Spó ki handlowe. w pytaniach i odpowiedziach. Jerzego Jacyszyna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spó ki handlowe. w pytaniach i odpowiedziach. Jerzego Jacyszyna"

Transkrypt

1

2 Spó ki handlowe w pytaniach i odpowiedziach Anna Koronkiewicz-Wiórek Bogusław Ksià ek Marta Piotrowska-Kłak Lidia Siwik Anna Âmigaj Łukasz Âwiderek pod redakcjà naukowà Jerzego Jacyszyna Wydanie 3 Warszawa 2012

3 Poszczególne rozdziały opracowali: Anna Koronkiewicz-Wiórek Cz. I: rozdz. II, rozdz. III pyt. 1 9, rozdz. IV; Cz. II: tab ; Cz. III: pkt VII IX Bogusław Książek Cz. I: rozdz. VI, rozdz. VII, rozdz. X pyt. 1 13, Marta Piotrowska-Kłak Cz. I: rozdz. III pyt , rozdz. IX; Cz. II: tab. 17; 23 25; Cz. III: pkt IV VI Lidia Siwik Cz. I: rozdz. XI; Cz. II: tab. 1 9, 13 22, Anna Śmigaj Cz I: rozdz. I, rozdz. V Łukasz Świderek Cz. I: rozdz. VIII, rozdz. X pyt , rozdz. XII; Cz. III: pkt I III Redaktor prowadzący: Anna Popławska Opracowanie redakcyjne: Magdalena Urbańska Opracowanie techniczne: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN LexisNexis Polska Sp. z o.o. Ochota Office Park 1, Al. Jerozolimskie 181, Warszawa tel , faks Infolinia: Redakcja: tel , , , faks Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony

4 Spis treści Wykaz skrótów Powoływane akty prawne Wprowadzenie Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Rozdział I. ZAGADNIENIA OGÓLNE Co to jest prawo handlowe? Co to jest prawo gospodarcze? Co to jest prawo spółek handlowych? Jakie są podstawowe źródła prawa handlowego? Kim jest przedsiębiorca? Kim jest mikroprzedsiębiorca? Kim jest mały przedsiębiorca? Kim jest średni przedsiębiorca? Co to jest przedsiębiorstwo w znaczeniu przedmiotowym? Co to jest przedsiębiorstwo w znaczeniu podmiotowym? Kim jest konsument? Czy prawo przyznaje konsumentowi szczególną ochronę? Jakie są podstawowe cechy obrotu handlowego? Co to jest działalność gospodarcza? W jakich formach można prowadzić działalność gospodarczą? Czym są wolne zawody? Jakie są przedmiotowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej? Jaka działalność wymaga uzyskania koncesji? Jaka działalność wymaga zezwolenia? Co to jest regulowana działalność gospodarcza? Jakie są podmiotowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej? Czym są podmioty non profit i non for profit?

5 6 Spis treści 23. Co to jest koncentracja gospodarcza i jakie są jej przykładowe formy? Czy dane przedsiębiorców podlegają rejestracji i jakie są rodzaje rejestrów? Co to jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej i jakie są jej zadania? W jaki sposób należy złożyć wniosek o wpis do CEIDG? W jaki sposób dokonywane są wpisy do CEIDG? Jakie dane podlegają wpisowi do CEIDG? Kiedy wpis do CEIDG nie może zostać dokonany? Na czym polega domniemanie prawdziwości wpisu do CEIDG? W jakim terminie należy złożyć wniosek o zmianę lub wykreślenie wpisu do CEIDG? Czy możliwe jest dokonanie zmiany wpisu z urzędu? Czy wnioski o wpis w CEIDG podlegają opłacie? Czy możliwe jest usunięcie danych z bazy CEIDG? Jakie są zasady udostępniania informacji wpisanych do CEIDG? Czy możliwe jest udostępnianie zbioru danych z CEIDG w celach komercyjnych? Co to jest Krajowy Rejestr Sądowy? Jakie dane podlegają wpisowi do KRS lub ujawnieniu w aktach rejestrowych? Co to jest odpis z Krajowego Rejestru Sądowego? Co to jest wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego? Co to jest zaświadczenie z Krajowego Rejestru Sądowego? Na czym polega jawność rejestrów? Co to jest firma i w jaki sposób tworzy się firmę? Czy firmę można zbyć? Czy prawo do firmy podlega ochronie i jakie roszczenia przysługują w razie jego naruszenia? Jakie akty prawne regulują kwestie związane z konkurencją i nieuczciwą konkurencją? Co to jest czyn nieuczciwej konkurencji? Jakie roszczenia przysługują przeciwko przedsiębiorcy, który dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji? Czym są praktyki ograniczające konkurencję? Jakie uprawnienia przysługują przeciwko przedsiębiorcy, który realizuje praktyki ograniczające konkurencję? Co to jest prokura? Jaki jest zakres działania prokurenta? Jakie są ograniczenia prokury? Jakie są rodzaje prokury? W jakiej formie udzielana jest prokura?

6 Spis treści Czy prokura podlega wpisowi do rejestru? Kto może być prokurentem? Kiedy prokura wygasa? Jakie są różnice między klasycznym pełnomocnictwem a prokurą? Co to jest spółka? Czy wszystkie spółki mają zdolność prawną i są osobami prawnymi? Które spółki zaliczamy do osobowych, a które do kapitałowych? Kto może założyć spółkę (kto może być wspólnikiem spółki)? Ilu wspólników powinna liczyć spółka? Czy wszystkie spółki działają przez swoje organy? Co to jest uchwała? Co to jest kworum? Co to jest zwykła większość głosów? Co to jest bezwzględna większość głosów? Co to jest kwalifikowana większość głosów? Co to jest spółka dominująca? Jakie obowiązki prawne wynikają ze stosunku dominacji? Co to jest spółka powiązana? Co to jest spółka publiczna? Rozdział II. SPÓŁKA CYWILNA Na czym polega spółka cywilna i jaki jest jej charakter prawny? Czy spółka cywilna jest przedsiębiorcą? Czy spółka cywilna ma firmę? Jakie są treść i forma umowy spółki cywilnej? Kto może być wspólnikiem spółki cywilnej? Czy spółkę cywilną można zawrzeć w każdym dowolnym celu? Czy spółka cywilna posiada odrębny majątek od majątków wspólników? Co może być wkładem do spółki cywilnej? Czy możliwa jest bezwkładowa spółka cywilna? Jakie są skutki wspólności łącznej w spółce cywilnej? Kto odpowiada za zobowiązania spółki cywilnej i jakie są cechy tej odpowiedzialności? Kto prowadzi sprawy spółki i jakie są zasady prowadzenia spraw w spółce cywilnej? Kto reprezentuje spółkę cywilną i jakie są zasady reprezentacji? Czy spółka cywilna może udzielić prokury? Jaki jest udział wspólników w zyskach i stratach spółki cywilnej? Czy można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach? Czy można zwolnić wspólnika lub wspólników od udziału w stratach?

7 8 Spis treści 18. Czy wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków w trakcie trwania spółki cywilnej? Jakie są przyczyny wystąpienia wspólnika, kiedy wspólnik może wypowiedzieć spółkę i czy możliwe jest ustąpienie wspólnika ze spółki cywilnej bez wypowiedzenia? Czy wierzyciel wspólnika może wypowiedzieć udział wspólnika w spółce cywilnej? Jakie są skutki śmierci wspólnika dla istnienia spółki cywilnej? Czy spadkobiercy wspólnika mogą wejść do spółki cywilnej na jego miejsce, a jeśli tak, to jakie są tego skutki? Jak rozlicza się występujący wspólnik ze spółką cywilną? Jakie są przyczyny rozwiązania spółki cywilnej? Jakie są skutki rozwiązania spółki cywilnej? Czy spółka cywilna może istnieć niezależnie od wielkości przychodów z prowadzonego w związku z umową spółki cywilnej przedsiębiorstwa? Czy przepis art. 875 k.c. ma zastosowanie do rozliczeń między stronami umowy spółki cichej? Czym się różni spółka cywilna od spółki cichej? Na czym polega umowa spółki cichej? Czy można obecnie zawrzeć umowę spółki cichej? Jaki jest charakter prawny spółki cichej? Czy spółka cicha jest spółką czy umową zobowiązaniową? Jakie są zalety spółki cichej? Jakie obawy wiążą się z funkcjonowaniem spółki cichej w obecnym stanie prawnym? Co powinna zawierać umowa spółki cichej w obecnym stanie prawnym? Rozdział III. KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEPISY WSPÓLNE Jaki jest zakres regulacji Kodeksu spółek handlowych? Jakie spółki są spółkami handlowymi? Czy do kwestii uregulowanych w Kodeksie spółek handlowych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego? Na czym polega umowa spółki handlowej i czy możliwa jest bezwkładowa spółka handlowa? Jakie są zasady ogłoszeń dotyczące spółek handlowych? Czy spółki osobowe są osobami prawnymi? Czy zmiana umowy osobowej spółki handlowej wymaga zgody wszystkich wspólników? Czy można przenieść ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę?

8 Spis treści 9 9. W jaki sposób sporządzane są sprawozdania finansowe spółek, które nie są obowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości? Czy spółka kapitałowa w organizacji ma podmiotowość prawną i czy jest przedsiębiorcą? Kiedy powstaje spółka kapitałowa w organizacji i co się z nią dzieje po wpisie do rejestru przedsiębiorców? Kto odpowiada za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji? Co nie może być przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej? Do czego zobowiązany jest wspólnik, który wniósł do spółki aport mający wady? Jaki organ musi wyrazić zgodę na zawarcie przez spółkę kapitałową umowy pożyczki z członkiem zarządu i jakie są skutki zawarcia umowy bez zgody tego organu? Jaki skutek pociąga za sobą dokonanie przez spółkę czynności prawnej bez wymaganej przez ustawę uchwały zgromadzenia wspólników? Kto może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidatorem w spółce kapitałowej? Na czym polega zasada równości wspólników i akcjonariuszy? Kiedy sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu spółki kapitałowej wpisanej do rejestru? Rozdział IV. SPÓŁKA JAWNA Na czym polega spółka jawna? Kto może być wspólnikiem spółki jawnej? Czy można przenieść ogół praw i obowiązków na inną osobę w spółce jawnej? Jakie są cechy spółki jawnej i czy spółka jawna jest przedsiębiorcą? Jakie są elementy umowy spółki jawnej oraz jej forma? Co powinna zawierać firma spółki jawnej? Co może być przedmiotem działalności spółki jawnej? W którym momencie powstaje spółka jawna? Jakie są elementy zgłoszenia spółki jawnej do rejestru? Czy możliwa jest działalność konkurencyjna wspólników wobec spółki jawnej? Czy spółka jawna ma odrębny od wspólników majątek? Czy możliwe jest dokonywanie przez wspólnika potrącenia wierzytelności spółki jawnej z wierzytelnościami wierzycieli osobistych wspólnika, a przez dłużnika spółki potrącenia z wierzytelnością, jaka mu przysługuje wobec wspólnika? Co może być wkładem do spółki jawnej?

9 10 Spis treści 13. Kto odpowiada za zobowiązania spółki jawnej i jakie są cechy tej odpowiedzialności? Czy można zmienić zasady odpowiedzialności wspólników w spółce jawnej? Jak kształtuje się odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki jawnej? Czy spółka jawna ponosi odpowiedzialność za zobowiązania osobiste wspólników? Kto prowadzi sprawy spółki jawnej i czy mogą prowadzić je osoby niebędące wspólnikami? Jakie są zasady prowadzenia spraw spółki w spółce jawnej? Czy wspólnik prowadzący sprawy spółki jawnej otrzymuje za to wynagrodzenie? Czy można wspólnika ograniczyć w jego prawach kontrolnych? Na czym polega reprezentacja i kto może reprezentować spółkę jawną? Czy wspólnik może być prokurentem? Jakie są zasady ustanawiania i odwoływania prokury w spółce jawnej? Jaki jest udział wspólników w zyskach i stratach spółki jawnej? Na czym polega wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej i jakie są tego skutki? Jakie są przyczyny i skutki rozwiązania spółki jawnej? Na czym polega likwidacja spółki jawnej i czy jest ona obligatoryjna? Kto może być likwidatorem spółki jawnej? Kto powołuje i odwołuje likwidatorów? W którym momencie przestaje istnieć spółka jawna? Rozdział V. SPÓŁKA PARTNERSKA Co to jest spółka partnerska? Jakie są cechy charakterystyczne spółki partnerskiej? Jak tworzy się firmę spółki partnerskiej? Jakie niezbędne elementy musi zawierać umowa spółki partnerskiej? Co może być przedmiotem działalności spółki partnerskiej? Jaka forma jest wymagana dla zawarcia umowy spółki partnerskiej, jej zmiany lub wypowiedzenia? Co może być przedmiotem wkładu wspólników do spółki partnerskiej? Kto może być partnerem (wspólnikiem) spółki partnerskiej? Co jest wymagane do zgłoszenia spółki partnerskiej do rejestru? Kiedy powstaje spółka partnerska?

10 Spis treści Czy można przenieść ogół praw i obowiązków na inną osobę w spółce partnerskiej? Czy jest możliwe przystąpienie nowych wspólników do spółki partnerskiej? Czy przepisy prawa przewidują minimalny kapitał zakładowy konieczny do założenia i funkcjonowania spółki partnerskiej? Kto odpowiada za zobowiązania spółki partnerskiej? Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki partnerskiej? Kto jest uprawniony do reprezentacji spółki partnerskiej? Kto prowadzi sprawy spółki partnerskiej? Czy partnerzy mogą prowadzić działalność konkurencyjną wobec spółki? W jaki sposób następuje podział zysków i strat w spółce partnerskiej? Jak kształtuje się opodatkowanie dochodów spółki partnerskiej? Co stanowi przyczynę rozwiązania spółki partnerskiej? Na czym polega wystąpienie partnera ze spółki i jakie są tego skutki? Na czym polega likwidacja spółki partnerskiej? Kto może być likwidatorem spółki partnerskiej i kiedy przestaje ona istnieć? Czym różni się spółka partnerska od spółki jawnej? Jakie zalety i wady ma spółka partnerska w porównaniu z innymi spółkami osobowymi i kapitałowymi? Rozdział VI. SPÓŁKA KOMANDYTOWA Co to jest spółka komandytowa? Jakie cechy są charakterystyczne dla spółki komandytowej? Jak tworzy się firmę spółki komandytowej? Jakie niezbędne elementy musi zawierać umowa spółki komandytowej? Co może być przedmiotem działalności spółki komandytowej? Jaka forma jest wymagana dla zawarcia umowy spółki komandytowej, jej zmiany lub wypowiedzenia? Co może być przedmiotem wkładu wspólników do spółki komandytowej? Kto może być wspólnikiem spółki komandytowej? Co jest wymagane do zgłoszenia spółki komandytowej do rejestru? Kiedy powstaje spółka komandytowa? Czy można przenieść ogół praw i obowiązków na inną osobę w spółce komandytowej?

11 12 Spis treści 12. Czy jest możliwe przystąpienie nowych wspólników do spółki komandytowej? Kto odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej? Co to jest suma komandytowa i jakie są najważniejsze przypadki rozszerzenia odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki? Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki komandytowej? Kto jest uprawniony do reprezentacji spółki komandytowej? Kto oprócz komplementariusza może reprezentować spółkę komandytową? Czy komandytariusz może reprezentować spółkę jako wspólnik, pełnomocnik zwykły lub prokurent? Kto prowadzi sprawy spółki komandytowej? Czy wspólnicy spółki komandytowej mogą prowadzić działalność konkurencyjną wobec spółki? W jaki sposób następuje podział zysków i pokrywanie strat w spółce komandytowej? Jak opodatkowane są dochody spółki komandytowej? Co stanowi przyczynę rozwiązania spółki komandytowej? Czy wspólnik spółki komandytowej może wystąpić ze spółki? Na czym polega likwidacja spółki komandytowej? Kto może być likwidatorem spółki komandytowej i kiedy przestaje ona istnieć? Czym różni się spółka komandytowa od spółki jawnej? Czym różni się spółka komandytowa od spółki partnerskiej? Jakie zalety i wady ma spółka komandytowa w porównaniu do innych spółek osobowych i kapitałowych? Jakie są elementy osobowe spółki komandytowej? Jakie są elementy kapitałowe spółki komandytowej? Czy komplementariuszem może być spółka kapitałowa? Jakie jest praktyczne wykorzystanie spółki komandytowej? Rozdział VII. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Co to jest spółka komandytowo-akcyjna? Jakie są cechy charakterystyczne spółki komandytowo-akcyjnej? Jak tworzy się firmę spółki komandytowo-akcyjnej? Jakie niezbędne elementy musi zawierać statut spółki komandytowo-akcyjnej? Czy spółka komandytowo-akcyjna posiada kapitał zakładowy? Co może być przedmiotem działalności spółki komandytowo- -akcyjnej?

12 Spis treści Jaka forma jest wymagana dla sporządzenia statutu spółki komandytowo-akcyjnej i jego zmiany? Co może być przedmiotem wkładu komplementariusza do spółki komandytowo-akcyjnej? Co nie może być przedmiotem wkładu akcjonariusza do spółki komandytowo-akcyjnej? Kto może być wspólnikiem spółki komandytowo-akcyjnej? Kto jest założycielem spółki komandytowo-akcyjnej i czyje podpisy są wymagane przy sporządzaniu jej statutu? Co jest wymagane do zgłoszenia spółki komandytowo-akcyjnej do rejestru? Kiedy powstaje spółka komandytowo-akcyjna? Czy jest możliwe przystąpienie nowych komplementariuszy do spółki komandytowo-akcyjnej? Kto odpowiada za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej? Kto odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki komandytowo-akcyjnej? Kto jest uprawniony do reprezentacji spółki komandytowo- -akcyjnej? Kto oprócz komplementariusza może reprezentować spółkę komandytowo-akcyjną? Czy akcjonariusz może reprezentować spółkę jak komplementariusz, pełnomocnik zwykły lub prokurent? Kto prowadzi sprawy spółki komandytowo-akcyjnej? Kiedy należy powołać radę nadzorczą w spółce komandytowo- -akcyjnej i jakie są jej kompetencje? Co to jest walne zgromadzenie spółki komandytowo-akcyjnej i jakie są zasady jego funkcjonowania? Jakie kompetencje walnego zgromadzenia spółki komandytowo- -akcyjnej nie mogą być przekazane radzie nadzorczej lub komplementariuszom? Wykonanie jakich kompetencji walnego zgromadzenia spółki komandytowo-akcyjnej wymaga zgody komplementariuszy? Czy wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej mogą prowadzić działalność konkurencyjną wobec spółki? Czy można przenieść ogół praw i obowiązków komplementariusza na inną osobę w spółce komandytowo-akcyjnej? W jaki sposób następuje podział zysków i strat w spółce komandytowo-akcyjnej? Co stanowi przyczynę rozwiązania spółki komandytowo- -akcyjnej? Czy wspólnikom spółki komandytowo-akcyjnej przysługuje prawo wypowiedzenia spółki?

13 14 Spis treści 30. Na czym polega wystąpienie wspólnika spółki komandytowo- -akcyjnej i jakie są tego skutki? Kto może być likwidatorem spółki komandytowo-akcyjnej i kiedy przestaje ona istnieć? Czym różni się spółka komandytowo-akcyjna od spółki jawnej? Czym różni się spółka komandytowo-akcyjna od spółki partnerskiej? Czym różni się spółka komandytowo-akcyjna od spółki komandytowej? Jakie zalety i wady ma spółka komandytowo-akcyjna? Czy komplementariuszem może być spółka kapitałowa i jakie jest praktyczne wykorzystanie spółki komandytowo-akcyjnej? Rozdział VIII. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Jaką spółką jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? Kto może zawiązać spółkę z o.o. i w jakim celu? Co oznacza spółka z o.o. w organizacji? Jakie wymogi należy spełnić, by powstała spółka z o.o.? Jakie wymagania należy spełnić, aby zgłosić spółkę z o.o. do rejestru? Jakie elementy powinna zawierać umowa spółki z o.o.? Jakie czynności należy podjąć, by zmienić umowę spółki? Jakie są zasady formułowania firmy spółki z o.o.? Jak określić siedzibę spółki z o.o.? Jak należy określić przedmiot działalności spółki z o.o.? W jakim terminie należy zgłosić spółkę w organizacji do sądu rejestrowego? Co to jest wkład niepieniężny (aport)? Jakie są przesłanki uznania za wkład niepieniężny (aport)? Jakie skutki wywołuje zawyżenie lub zaniżenie wartości wkładu niepieniężnego (aportu)? W jaki sposób powstaje tzw. agio? Ile powinien wynosić kapitał zakładowy w spółce z o.o.? W jakim celu podwyższa się kapitał zakładowy? Jakie są sposoby podwyższania kapitału zakładowego? Gdzie należy zgłosić podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o.? W jakim celu dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego? W jaki sposób można dokonać obniżenia kapitału zakładowego? Jak należy rozumieć umorzenie udziału w spółce z o.o.? Czy możliwe jest uprzywilejowanie udziałów w spółce z o.o.? Czym jest księga udziałów? Jakie prawa mają wspólnicy spółki z o.o.?

14 Spis treści Kiedy wspólnicy spółki z o.o. mogą żądać wyłączenia wspólnika? W jaki sposób, obok sądowego wyłączenia, wspólnik może stracić swój status? Jak należy rozumieć prawo do dywidendy? Jak należy rozumieć obowiązek dopłaty? Jak należy rozumieć obowiązek dostarczania spółce świadczeń niepieniężnych? Czy spółka z o.o. może obejmować własne udziały? Kiedy wspólnik zobowiązany jest do zwrotu wypłaty? Czy można ograniczyć prawo spadkobierców do wstąpienia w prawa wspólnika? Czy umowa spółki z o.o. może ograniczać prawa współmałżonków wstąpienia do spółki? Kiedy mogą wykonywać swoje prawa współuprawnieni z udziału (wspólnik zbiorowy)? Jak liczebny może być zarząd? Kto powołuje członków zarządu? Kto jest uprawniony do reprezentacji spółki z o.o.? Jak należy rozumieć zakaz konkurencji członków zarządu? Jak należy rozumieć sprzeczność interesów członków zarządu? Jak kształtuje się odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.? Jaką funkcję pełni prawo do indywidualnej kontroli spraw spółki? Jakie organy nadzoru można wyróżnić w spółce z o.o.? Jaką funkcję pełni rada nadzorcza w spółce z o.o.? Jakie kompetencje posiada komisja rewizyjna w spółce z o.o.? Jaką funkcję pełni zgromadzenie wspólników? Kto ma prawo zwołania zgromadzenia wspólników? W jaki sposób wspólnicy spółki z o.o. mogą podejmować uchwały? W jaki sposób można zaskarżyć uchwałę wspólników spółki z o.o.? Jakie są przyczyny rozwiązania spółki z o.o.? Jak przebiega proces likwidacji? Rozdział IX. SPÓŁKA AKCYJNA Jaką spółką jest spółka akcyjna i kto może ją zawiązać? Jakie elementy powinna zawierać firma spółki akcyjnej? W jaki sposób powstaje jednoosobowa spółka akcyjna i czym się charakteryzuje? Jakich czynności należy dokonać, by powstała spółka akcyjna?

15 16 Spis treści 5. Kiedy następuje zawiązanie spółki akcyjnej? Kiedy założyciele spółki akcyjnej mają obowiązek sporządzić pisemne sprawozdanie i kto bada je w zakresie prawdziwości i rzetelności? Kto reprezentuje spółkę akcyjną w organizacji? Kto prowadzi sprawy spółki akcyjnej w organizacji? Kto zgłasza zawiązanie spółki akcyjnej do rejestru przedsiębiorców i jakie dokumenty należy załączyć do tego zgłoszenia? Kiedy trzeba przeprowadzić likwidację spółki akcyjnej w organizacji i kiedy spółka akcyjna w organizacji ulega rozwiązaniu? Kogo uważa się za akcjonariusza? Czy każdy założyciel spółki akcyjnej jest jednocześnie jej akcjonariuszem? W jaki sposób akcjonariusze uczestniczą w zyskach spółki akcyjnej? Czy akcjonariuszowi mogą być przyznane osobiste uprawnienia? Czym są akcje własne spółki? Czy spółka akcyjna może je nabywać i obejmować? Jak należy rozumieć termin akcja? Kiedy dokument akcji będzie nieważny? Czy akcje są podzielne? Jaka jest różnica między akcją imienną a akcją na okaziciela? Czym są imienne świadectwa założycielskie? Czym są akcje nieme? Czym są świadectwa użytkowe? Czym są świadectwa tymczasowe? Czym są akcje uprzywilejowane? Czym różnią się akcje uprzywilejowane od osobistych uprawnień przyznanych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi? Czym jest księga akcyjna i kto ma obowiązek ją prowadzić? Co dzieje się w przypadku, gdy dokument akcji został uszkodzony albo jego treść okazała się nieaktualna? Z jaką akcją można związać obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych? Czy można zbywać akcje i czy można ograniczyć rozporządzanie akcjami? Na czym polega umorzenie akcji? Czym różni się umorzenie przymusowe od umorzenia dobrowolnego? Ile powinien wynosić kapitał zakładowy w spółce akcyjnej i czy kapitał zakładowy to to samo co majątek spółki akcyjnej? Czym różni się objęcie akcji od pokrycia akcji? Kiedy powinno nastąpić pokrycie akcji?

16 Spis treści W jakim celu tworzy się kapitał zapasowy i kapitały rezerwowe? Jakie tryby i sposoby podwyższenia kapitału zakładowego możemy wyróżnić w spółce akcyjnej? W jaki sposób może nastąpić objęcie nowych akcji? Jakich czynności należy dokonać, by podwyższyć kapitał zakładowy w trybie zwykłym? Czym jest prawo poboru akcji i czy można pozbawić akcjonariusza tego prawa? W jaki sposób przeprowadza się subskrypcję zamkniętą? Na czym polega podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki? Czy zarząd ma prawo samodzielnie podwyższać kapitał zakładowy? W jaki sposób następuje podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego? Na czym polega warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego? W jaki sposób następuje objęcie akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym? Czym są warranty subskrypcyjne? W jaki sposób można dokonać obniżenia kapitału zakładowego? Ilu członków może liczyć zarząd? Kto ich powołuje i na jaką kadencję? Komu przysługuje prawo odwołania członka zarządu? Kiedy wygasa mandat członka zarządu? Jakie kompetencje ma zarząd? W jaki sposób zarząd wieloosobowy prowadzi sprawy spółki akcyjnej? W jaki sposób zarząd wieloosobowy reprezentuje spółkę akcyjną? Czy członkowi zarządu przysługuje wynagrodzenie? Kto reprezentuje spółkę w sporze pomiędzy nią a członkiem zarządu? Kogo obowiązuje zakaz konkurencji w spółce akcyjnej i na czym on polega? Kto może być członkiem rady nadzorczej? Ilu członków ma rada nadzorcza, kto ich powołuje i odwołuje? Jakie kompetencje ma rada nadzorcza? Jak działa rada nadzorcza? Czy w spółce akcyjnej uchwały akcjonariuszy mogą być podejmowane bez odbycia walnego zgromadzenia? Kiedy powinno odbyć się zwyczajne walne zgromadzenie i co powinno być przedmiotem jego obrad?

17 18 Spis treści 60. Czy członkowie organów spółki akcyjnej, których mandaty wygasły przed dniem walnego zgromadzenia, mają prawo w nim uczestniczyć? Kiedy powinno zostać zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie? Kto zwołuje walne zgromadzenie, a kto może żądać zwołania tego organu? W jaki sposób zwołuje się walne zgromadzenie? Komu przysługuje prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i czy osoby te mogą uczestniczyć przez pełnomocników? Jak przebiega posiedzenie walnego zgromadzenia? Jaka większość głosów jest potrzebna do podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie? Kiedy uchwały walnego zgromadzenia zapadają w głosowaniu tajnym? W jaki sposób dokonuje się wykupu akcji? W jaki sposób dochodzi do przymusowego wykupu akcji? Jak dokonuje się przymusowego odkupu akcji? Jaką uchwałę walnego zgromadzenia można zaskarżyć w drodze powództwa o jej uchylenie? Kto i w jakim terminie może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia? Komu i kiedy przysługuje prawo do wytoczenia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia? Jakie skutki wywołuje wyrok uchylający uchwałę walnego zgromadzenia? Komu przysługuje prawo do informacji w spółce akcyjnej i kto ma obowiązek jej udzielić? Jakie są przyczyny rozwiązania spółki akcyjnej i czy można zapobiec rozwiązaniu spółki akcyjnej? Czy istnieje obowiązek przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w spółce akcyjnej? Kiedy następuje otwarcie likwidacji i jakie pociąga to za sobą skutki? Kto może być likwidatorem w spółce akcyjnej? Jakie obowiązki mają likwidatorzy? Czy w okresie likwidacji akcjonariuszom można wypłacać zyski? Kiedy i w jaki sposób dokonuje się podziału majątku spółki między akcjonariuszy? Kiedy spółka akcyjna zostaje rozwiązana? Kto może wnieść powództwo o naprawienie szkody wyrządzonej spółce?

18 Spis treści Kiedy przedawnia się roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej spółce? Rozdział X. ŁĄCZENIE, PODZIAŁ I PRZEKSZTAŁCANIE SPÓŁEK Na czym polega łączenie się spółek i które spółki mogą się łączyć? W jaki sposób może dojść do połączenia spółek? Kiedy następuje połączenie spółek i co dzieje się ze spółkami podlegającymi łączeniu? Na czym polega sukcesja praw i obowiązków w przypadku łączenia się spółek? W jaki sposób chronieni są wierzyciele w procesie łączenia się spółek? Na czym polega łączenie się spółek kapitałowych? Co powinien zawierać plan połączenia spółek kapitałowych? W jaki sposób kontrolowany jest plan połączenia spółek kapitałowych? W jaki sposób wspólnicy spółek kapitałowych są informowani o planowanym połączeniu spółek kapitałowych? Jaka większość jest wymagana do podjęcia uchwały o połączeniu spółek kapitałowych? Kto odpowiada wobec wspólników za szkody wyrządzone w toku procesu łączenia? Czym różni się proces łączenia z udziałem spółek osobowych od procesu łączenia się spółek kapitałowych? Jakie następstwa wywołuje zaskarżenie uchwały o połączeniu? Czym jest transgraniczne łączenie się spółek? Jakie elementy powinien zawierać plan połączenia transgranicznego? W jakim zakresie wspólnicy łączących się spółek i przedstawiciele pracowników mają prawo przeglądać dokumenty związane z połączeniem? W jaki sposób wierzyciel spółki krajowej może zabezpieczyć swoje interesy w przypadku transgranicznego łączenia się spółek? Jakie uprawnienia ma wspólnik głosujący przeciwko transgranicznemu połączeniu? Gdzie należy zgłosić transgraniczne połączenie spółek? W jakim zakresie nie wymienia się udziałów lub akcji w spółce przejmującej? W jakim zakresie dopuszczalne jest uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały o transgranicznym połączeniu? Jakie przepisy regulują transgraniczne łączenie się spółki komandytowo-akcyjnej?

19 20 Spis treści 23. Na czym polega podział spółek? Jakie są sposoby podziału spółek? Kiedy następuje podział spółek i co dzieje się ze spółkami podlegającymi podziałowi? Na czym polega sukcesja praw i obowiązków w przypadku podziału spółek? W jaki sposób chronieni są wierzyciele w procesie podziału spółek? Co powinien zawierać plan podziału? Kto powinien być poinformowany o planowanym podziale? W jaki sposób kontrolowany jest plan podziału spółek kapitałowych? Jaka jest rola wspólników w procesie podziału spółek? Jakie następstwa wywołuje zaskarżenie uchwały o połączeniu? Jakie są skutki rejestracji podziału spółki? Kto odpowiada wobec wspólników za szkody wyrządzone w toku procesu podziału? Co należy rozumieć przez przekształcenie spółek i jakie spółki podlegają przekształceniu? Kiedy następuje przekształcenie spółki? Na czym polega tożsamość podmiotowa spółki przed i po przekształceniu? W jaki sposób wspólnicy są informowani o procesie przekształcania spółki? Czego wymaga przekształcenie spółki? Co to jest plan przekształcenia spółki i jakie elementy zawiera? W jaki sposób kontrolowany jest plan przekształcenia? Czy wspólnicy spółki handlowej muszą wyrazić zgodę na przekształcenie? Jakie są wymogi przekształcenia spółki osobowej lub cywilnej w spółkę kapitałową? Jakie są wymogi przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową? Jakie są wymogi przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową? Jakie są wymogi przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową? Czy uchwała o przekształceniu podlega zaskarżeniu? Jakie są skutki rejestracji przekształcenia spółki? Kto odpowiada wobec wspólników za szkody wyrządzone w toku przekształcenia? Kiedy następuje przekształcenie formy prawnej prowadzonej przez osobę fizyczną we własnym imieniu działalności gospodarczej w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą)?

20 Spis treści Na czym polega przejście praw i obowiązków przedsiębiorcy przekształcanego na spółkę przekształconą? W jaki sposób tworzy się firmę spółki przekształcanej? Co jest konieczne dla przekształcenia przedsiębiorcy wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową? W jaki sposób kontroluje się plan przekształcenia przedsiębiorcy przekształcanego? Jak kształtują się zasady odpowiedzialności związanej z postępowaniem przekształceniowym? Kto odpowiada za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego po dniu przekształcenia? Rozdział XI. EUROPEJSKIE PRAWO SPÓŁEK Zagadnienia ogólne Co należy rozumieć przez pojęcie europejskie prawo spółek? Czym charakteryzuje się swoboda przedsiębiorczości? Jakie są granice swobody przedsiębiorczości? Co należy rozumieć przez pojęcia pierwotnej i wtórnej swobody przedsiębiorczości? W jaki sposób można korzystać ze swobody przedsiębiorczości? Czy dopuszczalne jest transgraniczne przeniesienie siedziby krajowej spółki do innego państwa Unii Europejskiej? Jaki łącznik kolizyjnoprawny przewiduje dla spółek prawo polskie? Jak definiuje spółkę prawo europejskie? Na czym polega proces europeizacji prawa spółek? Jakich kwestii dotyczą dyrektywy i rozporządzenia europejskiego prawa spółek? Jakich kwestii dotyczą rozporządzenia europejskiego prawa spółek? Jakie akty prawne regulują ponadnarodowe struktury gospodarcze? Jakie są zalety i wady założenia ponadnarodowej spółki? Jakie ponadnarodowe struktury gospodarcze znajdują się w fazie projektu? Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych Jakie znaczenie i charakter prawny ma europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych? Jakie są wymogi powstania europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych oraz przeniesienia jego siedziby? Jaki jest status członków europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych?

21 22 Spis treści 18. Jaka jest struktura organizacyjna europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych? Jak kształtują się zmiany członkostwa w europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych? Czym charakteryzuje się europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych z siedzibą w Polsce? Kiedy dochodzi do rozwiązania, likwidacji lub upadłości europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych? Spółka europejska Jaki jest charakter prawny spółki europejskiej? Jak kształtuje się hierarchia źródeł prawa dla spółki europejskiej? Jak powstaje spółka europejska? Jakie są warunki zakładania spółki europejskiej z siedzibą w Polsce? Z czym wiąże się zmiana miejsca siedziby spółki europejskiej? Jakie organy posiada spółka europejska? Na czym polega dualistyczny system zarządzania spółką europejską? Na czym polega monistyczny system zarządzania spółką europejską? Jaki status mają dyrektorzy wykonawczy w spółce europejskiej? Komu rada administrująca spółki europejskiej może powierzyć swoje kompetencje? Kiedy odbywa się walne zgromadzenie spółki europejskiej? Jaka większość jest wymagana do skutecznego podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie spółki europejskiej? Czym charakteryzuje się zaangażowanie pracowników spółki europejskiej? Jak kształtuje się zaangażowanie pracowników w spółce europejskiej z siedzibą w Polsce? Kiedy stosuje się zasady standardowe zaangażowania pracowników spółki europejskiej? Spółdzielnia europejska W jakim celu powołuje się spółdzielnię europejską? Jaki jest charakter prawny spółdzielni europejskiej? Jakie prawo jest właściwe dla spółdzielni europejskiej? Jak można założyć spółdzielnię europejską? Jaka jest struktura organizacyjna spółdzielni europejskiej? Jakie systemy zarządzania można przyjąć dla spółdzielni europejskiej? Na jakich zasadach działa walne zgromadzenie spółdzielni europejskiej?

22 Spis treści Jak można uzyskać członkostwo w spółdzielni europejskiej? Jakie są powody utraty członkostwa w spółdzielni europejskiej? Co jest przedmiotem ustawy o spółdzielni europejskiej? Czym charakteryzuje się zaangażowanie pracowników spółdzielni europejskiej? Co zawiera porozumienie w sprawie zaangażowania pracowników spółdzielni europejskiej? Rozdział XII. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Jaki jest przedmiot ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze? Kto może wszcząć postępowanie upadłościowe? Jakie podmioty mają zdolność upadłościową? Jakie podmioty nie mają zdolności upadłościowej? Jakie są przesłanki ogłoszenia upadłości? Czy sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości? Jakie niezbędne elementy musi zawierać wniosek o ogłoszenie upadłości? Z jakich etapów składa się postępowanie upadłościowe? Kto rozpoznaje sprawy o ogłoszenie upadłości? Kto może być uczestnikiem postępowania o ogłoszenie upadłości? Czy sąd z urzędu przeprowadza postępowanie zabezpieczające? Jaką rolę odgrywa wstępne zgromadzenie wierzycieli? Jak określa się datę upadłości? Jakie są skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego? Czym jest masa upadłości? Jaki skutek wywołują czynności upadłego dotyczące mienia wchodzącego w skład masy upadłości? Jakie składniki majątku nie wchodzą do masy upadłości? Jaką funkcję pełni zakaz obciążania składników masy upadłości? Jakie są skutki ogłoszenia upadłości co do zobowiązań upadłego? Jakie są skutki ogłoszenia upadłości co do spadków nabytych przez upadłego? Które czynności prawne są bezskuteczne w stosunku do masy upadłości? Jaki wpływ na postępowanie sądowe i administracyjne ma ogłoszenie upadłości? Jaką rolę w postępowaniu upadłościowym odgrywają: sędzia- -komisarz, syndyk, nadzorca sądowy, zarządca, zgromadzenie wierzycieli, rada wierzycieli?

23 24 Spis treści 24. Na czym polega postępowanie upadłościowe z układem? Jakie formy restrukturyzacji mogą zawierać propozycje układowe? Jakie wierzytelności obejmuje układ? Jakie są skutki układu? Czy możliwa jest zmiana układu? Na czym polega uchylenie układu? Jak przebiega proces likwidacji masy upadłości? Według jakiej kolejności zaspokajani są wierzyciele? Z jakich elementów składa się plan podziału masy upadłości? Jakie skutki wywołuje zakończenie i umorzenie postępowania upadłościowego? W stosunku do kogo można orzec zakaz prowadzenia działalności gospodarczej? Na czym polega postępowanie naprawcze? Jakie są sankcje niezgłoszenia w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika? Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? W jakich przypadkach sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? W jakich przypadkach sąd może umorzyć postępowanie? Kto rozstrzyga, które z przedmiotów należących do upadłego wejdą w skład masy upadłości? W jaki sposób zabezpiecza się potrzeby mieszkaniowe upadłego? W jaki sposób sąd obwieszcza postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Kiedy sąd wydaje postanowienie o ustaleniu planu spłaty wierzycieli upadłego? Jakich czynności prawnych może dokonywać upadły w okresie wykonywania planu spłaty wierzycieli? Czy sąd może zmienić plan spłaty wierzycieli? W jakich sytuacjach sąd może umorzyć postępowanie upadłościowe? Jakie są skutki wykonania obowiązków określonych w planie spłaty wierzycieli?

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Spis treści Wykaz skrótów.................................. 27 Powoływane akty prawne........................... 31 Wprowadzenie.................................. 35 Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe. Pytania i odpowiedzi. redakcja naukowa Jerzy Jacyszyn

Spółki handlowe. Pytania i odpowiedzi. redakcja naukowa Jerzy Jacyszyn Spółki handlowe Pytania i odpowiedzi redakcja naukowa Jerzy Jacyszyn Anna Koronkiewicz-Wiórek, Bogusław Książek Marta Piotrowska-Kłak, Lidia Siwik Anna Śmigaj, Łukasz Świderek SERIA AKADEMICKA 4. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 27 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 28 80 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2 Red. Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Rozdział pierwszy. Spółka jawna 1. Uwagi ogólne 2. Powstanie spółki 3. Majątek, wkłady, udziały 4. Stosunki zewnętrzne spółki

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Spółka cywilna umowy z ostatnich zajęć Brak zabezpieczenia w przypadku śmierci Eugeniusza Udziały w spółce cywilnej (w

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Kapitałowy charakter spółki akcyjnej i rola kapitału zakładowego. 4 3. Zasada surowości statutu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane: Kancelaria Notarialna Anna Schodowska-Kalińska Ul. 17 Stycznia 2 06-400 Ciechanów Tel/fax 23 671 32 09, kom. 507 070 032 Mail: anna.schodowska-kalinska@notariusze.lodz.pl ZAŁOŻENIE dane Wspólników, to

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo Gdańsk, 13 grudnia 2018 r. PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo I Pula 1. Prawo gospodarcze i handlowe jako część prawa cywilnego. Zarys historii prawa handlowego.

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3 I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego

AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 1.2. Umowa założycielska

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Ogłoszenia W dniu dzisiejszym (6.11) dyżur nie odbędzie się. Typy spółek osobowych Spółka jawna Spółka partnerska Spółka

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna a spółki handlowe

Spółka cywilna a spółki handlowe Spółka cywilna a handlowe Spółka cywilna Spółki handlowe Podstawa prawna art. 860 875 k.c. k.s.h. Podmiotowość prawna Sposób współdziałania Cel współdziałania brak podmiotowości prawnej jedynie stosunek

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! PRAWO handlowe w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3.. 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3.. I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła

Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Spółka jawna. Zagadnienia praktyczne. Monika Nieradka-Bernaciak, Joanna Rodek, Szymon Zięba, Agnieszka Roguska-Kikoła Publikacja adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy prowadzą bądź

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XXI Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa... XIX

Spis treści Przedmowa... XIX Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury pomocniczej... XXVII Rozdział I. Źródła, zakres i systematyka prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Cechy prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. ze schematami. Łukasz Zamojski SCHEMATY. 2018ŕ2019. rok akademicki

Kodeks spółek handlowych. ze schematami. Łukasz Zamojski SCHEMATY. 2018ŕ2019. rok akademicki KSH Kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski SCHEMATY rok akademicki 2018ŕ2019 KSH Kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski Zamów książkę w księgarni internetowej 4. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV

Spis treści. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV Rozdział I. Źródła, zakres i systematyka prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Cechy prawa handlowego... 1

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. Kazusy. Dorota Bugajna-Sporczyk

Kodeks spółek handlowych. Kazusy. Dorota Bugajna-Sporczyk Kodeks spółek handlowych Kazusy Dorota Bugajna-Sporczyk Warszawa 2013 Schematy opracowane przez Łukasza Zamojskiego pochodzą z publikacji Kodeks spółek handlowych ze schematami, wydanie 4, Warszawa 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez.

Bardziej szczegółowo

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Łączenie i przekształcenie spółek. Analiza Opracowano na podstawie Kodeksu spółek handlowych Wersja Luty 2004 e-mail: box@doinvest.com Internet: www.doinvest.com 1 Łączenie spółek W ramach procedury łączenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym:

Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: Prawo gospodarcze zespół norm zajmujących się obrotem gospodarczym: - publiczne reguluje funkcje państwa w gospodarce; adresatami norm są podmioty gospodarcze; -prywatne- reguluje stosunki prawne pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa Przedmowa... XXI Wykaz skrótów... XXIII Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa... 3 Rozdział 2. Źródła prawa spółek handlowych... 5 2.1. Prawo stanowione

Bardziej szczegółowo

Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem

Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem Bogus³aw Nowakowski Renata Mroczkowska Spó³ka z o.o. dokumentacja wewnêtrzna z komentarzem 209 wzorów uchwa³, umów, pozwów, wniosków, og³oszeñ i innych pism Wydanie trzecie poszerzone Ośrodek Doradztwa

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19

Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 Spis treści SŁOWO WSTĘPNE... 17 ROZDZIAŁ VI PRAWO PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ... 19 1. Źródła prawa gospodarczego... 19 2. Główne zasady prawa gospodarczego... 22 2.1. Wprowadzenie... 22 2.2.

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:59:43 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:59:43 Numer KRS: Strona 1 z 8 Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) 1 Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 1. Stawający zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą: SV1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może używać w obrocie

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH rodzaj podmiotowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna) osoba prawna rodzaj aktu założycielskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU PROJPRZEM MAKRUM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU PROJPRZEM MAKRUM S.A. REGULAMIN ZARZĄDU PROJPRZEM MAKRUM S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: a) Kodeks spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: ABC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ABC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 4. Terenem działania spółki

Bardziej szczegółowo

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki UCHWAŁA NR 1/2014 BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do osiemnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do osiemnastego wydania... V Spis treści Wstęp do osiemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do piętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dwudziestego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dwudziestego wydania... V Spis treści Wstęp do dwudziestego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:56:13 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:56:13 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.10.2017 godz. 13:56:13 Numer KRS: 0000358994 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

s. 12 s. 19 tabela FORMA I RYGOR UMOWY SPÓŁKI WZORZEC UMOWY

s. 12 s. 19 tabela FORMA I RYGOR UMOWY SPÓŁKI WZORZEC UMOWY s. 12 Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna

Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest samodzielnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Zasady funkcjonowania sp. z o.o. są uregulowane w Kodeksie spółek

Bardziej szczegółowo

Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego

Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego Spółki podmiotów leczniczych na tle innych spółek prawa handlowego Ewa Kowalska I Działalność lecznicza jako działalność regulowana Co to jest działalność regulowana? Działalność regulowana to działalność

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu

Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Spółka komandytowo-akcyjna atrakcyjna alternatywa dla biznesu Strona 1 Wśród wielu prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce warto przyjrzeć się bliżej mało znanej przez przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy spółek 1 Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ACKERMAN S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: Ackerman Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Ackerman SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza

3. Suma komandytowa to: a) oznaczono kwotowo wkład wnoszony do spółki przez komandytariusza TESTY 1. Spółką osobową nie jest: a) spółka komandytowo-akcyjna b) spółka akcyjna c) spółka z o.o. w organizacji d) spółka cywilna 2. Wpis do KRS: a) jest wpisem konstytutywnym dla spółek osobowych b)

Bardziej szczegółowo

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 1. Stawający, zwany dalej Wspólnikiem, oświadcza, że zawiązuje Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2. Firma spółki brzmi:...

Bardziej szczegółowo

s. 72 s. 86 s

s. 72 s. 86 s s. 14 Artykuł. 10. [Przeniesienie praw i obowiązków wspólnika] 1. Ogół praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej może być przeniesiony na inną osobę tylko wówczas, gdy umowa spółki tak stanowi. 2. Ogół

Bardziej szczegółowo

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).

finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA AILLERON SA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 STYCZNIA 2017 R. Zarząd spółki pod firmą Ailleron S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych SPÓŁKA JAWNA założyciele osobowość prawna firma spółki jawnej akt założycielski

PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych SPÓŁKA JAWNA założyciele osobowość prawna firma spółki jawnej akt założycielski PRAWO SPÓŁEK wprowadzenie do spółek osobowych Spółki osobowe prawa handlowego to: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna. osobowe spółki prawa handlowego to tzw.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 1. 1. Firma Spółki brzmi: Boomerang Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... xi XIII XV Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego... 1 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców... 1 Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy... 1

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.

Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne. Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje

Bardziej szczegółowo

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.

6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20. Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja podmiotowa

Restrukturyzacja podmiotowa Restrukturyzacja podmiotowa. Restrukturyzacja podmiotowa Rodzaje restrukturyzacji Łączenie Podział Przekształcenie krajowe transgraniczne Łączenie się spółek Uczestnicy procesu łączenia z wyłączeniem a)

Bardziej szczegółowo

kodeks spółek handlowych

kodeks spółek handlowych kodeks spółek handlowych TEKSTY USTAW 6. WYDANIE kodeks spółek handlowych TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 6. WYDANIE Stan prawny na 7 września 2017 r. Wydawca Małgorzata Stańczak Redaktor

Bardziej szczegółowo

PYTANIA PRZYKŁADOWE CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ORGANÓW NADZORCZYCH

PYTANIA PRZYKŁADOWE CZĘŚCI PISEMNEJ EGZAMINU DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW ORGANÓW NADZORCZYCH 1 1. Kodeks spółek handlowych reguluje: a) tworzenie spółek handlowych, b) upadłość spółek handlowych, c) organizację i funkcjonowanie spółek handlowych, d) rozwiązywanie spółek handlowych. 2. Spółkami

Bardziej szczegółowo