie właściwego organu władzy publicznej. na powstanie spółki akcyjnej Wpływ na powstanie spółki akcyjnej koncesji oraz. zezwolenia organu administracji na prowadzenie. przez spółkę działalności gospodarczej w określonym kierunku IV. Umowa założycielska spółki akcyjnej (zagadnienia. szczegółowe) Treść aktu zawiązania spółki akcyjnej Treść statutu spółki akcyjnej Klasyfikacje postanowień statutu Struktura treści statutu Charakter prawny aktu zawiązania i statutu spółki akcyjnej Zakres autonomii woli stron w tworzeniu treści statutu. spółki akcyjnej Problem umów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy przyszłymi akcjonariuszami na etapie tworzenia spółki. akcyjnej V. Rejestracja spółki akcyjnej (zagadnienia szczegółowe) Wniosek o wpis spółki akcyjnej do rejestru przedsię-. biorców Zakres badania dokumentów spółki akcyjnej przez sąd. rejestrowy

16 XX Spis treści.. 3. Skutki prawne wadliwego wpisu spółki akcyjnej do. rejestru przedsiębiorców Kapitał zakładowy i inne kapitały własne spółki akcyjnej I. Pojęcie kapitału zakładowego II. Cechy kapitału zakładowego Klasyfikacje Jednolitość kapitału zakładowego Wyrażenie kapitału zakładowego w pieniądzu Jednoczesność gromadzenia kapitału zakładowego Stałość (stabilność, nienaruszalność) kapitału zakładowego III. Funkcje kapitału zakładowego Funkcja prawna Funkcja ekonomiczna Funkcja gwarancyjna IV. Subskrypcja kapitału zakładowego (objęcie akcji) Zagadnienia terminologiczne Klasyfikacja sposobów subskrypcji kapitału zakładowego. (objęcia akcji) Subskrypcja przy tworzeniu kapitału zakładowego. (odesłanie) Subskrypcja prywatna Subskrypcja zamknięta Subskrypcja otwarta Niedojście subskrypcji do skutku, nieprzydzielenie akcji subskrybentom V. Pokrycie kapitału zakładowego (wniesienie wkładów) Pojęcie i rodzaje pokrycia kapitału zakładowego Wkłady pieniężne Pojęcie wkładu pieniężnego Wniesienie wkładu pieniężnego w spółkach. prywatnych Wniesienie wkładu pieniężnego w spółkach. publicznych Wkłady niepieniężne (aporty) Przedmiot problematyki prawnej wkładów. niepieniężnych Pojęcie wkładu niepieniężnego (kryteria zdolności. aportowej) Przedmiot wkładu niepieniężnego Dyrektywy oceny zdolności aportowej wkładu. niepieniężnego do spółki akcyjnej Oznaczenie wkładu niepieniężnego Wycena wkładu niepieniężnego Wniesienie wkładu niepieniężnego Odpowiedzialność akcjonariusza z tytułu wkładu Klasyfikacje

17 XXI.4.2. Odpowiedzialność akcjonariuszy za brak wniesienia lub za nieterminowe wniesienie wkładu pieniężnego Odpowiedzialność akcjonariuszy za brak wniesienia lub nieterminowe wniesienie wkładu niepieniężnego Problem odpowiedzialności akcjonariusza wnoszącego wadliwie wyceniony wkład niepieniężny Odpowiedzialność akcjonariusza za wady fizyczne. i prawne wkładu niepieniężnego VI. Podwyższanie kapitału zakładowego Sposoby podwyższania kapitału zakładowego Klasyfikacje Podwyższenie kapitału zakładowego przez emisję. nowych akcji Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków. spółki Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach. kapitału docelowego Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego. a zmiana statutu Przesłanki podjęcia uchwały Treść uchwały Realizacja uchwały Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego VII. Obniżenie kapitału zakładowego Pojęcie, przyczyny, sposoby obniżenia kapitału. zakładowego Postępowanie związane z obniżeniem kapitału. zakładowego Klasyfikacje Uchwała o obniżeniu kapitału akcyjnego Postępowanie konwokacyjne Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego VIII. Kapitał zakładowy a inne kapitały własne spółki (zapasowy, rezerwowy, inne fundusze celowe) Miejsce w bilansie spółki akcyjnej Kapitał zakładowy i inne kapitały własne spółki. a kapitał obcy Kapitał zakładowy, inne kapitały własne a majątek. spółki Rodzaje innych kapitałów własnych Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Fundusze celowe IX. Pożyczki akcjonariuszy udzielane spółce

18 XXII Spis treści Akcje i akcjonariusze I. Akcje Pojęcie akcji Trzy znaczenia pojęcia akcji Akcja jako papier wartościowy Przedmiot ucieleśniony w akcji (prawa czy obowiązki akcjonariusza?) Forma akcji Sposób regulacji Akcje tradycyjne ( zmaterializowane ) Akcje zdematerializowane Wydanie dokumentu akcji a nabycie przez akcjona-. riusza praw z akcji Legitymacja materialna a legitymacja formalna. akcjonariusza Treść dokumentu akcji Wartość akcji Wartość nominalna Wartość emisyjna Wartość rynkowa Inne dokumenty ucieleśniające lub stwierdzające prawa. w spółce akcyjnej Rodzaje akcji Klasyfikacje Akcje imienne i akcje na okaziciela Akcje uprzywilejowanie i akcje zwykłe Akcje nieme Akcje gotówkowe i akcje aportowe Akcje związane z obowiązkiem świadczeń Akcje własne i akcje krzyżujące się Problem tzw. złotej akcji oraz innych uprawnień. specjalnych akcjonariusza Pojęcie złotej akcji Problem dopuszczalności złotej akcji w prawie. polskim Problem osiągnięcia skutków złotej akcji przez. uprawnienia osobiście przyznane akcjonariuszowi Złota akcja Skarbu Państwa Klasyfikacje praw akcjonariusza ucieleśnionych w akcji II. Prawa majątkowe akcjonariuszy Prawo do dywidendy Pojęcie, charakter prawa do dywidendy Przesłanki wykonania prawa do dywidendy Zakres prawa do dywidendy Wypłata dywidendy (dzień dywidendy, termin. i forma wypłaty)

19 XXIII.1.5. Wypłata akcjonariuszowi dywidendy za lata ubiegłe Dywidenda zaliczkowa Przypadki uzasadniające obowiązek zwrotu spółce. pobranej dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej Zbywalność prawa do dywidendy Prawo poboru nowych akcji Pojęcie i cel prawa poboru nowych akcji Charakter prawny prawa poboru nowych akcji Pozbawienie prawa poboru nowych akcji Wykonanie prawa poboru nowych akcji Zbywalność prawa poboru nowych akcji Prawo do udziału w masie likwidacyjnej Pojęcie i znaczenie prawa do udziału w masie. likwidacyjnej Przesłanki realizacji prawa udziału w masie. likwidacyjnej Forma realizacji prawa udziału w masie likwidacyjnej Sposoby obliczania udziału w masie likwidacyjnej III. Prawa korporacyjne akcjonariuszy Prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Pojęcie, charakter prawny, osoby uprawnione Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu przez. pełnomocnika Prawo głosu na walnym zgromadzeniu Pojęcie i charakter prawny Wyłączenie wykonywania prawa głosu Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu Liczba głosów Wpływ głosu nieważnego na ważność uchwały. walnego zgromadzenia Sposób wykonania prawa głosu Prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia Pojęcie, przyczyny Problem nadużywania prawa do zaskarżenia uchwał. walnego zgromadzenia Prawo do wytoczenia powództwa na rzecz spółki. (actio pro socio) Pojęcie i charakter prawny Postępowanie związane z wnoszeniem powództwa. na rzecz spółki Prawo do zablokowania nieformalnych procedur. zwoływania i odbywania walnego zgromadzenia Problem zakresu prawa akcjonariusza do kontroli spółki Brak prawa akcjonariusza do indywidualnej kontroli. spółki

20 XXIV Spis treści.6.2. Prawo kontroli spółki przez akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Prawo do informacji Sposoby wykonywania prawa do informacji Prawo do zadawania pytań na walnym zgromadzeniu. i poza nim Bierne prawo wyborcze do organów spółki IV. Prawa mniejszości i inne prawa chroniące drobnych. akcjonariuszy Pojęcie i charakter praw mniejszości Prawa mniejszości uwarunkowane reprezentowaniem. 1/20 części kapitału zakładowego Prawa mniejszości uwarunkowane reprezentowaniem. 1/10 części kapitału zakładowego Prawa mniejszości uwarunkowane reprezentowaniem. 1/5 części kapitału zakładowego Prawo drobnych akcjonariuszy do wykupu (odkupu) ich. akcji przez większość V. Prawa większości Pojęcie i charakter praw większości Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy Pojęcie i zakres zastosowania przymusowego. wykupu akcji drobnych akcjonariuszy Sposób regulacji prawnej przymusowego wykupu. akcji drobnych akcjonariuszy Przesłanki przymusowego wykupu akcji drobnych akcjonariuszy Przymusowe umorzenie akcji (odesłanie) VI. Obowiązki akcjonariuszy Obowiązek wniesienia wkładu do spółki (pokrycia akcji) Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych Brak obowiązków korporacyjnych VII. Zbycie i inne formy rozporządzenia akcją (zastaw,. użytkowanie, dzierżawa akcji) Prawo do rozporządzenia akcją zagadnienia ogólne Pojęcie, charakter prawny i dopuszczalność. rozporządzenia akcją Rozporządzenie prawem cząstkowym z akcji. (problem dopuszczalności rozszczepienia praw. z akcji) Pojęcie, charakter i reżim prawny zbycia akcji Pojęcie i charakter prawny zbycia akcji Reżim prawny zbywania akcji Ograniczenia w zbywaniu akcji Ograniczenia wynikające z mocy Kodeksu spółek. handlowych

21 XXV.3.2. Ograniczenia wynikające z mocy statutu Ograniczenia wynikające z mocy umowy. akcjonariuszy Skutki prawne zbycia akcji wbrew ograniczeniu Sposób zbycia akcji Sposób zbycia akcji imiennych Sposób zbycia akcji na okaziciela Sposób zbycia akcji zdematerializowanych Zastawienie akcji Ustanowienie zastawu na akcji Skutki ustanowienia zastawu na akcji Użytkowanie akcji Funkcja gospodarcza użytkowania akcji Ustanowienie użytkowania akcji Skutki ustanowienia użytkowania akcji Wydzierżawienie akcji VIII. Umorzenie i unieważnienie akcji Umorzenie akcji Pojęcie, przyczyny i skutki umorzenia akcji Rodzaje umorzenia akcji Charakter prawny umorzenia akcji Przesłanki i tryb umorzenia akcji Sposoby wypłaty akcjonariuszowi wynagrodzenia. za umorzoną akcję Problem wartości umorzonej akcji Unieważnienie akcji Pojęcie, przyczyny, charakter prawny unieważnienia. akcji Unieważnienie dokumentów akcji nie w pełni. opłaconych Unieważnienie (umorzenie) dokumentów akcji. znacznie uszkodzonych bądź utraconych Unieważnienie nieaktualnego dokumentu akcji. wskutek zmiany stosunków prawnych Unieważnienie dokumentu akcji należącej do. drobnego akcjonariusza w przypadku przymusowego. wykupu tej akcji Autonomiczny charakter prawny unieważnienia akcji. spółek publicznych IX. Rozwiązywanie konfliktów między spółką a akcjonariu-. szami Uchylenie oraz stwierdzenie nieważności uchwały. walnego zgromadzenia spółki akcyjnej Przesłanki przedmiotowe Przesłanki podmiotowe

22 XXVI Spis treści.1.3. Postępowanie o unieważnienie lub uchylenie. uchwały walnego zgromadzenia Skutki unieważnienia uchwały walnego zgromadzenia Problem wykluczenia akcjonariusza ze spółki Interwencja sądu rejestrowego Możliwość interwencji sądu polubownego (odesłanie) Organy spółki akcyjnej I. Zagadnienia ogólne Pojęcie i rola organów spółki akcyjnej Miejsce, zakres i charakter prawny regulacji organów. spółki akcyjnej Przepisy Kodeksu spółek handlowych Postanowienia statutu Regulaminy Ustawodawstwo szczególne Klasyfikacja organów spółki akcyjnej Rodzaje organów Organy właścicielskie oraz menedżerskie (zasady. corporate governance) Obligatoryjny czy fakultatywny charakter organów Komitet audytu oraz komitet wynagrodzeń Kolegialny czy indywidualny charakter organów Zasady podziału kompetencji pomiędzy organami spółki. akcyjnej Tak zwane niepełne czynności prawne spółki akcyjnej Klasyfikacje Czynności prawne spółki podjęte przez zarząd bez. zgody rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia Czynności prawne spółki podjęte bez zgody osoby. trzeciej Czynności prawne podjęte przez spółkę wadliwie reprezentowaną Zakaz powoływania określonych osób od organów spółki. akcyjnej Pojęcie i klasyfikacje Zakazy z mocy Kodeksu spółek handlowych Zakazy z mocy przepisów szczególnych Osoba prawna jako członek organów spółki akcyjnej Uczestnictwo pracowników w organach spółki akcyjnej II. Zarząd Powołanie i odwołanie Powołanie zarządu Kadencja i mandat członka zarządu Powołanie członka zarządu w trakcie kadencji Odwołanie członka zarządu Rezygnacja członka zarządu

23 XXVII.. 2. Kompetencje Prowadzenie spraw spółki Reprezentacja spółki Sposób działania Sposób prowadzenia spraw spółki Sposób reprezentacji spółki Obowiązek lojalności członka zarządu względem spółki III. Rada nadzorcza Powoływanie i odwoływanie Zasady ogólne Wybór członków rady nadzorczej grupami Kadencja i mandat członka rady nadzorczej. (odesłanie) Kompetencje Sposób działania Zasada kolegialności Zakres dostępu do informacji o spółce Zwoływanie, odbywanie posiedzeń rady nadzorczej i podejmowanie uchwał Problem obowiązku lojalności członka rady nadzorczej. względem spółki IV. Walne zgromadzenie Zwołanie Kompetencje Sposób działania Miejsce odbycia walnego zgromadzenia Uczestnictwo w walnym zgromadzeniu Przewodniczący walnego zgromadzenia Porządek obrad walnego zgromadzenia Podejmowanie uchwał na walnym zgromadzeniu Odpowiedzialność spółki, członków zarządu, rady nadzorczej. oraz akcjonariuszy I. Klasyfikacje odpowiedzialności II. Odpowiedzialność cywilna Odpowiedzialność spółki i akcjonariuszy względem osób. trzecich Odpowiedzialność akcjonariuszy Odpowiedzialność spółki Odpowiedzialność osób uczestniczących w tworzeniu. spółki Uwagi ogólne Odpowiedzialność osób biorących udział. w tworzeniu spółki Odpowiedzialność osób działających w imieniu. spółki akcyjnej w organizacji

24 XXVIII Spis treści.. 3. Odpowiedzialność członków organów spółki Odpowiedzialność członków zarządu wobec. wierzycieli spółki Odpowiedzialność członków organów wobec spółki Odpowiedzialność akcjonariuszy względem spółki Odpowiedzialność spółki względem akcjonariuszy Odpowiedzialność akcjonariuszy między sobą w związku. ze spółką III. Odpowiedzialność karna IV. Odpowiedzialność organizacyjna Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej I. Rozwiązanie spółki akcyjnej Pojęcie i charakter prawny rozwiązania spółki akcyjnej Przyczyny uzasadniające rozwiązanie spółki akcyjnej Rozwiązanie spółki akcyjnej a jej likwidacja II. Likwidacja spółki akcyjnej Powołanie i odwołanie likwidatorów Przebieg postępowania likwidacyjnego Wykreślenie spółki akcyjnej z rejestru przedsiębiorców III. Likwidacja a upadłość spółki akcyjnej (odesłanie) Rozdział VIII. Łączenie, podział i przekształcanie spółek Wprowadzenie I. Potrzeba kompleksowej i odrębnej regulacji prawnej form restrukturyzacji spółki Kompleksowość regulacji prawnej Odrębność regulacji prawnej Zakres podmiotowy regulacji prawnej II. Wpływ prawa europejskiego na regulację prawną łączenia. się, podziału i przekształcenia spółek w Kodeksie spółek. handlowych III. Wpływ praktyki na treść rozwiązań szczegółowych. przyjętych w regulacji prawnej łączenia, podziału. i przekształcenia spółki Łączenie się spółek Podział spółki Przekształcenie spółki Łączenie się spółek I. Pojęcie, zakres i przyczyny łączenia się spółek Pojęcie łączenia się spółek Spór terminologiczny wokół sposobów łączenia się spółek Dwa znaczenia pojęcia przejęcia spółki ( przyjazne,. wrogie ) Łączenie się spółek a inne formy koncentracji. gospodarczej Przyczyny łączenia się spółek

25 XXIX.. II. Sposób regulacji prawnej łączenia się spółek Regulacja w Kodeksie spółek handlowych Zakres podmiotowy Wspólna regulacja łączenia przez przejęcie i przez. zawiązanie nowej spółki Problem odesłań do przepisów o powstaniu spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej Struktura przepisów Kodeksu spółek handlowych. o łączeniu się spółek Przepisy intertemporalne Regulacja kodeksowa i pozakodeksowa o łączeniu się. spółek III. Postępowanie związane z łączeniem się spółek handlowych Postępowanie modelowe oraz postępowania uproszczone związane z łączeniem się spółek handlowych Postępowanie związane z łączeniem się spółek. kapitałowych ( modelowe ) Faza czynności przygotowawczych ( menedżerska ) Faza uchwał zgromadzenia wspólników czy walnego zgromadzenia ( właścicielska ) Faza rejestracji i ogłoszenia połączenia spółek. (autoryzacji przez organy państwa) Uproszczone postępowanie łączeniowe spółki dominującej ze spółką zależną Uproszczone postępowanie łączeniowe dotyczące łączenia. się małych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością Uproszczone postępowanie łączeniowe dotyczące łączenia. się spółek kapitałowych ze spółkami osobowymi Specyfika transgranicznego łączenia się spółek IV. Skutki łączenia się spółek Sukcesja uniwersalna Wydanie nowych udziałów albo akcji Rozwiązanie spółki przejętej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki V. Ochrona wierzycieli oraz wspólników łączących się spółek Ochrona wierzycieli Ochrona przez zasadę sukcesji uniwersalnej Odrębny zarząd majątkami łączących się spółek Ochrona w przypadku przejęcia spółki osobowej. przez spółkę kapitałową Ochrona szczególnych kategorii wierzycieli spółki (stakeholders) Ochrona wspólników łączących się spółek Podział spółki I. Pojęcie, zakres i przyczyny podziału spółki Pojęcie podziału spółki

26 XXX Spis treści.. 2. Podział spółki sensu stricto (przez rozdzielenie) a podział przez wydzielenie Przyczyny podziału spółki II. Sposób regulacji prawnej podziału spółki Regulacja w Kodeksie spółek handlowych Zakres podmiotowy Wspólna regulacja podziału sensu stricto i wydzielenia Problem odesłań do przepisów o powstaniu spółki przejmującej albo spółki nowo zawiązanej Autonomiczna regulacja podziału spółki wobec. regulacji łączenia się spółek Regulacja w przepisach pozakodeksowych III. Postępowanie związane z podziałem spółki kapitałowej Jednolity charakter postępowania związanego z podziałem. spółki kapitałowej Faza czynności przygotowawczych ( menedżerska ) Faza uchwał zgromadzenia wspólników czy walnego. zgromadzenia ( właścicielska ) Faza rejestracji i ogłoszenia podziału spółki (autoryzacji przez organy państwa) IV. Skutki podziału spółki Sukcesja uniwersalna częściowa Wydanie nowych udziałów lub akcji Rozwiązanie spółki dzielonej przez rozdzielenie,. obniżenie kapitału własnego spółki dzielonej przez. wydzielenie V. Ochrona wierzycieli i wspólników spółek uczestniczących. w podziale Ochrona wierzycieli Ochrona wspólników Przekształcanie spółek I. Pojęcie, zakres i przyczyny przekształcenia spółek Pojęcie przekształcenia spółki Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę handlową Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową Przyczyny przekształcenia spółki handlowej II. Sposób regulacji prawnej przekształcenia spółek Regulacja w Kodeksie spółek handlowych Zakres podmiotowy Sposób regulacji Problem odesłań do przepisów o powstaniu spółki przekształconej Regulacja w przepisach pozakodeksowych

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A. Herbet KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, TOM II, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Kapitałowy charakter spółki akcyjnej i rola kapitału zakładowego. 4 3. Zasada surowości statutu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2 Red. Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Rozdział pierwszy. Spółka jawna 1. Uwagi ogólne 2. Powstanie spółki 3. Majątek, wkłady, udziały 4. Stosunki zewnętrzne spółki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3 I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3.. 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3.. I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XXI Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej................................

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 1.2. Umowa założycielska

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH PORÓWNANIE PODSTAWOWYCH CECH SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA AKCYJNA I. UTWORZENIE SPÓŁKI 1. forma umowy lub statutu i rejestracja forma aktu notarialnego albo rejestracja

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A.

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Emisja akcji i obligacji

Emisja akcji i obligacji Małgorzata Gach Joanna Mizińska Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki Spis treści Spis treści Wstęp......................................................... 11 Rozdziały 1 5:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów Wstęp... 15

Spis treści. Wykaz najważniejszych skrótów Wstęp... 15 Wykaz najważniejszych skrótów... 13 Wstęp... 15 Rozdział I Kapitał zakładowy... 17 1. Pojęcie kapitału zakładowego... 17 2. Charakter prawny kapitału zakładowego... 20 3. Struktura kapitału zakładowego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa Przedmowa... XXI Wykaz skrótów... XXIII Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa... 3 Rozdział 2. Źródła prawa spółek handlowych... 5 2.1. Prawo stanowione

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna a spółki handlowe

Spółka cywilna a spółki handlowe Spółka cywilna a handlowe Spółka cywilna Spółki handlowe Podstawa prawna art. 860 875 k.c. k.s.h. Podmiotowość prawna Sposób współdziałania Cel współdziałania brak podmiotowości prawnej jedynie stosunek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane: Kancelaria Notarialna Anna Schodowska-Kalińska Ul. 17 Stycznia 2 06-400 Ciechanów Tel/fax 23 671 32 09, kom. 507 070 032 Mail: anna.schodowska-kalinska@notariusze.lodz.pl ZAŁOŻENIE dane Wspólników, to

Bardziej szczegółowo

Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem

Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem Bogus³aw Nowakowski Renata Mroczkowska Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem 209 wzorów uchwa³, umów, pozwów, wniosków, og³oszeñ i innych pism Wydanie trzecie poszerzone Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) 1 Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! PRAWO handlowe w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie ROZDZIAŁ 2. Pojęcie wkładu w Kodeksie spó łek hand lowych

Spis treści Wykaz skrótów Przedmowa ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie ROZDZIAŁ 2. Pojęcie wkładu w Kodeksie spó łek hand lowych Wykaz skrótów................................. 11 Przedmowa (Wojciech Popiołek)........................ 17 ROZDZIAŁ 1. Wprowadzenie (Piotr Pinior)................. 21 1.1. Obowiązek wniesienia wkładu......................

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 27 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 28 80 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XXI Wstęp... 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym... 13

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do osiemnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do osiemnastego wydania... V Spis treści Wstęp do osiemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dwudziestego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dwudziestego wydania... V Spis treści Wstęp do dwudziestego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku

Uchwała Nr 1/II/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEŁ S.A. z siedzibą w Ćmiłowie z dnia 30 listopada 2012 roku Uchwała Nr 1/II/2012 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do piętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo Gdańsk, 13 grudnia 2018 r. PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo I Pula 1. Prawo gospodarcze i handlowe jako część prawa cywilnego. Zarys historii prawa handlowego.

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/11/5061/3390 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena netto

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH rodzaj podmiotowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna) osoba prawna rodzaj aktu założycielskiego

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/05/5061/16550 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Część pierwsza. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego... 3 1. Pojęcie kapitału docelowego... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Spis treści Wykaz skrótów.................................. 27 Powoływane akty prawne........................... 31 Wprowadzenie.................................. 35 Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa Przedmowa... XXIX Wykaz skrótów... XXXI Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa... 3 Rozdział 2. Źródła prawa spółek handlowych... 5 2.1. Prawo stanowione

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. --------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie KRS tekst jednolity wpisany w KRS dn r.

STATUT Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie KRS tekst jednolity wpisany w KRS dn r. STATUT Setanta Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie KRS 0000377322 tekst jednolity wpisany w KRS dn. 20.02.2019 r. 1 1. Spółka działa pod firmą Setanta Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/01/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

UCHWAŁA NR 1/01/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie UCHWAŁA NR 1/01/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera w głosowaniu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki akcyjnej

Rejestracja spółki akcyjnej PORADY PRAWNE BUSINESS CENTRE CLUB Rejestracja spółki akcyjnej Rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki akcyjnej składa się z kilku etapów. Kodeks spółek handlowych wskazuje, że do powstania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp redaktora naukowego... Wykaz skrótów... Bibliografia... XXIII

Spis treści. Wstęp redaktora naukowego... Wykaz skrótów... Bibliografia... XXIII Wstęp redaktora naukowego... Wstęp... Wykaz skrótów... XV XVII XIX Bibliografia... XXIII Część I. Spółki... 1 1. Spółka cywilna... 1 1.1. Ogólna charakterystyka... 1 1.2. Spółka cywilna w określonych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 15 GRUDNIA 2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 15 GRUDNIA 2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EGB INVESTMENTS S.A. ZWOŁANEGO NA 15 GRUDNIA 2015 R. W BYDGOSZCZY Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia].

Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 [Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia]. Treść uchwał, wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi (akt notarialny sporządzony przez Notariusza

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO TOM 2 PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH STANISŁAW WŁODYKA (red.) 2. WYDANIE C. H. BECK Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Autorami

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej Akcje, dopłaty wspólników, podwyższenie kapitału zakładowego

Finansowanie działalności gospodarczej Akcje, dopłaty wspólników, podwyższenie kapitału zakładowego Finansowanie działalności gospodarczej Akcje, dopłaty wspólników, podwyższenie kapitału zakładowego mgr Eryk Pietrusiński Katedra Prawa Finansowego UMCS w Lublinie Źródła prawa i literatura - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST

STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST Spółka Akcyjna. ---------------------------------- 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 1. Stawający, zwany dalej Wspólnikiem, oświadcza, że zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Firma spółki brzmi:...

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja podmiotowa

Restrukturyzacja podmiotowa Restrukturyzacja podmiotowa. Restrukturyzacja podmiotowa Rodzaje restrukturyzacji Łączenie Podział Przekształcenie krajowe transgraniczne Łączenie się spółek Uczestnicy procesu łączenia z wyłączeniem a)

Bardziej szczegółowo

Ad. pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 28/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Setanta Spółka Akcyjna

Ad. pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 28/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Setanta Spółka Akcyjna Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Setanta S.A. z siedzibą w Warszawie KRS 0000377322 (dalej: Spółka ) zwołanego na dzień 6 listopada 2018 roku Ad. pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 28/2018

Bardziej szczegółowo

STATUT JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR HOLDING Spółka

STATUT JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR HOLDING Spółka STATUT JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 04.11.2016 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR HOLDING Spółka Akcyjna. ------------------------------------ 2. Spółka może

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dr Tomasz Cicirko, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr Piotr Russel

Wpisany przez prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, dr Tomasz Cicirko, dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol, dr Piotr Russel Podwyższenie kapitału zakładowego może odbywać się jako podwyższenie zwykłe i podwyższenie warunkowe, z subskrypcją akcji (prywatną, zamkniętą, otwartą) i zapisami na akcje. Jedne z najpoważniejszych zmian

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa... XIX

Spis treści Przedmowa... XIX Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury pomocniczej... XXVII Rozdział I. Źródła, zakres i systematyka prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Cechy prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Adres Telefon kontaktowy:

Adres   Telefon kontaktowy: FORMULARZ do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołanym na dzień 02 kwietnia 2012 r. (imię i nazwisko/nazwa (firma)

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 1. 1. Firma Spółki brzmi: Boomerang Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej

Bardziej szczegółowo

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: ABC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ABC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 4. Terenem działania spółki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21) SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych... 9 Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)... 9 Dział I. Przepisy wspólne (Art. 1 7)... 9 Dział II. Spółki osobowe (Art. 8 10 1

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE Warszawa, 3 kwietnia 2018 roku Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Qumak S.A. DATA NW: 05 grudnia 2017 roku (godz. 11.00)/04 01

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Spółka będzie działać pod firmą: Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i zasady zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Kompetencje i zasady zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Kompetencje i zasady zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wstęp Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) ma duże zastosowanie w stosunkach krajowego obrotu gospodarczego, jak i w

Bardziej szczegółowo