Składki terminowe. Zakaz dyskryminacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Składki terminowe. Zakaz dyskryminacji"

Transkrypt

1 Składki terminowe Zakaz dyskryminacji Składniki w zatrudnieniu do określonego terminu przydatna w podstawie strategia, orzecznictwo wymiaru sądów zasiłkupracy 1

2 Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Marlena Prószyńska Redaktor prowadząca: Marta Strupińska ISBN Nr produktowy 2BC27 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Skład i łamanie: Triograf Dariusz Kołacz Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, Warszawa tel , faks Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. 2

3 Składniki do określonego terminu w podstawie wymiaru zasiłków Pracownik otrzymuje niektóre składniki wynagrodzenia tylko przez pewien czas, np. przez okres zwiększonych obowiązków albo zastępowania nieobecnej osoby pełniącej funkcję kierowniczą. Zdarza się także, że pracodawca zmienia obowiązujące u niego zasady wynagradzania, likwidując niektóre składniki wynagrodzenia, zamieniając je na inne albo włączając w całości lub w części do innych składników. Z pracownikami zawierane są także umowy zlecenia lub umowy o dzieło, które do celów ubezpieczeń społecznych traktowane są jak wynagrodzenie ze stosunku pracy. Wszystkie te sytuacje mają wpływ na obliczanie podstawy wymiaru przysługujących pracownikom zasiłków oraz wynagrodzenia za czas choroby. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego oraz pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, a także wynagrodzenia za okres choroby wypłacanego na podstawie art. 92 Kodeksu pracy stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia, podstawa wymiaru zasiłku jest ustalana z faktycznego okresu zatrudnienia, za pełne kalendarzowe miesiące zatrudnienia. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków uwzględnia się wynagrodzenie pracownika, a więc przychód, od którego jest odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe, po pomniejszeniu o potrącone pracownikowi składki na ubezpieczenia społeczne. Uwzględnieniu podlegają tylko takie składniki wynagrodzenia, do których pracownik nie zachowuje prawa za okres pobierania zasiłku i które są wypłacane pracownikowi za okres pobierania zasiłku. Nie zawsze wszystkie składniki wynagrodzenia stanowiące podstawę wymiaru składek uwzględniane są w podstawie wymiaru przysługujących zasiłków. Jedną z zasad, która powoduje konieczność wyłączenia składnika wynagrodzenia przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków, jest zasada dotycząca składników przysługujących do określonego terminu. Zasiłki oraz wynagrodzenie za czas choroby rekompensują bowiem utracone przez pracownika wskutek choroby, macierzyństwa czy konieczności sprawowania opieki wynagrodzenie. Z tego powodu w podstawie wymiaru świadczeń nie powinny być uwzględniane składniki wynagrodzenia, których pracownik już nie otrzymuje. Zasada dotycząca składników do określonego terminu Składniki wynagrodzenia przysługujące w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy tylko do określonego terminu są uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłków, których okres przypada przed terminem przysługiwania tego składnika. 3

4 Składniki do określonego teminu w podstawie wymiaru zasiłku Okres niezdolności przypada w całości przed terminem przysługiwania składnika 1. Dodatek funkcyjny Pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby w okresie od 15 stycznia do 8 marca. Od 1 stycznia poprzedniego roku do 30 czerwca bieżącego roku ma przyznany dodatek funkcyjny, który zgodnie z zasadami wynagradzania ulega zmniejszeniu za okresy pobierania zasiłków. Podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby oraz zasiłku chorobowego przysługujących pracownicy stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od stycznia do grudnia poprzedniego roku. Dodatek funkcyjny podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych, gdyż wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek chorobowy przysługują pracownicy przed upływem okresu przysługiwania składnika do określonego terminu. Okres niezdolności zaczął się po dacie zakończenia pobierania składnika W przypadku gdy zasiłek przysługuje po dacie, do której składnik wynagrodzenia przysługiwał pracownikowi, w podstawie wymiaru tego składnika wynagrodzenia nie uwzględnia się. 2. Dodatek służbowy Pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje dodatek służbowy. Wysokość dodatku ulega zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności w pracy z powodu pobierania zasiłków. Dodatek był pracownikowi przyznany na okres od 1 lipca do 31 grudnia poprzedniego roku. Pracownik był niezdolny do pracy z powodu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy od 10 lutego do 18 marca i ma z tego tytułu prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres od lutego poprzedniego roku do stycznia bieżącego roku. Dodatku służbowego wypłaconego za okres od lipca do grudnia poprzedniego roku nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi za okres od 10 lutego do 18 marca, gdyż zasiłek przysługuje po terminie, do którego dodatek był pracownikowi przyznany. Okres niezdolności zaczął się przed datą, do której przysługiwał składnik wynagrodzenia, i trwa po tej dacie Zakończenie okresu pobierania składnika wynagrodzenia może także oznaczać konieczność przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku w trakcie jego pobierania. Dotyczy to takich przypadków, gdy niezdolność do pracy powstała przed datą, do której składnik wynagrodzenia przysługiwał pracownikowi, i trwa także po tym terminie. W takim przypadku podstawa wymiaru zasiłku powinna zostać przeliczona i składnik ten musi zostać wyłączony z podstawy wymiaru zasiłku przysługującego za okres po tym terminie. 3. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych Pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby w okresie od 5 marca do 16 kwietnia. Była to jej pierwsza niezdolność do pracy w roku kalendarzowym. Zatem od 5 marca do 6 kwietnia ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby (33 dni, gdyż nie ukończyła jeszcze 50 lat) oraz do zasiłku chorobowego od 7 do 16 kwietnia. Do dnia 31 marca pracownica miała 4

5 Składki terminowe przyznany dodatek za pracę w warunkach szkodliwych, do którego zgodnie z zasadami przyznawania nie zachowuje prawa za okresy pobierania wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków. Dodatek ten powinien być uwzględniony w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby przysługującego od 5 do 31 marca. Dodatek powinien zostać wyłączony z podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby za okres od 1 do 6 kwietnia oraz zasiłku chorobowego przysługującego za okres od 7 do 16 kwietnia. Kolejne okresy przysługiwania składników wynagrodzenia Zdarza się, że pracownikowi składnik wynagrodzenia jest przyznawany na kolejne okresy bez dnia przerwy lub po przerwie. Jeżeli składnik wynagrodzenia jest przyznawany bez przerwy lub gdy przerwa między poszczególnymi okresami przysługiwania składnika wynagrodzenia przypadała na dni ustawowo wolne od pracy, składnik ten jest uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy przypada przed końcową datą, do której składnik wynagrodzenia pracownikowi został przyznany. 4. Dodatek specjalny z tytułu zwiększonych zadań Pracownicy przyznano dodatek specjalny z tytułu zwiększonych zadań na okres od 1 stycznia do 30 września poprzedniego roku. W związku z koniecznością wykonywania dodatkowych zadań także po 30 września, przyznano pracownicy dodatek specjalny na okres od 1 października poprzedniego roku do 31 marca bieżącego roku. Pracownica była nieobecna w pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w okresie od 9 do 13 marca. Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od marca poprzedniego roku do lutego bieżącego roku. Ponieważ termin, do którego przyznano dodatek służbowy, nie upłynął, przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego uwzględnia się dodatek służbowy wypłacony pracownicy za okres od marca poprzedniego roku do lutego bieżącego roku. Jeżeli składnik wynagrodzenia przyznano po przerwie, która nie przypadała wyłącznie na dni ustawowo wolne od pracy, składnik ten ale wyłącznie za okres po przerwie jest uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy przypada przed końcową datą, do której składnik wynagrodzenia pracownikowi został przyznany. 5. Dodatek specjalny Pracownicy przyznano dodatek specjalny na okres od 1 stycznia do 31 lipca, od 10 sierpnia poprzedniego roku do 31 marca oraz od 1 kwietnia do 31 października bieżącego roku. Pracownica urodziła dziecko w dniu 26 marca i od tej daty przysługuje jej zasiłek macierzyński. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od marca poprzedniego roku do lutego bieżącego roku. Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku uwzględnia się dodatek specjalny otrzymany za okres od 10 sierpnia do końca lutego. Dodatku specjalnego za okres od marca do lipca poprzedniego roku nie można uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku, ponieważ zasiłek przysługuje po terminie, do którego składnik ten był pracownicy przyznany. 5

6 Składniki do określonego teminu w podstawie wymiaru zasiłku Zmiana przepisów płacowych tak jak składnik do określonego terminu Zasada nieuwzględniania w podstawie wymiaru zasiłku składników wynagrodzenia przysługujących do określonego terminu po upływie tego terminu ma także zastosowanie w przypadku zmiany zasad wynagradzania i podjęcia przez pracodawcę decyzji o zaprzestaniu wypłaty składnika wynagrodzenia. Zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia Jeżeli pracodawca zaprzestał wypłaty składnika wynagrodzenia, to składnika tego nie można uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi za okres po dacie, od której zaprzestano jego wypłaty. W przypadku gdy pracownikom przysługiwał składnik wynagrodzenia, do którego nie zachowywali prawa za okres pobierania i podjęta została decyzja o całkowitym zaprzestaniu wypłaty tego składnika, składnik wynagrodzenia trzeba potraktować jak składnik do określonego terminu. To oznacza, że uwzględnia się go w podstawie wymiaru zasiłku, ale tylko gdy zasiłek przysługuje za okres przed upływem tego terminu. Jeśli zasiłek przysługuje po dacie zaprzestania wypłaty składnika wynagrodzenia, nie uwzględnia się go w podstawie wymiaru zasiłku. 6. Premia miesięczna Pracownikom zgodnie z regulaminem wynagradzania oprócz wynagrodzenia zasadniczego przysługuje premia miesięczna. Regulamin przyznawania premii przewiduje, że jej wysokość ulega zmniejszeniu o 1/30 za każdy dzień nieobecności w pracy z powodu pobierania zasiłków. Pracodawca zmienił regulamin wynagradzania i podjął decyzję o zaprzestaniu z dniem 31 grudnia wypłaty premii miesięcznej. Pracownica stała się niezdolna do pracy z powodu choroby 15 grudnia poprzedniego roku i ma z tego tytułu prawo do zasiłku chorobowego do 8 marca bieżącego roku. Postawę wymiaru zasiłku chorobowego ustalono na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających grudzień poprzedniego roku. Premia powinna być uwzględniona w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego za okres od 15 do 31 grudnia. Premia powinna zostać wyłączona z podstawy wymiaru zasiłku przysługującego za okres od 1 stycznia do 8 marca. Premii tej pracodawca nie może uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń przysługujących innym pracownikom za okres od 1 stycznia bieżącego roku. Zawieszenie wypłaty składnika Zasadę wyłączania z podstawy wymiaru zasiłków składników wynagrodzenia, których wypłaty zaprzestano, stosuje się także do składników wynagrodzenia, których wypłata na podstawie przepisów płacowych uległa okresowemu zawieszeniu. 7. Premia kwartalna Zgodnie z regulaminem premiowania pracownicy mają prawo do premii kwartalnej. W regulaminie znajdują się zapisy, zgodnie z którymi wysokość premii jest przyznawana uznaniowo w zależności od oceny pracy pracownika, co oznacza, że jest ona składnikiem wynagrodzenia uwzględnianym w podstawie wymiaru zasiłków, ponieważ nie można uznać, że pracownicy zachowują do niej prawo za okres pobierania zasiłków. 6

7 Składki terminowe Pracodawca podjął decyzję o zawieszeniu wypłaty premii kwartalnej od stycznia bieżącego roku, na okres trzech lat. To oznacza, że premii kwartalnej nie można uwzględnić w podstawie wymiaru zasiłków, których okres przypada w bieżącym roku. Pracownica w dniu 28 listopada poprzedniego roku urodziła dziecko i ma od tej daty prawo do zasiłku macierzyńskiego. W podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego, oprócz wynagrodzenia miesięcznego za okres 12 kalendarzowych miesięcy poprzedzających urodzenie dziecka, trzeba uwzględnić także premie kwartalne w wysokości 1/12 sumy premii za IV kwartał roku poprzedzającego urodzenie dziecka oraz I, II i III kwartał tego roku. W związku ze zmianą zasad wynagradzania i zawieszeniem od 1 stycznia bieżącego roku wypłaty premii kwartalnej, podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego trzeba przeliczyć. Z podstawy wymiaru zasiłku przysługującego za okres od 1 stycznia bieżącego roku wyłącza się premię kwartalną. Zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia, który nie był wliczany do podstawy wymiaru Zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia może dotyczyć także składników nieuwzględnianych w podstawie wymiaru zasiłków, a więc takich, których wysokość nie ulega pomniejszeniu za okresy pobierania zasiłków. Taka zmiana zasad wypłaty nie ma wpływu na podstawę wymiaru zasiłków. Skoro przed zmianą zasad wynagradzania pracownicy otrzymywali składnik wynagrodzenia, który nie był uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłków, to zaprzestanie jego wypłaty nie powoduje przeliczenia podstawy wymiaru zasiłków. Nadal po dacie zmiany tego składnika wynagrodzenia nie ma w podstawie wymiaru zasiłków. Włączenie składnika wynagrodzenia do innego składnika Inaczej przedstawiają się zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków, jeżeli zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia, który był wliczany do podstawy wymiaru zasiłków, wiąże się z włączeniem tego składnika do innego składnika wynagrodzenia. W takim przypadku takiego składnika wynagrodzenia nie wyłącza się z podstawy wymiaru zasiłku, zarówno gdy składnik wynagrodzenia został włączony do innego składnika w całości, jak i wtedy, gdy został włączony do innego składnika w części. Nie wyłącza się z podstawy wymiaru także składnika wynagrodzenia, który został zamieniony na inny składnik wynagrodzenia, którego wysokość ulega pomniejszeniu za okres pobierania zasiłków. 8. Miesięczny dodatek stażowy i służbowy Pracownikom oprócz miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego przysługiwały miesięczne dodatki stażowy i służbowy wypłacane w różnych wysokościach w zależności od stażu pracy oraz zajmowanego stanowiska. Dodatki te, tak jak wynagrodzenie zasadnicze, ulegały zmniejszeniu za okresy pobierania zasiłków. Z dniem 1 stycznia bieżącego roku pracodawca wprowadził zmiany w regulaminie wynagradzania, likwidując wypłatę tych dodatków. Dodatek stażowy w całości włączono do wynagrodzenia zasadniczego pracowników, natomiast dodatek służbowy w wysokości 50% dotychczasowej kwoty dodatku. Pracownik, który miał prawo do obu dodatków, jest niezdolny do pracy z powodu choroby spowodowanej wypadkiem przy pracy w okresie od 10 grudnia poprzedniego roku do 7 kwietnia bieżącego roku. Przy obliczaniu podstawy wymiaru przysługującego zasiłku chorobowego uwzględniono wynagrodzenie miesięczne za okres od grudnia poprzedniego roku do listopada bieżącego 7

8 Składniki do określonego teminu w podstawie wymiaru zasiłku roku, w tym dodatek stażowy i dodatek służbowy, wypłacone za ten okres. Mimo zmiany zasad wynagradzania nie przelicza się podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi od 1 stycznia. Dodatki, które pracownik otrzymał za okres uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku, nadal powinny być uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku, ponieważ zostały włączone do innego składnika wynagrodzenia. Włączenie do wynagrodzenia składnika, który nie był wliczany do podstawy wymiaru zasiłku Jeżeli składnik wynagrodzenia, do którego pracownicy zachowują prawo za okresy pobierania zasiłków, zostanie włączony do innego składnika wynagrodzenia wliczanego do tej podstawy wymiaru, np. do miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, to należy go wliczyć do podstawy wymiaru zasiłków przysługujących za okres od daty zmiany. Uwzględnienie takiego składnika wynagrodzenia dotyczy zarówno przypadków, gdy okres niezdolności zaczął się już po zmianie zasad wypłaty składnika wynagrodzenia, jak i wówczas, gdy niezdolność do pracy powstała przez zmianą zasad wynagradzania i trwa nieprzerwanie po tej dacie. 9. Dodatek stażowy obliczany w stawce procentowej Do końca poprzedniego roku pracownicy oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymywali dodatek stażowy, obliczany w stawce procentowej od wynagrodzenia miesięcznego określonego w umowę o pracę. Wysokość dodatku nie ulegała zmniejszeniu za okresy pobierania wynagrodzenia chorobowego i zasiłków. Dlatego nie był on uwzględniany w podstawie wymiaru świadczeń przysługujących pracownikom. Z dniem 1 stycznia bieżącego roku pracodawca wprowadził zmiany w regulaminie wynagradzania i dodatek stażowy został włączony do wynagrodzenia zasadniczego pracowników. W okresie od 14 do 24 marca pracownica była nieobecna w pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem. Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego uwzględnia się wynagrodzenie zasadnicze za okres od marca poprzedniego roku do lutego bieżącego roku. W podstawie wymiaru zasiłku uwzględnia się także dodatek stażowy, który pracownica otrzymała za okres od marca do grudnia poprzedniego roku. Od 1 stycznia dodatek ten jest w wynagrodzeniu zasadniczym uwzględnianym w podstawie wymiaru. Jeżeli data włączenia składnika wynagrodzenia nieuwzględnianego w podstawie wymiaru zasiłków przed zmianą zasad wynagradzania do innego składnika wynagrodzenia przypada w trakcie pobierania zasiłku przez pracownika, to podstawę wymiaru zasiłku przysługującego za okres od tej daty przelicza się z uwzględnieniem tego włączonego składnika. 10. Dodatek służbowy Pracownica 1 grudnia urodziła dziecko. Ma od tej daty prawo do zasiłku macierzyńskiego. Otrzymuje ona wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek służbowy wypłacany w pełnej miesięcznej kwocie także za okresy nieobecności w pracy z powodu pobierania zasiłków. Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownicy za okres od grudnia poprzedniego roku do listopada bieżącego roku. Przy obli- 8

9 Składki terminowe czaniu podstawy wymiaru uwzględniono wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze pracownicy, bez dodatku służbowego. Od 1 stycznia pracodawca wprowadził zmiany do regulaminu wynagradzania pracowników. Polegały one na zaprzestaniu wypłaty dodatków służbowych jako odrębnego składnika wynagrodzenia oraz jego włączeniu do wynagrodzenia miesięcznego pracowników. W związku z tą zmianą podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego przysługującego pracownicy za okres od 1 stycznia ulega przeliczeniu. Do podstawy wymiaru wlicza się dodatek służbowy wypłacony pracownicy za okres, z którego podstawa wymiaru zasiłku została ustalona. Umowa zlecenia z własnym pracownikiem Zasada dotycząca składników przysługujących do określonego terminu ma także zastosowanie do wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowa taka została zawarta z pracodawcą, z którym osoba wykonująca umowę pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (dalej: umowa zlecenia). Wynagrodzenie z takich umów zawieranych z własnym pracownikiem jest traktowane bowiem tak jak wynagrodzenie ze stosunku pracy. Okres niezdolności zaczął się po okresie zawartej umowy zlecenia Jeżeli okres niezdolności do pracy przypada w całości po okresie, na który zawarta była umowa zlecenia, to wynagrodzenia z tej umowy nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku. 11. Zasiłek opiekuńczy Pracownica była nieobecna w pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorą matką od 2 do 6 marca. Pracodawca zawarł z pracownicą umowy zlecenia na okres od 1 do 20 lipca, od 1 do 29 września oraz od 1 do 31 października poprzedniego roku. Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowi jej przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od marca poprzedniego roku do lutego bieżącego roku. Przy obliczaniu podstawy wymiaru nie uwzględnia się wynagrodzenia otrzymanego przez pracownicę z tytułu wykonania umów zlecenia, ponieważ zasiłek opiekuńczy przysługuje po okresie, na który umowy te były zawarte. Okres niezdolności przypada w całości w okresie, na który zawarto umowę zlecenia Wynagrodzenie z umowy zlecenia z własnym pracownikiem jest uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków wtedy, gdy okres niezdolności do pracy przypada przed okresem, na który umowa zlecenia została zawarta. 12. zasiłek chorobowy Pracownik był niezdolny do pracy z powodu wypadku przy pracy w okresie od 5 do 22 lutego. Pracodawca zawarł z nim umowę zlecenia na okres od 15 października poprzedniego roku do 28 lutego bieżącego roku. Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi uwzględnione zostanie wynagrodzenie pracownika za okres od lutego poprzedniego roku do stycznia bieżącego roku. W podstawie wymiaru uwzględnia się 9

10 Składniki do określonego teminu w podstawie wymiaru zasiłku wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie wypłaconej pracownikowi za okres od 15 października do 31 stycznia. Konieczność uwzględnienia w podstawie wymiaru zasiłku wynagrodzenia z umowy zlecenia może czasami oznaczać przeliczanie podstawy wymiaru już wypłaconego zasiłku, jeżeli wynagrodzenie za wykonywanie tej umowy nie jest wypłacane w cyklach miesięcznych, lecz po wykonaniu określonej pracy lub po zakończeniu całej umowy zlecenia. 13. Zasiłek chorobowy Z pracownikiem została zawarta umowa zlecenia na okres od 3 listopada poprzedniego roku do 31 marca bieżącego roku. W dniu 15 stycznia uległ wypadkowi w pracy i jest niezdolny do pracy od 15 stycznia do 30 września 2014 r. Z treści umowy zlecenia wynika, że za wykonaną pracę pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości zł płatne po zakończeniu trwania umowy. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi jest ustalana na podstawie wynagrodzenia za okres od stycznia do grudnia poprzedniego roku. W podstawie wymiaru uwzględnia się wynagrodzenie z umowy zlecenia za okres od 3 listopada do 31 grudnia poprzedniego roku. W związku z tym, że wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy zlecenia zostanie wypłacone dopiero po zakończeniu tej umowy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi ustala się bez wynagrodzenia z umowy zlecenia. Po jego wypłacie należy przeliczyć podstawę wymiaru, uwzględniając to wynagrodzenie. Kwoty wynagrodzenia przypadające na okres od 3 do 30 listopada oraz od 1 do 31 grudnia zostały obliczone następująco: liczba dni trwania umowy zlecenia wynosi 149 ( ), kwota wynagrodzenia przypadająca na listopad poprzedniego roku wynosi zł ( zł : : ), kwota wynagrodzenia przypadająca na grudzień poprzedniego roku wynosi zł ( zł : ), kwota wynagrodzenia przypadająca na listopad poprzedniego roku po pomniejszeniu o 13,71% wynosi: ,71% = 268,72 zł, zł 268,72 zł = 1.691,28 zł, kwota wynagrodzenia przypadająca na grudzień poprzedniego roku po pomniejszeniu o 13,71% wynosi: zł 13,71% = 297,51 zł, zł 297,51 zł = 1.872,49 zł. Do wynagrodzenia miesięcznego za listopad poprzedniego roku dolicza się wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w kwocie 1.691,28 zł, a do wynagrodzenia za grudzień w kwocie 1.872,49 zł. Okres niezdolności zaczął się przed datą, do której zawarta jest umowa zlecenia, i trwa po tej dacie Jeżeli umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem kończy się w okresie pobierania zasiłku, podstawa wymiaru zasiłku musi zostać przeliczona i wynagrodzenie z tej umowy wyłączone z podstawy wymiaru. 10

11 Składki terminowe 14. Zasiłek opiekuńczy Pracownica od 28 marca do 4 kwietnia opiekowała się chorym dzieckiem i ma z tego tytułu prawo do zasiłku opiekuńczego. Pracodawca zawarł z nią umowę zlecenia na okres od 1 stycznia do 31 marca. Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego jest ustalana z uwzględnieniem wynagrodzenia za okres od marca poprzedniego roku do lutego bieżącego roku. W podstawie wymiaru zasiłku opiekuńczego uwzględnia się także wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy zlecenia otrzymane przez pracownicę za okres od stycznia do lutego. Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego przysługującego za okres od 1 do 4 kwietnia ustala się ponownie, wyłączając wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia. Kolejne okresy przysługiwania składników wynagrodzenia W przypadku gdy umowy zlecenia zawierane są na kolejne okresy bez przerwy lub gdy przerwa przypada na dni ustawowo wolne od pracy, uznaje się, że okres zawartej umowy zlecenia przesuwa się na koniec ostatniej umowy. 15. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego Pracownik uległ wypadkowi przy pracy i był niezdolny do pracy od 16 lutego do 31 marca. Pracodawca zawarł z nim umowy zlecenia na okresy od 1 października do 31 grudnia poprzedniego roku, od 2 stycznia do 28 lutego oraz od 1 marca do 31 lipca bieżącego roku. Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi uwzględnione zostanie wynagrodzenie pracownika za okres od lutego poprzedniego roku do stycznia bieżącego roku, w tym wynagrodzenie z tytułu umów zlecenia w kwocie wypłaconej za okres od października poprzedniego roku do stycznia bieżącego roku. Okresy umów zlecenia nakładają się W przypadku gdy umowy zlecenia są zawierane na nakładające się okresy, to uznaje się, że okres zawartej umowy zlecenia przesuwa się na koniec kolejnej nakładającej się umowy zlecenia. Jeżeli jednak okresy kolejnych umów zawieranych z pracownikiem przypadają w całości w czasie, na który wcześniej zawarto umowa zlecenia, to wynagrodzenie z tytułu każdej z umów powinno być uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłku tylko wówczas, gdy zasiłek przysługuje w okresie, na który została zawarta ta umowa (zawierająca się w całości w okresie wcześniejszej umowy zlecenia). 16. Kilka umów zlecenia Z pracownikiem zawarto umowy zlecenia na okresy: od 15 stycznia do 15 marca (umowa 1.), od 1 lutego do 30 kwietnia (umowa 2.) oraz od 1 marca do 31 lipca (umowa 3.). Pracownik w okresie od 1 kwietnia do 25 maja jest niezdolny do pracy z powodu choroby. Była to jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku kalendarzowym. W podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego przysługującego pracownikowi uwzględnia się wynagrodzenie z tytułu wszystkich trzech umów zlecenia. 11

12 Składniki do określonego teminu w podstawie wymiaru zasiłku 17. Kilka umów zlecenia Z pracownicą zawarto umowy zlecenia na okresy: od 1 stycznia do 30 czerwca (umowa 1.), od 15 lutego do 15 marca (umowa 2.) oraz od 1 lutego do 30 kwietnia (umowa 3.). Jeżeli: niezdolność do pracy pracownicy powstałaby w okresie od 1 do 15 marca, to w podstawie wymiaru zasiłku należałoby uwzględnić wynagrodzenie z tytułu umowy 1 (w części przypadającej na styczeń i luty), umowy 2 (w części przypadającej na okres od 15 do 28 lutego) i umowy 3 (w części przypadającej na luty), niezdolność do pracy pracownicy powstałaby w okresie od 16 do 31 marca, to w podstawie wymiaru zasiłku należałoby uwzględnić wynagrodzenie z tytułu umowy 1 (w części przypadającej na styczeń i luty) i umowy 3 (w części przypadającej na luty), niezdolność do pracy pracownicy powstałaby w kwietniu, to w podstawie wymiaru zasiłku należałoby uwzględnić wynagrodzenie z tytułu umowy 1 (w części przypadającej na okres od stycznia do marca) i umowy 3 (w części przypadającej na okres od lutego do marca), niezdolność do pracy pracownicy powstałaby w maju, to w podstawie wymiaru zasiłku należałoby uwzględnić wynagrodzenie z tytułu umowy 1 (w części przypadającej na okres od stycznia do kwietnia), pracownica stałaby się niezdolna do pracy w czerwcu, to w podstawie wymiaru zasiłku należałoby uwzględnić wynagrodzenie z tytułu umowy 1 (w części przypadającej na okres od stycznia do maja), pracownica stałaby się niezdolna do pracy w okresie po 30 czerwca, to w podstawie wymiaru zasiłku wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia nie należy uwzględniać. Ponowne ustalanie podstawy wymiaru składnik do określonego terminu Czasami zaprzestanie wypłaty składnika wynagrodzenia, który był uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłków, będzie także powodowało konieczność wyłączenia tego składnika z podstawy wymiaru w sytuacji, gdy podstawy wymiaru nie ustala się ponownie. Warto przypomnieć, że podstawy wymiaru zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków nie było przerwy lub przerwa trwała krócej niż trzy miesiące kalendarzowe. Przy ustalaniu podstawy wymiaru tak samo jak okresy pobierania zasiłków traktowane są okresy pobierania wynagrodzenia określonego w art. 92 Kodeksu pracy. Jeżeli w okresie takiej przerwy zmieniły się jednak zasady wynagradzania i zaprzestano wypłaty składnika wynagrodzenia, to mimo że podstawy wymiaru kolejnego zasiłku nie ustala się z nowego okresu, należy wyłączyć ten składnik wynagrodzenia z podstawy wymiaru zasiłku przysługującego za okres po tej zmianie. 12

13 Składki terminowe 18. Zasiłek opiekuńczy Pracownik opiekował się chorym dzieckiem w okresie od 11 do 25 stycznia. Podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres od stycznia do grudnia poprzedniego roku. W podstawie wymiaru oprócz miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego uwzględniono także dodatek funkcyjny przyznany pracownikowi na czas określony od 1 lipca poprzedniego roku do 31 marca bieżącego roku. W okresie od 10 do 30 kwietnia pracownik był nieobecny w pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad chorą żoną. W związku z tym, że przerwa między okresami pobierania zasiłków trwała krócej niż trzy miesiące kalendarzowe, podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego nie ustala się z nowego okresu. Stanowi ją przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od stycznia do grudnia poprzedniego roku. Z podstawy wymiaru trzeba wyłączyć dodatek funkcyjny (otrzymany za okres od lipca do grudnia poprzedniego roku), ponieważ zasiłek opiekuńczy przysługuje po terminie, do którego dodatek został przyznany pracownikowi. Agnieszka Ślązak specjalista w zakresie świadczeń krótkoterminowych Podstawa prawna Art. 92 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz ze zm.). Art. 36, art i art. 47 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 159). Art. 7 i art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz ze zm.). WARTO ZAPAMIĘTAĆ Składniki wynagrodzenia przysługujące w myśl umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy tylko do określonego terminu są uwzględnione w podstawie wymiaru zasiłków, których okres przypada przed terminem przysługiwania tego składnika. W przypadku gdy zasiłek przysługuje po dacie, do której składnik wynagrodzenia przysługiwał pracownikowi, w podstawie wymiaru tego składnika wynagrodzenia nie uwzględnia się. Zakończenie okresu pobierania składnika wynagrodzenia może także oznaczać konieczność przeliczenia podstawy wymiaru zasiłku w trakcie jego pobierania. Dotyczy to takich przypadków, gdy niezdolność do pracy powstała przed datą, do której składnik wynagrodzenia przysługiwał pracownikowi, i trwa także po tym terminie. W takim przypadku podstawa wymiaru zasiłku powinna zostać przeliczona i składnik ten musi zostać wyłączony z podstawy wymiaru zasiłku przysługującego za okres po tym terminie. Jeżeli składnik wynagrodzenia jest przyznawany bez przerwy lub gdy przerwa między poszczególnymi okresami przysługiwania składnika wynagrodzenia przypadała na dni ustawowo wolne od pracy, składnik ten jest uwzględniany w podstawie wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy przypada przed końcową datą, do której składnik wynagrodzenia pracownikowi został przyznany. 13

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu Rozliczenia zus Zakaz dyskryminacji Zwolnienie lekarskie w zatrudnieniu po zakończeniu umowy o pracę przydatna oraz umowy strategia, zlecenia orzecznictwo sądów pracy 1 ZLA po zakończeniu umowy o pracę/umowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji zatrudnieniu przydatna strategia,

dyskryminacji zatrudnieniu przydatna strategia, 4 przykłady rozliczeń Jak rozliczyć Zakaz zwolnienie dyskryminacji lekarskie w dostarczone zatrudnieniu przydatna strategia, po terminie wypłaty? orzecznictwo sądów pracy 1 Zwolnienie lekarskie dostarczone

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy

Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za niewykorzystany urlop reguły ustalania, obowiązki pracodawcy Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r.

Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r. Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących nauczycielom akademickim od 1 października 2011 r. 1. Prawo do świadczeń Od 1 października 2011 r. tracą moc przepisy art.

Bardziej szczegółowo

I. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutów badawczych

I. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni instytutów badawczych Informacja dotycząca świadczeń w razie choroby i macierzyństwa dla pracowników naukowych i badawczo technicznych instytutów badawczych oraz pracowników naukowych Polskiej Akademii Nauk od 1 października

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH Jeśli Twój pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, masz obowiązek składać

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI

ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI ŚWIADCZENIE URLOPOWE NAUCZYCIELI Kierownik Centrum Wydawniczego: Sebastian Watras Wydawca: Magdalena Makarczuk Redaktor prowadząca: Anna Trochimiuk ISBN: 978-83-269-0580-3 Copyright by Wydawnictwo Wiedza

Bardziej szczegółowo

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych 2018

Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych 2018 Podstawa wymiaru świadczeń chorobowych 2018 Ubezpieczenia społeczne dla specjalistów WYJĄTKOWEEBOOKIZADARMODLACIEBIE Zajmujesz się ubezpieczeniami społecznymi? Pobierz darmowe ebooki. Jeśli: zajmujeszsięubezpieczeniamispołecznymi,

Bardziej szczegółowo

10 przykładów rozliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego dla pracownika

10 przykładów rozliczania wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego dla pracownika Wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce... 2 Wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce plus prowizja... 3 Wynagrodzenie w stałej miesięcznej stawce plus premie... 4 Wynagrodzenie w stałej miesięcznej

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji zmian w zatrudnieniu

dyskryminacji zmian w zatrudnieniu Zasiłki macierzyńskie 6 zmian i 10 przykładów Zasiłki macierzyńskie Zakaz 6 najważniejszych dyskryminacji zmian w zatrudnieniu i 10 przykładów przydatna strategia, orzecznictwo sądów pracy 1 Zasiłki Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń chorobowych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc

Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń chorobowych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc Zasady uzupełniania składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń chorobowych za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc 1. Niezdolność do pracy w pierwszym miesiącu zatrudnienia Jeżeli niezdolność do pracy

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku

4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku Moduł 4: Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa cz.1 4.3 Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku Materiał jest elementem Kursu: Płace, należącego do Akademii Moniki Smulewicz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Nowy Formularz ZUS RPA

Nowy Formularz ZUS RPA Nowy Formularz ZUS RPA Począwszy od 01 stycznia 2019 r., informacje o przychodzie pracownika i szczególnych okresach pracy, będą przekazywane w imiennym raporcie miesięcznym o przychodach ubezpieczonego/okresach

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji w 16 zatrudnieniu

dyskryminacji w 16 zatrudnieniu Zmiany w urlopach rodzicielskich - 16 praktycznych przykładów rozliczeń Zmiany w urlopach Zakaz rodzicielskich dyskryminacji w 16 zatrudnieniu praktycznych przydatna strategia, przykładów rozliczeń orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku. Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe w 2014 roku Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Fundusz Emerytur Pomostowych Praca zbiorowa pod redakcją Anny Puszkarskiej Redaktor naczelna

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu

Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Informacja o zmianie od 1 stycznia 2011 r. wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu Z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych

Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych Bogdan Majkowski Andrzej Wilczyński Konsekwencje podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w składkach i świadczeniach pracowniczych 1BW01 1 Autorzy: Bogdan Majkowski specjalista w zakresie prawa pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM

ZARZĄDZANIE PERSONELEM ZARZĄDZANIE PERSONELEM Regulamin wynagradzania wzór z komentarzem w w w.kadr yonline.pl Autor Bożena Lenart specjalista prawa pracy Redaktor merytoryczny Iwona Jaroszewska-Ignatowska radca prawny prowadzący

Bardziej szczegółowo

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc.

Zadania. Określ miesiąc przekroczenia progu podatkowego i wykonaj listę płac za ten miesiąc. Zadania 7) Przekroczenie progu podatkowego miesięczne wynagrodzenie wg umowy: 14 000zł brutto,, próg podatkowy - 85 528,00zł, limit podstawy składek emerytalno-rentowych - 118 770zł. Określ miesiąc przekroczenia

Bardziej szczegółowo

dyskryminacji w zatrudnieniu

dyskryminacji w zatrudnieniu 11 przykładów wyliczeń Podwyższenie zasiłku Zakaz macierzyńskiego dyskryminacji w zatrudnieniu do 1.000 zł przydatna strategia, orzecznictwo 11 przykładów sądów pracy wyliczeń 1 Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Nagrody i premie składki i podatki

Nagrody i premie składki i podatki Nagrody i premie składki i podatki Premie uznaniowe i regulaminowe procentowe jest to kwota w procentach od wynagrodzenia zasadniczego kwotowe wartość pieniężna niezależna od wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć chorobę w okresie wyczekiwania

Jak rozliczyć chorobę w okresie wyczekiwania Jak rozliczyć chorobę w okresie wyczekiwania 1 Ubezpieczenia społeczne dla specjalistów WYJĄTKOWEEBOOKIZADARMODLACIEBIE Zajmujesz się ubezpieczeniami społecznymi? Pobierz darmowe ebooki. Jeśli: zajmujeszsięubezpieczeniamispołecznymi,

Bardziej szczegółowo

Zarobkowanie na urlopach macierzyńskich, rodzicielskim i wychowawczym

Zarobkowanie na urlopach macierzyńskich, rodzicielskim i wychowawczym Zarobkowanie na urlopach macierzyńskich, rodzicielskim i wychowawczym Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Marlena Prószyńska Redaktor naczelna: Krystyna Trojanowska ISBN:

Bardziej szczegółowo

Najnowszy wyrok WSA RACHUNKOWOŚĆ FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA

Najnowszy wyrok WSA RACHUNKOWOŚĆ FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA RACHUNKOWOŚĆ i PODATKI DLA PRAKTYKÓW Najnowszy wyrok WSA ryczałt z tytułu wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych obejmuje również paliwo FICYNAFK FINANSOWO-KSIĘGOWA Kierownik Grupy Wydawniczej:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PERSONELEM

ZARZĄDZANIE PERSONELEM ZARZĄDZANIE PERSONELEM Wynagrodzenia pracowników w w w.kadr yonline.pl ZARZĄDZANIE PERSONELEM Wynagrodzenia pracowników Autor: Adrianna Jasińska-Cichoń radca prawny specjalizujący się w prawie pracy, Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych

Okiem inspekcji pracy. 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych Okiem inspekcji pracy 23 stanowiska PIP w kontrowersyjnych sprawach pracowniczych 1 Autorzy Katarzyna Pietruszyńska Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy Joanna Kaleta Sekcja Kontroli Wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ CZĘŚĆ II

KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ CZĘŚĆ II Dwutygodnik nr 20 (350) ISSN 1507-6962 10.10.2013 r. 19 KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ CZĘŚĆ II WSTĘP...str. 3 1. Artykuł 42 wliczanie do podstawy wymiaru różnych składników wynagrodzenia... str. 3 2.

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Jak obliczyć dodatek wyrównawczy za część miesiąca

Jak obliczyć dodatek wyrównawczy za część miesiąca Jak obliczyć dodatek wyrównawczy za część miesiąca Prawo pracy dla specjalistów WYJĄTKOWEEBOOKIZADARMODLACIEBIE Pracujesz w kadrach, płacach? Interesuje Cię prawo pracy i wynagrodzenia pracowników? Pobierz

Bardziej szczegółowo

Nagrody i premie składki i podatki

Nagrody i premie składki i podatki Nagrody i premie składki i podatki Premie uznaniowe i regulaminowe procentowe jest to kwota w procentach od wynagrodzenia zasadniczego kwotowe wartość pieniężna niezależna od wynagrodzenia zasadniczego

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ część II

KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ część II 10.06.2016 r. 12 KOMENTARZ DO USTAWY ZASIŁKOWEJ część II WSTĘP... str. 3 1. Artykuł 42 wliczanie do podstawy wymiaru różnych składników wynagrodzenia... str. 3 2. Artykuł 43 ustalenie nowej podstawy wymiaru

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie urlopowe MADAR

Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie urlopowe MADAR Zasiłek chorobowy i wynagrodzenie urlopowe MADAR www.madar.com.pl Zabrze, 2013 Spis treści 1 Zasiłek chorobowy 3 1.1 Podstawa wymiaru zasiłku........................... 3 1.2 Przepisy prawne.................................

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE. 141 praktycznych przykładów dla płatników

ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE. 141 praktycznych przykładów dla płatników ŚWIADCZENIA CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE 141 praktycznych przykładów dla płatników Świadczenia chorobowe i macierzyńskie 141 praktycznych przykładów dla płatników Vademecum płatnika Publikacja Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Dodatki okresowe w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

Dodatki okresowe w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych Dodatki okresowe w podstawie wymiaru świadczeń Strona 1 z 18 Spis treści 1. Dodatki okresowe w podstawie zasiłków...3 2. Konfiguracja...3 2.2 Premia roczna...3 2.3 Premia kwartalna...5 3. Premia roczna

Bardziej szczegółowo

Świadczenia z ZFŚS w szkole i przedszkolu

Świadczenia z ZFŚS w szkole i przedszkolu www.portaloswiatowy.pl Świadczenia z ZFŚS w szkole i przedszkolu 25 praktycznych wskazówek Świadczenia z ZFŚS w szkole i przedszkolu Kierownik Centrum Wydawniczego: Sebastian Watras Wydawca: Magdalena

Bardziej szczegółowo

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

I. Niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla ubezpieczonych niebędących pracownikami w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r.

Praktyczne komentarze URLOPY 2014. przykłady wyliczenia wzory. Stan prawny: styczeń 2014 r. Praktyczne komentarze URLOPY 2014 przykłady wyliczenia wzory Stan prawny: styczeń 2014 r. Urlopy 2014 Przykłady, wyliczenia, wzory Publikacja Urlopy 2014. Przykłady, wyliczenia, wzory to starannie wyselekcjonowane

Bardziej szczegółowo

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy

GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE. Uprawnienia pracownika i pracodawcy GDY PRACOWNIK DŁUGO CHORUJE Uprawnienia pracownika i pracodawcy Gdy pracownik długo choruje Uprawnienia pracownika i pracodawcy Warszawa 2014 Praca zbiorowa pod redakcją: Krystyny Trojanowskiej Kierownik

Bardziej szczegółowo

do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu INFORMACJA do zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Informacje wstępne Wystawione przez Ciebie zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu jest dokumentem, na podstawie którego ustalamy podstawę

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE

REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE REGULMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ADMINISTRACJI ZASOBÓW KOMUNALNYCH W PSZCZYNIE Na podstawie art 39 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych ( Dz.U Nr 223 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2009/V Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 30 czerwca 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Urzędu Miejskiego w Pabianicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 KIEROWNIKA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE. z dnia 2 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2019 KIEROWNIKA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE. z dnia 2 stycznia 2019 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2019 KIEROWNIKA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W RZYSZCZEWIE z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie

Bardziej szczegółowo

Kiedy premie i nagrody wliczamy do podstawy wymiaru zasiłków

Kiedy premie i nagrody wliczamy do podstawy wymiaru zasiłków Kiedy premie i nagrody wliczamy do podstawy wymiaru zasiłków Renata Majewska 12-11-2008 Odpowiadamy na pytania dotyczące przeliczania przez firmy świadczeń chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i wypadkowych

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki i stawki. od 1 czerwca 2014 roku. ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08

Wskaźniki i stawki. od 1 czerwca 2014 roku. ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08 Wskaźniki i stawki od 1 czerwca 2014 roku ZUS, prawo pracy, podatki, wynagrodzenia 1BW08 Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Wojciech Dyr Redaktor prowadząca: Renata Kajewska

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Wynagradzania pracowników Stowarzyszenia LGD Eurogalicja. I. Postanowienia ogólne Regulamin Wynagradzania pracowników Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz.U. z dnia 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.), ustala się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPORĘCIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPORĘCIE REGULAMIN WYNAGRADZANIA W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W NIEPORĘCIE POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Zasadniczymi aktami prawnymi regulującymi wynagrodzenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieporęcie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko.

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Nowe Brzesko. Zarządzenie nr 17/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Brzesko z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy i Miasta Nowe Brzesko Data utworzenia 2012-05-15

Bardziej szczegółowo

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO

UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Elżbieta Młynarska-Wełpa UMOWY ZLECENIA UMOWY O DZIEŁO 2015 VADEMECUM PŁATNIKA Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa specjalista

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2018 KIEROWNIKA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE. z dnia 15 listopada 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2018 KIEROWNIKA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE. z dnia 15 listopada 2018 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2018 KIEROWNIKA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE z dnia 15 listopada 2018 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Centrum Integracji Społecznej w Rzyszczewie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 145/2017 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR. z dnia 15 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 145/2017 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR. z dnia 15 grudnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 145/2017 WÓJTA GMINY CZARNY BÓR z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Czarny Bór Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie podałeś NIP, podaj REGON. Jeśli nie masz nadanego NIP i REGON, podaj PESEL. Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski

Jeśli nie podałeś NIP, podaj REGON. Jeśli nie masz nadanego NIP i REGON, podaj PESEL. Podaj, jeśli Twój adres jest inny niż polski ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Pieczątka płatnika składek, jeśli ją posiadasz Instrukcja wypełniania Wypełnij to zaświadczenie i przekaż je do nas, jeśli Twojemu pracownikowi mamy ustalić prawo do zasiłku

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 12 /2012 z dnia 15.10.2012 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach 1 Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania

Bardziej szczegółowo

1 Załącznik do Zarządzenia Nr Dyrektora Częstochowskiego Centrum Świadczeń z dnia r.

1 Załącznik do Zarządzenia Nr Dyrektora Częstochowskiego Centrum Świadczeń z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 43.2018 Dyrektora Częstochowskiego Centrum Świadczeń z dnia 12.02.2018r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA. z dnia 12 grudnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 91/11 WÓJTA GMINY WÓLKA z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w Urzędzie Gminy w Wólce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu

Zakaz dyskryminacji. w zatrudnieniu Limity umów Zakaz dyskryminacji na czas określony w zatrudnieniu po przydatna 22 lutego strategia, 2016 r. orzecznictwo na przykładach sądów pracy i schematach 1 Limity umówświadectw Wydawanie na czas

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r.

Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Wyjaśnienia dotyczące zasiłku macierzyńskiego od 1 stycznia 2010 r. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego 1. Zgodnie z art. 182 3 Kodeksu pracy, pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 15/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 18 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ. Załącznik do Zarządzenia Nr 255 /2016 Wójta Gminy Widuchowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIDUCHOWEJ. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6

Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6 Podstawa ekwiwalentu... 1 Pracownicy niepełnoetatowi... 2 Ekwiwalent dla pracownika niepełnosprawnego... 4 Składki i podatek... 6 Pracownicy nie zawsze wykorzystują na bieżąco należny im urlop, dlatego

Bardziej szczegółowo

PIP o wprowadzaniu zmian w rozkładach czasu pracy

PIP o wprowadzaniu zmian w rozkładach czasu pracy PIP o wprowadzaniu zmian w rozkładach czasu pracy Autor: Joanna Kaleta, Sekcja Kontroli Wewnętrznej GIP Konsultant merytoryczny: Halina Tulwin, dyrektor Departamentu Prawnego GIP Kierownik Grupy Wydawniczej:

Bardziej szczegółowo

Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 1 Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 1. Przepisy prawne Art. 172 K.p.: Za czas urlopu przysługuje pracownikowi takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 6/12 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej z dnia 09 maja 2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach Konsultacja: Renata Gawęcka Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach 145 praktycznych przykładów dla płatników Vademecum płatnika Świadczenia chorobowe i macierzyńskie po zmianach 145 praktycznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 2 z dnia 05.01.2017r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CZĘSTOCHOWSKIEGO CENTRUM ŚWIADCZEŃ W CZĘSTOCHOWIE Na podstawie art. 77 2 Kodeksu Pracy (j.t. Dz. U z 2014 r., poz.

Bardziej szczegółowo

Podaj, jeśli nie podałeś NIP. Podaj, jeśli nie masz nadanego NIP i REGON. Podaj, jeśli nie masz nadanego NIP, REGON i PESEL

Podaj, jeśli nie podałeś NIP. Podaj, jeśli nie masz nadanego NIP i REGON. Podaj, jeśli nie masz nadanego NIP, REGON i PESEL ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Pieczątka płatnika składek, jeśli ją posiadasz Instrukcja wypełniania Wypełnij to zaświadczenie i przekaż je do nas, jeśli Twojemu pracownikowi mamy ustalić prawo do zasiłku

Bardziej szczegółowo

pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu

pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu R EGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorządowych zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym Nr 29 w Opolu I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem, określa szczegółowe warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Obliczanie i ustalanie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak

Obliczanie i ustalanie wynagrodzenia pracowników samorządowych. Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak Prowadzący: dr Magdalena Kasprzak Art. 36 Ustawy o pracownikach samorządowych 1. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie

Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie 1 (1) Regulamin Wynagradzania Ericsson Sp. z o.o. Oddzial w Warszawie Spis treści: 1 Postanowienia wstępne... 1 2 Definicje... 2 3 Ogólne zasady wynagradzania... 2 4 Wynagrodzenie zasadnicze... 3 5 Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r.

Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. Zarządzenie Nr DKO- 01611-27/09 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 17.08.2009 r. w sprawie: wprowadzenia nowego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2009 z dnia 2.11.2009 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2012. w Wiązownie. z dnia 29 października 2012 r.

Zarządzenie nr 6/2012. w Wiązownie. z dnia 29 października 2012 r. Zarządzenie nr 6/2012 Dyrektora Gminnego Przedszkola im. Misia Uszatka w Wiązownie z dnia 29 października 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych Gminnego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie dokonać potrąceń z zasiłków

Jak poprawnie dokonać potrąceń z zasiłków Jak poprawnie dokonać potrąceń z zasiłków Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca: Marlena Prószyńska Redaktor naczelna: Krystyna Trojanowska ISBN: 978-83-269-4070-5 Copyright

Bardziej szczegółowo

RODZICIELSTWO A PRACA

RODZICIELSTWO A PRACA PRAWO PRACY RODZICIELSTWO A PRACA 51 NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZI Z PRAKTYKI www.aktualnoscikadrowe.pl PRAWO PRACY RODZICIELSTWO A PRACA 51 NAJWAŻNIEJSZYCH PYTAŃ I ODPOWIEDZI Z PRAKTYKI RODZICIELSTWO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, na podstawie art. 77 2 kodeksu pracy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Starosty Cieszyńskiego Nr WO.120.40.2018 z dnia 2 lipca 2018 r. Regulamin wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie Rozdział I Postanowienia wstępne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 27 (793) 16 22 lipca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 27 (793) 16 22 lipca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Rozliczanie zasiłków chorobowych ZA TYDZIEŃ: Komu przysługuje urlop rodzicielski UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 27 (793) 16 22 lipca 2013 r. cena

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy Ustalenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy 1. Przepisy prawne Art. 172 K.p.: Za czas urlopu przysługuje pracownikowi takie wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował. Zmienne składniki

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO:

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO: 24.04.2018 1 2 ZASIŁEK MACIERZYŃSKI SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI 3 ZASIŁEK MACIERZYŃSKI PRZYSŁUGUJE UBEZPIECZONEJ, KTÓRA W OKRESIE UBEZPIECZENIA CHOROBOWEGO ALBO W OKRESIE URLOPU

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 460A/2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 1 czerwca 2018 r.

Zarządzenie nr 460A/2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 1 czerwca 2018 r. Zarządzenie nr 460A/2018 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 1 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu Publicznym w Ochodzach Na

Bardziej szczegółowo

Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję?

Jestem w ciąży. Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję? Jestem w ciąży Co mi przysługuje od pracodawcy? Na jakie świadczenia mogę liczyć, jeśli nie pracuję? Czy mam prawo do zasiłku macierzyńskiego, będąc przedsiębiorcą? Jestem w ciąży Co mi przysługuje od

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku Regulamin wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku 1 1. Regulamin określa warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, przysługujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo