Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012"

Transkrypt

1 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2011/2012 ZESTAW I Pytanie 1 : Pytanie 2 : Pytanie 3 : Prawo handlowe pojęcie i systematyka. Rada nadzorcza i walne zgromadzenie w spółce komandytowoakcyjnej. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pojęcie, charakter prawny, zastosowanie ZESTAW II Pytanie 1 : Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. Pytanie 2 : Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej. Pytanie 3 : Powstanie spółki z o.o. ZESTAW III Pytanie 1 : Prokura legitymacja czynna i bierna. Pytanie 2 : Prawa i obowiązki komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Pytanie 3 : Spółka z o.o. w organizacji pojęcie, charakter prawny, zasady funkcjonowania.

2 ZESTAW IV Pytanie 1 : Skutki zbycia przedsiębiorstwa. Pytanie 2 : Spółka komandytowo-akcyjna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie Pytanie 3 : Kapitał zakładowy spółki z o.o. istota i funkcje; kapitał zakładowy a inne kapitały (fundusze) spółki. ZESTAW V Pytanie 1 : Pytanie 2 : Pytanie 3 : Pojęcie i rodzaje wpisów; wpis a postanowienie zarządzające wpis. Prawa i obowiązki komandytariusza. Tryb i sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o. ZESTAW VI Pytanie 1 : Podmiotowość prawna spółek handlowych. Pytanie 2 : Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności komandytariusza. Pytanie 3 : Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki. ZESTAW VII Pytanie 1 : Rozwiązanie spółki cywilnej pojęcie, przyczyny, skutki. Pytanie 2 : Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej. Pytanie 3 : Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych oraz w drodze konwersji wierzytelności na udziały. ZESTAW VIII Pytanie 1 : Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej. Pytanie 2 : Spółka komandytowa pojęcie, charakter prawny, zastosowanie Pytanie 3 : Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego.

3 ZESTAW IX Pytanie 1 : Pojęcie przedsiębiorcy i jego znaczenie w obowiązującym prawie. Pytanie 2 : Przyczyny rozwiązania spółki a przyczyny wystąpienia partnera. Pytanie 3 : Członkostwo udział prawa i obowiązki wspólników. ZESTAW X Pytanie 1 : Pytanie 2 : Pytanie 3 : Pojęcie i charakter prawny przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej. Rodzaje udziałów w spółce z o.o. ZESTAW XI Pytanie 1 : Przedsiębiorstwo jako podmiot obrotu. Pytanie 2 : Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej. Pytanie 3 : Uprzywilejowanie udziału a uprzywilejowanie wspólnika. ZESTAW XII Pytanie 1 : Zasady prawa firmowego. Pytanie 2 : Spółka partnerska pojęcie, charakter prawny, zastosowanie Pytanie 3 : Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o. katalog i podział. ZESTAW XIII Pytanie 1 : Podmioty wpisywane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społeczno zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pytanie 2 : Likwidacja spółki jawnej. Pytanie 3 : Czysto majątkowe (obligacyjne) i korporacyjne (organizacyjne) prawa i obowiązki wspólnika spółki z o.o.

4 ZESTAW XIV Pytanie 1 : Pojęcie, charakter prawny i funkcje firmy. Pytanie 2 : Rozwiązanie spółki jawnej pojęcie, przyczyny, skutki. Pytanie 3 : Prawo udziału w zysku spółki z o.o. ZESTAW XV Pytanie 1 : Ochrona prawa do firmy. Pytanie 2 : Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej; zasady rozliczenia ze wspólnikiem występującym. Pytanie 3 : Prawo udziału w nadwyżce likwidacyjnej spółki z o.o. ZESTAW XVI Pytanie 1 : Prokura pojęcie, charakter prawny, rodzaje. Pytanie 2 : Zmiany składu osobowego spółki jawnej; przeniesienie ogółu praw i obowiązków. Pytanie 3 : Prawo poboru nowych udziałów. ZESTAW XVII Pytanie 1 : Stosunki majątkowe w spółce cywilnej. Pytanie 2 : Prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej. Pytanie 3 : Prawo udziału w zgromadzeniu wspólników i prawo głosu. ZESTAW XVIII Pytanie 1 : Wygaśnięcie prokury. Pytanie 2 : Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej. Pytanie 3 : Prawo kontroli w spółce z o.o. ZESTAW XIX Pytanie 1 : Krajowy Rejestr Sądowy pojęcie i funkcje. Pytanie 2 : Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki jawnej. Pytanie 3 : Prawo zaskarżania uchwał zgromadzenia wspólników.

5 ZESTAW XX Pytanie 1 : Podmioty wpisywane do rejestru przedsiębiorców. Pytanie 2 : Powstanie spółki jawnej; przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Pytanie 3 : Actio pro socio. ZESTAW XXI Pytanie 1 : Podmioty wpisywane do rejestru dłużników niewypłacalnych. Pytanie 2 : Spółka jawna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie Pytanie 3 : Obowiązek wniesienia wkładu do spółki z o.o. ZESTAW XXII Pytanie 1 : Likwidacja spółki cywilnej. Pytanie 2 : Podmioty wpisywane do rejestru dłużników niewypłacalnych. Pytanie 3 : Obowiązek dopłat. ZESTAW XXIII Pytanie 1 : Struktura i treść rejestru przedsiębiorców. Pytanie 2 : Rozwiązanie spółki cywilnej pojęcie, przyczyny, skutki. Pytanie 3 : Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych. ZESTAW XXIV Pytanie 1 : Zasady postępowania rejestrowego. Pytanie 2 : Ustąpienie wspólnika ze spółki cywilnej; zasady rozliczenia ze wspólnikiem ustępującym. Pytanie 3 : Sposoby nabycia i utraty członkostwa w spółce z o.o. ZESTAW XXV Pytanie 1 : Jawność formalna rejestru przedsiębiorców. Pytanie 2 : Zmiany składu osobowego spółki cywilnej. Pytanie 3 : Zbycie udziału i zbycie części udziału.

6 ZESTAW XXVI Pytanie 1 : Jawność materialna rejestru przedsiębiorców. Pytanie 2 : Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki jawnej. Pytanie 3 : Zastaw i użytkowanie na udziale. ZESTAW XXVII Pytanie 1 : Postępowanie przymuszające. Pytanie 2 : Prawa i obowiązki wspólników spółki cywilnej. Pytanie 3 : Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki z o.o. ZESTAW XXVIII Pytanie 1 : Prawo handlowe pojęcie i systematyka. Pytanie 2 : Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej. Pytanie 3 : Dziedziczenie udziału w spółce z o.o. ZESTAW XXIX Pytanie 1 : Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. Pytanie 2 : Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki cywilnej. Pytanie 3 : Wspólność udziału w spółce z o.o. ZESTAW XXX Pytanie 1 : Pojęcie przedsiębiorcy i jego znaczenie w obowiązującym prawie. Pytanie 2 : Stosunki majątkowe w spółce cywilnej. Pytanie 3 : Ograniczenia obrotu udziałami w spółce z o.o. ZESTAW XXXI Pytanie 1 : Przedsiębiorstwo jako podmiot obrotu. Pytanie 2 : Rodzaje (typy) spółek cywilnych. Pytanie 3 : Umorzenie udziału pojęcie i rodzaje.

7 ZESTAW XXXII Pytanie 1 : Pojęcie i charakter prawny przedsiębiorstwa. Pytanie 2 : Spółka cywilna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie Pytanie 3 : Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. ZESTAW XXXIII Pytanie 1 : Skutki zbycia przedsiębiorstwa. Pytanie 2 : Rada nadzorcza i walne zgromadzenie w spółce komandytowoakcyjnej. Pytanie 3 : Zarząd spółki z o.o. pojęcie, skład, kompetencje. ZESTAW XXXIV Pytanie 1 : Pojęcie, charakter prawny i funkcje firmy. Pytanie 2 : Prawa i obowiązki komandytariusza. Pytanie 3 : Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z o.o.; okres urzędowania członka zarządu. ZESTAW XXXV Pytanie 1 : Zasady prawa firmowego. Pytanie 2 : Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej. Pytanie 3 : Czynności prawne dokonane przez zarząd spółki z o.o. bez zgody rady nadzorczej lub zgromadzenia wspólników. ZESTAW XXXVI Pytanie 1 : Ochrona prawa do firmy. Pytanie 2 : Spółka komandytowo-akcyjna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie Pytanie 3 : Zakaz samokontraktowania i zakaz konkurencji członków zarządu spółki z o.o.

8 ZESTAW XXXVII Pytanie 1 : Prokura pojęcie, charakter prawny, rodzaje. Pytanie 2 : Prawa i obowiązki komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Pytanie 3 : Rada nadzorcza (komisja rewizyjna) spółki z o.o. pojęcie, skład, kompetencje. ZESTAW XXXVIII Pytanie 1 : Prokura legitymacja czynna i bierna. Pytanie 2 : Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności komandytariusza. Pytanie 3 : Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) spółki z o.o. ZESTAW XXXIX Pytanie 1 : Zakres umocowania prokurenta. Pytanie 2 : Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej. Pytanie 3 : Prawa i obowiązki członków oraz zasady procedowania rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) spółki z o.o. ZESTAW XL Pytanie 1 : Wygaśnięcie prokury. Pytanie 2 : Spółka komandytowa pojęcie, charakter prawny, zastosowanie Pytanie 3 : Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. pojęcie, skład, kompetencje.

9 ZESTAW XLI Pytanie 1 : Krajowy Rejestr Sądowy pojęcie i funkcje. Pytanie 2 : Przyczyny rozwiązania spółki a przyczyny wystąpienia partnera. Pytanie 3 : Zwoływanie zgromadzenia wspólników. ZESTAW XLII Pytanie 1 : Podmioty wpisywane do rejestru przedsiębiorców. Pytanie 2 : Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej. Pytanie 3 : Zasady procedowania zgromadzenia wspólników. ZESTAW XLIII Pytanie 1 : Podmioty wpisywane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społeczno zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pytanie 2 : Przyczyny rozwiązania spółki a przyczyny wystąpienia partnera. Pytanie 3 : Zasady podejmowania uchwał na zgromadzeniu wspólników spółki z o.o. i w trybie obiegowym. ZESTAW XLIV Pytanie 1 : Podmioty wpisywane do rejestru dłużników niewypłacalnych. Pytanie 2 : Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej. Pytanie 3 : Zmiana umowy spółki z o.o. ZESTAW XLV Pytanie 1 : Struktura i treść rejestru przedsiębiorców. Pytanie 2 : Likwidacja spółki jawnej. Pytanie 3 : Odpowiedzialność cywilnoprawna wspólników i członków organów wobec spółki z o.o.

10 ZESTAW XLVI Pytanie 1 : Zasady postępowania rejestrowego. Pytanie 2 : Spółka partnerska pojęcie, charakter prawny, zastosowanie Pytanie 3 : Rozwiązanie spółki z o.o. pojęcie, przyczyny, skutki. ZESTAW XLVII Pytanie 1 : Zaskarżanie rozstrzygnięć w postępowaniu rejestrowym. Pytanie 2 : Rozwiązanie spółki jawnej pojęcie, przyczyny, skutki. Pytanie 3 : Odpowiedzialność członków organów wobec wierzycieli spółki z o.o. ZESTAW XLVIII Pytanie 1 : Pojęcie i rodzaje wpisów; wpis a postanowienie zarządzające wpis. Pytanie 2 : Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej; zasady rozliczenia ze wspólnikiem występującym. Pytanie 3 : Likwidacja i czynności likwidacyjne. ZESTAW XLIX Pytanie 1 : Jawność formalna rejestru przedsiębiorców. Pytanie 2 : Zmiany składu osobowego spółki jawnej; przeniesienie ogółu praw i obowiązków. Pytanie 3 : Prawa i obowiązki likwidatorów spółki z o.o. ZESTAW L Pytanie 1 : Pytanie 2 : Pytanie 3 : Jawność materialna rejestru przedsiębiorców. Prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej. Zasady zaspokajania wierzycieli z majątku spółki z o.o. oraz podziału nadwyżki likwidacyjnej.

11 ZESTAW LI Pytanie 1 : Postępowanie przymuszające. Pytanie 2 : Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej. Pytanie 3 : Spółka akcyjna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie ZESTAW LII Pytanie 1 : Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Pytanie 2 : Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki jawnej. Pytanie 3 : Powstanie spółki akcyjnej; statut a umowa założycielska. ZESTAW LIII Pytanie 1 : Rodzaje i formy prawne (typy) spółek; zasada numerus clausus spółek. Pytanie 2 : Powstanie spółki jawnej; przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Pytanie 3 : Spółka akcyjna w organizacji pojęcie, charakter prawny, zasady funkcjonowania. ZESTAW LIV Pytanie 1 : Struktura i treść rejestru przedsiębiorców. Pytanie 2 : Spółka jawna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie Pytanie 3 : Kapitał zakładowy spółki akcyjnej istota i funkcje; kapitał zakładowy a inne kapitały (fundusze) spółki. ZESTAW LV Pytanie 1 : Spółki osobowe a spółki kapitałowe. Pytanie 2 : Likwidacja spółki cywilnej. Pytanie 3 : Tryb i sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej.

12 ZESTAW LVI Pytanie 1 : Formy ustrojowe (stadialne) spółek. Pytanie 2 : Rozwiązanie spółki cywilnej pojęcie, przyczyny, skutki. Pytanie 3 : Pojęcie i rodzaje subskrypcji. ZESTAW LVII Pytanie 1 : Umowa spółki (akt założycielski) pojęcie, charakter prawny, funkcje. Pytanie 2 : Ustąpienie wspólnika ze spółki cywilnej; zasady rozliczenia ze wspólnikiem ustępującym. Pytanie 3 : Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego a szczególnie tryby podwyższenia. ZESTAW LVIII Pytanie 1 : Tworzenie i przeniesienie siedziby spółki zagadnienia kolizyjne. Pytanie 2 : Zmiany składu osobowego spółki cywilnej. Pytanie 3 : Kapitał docelowy. ZESTAW LIX Pytanie 1 : Pojęcie, dopuszczalność i sposoby łączenia się spółek. Pytanie 2 : Prawa i obowiązki wspólników spółki cywilnej. Pytanie 3 : Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego. ZESTAW LX Pytanie 1 : Postępowanie łączeniowe. Pytanie 2 : Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej. Pytanie 3 : Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej. ZESTAW LXI Pytanie 1 : Pojęcie i rodzaje wkładów do spółki; kryteria zdolności aportowej. Pytanie 2 : Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki cywilnej. Pytanie 3 : Członkostwo akcje uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy.

13 ZESTAW LXII Pytanie 1 : Uproszczone postępowanie łączeniowe i transgraniczne łączenie się spółek. Pytanie 2 : Stosunki majątkowe w spółce cywilnej. Pytanie 3 : Pojęcie i rodzaje akcji. ZESTAW LXIII Pytanie 1 : Pojęcie, dopuszczalność i sposoby podziału spółki. Pytanie 2 : Rodzaje (typy) spółek cywilnych. Pytanie 3 : Akcje a inne tytuły uczestnictwa w zysku lub nadwyżce likwidacyjnej. ZESTAW LXIV Pytanie 1 : Skutki podziału spółki. Pytanie 2 : Spółka cywilna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie Pytanie 3 : Uprzywilejowanie akcji a uprzywilejowanie akcjonariusza. ZESTAW LXV Pytanie 1 : Skutki połączenia się spółek; odrębny zarząd majątkami łączących się spółek (septario bonorum) Pytanie 2 : Stosunki majątkowe w spółce cywilnej. Pytanie 3 : Prawa i obowiązki akcjonariuszy katalog i podział. ZESTAW LXVI Pytanie 1 : Postępowanie podziałowe. Pytanie 2 : Rodzaje (typy) spółek cywilnych. Pytanie 3 : Czysto majątkowe (obligacyjne) i korporacyjne (organizacyjne) prawa i obowiązki akcjonariuszy.

14 ZESTAW LXVII Pytanie 1 : Pojęcie i dopuszczalność przekształcenia spółki. Pytanie 2 : Ustąpienie wspólnika ze spółki cywilnej; zasady rozliczenia ze wspólnikiem ustępującym Pytanie 3 : Prawo udziału w zysku spółki akcyjnej. ZESTAW LXVIII Pytanie 1 : Skutki przekształcenia spółki. Pytanie 2 : Odpowiedzialność za zobowiązania spółki cywilnej. Pytanie 3 : Prawo udziału w nadwyżce likwidacyjnej spółki akcyjnej. ZESTAW LXIX Pytanie 1 : Postępowania przekształceniowe. Pytanie 2 : Rozwiązanie spółki cywilnej pojęcie, przyczyny, skutki. Pytanie 3 : Prawo poboru akcji nowej emisji. ZESTAW LXX Pytanie 1 : Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. Pytanie 2 : Likwidacja spółki cywilnej. Pytanie 3 : Prawo udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i prawo głosu. ZESTAW LXXI Pytanie 1 : Przedsiębiorstwo jako podmiot obrotu. Pytanie 2 : Rada nadzorcza i walne zgromadzenie w spółce komandytowoakcyjnej. Pytanie 3 : Prawo do informacji akcjonariusza. ZESTAW LXXII Pytanie 1 : Pojęcie, charakter prawny i funkcje firmy. Pytanie 2 : Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej. Pytanie 3 : Prawo zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

15 ZESTAW LXXIII Pytanie 1 : Struktura i treść rejestru przedsiębiorców. Pytanie 2 : Spółka komandytowo-akcyjna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie Pytanie 3 : Sposoby nabycia i utraty członkostwa w spółce akcyjnej. ZESTAW LXXIV Pytanie 1 : Prawo handlowe pojęcie i systematyka. Pytanie 2 : Prawa i obowiązki komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Pytanie 3 : Przeniesienie akcji. ZESTAW LXXV Pytanie 1 : Prokura pojęcie, charakter prawny, rodzaje. Pytanie 2 : Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności komandytariusza. Pytanie 3 : Zastaw i użytkowanie akcji. ZESTAW LXXVI Pytanie 1 : Podmioty wpisywane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społeczno zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Pytanie 2 : Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej. Pytanie 3 : Umorzenie akcji pojęcie i rodzaje. ZESTAW LXXVII Pytanie 1 : Podmioty wpisywane do rejestru dłużników niewypłacalnych. Pytanie 2 : Spółka komandytowa pojęcie, charakter prawny, zastosowanie Pytanie 3 : Umorzenie a unieważnienie akcji.

16 ZESTAW LXXVIII Pytanie 1 : Wygaśnięcie prokury. Pytanie 2 : Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej. Pytanie 3 : Przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy. ZESTAW LXXIX Pytanie 1 : Zasady postępowania rejestrowego. Pytanie 2 : Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności komandytariusza. Pytanie 3 : Zarząd spółki akcyjnej pojęcie, skład, kompetencje. ZESTAW LXXX Pytanie 1 : Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Pytanie 2 : Powstanie spółki jawnej; przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Pytanie 3 : Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki akcyjnej. ZESTAW LXXXI Pytanie 1 : Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową. Pytanie 2 : Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki jawnej. Pytanie 3 : Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki akcyjnej; okres urzędowania członka zarządu. ZESTAW LXXXII Pytanie 1 : Skutki przekształcenia. Pytanie 2 : Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej. Pytanie 3 : Rada nadzorcza spółki akcyjnej pojęcie, skład, kompetencje.

17 ZESTAW LXXXIII Pytanie 1 : Spółki osobowe a spółki kapitałowe. Pytanie 2 : Prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej. Pytanie 3 : Powstanie i wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej spółki akcyjnej. ZESTAW LXXXIV Pytanie 1 : Zaskarżanie rozstrzygnięć w postępowaniu rejestrowym. Pytanie 2 : Zmiany składu osobowego spółki jawnej; przeniesienie ogółu praw i obowiązków. Pytanie 3 : Prawa i obowiązki członków oraz zasady procedowania rady nadzorczej spółki akcyjnej. ZESTAW LXXXV Pytanie 1 : Jawność formalna rejestru przedsiębiorców. Pytanie 2 : Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej; zasady rozliczenia ze wspólnikiem występującym. Pytanie 3 : Walne zgromadzenie akcjonariuszy pojęcie, skład, kompetencje. ZESTAW LXXXVI Pytanie 1 : Prokura legitymacja czynna i bierna. Pytanie 2 : Rozwiązanie spółki jawnej pojęcie, przyczyny, skutki. Pytanie 3 : Zwoływanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy. ZESTAW LXXXVII Pytanie 1 : Pojęcie, charakter prawny i funkcje firmy. Pytanie 2 : Spółka partnerska pojęcie, charakter prawny, zastosowanie Pytanie 3 : Prawo żądania zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy a prawo uzupełnienia porządku obrad i prawo zgłaszania projektów uchwał.

18 ZESTAW LXXXVIII Pytanie 1 : Podmioty wpisywane do rejestru przedsiębiorców. Pytanie 2 : Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej. Pytanie 3 : Zasady procedowania walnego zgromadzenia akcjonariuszy. ZESTAW LXXXIX Pytanie 1 : Jawność materialna rejestru przedsiębiorców. Pytanie 2 : Spółka partnerska pojęcie, charakter prawny, zastosowanie Pytanie 3 : Elektroniczne walne zgromadzenie. ZESTAW XC Pytanie 1 : Pojęcie, dopuszczalność i sposoby łączenia się spółek. Pytanie 2 : Prawa i obowiązki wspólników spółki jawnej. Pytanie 3 : Legitymacja do udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. ZESTAW XCI Pytanie 1 : Umowa spółki (akt założycielski) pojęcie, charakter prawny, funkcje. Pytanie 2 : Spółka jawna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie Pytanie 3 : Głosowanie elektroniczne i korespondencyjne w spółce akcyjnej ZESTAW XCII Pytanie 1 : Krajowy Rejestr Sądowy pojęcie i funkcje. Pytanie 2 : Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej. Pytanie 3 : Pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej.

19 ZESTAW XCIII Pytanie 1 : Pojęcie i charakter prawny przedsiębiorstwa. Pytanie 2 : Likwidacja spółki jawnej. Pytanie 3 : Zasady podejmowania uchwał na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. ZESTAW XCIV Pytanie 1 : Prokura pojęcie, charakter prawny, rodzaje. Pytanie 2 : Zmiany składu osobowego spółki jawnej; przeniesienie ogółu praw i obowiązków. Pytanie 3 : Głosowanie oddzielnymi grupami i inne szczególne tryby podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. ZESTAW XCV Pytanie 1 : Pojęcie stosunku dominacji (zależności) w świetle przepisów k.s.h. Pytanie 2 : Likwidacja spółki jawnej. Pytanie 3 : Zmiana statutu spółki akcyjnej. ZESTAW XCVI Pytanie 1 : Formy ustrojowe (stadialne) spółek. Pytanie 2 : Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej. Pytanie 3 : Odpowiedzialność cywilnoprawna członków organów wobec spółki akcyjnej. ZESTAW XCVII Pytanie 1 : Postępowanie łączeniowe. Pytanie 2 : Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej. Pytanie 3 : Rozwiązanie spółki akcyjnej pojęcie, przyczyny, skutki. ZESTAW XCVIII Pytanie 1 : Struktura i treść rejestru przedsiębiorców. Pytanie 2 : Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej. Pytanie 3 : Likwidacja i czynności likwidacyjne.

20 ZESTAW XCIX Pytanie 1 : Zasady postępowania rejestrowego. Pytanie 2 : Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej. Pytanie 3 : Prawa i obowiązki likwidatorów spółki akcyjnej. ZESTAW C Pytanie 1 : Pytanie 2 : Pytanie 3 : Pojęcie, charakter prawny i funkcje firmy. Rozwiązanie spółki jawnej pojęcie, przyczyny, skutki. Zasady zaspokajania wierzycieli z majątku spółki akcyjnej oraz podziału nadwyżki likwidacyjnej. ZESTAW CI Pytanie 1 : Zasady prawa firmowego. Pytanie 2 : Zmiany składu osobowego spółki jawnej; przeniesienie ogółu praw i obowiązków. Pytanie 3 : Pojęcie i rodzaje jednoosobowych spółek kapitałowych. ZESTAW CII Pytanie 1 : Postępowanie przymuszające. Pytanie 2 : Spółka jawna pojęcie, charakter prawny, zastosowanie Pytanie 3 : Oświadczenia woli jednego wspólnika (akcjonariusza) składane jednoosobowej spółce kapitałowej oraz czynności prawne dokonywane między jednym wspólnikiem (akcjonariuszem) a jednoosobową spółką kapitałową.

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku akademickiego 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne I semestr roku

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych).

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV i V roku Prawa studiów niestacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie prawa. 3. Pojęcie przedsiębiorcy

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych)

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych) Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego (dla studentów IV roku Administracji studiów niestacjonarnych i stacjonarnych). 1. Prawo handlowe pojęcie i systematyka. 2. Miejsce prawa handlowego w systemie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015

ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 ZARZĄDZENIE Nr 14/2015 WARMIŃSKO MAZURSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2014 z dnia 30 października 2014 roku o włączeniu do wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1.

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. 7 Wykaz skrótów...15 Część I. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział I. Istota spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

3. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według

3. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według Spis szczegółowy: 1. Rocznik Statystyczny przewozu towarów na Polskich Kolejach Państwowych według poszczególnych rodzajów towarów za rok 1926, cz. I : węgiel kamienny i brunatny, koks węglowy, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 7 WYKAZ SKRÓTÓW...15 Akty prawne...15 Periodyki...16 Inne...17 CZĘŚĆ 1. KONSTRUKCJA JURYDYCZNA SPÓŁKI AKCYJNEJ...19 Rozdział 1. Istota spółki akcyjnej...19 1. Pojęcie spółki akcyjnej...19 1. Właściwości

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok akademicki 2010/2011 Dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL Katedra Prawa Handlowego Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego dla studentów IV roku prawa studia dzienne rok

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy

Rozdział XIV. Prawa i obowiązki akcjonariuszy 14. System praw i obowiązków akcjonariuszy 15. Akcja jako ucieleśnienie praw akcjonariuszy Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Kapitałowy charakter spółki akcyjnej i rola kapitału zakładowego. 4 3. Zasada surowości statutu...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW PRZEDMOWA Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1. Istota spółki z o.o. 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 3. Umowa spółki 3.1. Uwagi ogólne 3.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 31 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 32 82 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych

Spis treści Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1. Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych str. Przedmowa.................................................... V Wykaz skrótów................................................. XIII Rozdział I. Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych............

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów.................................................. XV Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek.......................

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... IX Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa V Wykaz skrótów XIII Rozdział I Ogólna charakterystyka spółek kapitałowych 1 1 Podstawy wyodrębnienia spółek kapitałowych 3 2 Poszukiwania skutecznych instrumentów ochrony wierzycieli w spółkach

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... 17 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 17 Rozdział pierwszy. Spółka jawna... 19 1. Uwagi ogólne... 19 2. Powstanie spółki... 20 3. Majątek, wkłady, udziały... 24 4. Stosunki zewnętrzne spółki... 26 1. Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów

Spis treści. Część A. Pytania egzaminacyjne. Część B. Kazusy. Wykaz skrótów Wykaz skrótów XI Część A. Pytania egzaminacyjne Rozdział I. Podstawowe wiadomości z zakresu prawa gospodarczego publicznego 1 Pytania 1 27 Rozdział II. Rejestry przedsiębiorców 23 Pytania 28 80 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 15 WPROWADZENIE 17 Rozdział I PROCEDURA UTWORZENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 19 1. Istota spółki z o.o 19 2. Założyciele spółki (wspólnicy) 21 3. Umowa spółki 23

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek

Spis treści Rozdział I. Systematyka i źródła prawa spółek 1. Pojęcie i systematyka prawa spółek 2. Źródła prawa spółek Przedmowa Wykaz skrótów V XV Rozdział I Systematyka i źródła prawa spółek 1 1 Pojęcie i systematyka prawa spółek 3 I Spółka i prawo spółek 3 II Regulacje ogólne prawa spółek 10 III Regulacje szczególne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3 I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)

SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21) SPIS TREŚCI I. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych... 9 Tytuł I. Przepisy ogólne (Art. 1 21)... 9 Dział I. Przepisy wspólne (Art. 1 7)... 9 Dział II. Spółki osobowe (Art. 8 10 1

Bardziej szczegółowo

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer

PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2. Red. Andrzej Kidyba. Wydawnictwo: Wolters Kluwer PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH WYD.2 Red. Andrzej Kidyba Wydawnictwo: Wolters Kluwer Rozdział pierwszy. Spółka jawna 1. Uwagi ogólne 2. Powstanie spółki 3. Majątek, wkłady, udziały 4. Stosunki zewnętrzne spółki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XXI. Część I. Zagadnienia ogólne Spis treści Przedmowa.................................................. V Wykaz skrótów............................................... XXI Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XXI Wstęp... 1 Część I. Istota i granice swobody umów w prawie spółek handlowych... 11 Rozdział I. Autonomia woli stron i swoboda umów w polskim prawie cywilnym... 13

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Część I. Zagadnienia ogólne Przedmowa... Wykaz skrótów... XIX XXIII Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka prawa gospodarczego prywatnego... 3.. 1. Pojęcie prawa gospodarczego prywatnego... 3.. I. Obrót gospodarczy...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma SPIS TREŚCI Wykaz skrótów.. Rozdział pierwszy Część ogólna prawa spółek handlowych. 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Spółka handlowa jako forma prowadzenia działalności gospodarczej 1.2. Umowa założycielska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Instrukcja dla posłów z sejmiku lubelskiego przed sejmem 1572 r... 25

SPIS TREŚCI. 1. Instrukcja dla posłów z sejmiku lubelskiego przed sejmem 1572 r... 25 SPIS TREŚCI Przedmowa................. 7 Wstęp................... 9 Wykaz skrótów bibliograficznych............ 19 Wykaz skrótów................. 21 Wykorzystana literatura.............. 23 Akta sejmikowe................

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek STUDIA PRAWNICZE STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A. Herbet KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, TOM II, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV

Spis treści. Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXI Wykaz literatury pomocniczej... XXV Rozdział I. Źródła, zakres i systematyka prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Cechy prawa handlowego... 1

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa... XIX

Spis treści Przedmowa... XIX Przedmowa... XIX Wykaz skrótów... XXIII Wykaz literatury pomocniczej... XXVII Rozdział I. Źródła, zakres i systematyka prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Cechy prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo

PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo Gdańsk, 13 grudnia 2018 r. PYTANIA I ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE z przedmiotu Prawo handlowe kierunek Prawo I Pula 1. Prawo gospodarcze i handlowe jako część prawa cywilnego. Zarys historii prawa handlowego.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 ROKU Stosowanie niniejszego formularza

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE

Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE PRAWO HANDLOWE dr Bartłomiej Gliniecki Zagadnienia poruszane na ćwiczeniach w semestrze zimowym STUDIA STACJONARNE wszystkie wskazane pozycje literatury dostępne są w Bibliotece UG w razie dostępności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII

Spis treści. Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII Wstęp... XXXIII Wykaz skrótów... XXXVII Rozdział I. Spółka cywilna... 1.. 1. Źródła prawa... 1.. 2. Charakter prawny spółki cywilnej... 2.. I. Model normatywny spółki cywilnej... 2.. II. Problem podmiotowości

Bardziej szczegółowo

Radomsko, dnia r.

Radomsko, dnia r. Strona1 Radomsko, dnia 03.12.2014r. Szpital Powiatowy 97-500 Radomsko ul. Jagiellońska 36 Tel. 044/ 685 47 04, 685 47 16 Fax 044 / 685 47 01 E- mail : zamowienia@szpital.biz.pl ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa Przedmowa... XXI Wykaz skrótów... XXIII Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa... 3 Rozdział 2. Źródła prawa spółek handlowych... 5 2.1. Prawo stanowione

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE

Spis treści. Wykaz skrótów... 17. Wstęp... 19. Część I WPROWADZENIE Spis treści Wykaz skrótów............................................................ 17 Wstęp.................................................................... 19 Część I WPROWADZENIE ROZDZIAŁ I. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do siedemnastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Emisja akcji i obligacji

Emisja akcji i obligacji Małgorzata Gach Joanna Mizińska Emisja akcji i obligacji jako sposób na dokapitalizowanie spółki Spis treści Spis treści Wstęp......................................................... 11 Rozdziały 1 5:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do dziewiętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do piętnastego wydania... V Spis treści Wstęp do piętnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/02/11/5061/3390 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena netto

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Wprowadzenie KC... 3 Księga pierwsza. Część ogólna...

Spis treści. Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... Kodeks cywilny... 1 Wprowadzenie KC... 3 Księga pierwsza. Część ogólna... Zespół autorski... Wstęp... Wykaz skrótów... V VII XVII Kodeks cywilny... 1 Wprowadzenie KC... 3 Księga pierwsza. Część ogólna... 27 Tytuł I. Przepisy wstępne... 29 Art. 1. [Zakres regulacji]... 29 Art.

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! w pigułce 2. wydanie. Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! PRAWO handlowe w pigułce 2. wydanie Zawiera pytania, które padły na egzaminie! szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO HANDLOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych. ze schematami. Łukasz Zamojski SCHEMATY. 2018ŕ2019. rok akademicki

Kodeks spółek handlowych. ze schematami. Łukasz Zamojski SCHEMATY. 2018ŕ2019. rok akademicki KSH Kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski SCHEMATY rok akademicki 2018ŕ2019 KSH Kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski Zamów książkę w księgarni internetowej 4. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych

Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Spółki handlowe z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/09/05/5061/16550 Cena netto 880,00 zł Cena brutto 1 082,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Polska-Radomsko: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych 2013/S 234-406093

Polska-Radomsko: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych 2013/S 234-406093 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:406093-2013:text:pl:html Polska-Radomsko: Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń medycznych i precyzyjnych 2013/S

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów...

Spis treści. Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... Wstęp do czternastego wydania... Wykaz skrótów... V XXV Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła prawa handlowego...

Bardziej szczegółowo

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa:

Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z Prawa handlowego w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/2014 Studia Stacjonarne Prawa: I. Pojęcie i przedmiot prawa handlowego oraz jego miejsce w systemie prawa:

Bardziej szczegółowo

kodeks spółek handlowych

kodeks spółek handlowych kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski SCHEMATY rok akademicki 2016 ŕ2017 kodeks spółek handlowych ze schematami Łukasz Zamojski TEKSTY USTAW Zamów książkę w księgarni internetowej 3. WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do dwudziestego wydania... V

Spis treści. Wstęp do dwudziestego wydania... V Spis treści Wstęp do dwudziestego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

Informacje o autorach (redaktorach)

Informacje o autorach (redaktorach) opis Książka zawiera kompleksową analizę wszystkich spółek osobowych występujących w kodeksie spółek handlowych (spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowoakcyjnej). W opracowaniu omówione

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH

DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Rozdział I. Uwagi ogólne Część I. Klasyfikacja spółek 1. Spółki osobowe i kapitałowe. Kodeks spółek handlowych wyróżnia dwa rodzaje spółek spółki osobowe oraz spółki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp do osiemnastego wydania... V

Spis treści. Wstęp do osiemnastego wydania... V Spis treści Wstęp do osiemnastego wydania... V Wykaz skrótów... XXIII Rozdział 1. Zagadnienia ogólne prawa handlowego... 1 1. Pojęcie prawa handlowego... 1 I. Definicja prawa handlowego... 2 II. Źródła

Bardziej szczegółowo

STATUT QUANTUM SOFTWARE S.A. tekst jednolity statutu uwzględniający uchwałę z dnia 30.06.2011r.

STATUT QUANTUM SOFTWARE S.A. tekst jednolity statutu uwzględniający uchwałę z dnia 30.06.2011r. STATUT QUANTUM SOFTWARE S.A. tekst jednolity statutu uwzględniający uchwałę z dnia 30.06.2011r. Statut Quantum software S.A. I. skreślony -----------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE

Spis treści. Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Spis treści Wykaz skrótów.................................. 27 Powoływane akty prawne........................... 31 Wprowadzenie.................................. 35 Część pierwsza SPÓŁKI HANDLOWE Rozdział

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo

Aktualne umowy gospodarcze. Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Spis treści publikacji Aktualne umowy gospodarcze Wzory umów, komentarze, orzecznictwo Moduł: Umowy spółek 1 Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1.1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w

Bardziej szczegółowo

Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Postanowienia ogólne

Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Postanowienia ogólne Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Postanowienia ogólne I. Stawający oświadczają, że przekształcają Krakowskie Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe w Krakowie w spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane:

Przed dokonaniem czynności Notariuszowi powinny zostać przekazane następujące dane: Kancelaria Notarialna Anna Schodowska-Kalińska Ul. 17 Stycznia 2 06-400 Ciechanów Tel/fax 23 671 32 09, kom. 507 070 032 Mail: anna.schodowska-kalinska@notariusze.lodz.pl ZAŁOŻENIE dane Wspólników, to

Bardziej szczegółowo

Æwiczenia Becka. Prawo spó³ek handlowych C H BECK. tablice schematy. Autor Anna Koronkiewicz

Æwiczenia Becka. Prawo spó³ek handlowych C H BECK. tablice schematy. Autor Anna Koronkiewicz Æwiczenia Becka Prawo spó³ek handlowych tablice schematy Autor Anna Koronkiewicz C H BECK W sprzeda y: M. Litwiñska-Werner KODEKS SPÓ EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, wyd. 3 A. Szajkowski, M. Tarska PRAWO SPÓ

Bardziej szczegółowo

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH

Ostatnie zmiany: 27/10/2016 PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH PORÓWNANIE CECH SPÓŁEK HANDLOWYCH rodzaj podmiotowości prawnej jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (tzw. niezupełna/ułomna osoba prawna) osoba prawna rodzaj aktu założycielskiego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO

SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO SYSTEM PRAWA HANDLOWEGO TOM 2 PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH STANISŁAW WŁODYKA (red.) 2. WYDANIE C. H. BECK Wydane we wspó³pracy z Instytutem Prawa Spó³ek i Inwestycji Zagranicznych Sp. z o.o. w Krakowie Autorami

Bardziej szczegółowo

SPIS RZECZY. Etymologia... 5 Wyjątki... 7

SPIS RZECZY. Etymologia... 5 Wyjątki... 7 SPIS RZECZY Etymologia................................ 5 Wyjątki................................... 7 Rozdział I: Miraże......................... 27 Rozdział II: Sakwa podróżna................. 35 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa.................................................... Wykaz skrótów................................................. str. V XV Rozdział XI. Istota spółki akcyjnej................................

Bardziej szczegółowo

PL-Łańcut: Produkty farmaceutyczne 2013/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2013/S )

PL-Łańcut: Produkty farmaceutyczne 2013/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2013/S ) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:120630-2013:text:pl:html PL-Łańcut: Produkty farmaceutyczne 2013/S 073-120630 "Centrum Medyczne w Łańcucie" Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

świadczenie usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

świadczenie usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej WYKONAWCY Jaworzno,.0.0 r. /wg rozdzielnika/ Zamawiający, C.M.T. Sp. z o. o. z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka, informuje, iż w postępowaniu, którego przedmiotem jest: świadczenie usługi Asystenta

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna a spółki handlowe

Spółka cywilna a spółki handlowe Spółka cywilna a handlowe Spółka cywilna Spółki handlowe Podstawa prawna art. 860 875 k.c. k.s.h. Podmiotowość prawna Sposób współdziałania Cel współdziałania brak podmiotowości prawnej jedynie stosunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU PROJPRZEM MAKRUM S.A.

REGULAMIN ZARZĄDU PROJPRZEM MAKRUM S.A. REGULAMIN ZARZĄDU PROJPRZEM MAKRUM S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią: a) Kodeks spółek handlowych (ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp...

Spis treści. Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... Wykaz skrótów... Bibliografia... Wstęp... xi XIII XV Dział I. Zagadnienia ogólne prawa gospodarczego... 1 Rozdział 1. Pojęcie i rodzaje przedsiębiorców... 1 Zagadnienie 1. Definicja przedsiębiorcy... 1

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III KK 350/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 10 marca 2016 r. SSN Józef Dołhy (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka Protokolant

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp redaktora naukowego... Wykaz skrótów... Bibliografia... XXIII

Spis treści. Wstęp redaktora naukowego... Wykaz skrótów... Bibliografia... XXIII Wstęp redaktora naukowego... Wstęp... Wykaz skrótów... XV XVII XIX Bibliografia... XXIII Część I. Spółki... 1 1. Spółka cywilna... 1 1.1. Ogólna charakterystyka... 1 1.2. Spółka cywilna w określonych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Wykaz literatury Część pierwsza. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego Wstęp... XIII Wykaz skrótów... XVII Wykaz literatury... XXI Część pierwsza. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Pojęcie i charakter prawny kapitału docelowego... 3 1. Pojęcie kapitału docelowego... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji uproszczony

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi

Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Jakub Salwa, Katarzyna Bielat-Sadowska, Wioletta Januszczyk, Joanna Ostojska, Dominika Latawiec-Chara, Marta Mianowska Przekształcanie spółek handlowych. Instrukcja obsługi Praca zbiorowa pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin: 90 Wykład: 45 Ćwiczenia: 45. Treści programowe Wykłady Tematyka zajęć. Liczba godzin 2

Liczba godzin: 90 Wykład: 45 Ćwiczenia: 45. Treści programowe Wykłady Tematyka zajęć. Liczba godzin 2 WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 008/009 Przedmiot: Prawo handlowe Punkty ECTS: 9 Wykładowca: prof. dr hab. M. Stec, dr E. Bieniek-Koronkiewicz Prowadzący ćwiczenia: mgr M. Skrodzka,

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych

statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.10.2012 godz. 12:41:20 Numer KRS: 0000393811 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki

Umowa spółki/statut. się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika) Statut spółki Istotne informacje Definicja Wymagany kapitał zakładowy Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki osobowe Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi

Bardziej szczegółowo

Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień

Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej. KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień SSR Małgorzata Gajewska-Nowak Katowice 26.04.2017r. Konspekt do zajęć dla aplikantów aplikacji radcowskiej KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Szczegółowy zakres zagadnień Budowa, Istota i cele Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Spółka cywilna umowy z ostatnich zajęć Brak zabezpieczenia w przypadku śmierci Eugeniusza Udziały w spółce cywilnej (w

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:27:52 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 17:27:52 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.02.2016 godz. 17:27:52 Numer KRS: 0000393811 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.09.2013 godz. 09:47:34 Numer KRS: 0000402723 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo handlowe

STUDIA PRAWNICZE. Prawo handlowe STUDIA PRAWNICZE Prawo handlowe Książkę tę dedykuję mojemu synowi Sebastianowi Prawo handlowe Andrzej Kidyba profesor zwyczajny dr hab. nauk prawnych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa

Spis treści Przedmowa Wykaz skrótów Część I. Zagadnienia ogólne Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa Przedmowa... XXIX Wykaz skrótów... XXXI Część I. Zagadnienia ogólne... 1 Rozdział 1. Prawo spółek handlowych w systemie prawa... 3 Rozdział 2. Źródła prawa spółek handlowych... 5 2.1. Prawo stanowione

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Prawo spółek polski Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. K. Bilewska, A. Chłopecki Prawo handlowe

PODRĘCZNIKI PRAWNICZE. K. Bilewska, A. Chłopecki Prawo handlowe PODRĘCZNIKI PRAWNICZE K. Bilewska, A. Chłopecki Prawo handlowe W sprzedaży: A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 18 Studia Prawnicze I. Weiss, W. Pyzioł, A. Szumański PRAWO SPÓŁEK, wyd. 2 Studia Prawnicze J.

Bardziej szczegółowo