Zarobkowanie na urlopach macierzyńskich, rodzicielskim i wychowawczym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarobkowanie na urlopach macierzyńskich, rodzicielskim i wychowawczym"

Transkrypt

1 Zarobkowanie na urlopach macierzyńskich, rodzicielskim i wychowawczym

2 Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Marlena Prószyńska Redaktor naczelna: Krystyna Trojanowska ISBN: Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Skład i łamanie: Raster studio Sulejówek, ul. Konopnickiej 46, tel Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, Warszawa tel , faks Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków.

3 SPIS TREŚCI Umowa zlecenia na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim... 4 Umowa o dzieło na urlopie macierzyńskim... 6 Dodatkowa umowa o pracę w trakcie urlopów... 6 Podstawa wymiaru składek pracowników zleceniobiorców... 6 Dokumenty ubezpieczeniowe za pracownika zleceniobiorcę... 7 Podjęcie zatrudnienia na urlopie wychowawczym... 8 Ubezpieczenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o pracę... 8 Umowa o dzieło na urlopie wychowawczym... 9 Dokumentacja ubezpieczeniowa za zarobkującego pracownika Inne formy zarobkowania

4 ZAROBKOWANIE NA URLOPACH MACIERZYŃSKICH, RODZICIELSKIM I WYCHOWAWCZYM Coraz częściej zdarza się, że osoby przebywające na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych podejmują w ich trakcie dodatkową pracę. Możliwość podjęcia zatrudnienia w czasie takiego urlopu uzależniona jest od jego rodzaju. Rodzaj urlopu oraz podstawa zarobkowania ma też wpływ na zakres i charakter ubezpieczeń z tytułu dodatkowej pracy podczas urlopu. Te dwa elementy decydują również o rodzaju dokumentów, które należy przekazać do ZUS, i sposobie ich wypełniania. Przepisy Kodeksu pracy oraz ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej ustawą chorobową, nie zabraniają podjęcia dodatkowego zatrudnienia w czasie pobytu na urlopie macierzyńskim lub urlopie rodzicielskim. W orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że pracownik korzystający z takiego urlopu nie może podejmować zarobkowania w ramach umowy o pracę z własnym pracodawcą, jeśli w jej ramach miałby wykonywać pracę tego samego rodzaju, jaką świadczył przed pójściem na urlop. Wspomniane ograniczenie nie obejmuje dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Na podjęcie zatrudnienia u pracodawcy udzielającego takiego urlopu pozwala bowiem art Kodeksu pracy, zwanego kp, przy czym pracownik nie może być wówczas zatrudniony w wymiarze wyższym niż 1/2 etatu. Umowa zlecenia na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim Podpisanie umowy zlecenia przez pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego nie zmienia zakresu i charakteru ubezpieczeń z tytułu urlopu. Oznacza to, że dana osoba nadal jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym (art. 9 ust. 1c ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową). Z tytułu umowy zlecenia zainteresowany może przystąpić do tych ubezpieczeń dobrowolnie. Przystąpienie do nich spowoduje objęcie go obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym. 4

5 W takim przypadku zleceniobiorca nie jest objęty ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo, nie może również skorzystać z niego dobrowolnie. Podpisanie umowy zlecenia spowoduje również powstanie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu tej umowy i to bez względu na to, czy zleceniobiorca przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, czy też nie skorzysta z takiej możliwości (przykład 1.). PRZYKŁAD 1. Umowa zlecenia z obcym pracownikiem na urlopie macierzyńskim Dnia 4 maja 2015 r. firma podpisała umowę zlecenia z Anną P.,osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim udzielonym w innym zakładzie pracy. W związku z tym, że zleceniobiorczyni nie wyraziła zgody na objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi, firma nie zgłosiła jej do żadnych ubezpieczeń i tym samym nie opłaca za nią żadnych składek. W czasie kontroli ZUS podważy takie postępowanie i nakaże dokonać zgłoszenia pani Anny do ubezpieczenia zdrowotnego z dniem 4 maja 2015 r. oraz opłacić zaległe składki wraz z odsetkami. Trzeba podkreślić, że w przypadku zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie macierzyńskim nie ma zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy systemowej. Przepis ten stanowi, że za pracownika uważa się także m.in. zleceniobiorcę, który umowę taką podpisał z własnym pracodawcą. Zleceniobiorca podlega więc w takiej sytuacji ubezpieczeniom na ogólnych zasadach przedstawionych wcześniej, a nie jako pracownik (przykład 2.). PRZYKŁAD 2. Umowy zlecenia z własnymi pracownicami Dnia 4 maja 2015 r. pracodawca podpisał umowy zlecenia z dwiema swoimi pracownicami, przy czym pani Magdalena K. przebywa na urlopie macierzyńskim, a pani Ewa R. pracuje. Jeżeli pani Magdalena nie wyrazi chęci na objęcie ubezpieczeniami dobrowolnymi, zleceniodawca powinien zgłosić ją tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA z wykorzystaniem kodu tytułu ubezpieczenia właściwego dla zleceniobiorców. Pani Anna ze zlecenia będzie natomiast podlegała ubezpieczeniom pracowniczym, a podstawę wymiaru składek w jej przypadku stanowić będzie suma wynagrodzeń z umowy o pracę i umowy zlecenia. 5

6 Umowa o dzieło na urlopie macierzyńskim Kolejną z umów cywilnoprawnych zawieranych z osobami pobierającymi zasiłek macierzyński jest umowa o dzieło. Podpisanie takiej umowy nic nie zmienia w zakresie ubezpieczeń, ponieważ nie stanowi ona tytułu do objęcia nimi ani obowiązkowo, ani dobrowolnie. Trzeba zwrócić uwagę, że nie ma tu znaczenia, czy osobą korzystającą z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego jest pracownik własny, czy też obcy (przykład 3.). PRZYKŁAD 3. Umowa o dzieło z obcym pracownikiem na urlopie macierzyńskim Pracodawca podpisał umowę o dzieło z obcym pracownikiem przebywającym na urlopie rodzicielskim. Z tytułu tej umowy osoba ta nie musi być zgłaszana do żadnych ubezpieczeń. Nadal natomiast będzie podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z racji pobierania zasiłku macierzyńskiego w pierwszym zakładzie pracy. Dodatkowa umowa o pracę w trakcie urlopów Inaczej niż opisana wcześniej wygląda sytuacja, w przypadku gdy pracownik korzystający z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego podpisze dodatkową umowę o pracę. W takiej sytuacji obowiązkowe będą dla niego ubezpieczenia z obu tytułów. Z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego pracownik podlegać będzie ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, a z tytułu umowy o pracę objęty będzie wszystkimi rodzajami ubezpieczeń społecznych (emerytalnym, rentowymi, chorobowym i wypadkowym) oraz ubezpieczeniem zdrowotnym (art. 9 ust. 1d ustawy systemowej). Podstawa wymiaru składek pracowników zleceniobiorców Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych w przypadku pracowników korzystających z urlopu macierzyńskiego albo rodzicielskiego stanowi kwota pobieranego zasiłku macierzyńskiego (art. 18 ust. 6 ustawy systemowej). Przypomnijmy, że pracodawca będący płatnikiem zasiłku jedynie wykazuje należne składki, ale ich nie opłaca. Są one bowiem w całości finansowane z budżetu państwa. Podobnie ustalana jest podstawa wymiaru składek zdrowotnych, przy czym nie podlega tu wyłączeniu wynagrodzenie chorobowe, a sama podstawa zmniejszana jest o kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego. 6

7 Tabela 1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia lub umowy o pracę zawartej z pracownikiem przebywającym na urlopie macierzyńskim albo rodzicielskim Tytuł do dodatkowego ubezpieczenia Umowa zlecenia, za wykonanie której odpłatność ustalona została kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie Umowa zlecenia, za wykonanie której odpłatność ustalona została w inny sposób Umowa o pracę Podstawa wymiaru składek Przychód z umowy zlecenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyłączeniem zasiłków oraz dochodów wymienionych w rozporządzeniu składkowym, które dotyczą zleceniobiorców Zadeklarowana kwota, nie niższa jednak od minimalnego wynagrodzenia za pracę Przychód w rozumieniu przepisów podatkowych osiągany z tytułu pozostawania w stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków, a także dochodów wymienionych w rozporządzeniu składkowym Dokumenty ubezpieczeniowe za pracownika zleceniobiorcę Fakt podjęcia dodatkowego zatrudnienia poza umową o dzieło musi znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach ubezpieczeniowych. Osoba taka powinna być zgłoszona do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA albo ZUS ZZA jeżeli podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu. Oprócz tego muszą być za nią składane raporty ZUS RCA, w których rozliczane będą składki od wynagrodzeń z dodatkowego źródła. Płatnik zasiłku macierzyńskiego nadal składa dotychczasowe formularze (przykład 4.). 7 PRZYKŁAD 4. Dokumenty do ZUS za zleceniobiorczynię pracownicę innej firmy na urlopie macierzyńskim Firma podpisała umowę zlecenia z Iwoną F., pracownicą innej firmy przebywającą na urlopie macierzyńskim. Pani Iwona otrzymuje z tego tytułu zasiłek macierzyński w wysokości zł, którego płatnikiem jest pracodawca. Umowę zlecenia podpisano na okres od 1 grudnia 2014 r. do 31 marca 2015 r. i okres ten w całości przypadał na czas wspomnianego urlopu. Wynagrodzenie ze zlecenia ustalono w stałej miesięcznej stawce wynoszącej zł, a zleceniobiorczyni nie wyraziła chęci przystąpienia do ubezpieczeń dobrowolnych.

8 Firma powinna była zgłosić panią Iwonę do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia XX i datą 1 grudnia 2014 r., jako datą powstania obowiązku ubezpieczenia. Jednocześnie za miesiące grudzień 2014 roku oraz styczeń, luty, marzec 2015 roku zleceniodawca powinien złożyć za tę osobę raport ZUS RZA (z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia), gdzie powinna zostać rozliczona składka zdrowotna od kwoty zł. Z kolei pracodawca udzielający urlopu macierzyńskiego miał obowiązek składać dotychczasowe dokumenty za tę pracownicę, tj.: `` raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia XX, w którym wykazywał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty zł, `` raport ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia XX, z kodem świadczenia/przerwy 311, okresem obejmującym dany miesiąc, liczbą dni kalendarzowych w tym miesiącu, jako liczbą dni zasiłkowych/liczbą wypłat, oraz kwotą zł. Podjęcie zatrudnienia na urlopie wychowawczym Pracownik może podjąć dodatkowe zatrudnienie także w czasie urlopu wychowawczego. Zatrudnienie to może być podjęte zarówno u dotychczasowego, jak i u innego pracodawcy. Jedynym ograniczeniem jest to, aby nie wyłączało ono możliwości dalszego sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (art kp) (przykład 5.). PRZYKŁAD 5. Zarobkowanie na urlopie wychowawczym Dwoje pracowników, Agata T. i Emil C., korzystających z urlopów wychowawczych podjęło dodatkowe zatrudnienie. Pani Agata podpisała umowę o pracę z obcym pracodawcą na pełen etat, pan Emil zaś zawarł umowę zlecenia i pracę będzie świadczył w swoim domu. W przypadku pani Agaty podjęcie zatrudnienia wyklucza możliwość sprawowania opieki nad dzieckiem i urlop wychowawczy powinien być przerwany przez pracodawcę, który go udzielił. W sytuacji pana Emila nie ma takich zastrzeżeń, ponieważ zleceniobiorca będzie świadczył pracę w miejscu zamieszkania, a więc nadal będzie mógł się opiekować dzieckiem. Ubezpieczenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o pracę Osoby przebywające na urlopach wychowawczych objęte są z tego tytułu ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz zdrowotnym tylko wówczas, gdy nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiadają innych tytułów do ubezpieczeń (art. 9 ust. 6 ustawy systemowej 8

9 oraz art. 66 ust. 1 pkt 32 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz ze zm., zwanej ustawą zdrowotną). Dlatego art. 36 ust. 2a ustawy systemowej nakłada na pracowników korzystających z urlopów wychowawczych obowiązek poinformowania swojego pracodawcy o ustaleniu prawa do emerytury lub renty albo o podleganiu ubezpieczeniom z innego tytułu niż wspomniany urlop. Jeżeli pracownik nie powiadomi pracodawcy udzielającego urlopu wychowawczego o zaistnieniu jednego z wymienionych faktów, to po zauważeniu błędu przez ZUS pracodawca zostanie poinformowany o tym i będzie musiał złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych za dany okres. Jeśli w czasie pobytu na urlopie wychowawczym pracownik podejmie dodatkowe zatrudnienie w ramach umowy o pracę albo umowy zlecenia, to ubezpieczeniami zostanie objęty z tytułu takiej umowy. Nie będzie natomiast podlegał ubezpieczeniom z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego (przykład 6.). PRZYKŁAD 6. Zlecenie na urlopie wychowawczym Pracownica Marta B. przebywająca na urlopie wychowawczym (od 1 lipca 2014 r. do 31 lipca 2015 r.) podpisała umowę zlecenia z obcym pracodawcą na okres od 1 marca 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Pani Marta poinformowała swojego pracodawcę o zawarciu umowy zlecenia, co spowodowało zawieszenie ubezpieczeń z tytułu urlopu wychowawczego w okresie objętym umową (marzec czerwiec 2015 roku). W tym czasie osoba ta podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowego i ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia. Do ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorczyni może przystąpić dobrowolnie. Umowa o dzieło na urlopie wychowawczym Podobnie jak w przypadku urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego podpisanie umowy o dzieło przez pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego nie wpływa na zakres i tytuł ubezpieczeń takiej osoby. Nadal będzie ona podlegała ubezpieczeniom tylko z tytułu pobytu na urlopie wychowawczym. Warto przypomnieć, że podstawę składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe osób podlegających ubezpieczeniom z tytułu pobytu na urlopie wychowawczym stanowi kwota odpowiadająca 60% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia rocznej kwoty 9

10 granicznej w danym roku (tj ,40 zł). Jednocześnie podstawa ta nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy i niższa niż 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zgodnie z art. 18 ust. 5b oraz ust. 14 ustawy systemowej (tj ,50 zł). Podstawa wymiaru składki zdrowotnej odpowiada kwocie specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, stosownie do art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy zdrowotnej (tj. 520 zł). Wzór oświadczenia pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym do celów ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego Nazwisko: Maliszewska Imię: Brygida Data urodzenia: Numer PESEL: Adres zamieszkania: Warszawa, ul. Dickensa 10 m. 155 OŚWIADCZENIE Oświadczam, że: mam ustalone prawo do emerytury tak/nie* mam ustalone prawo do renty tak/nie* jeśli tak, podać od kiedy oraz numer decyzji posiadam inny tytuł/-y do ubezpieczeń społecznych tak/nie* jeśli tak, podać jaki: umowa zlecenia jeśli tak, podać od kiedy do kiedy: od 1 maja 2015 r. do 31 lipca 2015 r. mam inny tytuł, z którego jest opłacana składka na ubezpieczenie zdrowotne tak/nie* jeśli tak, podać jaki: umowa zlecenia jeśli tak, podać od kiedy do kiedy: od 1 maja 2015 r. do 31 lipca 2015 r. O wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję się niezwłocznie poinformować płatnika składek. * niepotrzebne skreślić Warszawa, 4 maja 2015 r. Brygida Maliszewska 10

11 Tabela 2. Zbieg urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego z innym tytułem do ubezpieczeń Rodzaj dodatkowego tytułu do ubezpieczeń Wykonywanie pracy nakładczej Wykonywanie pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług, wobec której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpraca przy wykonywaniu takiej pracy Współpraca przy wykonywaniu umowy zlecenia Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy jej prowadzeniu Zakres ubezpieczeń Urlop macierzyński lub rodzicielski Z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego obowiązkowe są ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Z tytułu pracy nakładczej obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe są dobrowolne. Jeżeli zainteresowany do nich przystąpi, będzie objęty obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym. Nie występuje tu natomiast prawo do ubezpieczenia chorobowego. Z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego obowiązkowe są ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług, wobec której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpracy przy wykonywaniu takiej pracy obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe są dobrowolne. Jeżeli zainteresowany do nich przystąpi, będzie objęty obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym. Nie występuje tu natomiast prawo do ubezpieczenia chorobowego. Z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego obowiązkowe są ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Z tytułu współpracy przy wykonywaniu pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług, wobec której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpracy przy wykonywaniu takiej pracy obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe są dobrowolne. Jeżeli zainteresowany do nich przystąpi, będzie objęty obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym. Nie występuje tu natomiast prawo do ubezpieczenia chorobowego. Z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego obowiązkowe są ubezpieczenia emerytalno-rentowe. Z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy przy jej prowadzeniu obowiązkowe jest tylko ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenia emerytalno-rentowe są dobrowolne. Jeżeli zainteresowany do nich przystąpi, będzie objęty obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym. Nie występuje tu natomiast prawo do ubezpieczenia chorobowego. 11

12 Rodzaj dodatkowego tytułu do ubezpieczeń Wykonywanie pracy nakładczej Wykonywanie pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług, wobec której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz współpraca przy wykonywaniu takiej pracy Współpraca przy wykonywaniu umowy zlecenia Prowadzenie pozarolniczej działalności lub współpraca przy jej prowadzeniu Urlop wychowawczy Zakres ubezpieczeń Ubezpieczenia z tytułu pobytu na urlopie wychowawczym ulegają zawieszeniu. Dana osoba podlega ubezpieczeniom z dodatkowego tytułu. Obowiązkowe są dla niej ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Ubezpieczenia z tytułu pobytu na urlopie wychowawczym ulegają zawieszeniu. Dana osoba podlega ubezpieczeniom z dodatkowego tytułu. Obowiązkowe są dla niej ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Ubezpieczenia z tytułu pobytu na urlopie wychowawczym ulegają zawieszeniu. Dana osoba podlega ubezpieczeniom z dodatkowego tytułu. Obowiązkowe są dla niej ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Ubezpieczenia z tytułu pobytu na urlopie wychowawczym ulegają zawieszeniu. Dana osoba podlega ubezpieczeniom z dodatkowego tytułu. Obowiązkowe są dla niej ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Pracodawca udzielający urlopu wychowawczego jedynie wykazuje należne składki, ale ich nie opłaca. Identycznie jak w przypadku składek od zasiłku macierzyńskiego są one bowiem w całości finansowane z budżetu państwa (przykład 7.). PRZYKŁAD 7. Umowa o dzieło z własną pracownicą na urlopie wychowawczym W dniu 4 maja 2015 r. pracodawca podpisał umowę o dzieło z własną pracownicą Izabelą W. przebywającą na urlopie wychowawczym. Z tytułu tej umowy pracownica nie podlega żadnym ubezpieczeniom. Nadal jest objęta ubezpieczeniami z tytułu pobytu na urlopie wychowawczym. Fakt, że pani Izabela wykonuje czynności w ramach umowy o dzieło na rzecz własnego pracodawcy, nie ma tu znaczenia, ponieważ w trakcie urlopu wychowawczego 12

13 następuje swoiste zawieszenie stosunku pracy, w związku z czym nie ma wówczas zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy systemowej. Dokumentacja ubezpieczeniowa za zarobkującego pracownika Jak wcześniej wspomniano, podpisanie dodatkowej umowy zlecenia lub umowy o pracę z pracownikiem korzystającym z urlopu wychowawczego skutkuje zmianą tytułu do ubezpieczeń oraz ich zakresu, co musi znaleźć odzwierciedlenie w dokumentach ubezpieczeniowych. Płatnik podpisujący taką umowę zgłasza daną osobę do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA oraz rozlicza składki od wypłacanego wynagrodzenia w raporcie ZUS RCA. Natomiast pracodawca udzielający urlopu składa dotychczasowy raport ZUS RSA wykazujący przerwę w opłacaniu składek pracowniczych oraz raport dodatkowy, gdzie wykazuje przerwę w opłacaniu składek z tytułu pobytu na urlopie wychowawczym (przykład 8.). PRZYKŁAD 8. Pracownik na urlopie wychowawczym zleceniobiorcą u swego pracodawcy Dnia 1 grudnia 2014 r. pracownik Adam Z. przebywający na urlopie wychowawczym podpisał umowę zlecenia z własnym pracodawcą. Umowę zawarto na okres od 1 grudnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., a urlop wychowawczy zakończy się z dniem 31 lipca 2015 r. Wynagrodzenie za zlecenie ustalono w stałej miesięcznej stawce wynoszącej zł płatnej do końca danego miesiąca kalendarzowego. W ciągu 7 dni firma zgłosiła pana Adama do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych, wypadkowego i ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla zleceniobiorców, tj XX. W związku z tym, że zleceniobiorca wyraził chęć objęcia go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, pracodawca zgłosił go do tego ubezpieczenia na tym samym druku. Przez cały okres trwania umowy zlecenia pracodawca, będący jednocześnie zleceniodawcą, wykazywał pana Adama w następujących raportach rozliczeniowych: `` ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia XX, gdzie rozliczał składki na ubezpieczenia społeczne od kwoty zł, a na ubezpieczenie zdrowotne od 2.588,70 zł (3.000 zł zł, tj. składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków zleceniobiorcy), `` ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia XX, cyfrą 121 lub 122 jako kodem świadczenia/przerwy, okresem obejmującym dany miesiąc kalendarzowy oraz liczbą dni przypadających w tym miesiącu (symbol 121 oznacza urlop wychowawczy udzielony na podstawie art kp, czyli tzw. urlop podstawowy przysługujący na zdrowe dziecko. 13

14 `` Symbol 122 oznacza natomiast urlop wychowawczy udzielany na podstawie art kp, tj. urlop w wydłużonym wymiarze przysługujący na dziecko niepełnosprawne), ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia XX, cyfrą 350 jako kodem świadczenia/ przerwy, okresem obejmującym dany miesiąc oraz liczbą dni w tym miesiącu. Inne formy zarobkowania Wpływ innych częściej występujących w praktyce form zarobkowania podczas korzystania z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego na zakres i tytuł ubezpieczeń przedstawia tabela obok. Podstawa prawna: ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502), ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 121), ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 159). Bogdan Godzisz specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych 2BW14 ISBN

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praca zbiorowa pod redakcją Anny Puszkarskiej Redaktor naczelna

Bardziej szczegółowo

Składki terminowe. Zakaz dyskryminacji

Składki terminowe. Zakaz dyskryminacji Składki terminowe Zakaz dyskryminacji Składniki w zatrudnieniu do określonego terminu przydatna w podstawie strategia, orzecznictwo wymiaru sądów zasiłkupracy 1 Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi

Bardziej szczegółowo

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska Zbiegi tytułów do ubezpieczeń po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń za zleceniobiorcę przy zbiegu tytułów Jak

Bardziej szczegółowo

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu Rozliczenia zus Zakaz dyskryminacji Zwolnienie lekarskie w zatrudnieniu po zakończeniu umowy o pracę przydatna oraz umowy strategia, zlecenia orzecznictwo sądów pracy 1 ZLA po zakończeniu umowy o pracę/umowy

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji zatrudnieniu przydatna strategia,

dyskryminacji zatrudnieniu przydatna strategia, 4 przykłady rozliczeń Jak rozliczyć Zakaz zwolnienie dyskryminacji lekarskie w dostarczone zatrudnieniu przydatna strategia, po terminie wypłaty? orzecznictwo sądów pracy 1 Zwolnienie lekarskie dostarczone

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa specjalista

Bardziej szczegółowo

Urlop bezpłatny pracownika. 10 praktycznych przykładów obowiązków płatnika składek

Urlop bezpłatny pracownika. 10 praktycznych przykładów obowiązków płatnika składek Urlop bezpłatny pracownika 10 praktycznych przykładów obowiązków Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Marlena Prószyńska Redaktor naczelny: Krystyna Trojanowska Koordynator

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska Zbiegi tytułów do ubezpieczeń po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń za zleceniobiorcę przy zbiegu tytułów Jak

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Umowy zlecenia zmiany od 01.01.2016 r. Maria Sobieska Doradca ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Co nowego? Z dniem 1 stycznia 2016 r. zmianie uległy niektóre zasady rozstrzygania zbiegów tytułów

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki i stawki. od 1 czerwca 2014 roku. ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08

Wskaźniki i stawki. od 1 czerwca 2014 roku. ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08 Wskaźniki i stawki od 1 czerwca 2014 roku ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08 Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Wojciech Dyr Redaktor prowadząca: Renata Kajewska

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE -UMOWA O PRACĘ, - UMOWA ZLECENIE 1 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015,poz.121),

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami

Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Podstawa wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami Zgłoszenie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego warunek uzyskania świadczeń Przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

Bardziej szczegółowo

Emeryt. aktywny zawodowo

Emeryt. aktywny zawodowo Emeryt aktywny zawodowo Emeryt aktywny zawodowo Redaktor Krystyna Trojanowska Wydawca Agnieszka Gorczyca Kierownik Grupy Wydawniczej Agnieszka Konopacka-Kuramochi Projekt graficzny okładki Patrycja Szczubełek

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie dokonać potrąceń z zasiłków

Jak poprawnie dokonać potrąceń z zasiłków Jak poprawnie dokonać potrąceń z zasiłków Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Marlena Prószyńska Redaktor naczelna: Krystyna Trojanowska ISBN: 978-83-269-4070-5 Copyright

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla

Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2016r. - stosowanie w praktyce nowych przepisów - opłacanie składek, dokumenty do wypłaty zasiłków, e-zla Kod szkolenia: 803116 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu osób przebywających na urlopie wychowawczym lub pobierających zasiłek macierzyński Warszawa 2017 Poradnik Zasady podlegania ubezpieczeniom

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 1.12.2015 Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 (na podstawie Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 20 (284), Infor) Niniejsza broszura zawiera niektóre informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM I UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU ORAZ USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ

Bardziej szczegółowo

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa 2017 Poradnik przedstawia aktualne zasady podlegania ubezpieczeniom przez nianie i finansowania składek na te ubezpieczenia oraz zasady finansowania składek

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji w zatrudnieniu

dyskryminacji w zatrudnieniu 11 przykładów wyliczeń Podwyższenie zasiłku Zakaz macierzyńskiego dyskryminacji w zatrudnieniu do 1.000 zł przydatna strategia, orzecznictwo 11 przykładów sądów pracy wyliczeń 1 Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa, marzec 2015 r. o Jeżeli rodzic będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem dokumentów ubezpieczeniowych za nianię, pracownicy ZUS pomogą w ich sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r.

Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r. Zarządzenie nr 2/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z dnia 15 stycznia 2016r. w sprawie: obowiązków informacyjnych spoczywających na zleceniobiorcach od dnia 01 stycznia 2016r.

Bardziej szczegółowo

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa, styczeń 2016 r. o Jeżeli rodzic będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem dokumentów ubezpieczeniowych za nianię, pracownicy ZUS pomogą w ich sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie umów zlecenia Jak stosować wytyczne ZUS w praktyce. Prowadzący: Paweł Ziółkowski

Oskładkowanie umów zlecenia Jak stosować wytyczne ZUS w praktyce. Prowadzący: Paweł Ziółkowski Oskładkowanie umów zlecenia Jak stosować wytyczne ZUS w praktyce Prowadzący: Paweł Ziółkowski Stan do końca 2015 r. Dwie umowy zlecenia są najprostszym sposobem optymalizacji w zakresie ZUS Przykład: Podmiot

Bardziej szczegółowo

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa, styczeń 2014 r. o Jeżeli rodzic będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem dokumentów ubezpieczeniowych za nianię, pracownicy ZUS pomogą w ich sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do...

UMOWA ZLECENIA. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do... UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w... pomiędzy:......, zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, a..., legitymującym się dowodem osobistym seria... nr... wydanym przez......, zamieszkałym w... przy ul....,

Bardziej szczegółowo

8 zmian u pracownika, o których informujemy ZUS

8 zmian u pracownika, o których informujemy ZUS 8 zmian u pracownika, o których informujemy ZUS Ubezpieczenia społeczne dla specjalistów WYJĄTKOWEEBOOKIZADARMODLACIEBIE Zajmujesz się ubezpieczeniami społecznymi? Pobierz darmowe ebooki. Jeśli: zajmujeszsięubezpieczeniamispołecznymi,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI

ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI Kierownik Centrum Wydawniczego: Sebastian Watras Wydawca: Magdalena Makarczuk Redaktor prowadząca: Anna Trochimiuk ISBN: 978-83-269-0580-3 Copyright by Wydawnictwo Wiedza

Bardziej szczegółowo

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 478715 Temat: Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe - z uwzględnieniem zmian od stycznia 2016 14-15

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Skład i druk: Biuro Poligrafii ZUS w

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa, wrzesień 2011 r. o Jeżeli rodzic będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem dokumentów ubezpieczeniowych za nianię pracownicy ZUS pomogą w ich sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

ZUS przy umowach zlecenia i umowach o dzieło w instytucjach kultury

ZUS przy umowach zlecenia i umowach o dzieło w instytucjach kultury ZUS przy umowach zlecenia i umowach o dzieło w instytucjach kultury INFORMATOR INSTYTUCJI KULTURY Spis treści Opłacanie składek 3 Dokumenty rozliczeniowe 5 Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego w

Bardziej szczegółowo

ZUS wyjaśnia. www.zus.pl www.zus.pl

ZUS wyjaśnia. www.zus.pl www.zus.pl OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ PRZEPISÓW OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 R. Od dnia 1 stycznia 2013 r. w wyniku nowelizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO ZMIANY W SKŁADKACH OD 1 STYCZNIA 2016 R. Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2016 VADEMECUM PŁATNIKA Oferta obejmuje prenumeratę roczną dwutygodnika Wynagrodzenia w Twojej firmie na

Bardziej szczegółowo

Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia

Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia Jesteś zleceniobiorcą? Poznaj swoje ubezpieczenia Możesz być zleceniobiorcą, jeśli jesteś zatrudniony: t t t na podstawie umowy agencyjnej, na podstawie umowy zlecenia, na podstawie innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji zmian w zatrudnieniu

dyskryminacji zmian w zatrudnieniu Zasiłki macierzyńskie 6 zmian i 10 przykładów Zasiłki macierzyńskie Zakaz 6 najważniejszych dyskryminacji zmian w zatrudnieniu i 10 przykładów przydatna strategia, orzecznictwo sądów pracy 1 Zasiłki Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie umowy zlecenia i danych dotyczących zgłoszenia do ZUS

Rejestrowanie umowy zlecenia i danych dotyczących zgłoszenia do ZUS WAŻNE INFORMACJE Numeracja umów i rachunków w systemie SAP: - Numeracja umów: JJJJ/XXXXX - Numeracja rachunków: JJJJ/XXXXX/NN Gdzie: JJJJ czteroznakowy numer jednostki (np. 1035) XXXXX numer umowy (np.

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM I UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU ORAZ USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE

ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM I UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU ORAZ USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE ZASADY PODLEGANIA UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM I UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU ORAZ USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Warszawa 2017 Poradnik Zasady podlegania

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk

Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne. Prowadzący: Dariusz Kraciuk Rozliczenie składek na ubezpieczenia społeczne Prowadzący: Dariusz Kraciuk Agenda Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Omówienie wyliczania składek na poszczególne rodzaje ubezpieczeń Wyliczenie

Bardziej szczegółowo

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji w 16 zatrudnieniu

dyskryminacji w 16 zatrudnieniu Zmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń Zmiany w urlopach Zakaz rodzicielskich dyskryminacji w 16 zatrudnieniu praktycznych przydatna strategia, przykładów rozliczeń orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r.

Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych i problemy w naliczaniu składek ZUS po zmianach w wynagrodzeniach od 2017r. Kod szkolenia: 397517 Miejsce: Łódź, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Druk nr 391 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych

Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Przy kilku rodzajach działalności tylko jeden tytuł do ubezpieczeń społecznych Autor: Michał Jarosik {IF_PARAM:INTRO_ONLY} Przedsiębiorca mający dochody z różnych źródeł decyduje, od którego z nich opłaci

Bardziej szczegółowo

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r.

Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2010 r. Od 1 stycznia 2010 r. ubezpieczone, które urodziły dziecko lub które przyjęły dziecko na wychowanie będą miały możliwość opiekowania się dzieckiem przez dłuższy

Bardziej szczegółowo

Bogdan Majkowski SKŁADKI. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS VADEMECUM PŁATNIKA

Bogdan Majkowski SKŁADKI. Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS VADEMECUM PŁATNIKA Bogdan Majkowski SKŁADKI Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Składki 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS VADEMECUM PŁATNIKA Autor Bogdan Majkowski Kierownik grupy wydawniczej

Bardziej szczegółowo

Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego

Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego Poradnik księgowo-płacowy 2017 dla jednostek sektora publicznego» Dodatki stażowe» Dokumentacja ZUS» Ekwiwalenty dla pracowników» Nagrody jubileuszowe» Nieodpłatne świadczenia dla pracowników» Podróże

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Dz.U poz. 983 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2013 poz. 983 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Szczególne zasady finansowania, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych Poradnik Szczególne

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PRZECZYTAJ KONIECZNIE! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? Jako pracownik podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JESTEŚ PRACOWNIKIEM,

Bardziej szczegółowo

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO. problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej Przemysław Jeżek ROZLICZANIE UMÓW ZLECENIA I O DZIEŁO problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2017

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? PRZECZYTAJ! JESTEŚ ZLECENIOBIORCĄ? JAKO ZLECENIOBIORCA PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM I WYPADKOWEMU, ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. UBEZPIECZENIU CHOROBOWEMU PODLEGASZ DOBROWOLNIE,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy

Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy Rejestracja firmy i obowiązki przedsiębiorcy 1 79 Co powinieneś wiedzieć jako początkujący przedsiębiorca? 2 80 Rejestracja firmy Działalność gospodarczą zarejestrujesz w urzędzie gminy lub przez internet.

Bardziej szczegółowo

od 1 kwietnia 2015 r. Zmiany Bogdan Majkowski w składkach wypadkowych SKŁADKI Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS VADEMECUM PŁATNIKA

od 1 kwietnia 2015 r. Zmiany Bogdan Majkowski w składkach wypadkowych SKŁADKI Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS VADEMECUM PŁATNIKA Zmiany w składkach wypadkowych od 1 kwietnia 2015 r. Bogdan Majkowski SKŁADKI Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Zmiany w składkach wypadkowych od 1 kwietnia 2015 r. Składki

Bardziej szczegółowo

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie!

Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem? Przeczytaj koniecznie! Jesteś pracownikiem, jeżeli: t pozostajesz w stosunku pracy 1, t wykonujesz pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Kilka działalności zarobkowych jakie trzeba płacić składki?

Kilka działalności zarobkowych jakie trzeba płacić składki? Kilka działalności zarobkowych jakie trzeba płacić składki? Coraz częściej jedna osoba wykonuje więcej niż jedną działalność zarobkową. Warto więc wiedzieć, kiedy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym,

Bardziej szczegółowo

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń Andrzej Okułowicz, Joanna Goliniewska, Joanna Stolarska Zbiegi tytułów do ubezpieczeń po zmianach w oskładkowaniu umów zlecenia Jak ustalać obowiązek ubezpieczeń za zleceniobiorcę przy zbiegu tytułów Jak

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8

I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8 3 SPIS TREŚCI I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH... str. 8 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych... str. 8 1.1. Osoby objęte ubezpieczeniami społecznymi... str. 8

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE

Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE Rozliczanie zasiłku dla zleceniobiorcy enova KADRY i PŁACE (WERSJA 1.0) ANNA SOŁTYS Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: place@enova.pl

Bardziej szczegółowo

9 błędów w opłacaniu składek na Fundusz Pracy

9 błędów w opłacaniu składek na Fundusz Pracy 9 błędów w opłacaniu składek na Fundusz Pracy Ubezpieczenia społeczne dla specjalistów WYJĄTKOWEEBOOKIZADARMODLACIEBIE Zajmujesz się ubezpieczeniami społecznymi? Pobierz darmowe ebooki. Jeśli: zajmujeszsięubezpieczeniamispołecznymi,

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie naliczać i wypłacać zasiłki macierzyńskie

Jak poprawnie naliczać i wypłacać zasiłki macierzyńskie Jak poprawnie naliczać i wypłacać zasiłki macierzyńskie Ubezpieczenia społeczne dla specjalistów WYJĄTKOWEEBOOKIZADARMODLACIEBIE Zajmujesz się ubezpieczeniami społecznymi? Pobierz darmowe ebooki. Jeśli:

Bardziej szczegółowo

DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI

DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI NOWE WYDANIE DRUKI ZUS ZASADY, KOREKTY, WYPEŁNIONE DRUKI 2016 VADEMECUM PŁATNIKA Druki ZUS 2016 Zasady, korekty, wypełnione druki Vademecum płatnika Autor Bogdan Majkowski, Sabina Dąbrowa-Lis Robert Łuczak

Bardziej szczegółowo

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r.

JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe od 1 listopada 2013 r. 1 JOANNA GOLINIEWSKA Jak stosować nowe formularze i kody ubezpieczeniowe 2 Spis treści I. Zmiany w formularzach ubezpieczeniowych... 3 Dokumenty zgłoszeniowe... 3 Dokumenty rozliczeniowe.... 4 II. Zmiany

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne doktorantów Spis treści Ubezpieczenia społeczne... 1 Okres ubezpieczeń społecznych... 1 Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne... 1 Finansowanie składek

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH Jeśli Twój pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, masz obowiązek składać

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? PRZECZYTAJ!

JESTEŚ PRACOWNIKIEM? PRZECZYTAJ! JESTEŚ PRACOWNIKIEM? JAKO PRACOWNIK PODLEGASZ OBOWIĄZKOWO UBEZPIECZENIOM SPOŁECZNYM: EMERYTALNEMU, RENTOWYM, CHOROBOWEMU I WYPADKOWEMU ORAZ UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU. Szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie umów zlecenia po zmianach. Opodatkowanie przychodów z umowy zlecenia. Oskładkowanie kontraktów menedżerskich

Oskładkowanie umów zlecenia po zmianach. Opodatkowanie przychodów z umowy zlecenia. Oskładkowanie kontraktów menedżerskich PRAWO PRACY I ZUS NR 1 INDEKS 403547 ISBN 978-83-7440-346-7 GRUDZIEŃ 2014 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU UWAGA! ZMIANY OD 1 stycznia 2015 NOWE UMOWY ZLECENIA i inne umowy cywilnoprawne

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne 17. Jakich czynności rejestracyjnych i w jakich terminach powinien dokonać pracodawca względem ZUS, urzędu skarbowego i ew. innych instytucji, który po raz pierwszy zatrudnia 3 nowych pracowników na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję?

Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję? Jestem w ciąży Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję? Czy mam prawo do zasiłku macierzyńskiego, będąc przedsiębiorcą? Jestem w ciąży Co mi przysługuje od

Bardziej szczegółowo

Najnowszy wyrok WSA RACHUNKOWOŚĆ FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA

Najnowszy wyrok WSA RACHUNKOWOŚĆ FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA RACHUNKOWOŚĆ i PODATKI DLA PRAKTYKÓW Najnowszy wyrok WSA ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych obejmuje również paliwo FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Kierownik Grupy Wydawniczej:

Bardziej szczegółowo

ZBIEG TYTUŁÓW UBEZPIECZENIA - CD. Zadania domowe

ZBIEG TYTUŁÓW UBEZPIECZENIA - CD. Zadania domowe ZBIEG TYTUŁÓW UBEZPIECZENIA - CD Zadania domowe Zbieg tytułów ubezpieczenia-zadania Pani Monika pracuje na podstawie umowy o pracę w firmie ZZZ, zarabiając 1 900 zł miesięcznie, ale po pracy w domu dorabia

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul.

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 29.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 6 maj 2016 r. 12 maj 2016 r. 1 czerwiec 2016 r. godz. 10:00 MIEJSCE: KATOWICE

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli. Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 4. Liczba ubezpieczonych na dzień 30

Protokół kontroli. Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją nr 4. Liczba ubezpieczonych na dzień 30 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Rzeszowie Siemiradzkiego 10 35-006 Rzeszów Znak pisma: 352016070060PR0001 Znak sprawy: 352016070060 Dane identyfikacyjne płatnika: NIP:

Bardziej szczegółowo